MyC4 A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2007 Annual report 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no Tværkajen 5 P.O. Box Odense C Denmark Phone Fax MyC4 A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2007 Annual report 2007

2 MyC4 A/S Indholdsfortegnelse Contents Selskabsoplysninger 1 Company details Ledelsespåtegning 2 Statement by Management on the annual report Den uafhængige revisors påtegning 3 Independent auditor's report Ledelsesberetning 5 Management s review Anvendt regnskabspraksis 15 Accounting policies Resultatopgørelse for Income statement for 2007 Balance pr Balance sheet at Noter 24 Notes Side Page The English text in this document is an unauthorised translation of the Danish original. In the event of any inconsistencies the Danish version shall apply. Please note that Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements.

3 MyC4 A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab MyC4 A/S Frederiksholms Kanal 4, København K Company details Company MyC4 A/S Frederiksholms Kanal 4, 4 DK-1220 Copenhagen K Medlem af FN's Global Compact netværk Member of UN's Global Compact Network CVR-nr.: Hjemstedskommune: København Central Business Registration No: Registered in Copenhagen Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Jørgen Axel Thorball, formand Vagn Berthelsen Jørgen Allan Horwitz Annette Juhler Kjær Direktion Mads Kjær, administrerende direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tværkajen Odense C Phone: Fax: Internet: Supervisory Board Jørgen Axel Thorball, Chairman Vagn Berthelsen Jørgen Allan Horwitz Annette Juhler Kjær Executive Board Mads Kjær, Chief Executive Officer Company auditors Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tværkajen Odense C Medlem af FN's Global Compact netværk Member of UN's Global Compact Network Godkendt på selskabets generalforsamling, den The Annual General Meeting adopted the annual report on Dirigent Chairman of the General Meeting

4 MyC4 A/S 2 Ledelsespåtegning Statement by Management on the annual report Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2007 for MyC4 A/S. We have today presented the annual report of MyC4 A/S for the financial year 1 January to 31 December Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. The annual report has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. We consider the accounting policies appropriate for the annual report to provide a true and fair view of the Company s financial position and results. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. We recommend the annual report for adoption at the Annual General Meeting. København, den 30. januar 2008 Copenhagen, 30 January 2008 Direktion Executive Board Mads Kjær administrerende direktør Chief Executive Officer Bestyrelse Supervisory Board Jørgen Axel Thorball formand Chairman Vagn Berthelsen Jørgen Allan Horwitz Annette Juhler Kjær

5 MyC4 A/S 3 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i MyC4 A/S Vi har revideret årsrapporten for MyC4 A/S for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Independent auditor's report To the shareholders of MyC4 A/S We have audited the annual report of MyC4 A/S for the financial year 1 January to 31 December 2007, which comprises the statement by Management on the annual report, Management's review, accounting policies, income statement, balance sheet and notes. The annual report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management's responsibility for the annual report Management is responsible for the preparation and fair presentation of an annual report in accordance with the Danish Financial Statements Act. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of an annual report that is free from material misstatement, whether due to fraud or error, selecting and applying appropriate accounting policies, and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditor's responsibility and basis of opinion Our responsibility is to express an opinion on this annual report based on our audit. We conducted our audit in accordance with Danish Standards on Auditing. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the annual report is free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual report. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the annual report, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of an annual report in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the annual report.

6 MyC4 A/S 4 Den uafhængige revisors påtegning Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Independent auditor's report We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Our audit has not resulted in any qualification. Opinion In our opinion, the annual report gives a true and fair view of the Company s financial position at 31 December 2007 and of its financial performance for the financial year 1 January to 31 December 2007 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Odense, den 30. januar 2008 Odense, 30 January 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab P. Schak Larsen Per Therkelsen statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant State Authorised Public Accountant

7 MyC4 A/S 5 Ledelsesberetning Mission Verden har aldrig været rigere, og samtidig er der millioner af mennesker verden over som fortsat lider af fattigdom og heraf relaterede sygdomme. I stedet for gaver og andre former for velgørenhed ønsker vi at skabe mulighed for, at folk kan arbejde sig ud af fattigdom. Vi vil fjerne barrierer, som for eksempel alt for høje rentesatser, der fastholder folk i fattigdom. Vi vil udrydde fattigdom gennem forretning på rimelig vilkår og stræber efter at skabe bæredygtige forhold for alle. Vision Vi ser en verden uden fattigdom, hvor alle har samme adgang til lærdom, markeder og kapital. MyC4 er en infrastruktur, som skaber kontakt mellem afrikanske forretninger og kapital, med det mål at skabe bæredygtige forhold i Afrika via internettet. Fokus vil være på Afrika syd for Sahara, da dette er den del af verden, som FN forudsiger, ikke vil nå de fastsatte mål i år Forestil jer en verden uden fattigdom. Værdier Hvor stor vores mission end er, kan vores arbejde aldrig blive retfærdiggjort af målet. Vi ønsker at være en åben og ærlig virksomhed, således at vores brugere kan se og måle alt, vi gør, og så vi løbende kan forbedre os. At skabe en bæredygtig platform for investeringer og andre værktøjer til at udrydde fattigdom, handler primært om at opbygge tillid. Derfor er det afgørende for os, at vi som mennesker, i alt vores arbejde udviser åbenhed og tillid. Det er afgørende for os at være os selv og respektere hinanden, som dem vi er, og støtte hinanden ved at være endnu mere åbne og tillidsfulde. Det er vigtigt, at alle medarbejdere og MyC4 repræsentanter i deres hjerter og tanker ejer en dyb respekt for andre mennesker og deres ret til opbygge et godt liv. Ved at medvirke til en bedre verden får vi alle et bedre liv. Management s review Mission The world has never been richer, and yet millions of people around the world continue to suffer from poverty and related illnesses. Instead of donations and other forms of redistribution of wealth, we want to give everyone a fair chance to lift themselves out of poverty. We want to remove barriers, like excessive interest rates, that keep people in poverty. We want to eradicate poverty through business on fair conditions, and aim to create sustainable prosperity for all. Vision We see a world without poverty, where everyone has the same access to knowledge, markets and capital. As an infrastructure, MyC4 link African business with capital aiming to create sustainable prosperity in Africa via the Internet. The focus will be on Sub- Saharan Africa as this is the part of the world which United Nations predicts will not reach the Millennium Development Goals by year Imagine a world without poverty! Values However big our mission is, the means can never by justified by the goal, and as we work, we want to be a transparent business our users can see and measure everything we do, to make us do even better. Building a sustainable platform for investments, and other tools to eradicate poverty, is mainly about building trust. Accordingly, we as individuals need to operate in an environment of openness and trust. We need to see ourselves and each others as who we are, and give feedback on how we act, in order to be able to build even more openness and trust. It is important that employees and other MyC4 representatives carry in their heart and minds a deep respect for others, and their right to build a good life. By contributing to a better world, we all get better lives.

8 MyC4 A/S 6 Ledelsesberetning Management s review Målet for MyC4 er sat i respekt og støttet af FN s otte udviklingsmål for starten af dette årtusind. The goal of MyC4 is inspired by the United Nations eight Millennium Development Goals (MDGs). Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Opnå almen skoleuddannelse Mål 3: Fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder Mål 4: Mindske børnedødelighed Mål 5: Nedbringe dødelighed hos gravide og fødende kvinder Mål 6: Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme Mål 7: Sikre et bæredygtigt miljø Mål 8: Skabe et globalt partnerskab for udvikling Goal 1. Eradicate Extreme Poverty and Hunger Goal 2. Achieve Universal Primary Education Goal 3. Promote Gender Equality and Empower Women Goal 4. Reduce Child Mortality Goal 5. Improve Maternal Health Goal 6. Combat HIV/AIDS, Malaria and other Diseases Goal 7. Ensure Environmental Sustainability Goal 8. Develop a Global Partnership for Development Målene har skabt en fælles rettesnor for 192 lande og hele verdens førende udviklingsinstitutioner. MyC4 vil fokusere på at blive et betydningsfuldt værktøj i kampen mod udryddelse af ekstrem fattigdom. The goals form a blueprint agreed to by 192 countries and all the world s leading development institutions. MyC4 will focus on becoming a significant tool in the fight to eradicating extreme poverty. Tidligt i 2007 opnåede selskabet medlemskab af FN Global Compact. Intentionen er at bruge principperne som ramme for vores arbejde. At forpligte virksomheden på disse mål betyder, at MyC4 s vision og forretningskoncept på alle områder er indrettet efter at understøtte FN s udviklingsmål samt FN Global Compact s ti principper. Early 2007, the company acquired membership of the UN Global Compact. It is the intention to use the principles as framework for our work. Acting on this commitment is about translating MyC4 s vision and business environment into business practices that supports the Millennium Development Goals as well as being in compliance with the UN Global Compact s ten principles.

9 MyC4 A/S 7 Ledelsesberetning Social ansvarlighed og bæredygtighed Bæredygtig udvikling handler om at beskytte jorden og samtidig forbedre livskvaliteten for alle nuværende og fremtidige beboere. MyC4 ønsker, at bæredygtig udvikling skal være en integreret del af den måde, vi driver vores forretningsaktivitet på. Vores model for at praktisere dette er den tredelte bundlinie. Vi stræber efter at blive økonomisk bæredygtig (profit), socialt ansvarlige (folk) og være miljømæssige sunde (jorden). Management s review Social responsibility and sustainability Sustainable development is about preserving the planet while improving the quality of life for its current and future inhabitants. MyC4 want sustainable development to be an integrated part of the way we do business. Our way of translating it into practice is the Triple Bottom Line. We strive to be economically viable (profit), socially responsible (people), and environmentally sound (planet). For at efterleve disse tre principper - i den tredelte bundlinie - kræves det, at vi tager højde for hvert af disse forhold, når forretningsbeslutninger skal tages. På den måde leder vi ikke kun en sund forretning, men vi viser også vores engagement til at drive bæredygtig udvikling - både lokalt og globalt. Balancing the Triple Bottom Line will require that we are considering each of these elements when making business decisions. In this way, we not only manage a sound business, but we also demonstrate our commitment to driving sustainable development - both locally and globally. Fremover vil aktiviteter udført af MyC4 til at støtte FN s Global Compact blive vist på vores hjemmeside Special activities carried out by MyC4, to support the UN s Global Compact, will be disclosed on our site Det er MyC4 s overbevisning, at en bæredygtig virksomhed åbner mulighed for at deltage i nye partnerskaber og andre bredere løsninger. Dette vil igen skabe succesfulde virksomheder, som vil blive mere ansvarlig og deltagende medlem af samfundet på længere sigt. Baggrund og hovedaktiviteter Baggrund Selskabet blev etableret i maj 2006 som et joint venture mellem Mads Kjær, Kjaer Group A/S og Tim Vang, som dermed stillede den økonomiske ramme til rådighed for, at selskabet kunne forfølge sin vision. I december 2006 bidrog Danida med økonomiske midler til udvikling af infrastrukturen. MyC4 believe that corporate sustainability should be an opportunities-driven approach, in which being proactive, and engaging in partnerships and broader solutions, makes for a more successful business and a more responsible-and responsivemember of society in the long term. Background and main activities Constitution The company was established in May 2006 as a joint venture between Mads Kjær, Kjaer Group A/S and Tim Vang, providing a solid financial platform for the company to pursue its vision. In December 2006, the Danish Aid Agency (DANIDA), under the Ministry of Foreign Affairs, supported the development of the online platform

10 MyC4 A/S 8 Ledelsesberetning Management s review Behov og strategi I udviklingslandene er finansiering til rådighed for små og mellemstore virksomheder, mens finansiering er begrænset for virksomheder mellem de to segmenter, der ønsker at vokse. Den mest almindelige måde at finansiere en opstart eller vækst af mindre virksomheder er med kapital fra familien. Pengeudlånere, der formidler lån mod en kommission, er en anden mulighed, men disse tager ofte høje lånerenter på meget strikse vilkår. MyC4 ønsker at operere i den øvre del af markedet for mikro lån (lån > 100 EUR) samt den nedre del af markedet for såkaldt meso lån (lån < EUR) - med en gennemsnitlig størrelse på EUR - og tilbyde de bedste priser i markedet og dermed de mest konkurrence dygtige vilkår til afrikanske forretninger. Context and strategy In the developing countries finance is available for micro and macro businesses, but funds are limited for the entrepreneurs that fall between these segments. Currently the most common way of financing the start or growth of a small business in developing countries is through family capital. Money lenders and commission agents are a second source of finance, but often demand an indecent interest rate as well as very stringent terms. MyC4 will operate in the top of the micro finance market (loans > EUR 100) and the bottom of the meso segment (loans < EUR 100,000) - in the average of EUR 20,000 - and aims to offer the best market price and most competitive loan conditions for lending to African businesses. Platform It-platformen blev lanceret i maj 2007 i en beta version, hvilket betyder, at der hver måned foretages tilretninger og forbedringer på baggrund af tilbagemeldinger fra brugerne. Ved årets udgang have MyC investorer fra 60 forskellige lande, som havde investeret EUR. Heraf var EUR blevet udlånt til 500 afrikanske forretninger i Uganda, Kenya og Elfenbenskysten. På 98% af lånene blev afdraget betalt til tiden, hvilket beløber sig til EUR. For 2008 har MyC4 mål for antallet af investorer samt det samlede indbetalte beløb. Platform The platform was launched in May 2007 in Beta, which means that the site is undergoing monthly iterations based on ongoing feedback from users. At year end MyC4 had 2,500 investors, from 60 countries, whom have uploaded EUR 750,000. EUR 300,000 have been invested in 500 African Businesses in Uganda, Kenya and Ivory Coast. 98% of the loans have been repaid on time amounting to EUR 50,000, with 0 defaults. Moving forward in 2008 MyC4 has clear targets for investors as well as uploaded capital. Udlånene havde i 2007 i gennemsnit en årlig rente på 10,9%. The average return on investment for the investors in 2007 was 10.9%.

11 MyC4 A/S 9 Ledelsesberetning Management s review Drift Gennemgang af de afrikanske forretningsmuligheder, som ønsker at optage lån, samt den fysiske håndtering af de finansielle transaktioner i Afrika udføres af lokale Providers (gennemgang af muligheder) og Lenders (finansielle udlånsvirksomheder). I løbet af 2007 blev der opbygget et netværk af Providers/Lenders i Uganda, Kenya og Elfenbenskysten. Rollen som Provider er primært at identificere forretningsmuligheder og foretage en gennemgang (due diligence) for at sikre, at MyC4 samarbejder med virksomheder, som har sunde økonomiske fremtidsudsigter og dermed mulighed for vækst. Operations Screening of the African Businesses (people that would like to obtain a loan) and handling the financial transactions on the ground in Africa are done by local Providers (screening) and Lenders (finance). During 2007 a network of Providers/Lenders was established in Uganda, Kenya and Ivory Cost. Their role as Providers is mainly to identify businesses which we call Opportunities and let them undergo an investigation process (due diligence) to ensure that we only work with businesses that provide healthy economic prospects for growth. For at finde nye afrikanske forretningsmuligheder med den rette adfærd og for at sikre gennemsigtighed foretages der løbende forbedringer af proceduren for screeningen af emner foretaget af Provider. To secure best behavior and transparency, screening procedures will be fine-tuned at the Provider level. En investor kan investere i en eller flere afrikanske forretningsmuligheder efter eget ønske. Investeringen foretages individuel, som gruppe eller selskab/organisation. Investering via platformen er gratis (bortset fra et gebyr, hvis indbetalingen foretages via PayPal). An investor can invest in one or as many Opportunities as desired. investors invest as an individual, as a team/group or as a company/organization. Investing on the platform is free of charge (apart from a fee for PayPal services if you upload money via PayPal). På MyC4 platformen kan investor se alle de forretningsmuligheder, der kan investeres i. Der gives en kort beskrivelse af forretningen, størrelsen af det lån der ansøges om, og den højeste rentesats låntager kan betale. Herudfra vælger investor, hvilken forretningsmulighed han eller hun ønsker at tilbyde et lån. Processen omkring bud på lån er baseret på princippet ved en hollandsk auktion dvs. den investor, der byder den laveste rente til låntager, får lånet. Investors can see on the MyC4 platform all Opportunities open for bid, with a description of the business, amount of loan needed and maximum interest rate which can be paid by the potential borrower. Investors then decide which loans/opportunities they want to bid on. The bidding process is based on a Dutch auction which basically means, that the more investors are interested in investing, the more favourable terms (e.g. interest rate) the African Business will get.

12 MyC4 A/S 10 Ledelsesberetning Management s review Kun ganske få af de afrikanske forretningsmuligheder, der har været præsenteret på MyC4 platformen, er ikke blevet finansieret, da de ikke appellerede til de mulige investorer. Det er omkostningsfrit for den afrikanske forretningsmulighed at forsøge at få et lån. Princippet på platformen er no cure - no pay. Only a handful of African Businesses posted on the platform have not been funded, e.g. because they did not attract investors interest. It is free of charge for the African Business to try to get a loan, as the model works from a no cure - no pay principle. Når lån gennemføres, tager MyC4 et gebyr for at være den infrastruktur, som håndterer transaktionen. Forretningsmodellen er baseret på transaktionsfee. Ansøgning om lån på platformen er omkostningsfrit. Når transaktionen gennemføres, tager MyC4 et gebyr på 2% på lånebeløbet til den afrikanske låntager på det tidspunkt, lånet udbetales. Herudover får MyC4 et gebyr på 2% af restgælden, når der betales afdrag. MyC4 is charging fees for being the infrastructure that handles the transactions. The business model is built on transaction fees alone. Applying for a loan via MyC4 is free of charge. MyC4 charges a flat fee of 2% of the amount of the loan from the African Business, only when the loan is being disbursed. When the loan is repaid the African Business pays an additional fee of 2% of the amount repaid, on the basis of a declining balance. Providers og Lenders tager ligeledes et gebyr på transaktionstidspunktet for at dække håndteringsomkostningerne. Providers and Lenders also charge fees to the Opportunities for their services, in order to cover the transaction costs. MyC4 beregner en årlig gennemsnitlig rente for hver låntager. Den gennemsnitlige årlige rente udtrykker den effektive rente, den enkelte låntager skal betale for lånet gennem MyC4. Den beregnede rentesats medregner transaktionsgebyrer og den månedlige rente. MyC4 operate with an APR (Annual Percentage Rate) for each African Business. The APR is an expression of the effective interest rate that each funded Opportunity pays on a loan annually. The APR accounts for: loan closing fees (one-time) and interest payments (monthly). Alle lån indbetales af investor i euro, men afhængig af størrelsen af lånet kan lånet udstedes i lokal valuta. Fra 1. december 2007 har MyC4 båret kursrisikoen på alle lån under EUR. Der arbejdes på at indføre en ny forretningsmodel på dette område, således at MyC4 ikke påtager sig denne risiko og omkostning. All loans are funded in euro, but depending on the amount of the loan, loans can be issued in local currency. As of December 1, the currency risk has been carried by MyC4 on loans below EUR 2,000. Going forward a new model is under development to lift the currency risk out from MyC4.

13 MyC4 A/S 11 Ledelsesberetning Management s review Lånene afdrages månedlig. De afrikanske låntagere er tilskyndes til at tilbage betale lånet så hurtigt som muligt og dermed spare rente. Rettidige eller endnu tidligere tilbagebetalinger giver låntager en god historik med MyC4 og gør det lettere at opnå et nyt og større lån næste gang. The loans are being repaid monthly. There is an incentive for African Businesses to repay as early as possible since interest rate is applied on declining balance. Early or just timely repayment, also gives Opportunities a good track record with MyC4, allowing them to apply for a bigger loan next time. Forretningsmodellen for MyC4 er at være den infrastruktur, der skaber kontakt mellem investor og den afrikanske virksomhed. I denne rolle sættes der penge ind på MyC4 s platform, og derfor er det vigtigt at sikre gennemsigtighed i hele processen. Målet for MyC4 er fuld gennemsigtighed og ansvarlighed i hele processen, og vi vil løbende vurdere og opdatere retningslinierne samt kommunikere herom. The nature of our business is to act as an infrastructure between the investors and the African Businesses, and as money is transferred it is important that MyC4 ensures transparency of this flow of money. As we aim for full transparency and accountability through all areas and operations in the MyC4 business model, particular attention is and will be given to compliance and communication issues. Der er risiko forbundet med alle investeringer via MyC4, og der er ingen garanti for, at investor vil opnå et afkast af sin investering. De fleste små afrikanske forretningsmuligheder arbejder uformelt, og håndhævelse af modtagne sikkerheder kan være ineffektiv på grund af svigt i det lokale retssystem. All investments are potentially a risk, and there is no guarantee that the investor will receive a return on the investment. Most small businesses in Africa operate in the informal sector, and enforcement of collateral tends to be ineffective because of the flaws in the national legal systems. Som en konsekvens heraf lægger MyC4 vægt på gennemgangen af den afrikanske forretningsmulighed med fokus på at vurdere, om emnet er solidt, har god bæredygtighed og evne til at tilbagebetale et lån. MyC4 will in consequence go to great lengths to ensure that the selected African Businesses are solid (due diligence) and have good prospects in terms of sustainability, repayment and return on investment. Organisation I 2007 havde MyC4 i gennemsnit 9 ansatte. Organisationen er udvidet med yderligere kompetencer i 2008 inden for kommunikation, salg og jura. Herudover vil der blive ansat en webbrugeradfærdskonsulent for at styrke organisationen. Antallet af medarbejdere vil stige til 22. Vores oversøiske udviklingscenter i Uganda har seks ansatte. Organisation In 2007 MyC4 had in average 9 employees. In 2008 new competencies within communication, sales, legal and web usability will be hired to secure all needed expertise within the organisation. The headcount will amount to 22. Our Overseas Development Centre is located in Uganda, where six people are employed.

14 MyC4 A/S 12 Ledelsesberetning Finansiel udvikling i 2007 Som start op virksomhed realiserede MyC4 som forventet et underskud i 2007 på 2,8 mio.kr. og havde en egenkapital på 6,3 mio.kr. Management s review Financial development in year 2007 In line with the expectations as a start up company, MyC4 A/S realised a loss of DKK 2.8m and a positive equity of DKK 6.3m. Underskuddet skyldes omkostninger til drift og opbygning af organisationen og er i overensstemmelse med vores forventninger. I 2007 modtog MyC4 et tilskud fra Danida på 5 mio.kr. til udvikling og implementering af platformen samt opbygningen af driftsorganisationen. 2,6 mio.kr. af tilskuddet indgår i resultatopgørelsen og har reduceret underskuddet i 2007, mens 2,5 mio.kr. er indregnet i aktiveringen af udviklingsomkostninger. The loss occurs from the cost of running and building up the organization, and is in line with our expectations. In 2007 MyC4 A/S received a subsidy from Danida of DKK 5m for development and establishment of the MyC4 portal and implementation of the set up. Out of the subsidy DKK 2.6m have been taken into Profit and Loss and have reduced the loss in 2007; while DKK 2.5m have supported the capitalized investment in the platform. Gennem 2007 er udviklingen af MyC4 platformen fortsat, og der er aktiveret 4,2 mio.kr., der afskrives over 5 år. During the year the development of the MyC4 platform continued and DKK 4.2m has been capitalized. Aktionærerne har i løbet af 2007 styrket selskabets egenkapital ved indskud af 6 mio.kr. Forventninger til 2008 Målet for 2008 er at opnå en samlet investering fra investorer i afrikanske forretningsmuligheder på 100 mio.kr. samt en investorkreds på investorer. The shareholders have increased the equity by DKK 6m in 2007 to support the development of MyC4 A/S. Outlook for 2008 The targets for 2008 are DKK 100m invested in more than 5,000 African Businesses, by a total of 25,000 investors by the end of the year. Vi forventer ikke et positivt resultat før i 2009, som følger af omkostningerne til videreudvikling og opbygning af platformen og organisationen. Som et resultat forventes derfor også et underskud i We do not foresee profitability before 2009 due to the costs involved in the expansion and continuing building up of the organization and infrastructure. As a result, we foresee a loss in Danmark udgør et testmarked, og der forventes en høj penetrering i alle segmenter og dermed, at erfaringen herfra kan danne grundlag for fremtidige udrulninger af platformen i Europa. Denmark will act as a test market, and penetration in all investor segments must be high, in order to give the organization best experience for future rollout.

15 MyC4 A/S 13 Ledelsesberetning Management s review For at sikre den nødvendige skalerbarhed, der kan håndtere det ønskede volumen af troværdige emner i Afrika, vil der være fokus på at tiltrække Mikro Finans Institutter som nye Lenders og NGO som nye Providers. Systemer til sikring af kvalitet og overholdelse af lovgivning og tilladelser vil konstant blive testet og udviklet, i takt med at modellen vokser. To secure scalability and the desirable volume of reliable portfolio on the ground in Africa, emphasis will be placed on attracting Microfinance Institutions to act as MyC4 Lenders and NGOs to act as Providers. Quality and compliance assurance systems and procedures will constantly be tested and improved as the model expands. Herudover vil det være et fokus område at starte nye Providers/Lenders kanaler via virksomheder, der køber og sælger i Afrika. MyC4 vil målrette indsatsen efter internationale virksomheder med aktivitet i Afrika og fungere som katalysator for disse, således at de opnår højere kvalitet i supply ledet samt sikre høj troværdighed omkring deres globale CSRaktiviteter. In addition, investment will be dedicated to start up new Provider/Lender channels via supply chain (companies buying and/or selling in Africa). MyC4 will be targeting International companies with activities in Africa and act as a catalyst for the companies to secure quality of the supply chain, as well as offering high credibility to their global CSR activities. MyC4 vil i 2008 udvide aktiviteterne fra Uganda, Kenya og Elfenbenskysten til andre afrikanske lande. Tilgangen af nye lande vil øge konkurrencen mellem de afrikanske forretningsmuligheder samt mellem Providers/Lenders. In the course of 2008 MyC4 plans to spread activities on the Provider/Lender side from the current countries of Uganda, Ivory Coast and Kenya to cover additional areas starting operations in other Sub-Saharan African countries. The addition of new countries will generate competition amongst the African Businesses as well as amongst the Providers/Lenders. I takt med at gennemsigtigheden over for de afrikanske forretningsmuligheder stiger og bliver mere synlig for investorerne på platformen, forventes investorantallet også at stige, da man forventer en mere attraktiv rentesats. Større gennemsigtighed på platformen, attraktive rentesatser, bidrage til udryddelse af fattigdom i Afrika forventes at være en stor motivationsfaktor for nye investorer. As the transparency from the African users becomes more visible to the investor on the platform, more investors will be attracted due to attractive interest rates on the African Businesses. Increased transparency on the platform, attractive interest rates and the conscience of being participating in the eradication of poverty in Africa, will be a major motivation for new investors to join the platform. Platformmæssigt stræber MyC4 efter at gå ud af beta versionen og over i normal drift i løbet af 2008, i takt med der er opnået større brugervenlighed og troværdighed. MyC4 aims to exit Beta in 2008 when the overall usability and design are working at a satisfying and trustworthy level.

16 MyC4 A/S 14 Ledelsesberetning Vidensbaserede ressourcer af speciel vigtighed Efter at være et lille selskab har organisationen designet og skabt en unik infrastruktur på MyC4.com platformen gennem nært samarbejde med eksterne konsulenter. Specielle risikoforhold Med selskabets fokus på afrikanske lande er landerisiko og valutarisiko væsentlige forhold for selskabet. Herudover er der en særlig risiko omkring tilbagebetaling af lån til investorerne på grund af landenes retssystemer. Indflydelse på miljøet I takt med at forretningsmodellen udvikles, og MyC4 ekspanderer, stræber MyC4 efter at fremme investeringer i miljøvenlige projekter som vandforsyning, energi og energibegrænsende projekter. Udvikling Fokus for udviklingsaktiviteterne i 2008 er øget stabilitet af platformen, indfører mere skalerbare processor samt dække behov hos nye Providers og Lenders. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Management s review Knowledge resources of special significance As a small company the team have designed and created a unique infrastructure on MyC4.com working closely together with external consultants. Special risks and their covering Given the Company s focus on African countries, we consider country risks and exchange rate risks to be of special importance to the Company. As mentioned above, microfinance also has its inherent risks, which consist in the borrowers possible default and the lack of efficient legal remedies in developing countries. Impact on the external environment As the model develops and expands MyC4 will strive at facilitating investments in environmental sustainable projects like water supply, energy and energy saving projects. Development Focus for the development in 2008 will be to increase the stability of the platform, make all processes scalable and facilitate adaptation of our new Providers and Lenders systems to the MyC4 model. Events after the balance sheet date No events have occurred after the balance sheet date to this date, which would influence the evaluation of this annual report.

17 MyC4 A/S 15 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. The annual report is presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with addition of a few provisions for reporting class C enterprises. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. The annual report has been presented applying the accounting policies consistently with last year. Recognition and measurement Assets are recognised in the balance sheet when it is probable as a result of a prior event that future economic benefits will flow to the Company, and the value of the asset can be measured reliably. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Liabilities are recognised in the balance sheet when the Company has a legal or constructive obligation as a result of a prior event, and it is probable that future economic benefits will flow out of the Company, and the value of the liability can be measured reliably. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. On initial recognition, assets and liabilities are measured at cost. Measurement subsequent to initial recognition is effected as described below for each financial statement item. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Anticipated risks and losses that arise before the time of presentation of the annual report and that confirm or invalidate affairs and conditions existing at the balance sheet date are considered at recognition and measurement.

18 MyC4 A/S 16 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Omsætningen indtægtsføres, i takt med at kunders forpligtelse til betaling af fees indtræder. Income is recognised in the income statement when earned, whereas costs are recognised by the amounts attributable to this financial year. Income statement Revenue Revenue is taken to income as the customer's obligation to pay fees occur. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, markedsføring, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Other external expenses Other external expenses comprise expenses for sale, marketing, administration, premises, bad debts, etc. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Staff costs Staff costs comprise salaries and wages as well as social security costs, pension contributions, etc for the Company s staff. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Financial income and expenses These items comprise interest income and interest expenses, realised and unrealised capital gains and losses on transactions in foreign currencies, as well as tax surcharge and repayment under the Danish Tax Prepayment Scheme. Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger vedrørende fremstilling af aktiver indregnes ikke i kostprisen for aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse. Interest expenses and other financial expenses for manufacturing assets are not included in the cost of assets, but are recognised in the income statement as incurred.

19 MyC4 A/S 17 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Income taxes Tax for the year, which consists of current tax for the year and changes in deferred tax, is recognised in the income statement by the portion attributable to the profit/loss for the year, and recognised directly on equity by the portion attributable to entries directly on equity. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. The current tax payable or receivable is recognised in the balance sheet, stated as tax calculated on this year s taxable income, adjusted for prepaid tax. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Deferred tax is recognised on all temporary differences between the carrying amount and tax-based value of assets and liabilities. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Deferred tax assets, including the tax base of tax loss carryforwards, are recognised in the balance sheet at their estimated realisable value, either as a set-off against deferred tax liabilities or as net tax assets. Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). The Company is jointly taxed with its Parent and all of the Parent's other Danish subsidiaries. The current income tax is allocated among the jointly taxed companies proportionally to their taxable income (full allocation with a refund concerning tax losses).

20 MyC4 A/S 18 Anvendt regnskabspraksis Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter. Accounting policies Balance sheet Intangible assets Intangible assets comprise uncompleted and completed development projects. Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Development projects on clearly defined and identifiable products and processes, for which the technical rate of utilisation, adequate resources and a potential future market or development opportunity in the enterprise can be established, and where the intention is to manufacture, market or apply the product or process in question, are recognised as intangible assets. Other development costs are recognised as costs in the income statement as incurred. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. The cost of development projects comprises costs such as salaries and amortisation that are directly and indirectly attributable to the development projects. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Financing costs are not included in cost. Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, dog maksimalt 20 år. Completed development projects are amortised on a straight-line basis using the estimated useful lives of the assets. The amortisation period is usually five years, and no more than 20 years. Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Intangible assets are written down to the lower of recoverable amount and carrying amount.

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year CVR-nr. 34 43 87 81 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 5. regnskabsår 5th accounting year Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Submitted to and adopted by the annual general

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere