/5)0693'6,)&%/!&1!*),&5)!" name="description"> /5)0693'6,)&%/!&1!*),&5)!">

B#!>/5)0693'6,)&%/!&1!*),&5)!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B#!>/5)0693'6,)&%/!&1!*),&5)!"

Transkript

1 ! Indholdsfortegnelse! "#!INDLEDNING! "! $%&'()*+)(,! -! $%&'()*+&%*.()%/01! 2! 3%')4566$7%16*8(! 2! ')1%)'63+9(3%/01! :! 3+1%;060/01! <! "A! B#!>/5)0693'6,)&%/!&1!*),&5)! "=! 9%/,/69!%)3(/6*)! "B! *),&5/69)!&>)%>)4)(6)%! "C! 303(D,/69!+%)*13016*85)! "-! 9/(5)9%/,/9! "E!,)&%/! "2! "#$%&'()%&('*)+%#&(!,-! &#)+#.)!"#$%/0!1$%'!&#)+#2(3')4%!+34%5#66!"#$%/1!,7! 3689'*(*8%$)+%#&(! :;! 3'$&%!*<'$%&!6&3'40!"%+&#=#/5)3+%//(+5"#$%//%'! :;! 6%&'3'$#!8%'&(><%!?3&$#)#0!$%+!*%')($(*%!3689'*(*8%$)6#&8#/$! :,! (')+(+<+(#'%/!+%#&(! :A! 3&+<&#!%)?#B3&!5!<$2(4/('*)$()4<&)%'! :A! +("!C3?4)#'!D!6#4<)!=E!B9&%$F*+(*!<$2(4/('*! :G! %+!*/#B3/()%&('*)3)=%4+! :G! 3'$&%!34+H&%&0!%+!3/+%&'3+(2!+(/!.3)8('*+#'!?#')%')<)! :I! C#!F36)!&1!9&0,)96,! =:! =:! ),/&$/)06!%)1)%/016!.5>/9(/0166,%3,)1/! =:! =<!

2 ),/&$/)0!/!/0,)%03,/&03(!9&0,)96,! >/((31/H3,/&0I$%&1%3**),! BA! B"! B=! -#!303(D6)! BB! /0>)6,&%)%0)J!!$%&+/,*396/*)%/01!&1!.5>/9(/01! BB! #=)<""%&('*! J;! %)1)%/01)0J!),!()5!/!)0!*&5)%0/6)%/016$%&F)6! CA! 3*&(?</+<&3/!$%2%/#="%'+!/%$!('$<)+&(3/(K3+(#'! J,! &%*%&('*%')!4#'+&34+%&! J:! %+(#=(%')!&%*%&('*!5!63?3$%$%"#4&3+(L! JJ! %+(#=(%'!(!('+%&'3+(#'3/!4#'+%4)+! JG! #=)<""%&('*! JI! (&93(')+&(90/01)06!$)%6$)9,/>! C2! 2(//3*(K3+(#'0!%'!<$2(4/('*)=&#?%)L! JI! 1/3'$!()!#<&!($%'+(+F1! J7! $%+!"3'*/%'$%!)#?(3/%!3')23&! A;! "(/CH!#*!4/("3! A,! #=)<""%&('*! A:! E#!5/69.66/&0! -B! F6%I$%&'()*3,/99)0! --! */(47! -E! +&%69)((/1)!.5>/9(/016+&%6,8)(6)%! -2! 2#!9&09(.6/&0! -:! :#!3'6,%3F,! -<! (/,,)%3,.%(/6,)! EA! '/(31! EB! 2

3 3

4 1.Indledning Dette projekt tager udgangspunkt i en undren omkring de problematikker, der ligger til grund for debatten vedrørende fænomenet land grabbing. Siden den globale fødevarekrise i 2007 er interessen for udenlandske investeringer i store landarealer i udviklingslande steget, og investeringerne finder hovedsageligt sted i Afrika, Asien og Latinamerika. Ifølge Oxfam, er der inden for de sidste 10 år investeret i landarealer i Afrika på størrelse med Kenya (Oxfam 2012). Vækstøkonomier udenfor den traditionelt rige del af verden, primært i Asien og dele af mellemøsten, mangler landbrugsegnet jord såvel som vand. Til gengæld har nogle af disse lande som for eksempel Saudi-Arabien og Kina stort valutaoverskud, og det er lande som disse, der er blandt de mest offensive investorer, særligt i Afrika (Nielsen 2012). Selvom udenlandske virksomheders investeringer kan have en positiv effekt for specielt dele af Afrika, som tørster efter fremmed kapital, så går kritikken på, at investeringerne og projekterne i mange tilfælde har negative konsekvenser for lokalbefolkningerne. Ifølge kritikerne styres projekterne suverænt af en lille gruppe store transnationale selskaber, og projekternes formål er at sende udviklingslandenes store ressourcer fra de fattige til de rige lande i primært den kinesiske, arabiske og vestlige verden. Et emne i debatten går på, om en stribe udviklingslande igen oplever en form for kolonialisme, denne gang med deres egne statslederes accept (Henriksen 2012).!!!!!4MNONPQMQ! RS! TQ! URVWQ! XTQVYRVTZPQ! [\MTNV]QZOQMNVWQM! ^QOMRWOQM! S_V\UQVQO! Z\U! YRVT!WMR^^NVW`!$QO!QM!T\PXUQVOQMQOa!RO![\MTXTYQ[VNVWQMVQ!\SOQ!ZPQM!bQV!\]QM!b\]QTQO! cd!lokalbefolkningen, der bliver forflyttet fra den jord, de har levet på i generationer, og som er deres livsgrundlag. Der opstår ofte problemer i form af manglende lovgivninger om jord samt manglende dokumentation på og dermed uenighed om, hvem der ejer jorden. Fænomenet, der synes at være globalt, har skabt stor debat om, hvorvidt investeringerne er etisk forsvarlige, samt hvilket potentiale de har for udviklingslandene.!!! 1 Oxfam er en international organisation og en sammenfatning af 17 organisationer, der samarbejder på tværs af 90 lande. Organisationens vision er at bekæmpe fattigdom og uretfærdighed. 4

5 Problemfelt Der er en række årsager til, at jordinvesteringer finder sted, og vi vil her komme ind på nogle af de væsentlige årsager: Finanskrisen har fået mange investorer til at investere i jord, da det er mindre risikobetonet at spekulere i jord end værdipapirer i et usikkert finansmarked (Nielsen 2012). EU's miljødirektiv om mere biobrændsel i transportsektoren giver endvidere incitament til at opkøbe landbrugsjord til dyrkelse af blandt andet afgrøder (Action Aid, april 2012). Biobrændselsafgrøder produceres på de samme arealer, som hidtil har været anvendt til at producere mange fødevarer. Derfor benævnes biobrændsel også ofte af kritikere som madbenzin (Dahlbeck 2012). Desuden har klimaændringer været medvirkende til dårlig høst, hvilket har resulteret i katastrofalt lavt høstudbytte indenfor især risproduktionen (Jensen 2010), og det har ført til fødevareusikkerhed i store dele af verden (DIIS 2012). Derudover er en stigende mellemklasse i specielt asiatiske vækstlande med til at øge efterspørgslen på madvarer (Ibid.). De nævnte faktorer har skabt globale prisstigninger på mad, hvilket har været stærkt medvirkende til, at fødevareusikkerheden er steget globalt, og derfor er interessen stor for at opdyrke landbrugsjord og optimere produktionen på de allerede anvendte arealer (Burmester 2011). Fødevarekrisen, der brød ud i efteråret 2007, betød, at blandt andet virksomheder fra Saudi Arabien begyndte at investere i store jordområder for på længere sigt at kunne brødføde sin egen stadigt voksende befolkning. Det antages desuden, at Saudi Arabien i løbet af ganske få år vil løbe tør for grundvand, og det påvirker i sagens natur fødevaresikkerheden i landet. Investeringer i Afrika bruges derfor blandt andet til dyrkning af fødevarer, der primært eksporteres til hjemlandet (Nielsen 2012). EU s direktiv om at indføre 10 procent biobrændsel i 2020 er også en væsentlig årsag til den stigende interesse i jordinvesteringer. I forbindelse med, at klimaet har vundet indpas på den politiske dagsorden, er øget biobrændsel frem for fossile brændstoffer blevet en del af EU s klimapolitik. Der er af denne årsag skabt et kæmpe marked for produktion af biobrændsel, som har fået virksomheder til at investere i enorme jordarealer i blandt andet Afrika til dyrkelse af afgrøder, der kan bruges til produktion af biobrændsel. Det internationale ngo-netværk Action Aid forudser, at EU s efterspørgsel på biobrændsel vil føre til, at prisen på fødevarer stiger til et kritisk niveau frem mod 2020 (Action Aid, april 2012). Det på trods af, at målet om 10 procent i transportsektoren for nylig er blevet 5

6 reduceret til 5 procent, netop fordi EU har indset nogle af de negative konsekvenser ved produktionen af biobrændsel (Elmelund 2012). Den nuværende finanskrise, der startede i USA i efteråret 2007, bliver ligeledes betragtet som årsag til de store landinvesteringer. Krisen spredte sig som ringe i vandet til alverdens markeder og blev en global økonomisk krise, der fik store konsekvenser i størstedelen af verden. Investeringer i land betragtes af nogle som spekulering i jord, der på sigt kan tjenes enorme summer på (Nielsen 2012). Sammenfattende har de ovenstående punkter medvirket til, at mange flere mennesker er kastet ud i sult og elendighed på grund af fødevareusikkerhed samt stigende priser på fødevarer. Folkekirkens nødhjælp antager, at det drejer sig om 44 millioner mennesker globalt set (Folkekirkens Nødhjælp 2011). Som forsvar på den kritik, der hagler ned over investorerne fra en lang række ngo er, bliver potentialet for udvikling af udviklingslande i forbindelse med effektivisering af landbruget påpeget. Argumentet lyder blandt andet, at investeringer i udviklingslande kan have stor indflydelse på disse landes teknologiske udvikling af landbruget, som på sigt kan være med til at skabe nye arbejdspladser, indtægter, fødevaresikkerhed og uddannelse (Rørbech 2009). Sådan en vækst anses af mange udviklingsteoretikere for at være en essentiel startkatalysator for udvikling (Cypher & Dietz 2009: 140ff). Der er desuden en bred enighed blandt forskere i udvikling samt politikere om, at udenlandsk investering er essentiel for landes udviklingspotentiale (Rørbech 2009). En lang række ngo er er dog uenige i disse synspunkter. Action Aid påpeger de fatale konsekvenser, som investeringerne kan have for de mennesker, som bor i landområder, der udstykkes til investering. I generationer har disse befolkningsgrupper levet på og af denne jord, der for dem er vigtig i forhold til fødevaresikkerhed, levevilkår og identitet. Disse forhold ændres drastisk, når bøndernes jord bliver solgt eller udlejet til udenlandske investorer (Action Aid, april 2012). For at imødegå kritikken af investeringerne har mange investorer og internationale organisationer valgt at udarbejde en Corporate Social Responsibility-filosofi (CSR). En sådan filosofi angiver virksomheders etiske retningslinjer og skal være med til at sikre, at udviklingen af landbrugsområder er socialt ansvarlige. Tages der hensyn til lokalbefolkningens behov og ønsker argumenteres det, at investeringerne er med til at sikre 6

7 velstand, eksempelvis i form af adgang til sundhed og uddannelse, i det pågældende land eller område (CSR Philosophy, Karuturi 2012). Efter at have kortlagt nogle af de mange aspekter, der er at finde inden for fænomenet land grabbing, er vi blevet særligt interesserede i at se nærmere på de forskellige forståelser af udvikling, der kommer til udtryk fra henholdsvis ngo-miljøet, lokalbefolkninger, regeringer og investorer. Kan man anse investeringer i landbrugsjord som en del af en udviklingsproces, hvis det har negative konsekvenser for lokalbefolkningen i de berørte områder? Og hvad indebærer en udviklingsproces? I den etiopiske provins Gambella er der de senere år blevet investeret i store landarealer. I samme periode er hele landets BNP steget årligt med syv til ni procent (BTI 2012). Kan væksten i Etiopien forklares med, at der er investeret i landbrugssektoren? Og hvordan har det påvirket lokalbefolkningen i Gambella, at store jordarealer er blevet udlejet til udenlandske investorer? Betegnelsen land grabbing har en negativt ladet klang, hvilket kan skyldes de konsekvenser, udenlandske investeringer medfører. Men er det en mulighed, at jordinvesteringer på længere sigt har store potentielle udviklingsmuligheder for Gambella? Og hvilken rolle spiller regeringen og landets institutionelle forhold? Disse tanker har ledt os hen på nedenstående problemformulering. Problemformulering Hvorfor bliver udenlandske investeringer i Gambellas landarealer af kritikere betragtet som land grabbing, når investeringerne samtidig siges at føre til udvikling? Arbejdsspørgsmål For at besvare vores problemformulering har vi formuleret nogle arbejdsspørgsmål. Spørgsmålene er stillet op i en rækkefølge, der er sammenhængende med opgavens kronologiske struktur.! o Hvad er udvikling? o Hvad er den politiske, økonomiske, kulturelle og historiske kontekst i Gambella? 7

8 o Hvorfor vælger investorer at drive virksomheder i Gambella, og hvordan kan deres investeringer i landbrugsjord forklares som en udviklingsproces? o Hvilken rolle spiller regeringen og landets institutionelle forhold for udviklingen af Gambella? o Hvordan påvirker investeringerne lokalbefolkningen? o Hvilken effekt har udenlandske jordinvesteringer i Gambella på udviklingen af provinsen? o Hvad kan vi sige generelt om fænomenet land grabbing ud fra vores cases?! Begrebsafklaring!"#$% &'"(()#*0! 2N! ]NY! P\MO! MQTQWeMQ! S\M! ^QWMQ^QOa! ZRUO! TQSNVQMQ! b]\mtrv! YRVT! WMR^^NVW!\W!YRVT!TQRY!RTZPNYYQM!ZNW!SMR!bNVRVTQV`!/RVT!TQRY!T_PPQM!\]QM!bRVTYNVWQV!RO! brvtyq! UQT! YRVTa! b]nypqo! ]N! N! \cwr]qv! \UORYQM! Z\U! [\MTNV]QZOQMNVWQM`! =M\SQZZ\M! N! c\ynonp! UQT! ZcQfNRYQ! N! YRVT! TQRYZ! N! 3SMNPR! &XOb! 8RYY! g:;,,0! :h! XTOMiPPQM! QV! c\nvoq! N! S\M^NVTQYZQ!UQT!^MXWQV!RS!^QWMQ^QO!YRVT!WMR^^NVWa!Z\U!]N!UQVQMa!QM!]NWONW!RO!S\Mb\YTQ! ZNW!ONYa!VdM!URV!^QZP_SONWQM!ZNW!UQT!S_V\UQVQO`!8XV!cdcQWQMa!RO!VdM!RYYQ!YRVTbRVTYQM! ^QOMRWOQZ! Z\U! YRVT! WMR^^NVWa! S\MZ]NVTQM! S\MVQUUQYZQV! S\M! P\UcYQPZNOQOQV! RS! TQ! P\VZQP]QVZQMa!bRVTYQMVQ!UQTSeMQM`!HWQTQ!NV]QZOQMNVWQM!PRV!^N^MNVWQ!UQMQ!]QYZORVT! ONY!]QMTQVZ! SROONWQ! ZOROQMa!\W! VdM! UXYONYROQMRYQ! NVZONOXON\VQM! TNZPXOQMQM! MRUUQMVQ! S\M! brvtqya!qm!tqo!]nwonwo!ro!br]q!rvryizqmqo!s\mtqyq!\w!xyqucqm`!$nzpxmzqv!nvtqv!s\m!tqo! S_V\UQVa!RO!TQM!NV]QZOQMQZ!N!SROONWQ!MQWN\VQMZ!YRVT^MXWZ[\MTa!SMQUZONYYQZ!TQMUQT!\SOQ! QVOiTNW!\W!VQWRON]O!g(^NT`h!!!!!!! +!"'*,-./"0,% 0"#$% "/12).)3)4#.% 4'% /4#/,..)4#.% "',% $,5#,$% ".% 0"#$% *'"(.% )6% 37,8% "',% 4#,%4'%94',%46%37,%64004:)#*;%% % o <)40"3)4#.%46%729"#%')*73.=%>"'3)/20"'08%37,%,12"0%')*73.%46%:49,#% o #43%(".,$%4#%6',,=%>')4'%"#$%)#64'9,$%/4#.,#3%46%37,%"66,/3,$%0"#$%2.,'.% o #43% (".,$% 4#% "% 374'42*7% "..,..9,#3% 4'% "',% )#% $).',*"'$% 46%.4/)"0=%,/4#49)/% "#$%,#<)'4#9,#3"0%)9>"/3.=%)#/02$)#*%37,%>"'3)/20"'%)9>"/3%4#%:49,#% o #43% (".,$% 4#% 3'"#.>"',#3% /4#3'"/3.% 37"3%.>,/)68% /0,"'% "#$% ()#$)#*% /499)39,#3.% "(423%"/3)<)3),.=%,9>0489,#3%"#$%(,#,6)3%.7"')#*% 8

9 o #43% (".,$% 4#%,66,/3)<,% $,94/'"3)/% >0"##)#*=% )#$,>,#$,#3% 4<,'.)*73% 4'% 9,"#)#*620% >"'3)/)>"3)4#?%g3fON\V!3NT!:;,:h`!!!!!! Udvikling: I opgaven beskæftiger vi os i høj grad med begrebet udvikling. Formålet med nærværende projekt er ikke at definere udvikling, men at diskutere begrebet i forhold til fænomenet land grabbing. Begrebet er gennem tiden blevet diskuteret og redefineret mange gange, og derfor finder vi det nødvendigt med en længere gennemgang af udviklingsbegrebets forskellige definitioner. Vores teoretiske afsnit er desuden med til at give en forståelse af udviklingsbegrebet, idet teorierne repræsenterer forskellige forståelser heraf. Afgrænsning I dette afsnit belyses, hvorledes vi har afgrænset vores emne til et fokus på land grabbing. Der findes en række alternativer til vores projektmetode, som dette emne kunne være behandlet i forhold til, men når man træffer et valg, træffer man som bekendt også et fravalg. Vores geografiske fokusområde er indskrænket til en provins i Etiopien. De tidsog formmæssige rammer som rapporten er produceret inden for taget i betragtning, har det ikke været muligt at inddrage flere eller mere omfattende cases end de valgte, og derfor er behandlingen af emnet afgrænset til en region i et land. Selvom Kina er den største udenlandske aktør i Etiopien og således kunne synes relevant for dette projekt, er der ikke inddraget en kinesisk virksomhed i vores case, da den mest omfattende andenhåndsempiri om virksomheder, som investerer i jord i Gambella, beskæftigede sig med indiske Karuturi og saudi-arabiske Saudi Star. Vi vil fokusere på tre aktører i rapporten: Regering, investor og lokalbefolkning. Vi undlader at involvere eksterne aktørers indvirkning på land grabbing udover en diskussion af, hvilke CSR-problematikker der kan være forbundet med BRIK-landenes og andre rige landes større indflydelse på den globalpolitiske dagsorden. De eksterne årsager til, at antallet af investeringer i Gambellas landbrugsjord er steget kraftigt, berøres blot overfladisk i problemfeltet, hvoraf det som bekendt fremgår, at eksempelvis EU's miljødirektiv er blandt. Baggrunden for dette fravalg er at holde fokus på, hvad land grabbing er, hvordan det lader sig gøre, hvilke konsekvenser det har, samt muligheder det indebærer, frem for at fokusere på, hvorfor interessen for jorden er eskaleret. Vi har således valgt at tage udgangspunkt i de mennesker, hvis levevilkår land grabbing berører 9

10 direkte lokalbefolkningen frem for at tage udgangspunkt i politiske beslutninger truffet i Europa, finanskrise, klimakatastrofer og andre eksterne faktorer, der har en indvirkning på udbredelsen af land grabbing. Sammenhængen mellem biobrændsel i europæiske bilers benzintanke til diskussionen om Gambellas befolknings leveforhold er desuden også for kompleks til, at en teoretisk funderet konklusion mellem hvert led og aktør i processen kan udarbejdes indenfor denne rapports formelle rammer. 2. Udviklingsbegrebet et historisk rids Udviklingsbegrebet er et normativt begreb, der gennem tiden er blevet redefineret mange gange afhængigt af den dominerende politiske diskurs. Vi ønsker kort at gennemgå de forskellige måder, som udvikling er blevet opfattet på siden 2. Verdenskrig, hvor udviklingsdebatten fik stor opmærksomhed. Det gør vi med henblik at kunne diskutere udviklingsmuligheder og -udfordringer i forbindelse med store jordinvesteringer indenfor landbrugssektoren. Ifølge artiklen The Past, Present and Future of Development Studies af Mogens Buch- Hansen og Laurids Lauridsen, er udviklingsdiskursen gennem tiden i høj grad formet indenfor økonomiske udviklingsteorier opstået i den vestlige verden og indenfor dominerende, globale politiske institutioner (Buch-Hansen & Lauridsen 2012: 3). I den første periode (ca ) blev udviklingsbegrebet defineret af fremtrædende vestlige økonomer, der alle havde haft indflydelse på Marshall-planens succesfulde gennemførelse. Udviklingsbegrebet har siden gennemgået to mainstream-perioder med tilhørende kritiske og alternative definitioner (Cypher & Dietz 2009: 140). Udvikling blev først defineret som en moderniseringsproces inspireret af oplysningstidens idealer, som blandt andet indebærer sekularisering, uddannelse og opnåelse af materielle goder - hvor den vestlige verden anså sin egen udvikling for mulig at overføre til andre regioner. Forfatterne bag udviklingstankerne mener, at de fattige nationer med tiden vil ændre sine traditionelle samfund til moderne nationer. Buch-Hansen henviser i sin tekst til Alfred Hirschman i forbindelse med en beskrivelse af de traditionelle samfund kontra de moderne samfund. Hirschman beskriver de traditionelle samfund som værende en traditionel, low-productivity, religious-based economy (Buch-Hansen & Lauridsen 2012: 3), og det moderne samfund som modern, secular high productivity economy (Ibid). Diskursen indebærer her, at traditionel og moderne er to modsatrettede 10

11 poler, som ikke kan forenes, og at moderne er det endelige mål. Moderniseringsprocessen skal ske gennem industrialisering, som medfører mindre arbejdsløshed og skaber økonomisk vækst. Processen skal iværksættes og støttes af en stærk stat, og teorien bliver derfor benævnt national developmentalism (Buch-Hansen & Lauridsen 2012: 1, Buch- Hansen 2012: 3). Moderniseringsteorierne blev fra slutningen af 1960erne og op gennem 1970erne kritiseret for at bygge sin analyse af økonomisk vækst på politiske, kulturelle, sociale og institutionelle forhold i Vesten. Dog var disse forhold radikalt anderledes i mange af 3. verdenslandene, der var udviklingslandes betegnelse under den kolde krig (Buch-Hansen 2012: 3). Modsat moderniseringsteoretikerne mener afhængighedsteoretikere, at moderniseringsprocessen ikke medfører udvikling men snarere udvikling af underudvikling og en form for afhængighed af de industrialiserede lande. Andre teorier forsøger ikke at lappe på moderniseringsteoriernes mangler, men præsenterer i stedet for en decideret kontradefinition på udviklingsbegrebet, og derfor benævnes de ofte som counterpoint views. Nogle af disse modsætter sig forestillingen om, at udvikling skal forstås som en lineær proces mod vestlig modernisering og mener snarere, at udvikling skal vurderes på baggrund af lokal kultur med fokus på lighed, forskellige behov inden for det lokale samfund samt selvforvaltning. De befordrer dermed, at udvikling kommer nedefra i det lokale samfund og ikke udefra af magtfulde vestlige nationer og globale institutioner (Buch-Hansen & Lauridsen 2012: 1). Den forudsete effekt baseret på en moderniseringsproces har slået fejl i mange fattige afrikanske stater, og man begyndte at tale om government failure (fejlslagen politik og korruption), hvor staten blev opfattet som en forhindring for udviklingsprocessen. Manglen på resultater banede i slutningen af 1970 erne og starten af 1980 vejen for en ny måde at tænke udvikling på (Buch-Hansen 2012: 4). I den tredje mainstream-periode (ca ) blev udviklingsprojektet et globaliseringsprojekt, som tog afsæt i udviklingsteorier med fokus på neoliberal økonomisk tankegang. Neoliberale mener, at det altafgørende for opnåelse af udvikling er at følge en vækstorienteret økonomi, som prioriterer det frie marked samt privat ejendomsrettighed (Buch-Hansen & Lauridsen 2012: 2ff). Med Ronald Reagan og Margaret Thatcher som to frontfigurer samt internationale institutioner som Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF) i ryggen opstod the Washington 11

12 Consensus, som er med til at promovere neoliberal vækstorienteret udvikling globalt (Buch-Hansen 2012: 4). Den neoliberale udviklingsteori er blevet kritiseret, da IMF's krav til lånelandene om nedskæringer i det offentlige kombineret med privatiseringer i flere tilfælde har vist sig at være ugunstigt for lande i både Afrika, Latinamerika og Asien (Buch-Hansen 2012: 4). Erfaringer fra Østasien har vist at markedskræfter kan medvirke til økonomisk vækst, men dog i uoverensstemmelse med den neoliberale tanke, hvor staten er næsten ikke-eksisterende, hvilket har resulteret i nye teorier som developmental state theories (East Asian developmentalism) (Buch-Hansen & Lauridsen 2012: 5). Andre teoretikere ønsker at få lighed, fattigdomsbekæmpelse og beskæftigelse i centrum for udvikling ved at rette fokus på bæredygtig menneskelig udvikling. Senere er disse tanker blevet centrale i skabelsen af Human Development Index (HDI) (Buch- Hansen & Lauridsen 2012: 2). Der opstod også counterpoint views som følge af neoliberale udviklingsteorier og nogle af disse forslår, at udviklingsbegrebet helt ændrer det fokus, der både har præget moderniseringsteoriens udviklingsdiskurs og den globale neoliberale udviklingsdiskurs. Erstat fokus på marked og profit med fokus på en samfundsledet udvikling, der er miljømæssigt bæredygtig (Buch-Hansen & Lauridsen 2012: 2). Fokus på miljø er især øget inden for den sidste halvdel af udviklingsbegrebets historie blandt andet som resultat af de rige landes forbrug og de voksende asiatiske økonomiers stigende middelklasse, som sætter endnu mere pres på verdens produktion af såvel materielle goder samt mad og vand (Buch- Hansen 2012: 6). 3. Videnskabsteori og Metode Udviklingsbegrebet er blevet diskuteret heftigt, siden kritikken af moderniseringsteorierne blev introduceret i 1960erne. Den herskende diskurs var indtil da, at udvikling var lig med en stigning i produktionen. Afhængighedsteoretikerne beskyldte moderniseringsteorierne for at være skabt ud fra en universel forestilling om samfundsmæssige sammenhænge, og at diskursen vedrørende udvikling tog form heraf. Mange fattige lande har ikke gennemført en vellykket transition til at blive et industrialiseringssamfund, og afhængighedsteoretikerne beskylder moderniseringsteorierne for ikke at kunne forklare denne udvikling, da der mangler nogle elementer i deres analyse om de samfundsmæssige strukturer og konstruktioner, som kan forklare denne observerbare sandhed (Cypher & 12

13 Dietz 2009: 185ff). Her vil kritiske realister hævde, at man gennem en dyberegående analyse kan identificere årsagerne til den udvikling, som vi kan observere (Fuglsang & Olsen 2009: 145ff). Det hele handler om perspektiv. Det er væsentligt at få præsenteret den videnskabsteoretiske baggrund for udformningen af dette projekts arbejdsmetoder og konklusioner. Dette projekt er udformet ud fra en kritisk realistisk tilgang. Kritisk Realisme Det følgende afsnit, tager udgangspunkt i Jesper Jespersens kapitel om kritisk realisme i bogen Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne på tværs af fagkulturer og paradigmer, der er redigeret af Lars Fuglsang og Poul Bitsch Olsen. Jesper Jespersen er forsker på Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde universitet. Kritiske realister mener, at der findes en universel sandhed, der kan forklare de ting, som kan observeres på overfladen. Det er i denne virkelighed, som ligger uden for den sociale sfære, at visse naturbestemte strukturer, mekanismer og sammenhænge findes. Denne videnskabelige teori hævder, at man ikke kan finde den universelle sandhed, da en analyse altid vil foregå inden for nogle erkendelsesmæssige rammer, og da sandheden findes uden for den menneskelige socialsfære, kan vi som subjektive individer kun opnå et tilnærmelsesvist retvisende billede af den objektive sandhed. Forskere kan blot forsøge at afdække relationer mellem aktører for at give en forklaring på det observerbare. Den sandhed, vi erfarer, er desuden knyttet til tid og kontekst, hvorfor den evigt gyldige sandhed ikke findes (Fuglsang & Olsen 2009: 145 f). Kritisk realisme er kraftigt influeret af Roy Bhashkars tanker. Bhashkar mente, at naturvidenskaben var stødt på nogle udfordringer, da for eksempel Albert Einsteins relativitetsteori affødte begrænsninger i den klassiske fysiks forskningsdomæne. At fysikken oplevede begrænsninger var et bevis på, at der findes en sandhed uden for den (hidtil) erkendte, og at den objektive sandhed kun kunne tilnærmes gennem videre forskning og en udvidelse af forskningsdomænet, altså en udvidelse af rammerne for det, der kan erkendes. Teknologisk udvikling er med til at udvide domænet, da ny teknologi åbner mulighederne op for endnu ikke erfaret viden (Fuglsang & Olsen 2009: 146). I sin arbejdsmetode skelner kritiske realister mellem genstandsfeltet (ontologien) og den sociale sfære, der er afgørende for, hvilken viden, der kan erfares (epistemologien). Det ontologiske indeholder den objektive universelle sandhed, mens epistemologien begrænser os i at nå frem til den viden (Fuglsang & Olsen 2009: 148 f). 13

14 Positivismen kritiseres af kritisk realisme for at lave sine videnskabelige konklusioner ud fra en behandling af det empiriske niveau (det observerbare) uden at analysere sig frem til bagvedliggende årsager, der kan forklare, hvorfor det observerbare sker. Kritikken af positivismen er skabt på baggrund af, at de kritiske realister mener, at positivismen kun kan forklare ting, der allerede er sket for så at konkludere, hvad der vil ske i fremtiden. Det bliver dermed et kvalificeret gæt frem for at give en forståelse af nogle sammenhænge, så man med større nøjagtighed og sikkerhed kan forklare fremtidige hændelser (Fuglsang & Olsen 2009: 146 f). Jespersen underbygger påstanden ved at tage udgangspunkt i makroøkonomisk teori. John Maynard Keynes har opnået stor indflydelse inden for makroøkonomisk tænkning, efter at han påviste nogle fejl ved den neoklassiske teori. Ved at tage udgangspunkt i mikroøkonomiske termer og forsøge at overføre dem til et makroøkonomisk niveau, analyserede man ikke det rigtige genstandsfelt, og derfor mislykkedes de neoklassiske økonomer med at forklare hvorfor 1930ernes økonomiske krise varede så længe (Fuglsang & Olsen 2009: 150 f). En kritisk realistisk analyse af det empiriske niveau vil søge at nå ned på det transcendente niveau (det dybe niveau). Herfra kan man udlede de forklaringsmodeller, der er i evig foranderlighed, og som ligger til grund for den observerbare virkelighed i enhver given kontekst (Fuglsang & Olsen 2009: 147). Metodiske overvejelser Som kritiske realister er vi opmærksomme på, at den viden vi fremkommer med, er betinget af vores epistemologi. Vores udsyn er formet af de muligheder og virkemidler, vi har benyttet os af og har fundet frem til, ligesom vores kulturelle og sociale baggrund indskærper vores forståelsesramme. For eksempel er vores empiriindsamling begrænset af, at det ikke har været muligt at komme til Etiopien og lave egen dataindsamling. Projektet bygger på andenhånds empiri, som yderligere er fremkommet inden for en epistemologi. Vores empiri indeholder blandt andet et casestudie, der er beskrevet indenfor kildernes epistemologi, og de har ikke nødvendigvis tilstræbt at skulle være medvirkende til at beskrive den objektive sandhed om fænomenet land grabbing, men har i stedet lavet sine studier ud fra en kritisk dagsorden. Vi mener, at et casestudie er en god løsning til nærværende projekt, når vi sammenholder formmæssige krav med det tidsmæssige perspektiv. Casestudiet giver 14

15 mulighed for at dykke ned i detaljen og dermed nå ned på et analysemæssigt dybt niveau i forhold til det empiriske niveau. Vi er opmærksomme på, at valget af case såvel som valg af teorier har stor indflydelse på projektets konklusioner. Det, der gør den valgte case væsentlig og brugbar i analysen, er, at den perspektiverer udviklingen i Gambella efter Saudi Stars og Karuturis ankomst til regionen (De to investorer præsenteres i et senere afsnit). Vi har valgt at lave vores analyse ud fra et casestudie i Gambella, da det er tilgængeligt, relativt opdateret og desuden repræsenterer flere synsvinkler på konsekvenserne samt danner grundlag for en diskussion af land grabbing. Analytisk fremgangsmåde For at besvare vores problemformulering tillægger vi som kritiske realister det ontologiske genstandsfelt stor betydning. Dermed tager vores analyse udgangspunkt i de rammer, som vores problemformulering kan besvares inden for. Med tilvalget af nogle teorier og fravalget af andre har vi indskærpet det genstandsfelt, som vores viden udspringer af. De teorier, vi har valgt at inddrage, mener vi, kan lede os frem til de mindst usikre resultater, hvilket er den ypperste viden inden for kritisk realisme. Teorierne bliver desuden afprøvet indenfor nogle kulturelle, økonomiske, sociale og institutionelle rammer i Gambella, hvor vores case finder sted. Siden viden er kontekstafhængig, og det først kan afgøres, hvilken viden man kan fremkomme med (vores epistemologi), når konteksten er defineret, må vores genstandsfelt udvides til at indeholde en beskrivelse af nogle væsentlige kulturelle, sociale, økonomiske og institutionelle forhold, der gør sig gældende i Gambella (Fuglsang & Olsen 2009: 152 f). For at besvare vores problemformulering vil vi anvende den abduktive metode. Det betyder, at vi udarbejder et projekt, hvor analysen tager udgangspunkt i forskellige forståelser af virkeligheden for til sidst at komme frem til en forståelse af udvikling i Gambella, der indeholder alle væsentlige aspekter af land grabbing i provinsen. Den viden, vi erkender gennem analysen, kan forklare nogle af de observationer, vi kan gøre os om de problematikker, land grabbing jævnfør vores case indeholder. Men den viden vi opnår er ikke eviggyldig, da forholdene i Gambella kan ændre sig, og dermed er genstandsfeltet for vores konklusioner ikke længere gyldigt. 15

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: Fattigdommens forbandelse i Zambia Projektseminar/værkstedsseminar: Internationale

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemstilling... 5 1.3 Problemformulering... 12 1.4 Kapiteloversigt... 13 2. Metode... 15 2.1 Metodisk grundlag... 15 2.2 Empiriovervejelser...

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22.1 Dansk projekttitel: Paradigmeskift i dansk udviklingsbistand Engelsk projekttitel: Paradigm shift in danish development

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

Bomuld! Penge eller lommeuld?

Bomuld! Penge eller lommeuld? Bomuld! Penge eller lommeuld? - Liberalisering og subsidier, et casestudie af Mali Projektgruppe 3, hus P2: Emil Halkjær Galløe Kenneth Rose Thijs Valdemar Van Tilburg Vejleder: Peter Oksen De Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Daniel Erik Bitton Mortensen (50208)

Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Daniel Erik Bitton Mortensen (50208) Land grabbing i et udviklingsperspektiv Bachelorprojektets titel: Land grabbing i et udviklingsperspektiv Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Daniel Erik Bitton Mortensen (50208)

Læs mere

Den danske solcelleindustris konkurrenceevne

Den danske solcelleindustris konkurrenceevne Den danske solcelleindustris konkurrenceevne - En komparativ analyse Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige Basisstudie 4. semester HA-Projekt, forår 2010 Vejleder: Morten Juel Hansen Hus 22.1,

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Fødevarekrisen 2007-08

Fødevarekrisen 2007-08 Roskilde Universitet samfundsvidenskabeligt basisstudium 3. Semester Projekt, Efterår 2011 Fødevarekrisen 2007-08 Vejleder: Thomas Theis Nielsen Astrid Øst Deichmann, Halfdan Winther Hasler, Nicklas Jansler,

Læs mere

Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider)

Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider) Global Compact Et internationalt CSR paradoks Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider) Nanna- Karina Schleimann stud.nr. 46297 Asbjørn William

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Belyst igennem et casestudie af KMD. Gruppe: 12 Medlemmer: Jeppe Hansen Jakobsen Anders Ingemann Andersen Kasper Guldhammer Jesper Buch Christoffer

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Statens rolle i udviklingen af det rurale Sarawak Muligheder og barriere for Dayakbefolkningen

Statens rolle i udviklingen af det rurale Sarawak Muligheder og barriere for Dayakbefolkningen Statens rolle i udviklingen af det rurale Sarawak Muligheder og barriere for Dayakbefolkningen Speciale Esben H. Bendixen Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering (ISG) Foråret 2013 Vejleder

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Private sundhedsforsikringer - en udfordring til den danske velfærdsstat Socialvidenskab 1. kandidatmodul Forår 2009 Marianne Fogh Møller Signe Riisager Raskmark Julie Winther Bengtson Vejleder: Klaus

Læs mere

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen.

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. ! "#" $# #%"! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006 Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. 1. PROBLEMSTILLING 1 1.1 PROBLEMFELT 1

Læs mere

Projektrapport. 2. semester BP2

Projektrapport. 2. semester BP2 Projektrapport 2. semester BP2 År: 2015 Semester: 2. semester Hus: Projekttitel: Tyskland - En stormagt i Europa? Projektvejleder: Jacob Dahl Rendtorff Gruppenummer: Studerende (fulde navn og studienummer):

Læs mere

Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1.

Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1. Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1.6 Begrebsdefinition...6 1.7 Kapitelgennemgang...6 1.8 Projektdesign...9

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere