MyC4 A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2007 Annual report 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no Tværkajen 5 P.O. Box Odense C Denmark Phone Fax MyC4 A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2007 Annual report 2007

2 MyC4 A/S Indholdsfortegnelse Contents Selskabsoplysninger 1 Company details Ledelsespåtegning 2 Statement by Management on the annual report Den uafhængige revisors påtegning 3 Independent auditor's report Ledelsesberetning 5 Management s review Anvendt regnskabspraksis 15 Accounting policies Resultatopgørelse for Income statement for 2007 Balance pr Balance sheet at Noter 24 Notes Side Page The English text in this document is an unauthorised translation of the Danish original. In the event of any inconsistencies the Danish version shall apply. Please note that Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements.

3 MyC4 A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab MyC4 A/S Frederiksholms Kanal 4, København K Company details Company MyC4 A/S Frederiksholms Kanal 4, 4 DK-1220 Copenhagen K Medlem af FN's Global Compact netværk Member of UN's Global Compact Network CVR-nr.: Hjemstedskommune: København Central Business Registration No: Registered in Copenhagen Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Jørgen Axel Thorball, formand Vagn Berthelsen Jørgen Allan Horwitz Annette Juhler Kjær Direktion Mads Kjær, administrerende direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tværkajen Odense C Phone: Fax: Internet: Supervisory Board Jørgen Axel Thorball, Chairman Vagn Berthelsen Jørgen Allan Horwitz Annette Juhler Kjær Executive Board Mads Kjær, Chief Executive Officer Company auditors Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tværkajen Odense C Medlem af FN's Global Compact netværk Member of UN's Global Compact Network Godkendt på selskabets generalforsamling, den The Annual General Meeting adopted the annual report on Dirigent Chairman of the General Meeting

4 MyC4 A/S 2 Ledelsespåtegning Statement by Management on the annual report Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2007 for MyC4 A/S. We have today presented the annual report of MyC4 A/S for the financial year 1 January to 31 December Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. The annual report has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. We consider the accounting policies appropriate for the annual report to provide a true and fair view of the Company s financial position and results. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. We recommend the annual report for adoption at the Annual General Meeting. København, den 30. januar 2008 Copenhagen, 30 January 2008 Direktion Executive Board Mads Kjær administrerende direktør Chief Executive Officer Bestyrelse Supervisory Board Jørgen Axel Thorball formand Chairman Vagn Berthelsen Jørgen Allan Horwitz Annette Juhler Kjær

5 MyC4 A/S 3 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i MyC4 A/S Vi har revideret årsrapporten for MyC4 A/S for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Independent auditor's report To the shareholders of MyC4 A/S We have audited the annual report of MyC4 A/S for the financial year 1 January to 31 December 2007, which comprises the statement by Management on the annual report, Management's review, accounting policies, income statement, balance sheet and notes. The annual report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management's responsibility for the annual report Management is responsible for the preparation and fair presentation of an annual report in accordance with the Danish Financial Statements Act. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of an annual report that is free from material misstatement, whether due to fraud or error, selecting and applying appropriate accounting policies, and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditor's responsibility and basis of opinion Our responsibility is to express an opinion on this annual report based on our audit. We conducted our audit in accordance with Danish Standards on Auditing. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the annual report is free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual report. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the annual report, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of an annual report in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the annual report.

6 MyC4 A/S 4 Den uafhængige revisors påtegning Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Independent auditor's report We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Our audit has not resulted in any qualification. Opinion In our opinion, the annual report gives a true and fair view of the Company s financial position at 31 December 2007 and of its financial performance for the financial year 1 January to 31 December 2007 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Odense, den 30. januar 2008 Odense, 30 January 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab P. Schak Larsen Per Therkelsen statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant State Authorised Public Accountant

7 MyC4 A/S 5 Ledelsesberetning Mission Verden har aldrig været rigere, og samtidig er der millioner af mennesker verden over som fortsat lider af fattigdom og heraf relaterede sygdomme. I stedet for gaver og andre former for velgørenhed ønsker vi at skabe mulighed for, at folk kan arbejde sig ud af fattigdom. Vi vil fjerne barrierer, som for eksempel alt for høje rentesatser, der fastholder folk i fattigdom. Vi vil udrydde fattigdom gennem forretning på rimelig vilkår og stræber efter at skabe bæredygtige forhold for alle. Vision Vi ser en verden uden fattigdom, hvor alle har samme adgang til lærdom, markeder og kapital. MyC4 er en infrastruktur, som skaber kontakt mellem afrikanske forretninger og kapital, med det mål at skabe bæredygtige forhold i Afrika via internettet. Fokus vil være på Afrika syd for Sahara, da dette er den del af verden, som FN forudsiger, ikke vil nå de fastsatte mål i år Forestil jer en verden uden fattigdom. Værdier Hvor stor vores mission end er, kan vores arbejde aldrig blive retfærdiggjort af målet. Vi ønsker at være en åben og ærlig virksomhed, således at vores brugere kan se og måle alt, vi gør, og så vi løbende kan forbedre os. At skabe en bæredygtig platform for investeringer og andre værktøjer til at udrydde fattigdom, handler primært om at opbygge tillid. Derfor er det afgørende for os, at vi som mennesker, i alt vores arbejde udviser åbenhed og tillid. Det er afgørende for os at være os selv og respektere hinanden, som dem vi er, og støtte hinanden ved at være endnu mere åbne og tillidsfulde. Det er vigtigt, at alle medarbejdere og MyC4 repræsentanter i deres hjerter og tanker ejer en dyb respekt for andre mennesker og deres ret til opbygge et godt liv. Ved at medvirke til en bedre verden får vi alle et bedre liv. Management s review Mission The world has never been richer, and yet millions of people around the world continue to suffer from poverty and related illnesses. Instead of donations and other forms of redistribution of wealth, we want to give everyone a fair chance to lift themselves out of poverty. We want to remove barriers, like excessive interest rates, that keep people in poverty. We want to eradicate poverty through business on fair conditions, and aim to create sustainable prosperity for all. Vision We see a world without poverty, where everyone has the same access to knowledge, markets and capital. As an infrastructure, MyC4 link African business with capital aiming to create sustainable prosperity in Africa via the Internet. The focus will be on Sub- Saharan Africa as this is the part of the world which United Nations predicts will not reach the Millennium Development Goals by year Imagine a world without poverty! Values However big our mission is, the means can never by justified by the goal, and as we work, we want to be a transparent business our users can see and measure everything we do, to make us do even better. Building a sustainable platform for investments, and other tools to eradicate poverty, is mainly about building trust. Accordingly, we as individuals need to operate in an environment of openness and trust. We need to see ourselves and each others as who we are, and give feedback on how we act, in order to be able to build even more openness and trust. It is important that employees and other MyC4 representatives carry in their heart and minds a deep respect for others, and their right to build a good life. By contributing to a better world, we all get better lives.

8 MyC4 A/S 6 Ledelsesberetning Management s review Målet for MyC4 er sat i respekt og støttet af FN s otte udviklingsmål for starten af dette årtusind. The goal of MyC4 is inspired by the United Nations eight Millennium Development Goals (MDGs). Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Opnå almen skoleuddannelse Mål 3: Fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder Mål 4: Mindske børnedødelighed Mål 5: Nedbringe dødelighed hos gravide og fødende kvinder Mål 6: Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme Mål 7: Sikre et bæredygtigt miljø Mål 8: Skabe et globalt partnerskab for udvikling Goal 1. Eradicate Extreme Poverty and Hunger Goal 2. Achieve Universal Primary Education Goal 3. Promote Gender Equality and Empower Women Goal 4. Reduce Child Mortality Goal 5. Improve Maternal Health Goal 6. Combat HIV/AIDS, Malaria and other Diseases Goal 7. Ensure Environmental Sustainability Goal 8. Develop a Global Partnership for Development Målene har skabt en fælles rettesnor for 192 lande og hele verdens førende udviklingsinstitutioner. MyC4 vil fokusere på at blive et betydningsfuldt værktøj i kampen mod udryddelse af ekstrem fattigdom. The goals form a blueprint agreed to by 192 countries and all the world s leading development institutions. MyC4 will focus on becoming a significant tool in the fight to eradicating extreme poverty. Tidligt i 2007 opnåede selskabet medlemskab af FN Global Compact. Intentionen er at bruge principperne som ramme for vores arbejde. At forpligte virksomheden på disse mål betyder, at MyC4 s vision og forretningskoncept på alle områder er indrettet efter at understøtte FN s udviklingsmål samt FN Global Compact s ti principper. Early 2007, the company acquired membership of the UN Global Compact. It is the intention to use the principles as framework for our work. Acting on this commitment is about translating MyC4 s vision and business environment into business practices that supports the Millennium Development Goals as well as being in compliance with the UN Global Compact s ten principles.

9 MyC4 A/S 7 Ledelsesberetning Social ansvarlighed og bæredygtighed Bæredygtig udvikling handler om at beskytte jorden og samtidig forbedre livskvaliteten for alle nuværende og fremtidige beboere. MyC4 ønsker, at bæredygtig udvikling skal være en integreret del af den måde, vi driver vores forretningsaktivitet på. Vores model for at praktisere dette er den tredelte bundlinie. Vi stræber efter at blive økonomisk bæredygtig (profit), socialt ansvarlige (folk) og være miljømæssige sunde (jorden). Management s review Social responsibility and sustainability Sustainable development is about preserving the planet while improving the quality of life for its current and future inhabitants. MyC4 want sustainable development to be an integrated part of the way we do business. Our way of translating it into practice is the Triple Bottom Line. We strive to be economically viable (profit), socially responsible (people), and environmentally sound (planet). For at efterleve disse tre principper - i den tredelte bundlinie - kræves det, at vi tager højde for hvert af disse forhold, når forretningsbeslutninger skal tages. På den måde leder vi ikke kun en sund forretning, men vi viser også vores engagement til at drive bæredygtig udvikling - både lokalt og globalt. Balancing the Triple Bottom Line will require that we are considering each of these elements when making business decisions. In this way, we not only manage a sound business, but we also demonstrate our commitment to driving sustainable development - both locally and globally. Fremover vil aktiviteter udført af MyC4 til at støtte FN s Global Compact blive vist på vores hjemmeside Special activities carried out by MyC4, to support the UN s Global Compact, will be disclosed on our site Det er MyC4 s overbevisning, at en bæredygtig virksomhed åbner mulighed for at deltage i nye partnerskaber og andre bredere løsninger. Dette vil igen skabe succesfulde virksomheder, som vil blive mere ansvarlig og deltagende medlem af samfundet på længere sigt. Baggrund og hovedaktiviteter Baggrund Selskabet blev etableret i maj 2006 som et joint venture mellem Mads Kjær, Kjaer Group A/S og Tim Vang, som dermed stillede den økonomiske ramme til rådighed for, at selskabet kunne forfølge sin vision. I december 2006 bidrog Danida med økonomiske midler til udvikling af infrastrukturen. MyC4 believe that corporate sustainability should be an opportunities-driven approach, in which being proactive, and engaging in partnerships and broader solutions, makes for a more successful business and a more responsible-and responsivemember of society in the long term. Background and main activities Constitution The company was established in May 2006 as a joint venture between Mads Kjær, Kjaer Group A/S and Tim Vang, providing a solid financial platform for the company to pursue its vision. In December 2006, the Danish Aid Agency (DANIDA), under the Ministry of Foreign Affairs, supported the development of the online platform

10 MyC4 A/S 8 Ledelsesberetning Management s review Behov og strategi I udviklingslandene er finansiering til rådighed for små og mellemstore virksomheder, mens finansiering er begrænset for virksomheder mellem de to segmenter, der ønsker at vokse. Den mest almindelige måde at finansiere en opstart eller vækst af mindre virksomheder er med kapital fra familien. Pengeudlånere, der formidler lån mod en kommission, er en anden mulighed, men disse tager ofte høje lånerenter på meget strikse vilkår. MyC4 ønsker at operere i den øvre del af markedet for mikro lån (lån > 100 EUR) samt den nedre del af markedet for såkaldt meso lån (lån < EUR) - med en gennemsnitlig størrelse på EUR - og tilbyde de bedste priser i markedet og dermed de mest konkurrence dygtige vilkår til afrikanske forretninger. Context and strategy In the developing countries finance is available for micro and macro businesses, but funds are limited for the entrepreneurs that fall between these segments. Currently the most common way of financing the start or growth of a small business in developing countries is through family capital. Money lenders and commission agents are a second source of finance, but often demand an indecent interest rate as well as very stringent terms. MyC4 will operate in the top of the micro finance market (loans > EUR 100) and the bottom of the meso segment (loans < EUR 100,000) - in the average of EUR 20,000 - and aims to offer the best market price and most competitive loan conditions for lending to African businesses. Platform It-platformen blev lanceret i maj 2007 i en beta version, hvilket betyder, at der hver måned foretages tilretninger og forbedringer på baggrund af tilbagemeldinger fra brugerne. Ved årets udgang have MyC investorer fra 60 forskellige lande, som havde investeret EUR. Heraf var EUR blevet udlånt til 500 afrikanske forretninger i Uganda, Kenya og Elfenbenskysten. På 98% af lånene blev afdraget betalt til tiden, hvilket beløber sig til EUR. For 2008 har MyC4 mål for antallet af investorer samt det samlede indbetalte beløb. Platform The platform was launched in May 2007 in Beta, which means that the site is undergoing monthly iterations based on ongoing feedback from users. At year end MyC4 had 2,500 investors, from 60 countries, whom have uploaded EUR 750,000. EUR 300,000 have been invested in 500 African Businesses in Uganda, Kenya and Ivory Coast. 98% of the loans have been repaid on time amounting to EUR 50,000, with 0 defaults. Moving forward in 2008 MyC4 has clear targets for investors as well as uploaded capital. Udlånene havde i 2007 i gennemsnit en årlig rente på 10,9%. The average return on investment for the investors in 2007 was 10.9%.

11 MyC4 A/S 9 Ledelsesberetning Management s review Drift Gennemgang af de afrikanske forretningsmuligheder, som ønsker at optage lån, samt den fysiske håndtering af de finansielle transaktioner i Afrika udføres af lokale Providers (gennemgang af muligheder) og Lenders (finansielle udlånsvirksomheder). I løbet af 2007 blev der opbygget et netværk af Providers/Lenders i Uganda, Kenya og Elfenbenskysten. Rollen som Provider er primært at identificere forretningsmuligheder og foretage en gennemgang (due diligence) for at sikre, at MyC4 samarbejder med virksomheder, som har sunde økonomiske fremtidsudsigter og dermed mulighed for vækst. Operations Screening of the African Businesses (people that would like to obtain a loan) and handling the financial transactions on the ground in Africa are done by local Providers (screening) and Lenders (finance). During 2007 a network of Providers/Lenders was established in Uganda, Kenya and Ivory Cost. Their role as Providers is mainly to identify businesses which we call Opportunities and let them undergo an investigation process (due diligence) to ensure that we only work with businesses that provide healthy economic prospects for growth. For at finde nye afrikanske forretningsmuligheder med den rette adfærd og for at sikre gennemsigtighed foretages der løbende forbedringer af proceduren for screeningen af emner foretaget af Provider. To secure best behavior and transparency, screening procedures will be fine-tuned at the Provider level. En investor kan investere i en eller flere afrikanske forretningsmuligheder efter eget ønske. Investeringen foretages individuel, som gruppe eller selskab/organisation. Investering via platformen er gratis (bortset fra et gebyr, hvis indbetalingen foretages via PayPal). An investor can invest in one or as many Opportunities as desired. investors invest as an individual, as a team/group or as a company/organization. Investing on the platform is free of charge (apart from a fee for PayPal services if you upload money via PayPal). På MyC4 platformen kan investor se alle de forretningsmuligheder, der kan investeres i. Der gives en kort beskrivelse af forretningen, størrelsen af det lån der ansøges om, og den højeste rentesats låntager kan betale. Herudfra vælger investor, hvilken forretningsmulighed han eller hun ønsker at tilbyde et lån. Processen omkring bud på lån er baseret på princippet ved en hollandsk auktion dvs. den investor, der byder den laveste rente til låntager, får lånet. Investors can see on the MyC4 platform all Opportunities open for bid, with a description of the business, amount of loan needed and maximum interest rate which can be paid by the potential borrower. Investors then decide which loans/opportunities they want to bid on. The bidding process is based on a Dutch auction which basically means, that the more investors are interested in investing, the more favourable terms (e.g. interest rate) the African Business will get.

12 MyC4 A/S 10 Ledelsesberetning Management s review Kun ganske få af de afrikanske forretningsmuligheder, der har været præsenteret på MyC4 platformen, er ikke blevet finansieret, da de ikke appellerede til de mulige investorer. Det er omkostningsfrit for den afrikanske forretningsmulighed at forsøge at få et lån. Princippet på platformen er no cure - no pay. Only a handful of African Businesses posted on the platform have not been funded, e.g. because they did not attract investors interest. It is free of charge for the African Business to try to get a loan, as the model works from a no cure - no pay principle. Når lån gennemføres, tager MyC4 et gebyr for at være den infrastruktur, som håndterer transaktionen. Forretningsmodellen er baseret på transaktionsfee. Ansøgning om lån på platformen er omkostningsfrit. Når transaktionen gennemføres, tager MyC4 et gebyr på 2% på lånebeløbet til den afrikanske låntager på det tidspunkt, lånet udbetales. Herudover får MyC4 et gebyr på 2% af restgælden, når der betales afdrag. MyC4 is charging fees for being the infrastructure that handles the transactions. The business model is built on transaction fees alone. Applying for a loan via MyC4 is free of charge. MyC4 charges a flat fee of 2% of the amount of the loan from the African Business, only when the loan is being disbursed. When the loan is repaid the African Business pays an additional fee of 2% of the amount repaid, on the basis of a declining balance. Providers og Lenders tager ligeledes et gebyr på transaktionstidspunktet for at dække håndteringsomkostningerne. Providers and Lenders also charge fees to the Opportunities for their services, in order to cover the transaction costs. MyC4 beregner en årlig gennemsnitlig rente for hver låntager. Den gennemsnitlige årlige rente udtrykker den effektive rente, den enkelte låntager skal betale for lånet gennem MyC4. Den beregnede rentesats medregner transaktionsgebyrer og den månedlige rente. MyC4 operate with an APR (Annual Percentage Rate) for each African Business. The APR is an expression of the effective interest rate that each funded Opportunity pays on a loan annually. The APR accounts for: loan closing fees (one-time) and interest payments (monthly). Alle lån indbetales af investor i euro, men afhængig af størrelsen af lånet kan lånet udstedes i lokal valuta. Fra 1. december 2007 har MyC4 båret kursrisikoen på alle lån under EUR. Der arbejdes på at indføre en ny forretningsmodel på dette område, således at MyC4 ikke påtager sig denne risiko og omkostning. All loans are funded in euro, but depending on the amount of the loan, loans can be issued in local currency. As of December 1, the currency risk has been carried by MyC4 on loans below EUR 2,000. Going forward a new model is under development to lift the currency risk out from MyC4.

13 MyC4 A/S 11 Ledelsesberetning Management s review Lånene afdrages månedlig. De afrikanske låntagere er tilskyndes til at tilbage betale lånet så hurtigt som muligt og dermed spare rente. Rettidige eller endnu tidligere tilbagebetalinger giver låntager en god historik med MyC4 og gør det lettere at opnå et nyt og større lån næste gang. The loans are being repaid monthly. There is an incentive for African Businesses to repay as early as possible since interest rate is applied on declining balance. Early or just timely repayment, also gives Opportunities a good track record with MyC4, allowing them to apply for a bigger loan next time. Forretningsmodellen for MyC4 er at være den infrastruktur, der skaber kontakt mellem investor og den afrikanske virksomhed. I denne rolle sættes der penge ind på MyC4 s platform, og derfor er det vigtigt at sikre gennemsigtighed i hele processen. Målet for MyC4 er fuld gennemsigtighed og ansvarlighed i hele processen, og vi vil løbende vurdere og opdatere retningslinierne samt kommunikere herom. The nature of our business is to act as an infrastructure between the investors and the African Businesses, and as money is transferred it is important that MyC4 ensures transparency of this flow of money. As we aim for full transparency and accountability through all areas and operations in the MyC4 business model, particular attention is and will be given to compliance and communication issues. Der er risiko forbundet med alle investeringer via MyC4, og der er ingen garanti for, at investor vil opnå et afkast af sin investering. De fleste små afrikanske forretningsmuligheder arbejder uformelt, og håndhævelse af modtagne sikkerheder kan være ineffektiv på grund af svigt i det lokale retssystem. All investments are potentially a risk, and there is no guarantee that the investor will receive a return on the investment. Most small businesses in Africa operate in the informal sector, and enforcement of collateral tends to be ineffective because of the flaws in the national legal systems. Som en konsekvens heraf lægger MyC4 vægt på gennemgangen af den afrikanske forretningsmulighed med fokus på at vurdere, om emnet er solidt, har god bæredygtighed og evne til at tilbagebetale et lån. MyC4 will in consequence go to great lengths to ensure that the selected African Businesses are solid (due diligence) and have good prospects in terms of sustainability, repayment and return on investment. Organisation I 2007 havde MyC4 i gennemsnit 9 ansatte. Organisationen er udvidet med yderligere kompetencer i 2008 inden for kommunikation, salg og jura. Herudover vil der blive ansat en webbrugeradfærdskonsulent for at styrke organisationen. Antallet af medarbejdere vil stige til 22. Vores oversøiske udviklingscenter i Uganda har seks ansatte. Organisation In 2007 MyC4 had in average 9 employees. In 2008 new competencies within communication, sales, legal and web usability will be hired to secure all needed expertise within the organisation. The headcount will amount to 22. Our Overseas Development Centre is located in Uganda, where six people are employed.

14 MyC4 A/S 12 Ledelsesberetning Finansiel udvikling i 2007 Som start op virksomhed realiserede MyC4 som forventet et underskud i 2007 på 2,8 mio.kr. og havde en egenkapital på 6,3 mio.kr. Management s review Financial development in year 2007 In line with the expectations as a start up company, MyC4 A/S realised a loss of DKK 2.8m and a positive equity of DKK 6.3m. Underskuddet skyldes omkostninger til drift og opbygning af organisationen og er i overensstemmelse med vores forventninger. I 2007 modtog MyC4 et tilskud fra Danida på 5 mio.kr. til udvikling og implementering af platformen samt opbygningen af driftsorganisationen. 2,6 mio.kr. af tilskuddet indgår i resultatopgørelsen og har reduceret underskuddet i 2007, mens 2,5 mio.kr. er indregnet i aktiveringen af udviklingsomkostninger. The loss occurs from the cost of running and building up the organization, and is in line with our expectations. In 2007 MyC4 A/S received a subsidy from Danida of DKK 5m for development and establishment of the MyC4 portal and implementation of the set up. Out of the subsidy DKK 2.6m have been taken into Profit and Loss and have reduced the loss in 2007; while DKK 2.5m have supported the capitalized investment in the platform. Gennem 2007 er udviklingen af MyC4 platformen fortsat, og der er aktiveret 4,2 mio.kr., der afskrives over 5 år. During the year the development of the MyC4 platform continued and DKK 4.2m has been capitalized. Aktionærerne har i løbet af 2007 styrket selskabets egenkapital ved indskud af 6 mio.kr. Forventninger til 2008 Målet for 2008 er at opnå en samlet investering fra investorer i afrikanske forretningsmuligheder på 100 mio.kr. samt en investorkreds på investorer. The shareholders have increased the equity by DKK 6m in 2007 to support the development of MyC4 A/S. Outlook for 2008 The targets for 2008 are DKK 100m invested in more than 5,000 African Businesses, by a total of 25,000 investors by the end of the year. Vi forventer ikke et positivt resultat før i 2009, som følger af omkostningerne til videreudvikling og opbygning af platformen og organisationen. Som et resultat forventes derfor også et underskud i We do not foresee profitability before 2009 due to the costs involved in the expansion and continuing building up of the organization and infrastructure. As a result, we foresee a loss in Danmark udgør et testmarked, og der forventes en høj penetrering i alle segmenter og dermed, at erfaringen herfra kan danne grundlag for fremtidige udrulninger af platformen i Europa. Denmark will act as a test market, and penetration in all investor segments must be high, in order to give the organization best experience for future rollout.

15 MyC4 A/S 13 Ledelsesberetning Management s review For at sikre den nødvendige skalerbarhed, der kan håndtere det ønskede volumen af troværdige emner i Afrika, vil der være fokus på at tiltrække Mikro Finans Institutter som nye Lenders og NGO som nye Providers. Systemer til sikring af kvalitet og overholdelse af lovgivning og tilladelser vil konstant blive testet og udviklet, i takt med at modellen vokser. To secure scalability and the desirable volume of reliable portfolio on the ground in Africa, emphasis will be placed on attracting Microfinance Institutions to act as MyC4 Lenders and NGOs to act as Providers. Quality and compliance assurance systems and procedures will constantly be tested and improved as the model expands. Herudover vil det være et fokus område at starte nye Providers/Lenders kanaler via virksomheder, der køber og sælger i Afrika. MyC4 vil målrette indsatsen efter internationale virksomheder med aktivitet i Afrika og fungere som katalysator for disse, således at de opnår højere kvalitet i supply ledet samt sikre høj troværdighed omkring deres globale CSRaktiviteter. In addition, investment will be dedicated to start up new Provider/Lender channels via supply chain (companies buying and/or selling in Africa). MyC4 will be targeting International companies with activities in Africa and act as a catalyst for the companies to secure quality of the supply chain, as well as offering high credibility to their global CSR activities. MyC4 vil i 2008 udvide aktiviteterne fra Uganda, Kenya og Elfenbenskysten til andre afrikanske lande. Tilgangen af nye lande vil øge konkurrencen mellem de afrikanske forretningsmuligheder samt mellem Providers/Lenders. In the course of 2008 MyC4 plans to spread activities on the Provider/Lender side from the current countries of Uganda, Ivory Coast and Kenya to cover additional areas starting operations in other Sub-Saharan African countries. The addition of new countries will generate competition amongst the African Businesses as well as amongst the Providers/Lenders. I takt med at gennemsigtigheden over for de afrikanske forretningsmuligheder stiger og bliver mere synlig for investorerne på platformen, forventes investorantallet også at stige, da man forventer en mere attraktiv rentesats. Større gennemsigtighed på platformen, attraktive rentesatser, bidrage til udryddelse af fattigdom i Afrika forventes at være en stor motivationsfaktor for nye investorer. As the transparency from the African users becomes more visible to the investor on the platform, more investors will be attracted due to attractive interest rates on the African Businesses. Increased transparency on the platform, attractive interest rates and the conscience of being participating in the eradication of poverty in Africa, will be a major motivation for new investors to join the platform. Platformmæssigt stræber MyC4 efter at gå ud af beta versionen og over i normal drift i løbet af 2008, i takt med der er opnået større brugervenlighed og troværdighed. MyC4 aims to exit Beta in 2008 when the overall usability and design are working at a satisfying and trustworthy level.

16 MyC4 A/S 14 Ledelsesberetning Vidensbaserede ressourcer af speciel vigtighed Efter at være et lille selskab har organisationen designet og skabt en unik infrastruktur på MyC4.com platformen gennem nært samarbejde med eksterne konsulenter. Specielle risikoforhold Med selskabets fokus på afrikanske lande er landerisiko og valutarisiko væsentlige forhold for selskabet. Herudover er der en særlig risiko omkring tilbagebetaling af lån til investorerne på grund af landenes retssystemer. Indflydelse på miljøet I takt med at forretningsmodellen udvikles, og MyC4 ekspanderer, stræber MyC4 efter at fremme investeringer i miljøvenlige projekter som vandforsyning, energi og energibegrænsende projekter. Udvikling Fokus for udviklingsaktiviteterne i 2008 er øget stabilitet af platformen, indfører mere skalerbare processor samt dække behov hos nye Providers og Lenders. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Management s review Knowledge resources of special significance As a small company the team have designed and created a unique infrastructure on MyC4.com working closely together with external consultants. Special risks and their covering Given the Company s focus on African countries, we consider country risks and exchange rate risks to be of special importance to the Company. As mentioned above, microfinance also has its inherent risks, which consist in the borrowers possible default and the lack of efficient legal remedies in developing countries. Impact on the external environment As the model develops and expands MyC4 will strive at facilitating investments in environmental sustainable projects like water supply, energy and energy saving projects. Development Focus for the development in 2008 will be to increase the stability of the platform, make all processes scalable and facilitate adaptation of our new Providers and Lenders systems to the MyC4 model. Events after the balance sheet date No events have occurred after the balance sheet date to this date, which would influence the evaluation of this annual report.

17 MyC4 A/S 15 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. The annual report is presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with addition of a few provisions for reporting class C enterprises. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. The annual report has been presented applying the accounting policies consistently with last year. Recognition and measurement Assets are recognised in the balance sheet when it is probable as a result of a prior event that future economic benefits will flow to the Company, and the value of the asset can be measured reliably. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Liabilities are recognised in the balance sheet when the Company has a legal or constructive obligation as a result of a prior event, and it is probable that future economic benefits will flow out of the Company, and the value of the liability can be measured reliably. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. On initial recognition, assets and liabilities are measured at cost. Measurement subsequent to initial recognition is effected as described below for each financial statement item. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Anticipated risks and losses that arise before the time of presentation of the annual report and that confirm or invalidate affairs and conditions existing at the balance sheet date are considered at recognition and measurement.

18 MyC4 A/S 16 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Omsætningen indtægtsføres, i takt med at kunders forpligtelse til betaling af fees indtræder. Income is recognised in the income statement when earned, whereas costs are recognised by the amounts attributable to this financial year. Income statement Revenue Revenue is taken to income as the customer's obligation to pay fees occur. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, markedsføring, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Other external expenses Other external expenses comprise expenses for sale, marketing, administration, premises, bad debts, etc. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Staff costs Staff costs comprise salaries and wages as well as social security costs, pension contributions, etc for the Company s staff. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Financial income and expenses These items comprise interest income and interest expenses, realised and unrealised capital gains and losses on transactions in foreign currencies, as well as tax surcharge and repayment under the Danish Tax Prepayment Scheme. Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger vedrørende fremstilling af aktiver indregnes ikke i kostprisen for aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse. Interest expenses and other financial expenses for manufacturing assets are not included in the cost of assets, but are recognised in the income statement as incurred.

19 MyC4 A/S 17 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Income taxes Tax for the year, which consists of current tax for the year and changes in deferred tax, is recognised in the income statement by the portion attributable to the profit/loss for the year, and recognised directly on equity by the portion attributable to entries directly on equity. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. The current tax payable or receivable is recognised in the balance sheet, stated as tax calculated on this year s taxable income, adjusted for prepaid tax. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Deferred tax is recognised on all temporary differences between the carrying amount and tax-based value of assets and liabilities. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Deferred tax assets, including the tax base of tax loss carryforwards, are recognised in the balance sheet at their estimated realisable value, either as a set-off against deferred tax liabilities or as net tax assets. Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). The Company is jointly taxed with its Parent and all of the Parent's other Danish subsidiaries. The current income tax is allocated among the jointly taxed companies proportionally to their taxable income (full allocation with a refund concerning tax losses).

20 MyC4 A/S 18 Anvendt regnskabspraksis Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter. Accounting policies Balance sheet Intangible assets Intangible assets comprise uncompleted and completed development projects. Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Development projects on clearly defined and identifiable products and processes, for which the technical rate of utilisation, adequate resources and a potential future market or development opportunity in the enterprise can be established, and where the intention is to manufacture, market or apply the product or process in question, are recognised as intangible assets. Other development costs are recognised as costs in the income statement as incurred. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. The cost of development projects comprises costs such as salaries and amortisation that are directly and indirectly attributable to the development projects. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Financing costs are not included in cost. Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, dog maksimalt 20 år. Completed development projects are amortised on a straight-line basis using the estimated useful lives of the assets. The amortisation period is usually five years, and no more than 20 years. Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Intangible assets are written down to the lower of recoverable amount and carrying amount.

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

DIS/PLAY A/S CVR-nr Årsrapport 2010

DIS/PLAY A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DIS/PLAY A/S CVR-nr. 29 20 37

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

FSN Capital Partners ApS CVR-nr Kgs. Nytorv 26, København K. Årsrapport 2015

FSN Capital Partners ApS CVR-nr Kgs. Nytorv 26, København K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FSN Capital Partners ApS CVR-nr.

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Majgaard Branding A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Majgaard Branding A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Majgaard Branding A/S CVR-nr. 25645936 Årsrapport

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

TJ Management ApS CVR-nr Årsrapport 2014

TJ Management ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TJ Management ApS CVR-nr. 25813294

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

FK-Byg ApS Navervej Varde CVR-nr Årsrapport 2016

FK-Byg ApS Navervej Varde CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk FK-Byg ApS Navervej 14 6800 Varde CVR-nr. 26047218

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vesta Management ApS CVR-nr Rungsted Strandvej Hørsholm. Årsrapport 2015

Vesta Management ApS CVR-nr Rungsted Strandvej Hørsholm. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Vesta Management ApS CVR-nr. 10326478 Rungsted Strandvej

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

KVM INTERNATIONAL A/S

KVM INTERNATIONAL A/S KVM INTERNATIONAL A/S Industrivej 24 8620 Kjellerup Årsrapport 1. november 2015-31. oktober 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/03/2017 Lars Jørgensen

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere