Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby"

Transkript

1 Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen

2 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen Introduktion og formål... 4 Vision... 4 Værdier... 4 Sådan oplever vores medlemmer og interessenter vores værdier... 4 Mission... 4 Organisationsplan, Cykling Odense... 5 Politikker... 6 Økonomi... 6 Medlemmernes forpligtigelse... 6 Forældrenes forpligtigelse... 6 Licitationsmodel... 7 Sikkerhed og forebyggelse af uheld... 7 Pædofili... 7 Doping... 8 Rekruttering, fastholdelse og socialt ansvar... 8 Målsætninger... 9 Cykling Odense... 9 Bane... 9 Børn og unge... 9 Landevej Motion Terrænsport Talentudvikling og elite Vision Værdier Forventninger Træning Sæsonplan Vilkår for rytterne Organisationen Lidt om Cykling Odenses talentudvikling gennem årene SWOT -analyse for, Cykling Odense Stærke sider Muligheder Svage sider Trusler SWOT Bane SWOT Landevej, seniorer SWOT Børn og unge SWOT Motion Interessentanalyse (alfabetisk arrangeret) Strategi- og årsplan , overordnet for Cykling Odense Funktionsbeskrivelser og opgaver, ansvar og kompetenceprofil Funktionsbeskrivelse, formand - Claus Rasmussen Funktionsbeskrivelse, næstformand John Smed Funktionsbeskrivelse, kasserer Torben Thomsen Funktionsbeskrivelse, udvalgsformand Funktionsbeskrivelse, formand for børne- og ungeudvalg Kristian Lilliendal Funktionsbeskrivelse, rytterrepræsentant Funktionsbeskrivelse, arrangementsansvarlig Claus Rasmussen... 34

3 Side 3 af 43 Funktionsbeskrivelse, lånecykelansvarlig Funktionsbeskrivelse, erhvervsklubformand Funktionsbeskrivelse, banetræner for børn og unge Funktionsbeskrivelse, landevejstræner for børn og unge Funktionsbeskrivelse, MTBtræner for børn og unge Funktionsbeskrivelse, landevejstræner senior Funktionsbeskrivelse, terrænsportstræner Tjekliste til dig der skal arrangere cykelløb Ordforklaring... 43

4 Side 4 af 43 Organisationshåndbogen Organisationshåndbogen for tager udgangspunkt i de tidligere versioner af Organisationshåndbogen. Organisationshåndbogen er den guide eller plan som hovedbestyrelsen vil tilstræbe at navigerer efter. Introduktion og formål Formålet med Cykling Odenses organisationshåndbog er at sikre såvel Cykling Odenses medlemmers berettigede forventninger til Cykling Odense som Odense Kommunes krav og forventninger. Forretningsplanen dækker alle funktioner, som kan have indflydelse på Cykling Odenses fortsatte udvikling. Den på hjemmesiden viste version er den altid gældende og sidst opdaterede version. Vision Cykling Odense er landets førende cykelklub i landets førende cykelby og en klub der kan tiltrække, fastholde og udvikle ryttere inden for alle cykelsportens discipliner, klasser og aldre. Værdier Ansvarlig, proaktiv, professionel og social, er de værdier, der er grundlaget for Cykling Odenses arbejde for at nå sin vision. Sådan oplever vores medlemmer og interessenter vores værdier Ansvarlighed Overholder indgåede aftaler og forpligtigelser. Sund økonomi hvor budgetter overholdes. Efterlever formulerede politikker. Proaktiv Tager initiativ, agerer i stedet for at reagere, søger indflydelse på beslutninger, deltager aktivt i klubbens virke. Professionel Faste retningslinjer i berøringsfladen mellem klub og medlemmer. God omtale af både klub og sponsorer såvel i det daglige som ved arrangementer. Social Åbenhed, trygge rammer, fælles arrangementer træningslejre, klubbens dag, sammenhold og bånd på tværs af discipliner. Mission Gennem bemærkelsesværdige resultater såvel i Danmark som i udlandet, at være kendt som en klub der fostrer landets bedste ryttere inden for cykelsportens discipliner.

5 Side 5 af 43 Organisationsplan, Cykling Odense Cykling Odense Generalforsamling FU Hovedbestyrelse Fyen Rundt Bane Børne og Unge Talentudvikling og Elite Landevej MTB og Cross Motion

6 Side 6 af 43 Politikker Inden for de områder, som er omfattet af vores værdier, er der udarbejdet en række politikker inden for hvilke, såvel hovedbestyrelse og forretningsudvalg som de sportslige udvalg skal agere. Økonomi Vi vil løbende sikre, at alle administrative opgaver kritisk vurderes for at se, om de tilgodeser vore interessenters behov. Vi vil opretholde en effektiv og stram økonomistyring gennem opfølgning på lagte planer og budgetter. Vi vil altid sikre, at vi kan betale enhver sit. Gennem drifts- og balancestyring vil vi sikre en optimal anvendelse af Cykling Odenses økonomiske ressourcer. Vores regnskab skal være transparent og designes på en sådan måde at det tydeligt viser hver enkelt afdelings driftsresultat. Medlemmernes forpligtigelse Cykling Odense forventer at klubbens medlemmer og forældre stiller sig til rådighed som hjælpere ved klubbens aktiviteter og dermed bidrager til klubbens fortsatte udvikling. Cykling Odense ønsker at tilgodese de medlemmer og forældre, der bidrager med praktisk hjælp til klubbens arrangementer og udvikling. Medlemsudbytter i form af reduceret egenbetaling til lånecykler til børn og unge, tilskud til træningslejre og beslægtede aktiviteter samt startpenge vil blive gradueret efter indsats. Cykling Odenses medlemmer erklærer med deres underskrift at de er berettiget til at opnå andel i de pågældende udbytter. Forældrenes forpligtigelse Mød op til løb, barnet ønsker dette. Giv opbakning til alle børn ved løb, ikke kun dit eget. Giv opbakning til børnene både i medgang og i modgang. Respekter trænernes træningsmetoder og kom eventuelt med alternative forslag til træneren, når børnene ikke hører på det. Kritiser ikke uberettiget løbsledelsens afgørelser. Giv opfordringer til dit barn om at deltage pres ikke Spørg om løbet var spændene og sjov ikke kun om resultater Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke

7 Side 7 af 43 Vis respekt for arbejdet i klubben tag initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv end lyst og engagement. Tænk på at det er dit barn der kører cykelløb ikke dig Licitationsmodel Større arbejdsopgaver i klubben kan udbydes til klubbens egne afdelinger mod passende honorar, disse honorarer kan opspares til næste kalenderår, eventuelt opsparede midler må ikke modregnes i budget og skal være anvendt senest næste kalenderår. Større arbejdsopgaver i klubben kan herudover udbydes til andre samarbejdsforeninger, mod et passende honorar. Sikkerhed og forebyggelse af uheld Alle ryttere skal i forbindelse med deltagelse i træning og løb, køre med cykelhjelm, overholde færdselsreglerne samt regler for færdsel i skov og på stier. Forældre der følger deres børn til træning på cykel opfordres til altid at bruge hjelm. Ved træning af børn og unge er det kun trænernes telefon der ikke skal stå på lydløs. Pædofili Cykling Odense ønsker at sikre vores unge cykelryttere under 15 år mod pædofili. Det skal ske i et samarbejde og en åben dialog ledelse, trænere og forældre imellem. Cykling Odense benytter sig af den kontrolmulighed, cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister 36 giver, for at kontrollere, hvorvidt trænere eller ledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili. En konsekvent kontrol bør medvirke til at skabe tryghed, men da kontrol i Det Centrale Kriminalregister kun omfatter personer, der rent faktisk er anmeldt eller dømt for pædofili, bør kontrollen ikke medvirke til at skabe falsk tryghedsfornemmelse. Følgende personer kontrolleres: Trænere for børn under 15 år Børne- og ungdomsudvalgsmedlemmer Kontrollen foretages ved ansættelse af trænere eller valg af medlem til børne- og ungdomsudvalget samt en gang årligt herefter, så længe den pågældende fungerer som træner for børn under 15 år eller er medlem af børne- og ungdomsvalget. Det er klubbens formand, der efter skriftligt samtykke fra den pågældende træner eller børne- og ungdomsudvalgsmedlem, indhenter oplysningerne i Det Centrale Kriminalregister. Formanden har tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige. Hvis en træner eller et udvalgsmedlem ikke skriftligt vil give samtykke til indhentning af oplysninger kan han/hun ikke opnå ansættelse/valg. Forholdsregler for trænere/ledere: For at imødegå situationer, hvor en træner eller leder kan blive udsat for mistanke eller beskyldninger, skal følgende forholdsregler altid følges: På ture hvor der overnattes, skal der altid deltage mindst to ledere

8 Side 8 af 43 Indsmøring med varmecreme, massage eller lignende skal altid ske med to lederes tilstedeværelse eller i offentligt rum. Ledere og trænere skal altid udvise respekt for børns blufærdighed ved omklædning og badning. Mandlige trænere/ledere bader ikke samtidig med piger og omvendt, evt. venter træner/leder med at bade, til børnene er færdige. At respekterer et nej, også i leg. Mobiltelefoner skal være slukket i omklædningsrum. Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end ledere/trænere gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives. Alle har pligt til at gå til hovedbestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem. Det er Cykling Odenses formand, som tegner foreningen i en sådan sammenhæng, med støtte fra et udvalgsmedlem. En mistanke skal behandles med den største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person. Procedure ved sager om pædofili: Såfremt en træner/leder anmeldes til politiet vedrørende pædofili, skal den pågældende omgående suspenderes fra sine hverv, så længe undersøgelse foregår. Medfører undersøgelsen domfældelse, indstilles den pågældende til eksklusion fra Cykling Odense, og kan ikke senere optages som medlem. Hvis undersøgelsen ikke medfører dom pga. manglende beviser, men sagen anses som særdeles belastende for klubben, kan bestyrelsen indstille pågældende til eksklusion. Doping Cykling Odense arbejder proaktivt på at udbrede kendskabet og udbredelsen af Danmarks Cykelunions værdigrundlag om Fair Cykling, herunder en utvetydig afstandtagen fra brug af doping. Rekruttering, fastholdelse og socialt ansvar Vi vil kunne tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede hjælpere og ledere, uanset køn, religion og etnisk oprindelse. Hvert enkelt medlem med tillidshverv skal igennem funktionsbeskrivelser og arbejdsbeskrivelser kende sine opgaver i klubben. Kompetencen skal udvikles løbende gennem uddannelse og udvikling samt tildeling af opgaver, der modsvarer dette.

9 Side 9 af 43 Målsætninger Cykling Odense Organisatoriske Udbygge medlemstallet i 2015 med 20% til omkring 300 medlemmer Sikre at alle aktiviteter på den nye cyklebane evalueres under hensyn til ønske fra brugerne Øgede sponsorindtægter igennem bedre sponsorarbejde Juniorhold i 2015 og 2016 Konsoliderer et forum for U23 ryttere Flere medlemmer tager ansvar i planlægningen af arrangementer Sportslige Være med i TOP 5 på DCU s pointstatistik Nå mindst 1000 point på DCU s pointstatistik Nå mindst 1000 points på DCU s pointstatistik Være med i TOP 5 på DCU s placeringsstatistik At have en bred vifte at ryttere, som kører cykelløb rundt omkring i Danmark Sociale Afholde en minimum 3 5 sociale arrangementer, f.eks. juleafslutning, fastelavn, klubfest, samt klubmesterskaber Det skal være sjovt at gå til cykling Rekruttere og fastholde bedre velkomst når der kommer nye medlemmer, udgangspunkt i rytteren, første indtryk Bane Vi vil fortsat være med i top 3 med hensyn til antallet af licensryttere der køre på bane Deltage i DM i alle klasser Ryttere med ved 6 dagesløb i Ballerup Skoleturnering for børn mellem 800 og 1000 deltagere Børn og unge Anvende og igangsætte principper i ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept) Få 1 2 flere trænere pr. disciplin med i kredsen omkring B&U Øget brug af hjælpetrænere Hjemmesiden skal bruges aktivt Få ansvarshavende hjælpere i form af forældre og motionister Udvikle cykelskole for at få flere U11 ryttere Informationsmateriale skal udarbejdes. Samarbejde med kommunen så kontaktform findes til 6-8 årige i SFO-ordninger Som minimum og som nu have mindst 50 ryttere i B&U

10 Side 10 af 43 Fastholde modtagelse af nye medlemmer ved et lille formøde der har til formål at informere om B&U s mål og handlinger for på denne måde at afstemme forventninger. Være ærlige om grundlæggende værdier og parate til tab hvis klubbens og rytters værdisæt er langt fra hinanden. Det skal være sjovt at gå til cykling Træningstur for ungdom i foråret Træningscamp i foråret for alle børn og unge, hvor der lægges vægt på teknik og leg Diplomer og medaljer for tekniske kvalifikationer ikke kun at kunne køre stærkt Få afviklet sociale arrangementer. Flest mulige børne/unge skal have licens 8 10 piger ind i klubben Landevej Vi skal arbejde med vores ryttere, så vi frem mod næste sæson minimum har én rytter i A-klassen, samt at gøre træningen så attraktiv, at der til hver træning er minimum 20 deltagere. Målene skal nås gennem målrettet trænerindsatser, faglighed samt viden om- og evt. implementering af nye træningsprincipper og feedback til rytterne. Motion 20% flere aktive motionister i 2015 Afholde sociale arrangementer, hvor mindst 80% af de aktive motionister deltager Terrænsport Have 15 licenshavende ryttere i 2015 Inddrage arealerne omkring Cyklebanen i træningen, så snart arealerne tillader det Arrangere mindst ét licensløb i 2015

11 Side 11 af 43 Talentudvikling og elite Cykling Odense ønsker at styrke arbejdet med talentudviklingen ved at bygge videre på de ryttere som igennem ATK-træningen er kommet i en position hvor de fysisk og psykisk er parat til en videreudvikling der stræbe efter at blive egentlig eliterytter. Dette skal ske ved fortsat at arbejde med et egentlig juniorhold i 2015 og 2016 samt et U23 initiativ, der giver disse ryttere nogle attraktive rammer for deres træning. Målet er at omkring 80% af rytterne har været medlem af Cykling Odense i mere end 3 år. Arbejdet hermed skal tage udgangspunkt i Cykling Odenses overordnede vision, værdier og mission. Alle der arbejder med talentudviklingen skal være med til at sætte rammerne for dette - ledere såvel som ryttere, de skal i fællesskab udvikle deres fælles vision og sæt er værdier for talentarbejdet, så alle kender og føler sig forpligtet herpå. Vision At skabe et udviklingsforum for U17 og U19 ryttere, med fokus på Cykling Odense og på Fyn. At give rytterne en alsidig udviklingsmulighed, hvor cykelbanen vil få en væsentlig faktor At skabe ryttere der kan indgå på kontinentalteams som 1 års senior. Værdier Respekt vi er forskellige, men vil det samme. Loyalitet - Vi repræsenterer holdet også når vi skriver på face book m.m.! Positiv kommunikation vi taler pænt til hinanden Glæde - Hjælpsomhed Seriøsitet Vilje Jeg vil, jeg kan, jeg tør Dette er et tilbud og det forventes af alle at de lever op til deres ansvar (såvel socialt som sportsligt). Sport, skole og uddannelse hører sammen og passes. Vi støtter vore sponsorer og stiller op, hvis de har et behov. Forventninger Ryttere der siger ja til projektet, siger samtidig ja til: At følge klubbernes fællestræning og evt. individuelle programmer At føre træningsdagbog At være engageret i egen udvikling At have nogle positive holdninger At være loyal og en god kammerat At være rollemodel for de yngre ryttere i klubben At følge de planlagte aktiviteter At indgå i et team, hvor man bidrager til andre og viser god moral At man deltager i aktiviteter der arrangeres af klubberne i det omfang det er muligt. At deadlines og tidspunkter overholdes At man har læst og accepteret at køre under DCU s antidopingcharter At der vil være konsekvens hvis man ikke lever op til værdierne og forventninger.

12 Side 12 af 43 Træning Cheftræner: Carsten Olsen Assisterende cheftræner: Kristian Lillendal Træning U19: Trænerteamet udarbejder træningsprogram på træningsdage for rytterne. Rytterne udfylder dagbog og tager ansvar for egen træning, dvs. man sammensætter selv sit træningsprogram ud fra nogle grundprincipper. Man deltager så vidt muligt i klubbens træningspas. Rytterne sparrer med trænerteamet. Rytterne testes 2-3 gange i løbet af året efter aftale med cheftræneren Sæsonplan Hjemlige løb Der sammensættes en løbskalender for sæsonen, med løb der som minimum skal køres. Afvigelser fra denne aftales direkte med den sportslige ledelse. Løbskalender forelægger ca. 1. februar Det er et krav at man deltager i DM, Junior Cup, udenlandske løb og andre prioriterede løb. Udenlandske løb Der arrangeres deltagelse i 2 3 løb i udlandet (evt. etapeløb) for Junior. Træningslejr i marts/april 2015 Vilkår for rytterne Cykel stilles til rådighed Man skal selv tegne forsikring Cykler afleveres i samme stand som den er modtaget i Man stiller selv med løbshjul Startpenge og licens betalt Cykeltøj stilles til rådighed (afleveres evt. ved sæsonafslutning) - mindre egenbetaling/egenbetaling ved supplement 3-4 samlinger/træningssamlinger i vinter i Odense Træningslejr i marts eller april 2-3 udlandsturer i 2015 Alle danske licensløb (evt. nogen egenbetaling ved overnatning og mad) Energiprodukter til løb Hjelm Profiltøj udleveres Indskrivningsgebyr: kr. for hele året incl. kontingent i moderklub samt kontingent til banen.

13 Side 13 af 43 Organisationen Bestyrelse: Claus Rasmussen og Carsten Olsen Manager og Teamchef: Carsten Olsen Sportsdirektør: Kristian Lillendal Hjælpere: Forældre og venner Materiel: Aftales ved sæsonstart Hjemmeside: Nyheder: Forældre Sponsorkontakt: Bestyrelse Presse: Claus Rasmussen Lidt om Cykling Odenses talentudvikling gennem årene Cykling Odense har gennem mange år udviklet store navne inden for cykelsporten, og de meget erfarne trænerkræfter som her ligger bag, står stadig til rådighed for klubben. I de senere år kan nævnes: Lasse Normann, OL guld 2012 Alex Rasmussen 4 x verdensmester Holdløb, Parløb, Schrats. Casper Jørgensen Verdensmester Holdløb Derudover en del på nationalt niveau. Det vil vi gerne fortsætte med, og i de kommende år har vi et kul nye unge ryttere, med talent, og som vi forventer os meget af. Det første år, vil jeg være ærlig og sige at vi ikke kommer til at dominere juniorrækken, da de ryttere vi kan hentet til holdet ikke vil have topniveau, så man skal se projektet over hele perioden, og vi i år to for de virkelige store talenter op i juniorrækken, men arbejdet med holdet i 2014 rækker også ned i ungdomsrækken, så vi har en bred trup at arbejde med. I 2014 kommer vores nye indendørs cykelbane også i gang, og det vil betyde stor tiltrækning til klubben, og dermed også holdet. På baggrund af aktiviteterne i 2014 vil arbejdet i 2015 og 2016 blive årene hvor vi målrettet satser på at være med i toppen. Sponsorer der vil bakke op om Cykling Odenses projekt, vil automatisk få mulighed for også at indgå samarbejde om andre Cykling Odense begivenheder såsom FYEN RUNDT, arrangementssponsorer på banen ved diverse stævner og mesterskaber.

14 Side 14 af 43 SWOT -analyse for, Cykling Odense Hovedbestyrelsen sikre at der hvert år udarbejdes en SWOT-analyse for hele Cykling Odense, således at disse kan indgå i det samlede planlægning og arbejde med årsplan og strategi for den kommende sæson. Stærke sider Selvevaluering Mål Aktivitet Aktivitet Resultat Sportslige begivenheder Mange cyklediscipliner Højt sportsligt niveau Sund/stabil økonomi Nuværende situation I 2015 arrangeres i samarbejde med Udvikling Fyn, Fyen Rundt. Situationen omkring Udvikling Fyns engagement er usikker efter Efter at den nye cyklebane er færdig er der planlagt en lang række arrangementer vinteren 2014 og foråret 2015, se Cykling Odense har alle cykelsportens discipliner på programmet Cykling Odense har formuleret en række sportslige målsætninger for de enkelte områder Vores politik på området er klar, den fastholder vi. Ønsket situation Hvad vil vi opnå? Sikre at der ressourcer til at fastholde det høje niveau Handlingsplan Hvad vil vi gøre? Fastholde nuværende aktivitetsniveau, sikre at såvel Fyen Rundt bliver en sportslig og økonomisk succes. Ansvarlig & deadline Hovedbestyrelsen Hvordan vil vi måle succesen? Sikre at opstillede mål evalueres. Fortsætte hermed Ingen yderligere i forhold til nu Hovedbestyrelsen At der er ryttere inden for alle discipliner At vores mission opnås Fortsætte hermed, videreføre politik herfor, men også at sikre regelmæssig statusrapporter til de enkelte udvalg og klub som helhed, samt regelmæssig udsendelse af medlemslister. Arbejde mere systematisk med træneruddannelse og målsætninger for de enkelte ryttere. Hovedbestyrelsen/udvalgene Ingen yderligere i forhold til nu Kasserer At der er opstillet sportslige målsætninger for alle udvalg der har licensryttere At forretningsudvalg og hovedbestyrelse løbende og i hvert fald hver anden måned modtager statusrapport på klubbens samlede økonomi.

15 Side 15 af 43 Erfaring arrangementsmæssig henseende Stor "egen avl" af ryttermateriel Gode fysiske rammer for klubliv God aldersspredning i klubben God organisationsstruktur Udbredt ansvarlighed Mange hjælpere i et godt socialt miljø Mange af klubbens medlemmer har stor indsigt i planlægning og gennemførsel af arrangementer. God manual/checkliste er udviklet og kan fremfindes via hjemmesiden. Klubben er god til at fremelske ryttere og har derfor ikke været ude at rekruttere ude i byen. Vi har et velfungerende område i form af klubhus, omklædning m.v. på cyklebanen samt adgang til Odense Idrætshals faciliteter til tilfælde af større arrangementer. Der er en god og stor aldersspredning på klubbens medlemmer, dog med et dyk i junioralderen, hvor vi har svært ved, at fastholde de unge Foreningen har en klar ansvar og beføjelsesinddeling, hvor hver enkelt afdeling kan opererer inden for tildelte budgetter Mange medlemmer udviser stor ansvarlighed for klubbens aktiver og aktiviteter. På de områder, hvor der er formuleret politikker efterleves disse i meget høj grad. Der er mange hjælpere i Cykling Odense, også hjælpere som der bliver dyrket rovdrift på At alle arrangementer er så velbeskrevne, at alle i princippet kan gennemfører arrangementet. At fastholde denne egen avl At fastholde dette At kunne fastholde den store aldersspredning og sikre en udvikling, der gør, at juniorrytterne får lyst til at fortsætte At vores mission opfyldes At fastholde denne ansvarlighed At kunne fastholde den nuværende hjælperskare, men også sikre at det ikke er de samme, der igen og igen bliver trukket på. Anvende denne liste se ved at trykke her Ingen specifikke aktiviteter planlagt Ingen specifikke aktiviteter planlagt Ingen specifikke aktiviteter planlagt Udbrede kendskabet til klubben ved at skabe resultater og arrangere cykelbegivenheder, som lever op til vores værdier om, at være professionel Klubbens ledere viser vejen ved at gå forrest Spørge noget bredere, involvere nye hjælpere, være mere præcise på hvilke opgaver, de skal løse funktionsbeskrivelser og eller manualer/drejebøger. Sikre at indtjente penge kan overføres til næste års aktiviteter uden at dette reduceres i budget Forretningsudvalget i samordning med de enkelte udvalg der arrangerer de enkelte arrangementer. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen ongoing proces Hovedbestyrelse, træner og ledere Hovedbestyrelsen En forankret manual tilknyttet dette koncept. At 80% af rytterne har været medlem i mere end 3 år Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant At behovet for at købe hjælp, fortsat er meget lille

16 Side 16 af 43 Muligheder Selvevaluering Mål Aktivitet Aktivitet Resultat God offentlig opbakning Fællesskab med andre klubber og idrætsgrene Udvikle nuværende talentudviklingsmiljø for drenge og piger, gradueret efter alder og udviklingsbehov og med særlig fokus på Juniorer og U23 Kraftcenter - Vest Nuværende situation Såvel Odense Kommune og Udvikling Fyn opfattes som gode samarbejdspartnere til Cykling Odense Cykling Odense har i dag samarbejde med flere fynske licens- og motionsklubber inden for cykelsporten og enkelte sporadiske eksempler på samarbejde med andre cykelklubber, motorcykelklubber v. Fyen Rundt Cyklebanen bliver med dennes faciliteter centrum for vores elitemiljø på såvel landevej som bane, da der er gode muligheder for materialeopbevaring samt massagerum og værksted. DCU/Team Danmark arbejder på konceptet, CO står klar til at understøtte udviklingen af dette, men der er ikke for nuværende nogen beslutning truffet på området Ønsket situation Hvad vil vi opnå? Handlingsplan Hvad vil vi gøre? Ansvarlig & deadline Hvordan vil vi måle succesen? At dette skal fortsætte Sikre at samarbejdspartnere FU At vi kan udvide vores samarbejde holdes løbende informeret om og gerne opnå flere det udbytte, de har ved at støttemidler. støtte os. Fortsætte med dette Ikke defineret Ikke defineret Ikke defineret Ekspandere kraftigt, med de nye muligheder de nye faciliteter kan danne rammerne for At en sådant center kører i CO regi, med opbakning fra DCU og Team Danmark Medvirke til at få de bedst mulige rammer omkring den nye cyklebane, ved at sikre en struktureret træning, koordineret af træneres som har gennemgået DCU s træneruddannelse og ATK-program. Der er arrangeret en række disciplinspecifikke træningspas f.eks. sprint, holdkørsel samt etablering og forankring af et egentligt dameprojekt. DCU s udmelding afventes, vi forsøger løbende at kvalificerer DCU s beslutning herom. Trænergruppen for målgruppen i samarbejde med eliteudvalget Baneudvalget Øge medlemstallet af ryttere i målgruppen fra 20 til 40 i 2015 og til 50 i Stor synlighed ved banestævner, minimum 25% af ryttere ved banestævner, og at 20% af disse ryttere er med i TOP 5. Stor synlighed ved landevejsstævner og have ryttere der gør sig gældende i TOP 5. (Ca. 80% af rytterne skal have været medlem af CO i 3 år eller mere. Vi får kraftcenter til CO

17 Side 17 af 43 DCU - god kontakt til ledelsen Stor by: Odense - stort potentiale Træd til i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse Forholdet til DCU s ledelse er nu reetableret de sidste par år hvor der ikke har været baneaktiviteter har behovet for samarbejde ikke været så påkrævet. Cykling Odense er rimeligt kendt i Odense. Især i sportskredse. Vi har et rigtig godt samarbejde med kommunen og Odense Idrætspark. Selv om det er en stor by, er det dog ikke altid lige nemt at få nye medlemmer. Vi skal dog stadig arbejde hårdt for at blive ved med, at blive kendt af flest muligt. I 2012, 2013 og 2014 har vi haft samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om den såkaldte TrædTil kampagne. Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger fra Kræftens Bekæmpelse og de har tilkendegivet at de gerne vil fortsætte samarbejdet. Arrangementet er nomineret til CEC Copenhagen Event Company s Bike Award Fortsætte det gode samarbejde og opnå indflydelse på DCU s dispositioner. Samarbejdet skal foregå på to fronter. Dels ved tildeling af arrangementer og dels på den sportslige side, som bl.a. at koordinere sæsonplaner, så der ikke er for mange sammenfald i aktiviteter. Cykling Odense skal være den første cykelklub der nævnes på Fyn, når man beder nogen om at sige navnet på en cykelklub. Der skal være en stor børne/ungdomsafdeling, som skal være en vigtig fødekilde til klubbens elitebaserede arbejde. Dog vil der nok altid være et vist behov for et supplement ude fra. At vi får mindst 800 ryttere til start Vil blive ved med at kæmpe, og være fleksible i vores indstilling Ved fortsat at have en stærkt elitepræget arbejde for de talentfulde unge og juniorer. Der skal fortsat gøres et stort PR arbejde. Sikre at organisationen omkring cyklebanen bliver forankret i løbet af foråret 2015, således at ansvaret for banens aktiviteter bliver spredt på en større lederskarer. Fortsætte som i år FU og formand. Hele klubben. Deadline i løbet af Juniorteamet vil være ansvarlig for at koordinere og arrangere dette, samt være ansvarlig for at stille med hjælpere, Ikke defineret Resultater. Økonomisk fremgang Få TV mere i tale Fødekæde til såvel juniorhold som U23 hold i løbet af 2015 og På mængden af presseomtale og at det opstillede budget overholdes på såvel udgifts- som indtægtssiden.

18 Side 18 af 43 Svage sider Selvevaluering Mål Aktivitet Aktivitet Resultat Sårbarhed mht. ledere/for få aktive ledere Uddelegering af opgaver Dalende sponsorstøtte Nuværende situation Der er mangel på ledere der vil/tør tage et ansvar. Vi er blevet bedre til dette, navnlig børne- og ungeudvalget samt terrænsportsudvalget går foran her Sponsorarbejdet hviler på for få skuldre, men der er tegn på lyspunkter i arbejdet. De fleste medlemmer som kunne tegne sponsorarbejdet er alle travlt optaget af eget arbejde, samt evt. praktisk arbejde for klubben i øvrigt Ønsket situation Hvad vil vi opnå? Alle valgbare poster besat. Ungdom/juniorledere der kan få junior og ungdomsarbejdet styrket. At vi trygt kan uddelegere mange flere opgaver Sammentømret sponsorudvalg, der skaber økonomisk grundlag for klubben Handlingsplan Ansvarlig & deadline Hvad vil vi gøre? Markedsfører vores håndbog, Hovedbestyrelsen. blive bedre til at spørge om Generalforsamlingen, februar 2015 hjælp, lave uddannelse i kommunikation. Udbyde opgaver i licitation til Hoved bestyrelsen senest udvalg og give udvalgene 1. april 2015 mulighed for at spare penge op, som kan overføres til næste års forbrug. Dette betyder at forældre umiddelbart kan se værdien af at give en hånd med, da indtægter tilbageføres til den afdeling der stiller hjælpere. Få samlet og koordineret Hovedbestyrelse, foråret sponsorarbejdet, således at 2015 alle der deltager i arbejdet har én person som tager sig af koordineringen. Hvordan vil vi måle succesen? At alle poster er besat. Flere hjælpere, mange opsparede midler Solidt økonomisk fundament for klubbens drift. Kan opfattes uheldigt at vi er store og har monopol i Odense Som så mange andre steder gælder janteloven også på dette område den vil vi ikke kæmpe imod, blot vide at den er der, men at vi ikke accepterer den. At ingen potentielle medlemmer holder sig tilbage for at indmelde sig i Cykling Odense Sikre at trænerne er gode til at tage imod nye ryttere og give disse et positivt indtryk af klubben, således at disse får en positiv oplevelse. At lederskaren kommer på kommunikationskursus, senest At kursus er afholdt og at der har været en god evaluering.

19 Side 19 af 43 Trusler Selvevaluering Mål Aktivitet Aktivitet Resultat Presse mister informationslysten vedr. sporten Andre ungdomsidrætsklubber og ungdomsaktiviteter trækker hårdt med mange tilbud Negativ omtale på grund af dopingaffærer mv. Nuværende situation Vi er ikke så dårligt stillet endda, men det kan dog blive bedre. Vi har d.d. et rimeligt tag i de unge, men har lidt problemer med at få dem til at køre rigtig cykelløb. Vi har dog ikke så mange at vi lukker for tilgang. Cykelsporten støder stadig på hånlige bemærkninger fra udenforstående hvilket vi efterhånden har lært at tage helt roligt. I Cykling Odense har vi formuleret en politik for området, som linker helt op til DCU s politik. Ønsket situation Handlingsplan Ansvarlig & deadline Hvordan vil vi måle succesen? Hvad vil vi opnå? Hvad vil vi gøre? Ikke defineret Ikke defineret Ikke defineret Ikke defineret At der var en større gruppe af hver årgang, især ældste og ungdom, og at de deltager i løb i rimeligt omfang. At vi efterlever egen politik. Forsøge at motivere nye ryttere til at køre rigtige cykelløb. Gøre god PR for medaljeløb og for klubben generelt. Sikre at politikken kommer til medlemmernes kendskab, f.eks. når der kommer nye medlemmer, på møder m.v. Børne ungdomsudvalget og hovedbestyrelsen. Alle frivillige ledere Se at gruppen er vokset. At Cykling Odenses ryttere aldrig tager doping og eller bliver taget for doping.

20 Side 20 af 43 SWOT Bane Stærke sider Odense Cyklebane har en mangeårig tradition for at afholde gode, velorganiserede baneløb for alle baneryttere, såvel bredde som elite. Cykling Odense har en passende budgetramme for at kunne gennemføre mange aktiviteter på Cyklebanen Odense Kommune har stor interesse i at cyklebanen bliver en succes Den nye skolereform Vi har et godt team ved afvikling af banearrangementer et team som kan lide hinanden og som har det sjovt mens det står på. Baneaktiviteterne har stor bevågenhed i Cykling Odense. Store traditioner for at skabe dygtige ryttere God samarbejdsaftale med Odense Idrætspark om cykelbanen Godt samarbejde med Odense Atletik Stor interesse fra såvel nuværende som tidligere medlemmer af Cykling Odense Rigtig mange lånecykler nye ryttere behøves ikke at lave investering først Muligheder Cyklebanen kan blive et aktiv forum for flere idrætsgrene. Cyklebanen kan blive hjemsted for flere nationale og internationale cykleløb Skoleturneringer kan via leg skabe kendskab og tilgang til banesporten. Tiltrække flere ryttere DCU kunne flytte eliteryttere, DM-stævner, landsholdstræningssamlinger, trænere til Odense, som centralt nationalt banecyklingscenter, hvor banen altid stod til rådighed for sporten. Større sponsorinteresse/reklameflade (økonomi) Samarbejde med andre klubber om faciliteter på banen Mange gamle baneryttere som kan give en hånd med Bruge f.eks. Alex Rasmussen, Lasse Normann m.fl. i promoveringen af banen Mulighed for at rekruttere flere unge ryttere Svage sider Baneaktiviteternes aktiviteter og forberedelser er i nogen grad tilknyttet for få personer Banesporten kræver ekstra investeringer i cykelgrej, som kan afholde nogle fra at tage del i sporten. Trusler Andre tager magten på længere sigt, (professionel arrangementsgennemførelse) Manglende rekruttering af unge ryttere p.g.a. tidspres Kan blive kvalt i egen succes Ikke længere kun vores anlæg Cyklebanen er hel ny og der vil komme udfordringer som ikke er forudset, dette kan skabe utilfredshed for brugerne af anlægget Interessekonflikter mellem cykling og atletik

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION

BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION BILAG B 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN FREM

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR Indholdsfortegnelse KLUBKATEGORI... 3 Hvordan forestilles det at klubberne vil fordele sig i de tre kategorier?... 3 Hvorfor hedder det en basisklub og ikke en motionsklub?...

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben.

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben. Formål/Vision Vi ønsker at være en fodboldklub, hvor bredden er grundlaget for starten af børns fodboldliv. Vi vil udvikle spillere såvel, som trænere til at skabe et elitegrundlag, hvor SFC kan beholde

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en talent? Hvordan

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 1 Sunday, March 15, 2015 Agenda 1 Valg af ordstyrer 2 2 Aflæggelse af forretningsudvalgets beretning for 2014 2.1 Billeder tilbageblik

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Nu kan du støtte Aarhusianske ungdoms- og talentsejlere direkte via et økonomisk bidrag, som du selv bestemmer størrelsen af. Støt Aarhusianske Ungdomstalenter

Læs mere

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse - En mulighed for at sætte kurs for fremtiden Baggrund Selvstændig (siden 2005) - Dansk Boldspil Union (1999-2005) opbygning, udvikling, implementering af lederuddannelse analyser, tilfredshedsmålinger

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere