Basis: 1. halvår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basis: 1. halvår 2013"

Transkript

1 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev pr. elev pr.årselev pr.årselev pr. elev 3009 stx årig HF (månedligt) (månedligt) (kvartalsvist) (kvartalsvist) Brobygning Introduktionskurser * Tillægstakst: Beståede fag på A-niveau pr. elev. antal elever Fysik Kemi Biologi Musik Færdiggørelse, gym Færdiggørelse, hf Basis: 1. halvår 2013 antal elever grundlagselever 1g stx 2g , g h hf 2h , , brobygning og introkurser 3, Basis: 2. halvår 2013 elevtal skønnet ud fra 1. halvår, dog med lidt frafald indregnet, og antaget nye klasser. antal elever grundlagselever 1g stx 2g , g h hf 2h , , brobygning og introkurser halvår 117/200 heraf: 2. halvår 83/200 heraf: Hele 2013: uddannelsestakst uddannelsesstillinger færta tistx fællesudg bygningstakst grundtilskud bro + intro Vejet gennemsnit af elevtal i 2013: 2012 grundårselever stx 510,0550 stx 479, ,24 efter at 1 elev er tilføjet i efteråret 2012 hf 97,1667 hf 105, ,2217 pæd 3,5850

2 Prognose for : ud fra 2012-elevtal excl. uddannelsesstillinger Undervisn.takst Færdiggørelsestakst Fællesudg.takst Bygningstakst Tillægs-takst for A-niveau * Grundtilskud 2013 stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud Taxameter-udvikling ift ekskl. pris- og lønregulering (Rektorforeningen) undervisningstakst stx hf færdiggørelsestakst stx hf fællesudgiftstakst stx hf bygningstakst stx hf fremskrevet til 2013 priser: 2013, FL undervisningstakst stx hf færdiggørelsestakst stx hf fællesudgiftstakst stx hf bygningstakst stx hf

3 Indtægts- og likviditetsbudget for statstilskud Middelfart Gymnasium og HF 2013 jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec sum uv.-takst færdiggørelse fællesudg bygningstakst grundtilskud overgangsord. 0 tillæg A-niveau udd.-stillinger brobyg. og intro intro, marts reg. vedr sum udbetalinger momsrefusion kontrol: sum - udbetaling stemmer: 1,34 Udbetalinger i blå er ud fra prognosen. Lønbudget, justeret april beløb i DKK samlet personale ,halvår,2013: Lønstigninger fra 1. april, ca. 1,4 %. 2.,halvår,2013: Ingen ændringer Regulering vedr ,33 Yderligere regulering vedr se april måned 4733,33 se juni måned 1 2g-elev mere i efterår , , , , , , , , , , ,00 lev er tilføjet i efteråret 2012

4 Vurdering af elevtal Elevtal'i'2013 Elevtal'i'2014 Elevtal'i'2015 Elevtal'i' halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1g g g sum: vejet snit: antal klasser 514, , , , h h sum: vejet snit: antal klasser 96, , , , vejet snit benyttes som grundårselever i input til taxameteret. (elevtallene er incl. udvekslingselever, hovedsageligt placeret i 2g.) samlet elevtal 610, , , ,850

5 FFL2013 Middelfart Gymnasium og HF Finanslovskonto Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser Cøsaformål Uddannelse Ny pædagogikumordning Takster ekskl. moms Undervisningstakst pr. årselev 22 Pædagogikumtaxameter Kursustaxameter Bemærk: Pædagogikumtaxameter-tilskud udbetales efter antallet af årspædagogikumkandidater. Kursustaxameteret til udbydere af teoretisk pædagogikum efter den nye ordning udbetales efter eksamens-stå-modellen. Basis: 1. halvår 2013 antal takst Basis: 2. halvår 2013 antal takst

6 FFL 2013 Middelfart Gymnasium Finanslovskonto Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 1 årselev er = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsaformål, Uddannelse Undervisn.takst Fællesudg.takst Bygningstakst* I alt takst pr. årselev pr. årselev pr. årselev pr. årselev 2571 Brobygning til gymnasiale uddannelser Introduktionskurser * Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og for almengymnasiale uddannelser, der pr ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud

7 Middelfart*Gymnasium*og*HF Forbrug,*likviditet*og*budget 2013 syv$1g'klasser$igen$fra$aug.! 23.$sep. jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec sum janijuli indtægter$taxameter *) ,4% indtægter$uvm$ud$over$taxameter 0 0 regulering$vedr.$2012 ' ' ' ,0% øvrige$indtægter ,2% finansielle$indtægter ,4% indtægter*i*alt ,1% driftsomkost.$incl.$afskriv,$excl.$prior.'ydelser ,0% prioritetsrenter$og$bidrag ,0% øvrige$finansielle$omkostninger ,0% lønomkostninger ,8% omkostninger*i*alt ,7% resultat ' ' ' ' ' ' ' ' ,2% regulering$vedr.$ afskrivninger afdrag$på$lån byggeri,$nye$anlæg,$betalinger inventar,$nye$anlæg,$betalinger moms$af$drift$og$nye$anlæg momsrefusion 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ændring*af*likvide*midler ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' likvide*midler*ultimo*=*ult*2012*+*ændring*af*likv ' likvide$beholdninger$ultimo$ Blå$tal$justeres$månedsvis$efterhånden$som$beløbene$foreligger værdipapirer$ultimo$ Omkostninger$opdateres$hver$måned,$så$sum$indtil$videre$følger$budgettet,$bortset$fra$løn$som$er$forøget$grundet$klassetallet. rest$realkreditlån$ultimo$ Tilskud$for$jan'14$modtages$i$dec'13,$og$er$her$antaget$at$være$lig$med$tilskud$for$jan'13. i$alt$ultimo$2012,$jf.$årsrapport$for$ debitorer$i$alt$2012 ' *):$Indtægt$taxameter$er$34,7$MDKK$for$jan'juli,$men$en$del$er $ kreditorer$i$alt$ kvartalsudb.,$og$derfor$sættes$indtægten$til$7/12$af$årlig$indtægt, korrigeret$likviditet$ultimo$ hvilket$er$30,46$mdkk. taxameter:$ud$fra$opdatering$af$elevtal$marts$2013$og$endelige$takster$i$fl2013. driftsomkostninger$og$lønomkostninger$opdateres$løbende$og$restbudgettet$fordeles$på$de$efterfølgende$måneder. Budget*2013,*vedtaget*december*2012,*seks*1gIkl*igen*fra*aug.! Budget*2013,*justeret*og*vedtaget*juni*2013,*syv*1gIkl*igen*fra*aug. Omlægning$af$fliser$og$ekstra$cykelskur,$ca.$700$tDKK$i$løbet$af indtægter$taxameter indtægter$taxameter efteråret.$på$nuværende$tidspunkt$er$det$usikkert,$om$en øvrige$indtægter øvrige$indtægter $om$en$del$af$udgiften$kan$holdes$inden$for$budgettet. finansielle$indtægter finansielle$indtægter Så$årsresultatet$forventes$reduceret$med$ca.$600$tDKK,$idet driftsomkostninger,$excl.$afskrivninger driftsomkostninger,$excl.$afskrivninger cykelskuret,$ca.$100$tdkk,$anlægsføres,$til$knap$2,0$mdkk. afskrivninger afskrivninger prioritetsrenter$og$bidrag prioritetsrenter$og$bidrag I$ovenstående$er$der$ikke$indregnet$nogen$garantidækning$i øvrige$finansielle$omkostninger øvrige$finansielle$omkostninger forbindelse$med$byggeriet. lønomkostninger lønomkostninger årets$resultat årets$resultat

8 BYGGEREGNSKAB*PR.*1/10*2013 1)*Fase*1*Naturvidenskab*(2009B10) Beløb&i&tDKK Samlet&udgift&til&Naturvidenskab &&&&&&&&&&&&&&& Tilskud&fra&UBST &&&&&&&&&&&&&&&& >3.600 Tilskud&fra&Undervisningsministeriet &&&&&&&&&&&&&&&& >1.900 Total&for&Naturfag &&&&&&&&&&&&&&&&&& )*Fase*2*resten*inkl.*færdiggørelse*efter*konkurs*(2011B13) Anlæg,*bygninger Igangværende&arbejde &&&&&&&&&&&&&&& Rådgivere& &&&&&&&&&&&&&&&&&& Total &&&&&&&&&&&&&&& Inventar Inventarkøb&(anlæg) &&&&&&&&&&&&&&&&&& Inventarkøb&(drift) &&&&&&&&&&&&&&&&&& Total &&&&&&&&&&&&&&&&&& Konkurs Advokat &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 223 Hundsbæk&og&Henriksen &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 202 Erik&Bitsch&Olsen &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 126 Total &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 551 Samlede*udgifter*byggeri &&&&&&&&&&&&&&& Herudover*øvrige*udgifter: Udgift&til&nedbrydning&af&bassin &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 225 projekt:&multihal&>&nedskrevet &&&&&&&&&&&&&&&&&& renovering&af&gymnastiksale&sommer&2012&>&drift &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 704 omlægning&af&fliser&>&drift &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 580 Samlede*øvrige*udgifter &&&&&&&&&&&&&&&&&& )*Udeståender**** A:*Udgifter Best&case Mulig&udgang Worst&case Udbedring&af&pavilloner Krav&fra&Hundsbæk&&&H&vedr.&ikke&betalte&fakturaer Honorar&til&advokat&ifm&voldgiftssag/&sagsomkostn Honorar&til&rådgiver&(EBO) Afgift&til&voldgift &mio. B.*Indtægter Best&case Mulig&udgang Worst&case Refusion&fra&Garantistiller&TRYG>garanti 3,9&mio. 3,1&mio. 2,9&mio. Godtgørelse&fra&Hundsbæk&og&Henriksen 2,5&mio. 0 6,4&mio. 2,9&mio. Låneoptagelser Beløb&i&tDKK Realkredit&Danmark hovedstol,&bygningsovertagelse &&&&&&&&&&&&&&&&&& hovedstol,&vedr.&bygningsrenovering &&&&&&&&&&&&&&& samlet&hovedstol &&&&&&&&&&&&&&& samlet&restgæld&ultimo&2013 &&&&&&&&&&&&&&&

9 Igangværende* dato% Bilagsnr.% konto% Beskrivelse% %Beløb%% %% 17/02/11% OMP10212% % Hundsbæk:A/C%honorar%adm/aula/lærerE% % %% % %% 09/05/11% KFAK92855% % a/cenr.1e%aulaeadmelærerv:%garant%byg% % %% %% 09/05/11% KFAK92856% % Nedbrydning%%svømmebad%jf.aftale%1EGarant%byg% % %% %% 17/05/11% KFAK92878% % Hundsbæk:A/C%2EEtape%3Eaula/adm/lærerv.rådg.% % %% % %% 17/05/11% KFAK92880% % Garant:Aconto%2Ekompletteringsbygning% % %% %% 31/05/11% KFAK92932% % Etablering%af%kørevej%Aft.%nr.%2(Eekstra%Garant)% %41.219%% %% 31/05/11% KFAK92933% % Opbrydning%af%ekst.pudslag%samt%nyt(Garant)% %44.125%% %% 31/05/11% KFAK92934% % toiletbygning%i%kælder%ved%læreafs.(garant)% %43.750%% %% 31/05/11% KFAK92935% % Nedrivning%af%træskeletParterreplan(Garant)% %27.750%% %% 21/06/11% KFAK93021% % Hundsbæk%a/cE3Ebyggeledelse%mm.% % %% % %% 22/06/11% KFAK93022% % A/C%3%%JF%Betalingsplan% Garant% % %% %% 22/06/11% KFAK93023% % A/C%nr.%4%betalingsp% %Garant% % %% %% 06/07/11% OMP10275% % HO:Service%CTS%automatik%20%%f.93071% % %% %% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds/GPPEarkitekter%juli%Eetape%3/adm.% %60.663%% %60.663%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:porto%juli%etape%3/adm.% %189%% %189%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:print%juli%etape%3/adm.% %6.464%% %6.464%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:kørsel%juli%etape%3/adm.% %73%% %73%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:honorar%juli%etape%3/adm.% %93.907%% %93.907%% 16/08/11% KFAK93141% % Byggesagsgebyr:%MF%kommune% % %46.900%% %% 16/08/11% KFAK93150% % Aconto%nr.%5%Aula/adm.%Garant% % %% %% 16/08/11% KFAK93151% % Hundsbæk:%Aula/adm:9/7E7/8EA/C% %63.574%% %63.574%% 21/08/11% OMP10276% % HO:Service%CTS%automatik%30%%f.93091% % %% %% 05/09/11% OMP10277% % HO:Service%CTS%automatik%40%Ef.57618% % %% %% 21/09/11% KFAK93301% % Hundsbæk:Etape%2Eadm.%GPEmm.% % %% % %% 21/09/11% KFAK93306% % Ac.%6%jf.%betalingsplan% Garant% % %% %% 06/10/11% OMP10278% % HO:Service%CTS%automatik%45%%f.93347% %54.000%% %% 06/10/11% OMP10279% % HO:Service%CTS%automatik%80%% %46.700%% %% 10/10/11% KFAK93378% % Tilllæg:PCB%E%Reno/sluser/etabl.a/c1.%(2.2`)E002E9% % %% %% 10/10/11% KFAK93379% % Tillæg:Install.køkken/reng.rum%EGarant.%a/c%1.% % %% %%

10 24/10/11% KFAK93425% % Garant:a/c%7E28/10E11.iflg.bet.plan% % %% %% 14/11/11% KFAK93514% % A/C%nr.%2%vedr.%PCBE%renov.Garant% % %% %% 14/11/11% KFAK93515% % Hundsbæk:honorarEkørsel%mm.%12/9E23/10% % %% % %% 14/11/11% KFAK93515% % Hundsbæk:%GPP%12/9E23/10% %38.475%% %38.475%% 14/11/11% KFAK93522% % Aconto%nr.%8Eadm/aula%2652.Garant(DB).% % %% %% 30/11/11% KFAK93586% % Hundsbæk%a/cEetape%3:24/10E20/11%incl.Gpp% 34991,94% %77.993%% %77.993%% 09/12/11% KFAK93623% % H.O.55%%CTS%automatik% % %% %% 09/12/11% KFAK93624% % CTSl%ventilation%køkken/styring%af%komfur.HO.Servi% %15.810%% %% 09/12/11% KFAK93625% % HO:udsk.CO2Efølere%41/42.%Produal% %4.625%% %% 23/12/11% KFAK93721% % Aconto%nr.%3%vedr.%PCB%renoveringEGarant% % %% %% 23/12/11% KFAK93722% % Aconto%1.%iht.%aftaleseddel%20E%Garant% % %% %% 23/12/11% KFAK93723% % Aconto%nr.%11%jf.%betalingsplanEGarant% % %% %% 23/12/11% KFAK93720% % A/C%nr.%4.%%etablering%af%sluser%Garant% % %% %% 30/12/11% KFAK93724% % HO:%CTS%Eautomatik%60%%a/c% %53.750%% %% 30/12/11% OMP10348% % OMP.f :Hundsbæk:etape%3:a/cE21/11E31/12% % %% % %% 17/01/12% KFAK93818% % Garant:%A/c%nr.%13%ifl.betalingsplan% % %% %% 16/02/12% KFAK93949% % Honorar%HundsbækEetape%3.%jan.2012% % %% % %% 21/02/12% KFAK93954% % AEconto%nr.%5%E%PCB%Garantbyg% % %% %% 21/02/12% KFAK93955% % AEconto%nr.%14%Garant.AulaEadmElærerv.% % %% %% 28/02/12% KRED100052% % Udlign.%fakt.%13727Ekreditnota% %E %% %% 28/02/12% KFAK93982% % A%conto%16EaulaEadmElærer.% % %% %% 13/03/12% KFAK94052% % SEEBig%Blue:CTSEautomatik%70%% % %% %% 28/03/12% KFAK94099% % Aconto%nr.%17%jf.%betalingsplan% % % %% %% 28/03/12% KFAK94100% % Aconto%19EGarant%pr.%27/3% % %% %% 28/03/12% KRED100054% % Udligning%fakt.%13741%Garant% %E %% %% 17/04/12% KFAK94175% % Garant:%A/C.%20%(DB)% % %% %% 23/04/12% KFAK94208% % RD:Byggelånsbesigtigelse%12/3E12%SG% %2.000%% %% 25/04/12% KFAK94222% % Aconto%nr.%24.%JF%Betalingsplan% % % %% %% 30/04/12% KFAK94223% % A/c%1%Tillægsarb.%Pavillion/Garant% % %% %% 30/04/12% KFAK94224% % Aconto%6%PCB%renoveringEGarant% % %% %% 30/04/12% KFAK94225% % Hundsbæk:HonorarEGPPEkørsel% %88.740%% %88.740%% 01/06/12% KFAK94354% % Garant:Adm%a/cE28/5E12%byg% % %% %%

11 06/06/12% KFAK94382% % Hundsbæk%E%igangv.% % %% % %% 06/06/12% KFAK94383% % SEEBig%Blue,%igangv.% % %% %% 29/06/12% KFAK94528% % Luxbest,%solafskærmning%PO% % %% %% 03/07/12% KFAK94529% % Garant,AEconto%belægn.%Atriumgård%SG% % %% %% 05/07/12% KFAK94537% % SE%Big%Blue,%CTS%automatik%sag%112986% % %% %% 06/07/12% KFAK94538% % aconto/betalingsplan% % %% %% 06/07/12% KFAK94539% % Ekstraarbejde% % %% %% 06/07/12% KRED100066% % Ekstraarbejde% %E %% %% 06/07/12% KRED100067% % aconto/betalingsplan%tilbf.% %E %% %% 06/07/12% KFAK94719% % Ekstraarbejde% % %% %% 06/07/12% KFAK94720% % aconto/betalingsplan% % %% %% 19/09/12% KFAK94794% % Hundsbæk%9/7E31/8E12,%3.%etape% %30.891%% %30.891%% 19/09/12% KFAK94795% % Hundsbæk%14/5E8/7E12,%etape%3% % %% % %% 19/09/12% KFAK94796% % Hundsbæk,%9/4E13/5E12,etape%3% %80.574%% %80.574%% 19/09/12% KFAK94797% % Ekstra%arb.%konkurs,%Hundsbæk% %36.828%% %36.828%% 15/10/12% KRED100080% % SE%big%blue,%krn.%15%%udført%arb.% %E21.900%% %% 13/11/12% KFAK95014% % %ekstraarb.,konkurs%h&h% % %% % %% 30/11/12% OMP10512% % nedbrydn.%svømmebad%e%nedskrivning% %E %% %% 30/12/12% AKAS1174% % Igv.arb.Adm/aula/lærerværelse% % %% %% 31/12/12% OMP10538% % nedskriv.igv.pga.konkurs% %E %% %% 31/12/12% OMP10605% % trefor,%energibesparelse% %E %% %% 28/02/13% KFAK95560% % TRAP%EL;TILBUDSSUM%70%% % %% %% 28/02/13% KFAK95702% % Tømrer%og%snedkerarbejde,%Kolster% % %% %% 28/02/13% KFAK95702% % Tømrer%og%snedkerarbejde,%Kolster% %0%% %% 01/03/13% KFAK95506% % CTS%automatik,%95%%%udført% % %% %% 01/03/13% KFAK95507% % Lev.%automatik%til%adgangskontrol%90%%% %43.800%% %% 15/03/13% KRED100087% % SE%Big%Blue,%kred.%brandspjæld% %E11.900%% %% 20/03/13% KFAK95703% % Tømrer%og%snedkerarbejde,%Kolster% % %% %% 21/03/13% KFAK95614% % Trap%E%færdg.%ventilation%tag% %20.000%% %% 31/03/13% KFAK95653% % Installationsentreprisen,%Andresen%VVS% % %% %% 04/04/13% KFAK95717% % TVEinspektion,%slamsuger%mv% %21.836%% %% 05/04/13% KFAK95709% % Creo,%C.%Projektopfølgning% %6.713%% %6.713%% 05/04/13% KFAK95711% % Creo,%udarbejd.%tidplan,besigtigelser%mv% %93.528%% %93.528%%

12 11/04/13% KFAK95710% % Konkurssag/færdiggør.%etape%3,%Creo% %3.896%% %3.896%% 22/04/13% KFAK95701% % Jysk%Tagpap,%aconto%1% % %% %% 29/04/13% KFAK95823% % Jysktagpap,%aconto%2% % %% %% 29/04/13% KFAK95824% % Jysktagpap,%aconto%3% % %% %% 30/04/13% KFAK95783% % Tømrerarbejde,%stål,%facade,malerarb.% % %% %% 30/04/13% KFAK95783% % Tømrerarbejde,%stål,%facade,malerarb.% %0%% %% 30/04/13% KFAK95784% % Andresens%VVs% % %% %% 30/04/13% KFAK95822% % Roerslevgaard,%1.%aconto% % %% %% 30/04/13% KFAK95875% % Trap%El,%slutafregn.% %16.000%% %% 30/04/13% KFAK96044% % slutregn,%trap%el% %45.000%% %% 12/05/13% KFAK95833% % Roerslevgaard,ekstra%arb.% %95.634%% %% 12/05/13% KFAK95833% % Roerslevgaard,ac%nr%2% % %% %% 14/05/13% KFAK95885% % Kolster,%ombygn.%etape%3% %98.213%% %% 23/05/13% KFAK95879% % Kolster,MalerE,stålE,facadearbejde% % %% %% 25/05/13% KFAK96029% % Jysk%Tagpap,%slutregning% % %% %% 28/05/13% KFAK95957% % Roerslevgaard,%aconto%3% % %% %% 01/06/13% KFAK95956% % Jysk%Tagpap% %75.000%% %% 04/06/13% KFAK96004% % gulvarbejde,%snoghøjstæpper% %83.711%% %% 22/06/13% KFAK96014% % slutfak,installationsentreprise%andresens%vvs% %66.421%% %% 24/06/13% KFAK95996% % Creo%Arkitekter% %20.585%% %20.585%% 24/06/13% KFAK95997% % Creo%Arkitekterne% %5.065%% %5.065%% 24/06/13% KFAK95998% % Creo%Arkitekter% % %% % %% 01/07/13% KFAK96176% % Roerslevgaard,%a/c%4% % %% %% 01/07/13% KFAK96227% % Kolster,%cylinder/branddøre% %21.152%% %% 01/07/13% KFAK96227% % Kolster,%cylinder/branddøre% %E0%% %% 31/07/13% OMP10724% % Falck%teknik,%gennemgang% %53.989%% %% 12/08/13% KFAK96144% % Creo,%rådgivn.%ombygning% %16.558%% %16.558%% 12/08/13% KFAK96145% % Creo,%rådgivn.%ombygning% %1.169%% %1.169%% 12/08/13% KFAK96146% % Creo,%rådgivning%ombygning% %25.955%% %25.955%% 04/09/13% 96311% % Creo,%rådgivning%ombygning% %40.275%% %40.275%% 20/08/13% KFAK96223% % Montage%af%solafskærmning% %66.900%% %% % % % % % % %

13 % %% % %% % % % % % Status% % % % % % Ventende% % % % SE%Big%Blue% % % %% % Ventende% % % SE%Big%Blue% %55.000%% % Ventende% % % SE%Big%Blue% %14.700%% % Ventende% % % SE%Big%Blue% %11.550%% % Ventende% % % TømrerE%og%Snedkerfirma%Jan%Kolster% %19.340%% % Ventende% % % Cykelskur%ved%gymnastiksale% % %% % Ventende% % % % %% % % % % % % Ventende% % % % Skilte%E%Vbox% % %88.000%% % % % % % % % % % % % % % % byggeri%inkl.%rådgivere% % % %% % % % % % % % % % rådgivere% % % %% % % % % Hndsbæk%og%Henriksen%(stadeopgørelse)% %E %% % % %% % % % % % % % % % % %% % % % % %

14 Rådgivning(!! Bogføringsdato! Bilagsnr.! Finanskontonr.! Beskrivelse! Formål! Kode!!Beløb!! 31/12/12! OMP10519! ! Erik!Bitch!Olsen/december! 5120!!5.950!!! 12/03/13! KAF093755! ! Erik!Bitsch!G!feb! 5120!!20.300!!! 19/07/13! KAF094081! ! Erik!Bitsch!G!juni! 5120!!5.250!!! 11/12/12! KAF093523! ! Erik!Bitsch!Olsen! 5120!!17.500!!! 13/05/13! KAF093907! ! Erik!Bitsch!Olsen,!april! 5120!!21.700!!! 11/04/13! KAF093816! ! Erik!Bitsch!Olsen,!marts! 5120!!16.800!!! 11/06/13! KAF093985! ! Erik!Bitsch,!maj! 5120!!11.550!!! 11/02/13! KAF093686! ! Erik!Bitsch/januar!62!timer! 5120!!21.700!!! 12/11/12! KAF093446! ! Erik!Bitsch/oktober! 5120!!5.600!!!! !! 11/02/13! KAF093687! ! Trolle!adv./syn!og!skøn! 5120!!1.153!! 28/08/12! KFAK94671! ! Trolle!Advokaterfirma,!sikkerh.stillelse! 5120!!30.000!!! 09/04/13! KFAK95632! ! Trolle,!salær!vedr.!Garants!konkurs! 5120!! !!! 12/10/12! KFAK94899! ! Trolle,!sikkerhed.stillelse! 5120!!25.000!!! 11/12/12! KAF093525! ! Trolle/Voldgiftsnævn! 5120!!12.652!!!! !!!!!!!!! !!!! !!!!!!!

15 Inventar(drift( Bogføringsdato- Bilagsnr.- Finanskontonr.- Beskrivelse- -Beløb-- 05/01/12- KFAK Cobrastole-Billedkunst-A-Redoffice , /01/12- KFAK Cobrastole-Billedkunst-A-Redoffice , /02/12- KFAK BORDVOGN-TIL-10-FOUR-EATING-BO , /02/12- KFAK ÅBNE-REOLER-NONSTOP-DYBDE-44-C , /02/12- KFAK BORDPLADE-DER-DÆKKER-REOLER.-D , /02/12- KFAK SPECIALSOKKEL-120X40-A-HØJDE , /02/12- KFAK ÅBEN-REOL-DYBDE-44-CM-A-MED , /02/12- KFAK ÅBNE-REOLER-NONSTOP-DYBDE-44-C , /02/12- KFAK BORDPLADE-DER-DÆKKER-REOLER.-D , /02/12- KFAK SPECIALSOKKEL-240X40-CM-A-HØJD , /02/12- KFAK ÅBNE-REOLER-NONSTOP-DYBDE-44-C , /02/12- KFAK Ekstra-arbejde-vedr.-levering--SG , /02/12- KFAK Billedkunstlokaleudsmykning-SG , /03/12- KFAK Mørklægningsgardinerloka-HMAbus , /03/12- KFAK Mørklægningsrullegardiner-opsat-i-kl.-46-(HM) , /03/12- KFAK TERTIO-WK-GARDErobe-Hass/bergAadmAlærerværelse , /03/12- KFAK Gardiner-omsyet-og-tilpasset-til-administration , /04/12- KFAK DRUMS-PUFFER/Hass/BergALærergarderoben , /06/12- KFAK SIS,-borde-til-5-lokaler-1'er-gang , /06/12- KFAK Totalinventar,-SG , /06/12- KFAK NSF,-tavler+mont.-10'er-gangen,-PO , /07/12- KFAK Hass/Berg,HÆVE/SÆNKEBORD-MV , /08/12- KFAK Hass/Berg,-div-inventar , /08/12- KFAK Hass/Berg,HÆVE/SÆNKEBORD , /08/12- KFAK Hass/Berg,-2-SPRINTER-REOLER , /08/12- KFAK Hass/Berg,-10-SPRINTER-REOLER , /09/12- KFAK SYVERSTOLE-FRIT,-+-omlakering , /10/12- KFAK Gardiner-A-gym.sale , /10/12- KFAK S800-Bord,-8-stk ,41--

16 02/11/12- KFAK A-conto/garderobe-stativer,-PO , /11/12- KFAK Omklædningsbænke-og-knager-incl.-mo-Brug , /11/12- KFAK Hass/Berg:-HERREROMK , /11/12- KFAK Hass/Berg:-DAMEOMKLÆ , /11/12- KFAK Total-inv.-/-billedkunst , /11/12- KFAK Futura-whiteboardtavle.,gymAsale , /12/12- KFAK Hass/BergAFLEXINDSATS , /12/12- KFAK Mørklægningsrullegardiner,-PO , /12/12- KRED RETURNERING-AF-7'er-stole- -A6.477, /12/12- KFAK Tavler,-NSF , /12/12- KFAK div.-kunst-jan-jensen , /12/12- KFAK div.-kunst-jan-jensen , /12/12- KFAK Div.-kunst-Jan-Jensen , /12/12- KFAK Garderobestativer , /12/12- KFAK LÆNESTOL-BOAT,-st.vejl , /01/13- KFAK Div.-kunst-fra-Lauritz.com-transport , /01/13- KFAK Kunst/timeopg , /01/13- KFAK Div.-kunst-fra-Lauritz.com , /01/13- KFAK Div.-kunst-fra-Lauritz.com , /01/13- KFAK ZETA-SOFABORD,-st.vejl , /02/13- KFAK Faber-persienner-35-m.m , /02/13- KFAK GANGAREAL-SKAB , /03/13- KFAK SKUFFEELEMENT-,-st.vejl , /04/13- KFAK whiteboardtavle,projekter , /06/13- KFAK RUMDELERE-80-BR,-Hass/Berg , /07/13- KFAK Futura-whiteboardtavle,-mv , /07/13- KFAK Faber-Persienner , /08/13- KFAK Duette-mørklægningsgardiner , /08/13- KFAK Futura-whiteboardtavle , /09/13- KFAK Mørklægningsgardiner , ,47--

17 Gymsale( ( Bogføringsdato- Bilagsnr.- Finanskontonr.- Beskrivelse- -Beløb-- 09/08/12- KFAK P.Liltorp,-rep.-gym.sal , /08/12- KFAK P.Liltorp,-rep.-gymsal , /08/12- KFAK Lofter-behandlet--gym,-Malerm.-Hansen , /08/12- KFAK VVS-Gården,-rep.-gym.sal-PO , /08/12- KFAK H.J.-Ventilat.,-loftarmatur-mv,-gym , /08/12- KFAK H.J.-Ventilat.,-Alukappe-isolering,-gym , /08/12- KFAK H.J.-Ventilat.,Div.-kanaler/fi,-gym , /08/12- KFAK El:Con,-elVarb.-i-gym.sal , /09/12- KFAK Malerm.-Hansen,-gym.sal-PO , /09/12- KFAK Drengenes-omklædn.,-VVS-Gården , /09/12- KFAK Jan-Kloster,gym.sal,-PO , /09/12- KFAK Jan-Kloster,-gym.-sal,-PO , /09/12- KFAK Gym.sal,-HJ-Ventilation,-PO , /09/12- KFAK rep.-gymsal,-murem.-liltorp , /10/12- KFAK VVS-gården,-rep.bl.b.-PO , /10/12- KFAK Maler,-2-gym.-sale+gang-PO , /11/12- KFAK Ny-el-i-drengeomklædning.,gym , ,80--

18 Print overblik Page 1 of Flytning af vinterferien. Sagsnr.: Sagsbehandler: Birgit Munk Åben Præsentation: De fynske borgmestre har på møde den 18. juni 2013 drøftet muligheden for at flytte vinterferie fra uge 8 til uge 7. Set ud fra især et samfundsøkonomisk perspektiv har der ofte været peget på det uhensigtsmæssige i, at vinterferien på Fyn afholdes i uge 8 og ikke i uge 7 som i det meste af landet. Hvor der med store dele af den øvrige ferieplanlægning i efterårsferie, juleferie og sommerferie allerede sker en koordineret afholdelse til gavn for uddannelser og virksomheder, er der endnu ikke sket en normalisering af vinterferien. Forvaltningen foreslår: At forslaget om at vinterferien flyttes fra uge 8 til uge 7 sendes i høring, i 4 uger fra tirsdag den 10. september 2013 med høringsfrist onsdag den 9. oktober 2013, hos: Skolernes bestyrelser og MED-udvalg. Daginstitutionernes bestyrelser og MED-udvalg. ForvaltningsMED i Børn- Unge og Fritidsforvaltningen. Middelfart Erhvervsråd. Fælleselevrådet i Middelfart Kommune. Middelfart Produktionsskole Middelfart Gymnasium EUC Lillebælt UU Lillebælt IBC Lillebælt VUC Middelfart Sagsbeskrivelse: De fynske borgmestre har på møde den 18. juni 2013 drøftet muligheden for at flytte vinterferien fra uge 8 til uge 7. Set ud fra især et samfundsøkonomisk perspektiv har der ofte været peget på det uhensigtsmæssige i, at vinterferien på Fyn afholdes i uge 8 og ikke i uge 7 som i det meste af landet. Erhvervslivet oplever nedsat produktion og en besværlighed, der strækker sig over to uger fremfor én, fordi vinterferierne er placeret forskudt. Også undervisningssektoren oplever en række planlægningsmæssige udfordringer omkring vinterferien. Endelig giver det en række udfordringer for den moderne familie, hvor det langtfra er usædvanligt, at forældre og børn bor eller arbejder i forskellige landsdele. På den baggrund har Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune rettet henvendelse til de store uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer samt til alle skole- og institutionsbestyrelser i Odense og bedt om deres kommentarer til en evt. flytning af vinterferien til uge 7. Samtidig er Odense Kommunes medarbejdere via medarbejderportalen blevet spurgt om, hvad de synes om forslaget. Der er også gennemført en samfundsøkonomisk analyse af Copenhagen Economics vedrørende flytning af vinterferien. Sagsfremstilling og konklusion af den gennemførte analyse, fra Odense Kommune, er vedlagt som bilag til denne sag.

19 Print overblik Page 2 of De fynske borgmestre er blevet bedt om at undersøge holdninger til forslaget hos relevante parter i egne kommuner. Økonomi: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune. Forvaltningens bemærkninger: Ingen Handicapaspekter: Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser. Høring af Handicaprådet: Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet. Høring af Ældrerådet: Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet. Bilag: Bilag - Materiale fra Odense Kommune vedr. flytning af vinterferien. : Ingen.

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat af møde d. 09.09.13 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: 09. september 2013. Tidspunkt: Mødenr.: 36 Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Sted: Deltagere: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen,

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Forslag til finanslov 2008

Forslag til finanslov 2008 Forslag til finanslov 2008 Analysen er foretaget af Sekretariatschef Carsten Eberhard Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler København, september 2007 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 . Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTOPLANER...7 1. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...7 1. 2 STATENS FINANSKONTOPLAN...8

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR.

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1

SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1 SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Med bus til Odense Fredag Velkomst v. Opstart Vejledningsforløb Vejledningsforløb Vejledningsforløb projektleder

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Kontrolside (udfyld denne side og alle punkter i kontrakten er udfyldt): Cpr: Navn: Gade: Postnr og By: Telefonnummer: Mail: Uddannelse: Udd./Kursets navn: Periode for

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Resultatet for alle statsansatte

Resultatet for alle statsansatte Bilag 7a OK 08 Resultatet for alle statsansatte Den samlede ramme på statens område (CFU-forliget) bliver på 12,80 % over tre år: Stigninger i % 2008 2009 2010 OK08 April Okt. April Okt. April Okt. I alt

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

August 2011 Sagsnr: 139.99C.031. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.4

August 2011 Sagsnr: 139.99C.031. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.4 August 2011 Sagsnr: 139.99C.031 Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.4 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 5 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 VEDLIGEHOLDELSE AF FORMÅLSKONTOPLANEN...

Læs mere

Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet

Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55 77

Læs mere

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Karin Andreasen, Tilskuds- og controllerkontoret, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Undervisningsministeriet Forretningsføreruddannelsen, 8. marts

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013

Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013 Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få afsluttet byggesagen på bedst mulig vis

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild

Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild 31. januar 2013 Sagsnr. 125-163113 jpe Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Jurist Søren Lysholt Hansen Badehusvej 16 Postboks

Læs mere

Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen

Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen Indledning: Dette notat er et led i Gymnasieskolernes Rektorforenings forberedelser på de politiske drøftelser om regeringens kommende

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn Årsrapport 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn UUO 01-03-2015 Indhold Forord... 3 1. Grundskolen (skoleåret 2013/2014)... 4 Antal uddannelsesplaner... 4 Antal elever i uddannelsesrettet

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC)

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC) Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2014 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Finn Løbner-Olesen (FLO), Bo Nygaard Larsen (BNL), Ellen Thomsen (ET),

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere