Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk"

Transkript

1 FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler Johnny Iversen Jan Olsen, I/S Nordforbrænding og René Salomon

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE BILAGSOVERSIGT 2 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET Resumé 4 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET 4 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN Varmeplanlægningen Varmekilder 5 4 FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 5 5 FORSYNINGSOMRÅDER OG VARMEBEHOV Forsyningsområder Varmebehov 6 6 FORSYNINGSANLÆG Ledningsnet Varmetab Brugerinstallation Fjernvarmeinstallationer Gaskedler Produktionsanlæg Nordforbrænding Helsingør Kraftvarmeværk Spids- og reservelast Varmeproduktionsfordeling 8 7 TIDSPLAN FOR GODKENDESLE OG ETABLERING 8 8 AREALAFSTÅELSER 9 9 FORHANDLINGER MED PARTER 9 10 ENERGI- OG MILJØVURDERING Energimæssig vurdering 9

3 Side Miljømæssig vurdering Ændring i emissioner til beregning af samfundsøkonomi Reel påvirkning af CO 2 -emissionen SAMFUNDSØKONOMI Forudsætninger Konvertering af brugerinstallation Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Økonomiske parametre Forvridningstab Nettoafgiftsfaktoren Centralt samfundsøkonomisk resultat Følsomhedsanalyser Alternativ kalkulationsrente Ændring af prisparametre SELSKABSØKONOMI Varmepris Affaldsvarmeafgift Resultat BRUGERØKONOMI Forudsætninger Naturgaspriser Fjernvarmepriser Resultat 16 BILAGSOVERSIGT Bilag 5.1: Bilag 11.1: Bilag 12.1: Bilag 13.1: Kort over ændret områdeafgrænsning Centralt samfundsøkonomisk resultat Centralt selskabsøkonomisk resultat Brugerøkonomiske konsekvenser

4 Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk Side 3 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET Dette projektforslag omhandler, hvordan den nuværende varmeforsyning på Baunebjergskolen med naturgas kan erstattes med fjernvarmeforsyning. Varmen leveres fra I/S Nordforbrænding i Hørsholm. Grundlaget for projektet er de senere års stærke fokus på en energiforsyning, der reducerer de danske CO2-emissioner. Det er forsvarligt energi- og miljømæssigt at udvide varmeoplandet ved Nordforbrænding for at: - minimere brugen af teknisk bortkøling, - udnytte energi fra forbrænding af evt. øgede affaldsmængder, samt - udnytte fordelene ved kraftvarmeproduktion. Projektforslaget viser en samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinst af en omlægning af varmeforsyningen på Baunebjergskolen til fjernvarme. Figur 1.1: Område, der ønskes forsynet med fjernvarme. I de følgende kapitler er projektet belyst i forhold til de parametre, der skal behandles ved den kommunale godkendelse af projektet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, nærmere udmøntet i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK 1295 af 13/12/2005).

5 Side Resumé Projektforslaget fremsættes af I/S Nordforbrænding på baggrund af en officiel rekvisition fra Fredensborg Kommune. Det påregner efter kommunal godkendelse fremover, at fjernvarmeforsyne Baunebjergskolen i Humlebæk, der i dag opvarmes med naturgas. Den årlige varmeforsyning til skolen forventes at være ca. 960 MWh. Projektet viser, i forhold til fortsættelse med den nuværende opvarmningsform, et samfundsøkonomisk overskud på 1,7 mio. kr. i nuværdi med en diskonteringsrente på 6 % p.a. over en 20-årig projektperiode. Samfundsøkonomien er tillige robust overfor ændringer i investeringsomkostninger, miljøskadesomkostninger samt priser på el og brændsler. Skolen, der konverteres til fjernvarme, når projektet gennemføres, vil med aktuelle priser opleve besparelser på % i forhold til opvarmning med naturgas afregnet efter HMNs listepris, når omkostningerne til konvertering er dækket. Projektet viser et selskabsøkonomisk overskud i nutidsværdi på 4,1 mio. kr. med en diskonteringsrente på 5 % p.a. Det selskabsøkonomiske overskud anvendes til at reducere varmetariffen til yderligere gavn for varmekunderne. I/S Nordforbrænding anmoder om en behandling af projektforslaget, hvor kommunalbestyrelsen ændrer varmeforsyningen i udvalgte områder til fjernvarme i stedet for naturgas. Der anmodes om behandling af projektforslaget efter kapitel 3, 7 stk. 2 samt 8, i BEK nr af 13/12/2005, da samfundsøkonomiske hensyn taler for at ændre den eksisterende områdeafgrænsning, og da ændringen af områdeafgrænsningen ikke vil forrykke berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold væsentligt. 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET Projektforslaget er udarbejdet på foranledning af I/S Nordforbrænding med assistance fra Grontmij Carl Bro as. Ansvarlig for projektet er: I/S Nordforbrænding Savsvinget Hørsholm Telefon: Telefax: Kontaktperson: Jan Olsen

6 Side 5 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 3.1 Varmeplanlægningen Det varmeplanmæssige grundlag for projektforslaget er Fredensborg-Humlebæk Kommunes (nu Fredensborg Kommune) varmeplan godkendt af byrådet den 30. juni Denne plan bygger oven på kommunens delplan for kollektiv varmeforsyning, som er godkendt af Energiministeriet i marts I denne plan blev Humlebæk udlagt til forsyning med naturgas. Nærværende projekt er i god sammenhæng med projektforslag om fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II og Hejrevangens boligselskab for hvilke, Kommunalbestyrelsen har godkendt projektforslag i Disse projekter er forberedt således, at det bliver enkelt at foretage en yderligere udbygning med fjernvarme i Humlebæk, herunder i første omgang at forsyne Baunebjergskolen. 3.2 Varmekilder Projektforslaget forudsætter ikke etablering af nye kedler eller kraftvarmeenheder til forsyningen men beror på de eksisterende - Helsingør Kraftvarmeværk og Nordforbrænding i Hørsholm. 4 FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning samt lov om naturgasforsyning bliver ikke berørt ved gennemførelse af nærværende projekt. 5 FORSYNINGSOMRÅDER OG VARMEBEHOV 5.1 Forsyningsområder På nedenstående kort er vist, hvor det område (Baunebjergskolen), der påtænkes forsynet med fjernvarme, er lokaliseret.

7 Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk Side 6 Figur 5.1: Kort over område, der indgår i projektforslaget. 5.2 Varmebehov Varmebehovet på skolen er oplyst til at være 960 MWh udfra en kedelvirkningsgrad på 75 % og et gasforbrug på m3/årligt. 6 FORSYNINGSANLÆG 6.1 Ledningsnet Der indgår i projektet ikke etablering af noget nyt ledningsnet. Skolen kan forsynes med fjernvarme fra Vattenfalls transmissionsledning. En DN200 ledning er ført langs Baunebjergstien til Baunebjergskolen, hvor der er placeret en veksler på 12 MW til forsyning af andre områder i Humlebæk. Der etableres en veksler til forsyning af skolen i kedelcentralen på Baunebjergskolen. 6.2 Varmetab Det marginale varmetab ved forsyningen af skolen er ubetydelig, da der allerede er en hovedveksler i varmcentralen og der blot laves en forbindelse til skolens varmesystem via en mindre veksler.

8 Side Brugerinstallation Ved en fortsættelse af den nuværende varmeforsyning ville investeringer i en ny gaskedel være påkrævet snarest, da de gamle kedler er udtjente Fjernvarmeinstallationer Installationen på Baunebjergskolen vil blive en vekslerinstallation på ca. 450 kw, som kan etableres for ca kr. Indeholdt i arbejdet er: - Nedtagning og bortkørsel af eksisterede gaskedler, - Levering og installation af veksleranlæg, herunder varmtvandsanlæg, - Ændring af rørinstallation til veksleranlægget inkl. isolering, - Anlægsprisen indeholder fjernvarmemåler samt rådgiverhonorar Gaskedler I referencescenariet er regnet med investering i en kondenserende gaskedel til kr. Varmtvandsbeholder forventes udskiftet sammen med kedlen. Indeholdt i arbejdet er: - Nedtagning og bortkørsel af eksisterede gaskedel, - Levering og installation af gaskedel, herunder varmtvandsanlæg, - Ændring af rørinstallation til naturgaskedlen inkl. isolering, - Anlægsprisen indeholder rådgiverhonorar. 6.4 Produktionsanlæg Fjernvarmen til Humlebæk produceres af I/S Nordforbrændings affaldsfyrede kraftvarmeværk i Hørsholm og det naturgasfyrede kraftvarmeværk i Helsingør. Projektforslaget kræver ikke udbygning af de to anlæg Nordforbrænding Kraftvarmeanlægget består af en ovnlinie med en forbrændingskapacitet på 10 tons affald pr. time. Ovnliniens kapacitet er 7,4 MW el og 22 MW varme. Den samlede elproduktion på 7,4 MW kan omlægges til varme, så den samlede kapacitet bliver 29,4 MW. Ovnen er forsynet med et to trins vådt røggasrensningsanlæg samt rensning for dioxin og NO x. Varmtvandsanlægget består af tre ens ovnlinier, hver med en forbrændingskapacitet på 3 tons pr. time. Anlæggets samlede kapacitet er 21 MW varme. Hver ovnlinie er udstyret med en semi-tør røggasrensning samt rensning for dioxin og NO x. Ovnlinierne kan drives hver for sig. Det skal i forbindelse med projektforslag i tilknytning til affaldsforbrændingsanlæg vurderes om projektforslaget efterkommer Miljøbeskyttelseslovens 50b. Paragraffen vedrører imidlertid kun opførelse og udbygning af affaldsforbrændingskapacitet og vedrører derfor ikke dette projektforslag.

9 Side Helsingør Kraftvarmeværk Helsingør Kraftvarmeværk fra 1993 består af et combined cycle-anlæg. Værket bruger naturgas som brændsel og har en kapacitet på 59 MW el og 60 MJ/s fjernvarme. Helsingør Kraftvarmeværk har en totalvirkningsgrad på ca. 88 % Spids- og reservelast Hovedveksleren som er etableret på Baunebjergskolen er dimensioneret til at kunne trække 12 MW fra Vattenfalls transmissionsledning mellem Helsingør og Hørsholm med henblik på forsyning af flere områder i Humlebæk. Derfor er det ikke nødvendigt at etablere særskilt spids- og reservelast i forbindelse med dette projektforslag. 6.5 Varmeproduktionsfordeling I referencescenariet bibeholdes den nuværende situation med gasforsyning. I projektscenariet tilsluttes Baunebjergskolen til fjernvarme. Varmen, der skal bruges til at forsyne Baunebjergskolen, kan tilvejebringes på tre måder: 1. Reduceret brug af teknisk bortkøling på I/S Nordforbrænding, 2. Øget afbrænding af affald/biomasse på I/S Nordforbrænding, 3. Reduceret salg af varme til Vattenfall. I nedenstående tabel er vist, hvordan den afsatte varme (ab værk) er produceret i beregningerne. Varmeproduktion Anvendt i beregninger Reduceret køling NF 200 MWh Øgede affaldsmængder 0 MWh Mindre varme til Helsingør 760 MWh Spidslastcentraler 0 MWh I alt 960 MWh Tabel 6.1: Tilvejebringelsen af den ekstra fjernvarme (ab værk) i projektet. 7 TIDSPLAN FOR GODKENDELSE OG ETABLERING Projektforslag udarbejdes i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK 1295 af 13/12/2005). Tidsplanen for den kommunale godkendelse ser ud som følger: - Orientering om projektet på Plan og Klimaudvalgsmødet 11. aug. 2010; - Behandling af Projektforslag på Plan og Klimaudvalgsmødet 8. sep. 2010; - Høringsfase (1 mdr.); - Indstilling til Økonomiudvalg og Byråd fra Plan og Klimaudvalgsmødet 3. nov. 2010; - Godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd ult. nov. 2010;

10 Side 9 Tilslutningen kan herefter etableres i december måned AREALAFSTÅELSER Der er i projektet ingen arealafståelser eller berørte matrikler, da de tekniske anlæg kun etableres i Baunebjergskolens varmecentral. 9 FORHANDLINGER MED PARTER Der har forinden fremsættelse af projektforslaget været drøftelser med følgende berørte parter: Ejere af transmissions- og distributionsnet: - HMN (tidligere I/S Hovedstadsregionens Naturgasselskab, HNG) - Vattenfall A/S Producenter af el og varme: - Vattenfall A/S Med HMN er der indgået aftale om kompensationsbetaling, således at projektforslaget ikke forrykker økonomien mellem de forskellige parter i væsentlig grad. Med Vattenfall er der indgået aftale om, at Nordforbrænding kan forsyne Humlebæk via transmissionsledningen mellem Nordforbrænding og Helsingør Kraftvarmeværk. I sin egenskab af varmeproducent har Vattenfall desuden givet tilsagn om, at der kan laves en aftale, hvor Helsingør kraftvarmeværk producerer varme til Nordforbrænding i tilfælde af, at der skulle være et periodevist behov for dette. 10 ENERGI- OG MILJØVURDERING 10.1 Energimæssig vurdering Som det fremgår af projektets varmeproduktionsfordeling i afsnit 6.3 stammer omkring 1/5 af varmen fra reduceret teknisk bortkøling fra den nuværende forbrænding af affald. Således erstattes brugen af naturgas, der indenfor en overskuelig tidshorisont er en begrænset ressource, med overskydende varme fra bortskaffelse af affald. Den resterende del af varmen vil betyde reduceret leverance af varme videre nordpå via transmissionsledningen til Helsingør Kraftvarmeværk, der således må påregnes at have øget drift. Således flyttes varmeproduktionen fra individuelle naturgaskedler i Humlebæk indirekte til et af de mest højeffektive gasturbine kraftvarmeanlæg i Danmark. Dermed er projektforslaget ud fra en energimæssig vurdering særdeles fordelagtigt i forhold til at øge Danmarks uafhængighed af fossile brændsler og udnytte de fossile brændstoffer, der fortsat er nødvendige i en årrække til højeffektiv kraftvarmeproduktion.

11 Side Miljømæssig vurdering Projektforslaget skal vurderes miljømæssigt ifølge bekendtgørelsen vedrørende godkendelse af kommunale varmeforsyningsprojekter Ændring i emissioner til beregning af samfundsøkonomi I nedenstående tabel er udledningerne fra projektet minus udledningerne i referencen vist. CO 2, CH 4 og N 2 O emission [ton CO 2 -ækv.] NO x emission [ton] 3 SO 2 emission [ton] 0 Tabel 10.1: Ændring i emissioner ved projektet ift. referencen for perioden Anvendes i samfundsøkonomiske beregninger. I projektets samfundsøkonomiske beregning stiger CO 2 -emissionen fordi Helsingør Kraftvarmeværk producerer mere el og varme. Dette betyder dog reduceret elproduktion andetsteds i den kvotebelagte sektor. Således vil projektet samlet set give en CO 2 -reduktion, hvilket er uddybet i det følgende afsnit. Projektet giver ikke anledning til øgede emissioner af SO 2 og NO x, men i de samfundsøkonomiske beregninger er billedet mere komplekst. I de samfundsøkonomiske beregninger giver projektet umiddelbart en stigning i NO x -emissionen pga. øget drift på Helsingør Kraftvarmeværk og en øget emission af SO 2 pga. større mængder affald til forbrænding. Hvis projektet ikke gennemføres, vil den øgede affaldsmængde skulle forbrændes alligevel og give anledning til samme SO 2 -emission bare uden nyttiggørelse af varmen. Den elektricitet Helsingør Kraftvarmeværk i projektet vil producere vil i alternativet skulle produceres et andet sted. Hvorvidt den alternative produktion giver større udledning af NO x og SO 2 afhænger af brændsler og teknologi til fremstilling af denne strøm Reel påvirkning af CO 2 -emissionen Rent fysisk vil projektet reducere CO 2 -emissionen, da en del af emission med projektet vil blive flyttet ind under EU's kvotehandelssystem (EU ETS) og dette loft for emissionen.

12 Side 11 Energikilde Reference-scenario Projekt-scenario Gaskedel på skolen, ikke omfattet Bibeholdes, emission uændret Udfases, emission forsvinder. af EU ETS. Nuværende affaldsforbrænding, ikke omfattet af EU ETS. Øget affaldsforbrænding, ikke omfattet af EU ETS. Leverance til egne kunder, Helsingør KV samt teknisk bortkøling. Emission uændret. Evt. øget afsætning til Helsingør samt øget bortkøling. Øget emission. Leverance til egne kunder, Helsingør KV samt teknisk bortkøling. Emission uændret ift. referencen. Evt. øget afsætning i Humlebæk. Emission øges til samme som i referencen. Helsingør kraftvarme, omfattet af EU ETS Produktion og emission uændret Produktion øges. Emission øges lokalt, men CO 2 -emissionen vil reduceres tilsvarende på andet anlæg omfattet af EU ETS. I ovenstående skema er beskrevet de miljømæssige konsekvenser i referencen og projektet. Reelt vil CO 2 -emissionen ved at gennemføre projektet svare til den fortrængte emission fra gaskedlen på skolen, da alle øvrige CO 2 -emissioner efter gennemførsel af projektet enten vil stamme fra affaldsforbrænding eller være omfattet af EU's kvotesystem. Derfor reduceres emissionen set i sammenhæng med EU kvotesystem reelt med ca. 200 tons CO 2 /år tilslutning af skolen. I den samfundsøkonomisk beregning værdisættes alle CO 2 -emissioner, til den gældende kvotepris, som dermed også gælder som skadesomkostning for de emissioner, der ikke er omfattet af EU's kvotesystem. 11 SAMFUNDSØKONOMI 11.1 Forudsætninger Samfundsøkonomien i projektet er beregnet efter Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen, april 2005, samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen, april Som beskrevet tidligere regnes den afsatte fjernvarme som kommende fra I/S Nordforbrænding som reduceret teknisk bortkøling og dernæst som reduceret varmeafsætning til Vattenfall. Ud over investeringer i brugerinstallationer m.v. er der forskellige samfundsøkonomiske regnestykker vedr. de forskellige forsyningsformer. Der er ikke nogen øgede samfundsøkonomiske udgifter ved at anvende varme fra reduceret bortkøling på Nordforbrænding. Den del af varmen, der giver øget drift på Helsingør Kraftvarmeværk som følge af reduceret varmesalg til Vattenfall, vil give øgede samfundsøkonomiske udgifter til naturgas, drift og vedligeholdelse samt miljøpåvirkning, men samfundsøkonomiske indtægter fra øget elproduktion.

13 Side Konvertering af brugerinstallation I referencescenariet i den centrale samfundsøkonomiske beregning er regnet med køb af en kondenserende gaskedel som erstatning for de to gamle kedler på skolen. Investeringen er ca kr. og virkningsgraden er sat til 100 %. I projektscenariet regnes med, at brugerinstallationerne er en indirekte fjernvarmetilslutning. Der regnes med anvendelsestimer i dimensioneringen af brugerinstallationen, hvilket giver et effektbehov på ca. 450 kw. Investeringen er ca kr Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger I de samfundsøkonomiske beregninger er anvendt følgende standardværdier for drift og vedligeholdelse af brugerinstallationer. Årlig omkostning Naturgas- og oliekedler 800 kr./installation + 20 kr./mwh Fjernvarmeinstallationer 100 kr./installation + 10 kr./mwh Tabel 11.1: Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for kundeinstallationer Økonomiske parametre Forvridningstab Forvridningstabet (eller dødvægtstabet, som det også kan benævnes) i den samfundsøkonomiske beregning opgøres på baggrund af 3 afgiftselementer: 1. Reduceret afgiftsbetaling for naturgas til varmeproduktion på skolen, 2. Øget betaling af affaldsvarmeafgift ved større varmeafsætning, 3. Øget afgiftsbetaling til kraftvarmeproduktion Helsingør. Varme fra naturgas og gasolie uden samproduktion af el regnes som afgiftsbelagt. Ved samproduktion af el og varme er den afgiftsbelagte del af naturgasforbruget i reference- og projektscenariet beregnet med følgende formler (E-formlen): Brændsel til el (ikke afgiftsbelagt)= elproduktion/0,65 Brændsel til varme (afgiftsbelagt)=brændsel - brændsel til el Ændringen i affaldsvarmeafgiften er beregnet som den øgede mængde afsat affaldsvarme multipliceret med 70,56 kr./mwh varme ab værk i 2010-priser, hvilket er den gældende afgiftssats per 1. januar Helsingør Kraftvarmeværk modtager i projektscenariet ikke ekstra elproduktionstilskud, da værket allerede producerer mere end 8 mio. kwh pr. år. Forvridningstabet er i den samfundsøkonomiske beregning 20 % af det mistede afgiftsprovenu for staten multipliceret med nettoafgiftsfaktoren.

14 Side Nettoafgiftsfaktoren De fleste udgifter i projektet er opgjort i faktorpriser og skal derfor korrigeres med nettoafgiftsfaktoren for at gøre dem til samfundsøkonomiske priser. Nettoafgiftsfaktoren er regnet som 1,17 på alle priser til investeringer, brændsler, elsalg, drift & vedligehold m.v. Undtaget fra omregning til samfundsøkonomiske priser ved multiplikation med nettoafgiftsfaktoren er skadesomkostningerne for CO 2, SO 2 og NO x, da disse allerede opgøres i samfundsøkonomiske priser Centralt samfundsøkonomisk resultat I nedenstående skema er de centrale tal i den samfundsøkonomiske beregning præsenteret. Effekten af at gennemføre projektet frem for at bevare referencen vil være et samfundsøkonomisk overskud på 1,7 mio. kr. i nutidsværdi med en tilbagediskonteringsfaktor på 6 % p.a. og en projektperiode på 20 år. Samfundsøkonomiske omkostninger 2010-priser Reference Nuværdi Re-investering [ kr. ] Drift og vedligeholdelse [ kr. ] Brændselsudgifter [ kr. ] Elproduktion [ kr. ] - Miljøomkostninger [ kr. ] Total reference [ kr. ] Projekt Nuværdi Hovedveksler [ kr. ] - Investering i fjernvarmenet [ kr. ] - Investering i kundeinstallationer [ kr. ] Driftsomkostninger - fjernvarmenet [ kr. ] Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] Brændselsudgift [ kr. ] Elproduktion [ kr. ] ( ) Forvridningstab [ kr. ] Miljøomkostninger [ kr. ] Total projekt [ kr. ] Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ]

15 Side 14 Den samfundsøkonomiske oversigt for hele projektperioden er vedhæftet som bilag Følsomhedsanalyser Alternativ kalkulationsrente Det anbefales i Energistyrelsens vejledning at lave følsomhedsanalyser med anvendelse af en alternativ kalkulationsrente som fx 3 % p.a., der bl.a. er anvendt til følsomhedsanalyser i Regeringens klimastrategi. Brugen af en lavere kalkulationsrente vil have en betydelig positiv effekt på samfundsøkonomien i projektet. Anvendelsen af en kalkulationsrente på 3 % p.a. giver således et samfundsøkonomisk overskud på 2,1 mio. kr Ændring af prisparametre I nedenstående diagram er vist, hvordan parametrene varmesalg og priser på investering, drift og vedligeholdelse, brændsler samt el påvirker samfundsøkonomien ved fald og stigninger. Den procentvise afvigelse for parameteren er vist ud ad X-aksen, mens resultatet på det samfundsøkonomiske overskud i mio. kr. ved at gennemføre projektet i forhold til at bevare referencen er vist på Y-aksen. NPV mio. kr. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% % ændring i parameter Varmesalg Investeringsomkostninger D&V-omkostninger Elpriser Olie- og gaspriser Figur 11.1: Diagram over følsomheden af parametre i analysen.

16 Side 15 Den mest kritiske parameter er et fald i elprisen, da der så ikke vil opnås samme indtægt fra den ekstra elproduktion i Helsingør. Et fald i elprisen vil dog ofte være en konsekvens af et fald i øvrige energipriser, som i dette tilfælde trækker det samfundsøkonomiske resultat i en mere positiv retning. Således er elprisen ikke en kritisk parameter for projektets robusthed For ændringer på +/- 20 % i de centrale parametre er projektet ikke videre følsomt. Således er samfundsøkonomien i projektet robust overfor ændringer i de grundlæggende parametre. 12 SELSKABSØKONOMI 12.1 Varmepris I projektet vil varmen tilvejebringes som beskrevet i afsnit 6.5 i nærværende projektforslag. Dette betyder en mistet selskabsøkonomisk indtægt for salg af varme til Vattenfall svarende til den ekstra varmeproduktion på Helsingør Kraftvarmeværk i projektet. Denne varme regnes afsat til en selskabsøkonomisk gennemsnitspris på 215 kr./mwh baseret på historiske data. Denne mistede indtægt indregnes som en selskabsøkonomisk udgift i projektet. Hvis projektet gennemføres, afsættes varmen til Baunebjergskolen efter Nordforbrænding Fjernvarmes tarifstruktur med en beregnet pris på 585 kr./mwh (ekskl. moms). Disse indtægter fra varmesalg er de selskabsøkonomiske indtægter i projektet Affaldsvarmeafgift I selskabsøkonomien er medtaget en affaldsvarmeafgift grundet ekstra afsætning af affaldsvarme. Afgiften udgør 70,56 kr./mwh affaldsvarme i 2010-priser Resultat Medregnet i selskabsøkonomiske udgifter og indtægter er følgende: Udgifter: - Investeringer i veksleranlæg på skolen, - Evt. introduktionsrabat til at dække visse kundeudgifter: o Kundeinstallationer, o Betaling af gasdistributionstarif i begrænset periode - Mistet varmesalg til Vattenfall, - Øget betaling af affaldsvarmeafgift. Indtægt: - Varmesalg til Baunebjergskolen. Projektet har en positiv selskabsøkonomisk nutidsværdi på 4,1 mio. kr. ved en diskonteringsrate på 5 % p.a. Den detaljerede oversigt med det selskabsøkonomiske resultat er vedhæftet som bilag 12.1.

17 Side 16 Den selskabsøkonomiske gevinst bruges til at nedbringe varmetariffen for Nordforbrændings varmekunder. 13 BRUGERØKONOMI 13.1 Forudsætninger I de brugerøkonomiske beregninger er forventede udgifter til opvarmning med naturgas på en ny kondenserende kedel sammenlignet med udgifterne ved konvertering til fjernvarme. Brugerøkonomien er beregnet for Baunebjergskolen med et opvarmet areal m 2 opvarmet og et naturgasforbrug på m 3 naturgas Naturgaspriser Til de brugerøkonomiske beregninger er anvendt HMNs listepriser for naturgas. Interval [kr./m 3 ] ekskl. moms [m 3 /år] [m 3 /år] 6, , , , , Tabel 13.1: HMN s listepriser for private, institutioner og blokvarmecentraler, juli Fjernvarmepriser Der er regnet med, at fjernvarmetarifferne fra Hørsholm Fjernvarme i juli 2010 vil være gældende for nye fjernvarmetilslutninger i Birkerød. Der regnes med en gennemsnitlig afkøling på 30 C, hvilket svarer til en en ergiafgivelse på 35 kwh/m 3 fjernvarmevand Resultat I de brugerøkonomiske beregninger er medtaget nedenstående parametre: Udgifter til drift af fjernvarme: - D&V vekslerinstallation - Afgifter (flowafgift fjernvarmevand, pr. MWh, pr. m 2 ) - Målerleje Konverteringsudgifter: - Vekslerinstallation - Tilslutningsbidrag - Fratrukket mulig introduktionsrabat Udgifter til fortsat naturgasdrift: - Investering i kondenserende naturgaskedel - Naturgas

18 Side 17 - D&V naturgasinstallation Resultatet af den brugerøkonomiske beregning er vedhæftet som bilag Overordnet set viser det brugerøkonomiske resultat, at fjernvarmen, er konkurrencedygtig med naturgassen, og at besparelsen ved fjernvarmen ligger på % i forhold til fortsat opvarmning med naturgas. Desuden vil Nordforbrændings selskabsøkonomiske fordel af projektet skulle bruges til at nedbringe varmetariffen til gavn for alle selskabets varmekunder. Derfor vil den brugerøkonomiske fordel ved projektet blive større med tiden.

19 BILAG 5.1 Kort over ændret områdeafgrænsning

20

21 BILAG 11.1 Centralt samfundsøkonomisk resultat

22 I/S Nordforbrænding Samfundsøkonomisk beregning Bilag 11.1 Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Beregning af økonomi ved udbygning af fjernvarme til Baunebjergskolen Samfundsøkonomiske omkostninger prisniveau: 2010 Nuværdi Reference Re-investering naturgaskedler [ kr. ] 468, , Re-investering gasmotorer [ kr. ] D&V - gaskedler [ kr. ] 291,796 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 D&V - oliekedler [ kr. ] D&V - varmecentraler [ kr. ] D&V - gasturbineanlæg [ kr. ] Brændsel Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 Pris [kr./gj] Indfyret oliemængde - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] Indfyret naturgas - varmecentral [ GJ ] Pris [kr./gj] Indfyret naturgas - lokal kraftvarme [ GJ ] Pris [kr./gj] Brændselsudgifter [ kr. ] 4,183, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,293 Elproduktion [ kr. ] CO 2, CH 4 og N 2O omkostning [ kr. ] 310,524 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 24,902 NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] 98,163 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 Total reference [ kr. ] 5,351, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,467 Nuværdi Projekt Hovedveksler [ kr. ] Investering i fjernvarmenet [ kr. ] Investering i spidslastcentraler [ kr. ] Investering i kundeinstallationer [ kr. ] 351, , Driftsomkostninger - eksist. gas- og oliekedler [ kr. ] Driftsomkostninger - fjernvarmenet [ kr. ] 140,062 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] 141,521 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 Variable driftsomkostninger - combined cycle [ kr. ] 207,999 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 16,680 Brændsel - boliger m.v. Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] Indfyret oliemængde - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] Indfyret naturgas - varmecentral [ GJ ] Pris [kr./gj] Indfyret naturgas - kraftvarme [ GJ ] Pris [kr./gj] Brændsel - Helsingør Indfyret naturgas [ GJ ] 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 6,166 Pris [kr./gj] Brændsel - spidslastcentraler Indfyret naturgas [ GJ ] Pris [kr./gj] Brændselsudgift [ kr. ] 5,783, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,371 Elproduktion [ kr. ] (4,304,850) (269,453) (283,643) (299,896) (274,105) (282,022) (296,473) (309,072) (328,705) (355,106) (378,458) (388,995) (404,978) (422,563) (413,541) (406,132) (421,449) (420,254) (432,824) (425,695) (425,530) (438,284) Forvridningstab [ kr. ] 235,698 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 CO 2, CH 4 og N 2O omkostning [ kr. ] 912,021 44,361 47,626 51,132 54,896 58,937 62,852 65,721 68,720 71,856 75,136 78,565 82,541 86,719 91,108 95, , , , , , ,562 NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] 199,739 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 16,018 Total projekt [ kr. ] 3,666, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,829 Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] 1,685, , , ,780 94,562 90,524 92,045 98, , , , , , , , , , , , , , ,638

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 1 ad 1.1 Indstilling - gennemføre myndighedsbehandling 2 ad 3, side 6 3 ad 3, side 7 4 ad 3, side 7 5 ad 3,

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport 15-11-2014 2 Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport, - 15-11-2014 Udarbejdet for Dansk Affaldsforening af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent.

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent. N O T AT 25. januar 2013_rev juni 2013 J.nr. Ref. mra, hdu Klimaplan Krav om energibesparelser i statslige bygninger 1. Beskrivelse af virkemidlet I den energipolitiske aftale fra 2008 blev det vedtaget,

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere