Bilag 3. Variabelfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Variabelfortegnelse"

Transkript

1 Bilag 3. Variabelfortegnelse Nomenklaturregler Variabelnavnene i ADAM er opbygget efter visse grundlæggende regler, som har været fulgt siden den første version af ADAM. Hovedreglen er, at der i hvert variabelnavn findes et bogstav, som angiver, hvilken klasse variablen tilhører. De øvrige bogstaver i navnet angiver den nærmere afgrænsning af variablen inden for vedkommende klasse. Det bogstav, der er klassebetegnelsen, er angivet som variabelnavnets første bogstav eller umiddelbart efter veldefinerede operatorer, jf. nedenfor. De øvrige, efterstillede bogstaver - og i visse tilfælde tal - betegnes under et som suffikser. Antallet af suffikser kan efter behov variere fra variabelnavn til variabelnavn. De kan danne ord eller forkortelser, men som hovedregel har suffikserne en selvstændig betydning som fx i pcf, prisen på forbrug af fødevarer. Hvor dette er tilfældet, er suffikserne opført i aftagende orden. Dette princip betyder, at adskillige variabelnavne gruppevis er ens på nær det sidste bogstav, og i hovedgrupper ens på nær de sidste 2-3 bogstaver. Således kommer variabelnavnene også til at afspejle, hvilke aggregeringer af variabler der oftest benyttes i modellen. For de finansielle fordringer med klassebetegnelsen W benyttes den særlige regel, at andet suffiks angiver fordringstypen, mens første og tredje angiver hhv. kreditor- og debitorsektoren. I enkelte tilfælde udgør suffikserne hele variabelnavnet som fx i fros, frostdøgn. I skrift angives klassebetegnelserne for strøm- og beholdningsstørrelser med stort bogstav, mens de for priser, satser, kvoter o.lign. angives med lille. Suffikser skrives altid med småt. Klassebetegnelser C E H I K M Q S T U W X Y a b forbrug eksport arbejdstid investering kapitalstørrelse import beskæftigelse skat overførsel befolkning, arbejdsstyrke finansiel fordring produktion nationalprodukt, indkomst input-output koefficient kvote, grad mv.

2 122 Bilag 3. Variabelfortegnelse d i k l p t w z V v dummy rentesats korrektionsfaktor, omregningsfaktor mv. lønsats pris sats for skat, overførsel mv. vægt elasticitet hjælpevariabel hjælpevariabel Operatorer D f J L R absolut årlig ændring faste priser justeringsled naturlig logaritme relativ årlig ændring Operatorerne angiver særlige, veldefinerede afledninger af en variabel. Alle operatorerne er foranstillede. Som operator kan også opfattes lag-angivelsen, der angives som et fodtegn. Eksempelvis angiver fcf 1 forbruget af fødevarer lagget et år. Operatoren L angiver den naturlige logaritme til den efterfølgende variabel og J et justeringsled til den efterfølgende variabel, som typisk optræder i ligningen for denne. Fortegnelse Den følgende alfabetisk ordnede variabelfortegnelse dokumenterer de variabler, der indgår i ADAMs databank. Hermed dækkes alle variabler, der indgår i ADAM, versionerne november 1989, oktober 1991 og marts 1995; dog indgår J-led samt variabler, der anvendes ved eksogenisering af relationer ikke i banken eller variabelfortegnelsen. I fortegnelsen anføres indholdet af variablen, dens enhed og en kildeangivelse eller en beregningsformel. I nogle tilfælde vises endvidere en identitet til illustration af sammenhængen mellem forskellige variabler. Kildeangivelsen vedrører endelige tal for variablen. Er der anført flere kilder for en variabel, står den primære først. Der er kun undtagelsesvis anført kilder for foreløbige tal. Det samme gælder for ældre tal, hvor kilden "tørrer ud". Her vil der oftest være anvendt mere summariske beregningsmetoder. Specielt bemærkes, at henvisningen FINBK dækker en detaljeret dokumentation af variablerne i den finansielle databank af samme navn.

3 Bilag 3. Variabelfortegnelse 123 a{i}{j} be{j} bfcb1 bfibv{j} bfimv{j} bfinbv{j} bfinmv{j} bfknb{j} bfknm{j} bhve{j} bivpb{i} bivpm{i} bivp{i} bkcb bq bqn i=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,ov,o,qi, m0,m1,m2,m3k,m3r,m3q,m5,m6m,m6q,m7b,m7y,m7q,m8,ms,mt, sv,sq, v,o,qi, cf,cn,ci,ce,cg,cb,cv,ch,ck,cs,ct,co, im,im1,iy,ib,it,il, e0,e1,e2,e3,e5, j=ng,ne Andel af erhverv e s produktion, der leveres til anvendelse {j} Beregning: Fra ADAM input-output tabeller Afskrivningsrate i bilkøbet Beregning: Jf. bfcb1-relationen Afgangsrate for kapitalmængde for bygninger og anlæg Beregning: bfibv{j}=fibv{j}/fkb{j}[-1]; i foreløbige år lig med gennemsnittet for de sidste endelige år Afgangsrate for kapitalmængde for maskiner og transportmidler Beregning: bfimv{j}=fimv{j}/fkm{j}[-1]; i foreløbige år lig med gennemsnittet for de sidste endelige år Afskrivningsrate for kapitalværdi for bygninger og anlæg Beregning: bfinbv{j}= finbv{j}/fkinb{j}[-1]; i foreløbige år lig med gennemsnittet for de sidste endelige år Afskrivningsrate for kapitalværdi for maskiner og transportmidler Beregning: bfinmv{j}=finmv{j}/fkinm{j}[-1]; i foreløbige år lig med gennemsnittet for de sidste endelige år Kapitalværdikvote for bygninger og anlæg Beregning: bfknb{j}=fknb{j}/fkb1{j} Forhold mellem kapitalværdi og kapitalmængde for maskiner og transportmidler Beregning: bfknm{j}=fknm{j}/fkm{j} Energiavancesats i erhverv {j} Kilde: NR, i-o tabeller i=0,1,2,3 Rate for skattemæssige afskrivninger af bygninger og anlæg (fra år t) i år t+{i} Kilde: DØRS i=0,1,2,3 Rater for skattemæssige afskrivninger af maskiner mv. (fra år t) i år t+{i} Kilde: DØRS i=b,m Tilbagediskonterede værdi af forventede skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i}, relativt Afskrivningsrate for personbilparken Beregning: Residual, jf. Kcb-relationen Deltidsfrekvens for lønmodtagere i erhvervene under et Deltidsfrekvens for arbejdere i fremstillingserhvervene under et

4 124 Bilag 3. Variabelfortegnelse bqp bqsn bqsp bqsq bqs{j} bq{j} bsafme bsdr bssy{j} btaqwh btb btgb btgimp btgi{j} btgx{j} btg{j} btyd btyd1 buibh buibh1 bul Deltidsfrekvens for lønmodtagere i de private erhverv under et Selvstændigkvote i fremstillingserhvervene under et Selvstændigkvote for private erhverv under et Selvstændigkvote i tjenesteydende erhverv under et Selvstændigkvote i erhverv {j} Beregning: bqs{j}=qs{j}/q{j}1 j=a,b,e,nb,ne,nf,ng,nk,nm,nn,nq,nt,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Deltidsfrekvens for lønmodtagere i erhverv {j} Kilde: Arbejdsstyrkeundersøgelser samt notater IB , IB og PUD,MB Deltagelsesgrad i efterlønsordning Friholdelsesbrøk vedr. realrenteafgiftspligtige obligationer Beregning: (Wall+Walp+Wabz) j=0,1,2 Andel af slutskatter vedr. år t, der er kildeskat i år t+{j} Kilde: Notat JAO Andel af ATP, der opfattes som substitut til lønindkomst af lønmodtagere Hjælpevariabel i relation for regulering af overførselsesindkomster Beregning: (Tbhsl+Tbhsk+Saqw+Tqwmi)/Ysda1, jf. notat TMK xx.xx.xx Belastningsgrad for generel afgift vedr. Cb Beregning: btgb=sigb/((cb-sigb-sirb) tg) Belastningsgrad for generel afgift vedr. Imp Beregning: btgimp=sigimp/((imp-sigimp-sirimp) tg) j=bp,bh,mo,bo,l Belastningsgrad for generel afgift vedr. I{j} Beregning: btgi{j}=sigi{j}/((i{j}-sigi{j}) tg) Belastningsgrad for generel afgift vedr. V{j} Beregning: btgx{j}=sigx{j}/((v{j}-sigx{j}) tg) j=f,n,i,e,g,v,h,k,s,o Belastningsgrad for generel afgift vedr. C{j} Beregning: btg{j}=sig{j}/((c{j}-sig{j}) tg) Arbejdsløshedsdagpengenes kompensationsgrad for en arbejder i industrien Arbejdsløshedsdagpengenes kompensationsgrad for en arbejder i industrien Beregning: btyd1 = (Tyd/Ulfhk)/(lah1*(1-tsda)*0.001) hjælpevariabel for usercost for enfamiliehuse Hjælpevariabel for usercost for enfamiliehuse Ledighedsgrad Beregning: bul=ul/uw

5 Bilag 3. Variabelfortegnelse 125 bulf bulfd bulfu bysp{i}0 bysp{i}1 bys{i}0 bys{i}1 b{j}il Omregningsfaktor i Ulf-relationen Beregning: bulf=ulf/ul Omregningsfaktor i Ulfd-relationen Beregning: bulfd=ulfd/ulf Omregningsfaktor i Ulfu-relationen Beregning: bulfu=ulfu/(ulf-ulfd) i=0,1,2,3,4 Andel af Ysp i {i} te trin for tillægsskat, for Ysp=Yspe, ADAM, december 1999 Kilde: Som bys{i}0 i=0,1,2,3,4 Ændring i bysp{i} for hvert procentpoint, Ysp afviger fra Yspe Kilde: som bysp{i}0 i=1,2,3,4,5 Andel af Ys i {i} te indkomsttrin for Ys=Yse Kilde: Notat JAO i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i} for hvert procentpoint, Ys afviger fra Yse Kilde: Som bys{i}0 j=ne,ng,qq,m0,m7y Hjælpevariabel i visse lagerinvesteringsrelationer, hvor der ikke er estimeret en marginal lagerkvote, normalt = 0 Cb Privat forbrug af køretøjer Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7100 Ce Privat forbrug af brændsel mv. Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 4500 Cf Privat forbrug af fødevarer Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1000,1210 Cg Privat forbrug af benzin og olie til køretøjer Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7220 Ch Privat forbrug af boligbenyttelse Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 4100,4200,4300,4430 Ci Privat forbrug af øvrige ikke-varige varer Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3110,3200,5610,6111,9140,9300,9510,9530,9912 Ck Privat forbrug af kollektiv transport mv. Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 7300,8100,9600 Cn Privat forbrug af nydelsesmidler Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1220,2110,2130,2210 Co Offentligt forbrug Kilde: NR, tabel 4.1, løbenr. 15 Cos Salg af varer og tjenester Kilde: SE, tabel 2.I.5, løbenr. 12 Cp Privat forbrug i alt Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 14 (se tillige tabel 7.1) Identitet: Cp=Cf+Cn+Ci+Ce+Cg+Cb+Cv+Ch+Ck+Cs+Ct-Et Cp4 Privat forbrug i alt, hvor forbrugskomponent b er repræsenteret med et fordelt lag Beregning: Cp4=Cp-Cb+fCb2 pcb

6 126 Bilag 3. Variabelfortegnelse Cp4w Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i Cp4-relationen Beregning: Jf. Relation Cp4xh Privat forbrug i alt undtagen boligydelser, hvor forbrugskomponent b er repræsenteret med et fordelt lag Beregning: Cp4xh=Cp4-Ch Cs Privat forbrug af øvrige tjenester Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3140,4410,5330,5620,6200,6300,7210,7240,9150,9400,9700,9810, 9820,9911,9931,9932,9940,9950,9960,NPISH Ct Privat forbrug af turistrejser Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 9990 Identitet: Ct=Mt Cv Privat forbrug af øvrige varige varer Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 5100,5200,5310,5400,5500,6112,9110,9120,9130,9200,9921,9922 czm Værdi af minimumsforbrug d73 Dummy i Hgn-relationen, 1973 = 1 ellers 0 d7377 Dummy i fve-relationen, = 1, ellers 0 d73z Dummy i fve-relationen, 1973 og fremefter = 1 d82 Dummy i fcs-relationen, = 0, derefter 1 d84 Dummy i tsdr-relationen, 1984 = 1, ellers 0 d85 Dummy i Hgn-relationen, 1985 = 1 ellers 0 d8593 Dummy i Sdsr-relationen, 1985 = 1, , 1990 = -1, = 1/3, ellers 0 d86 Dummy i film7b-relationen, 1986 = 1, ellers=0 d88 Dummy i Sdsbk-relationen, 1988 = 1, 1989 = -1, ellers 0 d93 Dummy i kbysp-relationen, frem til og med 1993 = 1, ellers 0 d93z Dummy i fve-relationen, 1993 og fremefter = 1 d94 Dummy i fcb-relationen, 1994 = 1,ellers 0 ddeu Dummy vedr genforeningen af Tyskland, = 1, ellers 0 deusim Dummy vedr told til EU, = 0, 1973 = 0.854, ellers 1 dhhnn Dummy i Hhnn1-relationen, = -2.94, ellers 0, ADAM, oktober 1991 dhhnn2 Dummy i Hhnn-relationen, = -2.89, ellers 0 dpcrs Dummy i pcrs-relationen, normalt = 0 drml Dummy i iwlo-relationen, = 1, ellers 0 dsdr Dummy i Sdr-relationen, 1983 = 1, ellers 0 dsdsk Dummy i Sdsbk-relationen for ændret regnskabspraksis i pengeinstitutter vedr. skattemæssig opgørelse af kursgevinster, = 1, ellers 0 Kilde: Notat KTH,JAO, 22. august 1991 dsr Dummy for ændring af skatteregler, = 1 ellers 0 dsr2 Dummy for ændring af skatteregler, = 1, ellers 0 dtefb Dummy i Tefb-relationen, = 1, ellers 0

7 Bilag 3. Variabelfortegnelse 127 dtfcg dtfkb{j} dtfkm{j} dtfmz{j}w dtfve{j} dtfve{j}1 dthq{j} Tidsvarierende dummy i fcg-relationen Beregning: dtfcb = exp(0.0171*(tid-1954)) j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i fkb{j}, niveau Kilde: Notat MMP j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i fkm{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH , MMP j=5,7q Tidsvarierende trend i fmz{j} Tidsvarierende effektivitetsindeks i fve{j}, niveau Kilde: Notat JSM, FKN j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Tidsvarierende effektivitetsindeks i fve{j}, niveau Kilde: Notat JSM, FKN j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i HQ{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH , MMP dtpxne Tidsvarierende effektivitetsindeks i pxne, niveau (1966=1) Kilde: Notat AJI dtwfbz Tidsvarierende dummy i Wfbz-relationen Beregning: dtwfbz = /(1+exp( *(tid ))) dw84 Dummy i Wpm-relationen, = 0, 1984 = 0.25, derefter 1 dw86 Dummy i iwlo-relationen, = 0, derefter 1 dwrad Dummy i iwde-relationen, = 1, ellers 0 dwral Dummy i iwlo-relationen, = 1, ellers 0 E Eksport af varer og tjenester i alt Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 20 Identitet: E=Ev+Es+Et E0 Eksport af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr ; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistik afstemt med samlet vareeksport efter NR, jf. Ev E1 Eksport af SITC 1 - drikkevarer og tobak Kilde: Som E0 E2 Eksport af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. Kilde: Som E0 E3 Eksport af SITC 3 - brændselsstoffer, smøreolier mv. Kilde: Som E0 E5 Eksport af SITC 5 - kemikalier Kilde: Som E0 E6 Eksport af SITC 6 - bearbejdede varer Kilde: Som E0 E7q Eksport af SITC 7 - maskiner og transportmidler ekskl. skibe, fly og boreplatforme Kilde: Som E0, jf. endv. E7y

8 128 Bilag 3. Variabelfortegnelse E7y Eksport af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN , og ) Kilde: Som E0 E8 Eksport af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse Kilde: Som E0 Enl Saldo på den officelle betalingsbalances løbende poster Kilde: NR, tabel 4.52, løbenr. 14, jf. Betalingsbalancestatistikken Identitet: Enl=Tfen+Enlres Enlnr Enlres Saldo på betalingsbalancens løbende poster ifølge nationalregnskabsstatistikken Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 26 Identitet: Enlnr=Envt+Twen+Tenf+Tien+Tenu Residualpost mellem NRs nettofordringserhvervelse og den officielle betalingsbalance Beregning: Jf. Enl-relation Envt Vare- og tjenestebalancens saldo ifølge NR Beregning: Envt=E-M Es Eksport af øvrige tjenester Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 3 (se tillige tabel 4.5, løbenr. 3) Et Turistindtægter Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 2 (se tillige tabel 7.1, konsumgruppe 9980) Ev Vareeksport i alt Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 1 Identitet: Ev=E0+E1+E2+E3+E5+E6+E7q+E7y+E8 ewdm D-mark kurs (kr. pr. 100 DEM) Kilde: SM 1990:3, tabel 46 ewdme Forventet værdi af ewdm (kr. pr. 100 DEM) Kilde: Notat TCJ fam{h} h=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Efterspørgselsudtryk for importgruppe {h}, indeks Kilde: Notat JAO fane Leverance fra erhverv a til erhverv ne fcb Privat forbrug af køretøjer Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgruppe 7100 fcb2 Fordelt lag af fcb fce Privat forbrug af brændsel mv. Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 4500 fcf Privat forbrug af fødevarer Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 1000,1210 fcg Privat forbrug af benzin og olie til køretøjer Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgruppe 7220 fcgbk Privatforbrug af transport Beregning: (Cg+fCb2 pcb+ck)/pcgbk fcgw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fcg-relationen fch Privat forbrug af boligbenyttelse Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgruppe 4100,4200,4300,4430

9 Bilag 3. Variabelfortegnelse 129 fci Privat forbrug af øvrige ikke-varige varer Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 3110,3200,5610,6111,9140,9300,9510,9530,9912 fck Privat forbrug af kollektiv transport mv. Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 7300,8100,9600 fcn Privat forbrug af nydelsesmidler Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 1220,2110,2130,2210 fco Offentligt forbrug Kilde: NR, tabel 4.1, 1995-priser, løbenr. 13 fcp Privat forbrug i alt Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 12, (se tillige tabel 7.2) Identitet: fcp=fcf+fcn+fci+fce+fcg+fcb+fcv+fch+fck+fcs+fct-fet fcp4 Privat forbrug i alt, hvor forbrugskomponent b er repræsenteret med et fordelt lag Beregning: fcp4=fcp-fcb+fcb2 fcs Privat forbrug af øvrige tjenester Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 3140,4410,5330,5620,6200,6300,7210,7240,9150,9400,9700,9810, 9820,9911,9931,9932,9940,9950,9960,NPISH fct Privat forbrug af turistrejser Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgruppe 9990 Identitet: fct=fmt fcv Privat forbrug af øvrige varige varer Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 5100,5200,5310,5400,5500,6112,9110,9120,9130,9200,9921,9922 fc{j}m j=e,f,gbk,i,n,s,t,v Minimumsforbrug af komponent {j} Kilde: Jf. relation fe Eksport af varer og tjenester i alt Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 16 Identitet: fe=fev+fes+fet fe0 Eksport af SITC 0 - næringsmidler og levende dyr ; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistiktal divideret med indeks for enhedsværdier, afstemt med samlet vareeksport efter NR, jf. fev fe0k fe0, korrigeret for afvigelse fra normalhøst Beregning: fe0k = fe0-3333*(vhstk+vhstk[-1]+vhstk[-2]) fe1 Eksport af SITC 1 - drikkevarer og tobak Kilde: Som fe0 fe2 Eksport af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. Kilde: Som fe0 fe3 Eksport af SITC 3 - brændselsstoffer, smøreolier mv. Kilde: Som fe0 fe5 Eksport af SITC 5 - kemikalier Kilde: Som fe0 fe6 Eksport af SITC 6 - bearbejdede varer Kilde: Som fe0

10 130 Bilag 3. Variabelfortegnelse fe7q fe7y Eksport af SITC 7 - maskiner og transportmidler, ekskl. skibe, fly og boreplatforme Kilde: Som fe0, jf. endv. fe7y Eksport af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN , og ) Kilde: Som fe0 fe8 Eksport af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse Kilde: Som fe0 fee{j} j=0,1,2,5,6,7q,8,t Sammenvejet markedsudtryk for eksportgruppe {j} (1995-priser, 1995=1) Kilde: OECD outlook 57 og nyere og udenrigshandelsdata, jf. Notat JAO, AMB, TMK fes Eksport af øvrige tjenester Kilde: NR, (tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 18) - fet fet Turistindtægter Kilde: NR, tabel 7.2, 1995-priser, konsumgruppe 9980 (med modsat fortegn) fev Vareeksport i alt Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 17 Identitet: fev=fe0+fe1+fe2+fe3+fe5+fe6+fe7q+fe7y+fe8 fe{j}w j=0k,2,5,6,7q,8,t Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fe{j}-relationen Beregning: Jf. Relation fi Investeringer i alt Beregning: fi=fif+fil fib Investeringer i bygninger og anlæg Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 3 (=4+5+6) Identitet: fib=fibp1+fibh+fibo1 fibh Investeringer i boliger (dvs. bygninger i erhverv h) Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr 4 fibo1 Bygningsinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) Kilde: NR, fibp Investeringer i bygninger og anlæg i private erhverv Beregning: Sum over fib{j} ekskl. h,o fibp1 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (ikke identisk med de private erhverv) Kilde: NR, Identitet: fibp1 = fi - fibh - fio1 fibvp Afgang for bygninger og anlæg i private erhverv Beregning: Sum over bfibv{j}*fkb{j}[-1] j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt fib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Investeringer i bygninger og anlæg i erhverv {j} Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.4 fif Faste bruttoinvesteringer i alt Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 12 Identitet: fif=fimp1+fibp1+fibh+fimo1+fibo1+fit; fif=fim+fib+fit fifp1xh Faste private bruttoinvesteringer ekskl. boliger Beregning: fifp1xh=fibp1+fimp1+fit

11 Bilag 3. Variabelfortegnelse 131 fil Lagerinvesteringer i alt Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 13 fila Lagerinvesteringer hidrørende fra landbrug mv. file Lagerinvesteringer hidrørende fra udvinding af råolie mv. film0 film1 film2 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 1 - drikkevarer og tobak Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC2 og 4 - ubearbejdede varer film3k Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 32 - kul og koks film3q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 3 - olieprodukter film3r Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC råolie film5 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 5 - kemikalier film6m film6q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 67-69, jernog metalvarer Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer film7b Lagerinvesteringer hidrørende fra import af del af SITC 78 - person- og lastbiler film7q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 7 - maskiner m.m. film7y Lagerinvesteringer hidrørende fra import af skibe, fly og boreplatforme film8 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse filnb Lagerinvesteringer hidrørende fra leverandører til byggeri filne Lagerinvesteringer hidrørende fra el-, gas- og fjernvarmeforsyning filnf Lagerinvesteringer hidrørende fra næringsmiddelindustri filng Lagerinvesteringer hidrørende fra olieraffinaderier

12 132 Bilag 3. Variabelfortegnelse filnk Lagerinvesteringer hidrørende fra kemisk industri mv. filnm Lagerinvesteringer hidrørende fra jern- og metalindustri filnn Lagerinvesteringer hidrørende fra nydelsesmiddelindustri filnq Lagerinvesteringer hidrørende fra anden fremstillingsvirksomhed filnt Lagerinvesteringer hidrørende fra transportmiddelindustri filqh Lagerinvesteringer hidrørende fra handel filqq Lagerinvesteringer hidrørende fra andre tjenesteydende erhverv filsi Indirekte skatter på lagerinvesteringer fim Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr Identitet: fim=fimp1+fimo1 fimk Investeringer i værdigenstande Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 8 fimo1 Maskininvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) Kilde: NR, fimp Investeringer i maskiner og transportmidler i private erhverv Beregning: Sum over fim{j} j ekskl. o fimp1 Maskininvesteringer i privat sektor Kilde: NR, Identitet: fimp1 = fim - fimo1 fimvp Afgang for maskiner og transportmidler i private erhverv Beregning: Sum over bfimv{j}*fkm{j}[-1] ekskl. o fimv{j} fim{j} Afskrivninger på fkm{j} Beregning: fimv{j}=fim{j}-fimn{j}, jf. fkm{j} Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.4 Identitet: fim{j}=fimn{j}+fimv{j} fin Faste nettoinvesteringer i alt Beregning: fin=fif-fiv finbv Afskrivning af bygninger og anlæg i alle erhverv Beregning: Sum over bfinbv{j}*fknb{j}[-1] finbvp Afskrivning af bygninger og anlæg i private erhverv Beregning: Sum over bfinbv{j}*fknb{j}[-1] ekskl. o,h finbvxx Afskrivning af bygninger og anlæg i xx erhverv Beregning: Sum over bfinbv{j}*fknb{j}[-1] j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt

13 Bilag 3. Variabelfortegnelse 133 finbv{j} Afskrivning af bygningskapitalværdien i erhverv {j} Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR finmv Afskrivning af maskiner og transportmidler i alle erhverv Beregning: Sum over bfinmv{j}*fknm{j}[-1] finmvp Afskrivning af maskiner og transportmidler i private erhverv Beregning: Sum over bfinmv{j}*fknm{j}[-1] ekskl. o finmvxx Afskrivning af maskiner og transportmidler i xx-erhverv Beregning: Sum over bfinmv{j}*fknm{j}[-1] j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt finmv{j} Afskrivning af maskinkapitalværdien i erhverv {j} Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR fio1 Investeringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) Kilde: NR, fip1 Investeringer i privat sektor Kilde: NR, Identitet: fip1 = fi - fio1 fit Investeringer i stambesætninger Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 7 fiv Afskrivninger i alt Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 15 fiy Investeringer i skibe, fly og boreplatforme Kilde: NR investeringsmatricer, investeringer i varerne CCCN 8802, 8901 og 8903 fkb fkbp fkb{j} fkb{j}w fkm fkmp fkm{j} fkm{j}k Bygningskapitalmængde Beregning: Sum over fkb{j}, alle erhverv Bygningskapitalmængde i private erhverv Beregning: Sum over fkb{j}, private erhverv Kapitalmængde for bygninger og anlæg i erhverv {j} Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Ønsket kapitalmængde for bygninger og anlæg i erhverv {j} Maskinkapitalmængde Beregning: Sum over fkm{j}, alle erhverv Maskinkapitalmængde i private erhverv Beregning: Sum over fkm{j}, private erhverv Kapitalmængde for maskiner og transportmidler i erhverv {j} Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR j=a,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qq "Udnyttelseskorrigeret" fkm{j} i HQ{j}n-relationen Beregning: fkm{j}k=fkm{j}

14 134 Bilag 3. Variabelfortegnelse fkm{j}m fkm{j}w fknb j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq "Kapacitetsgrænse" for fkm{j}k i HQ{j}n-relationen j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Ønsket langsigtet kapitalmængde for maskiner og transportmidler i erhverv {j} Bygningskapitalværdi Beregning: Sum over fknb{j}, alle erhverv fknbp Kapitalværdi for bygninger og anlæg i private erhverv Beregning: Sum over erhverv ekskl. o,h fknb{j} fknm Kapitalværdi for bygninger og anlæg i erhverv {j} Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR Maskinkapitalværdi Beregning: Sum over fknm{j}, alle erhverv fknmp Kapitalværdi for maskiner og transportmidler i private erhverv Beregning: Sum over erhverv ekskl. o fknmxx fknm{j} Bygningskapitalværdi Beregning: Sum over fknb{j} j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt Kapitalværdi for maskiner og transportmidler i erhverv {j} Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR fm Import af varer og tjenester i alt Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 6 Identitet: fm=fmv+fms+fmt fm0 Import af SITC 0 - næringsmidler og levende dyr (1960-) ; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistiktal divideret med indeks for enhedsværdier, afstemt med samlet vareimport efter NR, jf. fmv fm1 Import af SITC 1 - drikkevarer og tobak (1960-) Kilde: Som fm0 fm2 Import af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (1960-) Kilde: Som fm0 fm3k Import af SITC 32 - kul og koks (1960-) Kilde: Som fm0 fm3q Import af rest af SITC 3, olieprodukter, el og gas (1960-) Kilde: Som fm0 fm3r Import af SITC råolie (1960-) Kilde: Som fm0 fm5 Import af SITC 5 - kemikalier (1960-) Kilde: Som fm0 fm6m Import af SITC jern- og metalvarer (1960-) Kilde: Som fm0

15 Bilag 3. Variabelfortegnelse 135 fm6q Import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer (1960-) Kilde: Som fm0 fm7b Import af del af SITC 78, person- og lastbiler (1960-) Kilde: Som fm0 fm7q Import af rest af SITC 7, maskiner m.m. (1960-) Kilde: Som fm0 fm7y Import af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN og ) Kilde: Som fm0 fm7yim Investeringer i skibe, fly og boreplatforme hidrørende fra import Beregning: fm7yim=am7yim fim fm8 Import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (1960-) Kilde: Som fm0 fms Import af øvrige tjenester Kilde: NR, (tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 8) - fmt fmt Turistudgifter Kilde: NR, tabel 7.2, 1995-priser, konsumgruppe 9990 fmu{i} i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Restdel af importgruppe {i}, jf. fmz{i} fmv Vareimport i alt Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 7 Identitet: fmv=fm0+fm1+fm2+fm3k+fm3r+fm3q+fm5+fm6m+ fm6q+fm7b+fm7y+fm7q+fm8 fmz{i} fmz{j}w fmz{j}w1 i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Den del af importgruppe {i}, der har en generel substitutionselasticitet til dansk produktion Beregning: fmz{i}=fm{i} - fmu{i} j=0,1,2,5,6q,7q,8 Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fmz{j}-relationen Beregning: Jf. Relation j=0,1,2,5,6q,7q,8 Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fmz{j}-relationen Beregning: Jf. Relation fros Frostdøgn (døgn) Kilde: St.Å. 1995, tabel 11, løbenr. 4 fsiv Varefordelte indirekte skatter Kilde: NR, tabel 3.2, 1995-priser, løbenr. 2 fv Energi- og materialeforbrug i erhvervene i alt Beregning: fv=fx-fyf fve{j} fve{j}w fve{j}w1 Energiforbrug i erhverv {j} j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq,o Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fve{j}-relationen Beregning: Jf. Relation j=a,nf,nb,nm,nq,b,qh,qt,qf,qq Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fve{j}-relationen Beregning: Jf. Relation

16 136 Bilag 3. Variabelfortegnelse fvm{j} fv{j} Materialeforbrug i erhverv {j} Beregning: fvm{j}=fv{j}-fve{j} Energi- og materialeforbrug i erhverv {j} Beregning: fv{j}=fx{j}-fyf{i} fx Produktionsværdi i alt Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 1 fxa Produktionsværdi i landbrug mv. Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,011209,014000,020000, fxb Produktionsværdi i bygge- og anlægsvirksomhed Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,450002,450003, fxe Produktionsværdi i udvinding af brunkul, råolie og naturgas Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv fxh Produktionsværdi i boligbenyttelse Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv fxn Produktionsværdi i fremstillingserhvervene i alt Beregning: fxn=fxng+fxne+fxnf+fxnn+fxnb+fxnm+fxnt+fxnk+fxnq fxnb Produktionsværdi i leverandører til byggeri Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,200000,263053, fxne Produktionsværdi i el-, gas- og fjernvarmeforsyning Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,402000, fxnf Produktionsværdi i næringsmiddelindustri Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,152000,153000,154000,155000,156009,158109,158120, fxng Produktionsværdi i olieraffinaderier Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv fxnk Produktionsværdi i kemisk industri mv. Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,241209,241500,241617,242000,243000,244000,245070,251122, ,252400, fxnm Produktionsværdi i jern- og metalindustri Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,272030,274000,275000,281009,286009,291000,292000,293000, ,297000,300000,310000,320000, fxnn Produktionsværdi i nydelsesmiddelindustri Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv , fxnq Produktionsværdi i anden fremstillingsvirksomhed Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,180000,190000,210000,221200,221309,222009,261126, fxnt Produktionsværdi i transportmiddelindustri Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,351000, fxo Produktionsværdi i erhvervet offentlige tjenester Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,751100,751209,751300,752000,801000,802000,803000,804002, ,853109,853209, Identitet: fxo=fvo+fyfo fxq Produktionsværdi i q-erhvervene i alt Beregning: fxq=fxqh+fxqs+fxqt+fxqf+fxqq

17 Bilag 3. Variabelfortegnelse 137 fxqf Produktionsværdi i finansiel virksomhed Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,652000,660102,660300, fxqh Produktionsværdi i handel Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,501009,505000,510000,521090,522990,523000,524190, fxqi Produktionsværdi i imputerede finansielle tjenester Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 99005, per definition = 0 fxqq Produktionsværdi i andre tjenesteyd. erhverv Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,502000,551009,553009,701109,702040,710000,721009,722000, ,741100,741200,742009,744000,747000,748009,804001,851209, ,900020,900030,910000,920001,93000 fxqs Produktionsværdi i søtransport Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv fxqt Produktionsværdi i anden transport mv. Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,602100,602223,602409,620000,631130,634000, fy Bruttonationalproduktet Kilde: NR, tabel 3.2, 1995-priser, konto 1, løbenr. 5 (se tillige tabel 3.2, konto 2.1.1, løbenr. 1 og tabel 3.4, 1990-priser, løbenr. 1) fyf Bruttoværditilvækst i alt Kilde: NR, tabel 3.2, 1995-priser, konto 2.1.1, løbenr. 3 fyfn Bruttoværditilvækst i fremstillingserhverv i alt Beregning: Jf. Yfn fyfq Bruttoværditilvækst i q-erhverv i alt Beregning: Jf. Yfq fyf{j},qi Bruttoværditilvækst i erhverv {j} Kilde: NR, tabel 6.1 fytr Indenlandsk efterspørgsel Beregning: fytr=fy+fm-fe f{i}co i=a,b,o,qh,qq,qt,si Leverance fra erhverv {i} til kollektivt konsum Beregning: f{j}co = a{j}co*fco Identitet: fco = faco+fbco+fqhco+fqtco+fqqco+foco+fsico Ha Aftalt arbejdstid (timer) Kilde: Rapport nr. 3, kap. 5 samt notater HJ (variablen kaldes haalt i notatet) og MB Hdag Arbejdsårets afvigelse fra normalåret som følge af visse skæve helligdage mv. Kilde: Notater HJ og AMB (timer) Hgn Gennemsnitlig arbejdstid i industri (timer) Kilde: Industristatistik 1988,tabel 2.01, løbenr. 2+3, (kol. 11)/(kol. 8). Revideret serie jf. notat JAO Hhnn Normalarbejdstid for heltidsansatte i industri (timer) Kilde: Notat LAE Hnn Normalarbejdstid i industri (timer)

18 138 Bilag 3. Variabelfortegnelse HQ{j} HQ{j}n HQ{j}w Erlagte arbejdstimer i erhverv {j} Beregning: HQ{j}=Q{j}*Hgn/1000 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendigt antal arbejdstimer i erhverv {j} j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Optimalt langsigtet antal arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) (mio. timer) (mio. timer) I Investeringer i alt Beregning: I=If+Il Ib Investeringer i bygninger og anlæg Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 3 (=4+5+6) Identitet: Ib=Ibp1+Ibh+Ibo1 Ibh Investeringer i boliger (dvs. i erhverv h) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr 4 Ibo1 Offentlig sektors investeringer i bygninger og anlæg Kilde: NR, tabel 6.3, erhverv Ibp Investeringer i bygninger og anlæg (ekskl. boliger) i private erhverv Beregning: Sum over Ib{j}, j forskellig fra h,o Ibp1 Bygge og anlægsinvesteringer ekskl. boliger i privat sektor Beregning: Ibp1=Ib-Ibh-Ibo1, jf. Ib Ib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Investeringer i bygninger og anlæg i erhverv {j} Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.3 If Faste bruttoinvesteringer i alt Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 12 Identitet: If=Imp1+Ibp1+Ibo1+Imo1+Ibh+It; If=Im+Ib+It iku Banker og sparekassers gennemsnitlige udlånsrente Kilde: Notat AL Il Lagerinvesteringer i alt Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 13 Ilo1 Lagerændring i den offentlige sektor Kilde: SE, tabel 2.I.14, løbenr. 12 Ilph Lagerændringer i husholdningerne Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.9) Ilps Lagerændringer i selskaber Kilde: NR, tabel 5.3 (3.1.8) Im Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr Identitet: Im=Imp1+Imo1 Imk Investeringer i værdigenstande Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 8 Imo1 Offentlig sektors investeringer i maskiner mv. Kilde: NR, tabel 6.3, erhverv Imp Maskininvesteringer i private erhverv Beregning: Sum over Im{j}, j forskellig fra o

19 Bilag 3. Variabelfortegnelse 139 Imp1 Maskininvesteringer i privat sektor Beregning: Imp1=Im-Imo1, jf. Im Im{j} Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.3 Io1 Investeringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) Kilde: NR (St.E) 1997:21, tabel 2, løbenr. I.12 Ip1 Investeringer i privat sektor Kilde: NR, Identitet: Ip1 =I-Io1 Iph Faste bruttoinvesteringer mv. i husholdningerne Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.8) Ips Faste bruttoinvesteringer mv. i selskaber Kilde: NR, tabel 5.3 (3.1.7) + tabel 5.4 (3.1.7) Ipv4 Hjælpevariabel for skattemæssige afskrivninger til Ys-beskrivelsen Ipv4bk Hjælpevariabel for skattemæssige afskrivninger for pengeinstitutter It Investeringer i stambesætninger Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 7 Iv Afskrivninger i alt Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 15 Ivo1 Offentlig sektors afskrivninger Kilde: NR (St.E.) 1997:21, tabel 2, løbenr. II.1 iwbdm iwbn iwbr iwbu iwbud iwbz iwbze iwbzu iwbzv iwde iwdi Vesttysklands effektive rente af langfristede obligationer Kilde: SM 1990:3, tabel 78 (DSTB, S ) Gennemsnitlig nominel (pålydende) obligationsrente Kilde: Arbejdsnotat nr. 24, s. 90 ff Afkastprocenten til brug i beregningen af satsen for realrenteafgift Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 58 Sammenvejet udenlandsk rentesats USA s effektive rente af langfristede obligationer Kilde: SM 1990:3, tabel 78, (DSTB, S ) Effektiv obligationsrente Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 41, før 1973 notat AL Forventet værdi af iwbz Kilde: Notat TCJ Effektiv obligationsrente, ultimo Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1990, tabel 41 Hjælpevariabel i Wfbz-relationen for ligevægtsskabende rente Pengeinstitutternes effektive indskudsrente Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 11, og FINBK, afsnit 14.9 Diskontoen Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 38

20 140 Bilag 3. Variabelfortegnelse iwdm iwdme iwlo iwmm D-mark rente (libor for 3 måneders D-mark indskud) Kilde: International Financial Statistics, IMF, serie 60EA for Vesttyskland Forventet værdi af iwdm, kursjusteret Beregning: iwdme=iwdm+((ewdme/ewdm)-1) Pengeinstitutternes effektive udlånsrente Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 10, og FINBK, afsnit Pengemarkedsrenten Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 39 iwnz Marginalrenten ved træk under lånerammerne/pengemarkedsrenten ( marginalrenten; 1986-pengemarkedsrenten) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1986, tabel 38 og 39 iwpp iwppd iw{i}x Afkastrate, pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD Efter skat afkastrate, pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD i=bze,bz,mm,nz Udgangsskøn for iw{i}e Iy Investeringer i skibe, fly og boreplatforme Kilde: NR investeringsmatricer, investeringer i varerne CCCN 8802, 8901 og 8903 kaim kbhk kbhl kbld kbpk kbw kbwp kbyk kbys kbysp Modelteknisk korrektionsfaktor for i-o koefficienter for maskininvesteringer Indbetalingsandel, engangs ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhki Indbetalingsandel, løbende ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhli Udbetalingsandel LD Kilde: residualberegnet jf. relation Tpldu Udbetalingsandel, engangs ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhku Udbetalingsandel, løbende ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Typshl Udbetalingsandel, løbende ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhlu Udbetalingsandel, engangs ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Typshk Korrektionsfaktor i Ssy-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere Beregning: Jf. kbys-relationen, udgangsværdi = 0 Korrektionsfaktor i Ssyp-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere Beregning: Jf. kbysp-relationen, udgangsværdi = 0 Kcb Bilparken, ultimo året (1000 stk.) Kilde: St.Å. 1989, tabel 292, privat kørsel+skolekørsel Kcb2 Imputeret bilbeholdning

byw{j}1 j=b,nb,ne,nk,nm,nn,nq,nt,qh,qt,qf,qq Lønkvoten i erhverv j Beregning: yw{j}/(yw{j}+yr{j});

byw{j}1 j=b,nb,ne,nk,nm,nn,nq,nt,qh,qt,qf,qq Lønkvoten i erhverv j Beregning: yw{j}/(yw{j}+yr{j}); byw{j}1 j=b,nb,ne,nk,nm,nn,nq,nt,qh,qt,qf,qq Lønkvoten i erhverv j Beregning: yw{j}/(yw{j}+yr{j}); kfkb{j}w j=a,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Korrektionsfaktor i relation for fkb{j}, grundet

Læs mere

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. ADAMs input-output tabel 173 På de følgende sider vises input-output tabellen i marts 1995 versionen af ADAM. Tabellen er dannet ved aggregering af nationalregnskabets

Læs mere

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Arbejdspapir nr. 6/2002 Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Forfatter: Joakim Søndergaard Hansen (jsh@fm.dk) Resumé: I arbejdspapiret beskrives beregninger

Læs mere

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé:

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl. april Asger Olsen Rentesatser i ADAM Resumé: Papiret søger at besvare følgende spørgsmål: Hvilke rentesatser indgår i ADAM? Hvad er kilden

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer:

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer: Bilag Bilag 1 Boligmodellen i ADAM Boligefterspørgsel: phk K D f Y, i,, infl,... pc Boligudbud: S K K 1 Boligbeholdning, ultimo: K K 1 NI Nettoinvesteringer: phk NI g IX pi D S Kontantpris: phk h K K,

Læs mere

14. Multiplikatortabeller

14. Multiplikatortabeller Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Multiplikatortabeller I det følgende præsenteres en række eksperimenter, der illustrerer ADAMs egenskaber i forbindelse med ændringer i forskellige centrale eksogene

Læs mere

Sammenligning af NRs foreløbige og endelige tal

Sammenligning af NRs foreløbige og endelige tal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 12. november 1996 Sammenligning af NRs foreløbige og endelige tal Resumé: Dette papir sammenligner NRs foreløbige og endelige tal for årene

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 2. januar 2014 Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Resumé: ADAMs privatforbrug påvirkes kraftigere af husholdningers

Læs mere

Tilbageføring af varefordelt udenrigshandel og input-output matricer

Tilbageføring af varefordelt udenrigshandel og input-output matricer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [udkast] Morten Werner 8. februar 2000 Tilbageføring af varefordelt udenrigshandel og input-output matricer 1966-1987 Resumé: I det hovedreviderede nationalregnskab

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 30. november Nationalregnskab, 3. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,5 0,5 0,3 0,9 1,1 1,6 0,8 1,1 Privat forbrug 2,0 1,9 2,1 2,7 1,6 1,9 2,1 1,6

Læs mere

EMMA-eksperimenter med Gekko

EMMA-eksperimenter med Gekko NOTAT 9. maj 2011 J.nr. Ref. cmvl EMMA-eksperimenter med Gekko Indhold 1 Indledning... 1 2 Introduktion til Gekko... 2 2.1 Kommandoer i Gekko... 2 2.2 Kommandofiler... 5 3 Variabelnavne... 6 4 Eksempler...

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

7. Produktion, BFI og input-output. 7.1. Oversigt. Kapitel 7. Produktion, BFI og input-output 93

7. Produktion, BFI og input-output. 7.1. Oversigt. Kapitel 7. Produktion, BFI og input-output 93 Kapitel 7. Produktion, BFI og input-output 93 7. Produktion, BFI og input-output I dette kapitel gennemgås bestemmelsen af erhvervenes produktion, varekøb og bruttofaktorindkomst. Denne bestemmelse betegnes

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

6. Udenrigshandel. 6.1. Eksport. Kapitel 6. Udenrigshandel 75

6. Udenrigshandel. 6.1. Eksport. Kapitel 6. Udenrigshandel 75 6. Udenrigshandel Kapitel 6. Udenrigshandel 75 Bestemmelsen af eksport og import er af afgørende betydning for de samlede modelegenskaber. Eksporten er en af de centrale efterspørgselseskomponenter. Importen

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Beskæftigelse, lønsummer, deltidsfrekvenser og andet godt

Beskæftigelse, lønsummer, deltidsfrekvenser og andet godt Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* John Smidt 10. marts 1994 Beskæftigelse, lønsummer, deltidsfrekvenser og andet godt Resumé: Papiret beskriver den endelige datakonstruktion af arbejdskraftmål

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Realrenteafgiften i ADAM

Realrenteafgiften i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 27.04.99 Gitte Terp Henriksen Realrenteafgiften i ADAM Resumé: I papiret gives en beskrivelse af den nuværende modellering af realrenteafgiften

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

3. Modellen i hovedtræk

3. Modellen i hovedtræk 3. Modellen i hovedtræk Kapitel 3. Modellen i hovedtræk 25 ADAM er en årsmodel opbygget i den empiriske modeltradition, som især Tinbergen og Klein har præget. I overensstemmelse hermed er ADAM i høj grad

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

5. Investeringer. 5.1. Boliginvesteringer og kontantpris. 5.1.1. Boligmodellen. Kapitel 5. Investeringer 59

5. Investeringer. 5.1. Boliginvesteringer og kontantpris. 5.1.1. Boligmodellen. Kapitel 5. Investeringer 59 Kapitel 5. Investeringer 59 5. Investeringer I ADAM opdeles investeringerne i boliginvesteringer, erhvervsinvesteringer, lagerinvesteringer og offentlige investeringer. De førstnævnte bestemmes i modellen,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Estimation af lønpræmier

Estimation af lønpræmier d. 16.11.2005 LS Estimation af lønpræmier Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, efterår 2005, kapitel II Dette notat beskriver estimationen bag og beregningen af lønpræmier i Nationalregnskabets Adam erhverv.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

ADAM, December dec99 standardmultiplikatorer

ADAM, December dec99 standardmultiplikatorer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 9. februar Martin Rasmussen Henrik C Olesen ADAM, December 999 Standardmultiplikatorer Resumé: Papiret præsenterer 8 eksperimenter,

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Stikordsregister Tallene henviser til tabelnummer

Stikordsregister Tallene henviser til tabelnummer Stikordsregister Tallene henviser til tabelnummer A afgifter 12 aflønning af ansatte 3, 7, 11 aktieindeks 59 internationalt 81 aktivering 20 AMFORA 20 amtskommunale sektor beskæftigede 18 animalske anlægsarbejder,

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK DANSK ØKONOMI OG LANDBRUGETS SITUATION Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Dansk økonomi et overblik 2 Værdiskabelse på udvalgte sektorer. Olie og gas samt landbrug trækker ned

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Formue. Samlet privat forbrug. Fødevarer Nydelsesmidler Øvrige ikke-varige varer Energi Transport Varige varer Tjenester Turistudgifter

Formue. Samlet privat forbrug. Fødevarer Nydelsesmidler Øvrige ikke-varige varer Energi Transport Varige varer Tjenester Turistudgifter Kapitel 4. Privat forbrug 39 4. Privat forbrug Omkring halvdelen af den samlede efterspørgsel udgøres af det private forbrug, der dermed er langt den største efterspørgselskomponent. I en overvejende efterspørgselsdrevet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Modelgruppen Danmarks Statistik

Modelgruppen Danmarks Statistik Offentlige indtægter og udgifter ADAM-navn 2011 2014 2014 Mia.kr. Mia.kr. pct. af BNP Production value Xo1 532.2 557.2 29.0 Government consumption Co 490.6 511.1 26.6 Government gross capital expenditure

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Simon Kjær Poulsen 10. november 1999 Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Resumé: I papiret gives et overblik over de tidligere opnåede resultater i forbindelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5 VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI 1. kursusgang B5 - CSTBI2 CSTBL2 2 ECTS SE-KURSUS WILLY OLSEN Institut for Mekanik og Produktion 1 Lektion 1 til 5 1. Den nationale økonomi. Byggesektorens andel heri.

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Konjunkturvurdering og Offentlige

Læs mere

Markedsfokus på Rusland

Markedsfokus på Rusland Markedsfokus på Rusland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Priser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM

Priser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM Prisdannelsen i ADAM Grundlæggende Dansk inflation importeres fra udlandet, da Danmark er en lille åben økonomi med fast kronekurs. DK prisstigning = udenlandsk prisstigning Priser spiller sammen med løndannelsen:

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Privat forbrug i ADAM

Privat forbrug i ADAM Forbrugsbestemmelsen i ADAM Disponibel indkomst Formue Forbrug ekskl. bolig Forbrugssystemet: Biler, benzin, brændsel, fødevarer, øvrige varer, tjenester, turistrejser Boligforbrug 1 Forbrugsbestemmelsen

Læs mere

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 22.09.14 Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet dokumenterer konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 2014. Indledningsvist gengives hovedtrækkene i konjunkturvurderingen, og der

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Markedsfokus på Sydafrika

Markedsfokus på Sydafrika Økonomiske tendenser August 2007 Vækst i dansk og europæisk eksport DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet til okt15

Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 16. september 2015 Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Resumé: I dette papir reestimeres forbrugssystemet til den kommende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam Juli 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina Økonomiske tendenser Marts 2007 Fortsat kraftig vækst i Kina DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Markedsfokus på Holland

Markedsfokus på Holland Markedsfokus på Holland September 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Irland

Markedsfokus på Irland Markedsfokus på Irland Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik

Læs mere