Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4"

Transkript

1 Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Bygningsmæssige forhold Celler Bade- og toiletforhold Gangarealer Opholds- og fritidsrum Gårdtursareal Vaskefaciliteter Køkkenfaciliteter Annekset Observationsceller Sikringscelle Arbejde mv., undervisning og fritid Arbejde mv Undervisning Fritid Andre forhold Forplejning Kvindelige domfældte... 27

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Børn og unge Lægebetjening mv Vold Præst Orientering om vilkår for opholdet Grønlandsk mad til Anstalten ved Herstedvester/Amtshospitalet Vordingborg, Grønlænderafdelingen Kriminalforsorgen i Frihed Samtale med talsmand og domfældte Andet Gennemgang af rapporter Enrumsanbringelse Regelgrundlaget Anbringelse i enrum Foreløbig anbringelse i enrum Endelig anbringelse i enrum Ophør af enrumsanbringelse Magtanvendelse Regelgrundlaget Betingelser for magtanvendelse Proportionalitetsprincippet Beslutningskompetence Tilkald af læge Anbringelser i observationscelle Retsgrundlaget... 50

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Betingelser for anbringelse Begrundelsen for anbringelse Magtanvendelse Visitation Kompetence Observationsarket Lægetilsyn Observation Underskrift Ophør Sikringscelleanbringelse Retsgrundlaget Anbringelse i sikringscelle Begrundelse for anbringelsen Magtanvendelse Visitation og omklædning Fiksering Kompetence Lægetilsyn Tilsyn og notatpligt Ophør Efterfølgende kontrol Opfølgning Underretning... 63

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Den 1. januar 1997 trådte lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand i kraft. I bemærkningerne til lovforslagets 18 blev det forudsat at ombudsmanden foretager systematiske inspektioner af fængsler til opfyldelse af en anbefaling fra Den Europæiske Komité vedrørende forebyggelse af tortur og anden umenneskelig behandling eller straf. Som et led i inspektionsvirksomheden foretog jeg og en af embedets øvrige medarbejdere den 19. august 1999 inspektion af Anstalten for domfældte i Nuuk. Til stede under inspektionen var bl.a. vicepolitimester John Kølbæk, Politimesteren i Grønland og anstaltsleder Torben Thrue. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale til gennemgang, jf. nærmere punkt 9. nedenfor. Jeg har tidligere den 9. oktober 1993 inspiceret Anstalten for domfældte i Nuuk. Inspektionen er omtalt i Folketingets Ombudsmands beretning for året 1993, side 381ff. Inspektionen den 19. august 1999 bestod af en indledende samtale med vicepolitimesteren, anstaltslederen og ansatte. Inspektionen bestod endvidere af en rundgang i anstalten og en afsluttende samtale med vicepolitimesteren, anstaltslederen og nogle ansatte. De domfældte og deres talsmand havde forud for inspektionen ved opslag fået tilbud om en samtale i forbindelse med inspektionen, men hverken de enkelte domfældte eller deres talsmand frem-satte ønske om samtaler. Under rundgangen i anstalten udvekslede jeg imidlertid bemærkninger med adskillige domfældte, jf. nedenfor. I tilslutning til inspektionen blev der udarbejdet

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 et referat af 30. august 1999 af den indledende samtale, et notat af samme dato om iagttagelser mv. under rundgangen og et referat af 31. august 1999 af den afsluttende samtale. Med brev af 2. september 1999 sendte jeg det nævnte materiale til henholdsvis Politimesteren i Grønland og Anstalten for domfældte i Nuuk idet jeg bad om at modtage eventuelle bemærkninger eller rettelser. Jeg modtog i den anledning breve af 15. og 16. september 1999 fra henholdsvis anstalten og politimesteren. De fremsendte oplysninger er indarbejdet under de relevante punkter nedenfor. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Anstalten for domfældte i Nuuk, Politimesteren i Grønland og Direktoratet for Kriminalforsorgen til eventuelle bemærkninger som den foreløbige rapport måtte give anledning til. Jeg har ikke modtaget yderligere bemærkninger. 2. Bygningsmæssige forhold Anstalten for domfældte i Nuuk er åbnet i Der er senere foretaget bygningsmæssige ændringer. Anstalten består af en hovedbygning med (delvis) kælder og førstesal samt et anneks der ligger i kort afstand fra hovedbygningen. Såvel hovedbygningen som annekset rummer en tjenestebolig. Der er i anstalten 54 pladser. Forud for inspektionen oplyste anstaltslederen i et brev af 22. juli 1999 bl.a. følgende:

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Angående bygningsvedligeholdelsen er der fra centralt hold en mere struktureret bygningsvedligeholdelse under udarbejdelse som kommer til at omfatte alle Kriminalforsorgens bygninger i Grønland. Den påtænkte vedligeholdelsesstruktur forventes at komme til at omfatte en løbende 5 til 6 års periode. Udarbejdelsen er iværksat på grund af en mangelfuld og ofte for dårlig bygningsvedligeholdelse. Til bygningsvedligeholdelsen af Anstalten i Nuuk, er der for finansåret 1997 udmeldt en række særbevillinger på i alt ,00 kroner og for finansåret 1998 er der udmeldt en række særbevillinger på i alt ,00 kroner. For finansåret 1999 forventes der en samlet udmelding af særbevillinger på i alt ca ,00 kroner. Disse særbevillinger anvendes hovedsageligt til større opgaver som facadevedligeholdelse, gulvbelægninger, udskiftning af inventar, vedligeholdelse af installationer etc. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nogen egentlig vedligeholdelsesplan, men den nuværende renoveringsrunde, som er opstartet ved min tiltrædelse i december 1996 forventes gennemført i finansåret 2001, kan vel tages som udtryk for et ikke ubetydeligt vedligeholdelsesniveau, som iværksættes efter princippet Det der trænger hårdest, tages først. Efter den gamle tommelfingerregel omkring bygningsvedligeholdelsesniveau generelt, som går på et årligt vedligeholdelsesniveau på ca. ½ til 1% af bygningsværdien, er der således en rimelig balance i dette niveau, idet anstalten i Nuuk må vurderes til at have en bygningsværdi på ca ,00 kroner og henset til ovennævnte vedligeholdelsesniveau for indeværende og to foregående finansår, så ligger niveauet til den gode side. Angående styringen af den igangværende renoveringsrunde, føres der en kortfattet vedligeholdelsesjournal, således de bevilgede ressourcer udnyttes optimalt Celler I hovedbygningen er der på første sal (afdeling A) 14 celler i stueetagen (afdeling B) er der 12 celler (14 celler ifølge de fremsendte grundtegninger). Herudover er der i stueetagen en sikret afdeling med otte celler og en arrestafdeling med seks celler. Annekset er indrettet med syv celler (med plads til to i hver). (Ifølge inspektionen af anstalten i 1993 måler cellerne ca. otte m 2 ). I stueetagen (afdeling B) er de 12 celler placeret over for hinanden med en mel-lemgang. På afdelingen blev to celler besigtiget efter mit valg.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Disse celler er indrettet med en briks, et skab, en skrivehylde, en boghylde, et tv-bord, en stol, en opslagstavle og lamper. I det ene hjørne er der en vask med koldt og varmt vand, spejl og lampe. Der er i cellerne endvidere et vindue med gardiner. Væggene er malet grå. I den sikrede afdeling blev også to celler besigtiget efter mit valg. Disse celler er indrettet som cellerne på afdeling B. På første sal (afdeling A) er de 14 celler placeret over for hinanden med en gang imellem. Det blev under inspektionen oplyst at de domfældte har mulighed for at medtage eget fjernsyn og egne mindre effekter. Det blev endvidere oplyst at ikke alle madrasser i anstalten er fremstillet af brandhæmmende materiale. Jeg har ikke bemærkninger til indretningen og vedligeholdelsen af de besigtigede celler. Cellernes inventar derimod fremstod lidt ramponeret. Jeg anmoder om oplysning om eventuelle planer for udskiftning af celleinventar. Jeg henstiller at madrasser der ikke er fremstillet af et brandhæmmende materiale, udskiftes med madrasser der er fremstillet af et sådant materiale Bade- og toiletforhold Hver afdeling er indrettet med toilet- og baderum. Badeforholdene på afdeling B og A blev besigtiget.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Badeværelset på afdeling B er indrettet med bruser, vask og særskilt toilet. Væggene og gulvet er beklædt med henholdsvis grå fliser og rødlige klinker. Der er to gulvafløb hvoraf det ene på tidspunktet for inspektionen manglede en rist. Anstaltslederen har i brevet af 15. september 1999 oplyst at den manglende rist efterfølgende er blevet sat i. På afdeling A er der indrettet et toilet- og baderum med et urinal og et særskilt toilet. Der er endvidere en uafskærmet bruseafdeling, to vaske, spejle og lamper. Jeg henstiller til anstaltslederen at overveje en etablering af afskærmning af bruseafdelingen. Herudover har jeg ingen bemærkninger til de besigtigede bade- og toiletforhold Gangarealer Gangarealet på afdeling B er belagt med gråt linoleum, der er opsat lamper, og dørene er malet røde. Der er ingen udsmykning i øvrigt på dette gangareal. Gangarealet på afdeling A har hvide vægge med farvede striber. På en væg er der malet et kort over Grønland. Det blev oplyst at udsmykningen er gennemført som et projekt med deltagelse af de domfældte. Gangarealet i arrestafdelingen har også hvide vægge, og dørene til cellerne er malet røde eller grønne. De forskelligt farvede døre på afdeling B og i arrestafdelingen udgør efter min opfattelse en udsmykning i sig selv.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Jeg har ingen bemærkninger til gangarealerne Opholds- og fritidsrum Hver afdeling er indrettet med et opholdsrum. På afdeling B er der indrettet et kondirum med diverse styrketræningsredskaber. Væggene i rummet er malet lyseblå, og gulvet er belagt med et gråt gulvtæppe. Rummet er udstyret med tre vinduer med gardiner. Under inspektionen påtalte jeg at der ikke var opsat en vejledning i brug af styr-ketræningsredskaberne. Anstaltslederen har i brevet af 15. september 1999 oplyst at vejledningen efterfølgende er blevet sat op. Herefter har jeg ingen bemærkninger til indretningen af dette opholdsrum. I afdeling A er der indrettet et fællesrum med dartskive og tv samt bløde, blå sofaer med tilhørende borde. Lokalet er udstyret med to vinduer med gardiner. I forlængelse heraf er der indrettet endnu et fællesrum med tilsvarende møblement, men uden tv. Af anstaltens husorden fremgår det at anstalten har forskellige spil og bøger til udlån, og at henvendelse herom skal rettes til personalet. Jeg går ud fra at udlånte spil kan medtages til fællesrummet. Jeg anmoder anstaltslederen om at oplyse hvorvidt de domfældte fra andre afdelinger end afdeling B har mulighed for at benytte afdelingens fællesrum, og om hvorvidt de domfældte på afde-

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 ling B har mulighed for at benytte fællesrummet på afdeling A. Hvis det er tilfældet, beder jeg om oplysning om hvorvidt der er fastsat nærmere regler for brugen af fællesrummene på afdeling A og B, og i bekræftende fald beder jeg om kopi af sådanne regler. Jeg har ingen bemærkninger til indretningen af eller inventaret i disse opholdsrum. I den sikrede afdeling er der indrettet et fællesrum med bordtennisbord og tv. Møblementet består af bløde, blå sofaer med tilhørende borde. Rummet er udstyret med tre vinduer. Gulvet er belagt med gråt linoleum, og dørene er malet røde. Jeg har ingen bemærkninger til dette opholdsrum. I arrestafdelingen er der indrettet et fællesrum med tv. Bløde, blå stole med tilhørende borde udgør møblementet. Bordpladerne bar mærker af slukkede cigaretter. Fra loftet hang tre lamper med bulede skærme. Lokalet er udstyret med to vinduer med gardiner. Loft og vægge er malet hvide, gulvet er belagt med gråt linoleum, og dørene er malet røde (bortset fra en enkelt, der er malet gul). Der er ingen (anden) udsmykning. Bordpladerne og lamperne i dette lokale fremstod medtagne. Jeg henstiller til anstaltslederen at der foretages en istandsættelse af disse dele. I øvrigt har jeg ingen bemærkninger til dette fællesrum Gårdtursareal Anstalten har to gårdtursarealer det ene noget mindre end det andet. Disse arealer er bygget op ad en klippe der således danner den ene væg i gården. De

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 øvrige vægge er over soklen beklædt med træ. Træbeklædningen var under istandsættelse med maling på tidspunktet for inspektionen. Over gårdene er udspændt et metalnet. I forbindelse med inspektionen i 1993 blev det oplyst at de domfældte kan være medlem af sportsklubber og lignende. Det blev dengang oplyst at der spilles udendørs fodbold flere gange om ugen og indendørs fodbold i Nusuarq-Hallen en gang om ugen. Det blev samtidig oplyst at der på den største gårdsplads ville kunne indrettes en form for basketballbane ved opsætning af kurve. Jeg går ud fra at muligheden for medlemskab af en sportsklub hvilket har betydning for domfældte med udgang fortsat er til stede, ligesom jeg går ud fra at der er opsat basketballkurve. Herefter har jeg ingen bemærkninger til gårdtursarealerne. Af 8 i anstaltslederens bestemmelser af 1. juni 1999 om ordensregler for opholdet i anstalten fremgår det at bl.a. tilbageholdte i almindelighed har adgang til 2 x ½ times gårdtur pr. dag. Af 2, stk. 4, i anstaltslederens bestemmelser af den samme dato vedrørende tilbageholdte fremgår det imidlertid at tilbageholdte dagligt skal have adgang til Frisk luft i det fri 1 gang, af 60 minutters varighed. Jeg henstiller til anstaltslederen at bringe overensstemmelse mellem de to nævnte regelsæt Vaskefaciliteter I stueetagen er anstaltens vaskeri beliggende. Rummet er indrettet med to vaskemaskiner og en tørretumbler. Væggene var enkelte steder ved loftslisterne lidt afskallede.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Idet jeg går ud fra at de afskallede steder ved lejlighed vil blive udbedret, har jeg ingen øvrige bemærkninger til dette lokale. Det fremgår af 9, stk. 2 og 3, i anstaltslederens bestemmelser om ordensregler for opholdet i anstalten og af anstaltens husorden at de indsatte i anstalten har mulighed for at få vasket privat beklædning, som skal afleveres til vaskemes-teren på nærmere angivne tidspunkter, og at indsatte som ikke har mulighed for at få vasket arbejdstøj på de nævnte dage, med personalets hjælp kan vaske lørdag formiddag Køkkenfaciliteter Anstaltens køkken med tilhørende spiseafdeling er beliggende på førstesalen i hovedbygningen. Køkkenet, der er indrettet som et traditionelt storkøkken, gjorde et udmærket indtryk. Spiseafdelingen er indrettet med borde og stole. Over bordene er der ophængt PH-loftslamper. Langs hele den ene væg er der vinduer med gardiner. På en anden væg er der en stor tavle med oplysninger om menuen. Der er endvidere hængt enkelte billeder op. Væggene er malet i en stærk farve. Det blev oplyst at der foretages indkøb fra fangere, og at der tilberedes meget grønlandsk mad. Også spiseafdelingen gjorde et udmærket indtryk.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 På de enkelte belægningsafdelinger er der indrettet små tekøkkener. På afdeling B er der således indrettet et tekøkken med to kogeplader, vask, skab og bord. Der er opstillet et køleskab. Det blev under inspektionen oplyst at te-køkkenet og køleskabet sjældent benyttes. På den sikrede afdeling er der i en niche indrettet et tekøkken med vask og kogeplader. Der er også her opstillet et køleskab. Det blev oplyst at de domfældte på denne afdeling selv vasker op efter måltiderne. I arrestafdelingen er der indrettet et tilsvarende tekøkkenafsnit. Tekøkkenet på afdeling A blev ikke besigtiget. Tekøkkenerne fremstod i mindre god stand. Herudover gav særligt tekøkkenet på afdeling B indtryk af ikke at blive benyttet særligt meget. Hvad årsagen hertil er (manglende interesse i almindelighed, mindre egnethed på grund af begrænset udstyr og/eller standarden af de fysiske rammer), har jeg i mangel af samtale med de domfældte, jf. nærmere nedenfor, ikke mulighed for at vurdere. Jeg anmoder anstaltslederen om at oplyse hvorvidt en renovering af disse afsnit er indbefattet i den renoveringsrunde som efter det oplyste er opstartet i december 1996, og som forventes gennemført i finansåret Hvis det ikke er tilfældet, henstiller jeg til anstaltslederen at der i den kommende renoveringsrunde iværksættes istandsættelse af disse lokaliteter Annekset Annekset er beliggende i en særskilt bygning lidt væk fra hovedbygningen. Det rummer på første sal syv dobbeltceller. (Ifølge oplysninger fra inspektionen i 1993 måler disse celler ca. 15 m 2.) Fra annekset er der kaldeknap og alarm til vagten. Der foretages endvidere natrondering.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 I indgangslokalet er der opstillet et køleskab. Fra indgangslokalet er der adgang til et særskilt toiletrum der er indrettet med toilet, vask, spejl og lampe. På tidspunktet for inspektionen var låget på cisternen holdt fast herpå med tape. Politimesteren i Grønland har i brevet af 16. september 1999 oplyst at cisternelåget efter oplysning fra anstaltslederen efterfølgende er korrekt monteret ved hjælp af en møtrik. Fra indgangslokalet er der også adgang til et tekøkken med vask, under- og overskabe, fire blus og emhætte. Cellerne i annekset ligger over for hinanden adskilt af en gang. I den ene ende af gangen er der opsat en mønttelefon. Celle nr. 6 blev besigtiget efter mit valg. Cellen er indrettet med to senge, et sofabord, en lænestol, to skabe, opslagstavler og en skrivehylde. De domfældte på denne celle har medbragt et tv og en pc. På tidspunktet for inspektionen manglede der gardiner for vinduet. Anstaltslederen har i brevet af 15. september 1999 oplyst at der efterfølgende er blevet sat gardiner op. En af de domfældte der bebor denne celle, gjorde opmærksom på at han siden april måned 1999 havde efterlyst en nøgle til cellen. Han gjorde endvidere opmærksom på at vinduet er lidt utæt. Det blev under inspektionen aftalt med anstaltslederen at anstalten ser på disse spørgsmål.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Idet jeg går ud fra at anstalten har foretaget det fornødne, foretager jeg mig ikke mere vedrørende de rejste spørgsmål. Celle nr. 4 blev også besigtiget efter mit valg. Denne celle er indrettet med to senge, sofabord, to bløde stole, to skabe, skrivehylde, bogreol og to lave vægskabe. I vinduet er opsat såvel persienne som gardiner. Cellen er personligt udsmykket. I celle nr. 3 er skabene stillet op som rumdeler. Cellen virkede hyggelig med personlig udsmykning. I celle nr. 7 påviste beboeren at vinduesrammen er i dårlig stand, hvorfor der trænger vand ind. Han oplyste endvidere at vinduet er meget utæt. Annekset indeholder desuden et lokale der anvendes som vaske- og baderum. Rummet er indrettet med en vaskemaskine, et toilet, to vaske med spejl over og en bruser uden afskærmning. Væggene er beklædt med grå fliser og gulvet med klinker. Annekset som sådan gav indtryk af at være meget slidt. Under inspektionen modtog jeg oplysninger om at den fremtidige anvendelse af annekset er afhængig af resultatet af arbejdet i Den grønlandske Retsvæsenskommission, der blev nedsat i Kommissionen skal ifølge sit kommissorium foretage en grundig gennemgang og nyvurdering af hele det grønlandske retsvæsen, hvortil hører bl.a. anstalterne. Jeg forstod det sådan at der som følge af kommissionens arbejde bl.a. kan blive tale om nedlæggelse af annekset som belægningsafdeling.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 På den baggrund har jeg besluttet ikke at henstille en snarlig og mere omfattende istandsættelse af annekset da der efter min umiddelbare opfattelse må påregnes at medgå betragtelige ressourcer hertil. Jeg går imidlertid ud fra at anstalten indtil spørgsmålet er afklaret vil være særlig opmærksom på forhold hvor istandsættelse er påkrævet og ikke tåler opsættelse Observationsceller Der er i anstaltens kælderplan indrettet to observationsceller. Cellerne er indret-tet med en fastboltet seng som eneste inventar. Cellernes vindue er på den ud-vendige side udstyret med trælameller der er placeret på skrå, et afløb i gulvet med rist, gulvvarme, lampe over døren og et indkigshul i døren. Væggene er malet grønne. I den ene celle var ruden mærket efter slag. Det blev under inspektionen oplyst at cellerne er indrettet et år tidligere, og at de har været anvendt fem til otte gange. Anstaltslederen oplyste endvidere at han har rykket Direktoratet for Kriminalforsorgen for inventar til cellerne mange gange. I forbindelse med en inspektion som jeg i 1993 foretog af Anstalten for domfældte i Qaqortoq, meddelte Direktoratet for Kriminalforsorgen i brev af 31. marts 1995 ombudsmanden at Politimesteren i Grønland over for direktoratet havde foreslået at (den tidligere eksisterende) sikringscelle i den anstalt blev indrettet som observationscelle i overensstemmelse med de indretningsmæssige krav der stilles med hensyn til indretning og udstyr af observationsceller i de danske anstalter. Direktoratet oplyste endvidere at direktoratet havde tilsluttet sig politimesterens indstilling.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Den 6. april 1995 tog ombudsmanden det oplyste om indretning af observationscelle i den celle i anstalten der hidtil havde været benyttet som sikringscelle, til efterretning. I forbindelse med ombudsmandens behandling af en anden sag (Direktoratet for Kriminalforsorgens sag j.nr. 4.k ) har Direktoratet for Kriminalforsorgen i brev af 19. oktober 1998 meddelt ombudsmanden at der da var bestilt celleinventar mv. til bl.a. observationsceller i Grønland, og at direktoratet samtidig havde anmodet de grønlandske anstalter om at ombygge og indrette sikrings- og observationscellerne i henhold til de regler der gælder for indret-ning af sikrings- og observationsceller i de danske fængsler (dog med dispensa-tion fra disse regler i et vist omfang for så vidt angår Anstalten for domfældte i Nuuk (forrum og placering af varmeregulator)). Det fremgår af det materiale som direktoratet i den forbindelse sendte til ombudsmanden, at bord og bænk blev bestilt hos arbejdsdriften den 22. juli Af Direktoratet for Kriminalforsorgens skrivelse af 27. maj 1994 vedrørende nye regler om anvendelse af observationscelle, sikringscelle, fiksering mv. fremgår det under punkt 2 at direktoratet finder at bl.a. observationsceller bør indrettes og udstyres efter standarder der er foreslået af en arbejdsgruppe vedrørende anvendelse af sikringscelle i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse. Arbejdsgruppen afgav i november 1992 en indstilling om sikringsceller og observationsceller. I indstillingen med tilhørende bilag (bilag 6) er det anført at inventaret i en observationscelle begrænses til en fastspændt vægbriks og et møbel bestående af bord og stol der fastspændes til gulvet. For så vidt angår bord og stol, skal der være tale om et samlet møbel der er fremstillet af massivt træ med afrundede hjørner. Oplysningerne dels i Direktoratet for Kriminalforsorgens brev af 31. marts 1995, dels om ombygning af anstalten i Qaqortoq i 1997 og af anstalten i Aasi-

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 aat i 1997 har givet anledning til en vis undren over at direktoratet tilsyneladen-de først i oktober 1998 har anmodet de grønlandske anstalter om at ombygge og indrette sikrings- og observationscellerne i henhold til de regler der gælder for indretning af sikrings- og observationsceller i de danske fængsler. Jeg har i forbindelse med min inspektion af Anstalten for domfældte i Qaqortoq anmodet Direktoratet for Kriminalforsorgen om nærmere oplysninger om dette spørgsmål. Som det fremgår af det der er anført ovenfor, blev det i forbindelse med inspek-tionen konstateret at observationscellerne ikke er udstyret med et møblement der består af bord og stol. Det er beklageligt at anstaltens observationsceller ikke er udstyret forskriftsmæssigt. Jeg anmoder anstaltslederen om en udtalelse om årsagen hertil. Hvis forholdet på nuværende tidspunkt ikke er bragt i orden, henstiller jeg at observationscellerne snarest muligt bringes i forskriftsmæssig stand. Jeg udbeder mig underretning når forholdet er bragt i orden. For så vidt angår ruden som var mærket efter slag, går jeg ud fra at den vil blive udskiftet hvis det skønnes at den i den konstaterede stand kan udgøre en sikkerhedsrisiko Sikringscelle Anstalten har en sikringscelle der er beliggende over for observationscellerne i kælderen. Cellen er udstyret med en seng og et vindue svarende til vinduerne i observationscellerne. Herudover er der en rude med henblik på indkig i cellen ude fra forrummet. Cellen er også udstyret med en kaldeknap der aktiveres uden for cellen og i vagtstuen, og to lamper. Der er etableret gulvvarme. Væggene er malet grønne.

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 Der er i tilknytning til observations- og sikringscellen indrettet et toiletrum. På tidspunktet for inspektionen var remme påmonteret sengen. Det blev oplyst at handsker opbevares i et skab uden for cellen. I forbindelse med ombudsmandens inspektion af Statsfængslet i Horsens konstaterede han at læderbælte og -remme også dér permanent var påsat sengen i sikringscellen. Denne konstatering gav ombudsmanden anledning til overvejelser om hvorvidt et sådant permanent udstyr på sengen er i overensstemmelse med det skånsomhedsprincip der er nærmere omtalt i indstilling om sikringsceller og observationsceller, november Ombudsmanden tilkendegav som sin umiddelbare opfattelse at det på den ene side ikke ganske kan udelukkes at det påsatte udstyr i nogle tilfælde kan føre til en anvendelse af fikseringsmidler hvor en sådan anvendelse strengt taget ikke er nødvendig. Udstyret kan muligvis også medføre anvendelse af flere fikseringsmidler end de der måtte være nødvendige i det konkrete tilfælde. Hertil kommer at det heller ikke kan udelukkes at udstyret kan være medvirkende til at optrappe en situation med sikringscelleanbringelse således at det blotte syn af udstyret bliver den faktor der udløser en herefter begrundet anvendelse af fikseringsmidler uanset omfanget heraf. På den anden side fandt ombudsmanden ikke helt at kunne udelukke at udstyret i påsat stand i hvert fald i et vist omfang i de tilfælde hvor anvendelse af fikseringsmidler er begrundet, i et vist omfang kan medvirke til at selve anbringelsessituationen ikke trækker ud og således optrappes på grund af den tid der medgår til anbringelsen. Ombudsmanden fandt heller ikke at kunne se bort fra at sikkerhedsmæssige hensyn kan gøre sig gældende i de nævnte tilfælde; dette for så vidt angår såvel den indsatte som de ansatte.

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 Ombudsmanden har bedt direktoratet om en udtalelse førend han tager endelig stilling til spørgsmålet om et permanent påsat udstyr i form af læderbælte og - remme. Når ombudsmandens stillingtagen til spørgsmålet foreligger, vil jeg orientere Anstalten for domfældte i Nuuk herom, herunder om hvorvidt jeg har grundlag for at foretage mig videre i relation til min inspektion af anstaltens sikringscelle. 3. Arbejde mv., undervisning og fritid 3.1. Arbejde mv. Det blev oplyst at der havde været tale om fuld beskæftigelse i det halvandet år der var gået forud for inspektionen. Det blev samtidig oplyst at tilbageholdte i anstalten ikke har arbejdspligt, og at forstod jeg de domfældte der er pensionister, generelt er fritaget for beskæftigelse. Efter bestemmelsen i 103, stk. 1, 1. pkt., i den grønlandske kriminallov skal den dømte så vidt muligt beskæftiges med arbejde hvortil han er egnet, eller i det omfang det findes formålstjenligt, oplæres i et for ham passende erhverv. Efter bestemmelsen i 12, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 239 af 1. april 1999 om anstaltsophold i Grønland har de domfældte pligt til at påtage sig beskæftigelse efter anstaltens bestemmelse. Efter bekendtgørelsens 35, stk. 1, finder de forudgående bestemmelser tillige anvendelse på tilbageholdte i det omfang hensynet til sikringen af tilbageholdelsens formål eller hensynet til sikringen af op-

21 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 21 ret-holdelse af orden og sikkerhed i anstalten gør det nødvendigt, og det er forene-ligt med tilbageholdelsens formål. 35 henviser herved til kapitel 5, 18 d, i lov om rettens pleje i Grønland. Efter bestemmelsen i 1, stk. 1, i anstaltslederens bestemmelser af 1. juni 1999 vedrørende beskæftigelse af anstaltens indsatte har alle domfældte og tilbageholdte pligt til at påtage sig beskæftigelse efter anstaltens bestemmelser. Jeg anmoder Politimesteren i Grønland om en udtalelse til spørgsmålet om hvorvidt tilbageholdte i anstalten har arbejdspligt. Jeg anmoder også om en udtalelse til spørgsmålet om en generel fri-tagelse af de domfældte der er pensionister, fra beskæftigelse. Det blev oplyst at anstalten har god kontakt til arbejdspladserne. Anstalten udleverer et informationsbrev til arbejdsgiverne, på arbejdspladserne udpeges en kontaktperson, og arbejdsgiverne meddeler anstalten hvis den domfældte arbejder over eller afslutter sin arbejdsdag tidligere end planlagt. For så vidt angår beskæftigelse på anstaltens båd, blev det oplyst at der er fire arbejdspladser på båden. Det blev anført at fiskerimuligheden ikke er særligt struktureret, hvilket især har sammenhæng med at der har været fuld beskæftigelse i anstalten i den periode på halvandet år der er gået forud for inspektionen. På tidspunktet for inspektionen var to domfældte i beskæftigelse i anstaltens centralkøkken. Antallet af domfældte i beskæftigelse uden for anstalten var på tidspunktet for inspektionen efter det oplyste ca. 40 der var ikke i alle tilfælde tale om fuld-

22 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 22 tidsbeskæftigelse. Sådanne domfældte modtager almindelig overenskomstmæssig løn. De domfældte der er beskæftiget i anstalten, f.eks. ved rengøring eller afhentning af fragt på havnen, modtager 49 kr. om dagen. De domfældte der er beskæftiget ved økonomifagene (bygning, køkkenarbejde, vaskeri), modtager 73 kr. om dagen. Lønindtægten indgår på en personlig bankkonto der administreres af anstalten. Det blev anført at de domfældte hver dag kan hæve penge mod dokumentation for hvad pengene er brugt til, og at de en gang om måneden kan få en kontoudskrift hvis de ønsker det. I øvrigt må de domfældte selv holde regnskab med kontoen. Der sker ingen tvangsopsparing med henblik på løsladelsen, og anstalten foretager sig efter det oplyste ikke noget særligt for at motivere de domfældte til at spare op. Af anstaltens husorden og af 10 i anstaltslederens bestemmelser om ordensregler for opholdet i anstalten fremgår det at der af indtjente beløb betales for kost og logi. Det fremgår endvidere at der en gang om ugen udbetales lommepenge, og at lommepengenes størrelse er afhængig af om den domfældte har arbejde i eller uden for anstalten eller om den domfældte er arbejdsledig. Under inspektionen blev det oplyst at lommepenge udbetales med 365 kr. Jeg går ud fra at lommepenge af en sådan størrelsesorden udbetales til de domfældte der er i beskæftigelse uden for anstalten.

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Bygningsmæssige forhold...4 1.1. Cellerne i hovedhuset...4 1.2. Cellerne mv. i annekset...5 1.3. Gangarealer, kælder, gårdtursareal, badeforhold mv....6

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Som led i ombudsmandens inspektionsvirksomhed (jf. 18 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand) foretog jeg og tre af embedets medarbejdere den

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Køge den 27. april 2010

Inspektion af Arresthuset i Køge den 27. april 2010 16. maj 2011 Inspektion af Arresthuset i Køge den 27. april 2010 ENDELIG J.nr. 2010-0991-6282/PH 1/82 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 4 2.1. Ændringer siden sidst...

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 165 Offentligt Den 17. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3498-628/PH 1/69 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...5. 2. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...5. 2. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Bygningsmæssige forhold mv...6 2.1. Celler...9 2.2. Toilet- og badefaciliteter...10 2.3. Fællesområder...12 2.4. Køkken...13 2.5. Vaskerum...13

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Regler & Information for indsatte HUSORDEN

Regler & Information for indsatte HUSORDEN Regler & Information for indsatte HUSORDEN Forord Kriminalforsorgens rolle er, at fuldbyrde de foranstaltninger, som domstolene har fastsat. Det er Kriminalforsorgens Hovedkontor, der har bestemt, hvor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Bygningsmæssige forhold mv... 5 2.1. Gangarealer... 7 2.2. Cellerne... 8 2.2.1. Almindelige celler... 8 2.2.2. Frigangsafdelingen...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Ad punkt 2.1.Generelt

Ad punkt 2.1.Generelt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. januar 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg fængslet og direktoratet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010 Den 23. juni 2011 Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010 ENDELIG J.nr. 2010-2536-6282/TAN 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelse mv.... 3 2.1. Beskæftigelsessituationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.7. Køkken og opholdsrum...3 Ad punkt 2.8. Besøgslokaler...4 Ad punkt 2.9. Gårdtursareal...6 Ad punkt 3.1. Arbejde...7 Ad punkt 3.2. Undervisning...9

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2924-628/PH 1/41 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse... 4 2.1. Arbejde... 5 2.1.1. Den

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4. 2. Bygningsmæssige forhold mv...5. 2.1. Bygning og gangarealer...5 2.2. Cellerne...6 2.3. Øvrige rum mv...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4. 2. Bygningsmæssige forhold mv...5. 2.1. Bygning og gangarealer...5 2.2. Cellerne...6 2.3. Øvrige rum mv... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Bygningsmæssige forhold mv...5 2.1. Bygning og gangarealer...5 2.2. Cellerne...6 2.3. Øvrige rum mv...9 2.3.1. Besøgsrum...9 2.3.2. Gårdtursareal...10

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere