Bilag 3. Variabelfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Variabelfortegnelse"

Transkript

1 Bilag 3. Variabelfortegnelse Nomenklaturregler Variabelnavnene i ADAM er opbygget efter visse grundlæggende regler, som har været fulgt siden den første version af ADAM. Hovedreglen er, at der i hvert variabelnavn findes et bogstav, som angiver, hvilken klasse variablen tilhører. De øvrige bogstaver i navnet angiver den nærmere afgrænsning af variablen inden for vedkommende klasse. Det bogstav, der er klassebetegnelsen, er angivet som variabelnavnets første bogstav eller umiddelbart efter veldefinerede operatorer, jf. nedenfor. De øvrige, efterstillede bogstaver - og i visse tilfælde tal - betegnes under et som suffikser. Antallet af suffikser kan efter behov variere fra variabelnavn til variabelnavn. De kan danne ord eller forkortelser, men som hovedregel har suffikserne en selvstændig betydning som fx i pcf, prisen på forbrug af fødevarer. Hvor dette er tilfældet, er suffikserne opført i aftagende orden. Dette princip betyder, at adskillige variabelnavne gruppevis er ens på nær det sidste bogstav, og i hovedgrupper ens på nær de sidste 2-3 bogstaver. Således kommer variabelnavnene også til at afspejle, hvilke aggregeringer af variabler der oftest benyttes i modellen. For de finansielle fordringer med klassebetegnelsen W benyttes den særlige regel, at andet suffiks angiver fordringstypen, mens første og tredje angiver hhv. kreditor- og debitorsektoren. I enkelte tilfælde udgør suffikserne hele variabelnavnet som fx i fros, frostdøgn. I skrift angives klassebetegnelserne for strøm- og beholdningsstørrelser med stort bogstav, mens de for priser, satser, kvoter o.lign. angives med lille. Suffikser skrives altid med småt. Klassebetegnelser C E H I K M Q S T U W X Y a b forbrug eksport arbejdstid investering kapitalstørrelse import beskæftigelse skat overførsel befolkning, arbejdsstyrke finansiel fordring produktion nationalprodukt, indkomst input-output koefficient kvote, grad mv.

2 122 Bilag 3. Variabelfortegnelse d i k l p t w z V v dummy rentesats korrektionsfaktor, omregningsfaktor mv. lønsats pris sats for skat, overførsel mv. vægt elasticitet hjælpevariabel hjælpevariabel Operatorer D f J L R absolut årlig ændring faste priser justeringsled naturlig logaritme relativ årlig ændring Operatorerne angiver særlige, veldefinerede afledninger af en variabel. Alle operatorerne er foranstillede. Som operator kan også opfattes lag-angivelsen, der angives som et fodtegn. Eksempelvis angiver fcf 1 forbruget af fødevarer lagget et år. Operatoren L angiver den naturlige logaritme til den efterfølgende variabel og J et justeringsled til den efterfølgende variabel, som typisk optræder i ligningen for denne. Fortegnelse Den følgende alfabetisk ordnede variabelfortegnelse dokumenterer de variabler, der indgår i ADAMs databank. Hermed dækkes alle variabler, der indgår i ADAM, versionerne november 1989, oktober 1991 og marts 1995; dog indgår J-led samt variabler, der anvendes ved eksogenisering af relationer ikke i banken eller variabelfortegnelsen. I fortegnelsen anføres indholdet af variablen, dens enhed og en kildeangivelse eller en beregningsformel. I nogle tilfælde vises endvidere en identitet til illustration af sammenhængen mellem forskellige variabler. Kildeangivelsen vedrører endelige tal for variablen. Er der anført flere kilder for en variabel, står den primære først. Der er kun undtagelsesvis anført kilder for foreløbige tal. Det samme gælder for ældre tal, hvor kilden "tørrer ud". Her vil der oftest være anvendt mere summariske beregningsmetoder. Specielt bemærkes, at henvisningen FINBK dækker en detaljeret dokumentation af variablerne i den finansielle databank af samme navn.

3 Bilag 3. Variabelfortegnelse 123 a{i}{j} be{j} bfcb1 bfibv{j} bfimv{j} bfinbv{j} bfinmv{j} bfknb{j} bfknm{j} bhve{j} bivpb{i} bivpm{i} bivp{i} bkcb bq bqn i=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,ov,o,qi, m0,m1,m2,m3k,m3r,m3q,m5,m6m,m6q,m7b,m7y,m7q,m8,ms,mt, sv,sq, v,o,qi, cf,cn,ci,ce,cg,cb,cv,ch,ck,cs,ct,co, im,im1,iy,ib,it,il, e0,e1,e2,e3,e5, j=ng,ne Andel af erhverv e s produktion, der leveres til anvendelse {j} Beregning: Fra ADAM input-output tabeller Afskrivningsrate i bilkøbet Beregning: Jf. bfcb1-relationen Afgangsrate for kapitalmængde for bygninger og anlæg Beregning: bfibv{j}=fibv{j}/fkb{j}[-1]; i foreløbige år lig med gennemsnittet for de sidste endelige år Afgangsrate for kapitalmængde for maskiner og transportmidler Beregning: bfimv{j}=fimv{j}/fkm{j}[-1]; i foreløbige år lig med gennemsnittet for de sidste endelige år Afskrivningsrate for kapitalværdi for bygninger og anlæg Beregning: bfinbv{j}= finbv{j}/fkinb{j}[-1]; i foreløbige år lig med gennemsnittet for de sidste endelige år Afskrivningsrate for kapitalværdi for maskiner og transportmidler Beregning: bfinmv{j}=finmv{j}/fkinm{j}[-1]; i foreløbige år lig med gennemsnittet for de sidste endelige år Kapitalværdikvote for bygninger og anlæg Beregning: bfknb{j}=fknb{j}/fkb1{j} Forhold mellem kapitalværdi og kapitalmængde for maskiner og transportmidler Beregning: bfknm{j}=fknm{j}/fkm{j} Energiavancesats i erhverv {j} Kilde: NR, i-o tabeller i=0,1,2,3 Rate for skattemæssige afskrivninger af bygninger og anlæg (fra år t) i år t+{i} Kilde: DØRS i=0,1,2,3 Rater for skattemæssige afskrivninger af maskiner mv. (fra år t) i år t+{i} Kilde: DØRS i=b,m Tilbagediskonterede værdi af forventede skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i}, relativt Afskrivningsrate for personbilparken Beregning: Residual, jf. Kcb-relationen Deltidsfrekvens for lønmodtagere i erhvervene under et Deltidsfrekvens for arbejdere i fremstillingserhvervene under et

4 124 Bilag 3. Variabelfortegnelse bqp bqsn bqsp bqsq bqs{j} bq{j} bsafme bsdr bssy{j} btaqwh btb btgb btgimp btgi{j} btgx{j} btg{j} btyd btyd1 buibh buibh1 bul Deltidsfrekvens for lønmodtagere i de private erhverv under et Selvstændigkvote i fremstillingserhvervene under et Selvstændigkvote for private erhverv under et Selvstændigkvote i tjenesteydende erhverv under et Selvstændigkvote i erhverv {j} Beregning: bqs{j}=qs{j}/q{j}1 j=a,b,e,nb,ne,nf,ng,nk,nm,nn,nq,nt,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Deltidsfrekvens for lønmodtagere i erhverv {j} Kilde: Arbejdsstyrkeundersøgelser samt notater IB , IB og PUD,MB Deltagelsesgrad i efterlønsordning Friholdelsesbrøk vedr. realrenteafgiftspligtige obligationer Beregning: (Wall+Walp+Wabz) j=0,1,2 Andel af slutskatter vedr. år t, der er kildeskat i år t+{j} Kilde: Notat JAO Andel af ATP, der opfattes som substitut til lønindkomst af lønmodtagere Hjælpevariabel i relation for regulering af overførselsesindkomster Beregning: (Tbhsl+Tbhsk+Saqw+Tqwmi)/Ysda1, jf. notat TMK xx.xx.xx Belastningsgrad for generel afgift vedr. Cb Beregning: btgb=sigb/((cb-sigb-sirb) tg) Belastningsgrad for generel afgift vedr. Imp Beregning: btgimp=sigimp/((imp-sigimp-sirimp) tg) j=bp,bh,mo,bo,l Belastningsgrad for generel afgift vedr. I{j} Beregning: btgi{j}=sigi{j}/((i{j}-sigi{j}) tg) Belastningsgrad for generel afgift vedr. V{j} Beregning: btgx{j}=sigx{j}/((v{j}-sigx{j}) tg) j=f,n,i,e,g,v,h,k,s,o Belastningsgrad for generel afgift vedr. C{j} Beregning: btg{j}=sig{j}/((c{j}-sig{j}) tg) Arbejdsløshedsdagpengenes kompensationsgrad for en arbejder i industrien Arbejdsløshedsdagpengenes kompensationsgrad for en arbejder i industrien Beregning: btyd1 = (Tyd/Ulfhk)/(lah1*(1-tsda)*0.001) hjælpevariabel for usercost for enfamiliehuse Hjælpevariabel for usercost for enfamiliehuse Ledighedsgrad Beregning: bul=ul/uw

5 Bilag 3. Variabelfortegnelse 125 bulf bulfd bulfu bysp{i}0 bysp{i}1 bys{i}0 bys{i}1 b{j}il Omregningsfaktor i Ulf-relationen Beregning: bulf=ulf/ul Omregningsfaktor i Ulfd-relationen Beregning: bulfd=ulfd/ulf Omregningsfaktor i Ulfu-relationen Beregning: bulfu=ulfu/(ulf-ulfd) i=0,1,2,3,4 Andel af Ysp i {i} te trin for tillægsskat, for Ysp=Yspe, ADAM, december 1999 Kilde: Som bys{i}0 i=0,1,2,3,4 Ændring i bysp{i} for hvert procentpoint, Ysp afviger fra Yspe Kilde: som bysp{i}0 i=1,2,3,4,5 Andel af Ys i {i} te indkomsttrin for Ys=Yse Kilde: Notat JAO i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i} for hvert procentpoint, Ys afviger fra Yse Kilde: Som bys{i}0 j=ne,ng,qq,m0,m7y Hjælpevariabel i visse lagerinvesteringsrelationer, hvor der ikke er estimeret en marginal lagerkvote, normalt = 0 Cb Privat forbrug af køretøjer Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7100 Ce Privat forbrug af brændsel mv. Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 4500 Cf Privat forbrug af fødevarer Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1000,1210 Cg Privat forbrug af benzin og olie til køretøjer Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7220 Ch Privat forbrug af boligbenyttelse Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 4100,4200,4300,4430 Ci Privat forbrug af øvrige ikke-varige varer Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3110,3200,5610,6111,9140,9300,9510,9530,9912 Ck Privat forbrug af kollektiv transport mv. Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 7300,8100,9600 Cn Privat forbrug af nydelsesmidler Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1220,2110,2130,2210 Co Offentligt forbrug Kilde: NR, tabel 4.1, løbenr. 15 Cos Salg af varer og tjenester Kilde: SE, tabel 2.I.5, løbenr. 12 Cp Privat forbrug i alt Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 14 (se tillige tabel 7.1) Identitet: Cp=Cf+Cn+Ci+Ce+Cg+Cb+Cv+Ch+Ck+Cs+Ct-Et Cp4 Privat forbrug i alt, hvor forbrugskomponent b er repræsenteret med et fordelt lag Beregning: Cp4=Cp-Cb+fCb2 pcb

6 126 Bilag 3. Variabelfortegnelse Cp4w Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i Cp4-relationen Beregning: Jf. Relation Cp4xh Privat forbrug i alt undtagen boligydelser, hvor forbrugskomponent b er repræsenteret med et fordelt lag Beregning: Cp4xh=Cp4-Ch Cs Privat forbrug af øvrige tjenester Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3140,4410,5330,5620,6200,6300,7210,7240,9150,9400,9700,9810, 9820,9911,9931,9932,9940,9950,9960,NPISH Ct Privat forbrug af turistrejser Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 9990 Identitet: Ct=Mt Cv Privat forbrug af øvrige varige varer Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 5100,5200,5310,5400,5500,6112,9110,9120,9130,9200,9921,9922 czm Værdi af minimumsforbrug d73 Dummy i Hgn-relationen, 1973 = 1 ellers 0 d7377 Dummy i fve-relationen, = 1, ellers 0 d73z Dummy i fve-relationen, 1973 og fremefter = 1 d82 Dummy i fcs-relationen, = 0, derefter 1 d84 Dummy i tsdr-relationen, 1984 = 1, ellers 0 d85 Dummy i Hgn-relationen, 1985 = 1 ellers 0 d8593 Dummy i Sdsr-relationen, 1985 = 1, , 1990 = -1, = 1/3, ellers 0 d86 Dummy i film7b-relationen, 1986 = 1, ellers=0 d88 Dummy i Sdsbk-relationen, 1988 = 1, 1989 = -1, ellers 0 d93 Dummy i kbysp-relationen, frem til og med 1993 = 1, ellers 0 d93z Dummy i fve-relationen, 1993 og fremefter = 1 d94 Dummy i fcb-relationen, 1994 = 1,ellers 0 ddeu Dummy vedr genforeningen af Tyskland, = 1, ellers 0 deusim Dummy vedr told til EU, = 0, 1973 = 0.854, ellers 1 dhhnn Dummy i Hhnn1-relationen, = -2.94, ellers 0, ADAM, oktober 1991 dhhnn2 Dummy i Hhnn-relationen, = -2.89, ellers 0 dpcrs Dummy i pcrs-relationen, normalt = 0 drml Dummy i iwlo-relationen, = 1, ellers 0 dsdr Dummy i Sdr-relationen, 1983 = 1, ellers 0 dsdsk Dummy i Sdsbk-relationen for ændret regnskabspraksis i pengeinstitutter vedr. skattemæssig opgørelse af kursgevinster, = 1, ellers 0 Kilde: Notat KTH,JAO, 22. august 1991 dsr Dummy for ændring af skatteregler, = 1 ellers 0 dsr2 Dummy for ændring af skatteregler, = 1, ellers 0 dtefb Dummy i Tefb-relationen, = 1, ellers 0

7 Bilag 3. Variabelfortegnelse 127 dtfcg dtfkb{j} dtfkm{j} dtfmz{j}w dtfve{j} dtfve{j}1 dthq{j} Tidsvarierende dummy i fcg-relationen Beregning: dtfcb = exp(0.0171*(tid-1954)) j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i fkb{j}, niveau Kilde: Notat MMP j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i fkm{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH , MMP j=5,7q Tidsvarierende trend i fmz{j} Tidsvarierende effektivitetsindeks i fve{j}, niveau Kilde: Notat JSM, FKN j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Tidsvarierende effektivitetsindeks i fve{j}, niveau Kilde: Notat JSM, FKN j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i HQ{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH , MMP dtpxne Tidsvarierende effektivitetsindeks i pxne, niveau (1966=1) Kilde: Notat AJI dtwfbz Tidsvarierende dummy i Wfbz-relationen Beregning: dtwfbz = /(1+exp( *(tid ))) dw84 Dummy i Wpm-relationen, = 0, 1984 = 0.25, derefter 1 dw86 Dummy i iwlo-relationen, = 0, derefter 1 dwrad Dummy i iwde-relationen, = 1, ellers 0 dwral Dummy i iwlo-relationen, = 1, ellers 0 E Eksport af varer og tjenester i alt Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 20 Identitet: E=Ev+Es+Et E0 Eksport af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr ; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistik afstemt med samlet vareeksport efter NR, jf. Ev E1 Eksport af SITC 1 - drikkevarer og tobak Kilde: Som E0 E2 Eksport af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. Kilde: Som E0 E3 Eksport af SITC 3 - brændselsstoffer, smøreolier mv. Kilde: Som E0 E5 Eksport af SITC 5 - kemikalier Kilde: Som E0 E6 Eksport af SITC 6 - bearbejdede varer Kilde: Som E0 E7q Eksport af SITC 7 - maskiner og transportmidler ekskl. skibe, fly og boreplatforme Kilde: Som E0, jf. endv. E7y

8 128 Bilag 3. Variabelfortegnelse E7y Eksport af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN , og ) Kilde: Som E0 E8 Eksport af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse Kilde: Som E0 Enl Saldo på den officelle betalingsbalances løbende poster Kilde: NR, tabel 4.52, løbenr. 14, jf. Betalingsbalancestatistikken Identitet: Enl=Tfen+Enlres Enlnr Enlres Saldo på betalingsbalancens løbende poster ifølge nationalregnskabsstatistikken Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 26 Identitet: Enlnr=Envt+Twen+Tenf+Tien+Tenu Residualpost mellem NRs nettofordringserhvervelse og den officielle betalingsbalance Beregning: Jf. Enl-relation Envt Vare- og tjenestebalancens saldo ifølge NR Beregning: Envt=E-M Es Eksport af øvrige tjenester Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 3 (se tillige tabel 4.5, løbenr. 3) Et Turistindtægter Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 2 (se tillige tabel 7.1, konsumgruppe 9980) Ev Vareeksport i alt Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 1 Identitet: Ev=E0+E1+E2+E3+E5+E6+E7q+E7y+E8 ewdm D-mark kurs (kr. pr. 100 DEM) Kilde: SM 1990:3, tabel 46 ewdme Forventet værdi af ewdm (kr. pr. 100 DEM) Kilde: Notat TCJ fam{h} h=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Efterspørgselsudtryk for importgruppe {h}, indeks Kilde: Notat JAO fane Leverance fra erhverv a til erhverv ne fcb Privat forbrug af køretøjer Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgruppe 7100 fcb2 Fordelt lag af fcb fce Privat forbrug af brændsel mv. Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 4500 fcf Privat forbrug af fødevarer Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 1000,1210 fcg Privat forbrug af benzin og olie til køretøjer Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgruppe 7220 fcgbk Privatforbrug af transport Beregning: (Cg+fCb2 pcb+ck)/pcgbk fcgw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fcg-relationen fch Privat forbrug af boligbenyttelse Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgruppe 4100,4200,4300,4430

9 Bilag 3. Variabelfortegnelse 129 fci Privat forbrug af øvrige ikke-varige varer Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 3110,3200,5610,6111,9140,9300,9510,9530,9912 fck Privat forbrug af kollektiv transport mv. Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 7300,8100,9600 fcn Privat forbrug af nydelsesmidler Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 1220,2110,2130,2210 fco Offentligt forbrug Kilde: NR, tabel 4.1, 1995-priser, løbenr. 13 fcp Privat forbrug i alt Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 12, (se tillige tabel 7.2) Identitet: fcp=fcf+fcn+fci+fce+fcg+fcb+fcv+fch+fck+fcs+fct-fet fcp4 Privat forbrug i alt, hvor forbrugskomponent b er repræsenteret med et fordelt lag Beregning: fcp4=fcp-fcb+fcb2 fcs Privat forbrug af øvrige tjenester Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 3140,4410,5330,5620,6200,6300,7210,7240,9150,9400,9700,9810, 9820,9911,9931,9932,9940,9950,9960,NPISH fct Privat forbrug af turistrejser Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgruppe 9990 Identitet: fct=fmt fcv Privat forbrug af øvrige varige varer Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 5100,5200,5310,5400,5500,6112,9110,9120,9130,9200,9921,9922 fc{j}m j=e,f,gbk,i,n,s,t,v Minimumsforbrug af komponent {j} Kilde: Jf. relation fe Eksport af varer og tjenester i alt Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 16 Identitet: fe=fev+fes+fet fe0 Eksport af SITC 0 - næringsmidler og levende dyr ; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistiktal divideret med indeks for enhedsværdier, afstemt med samlet vareeksport efter NR, jf. fev fe0k fe0, korrigeret for afvigelse fra normalhøst Beregning: fe0k = fe0-3333*(vhstk+vhstk[-1]+vhstk[-2]) fe1 Eksport af SITC 1 - drikkevarer og tobak Kilde: Som fe0 fe2 Eksport af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. Kilde: Som fe0 fe3 Eksport af SITC 3 - brændselsstoffer, smøreolier mv. Kilde: Som fe0 fe5 Eksport af SITC 5 - kemikalier Kilde: Som fe0 fe6 Eksport af SITC 6 - bearbejdede varer Kilde: Som fe0

10 130 Bilag 3. Variabelfortegnelse fe7q fe7y Eksport af SITC 7 - maskiner og transportmidler, ekskl. skibe, fly og boreplatforme Kilde: Som fe0, jf. endv. fe7y Eksport af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN , og ) Kilde: Som fe0 fe8 Eksport af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse Kilde: Som fe0 fee{j} j=0,1,2,5,6,7q,8,t Sammenvejet markedsudtryk for eksportgruppe {j} (1995-priser, 1995=1) Kilde: OECD outlook 57 og nyere og udenrigshandelsdata, jf. Notat JAO, AMB, TMK fes Eksport af øvrige tjenester Kilde: NR, (tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 18) - fet fet Turistindtægter Kilde: NR, tabel 7.2, 1995-priser, konsumgruppe 9980 (med modsat fortegn) fev Vareeksport i alt Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 17 Identitet: fev=fe0+fe1+fe2+fe3+fe5+fe6+fe7q+fe7y+fe8 fe{j}w j=0k,2,5,6,7q,8,t Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fe{j}-relationen Beregning: Jf. Relation fi Investeringer i alt Beregning: fi=fif+fil fib Investeringer i bygninger og anlæg Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 3 (=4+5+6) Identitet: fib=fibp1+fibh+fibo1 fibh Investeringer i boliger (dvs. bygninger i erhverv h) Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr 4 fibo1 Bygningsinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) Kilde: NR, fibp Investeringer i bygninger og anlæg i private erhverv Beregning: Sum over fib{j} ekskl. h,o fibp1 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (ikke identisk med de private erhverv) Kilde: NR, Identitet: fibp1 = fi - fibh - fio1 fibvp Afgang for bygninger og anlæg i private erhverv Beregning: Sum over bfibv{j}*fkb{j}[-1] j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt fib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Investeringer i bygninger og anlæg i erhverv {j} Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.4 fif Faste bruttoinvesteringer i alt Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 12 Identitet: fif=fimp1+fibp1+fibh+fimo1+fibo1+fit; fif=fim+fib+fit fifp1xh Faste private bruttoinvesteringer ekskl. boliger Beregning: fifp1xh=fibp1+fimp1+fit

11 Bilag 3. Variabelfortegnelse 131 fil Lagerinvesteringer i alt Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 13 fila Lagerinvesteringer hidrørende fra landbrug mv. file Lagerinvesteringer hidrørende fra udvinding af råolie mv. film0 film1 film2 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 1 - drikkevarer og tobak Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC2 og 4 - ubearbejdede varer film3k Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 32 - kul og koks film3q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 3 - olieprodukter film3r Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC råolie film5 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 5 - kemikalier film6m film6q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 67-69, jernog metalvarer Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer film7b Lagerinvesteringer hidrørende fra import af del af SITC 78 - person- og lastbiler film7q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 7 - maskiner m.m. film7y Lagerinvesteringer hidrørende fra import af skibe, fly og boreplatforme film8 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse filnb Lagerinvesteringer hidrørende fra leverandører til byggeri filne Lagerinvesteringer hidrørende fra el-, gas- og fjernvarmeforsyning filnf Lagerinvesteringer hidrørende fra næringsmiddelindustri filng Lagerinvesteringer hidrørende fra olieraffinaderier

12 132 Bilag 3. Variabelfortegnelse filnk Lagerinvesteringer hidrørende fra kemisk industri mv. filnm Lagerinvesteringer hidrørende fra jern- og metalindustri filnn Lagerinvesteringer hidrørende fra nydelsesmiddelindustri filnq Lagerinvesteringer hidrørende fra anden fremstillingsvirksomhed filnt Lagerinvesteringer hidrørende fra transportmiddelindustri filqh Lagerinvesteringer hidrørende fra handel filqq Lagerinvesteringer hidrørende fra andre tjenesteydende erhverv filsi Indirekte skatter på lagerinvesteringer fim Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr Identitet: fim=fimp1+fimo1 fimk Investeringer i værdigenstande Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 8 fimo1 Maskininvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) Kilde: NR, fimp Investeringer i maskiner og transportmidler i private erhverv Beregning: Sum over fim{j} j ekskl. o fimp1 Maskininvesteringer i privat sektor Kilde: NR, Identitet: fimp1 = fim - fimo1 fimvp Afgang for maskiner og transportmidler i private erhverv Beregning: Sum over bfimv{j}*fkm{j}[-1] ekskl. o fimv{j} fim{j} Afskrivninger på fkm{j} Beregning: fimv{j}=fim{j}-fimn{j}, jf. fkm{j} Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.4 Identitet: fim{j}=fimn{j}+fimv{j} fin Faste nettoinvesteringer i alt Beregning: fin=fif-fiv finbv Afskrivning af bygninger og anlæg i alle erhverv Beregning: Sum over bfinbv{j}*fknb{j}[-1] finbvp Afskrivning af bygninger og anlæg i private erhverv Beregning: Sum over bfinbv{j}*fknb{j}[-1] ekskl. o,h finbvxx Afskrivning af bygninger og anlæg i xx erhverv Beregning: Sum over bfinbv{j}*fknb{j}[-1] j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt

13 Bilag 3. Variabelfortegnelse 133 finbv{j} Afskrivning af bygningskapitalværdien i erhverv {j} Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR finmv Afskrivning af maskiner og transportmidler i alle erhverv Beregning: Sum over bfinmv{j}*fknm{j}[-1] finmvp Afskrivning af maskiner og transportmidler i private erhverv Beregning: Sum over bfinmv{j}*fknm{j}[-1] ekskl. o finmvxx Afskrivning af maskiner og transportmidler i xx-erhverv Beregning: Sum over bfinmv{j}*fknm{j}[-1] j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt finmv{j} Afskrivning af maskinkapitalværdien i erhverv {j} Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR fio1 Investeringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) Kilde: NR, fip1 Investeringer i privat sektor Kilde: NR, Identitet: fip1 = fi - fio1 fit Investeringer i stambesætninger Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 7 fiv Afskrivninger i alt Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 15 fiy Investeringer i skibe, fly og boreplatforme Kilde: NR investeringsmatricer, investeringer i varerne CCCN 8802, 8901 og 8903 fkb fkbp fkb{j} fkb{j}w fkm fkmp fkm{j} fkm{j}k Bygningskapitalmængde Beregning: Sum over fkb{j}, alle erhverv Bygningskapitalmængde i private erhverv Beregning: Sum over fkb{j}, private erhverv Kapitalmængde for bygninger og anlæg i erhverv {j} Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Ønsket kapitalmængde for bygninger og anlæg i erhverv {j} Maskinkapitalmængde Beregning: Sum over fkm{j}, alle erhverv Maskinkapitalmængde i private erhverv Beregning: Sum over fkm{j}, private erhverv Kapitalmængde for maskiner og transportmidler i erhverv {j} Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR j=a,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qq "Udnyttelseskorrigeret" fkm{j} i HQ{j}n-relationen Beregning: fkm{j}k=fkm{j}

14 134 Bilag 3. Variabelfortegnelse fkm{j}m fkm{j}w fknb j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq "Kapacitetsgrænse" for fkm{j}k i HQ{j}n-relationen j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Ønsket langsigtet kapitalmængde for maskiner og transportmidler i erhverv {j} Bygningskapitalværdi Beregning: Sum over fknb{j}, alle erhverv fknbp Kapitalværdi for bygninger og anlæg i private erhverv Beregning: Sum over erhverv ekskl. o,h fknb{j} fknm Kapitalværdi for bygninger og anlæg i erhverv {j} Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR Maskinkapitalværdi Beregning: Sum over fknm{j}, alle erhverv fknmp Kapitalværdi for maskiner og transportmidler i private erhverv Beregning: Sum over erhverv ekskl. o fknmxx fknm{j} Bygningskapitalværdi Beregning: Sum over fknb{j} j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt Kapitalværdi for maskiner og transportmidler i erhverv {j} Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR fm Import af varer og tjenester i alt Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 6 Identitet: fm=fmv+fms+fmt fm0 Import af SITC 0 - næringsmidler og levende dyr (1960-) ; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistiktal divideret med indeks for enhedsværdier, afstemt med samlet vareimport efter NR, jf. fmv fm1 Import af SITC 1 - drikkevarer og tobak (1960-) Kilde: Som fm0 fm2 Import af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (1960-) Kilde: Som fm0 fm3k Import af SITC 32 - kul og koks (1960-) Kilde: Som fm0 fm3q Import af rest af SITC 3, olieprodukter, el og gas (1960-) Kilde: Som fm0 fm3r Import af SITC råolie (1960-) Kilde: Som fm0 fm5 Import af SITC 5 - kemikalier (1960-) Kilde: Som fm0 fm6m Import af SITC jern- og metalvarer (1960-) Kilde: Som fm0

15 Bilag 3. Variabelfortegnelse 135 fm6q Import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer (1960-) Kilde: Som fm0 fm7b Import af del af SITC 78, person- og lastbiler (1960-) Kilde: Som fm0 fm7q Import af rest af SITC 7, maskiner m.m. (1960-) Kilde: Som fm0 fm7y Import af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN og ) Kilde: Som fm0 fm7yim Investeringer i skibe, fly og boreplatforme hidrørende fra import Beregning: fm7yim=am7yim fim fm8 Import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (1960-) Kilde: Som fm0 fms Import af øvrige tjenester Kilde: NR, (tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 8) - fmt fmt Turistudgifter Kilde: NR, tabel 7.2, 1995-priser, konsumgruppe 9990 fmu{i} i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Restdel af importgruppe {i}, jf. fmz{i} fmv Vareimport i alt Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 7 Identitet: fmv=fm0+fm1+fm2+fm3k+fm3r+fm3q+fm5+fm6m+ fm6q+fm7b+fm7y+fm7q+fm8 fmz{i} fmz{j}w fmz{j}w1 i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Den del af importgruppe {i}, der har en generel substitutionselasticitet til dansk produktion Beregning: fmz{i}=fm{i} - fmu{i} j=0,1,2,5,6q,7q,8 Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fmz{j}-relationen Beregning: Jf. Relation j=0,1,2,5,6q,7q,8 Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fmz{j}-relationen Beregning: Jf. Relation fros Frostdøgn (døgn) Kilde: St.Å. 1995, tabel 11, løbenr. 4 fsiv Varefordelte indirekte skatter Kilde: NR, tabel 3.2, 1995-priser, løbenr. 2 fv Energi- og materialeforbrug i erhvervene i alt Beregning: fv=fx-fyf fve{j} fve{j}w fve{j}w1 Energiforbrug i erhverv {j} j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq,o Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fve{j}-relationen Beregning: Jf. Relation j=a,nf,nb,nm,nq,b,qh,qt,qf,qq Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fve{j}-relationen Beregning: Jf. Relation

16 136 Bilag 3. Variabelfortegnelse fvm{j} fv{j} Materialeforbrug i erhverv {j} Beregning: fvm{j}=fv{j}-fve{j} Energi- og materialeforbrug i erhverv {j} Beregning: fv{j}=fx{j}-fyf{i} fx Produktionsværdi i alt Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 1 fxa Produktionsværdi i landbrug mv. Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,011209,014000,020000, fxb Produktionsværdi i bygge- og anlægsvirksomhed Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,450002,450003, fxe Produktionsværdi i udvinding af brunkul, råolie og naturgas Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv fxh Produktionsværdi i boligbenyttelse Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv fxn Produktionsværdi i fremstillingserhvervene i alt Beregning: fxn=fxng+fxne+fxnf+fxnn+fxnb+fxnm+fxnt+fxnk+fxnq fxnb Produktionsværdi i leverandører til byggeri Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,200000,263053, fxne Produktionsværdi i el-, gas- og fjernvarmeforsyning Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,402000, fxnf Produktionsværdi i næringsmiddelindustri Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,152000,153000,154000,155000,156009,158109,158120, fxng Produktionsværdi i olieraffinaderier Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv fxnk Produktionsværdi i kemisk industri mv. Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,241209,241500,241617,242000,243000,244000,245070,251122, ,252400, fxnm Produktionsværdi i jern- og metalindustri Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,272030,274000,275000,281009,286009,291000,292000,293000, ,297000,300000,310000,320000, fxnn Produktionsværdi i nydelsesmiddelindustri Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv , fxnq Produktionsværdi i anden fremstillingsvirksomhed Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,180000,190000,210000,221200,221309,222009,261126, fxnt Produktionsværdi i transportmiddelindustri Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,351000, fxo Produktionsværdi i erhvervet offentlige tjenester Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,751100,751209,751300,752000,801000,802000,803000,804002, ,853109,853209, Identitet: fxo=fvo+fyfo fxq Produktionsværdi i q-erhvervene i alt Beregning: fxq=fxqh+fxqs+fxqt+fxqf+fxqq

17 Bilag 3. Variabelfortegnelse 137 fxqf Produktionsværdi i finansiel virksomhed Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,652000,660102,660300, fxqh Produktionsværdi i handel Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,501009,505000,510000,521090,522990,523000,524190, fxqi Produktionsværdi i imputerede finansielle tjenester Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 99005, per definition = 0 fxqq Produktionsværdi i andre tjenesteyd. erhverv Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,502000,551009,553009,701109,702040,710000,721009,722000, ,741100,741200,742009,744000,747000,748009,804001,851209, ,900020,900030,910000,920001,93000 fxqs Produktionsværdi i søtransport Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv fxqt Produktionsværdi i anden transport mv. Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv ,602100,602223,602409,620000,631130,634000, fy Bruttonationalproduktet Kilde: NR, tabel 3.2, 1995-priser, konto 1, løbenr. 5 (se tillige tabel 3.2, konto 2.1.1, løbenr. 1 og tabel 3.4, 1990-priser, løbenr. 1) fyf Bruttoværditilvækst i alt Kilde: NR, tabel 3.2, 1995-priser, konto 2.1.1, løbenr. 3 fyfn Bruttoværditilvækst i fremstillingserhverv i alt Beregning: Jf. Yfn fyfq Bruttoværditilvækst i q-erhverv i alt Beregning: Jf. Yfq fyf{j},qi Bruttoværditilvækst i erhverv {j} Kilde: NR, tabel 6.1 fytr Indenlandsk efterspørgsel Beregning: fytr=fy+fm-fe f{i}co i=a,b,o,qh,qq,qt,si Leverance fra erhverv {i} til kollektivt konsum Beregning: f{j}co = a{j}co*fco Identitet: fco = faco+fbco+fqhco+fqtco+fqqco+foco+fsico Ha Aftalt arbejdstid (timer) Kilde: Rapport nr. 3, kap. 5 samt notater HJ (variablen kaldes haalt i notatet) og MB Hdag Arbejdsårets afvigelse fra normalåret som følge af visse skæve helligdage mv. Kilde: Notater HJ og AMB (timer) Hgn Gennemsnitlig arbejdstid i industri (timer) Kilde: Industristatistik 1988,tabel 2.01, løbenr. 2+3, (kol. 11)/(kol. 8). Revideret serie jf. notat JAO Hhnn Normalarbejdstid for heltidsansatte i industri (timer) Kilde: Notat LAE Hnn Normalarbejdstid i industri (timer)

18 138 Bilag 3. Variabelfortegnelse HQ{j} HQ{j}n HQ{j}w Erlagte arbejdstimer i erhverv {j} Beregning: HQ{j}=Q{j}*Hgn/1000 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendigt antal arbejdstimer i erhverv {j} j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Optimalt langsigtet antal arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) (mio. timer) (mio. timer) I Investeringer i alt Beregning: I=If+Il Ib Investeringer i bygninger og anlæg Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 3 (=4+5+6) Identitet: Ib=Ibp1+Ibh+Ibo1 Ibh Investeringer i boliger (dvs. i erhverv h) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr 4 Ibo1 Offentlig sektors investeringer i bygninger og anlæg Kilde: NR, tabel 6.3, erhverv Ibp Investeringer i bygninger og anlæg (ekskl. boliger) i private erhverv Beregning: Sum over Ib{j}, j forskellig fra h,o Ibp1 Bygge og anlægsinvesteringer ekskl. boliger i privat sektor Beregning: Ibp1=Ib-Ibh-Ibo1, jf. Ib Ib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Investeringer i bygninger og anlæg i erhverv {j} Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.3 If Faste bruttoinvesteringer i alt Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 12 Identitet: If=Imp1+Ibp1+Ibo1+Imo1+Ibh+It; If=Im+Ib+It iku Banker og sparekassers gennemsnitlige udlånsrente Kilde: Notat AL Il Lagerinvesteringer i alt Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 13 Ilo1 Lagerændring i den offentlige sektor Kilde: SE, tabel 2.I.14, løbenr. 12 Ilph Lagerændringer i husholdningerne Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.9) Ilps Lagerændringer i selskaber Kilde: NR, tabel 5.3 (3.1.8) Im Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr Identitet: Im=Imp1+Imo1 Imk Investeringer i værdigenstande Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 8 Imo1 Offentlig sektors investeringer i maskiner mv. Kilde: NR, tabel 6.3, erhverv Imp Maskininvesteringer i private erhverv Beregning: Sum over Im{j}, j forskellig fra o

19 Bilag 3. Variabelfortegnelse 139 Imp1 Maskininvesteringer i privat sektor Beregning: Imp1=Im-Imo1, jf. Im Im{j} Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.3 Io1 Investeringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) Kilde: NR (St.E) 1997:21, tabel 2, løbenr. I.12 Ip1 Investeringer i privat sektor Kilde: NR, Identitet: Ip1 =I-Io1 Iph Faste bruttoinvesteringer mv. i husholdningerne Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.8) Ips Faste bruttoinvesteringer mv. i selskaber Kilde: NR, tabel 5.3 (3.1.7) + tabel 5.4 (3.1.7) Ipv4 Hjælpevariabel for skattemæssige afskrivninger til Ys-beskrivelsen Ipv4bk Hjælpevariabel for skattemæssige afskrivninger for pengeinstitutter It Investeringer i stambesætninger Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 7 Iv Afskrivninger i alt Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 15 Ivo1 Offentlig sektors afskrivninger Kilde: NR (St.E.) 1997:21, tabel 2, løbenr. II.1 iwbdm iwbn iwbr iwbu iwbud iwbz iwbze iwbzu iwbzv iwde iwdi Vesttysklands effektive rente af langfristede obligationer Kilde: SM 1990:3, tabel 78 (DSTB, S ) Gennemsnitlig nominel (pålydende) obligationsrente Kilde: Arbejdsnotat nr. 24, s. 90 ff Afkastprocenten til brug i beregningen af satsen for realrenteafgift Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 58 Sammenvejet udenlandsk rentesats USA s effektive rente af langfristede obligationer Kilde: SM 1990:3, tabel 78, (DSTB, S ) Effektiv obligationsrente Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 41, før 1973 notat AL Forventet værdi af iwbz Kilde: Notat TCJ Effektiv obligationsrente, ultimo Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1990, tabel 41 Hjælpevariabel i Wfbz-relationen for ligevægtsskabende rente Pengeinstitutternes effektive indskudsrente Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 11, og FINBK, afsnit 14.9 Diskontoen Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 38

20 140 Bilag 3. Variabelfortegnelse iwdm iwdme iwlo iwmm D-mark rente (libor for 3 måneders D-mark indskud) Kilde: International Financial Statistics, IMF, serie 60EA for Vesttyskland Forventet værdi af iwdm, kursjusteret Beregning: iwdme=iwdm+((ewdme/ewdm)-1) Pengeinstitutternes effektive udlånsrente Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 10, og FINBK, afsnit Pengemarkedsrenten Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 39 iwnz Marginalrenten ved træk under lånerammerne/pengemarkedsrenten ( marginalrenten; 1986-pengemarkedsrenten) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1986, tabel 38 og 39 iwpp iwppd iw{i}x Afkastrate, pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD Efter skat afkastrate, pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD i=bze,bz,mm,nz Udgangsskøn for iw{i}e Iy Investeringer i skibe, fly og boreplatforme Kilde: NR investeringsmatricer, investeringer i varerne CCCN 8802, 8901 og 8903 kaim kbhk kbhl kbld kbpk kbw kbwp kbyk kbys kbysp Modelteknisk korrektionsfaktor for i-o koefficienter for maskininvesteringer Indbetalingsandel, engangs ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhki Indbetalingsandel, løbende ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhli Udbetalingsandel LD Kilde: residualberegnet jf. relation Tpldu Udbetalingsandel, engangs ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhku Udbetalingsandel, løbende ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Typshl Udbetalingsandel, løbende ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhlu Udbetalingsandel, engangs ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Typshk Korrektionsfaktor i Ssy-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere Beregning: Jf. kbys-relationen, udgangsværdi = 0 Korrektionsfaktor i Ssyp-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere Beregning: Jf. kbysp-relationen, udgangsværdi = 0 Kcb Bilparken, ultimo året (1000 stk.) Kilde: St.Å. 1989, tabel 292, privat kørsel+skolekørsel Kcb2 Imputeret bilbeholdning

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. ADAMs input-output tabel 173 På de følgende sider vises input-output tabellen i marts 1995 versionen af ADAM. Tabellen er dannet ved aggregering af nationalregnskabets

Læs mere

14. Multiplikatortabeller

14. Multiplikatortabeller Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Multiplikatortabeller I det følgende præsenteres en række eksperimenter, der illustrerer ADAMs egenskaber i forbindelse med ændringer i forskellige centrale eksogene

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer:

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer: Bilag Bilag 1 Boligmodellen i ADAM Boligefterspørgsel: phk K D f Y, i,, infl,... pc Boligudbud: S K K 1 Boligbeholdning, ultimo: K K 1 NI Nettoinvesteringer: phk NI g IX pi D S Kontantpris: phk h K K,

Læs mere

5. Investeringer. 5.1. Boliginvesteringer og kontantpris. 5.1.1. Boligmodellen. Kapitel 5. Investeringer 59

5. Investeringer. 5.1. Boliginvesteringer og kontantpris. 5.1.1. Boligmodellen. Kapitel 5. Investeringer 59 Kapitel 5. Investeringer 59 5. Investeringer I ADAM opdeles investeringerne i boliginvesteringer, erhvervsinvesteringer, lagerinvesteringer og offentlige investeringer. De førstnævnte bestemmes i modellen,

Læs mere

3. Modellen i hovedtræk

3. Modellen i hovedtræk 3. Modellen i hovedtræk Kapitel 3. Modellen i hovedtræk 25 ADAM er en årsmodel opbygget i den empiriske modeltradition, som især Tinbergen og Klein har præget. I overensstemmelse hermed er ADAM i høj grad

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Formue. Samlet privat forbrug. Fødevarer Nydelsesmidler Øvrige ikke-varige varer Energi Transport Varige varer Tjenester Turistudgifter

Formue. Samlet privat forbrug. Fødevarer Nydelsesmidler Øvrige ikke-varige varer Energi Transport Varige varer Tjenester Turistudgifter Kapitel 4. Privat forbrug 39 4. Privat forbrug Omkring halvdelen af den samlede efterspørgsel udgøres af det private forbrug, der dermed er langt den største efterspørgselskomponent. I en overvejende efterspørgselsdrevet

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5 VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI 1. kursusgang B5 - CSTBI2 CSTBL2 2 ECTS SE-KURSUS WILLY OLSEN Institut for Mekanik og Produktion 1 Lektion 1 til 5 1. Den nationale økonomi. Byggesektorens andel heri.

Læs mere

Tabel 10.1. Den offentlige sektors finanser. Udvalgte poster

Tabel 10.1. Den offentlige sektors finanser. Udvalgte poster 10. Offentlige finanser Kapitel 10. Offentlige finanser 173 Beskrivelsen af de offentlige finanser har fået en betydelig vægt i ADAM. Det skyldes dels den store betydning af den offentlige sektor i Danmark,

Læs mere

8. Efterspørgslen efter produktionsfaktorer

8. Efterspørgslen efter produktionsfaktorer Kapitel 8. Efterspørgslen efter produktionsfaktorer 109 8. Efterspørgslen efter produktionsfaktorer Erhvervenes efterspørgsel efter produktionsfaktorer dvs. bygningskapital, maskinkapital, arbejdskraft,

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

9. Løn og priser. 9.1. Løn. 9.1.1. Grundlæggende opbygning. Kapitel 9. Løn og priser 157

9. Løn og priser. 9.1. Løn. 9.1.1. Grundlæggende opbygning. Kapitel 9. Løn og priser 157 Kapitel 9. Løn og priser 157 9. Løn og priser Løn- og prisdannelsen indtager en central rolle i ADAM. Løn- og prisniveauet er således afgørende for udviklingen i konkurrenceevnen og derigennem for bestemmelsen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm MAKRO 1 2. årsprøve, forår 2007 Forelæsning 5 Pensum: Mankiw kapitel 5 Peter Birch Sørensen www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm DEN ÅBNE ØKONOMI LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Hovedrevision af nationalregnskabet. Nationaløkonomisk Forening Tirsdag 11. november 2014 Kirsten Wismer

Hovedrevision af nationalregnskabet. Nationaløkonomisk Forening Tirsdag 11. november 2014 Kirsten Wismer Hovedrevision af nationalregnskabet Nationaløkonomisk Forening Tirsdag 11. november 2014 Kirsten Wismer Disposition Revision2014 Overordnet om revisionen Effekter på forsyningsbalancen, løn og beskæftigelse

Læs mere

Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator

Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator DI Den 9. marts MISK Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator Forbrugsindikator DI har udarbejdet en forbrugsindikator, som har til hensigt at skønne over det samlede private forbrug et kvartal længere

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Eksamensspørgsmål Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Udviklingslinier Forklar hvad rentespændet er, samt beskriv kort udviklingen i rentespændet til Tyskland Hvad

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner Peter Lynggaard: Investering og finansiering, opgaver side 149 ff. Løsning med Texas Instruments BA II Plus Opgave 1: En mand indsætter 1. kr. på en sparekassebog. Renten er 8% p.a. a) Hvor meget står

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL Statistikudvalgets Statusrapport. kvartal. Sammenfatning I kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur har lønudviklingen på det private arbejdsmarked

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere