Procedurer for Tildelingsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedurer for Tildelingsordningen"

Transkript

1 Maj 2020 Procedurer for Tildelingsordningen - Beregningsmetode og tildelingskriterier DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer. Producentansvar for disse affaldstyper har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i tre bekendtgørelser for de forskellige affaldstyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen Se yderligere oplysninger på De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU-direktiver for samme affaldstyper, nemlig det såkaldte WEEEdirektiv, batteridirektiv samt ELV-direktiv. Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar for indsamling og håndtering af elskrot, udtjente batterier og udtjente biler således, at udstyret bliver behandlet miljømæssigt korrekt, med størst mulig udnyttelse af de ressourcer, der findes i denne type produkter. Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er ens. Der anvendes generelt følgende forkortelser: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) for elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End of Life Vehicles) for udtjente biler. Abstract I henhold til reglerne om producentansvar beskriver dette dokument de procedurer, beregningsformler og øvrige kriterier, som DPA-System anvender til at beregne den enkelte producents andel af elektronikaffald og udtjente bærbare batterier, som skal afhentes i de enkelte kommuner. Fordelingen af udtjent elektronisk udstyr og bærbare batterier fra husholdninger benævnes Tildelingsordningen. Tildelingsordningen omfatter alene tildeling af individuelle producenter og de kollektive ordningers indsamlingspligt på de kommunale indsamlingssteder. 1

2 Indhold Tildelingsordningen generelt... 3 Tildelingsperioden... 3 Etablering af kommunale indsamlingssteder... 3 Beregning af producentens markedsandele... 4 Efterreguleringer som følge af metoden for tildeling... 5 Efterregulering for over-/underindsamling... 5 Efterregulering for producenter på markedet efter 1. april... 6 Efterregulering for free-rider mængder... 7 Efterregulering for fejlregistreringer og manglende registreringer... 7 Tildeling, efterregulering og justering for tidligere fejl... 9 Tildeling af kommunale indsamlingssteder... 9 Oprettelse af nye indsamlingssteder i tildelingsperioden Individuelle registreringer Tildelingskriterier for tildeling af producenter udenfor kollektiv ordning Varsling af individuelle producenter Sikkerhedsstillelse Øvrige tildelingskriterier den prioriterede liste Offentliggørelse af tildelingen Bilag 1: Symbolbeskrivelse

3 Tildelingsordningen generelt I henhold til reglerne om producentansvar skal producenter og importører af elektrisk udstyr og bærbare batterier (herefter EE-udstyr og BAT) som bruges i husholdninger, tilbagetage/indsamle en forholdsmæssig andel af elektronikaffald og udtjente bærbare batterier (herefter WEEE og BAT) fra borgere i kommunerne. Den forholdsmæssige andel baseres på producentens andel af markedsførte mængder, som er afsat på det danske marked. Følgende overordnede principper gør sig gældende ved tildelingen: De affaldsfraktioner som tildeles producenten, skal være tilsvarende de produktkategorier, som producenten markedsfører. Producenten kan vælge at lade en kollektiv ordning varetage de administrative og praktiske opgaver ved indsamlingen og den efterfølgende miljøbehandling. WEEE og BAT fra husholdninger bliver normalt indsamlet på følgende måder: 1. Via kommunale indsamlingssteder 2. Via indsamlingssteder etableret af de kollektive ordninger 3. Via tilbagetagning, som foranstaltes af den enkelte producent (benævnes Egen indsamling ) fx i forbindelse med salg på salgsstedet. Tildelingsordningen omfatter alene de kommunale indsamlingssteder for elektronikaffald og bærbare batterier. DPA-System tildeler således kun kommunale indsamlingssteder, som er registreret hos DPA- System. Alle 3 indsamlingskanaler, som vist ovenfor indgår dog altid opgørelsen af den totale indsamlede mængde i Danmark. Tildelingsperioden En tildelingsperiode er på 12 måneder. Perioden strækker sig fra 1. september til 31. august. En producent, som har fået tildelt et geografisk område, skal i hele perioden afhente alt WEEE og BAT, der stammer fra den eller de tildelte fraktioner i området. Etablering af kommunale indsamlingssteder De kommunale indsamlingssteder er etableret af kommunerne og bliver drevet af den enkelte kommune eller af et fælleskommunalt affaldsselskab. Et indsamlingssted modtager husholdningselektronikaffald og bærbare batterier fra kommunens borgere mv. På det kommunale indsamlingssted sorteres WEEE og BAT i de fraktioner, som er lovfastsat i bekendtgørelserne. Disse fremgår af nedenstående tabel: Tabel 1:De lovfastsatte WEEE og BAT-fraktioner på kommunale indsamlingssteder: 1a 1b BAT Stort udstyr Mellemstort udstyr Småt udstyr og småt it- og teleudstyr Skærme og monitorer Lyskilder Udstyr til temperaturudveksling Solcellepaneler Bærbare batterier 3

4 Producenten eller dennes kollektive ordning afhenter WEEE og BAT fra indsamlingsstederne, når dette er fordelt i de angivne fraktioner. Kommunen registrerer sine indsamlingssteder og opsamlingsmateriel via DPA-Systems hjemmeside. Det er kommunen, der fastlægger antallet af indsamlingssteder for elektronikaffald og bærbare batterier i sit område. De registrerede indsamlingssteder kan søges frem på hjemmesiden Beregning af producentens markedsandele Producenten skal tilbagetage sin forholdsmæssige andel af WEEE og BAT fra de kommunale indsamlingssteder. For at kunne beregne producentens andel af WEEE og BAT fraktionerne indberetter producenterne årligt deres markedsførte og indsamlede mængder (som typemæssigt næsten er en-til-en med affaldsfraktionerne) til DPA-System. Der anvendes senest indberettede mængder, dvs. mængder solgt det foregående kalenderår og som er indberettet i indeværende års indberetningsperiode. Beregningen foretages som følger 1. Producentens markedsandel (%) per kategori: MAp = (MMp/MMDK) (Producentens markedsførte mængde / Samlet markedsført mængde i Danmark). På baggrund af de rapporterede markedsførte mængder, med fradrag af de indberettede reeksporterede mængder, beregner DPA-System producentens markedsandele af WEEE og BAT, der skal indsamles for hver af de fraktioner, som kategorierne indgår i. Producentens tildelte andel af WEEE og BAT for den kommende periode, uden hensyn til efterregulering: tp = (MAp) (Producentens markedsandel). Markedsandelene per kategori bliver brugt som fordelingsnøgler, når mængden af det WEEE og BAT, der skal indsamles i den kommende periode, fordeles mellem producenterne eller deres kollektive ordninger. 1 Bemærk samlet symbolbeskrivelse findes i Bilag 1. 4

5 Efterreguleringer som følge af metoden for tildeling På baggrund af de data, som bliver indberettet til producentregisteret hos DPA-System hvert år senest 31. marts bliver producenten tildelt WEEE og BAT for en efterfølgende periode på 12 måneder, der starter 1. september hvert år. Der kan være behov for at efterregulere for følgende forhold: Symbol Beskrivelse E± Efterregulering for over-/underindsamling. Kompensering for at de indsamlingssteder, producenten blev tildelt i den foregående tildelingsperiode, ikke leverede den forventede mængde WEEE eller BAT. Dette betegnes (over/underindsamling). Eny Efterregulering for producenter som træder ind på markedet efter 1. april. Efterregulering for en producent, der først trådte ind på markedet og registrerede sig hos DPA-System efter 1. april og derfor ikke nåede at deltage i årets tildeling. Dette betegnes nye producenter. Efree Efterregulering for free-rider mængder. Efterregulering for en producent, som efter producentansvaret blev indført, er blevet opmærksom på, at denne er omfattet af producentansvar og har været det i tidligere år uden at være registreret. Disse mængder benævnes free-rider-mængder. Efterregulering for over-/underindsamling Denne efterregulering er etableret for at kompensere for den afvigelse, der kan opstå fordi man ved årets begyndelse ikke kender fordelingen af de fremtidige markedsandele og den præcise fremtidige mængde EEudstyr eller bærbare batterier, der vil forefalde som affald i kommunerne. Efterregulering består i at regulere for afvigelsen mellem producentens beregnede markedsandel af WEEE og BAT, som skal tages tilbage og den mængde af WEEE eller BAT, som producenten reelt har indsamlet det foregående kalenderår. Denne afvigelse indarbejdes i efterfølgende tildelingsperiode. Såfremt en producent har tilbagetaget mere WEEE eller BAT end sin beregnede markedsandel, fratrækkes denne mængde i producentens markedsandel i den efterfølgende periode. Tilsvarende vil en producent, som har tilbagetaget en mindre mængde end sin markedsandel, få tillagt den manglende mængde til sin andel af udtjente produkter i den efterfølgende tildelingsperiode. Hvert år nulstilles sidste års tildelte over-/underindsamling, før der beregnes en ny over-/underindsamling for den kommende periode baseret på indberetningsårets aktuelle markedsandel. Grunden til denne nulstilling er, at hvis man fx sidste år havde fået tildelt mindre end sin markedsandel på grund af en overindsamling året før, så skal dette ikke også indgå som en underindsamling i det nye år. Nulstilling af sidste års over-/under-indsamling beregnes ved en justering af den faktisk indsamlede mængdeandel således: 5

6 Producentens Faktisk Indsamlede Andel (%): FIAp = (TMp/TMDK) (Producentens faktisk tilbagetagne mængde / Samlet tilbagetagne mængde i Danmark). Sidste års Over-/Underindsamling (%): OUSidste-år = (Overføres fra sidste års beregning) Producentens Korrigerede Indsamlede Andel (%): KIAp = (FIAp/OUSidste-år) (Producentens faktisk indsamlede andel (%) Producentens over-/underindsamling (%) fra sidste år). Herefter kan årets Over-/Underindsamling (%) beregnes: OUp = (MAp - KIAp) (Producentens markedsandel (%) Producentens korrigerede indsamling (%)). Efterregulering for producenter på markedet efter 1. april Efterreguleringen gælder for nye producenter, der registrerer sig midt i en tildelingsperiode og derfor ikke kan nå at levere data til beregning af den etablerede tildelingsordning. Dvs. årligt efter 1. april. Sådanne producenter efterreguleres efter følgende princip: Producenten skulle have været tildelt indsamling af WEEE eller BAT det år, hvor producenten trådte ind på markedet. I praksis kan det ikke lade sig gøre, da tildelingen allerede er beregnet. I den efterfølgende periode tildeles producenten derfor både for den kommende nye periode og for den forgangne periode, som producenten ikke nåede at deltage i. Det sker i praksis ved, at producenten vil have en underindsamling svarende til deres markedsandel, da de jo ikke har været tildelt i foregående periode. Producent vil derfor blive tildelt: Eny= (MAp+ ÅUp) (Producentens markedsandel (%) + Årets underindsamling (%)). Da underindsamlingen vil være lig sidste års markedsandel, vil dette svare til: Eny= (2*MAp) (2 * producentens markedsandel). 6

7 Efterregulering for free-rider mængder Af lovgivningen fremgår det, at producenten skal påtage sig producentansvar med tilbagevirkende kraft, såfremt producenten ikke blev rettidigt registreret. Dette sker ved at registrere de manglende mængder i det lovpligtige register hos DPA-System. Producenten tildeles herefter med en markedsandel efter følgende formel: MAp = (( mangel år MMp) /MMDK) ((Sum af producentens historisk markedsførte mængder, som burde være, men endnu ikke er indgået i en tildelingsordning) / Samlet markedsført mængde i Danmark). Efterregulering for fejlregistreringer og manglende registreringer Det har vist sig, at der kan være fejl i de mængdeoplysninger, som er indberettet for producenten i løbet af den årlige lovfastsatte indberetningsperiode. Disse fejl eller senere indberettede reeksporterede mængder vil først blive registreret i indberetningsperioden året efter, og vil derfor først indgå i førstkommende tildeling, efter fejlen er rettet. Symbol F±fejlMM F±fejlTMprod F±fejlTMkoll. Beskrivelse Fejl i allerede registrerede markedsførte mængder, herunder fradrag for ikke tidligere registrerede reeksporterede mængder Fejl i allerede registrerede tilbagetagne mængder indsamlet af producenten Fejl i allerede registrerede tilbagetagne mængder indsamlet af den kollektive ordning Efterregulering som følge af fejl i de registrerede markedsførte mængder, reguleres i forhold til den markedsførte mængde, der benyttes til beregning af tildeling. Efterregulering som følge af fejl i de registrerede tilbagetagne mængder, reguleres i forhold til den tilbagetagne mængde, der benyttes til beregning af efterregulering for over/under-indsamling. F±fejlMM Fejl i allerede registrerede markedsførte mængder (i det forrige indberetningsår) 7

8 En producent kan blive opmærksom på, at denne har registreret for lave eller for høje markedsførte mængder, eller er der fejl i de registrerede reeksporterede mængder i det forrige indberetningsår. Det sker i praksis efter følgende formel: F±fejlMM = (MMp(fejlmængde) - MMp(korrekt mængde)) (Den først registrerede, men fejlagtigt markedsførte mængde den nu korrekt registrerede markedsførte mængde) = (differencen med hvilken producenten enten skal tildeles mere eller mindre WEEE eller BAT i den kommende periode). F ±fejltmprod og F ±fejltmkoll. Fejl i de allerede tilbagetagne mængder indsamlet af hhv. producenten selv eller den kollektive ordning Producenten har ret til at foretage egen indsamling af WEEE eller BAT og skal godskrives for denne mængde. Såfremt der i forrige indberetningsår er fejlagtigt registrerede tilbagetagne mængder, efterreguleres dette efter følgende udtryk: F±fejlTMprod = (TMp(fejlmængde) - TMp(korrekt mængde)) (Den først registrerede, men fejlagtige egen indsamlede mængde) (den nu registrerede korrekte egen indsamlede mængde) = (differencen med hvilken producenten i den kommende periode skal efterreguleres for enten for meget eller for lidt allerede indsamlet WEEE eller BAT). Producenten kan vælge at lade en kollektiv ordning forestå indsamlingen af alle sine udtjente produkter eller en del af disse. Såfremt den kollektive ordning indsamler WEEE eller BAT for producenten, skal denne godskrives for dette, hvilket sker i efterreguleringen for over/under-indsamling (E±). Såfremt den kollektive ordning i forrige indberetningsår har lavet en fejl i registreringen af den andel af WEEE, som den kollektive ordning har indsamlet på vegne af producenten, efterreguleres denne efter følgende udtryk: F±fejlTMkoll = (TMp(fejlmængde) - TMp(korrekt mængde)) (Den først registrerede, men fejlagtige værdi for indsamlet mængde af den kollektive ordning - den nu registrerede korrekte værdi for indsamlet mængde af den kollektive ordning) = (differencen med hvilken producenten i den kommende periode skal efterreguleres for enten for meget eller for lidt indsamlet WEEE eller BAT via den kollektive ordning). 8

9 Tildeling, efterregulering og justering for tidligere fejl Tildelingen inklusive justering for efterregulering, fejl i markedsførte mængder eller fejl i tilbagetagne mængder udtrykkes via følgende formel: Tildelt indsamling (%): Tp = (MAp + OUp) (Producentens markedsandel (%) inkl. efterregulering og justering for fejlregistreringer + Producentens over-/underindsamling (%)). Bemærk, at der ikke efterreguleres for fejlregistreringer eller for reeksporterede mængder, for tidsperioder, som ligger mere end to kalenderår tilbage i tid, dvs. for det indberetningsår, der ligger umiddelbart før det aktuelle indberetningsår. Tildeling af kommunale indsamlingssteder DPA-System beregner en forventet indsamlet mængde WEEE og BAT ved at tage gennemsnittet af kommunens totalt og reelt indsamlede mængde per fraktion i de seneste 3 år, divideret med det gennemsnitlige antal indbyggere i de sidste 3 år: Kommunens forventede mængde WEEE og BAT (3 års gennemsnit) = (indsamlede mængde for år-1 + indsamlede mængde for år-2 + indsamlede mængde for år-3) / 3 og Indbyggertallet i kommunen (3 års gennemsnit) = (kommunens indbyggertal for år-1 + kommunens indbyggertal for år-2 + kommunens indbyggertal for år-3) / 3 Beregningen af kg pr. indbygger for kommunen ser ud som følger: Kg pr. indbygger = (Kommunens forventede mængde WEEE / indbyggertallet i kommunen) Hver kommune har da en estimeret mængde WEEE til tildeling som er: (Kommunens aktuelle indbyggertal * Kg per indbygger). Når denne beregning er foretaget, tildeler DPA-System de enkelte geografiske områder med tilhørende indsamlingssteder til producenterne i forhold til hver deres markedsandel for den enkelte fraktion. 9

10 Områderne kan bestå af en eller flere sammenhængende kommuner, men der tildeles ikke geografiske delområder indenfor en kommune. Tildelingen af de enkelte kommuner sker pr. fraktion. Det er nødvendigt, da producentens markedsandele typisk varierer fra fraktion til fraktion. Resultatet kan blive, at flere producenter får tildelt samme kommune, men med hver sin fraktion som ansvarsområde. I værste tilfælde betyder det, at der kan være op til 8 forskellige producenter, som har ansvaret for at afhente udtjente produkter fra hver sin fraktion på indsamlingsstederne i den samme kommune. Oprettelse af nye indsamlingssteder i tildelingsperioden Hvis der bliver oprettet nye indsamlingssteder i et område i tildelingsperioden, skal den producent, som har ansvaret for en eller flere fraktioner i kommunen, ligeledes afhente de samme fraktioner fra det nye indsamlingssted. Individuelle registreringer Tildelingskriterier for tildeling af producenter udenfor kollektiv ordning Ved tildeling af indsamlingsforpligtigelser til individuelle producenter gør de samme kriterier sig gældende, som for de kollektive ordninger. Om en producent kan tildeles til selv at skulle afhente elektronikaffald eller bærbare batterier, beregnes på samme vis, som producenter i kollektive ordninger og ud fra kriterierne for tildeling. Markedsandele Der tildeles efter markedsandele opgjort på baggrund af de markedsførte mængder pr. fraktion. Markedsandelen er beregnet inklusive korrektioner til mængder fra tidligere år. Mindste tildelingsenhed er kommunen Det er afgørende, at den mængde, den individuelle producent forventes at indsamle i en fraktion, er stor nok til at de kan tildeles en hel kommunes mængde i en fraktion for en tildelingsperiode. Grundlaget for afgørelse om individuelle producenters tildeling af WEEE og BAT i kommunerne baseres 2 på, hvilke kommuner der har haft de mindste mængder WEEE og BAT i en given fraktion, beregnet ud fra et gennemsnit af 3 års reelt indsamlede mængder i de kommuner med mindste mængder. Varsling af individuelle producenter Ud fra de nævnte kriterier beregnes hvert år, hvilke producenter, der kan tildeles en geografisk kommune i en given fraktion. De individuelt registrerede producenter varsles herefter om, at de bliver tildelt indsamling i den kommende tildeling, og anbefales samtidig at indgå i en kollektiv ordning. Derfor forekommer det stort set aldrig, at en individuel producent ender med reelt selv at foretage indsamlingen. 2 Fra og med Tildelingen år

11 Sikkerhedsstillelse Hvis en individuel producent ikke kan tildeles en fraktion i en kommune, skal de i stedet afgive en individuel økonomisk sikkerhedsstillelse. Dette er beskrevet i et særskilt dokument vedr. sikkerhedsstillelse. Øvrige tildelingskriterier den prioriterede liste Tildelingen baseres som nævnt på producenternes markedsandele pr. fraktion, samt et gennemsnit af 3 års reelt indsamlede mængder pr. kommune. Når denne beregning er foretaget, tildeler DPA-System geografisk de enkelte kommuner med tilhørende indsamlingssteder til producenterne og de kollektive ordninger. Tildelingen af de enkelte kommuners indsamlingssteder sker pr. fraktion, da producentens markedsandele typisk varierer fra fraktion til fraktion. Resultatet kan derfor ofte blive, at flere producenter eller kollektive ordninger får tildelt samme kommune, men med hver sin fraktion som ansvarsområde. I tabellen på næste sidste vises resultatet af de seneste drøftelser med de kollektive producentordninger, hvor der opnåedes enighed om følgende supplerende tildelingsprincipper og den prioriterede rækkefølge, som principperne vægtes efter. DPA-System foretager tildelingen med kommunen, som mindste tildelingsenhed: 11

12 Tabel 2: Prioriteret liste over tildelingskriterier senest revideret maj 2019 Kriterier for tildeling (Prioriteret rækkefølge) Ved nedenstående prioriterede principper tildeler DPA-System de geografiske områder i Danmark, hvorfra producenterne i den kommende tildelingsperiode skal afhente elektronikaffald i form af de syv elektronikaffaldsfraktioner og bærbare batterier: Formål Opfyldelse af lovkrav 1 Markedsandele Der tildeles efter markedsandele opgjort på baggrund af de markedsførte mængder per fraktion. Markedsandelen er beregnet inklusive reguleringer fra tidligere år. Geografiske områder -Regioner Opfyldelse af lovkrav 2a 2b Producenten skal i forhold til sin markedsandel tildeles indsamling af elektronikaffald og batterier i tre geografiske områder: Område 1: Region Hovedstaden og Region Sjælland. Område 2: Region Nordjylland og Region Midtjylland. Område 3: Region Syddanmark. Producenten kan tildeles indsamling i færre områder, hvis markedsandelen er for lille til, at tildelingen kan fordeles på tildelingsenheder i alle tre områder. Ikke-brofaste øer Hvert 3. år skal der foretages et skift i tildelingen af ikke-brofaste-øer, hvor skiftet er vigtigst i rækkefølgen: Bornholm Samsø Ærø Fanø Læsø Kommunerne skal grupperes på en sådan måde, at de så vidt muligt udgør et sammenhængende geografisk område. Der skal være færrest mulige producentordninger per kommune. Så vidt muligt holdes fraktion 1 og 2 sammen. Tildelingskriterierne vedr. burfraktionerne er senest ændret således at følgende er gældende i ny prioriteret rækkefølge: 1. Alle burfraktioner holdes om muligt sammen 2. Fraktion 1b og 3 holdes om muligt sammen 3. Fraktion 3 og 4(+6) holdes om muligt sammen. Mindste tildelingsenhed Den mindste tildelingsenhed er kommunen. Der tildeles sådan, at der forekommer færrest mulige ændringer i forhold til sidste års tildeling, med hensyn til hvilke producenter, som har ansvaret for de enkelte fraktioner i områderne. Hvis kommunen indgår i et kommunalt affaldsselskab 3, er affaldsselskabet om muligt mindste tildelingsenhed. Det bemærkes, at visse affaldsselskaber har en sådan størrelse, at der må ses helt bort fra dette kriterie. Sikring af, at producenterne tildeles at afhente elektronikaffald over hele landet og udligner evt. geografisk betinget diversitet i elektronikaffaldet. Sikrer at omkostningerne ved færgetransport ikke tildeles de samme producenter over en længere periode. Optimering af indsamlingslogistikken. Sikring af, at kommunen betjenes af færrest mulige producenter på alle genbrugspladser. Optimerer indsamlingslogistikken. Sikring af, at kommunen får så få skift i producenter /kollektivordninger som muligt. Giver mulighed for at etablere stabile samarbejdsrelationer. Sikrer, at kommunen/affaldsselskabet betjenes af samme kollektive ordning(er) på alle genbrugspladser. 3 Hvis kommunen har overdraget ansvaret og driften af indsamlingsstederne til et kommunalt affaldsselskab. 12

13 NB! Med henblik på bl.a. at optimere logistikken kan producenter/kollektivordninger i høringsperioden for udkastet til årets kommende tildeling med hinanden aftale, inden for samme fraktion, at afstå og/eller overtage hinandens indsamlingssteder. Sådanne indgåede aftaler skal meddeles til DPA-System og indarbejdes i afgørelsen om det kommende års tildeling inden denne offentliggøres 1. juni. Offentliggørelse af tildelingen Tildelingen bliver offentliggjort på DPA-Systems hjemmeside under menupunktet: Tildelte indsamlingssteder og i dokumentet Tildelingen År XXXX. De tildelte geografiske områder fremgår af 8 Danmarkskort, som viser tildelingen til de kollektive producentordninger for hver af de 7 elektronikaffaldsfraktioner og for bærbare batterier. DPA-System informerer producenten om, hvilke områder med tilhørende indsamlingssteder, virksomheden har fået tildelt. Producenten skal straks derefter informere kommunen om, hvilke operatører, der vil varetage de praktiske opgaver. Opgaverne indeholder levering af opsamlingsmateriel og afhentningen af WEEE for de enkelte fraktioner. Kommunen får ligeledes besked om resultatet af tildelingen. Det sker via en sendt til adresserne, som er registreret af kommunen under de enkelte indsamlingssteder hos DPA-System. (NB! Symbolforklaring i Bilag 1 næste side) DPA-System, Maj 2020 Dansk Producentansvar Vesterbrogade 6D, 4. DK-1620 Kbh. V Tlf: Web: 13

14 Bilag 1: Symbolbeskrivelse Symbol Beskrivelse Enhed Tp tp Tildelte andel af den kommende periodes affald inklusiv efterregulering Tildelte andel af den kommende periodes affald uden efterregulering Kg elskrot pr. kategori Kg elskrot pr. kategori E± Efterregulering for over- eller underindsamling i forudgående kalenderår Eny Efterregulering for producent som trådte ind på markedet efter 1. april i forudgående kalenderår Kg elskrot pr. kategori Efree Efterregulering for producent som med tilbagevirkende kraft ønsker at påtage sig producentansvar F±fejlMM Fejl i allerede registrerede markedsførte mængder F±fejlTMprod Fejl i allerede registrerede tilbagetagne mængder indsamlet af producenten Kg tilbagetaget F±fejlTMkoll Fejl i allerede registrerede tilbagetagne mængder indsamlet af den kollektive ordning Kg tilbagetaget FIAp Producentens faktiske indsamlede andel % KIAp Producentens korrigerede indsamlede andel % MAp Producentens markedsandel af samlet markedsført mængde i Danmark i det forudgående kalenderår % markedsført pr kategori MMDK Samlet markedsført mængde i Danmark i forudgående kalenderår MMindbygger Markedsført mængde pr. indbygger pr. fraktion MMp Producentens markedsførte mængde i forudgående kalenderår MMp(fejlmængde) MMp (korrekt mængde) Producentens først registrerede, men fejlagtigt markedsførte mængde Producentens nu korrekt registrerede markedsførte mængde efter rettelse. 14

15 MT Mindste tildelingsmængde pr. fraktion, er den mængde, som producenten mindst skal have markedsført i fraktionen for at kunne tildeles. Ellers skal de have sikkerhedsstillelse. pr. fraktion OUp Producentens over-/underindsamling i denne tildelingsperiode. % OUSidste-år TildeltM TF TMDK Producentens over-/underindsamling tildelt i sidste tildelingsperiode. Den individuelle producents andel i kg af elskrot pr. fraktion, som vil kunne tildeles Tilbagetagningsfaktor. Dvs. forholdet mellem den totale mængde, der indsamles i DK, i forhold til den totale markedsførte mængde i DK. Samlet tilbagetaget mængde elskrot i Danmark i forudgående kalenderår % Kg pr. fraktion % pr. fraktion Kg elskrot pr. kategori TMp Producentens tilbagetagne mængde i forudgående kalenderår Kg elskrot pr. kategori TMp(fejlmængde) TMp (korrekt mængde) Producentens først registrerede, men fejlagtigt tilbagetagne mængde Producentens nu korrekt registrerede tilbagetagne mængde efter rettelse. ÅUp Årets underindsamling % mangel år MMp Summen af mængder for hvert at de år, for hvilke producenten mangler at påtage sig producentansvar 15

Tildelingsordningen tildelingskriterier

Tildelingsordningen tildelingskriterier November 2018 Tildelingsordningen tildelingskriterier DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) Marts 2017 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) September 2019 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) Januar 2017 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2018 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register November 2014 Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2016 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling Juli 2019 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (BAT)

Gebyrer til DPA-System (BAT) Gebyrer til DPA-System (BAT) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System

Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System November 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

På de kommunale indsamlingssteder sorteres elskrot som minimum i 6 fraktioner. Derudover findes en fraktion for bærbare batterier.

På de kommunale indsamlingssteder sorteres elskrot som minimum i 6 fraktioner. Derudover findes en fraktion for bærbare batterier. DPA- SYSTEM TILDELINGEN 2019 INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER PÅ KOMMUNALE INDSAMLINGSSTEDER PR. 1. SEPTEMBER 2019. DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr og bærbare

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger.

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. November 2014 Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. Indhold 1. Baggrund for notatet... 2 2. Samarbejdsflader mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger...

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

På de kommunale indsamlingssteder sorteres elskrot som minimum i 6 fraktioner. Derudover findes en fraktion for bærbare batterier.

På de kommunale indsamlingssteder sorteres elskrot som minimum i 6 fraktioner. Derudover findes en fraktion for bærbare batterier. DPA- SYSTEM TILDELINGEN 2018 INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER PÅ KOMMUNALE INDSAMLINGSSTEDER PR. 1. SEPTEMBER 2018. DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr og bærbare

Læs mere

På de kommunale indsamlingssteder sorteres elskrot som minimum i 6 fraktioner. Derudover findes en fraktion for bærbare batterier.

På de kommunale indsamlingssteder sorteres elskrot som minimum i 6 fraktioner. Derudover findes en fraktion for bærbare batterier. DPA- SYSTEM, 1. JUNI 2017 TILDELINGEN 2017 INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER PÅ KOMMUNALE INDSAMLINGS- STEDER PR. 1. SEPTEMBER 2017. DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk

Læs mere

TILDELINGSORDNINGEN 2015

TILDELINGSORDNINGEN 2015 01-10-2015 TILDELINGSORDNINGEN 2015 INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER PÅ KOMMUNALE INDSAMLINGSSTEDER PR. 1. SEPTEMBER 2015 DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr som

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret.

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. WEEE Statistik 2008 -incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. DPA-System Oktober 2009 Indhold: Forord... 3 Kommunedata... 4 Tabel 1. Registrerede kommunale indsamlingssteder... 4 Tabel 2. Kommunale

Læs mere

Vejledning til registrering og årlig indberetning

Vejledning til registrering og årlig indberetning Vejledning til registrering og årlig indberetning September 2017 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Vejledning til registrering og årlig indberetning

Vejledning til registrering og årlig indberetning Juli 2015 Vejledning til registrering og årlig indberetning DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring December 2018 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Juni 2018 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Til producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter. Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Til producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter. Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Til producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Den 27. februar 2009 Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Læs mere

Vejledning til registrering og årlig indberetning

Vejledning til registrering og årlig indberetning Vejledning til registrering og årlig indberetning December 2018 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Overholder din virksomhed det lovpligtige producentansvar?

Overholder din virksomhed det lovpligtige producentansvar? Overholder din virksomhed det lovpligtige producentansvar? Bemærk! Det er ulovligt for indkøbere og distributører at købe eller forhandle udstyr fra producenter eller importører, som ikke er registreret

Læs mere

WEEE-Statistik WEEE-System August

WEEE-Statistik WEEE-System August WEEE-Statistik 2007 WEEE-System August 2008 1 Indhold: Forord... 3 Kommunedata... 4 Tabel 1. Registrerede kommunale indsamlingssteder... 4 Tabel 2. Kommunale indsamlingssteder i alt... 6 Tabel 3. Kommuner

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) UDKAST MED FORBEHOLD FOR LOVTEKNISKE ÆNDRINGER M.V. Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 148 af 08/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00004 Senere ændringer til

Læs mere

Data og statistik for 2006

Data og statistik for 2006 NB! I tabel 3 og 4 er der foretaget rettelser i kategori 5 Lyskilder (pr.16. aug. 2007) WEEE-System august 2007 Data og statistik for 2006 Dette dokument giver en kort oversigt over etableringen af systemet

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, 9 l, stk. 2-4,

Læs mere

Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE)

Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE) Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE) November 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Dialogforums introduktion til Miljøstyrelsens notat Dialogforum består af repræsentanter

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, stk. 1-3, 9 l,

Læs mere

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen Miljøstyrelsen joaff@mst.dk Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen KL har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal på den baggrund udtale følgende med forbehold for, at vi kan komme

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Dansk Producentansvars System. WEEE, BAT og ELV Statistik

Dansk Producentansvars System. WEEE, BAT og ELV Statistik Dansk Producentansvars System WEEE, BAT og ELV Statistik 2013 Udgivet af: DPA-System September 2014 8. årgang Web: www.dpa-system.dk DPA-System Vesterbrogade 6D, 4. DK-1780 Kbh. V Tlf: 3377 9191 e-mail:

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

WEEE og BAT Statistik 2009

WEEE og BAT Statistik 2009 WEEE og BAT Statistik 2009 DPA-System November 2010 2 Indhold: Forord... 4 Kommunedata... 7 Tabel 1. Kommunale indsamlingssteder og indsamlede batterier pr.kommune... 7 Tabel 2. Kommunale indsamlingssteder

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. februar 2014 6. februar 2014. Nr. 130. Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4, 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, 9 x, stk. 1-3, 9 y, 9 z, stk. 2 og 3,

Læs mere

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen 22. november 2012 Projekt: 30.3199.54

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

WEEE, BAT og ELV Statistik

WEEE, BAT og ELV Statistik Dansk Producentansvars System WEEE, BAT og ELV Statistik 2012 DPA-System 29-09-2013 Udgivet af: DPA-System September 2013 7. årgang Web: www.dpa-system.dk DPA-System Vesterbrogade 6D, 4. DK-1780 Kbh. V

Læs mere

WEEE og BAT Statistik

WEEE og BAT Statistik Dansk Producentansvars System WEEE og BAT Statistik 2010 DPA-System Oktober 2011 Udgivet af: DPA-System Oktober 2011 5. årgang Internet: www.dpa-system.dk DPA-System Vesterbrogade 6D DK-1780 Kbh. V Tlf:

Læs mere

Hvad sker der med WEEE?

Hvad sker der med WEEE? Hvad sker der med WEEE? Affaldsdage 10. november 2017 Anne Harborg Larsen Cirkulær Økonomi & Affald Det vil jeg fortælle om Dialogproces om fremtidens producentansvar for WEEE Implementering af del2 af

Læs mere

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 1453 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 7. december 2009. Nr. 1186. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4,

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 22. november 2017 sendt udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar i høring (herefter blot udkastet ).

Miljøstyrelsen har den 22. november 2017 sendt udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar i høring (herefter blot udkastet ). Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Cirkulær Økonomi og Affald Haraldsgade 53 2100 København Ø Brevet sendes alene elektronisk. Høring af ændring af bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk

Læs mere

WEEE og BAT Statistik

WEEE og BAT Statistik Dansk Producentansvars System WEEE og BAT Statistik 2011 DPA-System 19-09-2012 Udgivet af: DPA-System September 2012 6. årgang Internet: www.dpa-system.dk DPA-System Vesterbrogade 6D, 4. DK-1780 Kbh. V

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2,

Læs mere

MATERIELSPECIFIKATIONER

MATERIELSPECIFIKATIONER MATERIELSPECIFIKATIONER TILDELINGSPERIODEN 1. SEPTEMBER 2014 TIL 31. AUGUST 2015: OPSAMLINGSMATERIEL TIL INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER Dette dokument indeholder de kollektive producentordningers

Læs mere

Guide til registrering af kommunale indsamlingssteder for elektronikaffald og bærbare batterier

Guide til registrering af kommunale indsamlingssteder for elektronikaffald og bærbare batterier Guide til registrering af kommunale indsamlingssteder for elektronikaffald og bærbare batterier Til kommuner og pladsfolk på de kommunale indsamlingssteder for elektronikaffald og bærbare batterier. Som

Læs mere

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System).

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System). Spørgsmål til kommuner omkring indsamling og indberetning af WEEE/EEE: Fysiske interviews/telefoninterviews Dette intereview er en del af Miljøstyrelsens projekt omkring kommunernes håndtering af elektronikaffald.

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007.

Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) L 134 - Bilag 4 Offentligt Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007. Notat vedr.

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2017 1 - en del af byen Indhold Forord...3 Aktiviteter i 2017...4 Kommunernes egne ordninger...5 Indsamlingsresultater i 2017...6 Økonomi...8 Planlagte aktiviteter i 2018...9 2 Forord Velkommen

Læs mere

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen Att.: Lasse Sehested Jensen Miljøministeriet / Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Email: lasje@mst.dk 29. april 2011 Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Høring af forslag fra Kommissionen om harmonisering af producentregisteret for WEEE

Høring af forslag fra Kommissionen om harmonisering af producentregisteret for WEEE Miljøstyrelsen Att.: Anne Harborg Larsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Pr. e-mail: ahl@mst.dk Taastrup, den 7. september 2017 Vedr.: Høring af forslag fra Kommissionen om harmonisering af producentregisteret

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Notat Jord & Affald J.nr. MST-765-00039 Ref. maaja Den 26. november 2009 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Udkast til

Læs mere

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02.

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. november 2005 Indledning og generelle bemærkninger Denne orientering om de

Læs mere

INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING

INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING DECEMBER 2014 Indsamling af småelektronik Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgivningen... 5 2.1 Elektronikaffald...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 ALBERTSLUND KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 ALBERTSLUND KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 ALBERTSLUND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

På baggrund af de indberettede data har Miljøstyrelsen udarbejdet vedlagte notat, der gennemgår de samlede resultater af indberetningerne.

På baggrund af de indberettede data har Miljøstyrelsen udarbejdet vedlagte notat, der gennemgår de samlede resultater af indberetningerne. NOTAT Notat til kommunerne om indsamling af bærbare batterier fra husholdningerne Jord & Affald J.nr. MST-7043-00003 Ref. Lived/annen Februar 2013 Opdateret 13. juni 2014 1. Indledning Siden 1. januar

Læs mere

Vedtægter. for. elretur

Vedtægter. for. elretur Vedtægter for elretur 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: elretur. Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL OG OPGAVER Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser

Læs mere

WEEE, BAT og ELV Statistik 2014

WEEE, BAT og ELV Statistik 2014 Dansk Producentansvars System WEEE, BAT og ELV Statistik 2014 Markedsført Indsamlet Sendt til behandling 2012 139.640 76.206 75.370 2013 138.433 72.081 72.261 2014 153.141 71.282 77.609 Markedsført Indsamlet

Læs mere