Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk"

Transkript

1 FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler Johnny Iversen Jan Olsen, I/S Nordforbrænding og René Salomon

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE BILAGSOVERSIGT 2 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET Resumé 4 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET 4 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN Varmeplanlægningen Varmekilder 5 4 FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 5 5 FORSYNINGSOMRÅDER OG VARMEBEHOV Forsyningsområder Varmebehov 6 6 FORSYNINGSANLÆG Ledningsnet Varmetab Brugerinstallation Fjernvarmeinstallationer Gaskedler Produktionsanlæg Nordforbrænding Helsingør Kraftvarmeværk Spids- og reservelast Varmeproduktionsfordeling 8 7 TIDSPLAN FOR GODKENDESLE OG ETABLERING 8 8 AREALAFSTÅELSER 9 9 FORHANDLINGER MED PARTER 9 10 ENERGI- OG MILJØVURDERING Energimæssig vurdering 9

3 Side Miljømæssig vurdering Ændring i emissioner til beregning af samfundsøkonomi Reel påvirkning af CO 2 -emissionen SAMFUNDSØKONOMI Forudsætninger Konvertering af brugerinstallation Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Økonomiske parametre Forvridningstab Nettoafgiftsfaktoren Centralt samfundsøkonomisk resultat Følsomhedsanalyser Alternativ kalkulationsrente Ændring af prisparametre SELSKABSØKONOMI Varmepris Affaldsvarmeafgift Resultat BRUGERØKONOMI Forudsætninger Naturgaspriser Fjernvarmepriser Resultat 16 BILAGSOVERSIGT Bilag 5.1: Bilag 11.1: Bilag 12.1: Bilag 13.1: Kort over ændret områdeafgrænsning Centralt samfundsøkonomisk resultat Centralt selskabsøkonomisk resultat Brugerøkonomiske konsekvenser

4 Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk Side 3 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET Dette projektforslag omhandler, hvordan den nuværende varmeforsyning på Baunebjergskolen med naturgas kan erstattes med fjernvarmeforsyning. Varmen leveres fra I/S Nordforbrænding i Hørsholm. Grundlaget for projektet er de senere års stærke fokus på en energiforsyning, der reducerer de danske CO2-emissioner. Det er forsvarligt energi- og miljømæssigt at udvide varmeoplandet ved Nordforbrænding for at: - minimere brugen af teknisk bortkøling, - udnytte energi fra forbrænding af evt. øgede affaldsmængder, samt - udnytte fordelene ved kraftvarmeproduktion. Projektforslaget viser en samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinst af en omlægning af varmeforsyningen på Baunebjergskolen til fjernvarme. Figur 1.1: Område, der ønskes forsynet med fjernvarme. I de følgende kapitler er projektet belyst i forhold til de parametre, der skal behandles ved den kommunale godkendelse af projektet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, nærmere udmøntet i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK 1295 af 13/12/2005).

5 Side Resumé Projektforslaget fremsættes af I/S Nordforbrænding på baggrund af en officiel rekvisition fra Fredensborg Kommune. Det påregner efter kommunal godkendelse fremover, at fjernvarmeforsyne Baunebjergskolen i Humlebæk, der i dag opvarmes med naturgas. Den årlige varmeforsyning til skolen forventes at være ca. 960 MWh. Projektet viser, i forhold til fortsættelse med den nuværende opvarmningsform, et samfundsøkonomisk overskud på 1,7 mio. kr. i nuværdi med en diskonteringsrente på 6 % p.a. over en 20-årig projektperiode. Samfundsøkonomien er tillige robust overfor ændringer i investeringsomkostninger, miljøskadesomkostninger samt priser på el og brændsler. Skolen, der konverteres til fjernvarme, når projektet gennemføres, vil med aktuelle priser opleve besparelser på % i forhold til opvarmning med naturgas afregnet efter HMNs listepris, når omkostningerne til konvertering er dækket. Projektet viser et selskabsøkonomisk overskud i nutidsværdi på 4,1 mio. kr. med en diskonteringsrente på 5 % p.a. Det selskabsøkonomiske overskud anvendes til at reducere varmetariffen til yderligere gavn for varmekunderne. I/S Nordforbrænding anmoder om en behandling af projektforslaget, hvor kommunalbestyrelsen ændrer varmeforsyningen i udvalgte områder til fjernvarme i stedet for naturgas. Der anmodes om behandling af projektforslaget efter kapitel 3, 7 stk. 2 samt 8, i BEK nr af 13/12/2005, da samfundsøkonomiske hensyn taler for at ændre den eksisterende områdeafgrænsning, og da ændringen af områdeafgrænsningen ikke vil forrykke berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold væsentligt. 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET Projektforslaget er udarbejdet på foranledning af I/S Nordforbrænding med assistance fra Grontmij Carl Bro as. Ansvarlig for projektet er: I/S Nordforbrænding Savsvinget Hørsholm Telefon: Telefax: Kontaktperson: Jan Olsen

6 Side 5 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 3.1 Varmeplanlægningen Det varmeplanmæssige grundlag for projektforslaget er Fredensborg-Humlebæk Kommunes (nu Fredensborg Kommune) varmeplan godkendt af byrådet den 30. juni Denne plan bygger oven på kommunens delplan for kollektiv varmeforsyning, som er godkendt af Energiministeriet i marts I denne plan blev Humlebæk udlagt til forsyning med naturgas. Nærværende projekt er i god sammenhæng med projektforslag om fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II og Hejrevangens boligselskab for hvilke, Kommunalbestyrelsen har godkendt projektforslag i Disse projekter er forberedt således, at det bliver enkelt at foretage en yderligere udbygning med fjernvarme i Humlebæk, herunder i første omgang at forsyne Baunebjergskolen. 3.2 Varmekilder Projektforslaget forudsætter ikke etablering af nye kedler eller kraftvarmeenheder til forsyningen men beror på de eksisterende - Helsingør Kraftvarmeværk og Nordforbrænding i Hørsholm. 4 FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning samt lov om naturgasforsyning bliver ikke berørt ved gennemførelse af nærværende projekt. 5 FORSYNINGSOMRÅDER OG VARMEBEHOV 5.1 Forsyningsområder På nedenstående kort er vist, hvor det område (Baunebjergskolen), der påtænkes forsynet med fjernvarme, er lokaliseret.

7 Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk Side 6 Figur 5.1: Kort over område, der indgår i projektforslaget. 5.2 Varmebehov Varmebehovet på skolen er oplyst til at være 960 MWh udfra en kedelvirkningsgrad på 75 % og et gasforbrug på m3/årligt. 6 FORSYNINGSANLÆG 6.1 Ledningsnet Der indgår i projektet ikke etablering af noget nyt ledningsnet. Skolen kan forsynes med fjernvarme fra Vattenfalls transmissionsledning. En DN200 ledning er ført langs Baunebjergstien til Baunebjergskolen, hvor der er placeret en veksler på 12 MW til forsyning af andre områder i Humlebæk. Der etableres en veksler til forsyning af skolen i kedelcentralen på Baunebjergskolen. 6.2 Varmetab Det marginale varmetab ved forsyningen af skolen er ubetydelig, da der allerede er en hovedveksler i varmcentralen og der blot laves en forbindelse til skolens varmesystem via en mindre veksler.

8 Side Brugerinstallation Ved en fortsættelse af den nuværende varmeforsyning ville investeringer i en ny gaskedel være påkrævet snarest, da de gamle kedler er udtjente Fjernvarmeinstallationer Installationen på Baunebjergskolen vil blive en vekslerinstallation på ca. 450 kw, som kan etableres for ca kr. Indeholdt i arbejdet er: - Nedtagning og bortkørsel af eksisterede gaskedler, - Levering og installation af veksleranlæg, herunder varmtvandsanlæg, - Ændring af rørinstallation til veksleranlægget inkl. isolering, - Anlægsprisen indeholder fjernvarmemåler samt rådgiverhonorar Gaskedler I referencescenariet er regnet med investering i en kondenserende gaskedel til kr. Varmtvandsbeholder forventes udskiftet sammen med kedlen. Indeholdt i arbejdet er: - Nedtagning og bortkørsel af eksisterede gaskedel, - Levering og installation af gaskedel, herunder varmtvandsanlæg, - Ændring af rørinstallation til naturgaskedlen inkl. isolering, - Anlægsprisen indeholder rådgiverhonorar. 6.4 Produktionsanlæg Fjernvarmen til Humlebæk produceres af I/S Nordforbrændings affaldsfyrede kraftvarmeværk i Hørsholm og det naturgasfyrede kraftvarmeværk i Helsingør. Projektforslaget kræver ikke udbygning af de to anlæg Nordforbrænding Kraftvarmeanlægget består af en ovnlinie med en forbrændingskapacitet på 10 tons affald pr. time. Ovnliniens kapacitet er 7,4 MW el og 22 MW varme. Den samlede elproduktion på 7,4 MW kan omlægges til varme, så den samlede kapacitet bliver 29,4 MW. Ovnen er forsynet med et to trins vådt røggasrensningsanlæg samt rensning for dioxin og NO x. Varmtvandsanlægget består af tre ens ovnlinier, hver med en forbrændingskapacitet på 3 tons pr. time. Anlæggets samlede kapacitet er 21 MW varme. Hver ovnlinie er udstyret med en semi-tør røggasrensning samt rensning for dioxin og NO x. Ovnlinierne kan drives hver for sig. Det skal i forbindelse med projektforslag i tilknytning til affaldsforbrændingsanlæg vurderes om projektforslaget efterkommer Miljøbeskyttelseslovens 50b. Paragraffen vedrører imidlertid kun opførelse og udbygning af affaldsforbrændingskapacitet og vedrører derfor ikke dette projektforslag.

9 Side Helsingør Kraftvarmeværk Helsingør Kraftvarmeværk fra 1993 består af et combined cycle-anlæg. Værket bruger naturgas som brændsel og har en kapacitet på 59 MW el og 60 MJ/s fjernvarme. Helsingør Kraftvarmeværk har en totalvirkningsgrad på ca. 88 % Spids- og reservelast Hovedveksleren som er etableret på Baunebjergskolen er dimensioneret til at kunne trække 12 MW fra Vattenfalls transmissionsledning mellem Helsingør og Hørsholm med henblik på forsyning af flere områder i Humlebæk. Derfor er det ikke nødvendigt at etablere særskilt spids- og reservelast i forbindelse med dette projektforslag. 6.5 Varmeproduktionsfordeling I referencescenariet bibeholdes den nuværende situation med gasforsyning. I projektscenariet tilsluttes Baunebjergskolen til fjernvarme. Varmen, der skal bruges til at forsyne Baunebjergskolen, kan tilvejebringes på tre måder: 1. Reduceret brug af teknisk bortkøling på I/S Nordforbrænding, 2. Øget afbrænding af affald/biomasse på I/S Nordforbrænding, 3. Reduceret salg af varme til Vattenfall. I nedenstående tabel er vist, hvordan den afsatte varme (ab værk) er produceret i beregningerne. Varmeproduktion Anvendt i beregninger Reduceret køling NF 200 MWh Øgede affaldsmængder 0 MWh Mindre varme til Helsingør 760 MWh Spidslastcentraler 0 MWh I alt 960 MWh Tabel 6.1: Tilvejebringelsen af den ekstra fjernvarme (ab værk) i projektet. 7 TIDSPLAN FOR GODKENDELSE OG ETABLERING Projektforslag udarbejdes i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK 1295 af 13/12/2005). Tidsplanen for den kommunale godkendelse ser ud som følger: - Orientering om projektet på Plan og Klimaudvalgsmødet 11. aug. 2010; - Behandling af Projektforslag på Plan og Klimaudvalgsmødet 8. sep. 2010; - Høringsfase (1 mdr.); - Indstilling til Økonomiudvalg og Byråd fra Plan og Klimaudvalgsmødet 3. nov. 2010; - Godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd ult. nov. 2010;

10 Side 9 Tilslutningen kan herefter etableres i december måned AREALAFSTÅELSER Der er i projektet ingen arealafståelser eller berørte matrikler, da de tekniske anlæg kun etableres i Baunebjergskolens varmecentral. 9 FORHANDLINGER MED PARTER Der har forinden fremsættelse af projektforslaget været drøftelser med følgende berørte parter: Ejere af transmissions- og distributionsnet: - HMN (tidligere I/S Hovedstadsregionens Naturgasselskab, HNG) - Vattenfall A/S Producenter af el og varme: - Vattenfall A/S Med HMN er der indgået aftale om kompensationsbetaling, således at projektforslaget ikke forrykker økonomien mellem de forskellige parter i væsentlig grad. Med Vattenfall er der indgået aftale om, at Nordforbrænding kan forsyne Humlebæk via transmissionsledningen mellem Nordforbrænding og Helsingør Kraftvarmeværk. I sin egenskab af varmeproducent har Vattenfall desuden givet tilsagn om, at der kan laves en aftale, hvor Helsingør kraftvarmeværk producerer varme til Nordforbrænding i tilfælde af, at der skulle være et periodevist behov for dette. 10 ENERGI- OG MILJØVURDERING 10.1 Energimæssig vurdering Som det fremgår af projektets varmeproduktionsfordeling i afsnit 6.3 stammer omkring 1/5 af varmen fra reduceret teknisk bortkøling fra den nuværende forbrænding af affald. Således erstattes brugen af naturgas, der indenfor en overskuelig tidshorisont er en begrænset ressource, med overskydende varme fra bortskaffelse af affald. Den resterende del af varmen vil betyde reduceret leverance af varme videre nordpå via transmissionsledningen til Helsingør Kraftvarmeværk, der således må påregnes at have øget drift. Således flyttes varmeproduktionen fra individuelle naturgaskedler i Humlebæk indirekte til et af de mest højeffektive gasturbine kraftvarmeanlæg i Danmark. Dermed er projektforslaget ud fra en energimæssig vurdering særdeles fordelagtigt i forhold til at øge Danmarks uafhængighed af fossile brændsler og udnytte de fossile brændstoffer, der fortsat er nødvendige i en årrække til højeffektiv kraftvarmeproduktion.

11 Side Miljømæssig vurdering Projektforslaget skal vurderes miljømæssigt ifølge bekendtgørelsen vedrørende godkendelse af kommunale varmeforsyningsprojekter Ændring i emissioner til beregning af samfundsøkonomi I nedenstående tabel er udledningerne fra projektet minus udledningerne i referencen vist. CO 2, CH 4 og N 2 O emission [ton CO 2 -ækv.] NO x emission [ton] 3 SO 2 emission [ton] 0 Tabel 10.1: Ændring i emissioner ved projektet ift. referencen for perioden Anvendes i samfundsøkonomiske beregninger. I projektets samfundsøkonomiske beregning stiger CO 2 -emissionen fordi Helsingør Kraftvarmeværk producerer mere el og varme. Dette betyder dog reduceret elproduktion andetsteds i den kvotebelagte sektor. Således vil projektet samlet set give en CO 2 -reduktion, hvilket er uddybet i det følgende afsnit. Projektet giver ikke anledning til øgede emissioner af SO 2 og NO x, men i de samfundsøkonomiske beregninger er billedet mere komplekst. I de samfundsøkonomiske beregninger giver projektet umiddelbart en stigning i NO x -emissionen pga. øget drift på Helsingør Kraftvarmeværk og en øget emission af SO 2 pga. større mængder affald til forbrænding. Hvis projektet ikke gennemføres, vil den øgede affaldsmængde skulle forbrændes alligevel og give anledning til samme SO 2 -emission bare uden nyttiggørelse af varmen. Den elektricitet Helsingør Kraftvarmeværk i projektet vil producere vil i alternativet skulle produceres et andet sted. Hvorvidt den alternative produktion giver større udledning af NO x og SO 2 afhænger af brændsler og teknologi til fremstilling af denne strøm Reel påvirkning af CO 2 -emissionen Rent fysisk vil projektet reducere CO 2 -emissionen, da en del af emission med projektet vil blive flyttet ind under EU's kvotehandelssystem (EU ETS) og dette loft for emissionen.

12 Side 11 Energikilde Reference-scenario Projekt-scenario Gaskedel på skolen, ikke omfattet Bibeholdes, emission uændret Udfases, emission forsvinder. af EU ETS. Nuværende affaldsforbrænding, ikke omfattet af EU ETS. Øget affaldsforbrænding, ikke omfattet af EU ETS. Leverance til egne kunder, Helsingør KV samt teknisk bortkøling. Emission uændret. Evt. øget afsætning til Helsingør samt øget bortkøling. Øget emission. Leverance til egne kunder, Helsingør KV samt teknisk bortkøling. Emission uændret ift. referencen. Evt. øget afsætning i Humlebæk. Emission øges til samme som i referencen. Helsingør kraftvarme, omfattet af EU ETS Produktion og emission uændret Produktion øges. Emission øges lokalt, men CO 2 -emissionen vil reduceres tilsvarende på andet anlæg omfattet af EU ETS. I ovenstående skema er beskrevet de miljømæssige konsekvenser i referencen og projektet. Reelt vil CO 2 -emissionen ved at gennemføre projektet svare til den fortrængte emission fra gaskedlen på skolen, da alle øvrige CO 2 -emissioner efter gennemførsel af projektet enten vil stamme fra affaldsforbrænding eller være omfattet af EU's kvotesystem. Derfor reduceres emissionen set i sammenhæng med EU kvotesystem reelt med ca. 200 tons CO 2 /år tilslutning af skolen. I den samfundsøkonomisk beregning værdisættes alle CO 2 -emissioner, til den gældende kvotepris, som dermed også gælder som skadesomkostning for de emissioner, der ikke er omfattet af EU's kvotesystem. 11 SAMFUNDSØKONOMI 11.1 Forudsætninger Samfundsøkonomien i projektet er beregnet efter Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen, april 2005, samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen, april Som beskrevet tidligere regnes den afsatte fjernvarme som kommende fra I/S Nordforbrænding som reduceret teknisk bortkøling og dernæst som reduceret varmeafsætning til Vattenfall. Ud over investeringer i brugerinstallationer m.v. er der forskellige samfundsøkonomiske regnestykker vedr. de forskellige forsyningsformer. Der er ikke nogen øgede samfundsøkonomiske udgifter ved at anvende varme fra reduceret bortkøling på Nordforbrænding. Den del af varmen, der giver øget drift på Helsingør Kraftvarmeværk som følge af reduceret varmesalg til Vattenfall, vil give øgede samfundsøkonomiske udgifter til naturgas, drift og vedligeholdelse samt miljøpåvirkning, men samfundsøkonomiske indtægter fra øget elproduktion.

13 Side Konvertering af brugerinstallation I referencescenariet i den centrale samfundsøkonomiske beregning er regnet med køb af en kondenserende gaskedel som erstatning for de to gamle kedler på skolen. Investeringen er ca kr. og virkningsgraden er sat til 100 %. I projektscenariet regnes med, at brugerinstallationerne er en indirekte fjernvarmetilslutning. Der regnes med anvendelsestimer i dimensioneringen af brugerinstallationen, hvilket giver et effektbehov på ca. 450 kw. Investeringen er ca kr Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger I de samfundsøkonomiske beregninger er anvendt følgende standardværdier for drift og vedligeholdelse af brugerinstallationer. Årlig omkostning Naturgas- og oliekedler 800 kr./installation + 20 kr./mwh Fjernvarmeinstallationer 100 kr./installation + 10 kr./mwh Tabel 11.1: Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for kundeinstallationer Økonomiske parametre Forvridningstab Forvridningstabet (eller dødvægtstabet, som det også kan benævnes) i den samfundsøkonomiske beregning opgøres på baggrund af 3 afgiftselementer: 1. Reduceret afgiftsbetaling for naturgas til varmeproduktion på skolen, 2. Øget betaling af affaldsvarmeafgift ved større varmeafsætning, 3. Øget afgiftsbetaling til kraftvarmeproduktion Helsingør. Varme fra naturgas og gasolie uden samproduktion af el regnes som afgiftsbelagt. Ved samproduktion af el og varme er den afgiftsbelagte del af naturgasforbruget i reference- og projektscenariet beregnet med følgende formler (E-formlen): Brændsel til el (ikke afgiftsbelagt)= elproduktion/0,65 Brændsel til varme (afgiftsbelagt)=brændsel - brændsel til el Ændringen i affaldsvarmeafgiften er beregnet som den øgede mængde afsat affaldsvarme multipliceret med 70,56 kr./mwh varme ab værk i 2010-priser, hvilket er den gældende afgiftssats per 1. januar Helsingør Kraftvarmeværk modtager i projektscenariet ikke ekstra elproduktionstilskud, da værket allerede producerer mere end 8 mio. kwh pr. år. Forvridningstabet er i den samfundsøkonomiske beregning 20 % af det mistede afgiftsprovenu for staten multipliceret med nettoafgiftsfaktoren.

14 Side Nettoafgiftsfaktoren De fleste udgifter i projektet er opgjort i faktorpriser og skal derfor korrigeres med nettoafgiftsfaktoren for at gøre dem til samfundsøkonomiske priser. Nettoafgiftsfaktoren er regnet som 1,17 på alle priser til investeringer, brændsler, elsalg, drift & vedligehold m.v. Undtaget fra omregning til samfundsøkonomiske priser ved multiplikation med nettoafgiftsfaktoren er skadesomkostningerne for CO 2, SO 2 og NO x, da disse allerede opgøres i samfundsøkonomiske priser Centralt samfundsøkonomisk resultat I nedenstående skema er de centrale tal i den samfundsøkonomiske beregning præsenteret. Effekten af at gennemføre projektet frem for at bevare referencen vil være et samfundsøkonomisk overskud på 1,7 mio. kr. i nutidsværdi med en tilbagediskonteringsfaktor på 6 % p.a. og en projektperiode på 20 år. Samfundsøkonomiske omkostninger 2010-priser Reference Nuværdi Re-investering [ kr. ] Drift og vedligeholdelse [ kr. ] Brændselsudgifter [ kr. ] Elproduktion [ kr. ] - Miljøomkostninger [ kr. ] Total reference [ kr. ] Projekt Nuværdi Hovedveksler [ kr. ] - Investering i fjernvarmenet [ kr. ] - Investering i kundeinstallationer [ kr. ] Driftsomkostninger - fjernvarmenet [ kr. ] Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] Brændselsudgift [ kr. ] Elproduktion [ kr. ] ( ) Forvridningstab [ kr. ] Miljøomkostninger [ kr. ] Total projekt [ kr. ] Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ]

15 Side 14 Den samfundsøkonomiske oversigt for hele projektperioden er vedhæftet som bilag Følsomhedsanalyser Alternativ kalkulationsrente Det anbefales i Energistyrelsens vejledning at lave følsomhedsanalyser med anvendelse af en alternativ kalkulationsrente som fx 3 % p.a., der bl.a. er anvendt til følsomhedsanalyser i Regeringens klimastrategi. Brugen af en lavere kalkulationsrente vil have en betydelig positiv effekt på samfundsøkonomien i projektet. Anvendelsen af en kalkulationsrente på 3 % p.a. giver således et samfundsøkonomisk overskud på 2,1 mio. kr Ændring af prisparametre I nedenstående diagram er vist, hvordan parametrene varmesalg og priser på investering, drift og vedligeholdelse, brændsler samt el påvirker samfundsøkonomien ved fald og stigninger. Den procentvise afvigelse for parameteren er vist ud ad X-aksen, mens resultatet på det samfundsøkonomiske overskud i mio. kr. ved at gennemføre projektet i forhold til at bevare referencen er vist på Y-aksen. NPV mio. kr. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% % ændring i parameter Varmesalg Investeringsomkostninger D&V-omkostninger Elpriser Olie- og gaspriser Figur 11.1: Diagram over følsomheden af parametre i analysen.

16 Side 15 Den mest kritiske parameter er et fald i elprisen, da der så ikke vil opnås samme indtægt fra den ekstra elproduktion i Helsingør. Et fald i elprisen vil dog ofte være en konsekvens af et fald i øvrige energipriser, som i dette tilfælde trækker det samfundsøkonomiske resultat i en mere positiv retning. Således er elprisen ikke en kritisk parameter for projektets robusthed For ændringer på +/- 20 % i de centrale parametre er projektet ikke videre følsomt. Således er samfundsøkonomien i projektet robust overfor ændringer i de grundlæggende parametre. 12 SELSKABSØKONOMI 12.1 Varmepris I projektet vil varmen tilvejebringes som beskrevet i afsnit 6.5 i nærværende projektforslag. Dette betyder en mistet selskabsøkonomisk indtægt for salg af varme til Vattenfall svarende til den ekstra varmeproduktion på Helsingør Kraftvarmeværk i projektet. Denne varme regnes afsat til en selskabsøkonomisk gennemsnitspris på 215 kr./mwh baseret på historiske data. Denne mistede indtægt indregnes som en selskabsøkonomisk udgift i projektet. Hvis projektet gennemføres, afsættes varmen til Baunebjergskolen efter Nordforbrænding Fjernvarmes tarifstruktur med en beregnet pris på 585 kr./mwh (ekskl. moms). Disse indtægter fra varmesalg er de selskabsøkonomiske indtægter i projektet Affaldsvarmeafgift I selskabsøkonomien er medtaget en affaldsvarmeafgift grundet ekstra afsætning af affaldsvarme. Afgiften udgør 70,56 kr./mwh affaldsvarme i 2010-priser Resultat Medregnet i selskabsøkonomiske udgifter og indtægter er følgende: Udgifter: - Investeringer i veksleranlæg på skolen, - Evt. introduktionsrabat til at dække visse kundeudgifter: o Kundeinstallationer, o Betaling af gasdistributionstarif i begrænset periode - Mistet varmesalg til Vattenfall, - Øget betaling af affaldsvarmeafgift. Indtægt: - Varmesalg til Baunebjergskolen. Projektet har en positiv selskabsøkonomisk nutidsværdi på 4,1 mio. kr. ved en diskonteringsrate på 5 % p.a. Den detaljerede oversigt med det selskabsøkonomiske resultat er vedhæftet som bilag 12.1.

17 Side 16 Den selskabsøkonomiske gevinst bruges til at nedbringe varmetariffen for Nordforbrændings varmekunder. 13 BRUGERØKONOMI 13.1 Forudsætninger I de brugerøkonomiske beregninger er forventede udgifter til opvarmning med naturgas på en ny kondenserende kedel sammenlignet med udgifterne ved konvertering til fjernvarme. Brugerøkonomien er beregnet for Baunebjergskolen med et opvarmet areal m 2 opvarmet og et naturgasforbrug på m 3 naturgas Naturgaspriser Til de brugerøkonomiske beregninger er anvendt HMNs listepriser for naturgas. Interval [kr./m 3 ] ekskl. moms [m 3 /år] [m 3 /år] 6, , , , , Tabel 13.1: HMN s listepriser for private, institutioner og blokvarmecentraler, juli Fjernvarmepriser Der er regnet med, at fjernvarmetarifferne fra Hørsholm Fjernvarme i juli 2010 vil være gældende for nye fjernvarmetilslutninger i Birkerød. Der regnes med en gennemsnitlig afkøling på 30 C, hvilket svarer til en en ergiafgivelse på 35 kwh/m 3 fjernvarmevand Resultat I de brugerøkonomiske beregninger er medtaget nedenstående parametre: Udgifter til drift af fjernvarme: - D&V vekslerinstallation - Afgifter (flowafgift fjernvarmevand, pr. MWh, pr. m 2 ) - Målerleje Konverteringsudgifter: - Vekslerinstallation - Tilslutningsbidrag - Fratrukket mulig introduktionsrabat Udgifter til fortsat naturgasdrift: - Investering i kondenserende naturgaskedel - Naturgas

18 Side 17 - D&V naturgasinstallation Resultatet af den brugerøkonomiske beregning er vedhæftet som bilag Overordnet set viser det brugerøkonomiske resultat, at fjernvarmen, er konkurrencedygtig med naturgassen, og at besparelsen ved fjernvarmen ligger på % i forhold til fortsat opvarmning med naturgas. Desuden vil Nordforbrændings selskabsøkonomiske fordel af projektet skulle bruges til at nedbringe varmetariffen til gavn for alle selskabets varmekunder. Derfor vil den brugerøkonomiske fordel ved projektet blive større med tiden.

19 BILAG 5.1 Kort over ændret områdeafgrænsning

20

21 BILAG 11.1 Centralt samfundsøkonomisk resultat

22 I/S Nordforbrænding Samfundsøkonomisk beregning Bilag 11.1 Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Beregning af økonomi ved udbygning af fjernvarme til Baunebjergskolen Samfundsøkonomiske omkostninger prisniveau: 2010 Nuværdi Reference Re-investering naturgaskedler [ kr. ] 468, , Re-investering gasmotorer [ kr. ] D&V - gaskedler [ kr. ] 291,796 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 D&V - oliekedler [ kr. ] D&V - varmecentraler [ kr. ] D&V - gasturbineanlæg [ kr. ] Brændsel Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 Pris [kr./gj] Indfyret oliemængde - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] Indfyret naturgas - varmecentral [ GJ ] Pris [kr./gj] Indfyret naturgas - lokal kraftvarme [ GJ ] Pris [kr./gj] Brændselsudgifter [ kr. ] 4,183, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,293 Elproduktion [ kr. ] CO 2, CH 4 og N 2O omkostning [ kr. ] 310,524 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] 98,163 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 Total reference [ kr. ] 5,351, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,467 Nuværdi Projekt Hovedveksler [ kr. ] Investering i fjernvarmenet [ kr. ] Investering i spidslastcentraler [ kr. ] Investering i kundeinstallationer [ kr. ] 351, , Driftsomkostninger - eksist. gas- og oliekedler [ kr. ] Driftsomkostninger - fjernvarmenet [ kr. ] 140,062 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] 141,521 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 Variable driftsomkostninger - combined cycle [ kr. ] 207,999 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 Brændsel - boliger m.v. Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] Indfyret oliemængde - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] Indfyret naturgas - varmecentral [ GJ ] Pris [kr./gj] Indfyret naturgas - kraftvarme [ GJ ] Pris [kr./gj] Brændsel - Helsingør Indfyret naturgas [ GJ ] 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 Pris [kr./gj] Brændsel - spidslastcentraler Indfyret naturgas [ GJ ] Pris [kr./gj] Brændselsudgift [ kr. ] 5,783, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,371 Elproduktion [ kr. ] (4,304,850) (269,453) (283,643) (299,896) (274,105) (282,022) (296,473) (309,072) (328,705) (355,106) (378,458) (388,995) (404,978) (422,563) (413,541) (406,132) (421,449) (420,254) (432,824) (425,695) (425,530) (438,284) Forvridningstab [ kr. ] 235,698 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 CO 2, CH 4 og N 2O omkostning [ kr. ] 912,021 44,361 47,626 51,132 54,896 58,937 62,852 65,721 68,720 71,856 75,136 78,565 82,541 86,719 91,108 95, , , , , , ,562 NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] 199,739 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 Total projekt [ kr. ] 3,666, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,829 Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] 1,685, , , ,780 94,562 90,524 92,045 98, , , , , , , , , , , , , , ,638

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSOVERSIGT 5 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 6. 1.1 Resumé 6 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET 7 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 8

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSOVERSIGT 5 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 6. 1.1 Resumé 6 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET 7 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 8 Fjernvarmeprojekt for Humlebæk TRANSMISSIONSLEDNING OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 TILSLUTTET FJERNVARME September 2012 Udgivelsesdato Projekt : : 5. september 2012 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : :

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere