Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning"

Transkript

1 Foto: Samling af alarmtråde under udbygningen i erhvervsområde Valhøj. Alarmtrådene bruges til at detektere evt. utætheder i rørene. Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning sregnskab 2014

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3-4 Ledelsens erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6-7 Ledelsens årsberetning 8-18 Anvendt regnskabspraksis priseftervisning Nødvendige omkostninger 20 Indtægter 21 Balance Pengestrømsopgørelse 24 Noter Tekniske data 28 2

3 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Tæbyvej Rødovre Telefon: Telefax: Hjemsted: Rødovre CVR-nr.: P nr Bestyrelse Svend Erik Pedersen (F), formand Michel Berg (A) Pia Hess Larsen (A) Jan Kongebro (A) Peter Michael Jensen (V) Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper Teknisk Forvaltning Teknisk direktør Hans Chr. Olsen Teknisk driftschef Birgit Knudsholt Forsyningsleder Søren Abild Laursen Personale: Søren Abild Laursen Frank Eltong Kim Hemmer Allan Pedersen Brian Kølvig Per Nielsen Mickey Lund Vilsly Hector Cruz Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper VEKS bestyrelse: Michel Berg (A) Svend Erik Pedersen (observatør) (F) 3

4 Virksomhedsoplysninger VEKS embedsmandsudvalg: Søren Abild Laursen VEKS brugerråd: Pia Hess Larsen (A) Finn Gade Ærø (A) DFF-EDB a.m.b.a. s brugerråd Brian Kølvig Revisor PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

5

6 Den uafhængige revisors erklæring Til Energitilsynet Vi har revideret priseftervisningen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, CVR. nr , P nr for regnskabsåret 1. januar til 31 december en udarbejdes efter reglerne i varmeforsyningslovens kapitel 4, og de bekendtgørelser der er udstedt i henhold dertil, og 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr af 5. december 2014, om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter (anmeldelsesbekendtgørelsen) samt Energitilsynets praksis og vejledning til og priseftervisning. en udviser omkostninger på i alt kr., indtægter på i alt kr. samt en overdækning på kr. opgjort efter varmeforsyningsloven. Ledelsens ansvar for priseftervisningen Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af en priseftervisning, der er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4, og de bekendtgørelser, der er udstedt i henhold dertil, samt Energitilsynets vejledning til og priseftervisning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en priseftervisning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om priseftervisningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen har endvidere omfattet revisionshandlinger angivet i Energitilsynets revisionsinstruks af 1. januar Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om priseftervisningen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i priseftervisningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i priseftervisningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en priseftervisning, der er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4, anmeldelsesbekendtgørelsen samt Energitilsynets vejledning til og priseftervisning. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af priseftervisningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 6

7 Den uafhængige revisors erklæring Konklusion Det er vores opfattelse, at priseftervisningen giver et retvisende billede af virksomhedens omkostninger, indtægter samt aktiver og passiver i henhold til varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at virksomheden i al væsentlighed overholder bestemmelserne i varmeforsyningslovens kapitel 4, og de bekendtgørelser der er udstedt i henhold dertil, samt Energitilsynets praksis. Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution og anvendelse Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden til den særlige begrebsramme, der er fastlagt efter lov om varmeforsyning. Erklæringen afgives alene til brug for Energitilsynet og som følge heraf kan priseftervisningen være uegnet til andet formål. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Revisionen har ikke omfattet tallene, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Rødovre, den. maj 2015 PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Merete Pilegaard Melin Statsaut. revisor 7

8 Ledelsens årsberetning SÆRLIGE PROJEKTER I ÅRET Udbygning af fjernvarme i erhvervsområdet Valhøj har været RKF største siden starten i Udbygning har strakt sig over hele året med fokus på kundeopfølgning, og tilsyn og kontrol af entreprenørarbejder. I alt 43 kunder er tilsluttet, med et samlet forbrug på MWh. Den største kunde er på 1029 MWh. KAB boligafdeling Horsevænget er en anden stor udbygning målt i antal kunder med 142 lejligheder, tre erhvervslejemål og to daginstitutioner. Projektering skete henover sommeren og efteråret, med anlægsstart i december. Forventes færdig i april RKF blev i foråret 2014 kontaktet af en køber af en grund. Køber ønskede at bygge på grunden, hvor RKF havde en hovedledning. Hovedledningen skulle derfor lægges om inden evt. byggeri kunne gå i gang. RKF havde betalt erstatning til grundejeren (sælger) i forbindelse med anlæggelse af hovedledningen. Det betyder, at grundejeren (sælger) har fået erstatning for de gener og begrænsninger i brugen af grunden, som en fjernvarmeledning giver. Køber har derfor betalt de samlede faktiske omkostninger for omlægning af hovedledningen. Køb og administration af de lovpålagte energibesparelser har efterhånden taget et sådant omfang, at det er svært at afse de nødvendige medarbejderressourcer. RKF indgik derfor den kontrakt med Dansk Fjernvarme (DFF) om fælles indkøb af energibesparelser. Tilslutningen til de fælles indkøb i DFF har været så stor, at opgaven nu udskilles i et selskab, hvor RKF indtræder som andelshaver. Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. har til formål at bistå fjernvarmeforsyningsvirksomheder med handel med og administration af energibesparelser. RKF er indtrådt som andelshaver med et indskud på kr. Ved et samlet fælles udbud må det forventes, at energibesparelserne kan købes til en lavere pris, end hvis hver enkelt fjernvarmeforsyningsvirksomhed handler alene. Desuden kan de medarbejderressourcer i RKF, der bruges på kvalitetssikring, indhentning og audit af energibesparelser, bruges på at udbygge og effektivisere fjernvarmen. 8

9 Ledelsens årsberetning NØDVENDIGE OMKOSTNINGER Prisestimat og er baseret på de omkostninger, der er nødvendige for levering af varme til forbrugere under Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Distribution Varmekøb Det mængdemæssige køb og salg opgøres som følger: DKK t.dkk DKK 36 1 Købt mængde MWh Solgt mængde til forbrugerne MWh Nettab MWh Nettab % 7,1% 6,3% 5,5% 2014 blev varmemæssigt et rekord varmt år målt i graddage. Graddagetallet for 2014 blev 2462 mod et normalår på 3037 graddage. (RKF bruger graddagetallet målt af DMI) 2014 blev således ca. 19 % varmere end normalt. Eller med andre ord, varmebehovet har kun været ca. 81 % af normalen (år 1997). Nedenstående figur illustrerer sammenhængen og udviklingen i graddagetallet og RKF solgte MWh Solgt MWh Graddage

10 Ledelsens årsberetning Opgørelse af nettabet viser et nettab på ca. 7,1 %. Det er lidt højere end normalt. Det større nettab skyldes primært udbygningen i erhvervsområde Valhøj. Anlægsarbejderne blev forsinkede og rørgravene har dermed stået åbne i både længere tid end planlagt og i en koldere årstid end planlagt. RKF system til temperaturoptimering i nettet på vekslerstation Bybjerget var også sat ud af drift i december grundet en defekt i systemets vejrstation. Dette har også bidraget til øget nettab. Betaling til VEKS for levering af varme er fastsat som følger i henhold til VEKS takstblad: Det samlede varmekøb sammensætter sig herefter som følger: Priser VEKS DKK/MWh Variabel pris 1/1-30/ ,23 Variabel pris 1/12-31/ ,77 Variabel pris 1/1-30/ ,30 397,30 Variabel pris 1/7-31/ ,98 397,30 Faste månedlige ydelser Faste månedlige ydelser 1/1-30/ Faste månedlige ydelser 1/7-31/ DKK t.dkk DKK Køb MWh Gns. pris Køb til variabel pris Nedslag køling Spædvand Netto variabel køb Diverse (VEKS regulering Køge Kraftvarmeværk) Fast afgift Varmekøb i alt Som omtalt i priseftervisningsregnskabet for 2013, iværksatte VEKS bestyrelse en undersøgelse af grundlaget og forudsætningerne for VEKS køb af Køge Kraftvarmeværk. Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at købet var sket inden for reglerne i varmeforsyningsloven. Den har ikke givet anledning til ændrede finansieringsforhold, herunder ændrede priser for varmeydelsen. RKF anser på det grundlag sagen for lukket. 10

11 Ledelsens årsberetning VEKS besluttede på sit bestyrelsesmøde nr. 166 den at nedsætte de variable puljepriser og den faste afgift for andet halvår Den variable puljepris blev nedsat fra 397,30 kr./mwh til 343,98 kr./mwh. Den faste afgift for RKF blev nedsat fra 11,094 mio. kr. til 7,800 mio. kr. RKF valgte at fastholde sine priser over for forbrugerne og det har naturligvis medvirket kraftigt til årets overdækning. Fastholdelsen af priserne over for forbrugerne skyldes RKF ønske om at have en jævn og stabil udvikling af priserne. Drift og vedligeholdelse af distributionsanlæg Drift og vedligeholdelse af distributionsanlæg omfatter vekslerstationerne og ledningsnettet. Mindre forbruget skyldes anlæggets generelle gode stand. Ved lægningen var det stadig opfattelsen, at der skulle udskiftes en del ledninger. Der har efterfølgende vist sig ikke at blive nødvendigt. Drift og vedligeholdelse af øvrige anlæg Fælles drift og vedligeholdelse omfatter driften af rullende materiel. Den ene bil var planlagt udskiftet i årets løb, men udskiftningen blev udsat, indtil der var en afklaring af kommunens holdning til elbiler. Det blev sidst på året besluttet, at lease en bil fremfor at købe den. Det skyldes Rødovre Kommune fik et godt tilbud på leasing af en elbil kombineret med RKF forventninger til den fremtidige udvikling af elbiler, som gør det formålstjenstligt at se tiden an inden ejerskab. Lønninger Ved lægningen for regnskabsår 2014 (foråret 2013) var der ansat en projektleder til udbygningen. Projektlederen valgte at fratræde med udgangen af november 2013, men lønudgiften var således allerede indregnet i tet. Medarbejdernes fordeling på hovedopgaverne er opgjort som følger: Distribution 4,0 4,0 4,0 Administration 2,2 2,2 2,1 Lønninger anlæg 2,0 3,0 3,0 I alt 8,2 9,2 9,1 11

12 Ledelsens årsberetning Administration eksklusive lønninger Væsentligste omkostning er administrationsbidraget til Rødovre Kommune. Administrationsomkostningerne følger tet. Afskrivninger og henlæggelser Afskrivning på eksisterende distributionsanlæg er sat til 5 år, svarende til den kortest mulige afskrivningsperiode i henhold til "Bekendtgørelse om driftsøkonomiske afskrivninger og henlæggelser. Nyanlæg efter nedskrivning for henlæggelser og tilslutningsafgifter afskrives over 30 år, svarende til den længst mulige afskrivningsperiode. I henhold til Bekendtgørelse om driftsøkonomiske afskrivninger og henlæggelser. Tilslutningsomkostninger afskrives over 16 år, svarende til forventet indtægtsperiode for udbygningstillæg. Afvigelserne i forhold til tet skyldes, at udbygningen i Valhøj blev færdiggjort før end teret. Slidlag i udbygningen er medtaget i 2014 for at få et samlet regnskab over årets investeringer. Finansielle udgifter Det gennemsnitlig likvide indestående på mellemregningen med kommunen har til trods for investeringer på 29,1 mio. DKK ligget i størrelsesordenen af 0,6 mio. DKK, hvilket skyldes, at der i årets løb er foretaget en meropkrævning fra forbrugerne på 15,3 mio. DKK. Som følge af det lave renteniveau har Rødovre Kommune ikke i det forløbne år tilskrevet renter. Budgetafvigelsen skyldes, at der ikke som forventet er optaget anlægslån til finansiering af investeringerne på 8,2 mio. DKK ud over henlæggelser. Andre omkostninger Udgifter pålagt i medfør af varmeforsyningsloven omfatter udgifter til opnåelse af pålagte energibesparelser. De mængder og priser, der danner grundlag for energibesparelsesbetalinger, er opgjort som følger: Udgifter pålagt i medfør af varmeforsyningsloven - energisparekrav Energisparekrav MWh Pris energisparekrav DKK/MWh 0,36 0,36 0,33 I alt

13 Ledelsens årsberetning Energisparekravene har siden 2009 udviklet sig som følger kwh: , , , , , , ,0 Købt DFH Opnået Sparemål , , ,0, Det er besluttet ikke længere at administrere egne besparelser, i det omkostningerne herved væsentligt oversteg markedsprisen for energibesparelser. De opnåede energibesparelser er opnået ved konverteringer i udbygningen erhvervsområde Valhøj. INDTÆGTER Distributionsindtægterne er opgjort på grundlag af afsatte mængder til variabel takst samt fast takst baseret på gennemsnitlige solgte mængder i de forudgående fem driftsår i henhold til e takster og takstblad. Salget har fordelt sig som følger: 13

14 Ledelsens årsberetning Indtægter fra forbrugsafregningen Salg MWh Variabel pris 386,00 386,00 357,00 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen Indtægter fra incitamentsafregning Samlede indtægter fra den faste del af afregningen I alt Indtægterne fra den variable del af afregningen følger meget godt graddagetallet. De e varmepriser har været konstante over hele året. 14

15 Ledelsens årsberetning Historisk set har taksterne udviklet sig som følger: Takst variabel Takst fast Antal forbrugere: 300 Antal kunder Antal kunder

16 Ledelsens årsberetning Målsætningen er, inden for rammerne af varmeforsyningsloven, at holde så konstante realpriser som muligt, og på basis af langtidsprognoser for VEKS og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning forventes varmepriserne at udvikle sig som følger: 700, , , , ,000 Gennemsnitlig pris køb VEKS (DKK/MWh) Gennemsnitlig pris salg RKF (DKK/MWh) 200, , BALANCE Anlæg De samlede planer for udvidelsen af distributionsnettet omfatter følgende projekter: Planlagt færdiggørelsesår Bevilling Horsevænget Islev Valhøj 1b I alt Det bemærkes her, at der ikke foreligger kommunale bevillinger for projekterne Islev og Valhøj 1b. 16

17 Ledelsens årsberetning Der er i 2014 færdiggjort følgende anlægsarbejder: Investering eks egne arbejder Bevilling Afvigelse Færdiggjorte anlægsarbejder Rødovre Kirke Højnæs slidlag Vekslerstation Bybjerget Valhøj etape Valhøj etape 1a Anlægget Højnæs blev taget i brug 2013 og anlæggene Valhøj etape 0 og 1a blev taget i brug medio og ultimo Af hensyn til at anlæggene skal falde til, før end der etableres slidlag, er omkostningerne hertil optaget som skyldig post i alt 3,5 mio. DKK Andet (igangværende arbejder) Igangværende anlægsarbejder, omfatter følgende projekter: Islev Vekslerstation Bybjerget Valhøj etape Valhøj etape 1a Horsevænget Islev Valhøj 1b Igangværende arbejder Årets overdækning Årets overdækning på 8,2 mio. DKK (hvoraf 5,7 mio. kr. vedrører kalenderåret 2014) indregnes i estimatet for 2015, som herefter estimeres at få en overdækning på 4,8 mio. DKK, som indregnes i tet for 2016, der forventes at hvile i sig selv. Låneoptagelse Rødovre Kommune har ikke optaget særskilt lån i Kommunekredit til finansiering af investeringer i varmeforsyningen. 17

18 Anvendt regnskabspraksis priseftervisning GENERELT en er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger, og følger det af Energitilsynet fastlagte skema for indrapportering af pris og priseftervisning. Der er i året løb etableret en ændret kontoplan der følger metodikken i indberetningsskemaet for priseftervisning, og årets posteringsjournal er omkonteret i overensstemmelse hermed. Der er ikke lavet en tilsvarende omkotering for 2013 og for 2014, således at det ikke er muligt at lave en detaljeret sammenligning. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og henlæggelser. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til konstaterede tab og risici, der fremkommer inden priseftervisningen aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Der korrigeres ikke for det forhold, at der er tale om en kommunal forsyningsvirksomhed, hvor den 13. måned indeholder likvide posteringer, der relaterer sig til det pågældende regnskabsår, men som først finder sted i det efterfølgende år i perioden januar - februar. Derudover er der korrigeret for periodiseringer, der ikke er foretaget i den kommunale periodisering. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter. 18

19 Anvendt regnskabspraksis priseftervisning Afskrivninger og henlæggelser De anvendte afskrivnings- og henlæggelsesprincipper falder inden for reglerne i "Bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer ifølge lov om varmeforsyning". Investeringer afskrives som følger (år): Dristributionsanlæg tilgået efter Distributionsanlæg udbygning (omkostninger ved overgang fra N Gas og olie samt rabat tilslutning) Ældre distributionsanlæg der ikke er afskrevet Øvrige anlæg Håndværktøj samt driftsmateriel indregnes i resultatopgørelsen som drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Finansielle poster Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger opgjort efter de kommunale renteberegningsregler. BALANCE Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver indregnes i den prisregulerende balance til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og straksafskrivninger i form af henlæggelser og tilslutningsbidrag. Varebeholdninger Varebeholdninger opgøres til kostpriser og omfatter primært strategiske varebeholdninger. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici, efter en individuel vurdering i det omfang de ikke er omfattet af de kommunale regnskabsregler. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter omkostninger og indtægter, der er afholdt / modtaget i regnskabsåret, og som vedrører det efterfølgende regnskabsåret. 19

20 Nødvendige omkostninger Nr. Note DKK t.dkk DKK 1 Produktion Varmekøb I alt Drift og vedligeholdelse ekskl. løn Drift og vedligeholdelse på distributionsnet Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg I alt Løn 3.2 Løn i distributionsnet Løn i administration I alt Administration i alt ekskl. løn Afskrivninger i henhold til varmeforsyningsloven Afskrivninger på distributionsnet Afskrivninger på øvrige anlæg I alt Henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven 6.2 Henlæggelser på distributionsnet I alt Finansielle udgifter og indtægter 8.1 Renteudgifter Andre finansielle udgifter Renteindtægter Andre finansielle indtægter - 8 I alt Andre omkostninger efter varmeforsyningsloven Udgifter pålagt i medfør af varmeforsyningsloven (Energisparekrav) Andet (Efterregulering salg f.å.) I alt I alt omkostninger, der indregnes i priserne

21 Indtægter Nr. Note DKK t.dkk DKK 11 Indtægter fra forbrugsafregningen Samlede indtægter fra den variable del af afregningen Indtægter fra incitamentsafregning Samlede indtægter fra den faste del af afregningen I alt Indtægter fra gebyrer m.v Andet I alt Andre indtægter 13.2 Andet (Salg 2013 der først er bogført i 2014) Andre indtægter i alt Overdækning fra året før Underdækning fra året før 15 I alt indtægter efter varmeforsyningsloven Beregning af over- eller underdækning 16.1 I alt omkostninger, der indregnes i priser, ovf. fra pkt I alt indtægter efter varmeforsyningsloven, ovf. fra punkt Årets overdækning til indregning i næste års Årets underdækning til indregning i næste års

22 Balance Nr. Note DKK t.dkk DKK 17 Anlæg Anlæg, jf. punkt Andet (igangværende arbejder) I alt Varebeholdninger 18.1 Råvarer og hjælpematerialer m.v I alt Tilgodehavender 19.1 Tilgodehavende hos kunder Andre tilgodehavender I alt Likvide beholdninger Kassebeholdning (mellemregning Rødovre Kommune) Andelskapital DF Energispare I alt Aktiver i alt

23 Balance Nr. Note Kapitaloplysninger 22.1 Kapital indskudt ved beslutning (ifølge vedtægter) I alt Over-/underdækning 23.1 Årets over-/underdækning (pkt. 16) I alt overdækning ultimo I alt underdækning ultimo Henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven 24.1 Årets henlæggelser (ovf. fra pkt. 6) 24.2 Tidligere års henlæggelser Henlæggelser ultimo i alt Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld (Kommunekredit ved Rødovre Kommune) brutto I alt (restgæld lån) Kortfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Bankgæld (skyldig Rødovre Kommune) 26.3 Leverandørgæld Anden gæld Tilbagebetaling til kunder netto I alt Passiver i alt

24 Pengestrømsopgørelse Nr. Note DKK t.dkk DKK Årets overdækning Årets underdækning Afskrivninger Henlæggelser Driftens likviditet korrigeret for ikke likvide poster Varelager Tilgodehavender/tilbagebetaling til kunder Leverandør- og anden gæld Driftens pengestrøm Investeringer anlæg Investeringer igangværende arbejder Nedskrivning engangsbidrag Investering DF Energispare Investeringernes pengestrøm Optagelse/afdrag lån Finansieringens pengestrøm Årets samlede pengestrøm Likvide beholdninger primo (Tilgode Rødovre Kommune) Bankgæld primo (Gæld Rødovre Kommune) Likvide beholdninger ved årets slutning der specificeres som følger: Likvide beholdninger primo (Tilgode Rødovre Kommune) I alt

25 Noter Nr. Note DKK t.dkk DKK Varmekøb Køb MWh Gns. pris Køb til variabel pris Nedslag køling Spædvand Netto variabel køb Diverse (VEKS regulering Køge Kraftvarmeværk) Fast afgift Varmekøb i alt Drift og vedligeholdelse på distributionsnet Drift og vedligeholdelse Elektricitet Styrings- og registreringssystemer Husleje vekslerstationer Konsultativ assistance m.m Drift og vedligeholdelse på distributionsnet i alt Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg Drift og vedligeholdelse øvrige anlæg, driftsmateriel m.m Drift køretøjer Drift og leje værkstedsbygninger Beklædning Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg i alt Løn Distribution Administration Lønninger drift Lønninger anlæg Løn i alt Antal heltidsansatte ansatte 8,2 9,2 9, Administration i alt ekskl. løn Administrationsbidrag Bestyrelseshonorar Kontorhold Uddannelse personale m.m Møder rejser og repræsentation Kontingenter og abonnementer Revisor advokat og konsultativ assistance Administration i alt ekskl. løn

26 Noter DKK t.dkk DKK Udgifter pålagt i medfør af varmeforsyningsloven (Energisparekrav) Energisparekrav MWh Pris energisparekrav DKK/MWh 0,36 0,36 0,33 I alt Samlede indtægter fra den variable del af afregningen Salg MWh Variabel pris Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i alt Distributionsanlæg Saldo primo Tilgang I alt til nedskrivninger / afskrivning Henlæggelsesnedskrivninger Afgang / afskrivninger Nedskrivninger ved engangsbidrag Saldo ultimo Øvrige anlæg Saldo primo Tilgang I alt til nedskrivninger / afskrivning Henlæggelsesnedskrivninger Afgang / afskrivninger Nedskrivninger ved engangsbidrag Saldo ultimo I alt Saldo primo Tilgang I alt til nedskrivninger / afskrivning Henlæggelsesnedskrivninger Afgang / afskrivninger Nedskrivninger ved engangsbidrag Saldo ultimo

27 Noter Andet (igangværende arbejder) Vekslerstationer (Bybjerget) Valhøj etape Valhøj etape 1a Islev Horsevænget Valhøj etape 1b - 1 (villaområde) Andet (igangværende arbejder) i alt Kassebeholdning (mellemregning Rødovre Kommune) Mellemregning primo Drift netto Manglende bogføring af salg Korrektioner moms og tværgående omkontering Anlæg netto Mellemregning ultimo kommunalt Tilgodehavender hos kunder Leverandørgæld Tilbagebetaling til kunder Mellemregning ultimo varmeforsyning Henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven Henlagt primo Årets henlæggelse Henlæggelsesnedskrivninger Henlagt ultimo Anden gæld Energisparekrav Skyldig revisor og konsulent Skyldige feriepenge Skyldige anlægsudgifter Anden gæld i alt

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/8 2012 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere