Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning"

Transkript

1 Foto: Samling af alarmtråde under udbygningen i erhvervsområde Valhøj. Alarmtrådene bruges til at detektere evt. utætheder i rørene. Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning sregnskab 2014

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3-4 Ledelsens erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6-7 Ledelsens årsberetning 8-18 Anvendt regnskabspraksis priseftervisning Nødvendige omkostninger 20 Indtægter 21 Balance Pengestrømsopgørelse 24 Noter Tekniske data 28 2

3 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Tæbyvej Rødovre Telefon: Telefax: Hjemsted: Rødovre CVR-nr.: P nr Bestyrelse Svend Erik Pedersen (F), formand Michel Berg (A) Pia Hess Larsen (A) Jan Kongebro (A) Peter Michael Jensen (V) Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper Teknisk Forvaltning Teknisk direktør Hans Chr. Olsen Teknisk driftschef Birgit Knudsholt Forsyningsleder Søren Abild Laursen Personale: Søren Abild Laursen Frank Eltong Kim Hemmer Allan Pedersen Brian Kølvig Per Nielsen Mickey Lund Vilsly Hector Cruz Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper VEKS bestyrelse: Michel Berg (A) Svend Erik Pedersen (observatør) (F) 3

4 Virksomhedsoplysninger VEKS embedsmandsudvalg: Søren Abild Laursen VEKS brugerråd: Pia Hess Larsen (A) Finn Gade Ærø (A) DFF-EDB a.m.b.a. s brugerråd Brian Kølvig Revisor PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

5

6 Den uafhængige revisors erklæring Til Energitilsynet Vi har revideret priseftervisningen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, CVR. nr , P nr for regnskabsåret 1. januar til 31 december en udarbejdes efter reglerne i varmeforsyningslovens kapitel 4, og de bekendtgørelser der er udstedt i henhold dertil, og 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr af 5. december 2014, om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter (anmeldelsesbekendtgørelsen) samt Energitilsynets praksis og vejledning til og priseftervisning. en udviser omkostninger på i alt kr., indtægter på i alt kr. samt en overdækning på kr. opgjort efter varmeforsyningsloven. Ledelsens ansvar for priseftervisningen Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af en priseftervisning, der er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4, og de bekendtgørelser, der er udstedt i henhold dertil, samt Energitilsynets vejledning til og priseftervisning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en priseftervisning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om priseftervisningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen har endvidere omfattet revisionshandlinger angivet i Energitilsynets revisionsinstruks af 1. januar Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om priseftervisningen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i priseftervisningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i priseftervisningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en priseftervisning, der er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4, anmeldelsesbekendtgørelsen samt Energitilsynets vejledning til og priseftervisning. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af priseftervisningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 6

7 Den uafhængige revisors erklæring Konklusion Det er vores opfattelse, at priseftervisningen giver et retvisende billede af virksomhedens omkostninger, indtægter samt aktiver og passiver i henhold til varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at virksomheden i al væsentlighed overholder bestemmelserne i varmeforsyningslovens kapitel 4, og de bekendtgørelser der er udstedt i henhold dertil, samt Energitilsynets praksis. Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution og anvendelse Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden til den særlige begrebsramme, der er fastlagt efter lov om varmeforsyning. Erklæringen afgives alene til brug for Energitilsynet og som følge heraf kan priseftervisningen være uegnet til andet formål. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Revisionen har ikke omfattet tallene, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Rødovre, den. maj 2015 PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Merete Pilegaard Melin Statsaut. revisor 7

8 Ledelsens årsberetning SÆRLIGE PROJEKTER I ÅRET Udbygning af fjernvarme i erhvervsområdet Valhøj har været RKF største siden starten i Udbygning har strakt sig over hele året med fokus på kundeopfølgning, og tilsyn og kontrol af entreprenørarbejder. I alt 43 kunder er tilsluttet, med et samlet forbrug på MWh. Den største kunde er på 1029 MWh. KAB boligafdeling Horsevænget er en anden stor udbygning målt i antal kunder med 142 lejligheder, tre erhvervslejemål og to daginstitutioner. Projektering skete henover sommeren og efteråret, med anlægsstart i december. Forventes færdig i april RKF blev i foråret 2014 kontaktet af en køber af en grund. Køber ønskede at bygge på grunden, hvor RKF havde en hovedledning. Hovedledningen skulle derfor lægges om inden evt. byggeri kunne gå i gang. RKF havde betalt erstatning til grundejeren (sælger) i forbindelse med anlæggelse af hovedledningen. Det betyder, at grundejeren (sælger) har fået erstatning for de gener og begrænsninger i brugen af grunden, som en fjernvarmeledning giver. Køber har derfor betalt de samlede faktiske omkostninger for omlægning af hovedledningen. Køb og administration af de lovpålagte energibesparelser har efterhånden taget et sådant omfang, at det er svært at afse de nødvendige medarbejderressourcer. RKF indgik derfor den kontrakt med Dansk Fjernvarme (DFF) om fælles indkøb af energibesparelser. Tilslutningen til de fælles indkøb i DFF har været så stor, at opgaven nu udskilles i et selskab, hvor RKF indtræder som andelshaver. Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. har til formål at bistå fjernvarmeforsyningsvirksomheder med handel med og administration af energibesparelser. RKF er indtrådt som andelshaver med et indskud på kr. Ved et samlet fælles udbud må det forventes, at energibesparelserne kan købes til en lavere pris, end hvis hver enkelt fjernvarmeforsyningsvirksomhed handler alene. Desuden kan de medarbejderressourcer i RKF, der bruges på kvalitetssikring, indhentning og audit af energibesparelser, bruges på at udbygge og effektivisere fjernvarmen. 8

9 Ledelsens årsberetning NØDVENDIGE OMKOSTNINGER Prisestimat og er baseret på de omkostninger, der er nødvendige for levering af varme til forbrugere under Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Distribution Varmekøb Det mængdemæssige køb og salg opgøres som følger: DKK t.dkk DKK 36 1 Købt mængde MWh Solgt mængde til forbrugerne MWh Nettab MWh Nettab % 7,1% 6,3% 5,5% 2014 blev varmemæssigt et rekord varmt år målt i graddage. Graddagetallet for 2014 blev 2462 mod et normalår på 3037 graddage. (RKF bruger graddagetallet målt af DMI) 2014 blev således ca. 19 % varmere end normalt. Eller med andre ord, varmebehovet har kun været ca. 81 % af normalen (år 1997). Nedenstående figur illustrerer sammenhængen og udviklingen i graddagetallet og RKF solgte MWh Solgt MWh Graddage

10 Ledelsens årsberetning Opgørelse af nettabet viser et nettab på ca. 7,1 %. Det er lidt højere end normalt. Det større nettab skyldes primært udbygningen i erhvervsområde Valhøj. Anlægsarbejderne blev forsinkede og rørgravene har dermed stået åbne i både længere tid end planlagt og i en koldere årstid end planlagt. RKF system til temperaturoptimering i nettet på vekslerstation Bybjerget var også sat ud af drift i december grundet en defekt i systemets vejrstation. Dette har også bidraget til øget nettab. Betaling til VEKS for levering af varme er fastsat som følger i henhold til VEKS takstblad: Det samlede varmekøb sammensætter sig herefter som følger: Priser VEKS DKK/MWh Variabel pris 1/1-30/ ,23 Variabel pris 1/12-31/ ,77 Variabel pris 1/1-30/ ,30 397,30 Variabel pris 1/7-31/ ,98 397,30 Faste månedlige ydelser Faste månedlige ydelser 1/1-30/ Faste månedlige ydelser 1/7-31/ DKK t.dkk DKK Køb MWh Gns. pris Køb til variabel pris Nedslag køling Spædvand Netto variabel køb Diverse (VEKS regulering Køge Kraftvarmeværk) Fast afgift Varmekøb i alt Som omtalt i priseftervisningsregnskabet for 2013, iværksatte VEKS bestyrelse en undersøgelse af grundlaget og forudsætningerne for VEKS køb af Køge Kraftvarmeværk. Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at købet var sket inden for reglerne i varmeforsyningsloven. Den har ikke givet anledning til ændrede finansieringsforhold, herunder ændrede priser for varmeydelsen. RKF anser på det grundlag sagen for lukket. 10

11 Ledelsens årsberetning VEKS besluttede på sit bestyrelsesmøde nr. 166 den at nedsætte de variable puljepriser og den faste afgift for andet halvår Den variable puljepris blev nedsat fra 397,30 kr./mwh til 343,98 kr./mwh. Den faste afgift for RKF blev nedsat fra 11,094 mio. kr. til 7,800 mio. kr. RKF valgte at fastholde sine priser over for forbrugerne og det har naturligvis medvirket kraftigt til årets overdækning. Fastholdelsen af priserne over for forbrugerne skyldes RKF ønske om at have en jævn og stabil udvikling af priserne. Drift og vedligeholdelse af distributionsanlæg Drift og vedligeholdelse af distributionsanlæg omfatter vekslerstationerne og ledningsnettet. Mindre forbruget skyldes anlæggets generelle gode stand. Ved lægningen var det stadig opfattelsen, at der skulle udskiftes en del ledninger. Der har efterfølgende vist sig ikke at blive nødvendigt. Drift og vedligeholdelse af øvrige anlæg Fælles drift og vedligeholdelse omfatter driften af rullende materiel. Den ene bil var planlagt udskiftet i årets løb, men udskiftningen blev udsat, indtil der var en afklaring af kommunens holdning til elbiler. Det blev sidst på året besluttet, at lease en bil fremfor at købe den. Det skyldes Rødovre Kommune fik et godt tilbud på leasing af en elbil kombineret med RKF forventninger til den fremtidige udvikling af elbiler, som gør det formålstjenstligt at se tiden an inden ejerskab. Lønninger Ved lægningen for regnskabsår 2014 (foråret 2013) var der ansat en projektleder til udbygningen. Projektlederen valgte at fratræde med udgangen af november 2013, men lønudgiften var således allerede indregnet i tet. Medarbejdernes fordeling på hovedopgaverne er opgjort som følger: Distribution 4,0 4,0 4,0 Administration 2,2 2,2 2,1 Lønninger anlæg 2,0 3,0 3,0 I alt 8,2 9,2 9,1 11

12 Ledelsens årsberetning Administration eksklusive lønninger Væsentligste omkostning er administrationsbidraget til Rødovre Kommune. Administrationsomkostningerne følger tet. Afskrivninger og henlæggelser Afskrivning på eksisterende distributionsanlæg er sat til 5 år, svarende til den kortest mulige afskrivningsperiode i henhold til "Bekendtgørelse om driftsøkonomiske afskrivninger og henlæggelser. Nyanlæg efter nedskrivning for henlæggelser og tilslutningsafgifter afskrives over 30 år, svarende til den længst mulige afskrivningsperiode. I henhold til Bekendtgørelse om driftsøkonomiske afskrivninger og henlæggelser. Tilslutningsomkostninger afskrives over 16 år, svarende til forventet indtægtsperiode for udbygningstillæg. Afvigelserne i forhold til tet skyldes, at udbygningen i Valhøj blev færdiggjort før end teret. Slidlag i udbygningen er medtaget i 2014 for at få et samlet regnskab over årets investeringer. Finansielle udgifter Det gennemsnitlig likvide indestående på mellemregningen med kommunen har til trods for investeringer på 29,1 mio. DKK ligget i størrelsesordenen af 0,6 mio. DKK, hvilket skyldes, at der i årets løb er foretaget en meropkrævning fra forbrugerne på 15,3 mio. DKK. Som følge af det lave renteniveau har Rødovre Kommune ikke i det forløbne år tilskrevet renter. Budgetafvigelsen skyldes, at der ikke som forventet er optaget anlægslån til finansiering af investeringerne på 8,2 mio. DKK ud over henlæggelser. Andre omkostninger Udgifter pålagt i medfør af varmeforsyningsloven omfatter udgifter til opnåelse af pålagte energibesparelser. De mængder og priser, der danner grundlag for energibesparelsesbetalinger, er opgjort som følger: Udgifter pålagt i medfør af varmeforsyningsloven - energisparekrav Energisparekrav MWh Pris energisparekrav DKK/MWh 0,36 0,36 0,33 I alt

13 Ledelsens årsberetning Energisparekravene har siden 2009 udviklet sig som følger kwh: , , , , , , ,0 Købt DFH Opnået Sparemål , , ,0, Det er besluttet ikke længere at administrere egne besparelser, i det omkostningerne herved væsentligt oversteg markedsprisen for energibesparelser. De opnåede energibesparelser er opnået ved konverteringer i udbygningen erhvervsområde Valhøj. INDTÆGTER Distributionsindtægterne er opgjort på grundlag af afsatte mængder til variabel takst samt fast takst baseret på gennemsnitlige solgte mængder i de forudgående fem driftsår i henhold til e takster og takstblad. Salget har fordelt sig som følger: 13

14 Ledelsens årsberetning Indtægter fra forbrugsafregningen Salg MWh Variabel pris 386,00 386,00 357,00 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen Indtægter fra incitamentsafregning Samlede indtægter fra den faste del af afregningen I alt Indtægterne fra den variable del af afregningen følger meget godt graddagetallet. De e varmepriser har været konstante over hele året. 14

15 Ledelsens årsberetning Historisk set har taksterne udviklet sig som følger: Takst variabel Takst fast Antal forbrugere: 300 Antal kunder Antal kunder

16 Ledelsens årsberetning Målsætningen er, inden for rammerne af varmeforsyningsloven, at holde så konstante realpriser som muligt, og på basis af langtidsprognoser for VEKS og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning forventes varmepriserne at udvikle sig som følger: 700, , , , ,000 Gennemsnitlig pris køb VEKS (DKK/MWh) Gennemsnitlig pris salg RKF (DKK/MWh) 200, , BALANCE Anlæg De samlede planer for udvidelsen af distributionsnettet omfatter følgende projekter: Planlagt færdiggørelsesår Bevilling Horsevænget Islev Valhøj 1b I alt Det bemærkes her, at der ikke foreligger kommunale bevillinger for projekterne Islev og Valhøj 1b. 16

17 Ledelsens årsberetning Der er i 2014 færdiggjort følgende anlægsarbejder: Investering eks egne arbejder Bevilling Afvigelse Færdiggjorte anlægsarbejder Rødovre Kirke Højnæs slidlag Vekslerstation Bybjerget Valhøj etape Valhøj etape 1a Anlægget Højnæs blev taget i brug 2013 og anlæggene Valhøj etape 0 og 1a blev taget i brug medio og ultimo Af hensyn til at anlæggene skal falde til, før end der etableres slidlag, er omkostningerne hertil optaget som skyldig post i alt 3,5 mio. DKK Andet (igangværende arbejder) Igangværende anlægsarbejder, omfatter følgende projekter: Islev Vekslerstation Bybjerget Valhøj etape Valhøj etape 1a Horsevænget Islev Valhøj 1b Igangværende arbejder Årets overdækning Årets overdækning på 8,2 mio. DKK (hvoraf 5,7 mio. kr. vedrører kalenderåret 2014) indregnes i estimatet for 2015, som herefter estimeres at få en overdækning på 4,8 mio. DKK, som indregnes i tet for 2016, der forventes at hvile i sig selv. Låneoptagelse Rødovre Kommune har ikke optaget særskilt lån i Kommunekredit til finansiering af investeringer i varmeforsyningen. 17

18 Anvendt regnskabspraksis priseftervisning GENERELT en er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger, og følger det af Energitilsynet fastlagte skema for indrapportering af pris og priseftervisning. Der er i året løb etableret en ændret kontoplan der følger metodikken i indberetningsskemaet for priseftervisning, og årets posteringsjournal er omkonteret i overensstemmelse hermed. Der er ikke lavet en tilsvarende omkotering for 2013 og for 2014, således at det ikke er muligt at lave en detaljeret sammenligning. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og henlæggelser. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til konstaterede tab og risici, der fremkommer inden priseftervisningen aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Der korrigeres ikke for det forhold, at der er tale om en kommunal forsyningsvirksomhed, hvor den 13. måned indeholder likvide posteringer, der relaterer sig til det pågældende regnskabsår, men som først finder sted i det efterfølgende år i perioden januar - februar. Derudover er der korrigeret for periodiseringer, der ikke er foretaget i den kommunale periodisering. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter. 18

19 Anvendt regnskabspraksis priseftervisning Afskrivninger og henlæggelser De anvendte afskrivnings- og henlæggelsesprincipper falder inden for reglerne i "Bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer ifølge lov om varmeforsyning". Investeringer afskrives som følger (år): Dristributionsanlæg tilgået efter Distributionsanlæg udbygning (omkostninger ved overgang fra N Gas og olie samt rabat tilslutning) Ældre distributionsanlæg der ikke er afskrevet Øvrige anlæg Håndværktøj samt driftsmateriel indregnes i resultatopgørelsen som drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Finansielle poster Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger opgjort efter de kommunale renteberegningsregler. BALANCE Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver indregnes i den prisregulerende balance til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og straksafskrivninger i form af henlæggelser og tilslutningsbidrag. Varebeholdninger Varebeholdninger opgøres til kostpriser og omfatter primært strategiske varebeholdninger. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici, efter en individuel vurdering i det omfang de ikke er omfattet af de kommunale regnskabsregler. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter omkostninger og indtægter, der er afholdt / modtaget i regnskabsåret, og som vedrører det efterfølgende regnskabsåret. 19

20 Nødvendige omkostninger Nr. Note DKK t.dkk DKK 1 Produktion Varmekøb I alt Drift og vedligeholdelse ekskl. løn Drift og vedligeholdelse på distributionsnet Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg I alt Løn 3.2 Løn i distributionsnet Løn i administration I alt Administration i alt ekskl. løn Afskrivninger i henhold til varmeforsyningsloven Afskrivninger på distributionsnet Afskrivninger på øvrige anlæg I alt Henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven 6.2 Henlæggelser på distributionsnet I alt Finansielle udgifter og indtægter 8.1 Renteudgifter Andre finansielle udgifter Renteindtægter Andre finansielle indtægter - 8 I alt Andre omkostninger efter varmeforsyningsloven Udgifter pålagt i medfør af varmeforsyningsloven (Energisparekrav) Andet (Efterregulering salg f.å.) I alt I alt omkostninger, der indregnes i priserne

21 Indtægter Nr. Note DKK t.dkk DKK 11 Indtægter fra forbrugsafregningen Samlede indtægter fra den variable del af afregningen Indtægter fra incitamentsafregning Samlede indtægter fra den faste del af afregningen I alt Indtægter fra gebyrer m.v Andet I alt Andre indtægter 13.2 Andet (Salg 2013 der først er bogført i 2014) Andre indtægter i alt Overdækning fra året før Underdækning fra året før 15 I alt indtægter efter varmeforsyningsloven Beregning af over- eller underdækning 16.1 I alt omkostninger, der indregnes i priser, ovf. fra pkt I alt indtægter efter varmeforsyningsloven, ovf. fra punkt Årets overdækning til indregning i næste års Årets underdækning til indregning i næste års

22 Balance Nr. Note DKK t.dkk DKK 17 Anlæg Anlæg, jf. punkt Andet (igangværende arbejder) I alt Varebeholdninger 18.1 Råvarer og hjælpematerialer m.v I alt Tilgodehavender 19.1 Tilgodehavende hos kunder Andre tilgodehavender I alt Likvide beholdninger Kassebeholdning (mellemregning Rødovre Kommune) Andelskapital DF Energispare I alt Aktiver i alt

23 Balance Nr. Note Kapitaloplysninger 22.1 Kapital indskudt ved beslutning (ifølge vedtægter) I alt Over-/underdækning 23.1 Årets over-/underdækning (pkt. 16) I alt overdækning ultimo I alt underdækning ultimo Henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven 24.1 Årets henlæggelser (ovf. fra pkt. 6) 24.2 Tidligere års henlæggelser Henlæggelser ultimo i alt Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld (Kommunekredit ved Rødovre Kommune) brutto I alt (restgæld lån) Kortfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Bankgæld (skyldig Rødovre Kommune) 26.3 Leverandørgæld Anden gæld Tilbagebetaling til kunder netto I alt Passiver i alt

24 Pengestrømsopgørelse Nr. Note DKK t.dkk DKK Årets overdækning Årets underdækning Afskrivninger Henlæggelser Driftens likviditet korrigeret for ikke likvide poster Varelager Tilgodehavender/tilbagebetaling til kunder Leverandør- og anden gæld Driftens pengestrøm Investeringer anlæg Investeringer igangværende arbejder Nedskrivning engangsbidrag Investering DF Energispare Investeringernes pengestrøm Optagelse/afdrag lån Finansieringens pengestrøm Årets samlede pengestrøm Likvide beholdninger primo (Tilgode Rødovre Kommune) Bankgæld primo (Gæld Rødovre Kommune) Likvide beholdninger ved årets slutning der specificeres som følger: Likvide beholdninger primo (Tilgode Rødovre Kommune) I alt

25 Noter Nr. Note DKK t.dkk DKK Varmekøb Køb MWh Gns. pris Køb til variabel pris Nedslag køling Spædvand Netto variabel køb Diverse (VEKS regulering Køge Kraftvarmeværk) Fast afgift Varmekøb i alt Drift og vedligeholdelse på distributionsnet Drift og vedligeholdelse Elektricitet Styrings- og registreringssystemer Husleje vekslerstationer Konsultativ assistance m.m Drift og vedligeholdelse på distributionsnet i alt Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg Drift og vedligeholdelse øvrige anlæg, driftsmateriel m.m Drift køretøjer Drift og leje værkstedsbygninger Beklædning Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg i alt Løn Distribution Administration Lønninger drift Lønninger anlæg Løn i alt Antal heltidsansatte ansatte 8,2 9,2 9, Administration i alt ekskl. løn Administrationsbidrag Bestyrelseshonorar Kontorhold Uddannelse personale m.m Møder rejser og repræsentation Kontingenter og abonnementer Revisor advokat og konsultativ assistance Administration i alt ekskl. løn

26 Noter DKK t.dkk DKK Udgifter pålagt i medfør af varmeforsyningsloven (Energisparekrav) Energisparekrav MWh Pris energisparekrav DKK/MWh 0,36 0,36 0,33 I alt Samlede indtægter fra den variable del af afregningen Salg MWh Variabel pris Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i alt Distributionsanlæg Saldo primo Tilgang I alt til nedskrivninger / afskrivning Henlæggelsesnedskrivninger Afgang / afskrivninger Nedskrivninger ved engangsbidrag Saldo ultimo Øvrige anlæg Saldo primo Tilgang I alt til nedskrivninger / afskrivning Henlæggelsesnedskrivninger Afgang / afskrivninger Nedskrivninger ved engangsbidrag Saldo ultimo I alt Saldo primo Tilgang I alt til nedskrivninger / afskrivning Henlæggelsesnedskrivninger Afgang / afskrivninger Nedskrivninger ved engangsbidrag Saldo ultimo

27 Noter Andet (igangværende arbejder) Vekslerstationer (Bybjerget) Valhøj etape Valhøj etape 1a Islev Horsevænget Valhøj etape 1b - 1 (villaområde) Andet (igangværende arbejder) i alt Kassebeholdning (mellemregning Rødovre Kommune) Mellemregning primo Drift netto Manglende bogføring af salg Korrektioner moms og tværgående omkontering Anlæg netto Mellemregning ultimo kommunalt Tilgodehavender hos kunder Leverandørgæld Tilbagebetaling til kunder Mellemregning ultimo varmeforsyning Henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven Henlagt primo Årets henlæggelse Henlæggelsesnedskrivninger Henlagt ultimo Anden gæld Energisparekrav Skyldig revisor og konsulent Skyldige feriepenge Skyldige anlægsudgifter Anden gæld i alt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Foto: Samling af alarmtråde under udbygningen i erhvervsområde Valhøj. Alarmtrådene bruges til at detektere evt. utætheder i rørene. Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning sregnskab

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Foto: Konvertering af KAB boligafdeling Horsevænget. Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning sregnskab 2015 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3-4 Ledelsens erklæring 5 Den uafhængige

Læs mere

Ishøj Varmeværk. Prisregulerende estimat 2012 og budget 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Ishøj Varmeværk. Prisregulerende estimat 2012 og budget 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Prisregulerende estimat 2012 og budget 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Anmeldelse af priseftervisning/regnskabsdata

Anmeldelse af priseftervisning/regnskabsdata Anmeldelse af priseftervisning/regnskabsdata i henhold til 21, stk. 1, i varmeforsyningsloven lovbekendtgørelse nr. 347 af 17/05/2005 Selskab Værk Kontaktperson e-mail Adresse Postnummer By Regnskabsperiode

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2015-31. maj 2016 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2010-31. maj 2011 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr. 33 33 23 51 Internt årsregnskab for regnskabsåret 01.10.14-31.12.15 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Foto: Rundkørslen i krydset mellem Islevbrovej og Nørrevangen, set i vestlig retning. Flytning af fjernvarmeledning grundet anlæggelse af ID-linjen. Det gamle trace ses til højre i billedet, nord om træet.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Foreningsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Foreningsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. CVR-nr. 17 01 24 36 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.03.13 Hans-Christian Ohrt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a CVR. Nr. 27 69 59 47 ÅRSRAPPORT 2013/14 Regnskab i henhold til varmeforsyningsloven Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. september

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 35 42 08 94

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 35 42 08 94 CVR-nr. 35 42 08 94 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 51 28 46 15) Agnetevej 41 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt på

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere