Basis: 1. halvår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basis: 1. halvår 2013"

Transkript

1 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev pr. elev pr.årselev pr.årselev pr. elev 3009 stx årig HF (månedligt) (månedligt) (kvartalsvist) (kvartalsvist) Brobygning Introduktionskurser * Tillægstakst: Beståede fag på A-niveau pr. elev. antal elever Fysik Kemi Biologi Musik Færdiggørelse, gym Færdiggørelse, hf Basis: 1. halvår 2013 antal elever grundlagselever 1g stx 2g , g h hf 2h , , brobygning og introkurser 3, Basis: 2. halvår 2013 elevtal skønnet ud fra 1. halvår, dog med lidt frafald indregnet, og antaget nye klasser. antal elever grundlagselever 1g stx 2g , g h hf 2h , , brobygning og introkurser halvår 117/200 heraf: 2. halvår 83/200 heraf: Hele 2013: uddannelsestakst uddannelsesstillinger færta tistx fællesudg bygningstakst grundtilskud bro + intro Vejet gennemsnit af elevtal i 2013: 2012 grundårselever stx 510,0550 stx 479, ,24 efter at 1 elev er tilføjet i efteråret 2012 hf 97,1667 hf 105, ,2217 pæd 3,5850

2 Prognose for : ud fra 2012-elevtal excl. uddannelsesstillinger Undervisn.takst Færdiggørelsestakst Fællesudg.takst Bygningstakst Tillægs-takst for A-niveau * Grundtilskud 2013 stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud Taxameter-udvikling ift ekskl. pris- og lønregulering (Rektorforeningen) undervisningstakst stx hf færdiggørelsestakst stx hf fællesudgiftstakst stx hf bygningstakst stx hf fremskrevet til 2013 priser: 2013, FL undervisningstakst stx hf færdiggørelsestakst stx hf fællesudgiftstakst stx hf bygningstakst stx hf

3 Indtægts- og likviditetsbudget for statstilskud Middelfart Gymnasium og HF 2013 jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec sum uv.-takst færdiggørelse fællesudg bygningstakst grundtilskud overgangsord. 0 tillæg A-niveau udd.-stillinger brobyg. og intro intro, marts reg. vedr sum udbetalinger momsrefusion kontrol: sum - udbetaling stemmer: 1,34 Udbetalinger i blå er ud fra prognosen. Lønbudget, justeret april beløb i DKK samlet personale ,halvår,2013: Lønstigninger fra 1. april, ca. 1,4 %. 2.,halvår,2013: Ingen ændringer Regulering vedr ,33 Yderligere regulering vedr se april måned 4733,33 se juni måned 1 2g-elev mere i efterår , , , , , , , , , , ,00 lev er tilføjet i efteråret 2012

4 Vurdering af elevtal Elevtal'i'2013 Elevtal'i'2014 Elevtal'i'2015 Elevtal'i' halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1g g g sum: vejet snit: antal klasser 514, , , , h h sum: vejet snit: antal klasser 96, , , , vejet snit benyttes som grundårselever i input til taxameteret. (elevtallene er incl. udvekslingselever, hovedsageligt placeret i 2g.) samlet elevtal 610, , , ,850

5 FFL2013 Middelfart Gymnasium og HF Finanslovskonto Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser Cøsaformål Uddannelse Ny pædagogikumordning Takster ekskl. moms Undervisningstakst pr. årselev 22 Pædagogikumtaxameter Kursustaxameter Bemærk: Pædagogikumtaxameter-tilskud udbetales efter antallet af årspædagogikumkandidater. Kursustaxameteret til udbydere af teoretisk pædagogikum efter den nye ordning udbetales efter eksamens-stå-modellen. Basis: 1. halvår 2013 antal takst Basis: 2. halvår 2013 antal takst

6 FFL 2013 Middelfart Gymnasium Finanslovskonto Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 1 årselev er = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsaformål, Uddannelse Undervisn.takst Fællesudg.takst Bygningstakst* I alt takst pr. årselev pr. årselev pr. årselev pr. årselev 2571 Brobygning til gymnasiale uddannelser Introduktionskurser * Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og for almengymnasiale uddannelser, der pr ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud

7 Middelfart*Gymnasium*og*HF Forbrug,*likviditet*og*budget 2013 syv$1g'klasser$igen$fra$aug.! 23.$sep. jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec sum janijuli indtægter$taxameter *) ,4% indtægter$uvm$ud$over$taxameter 0 0 regulering$vedr.$2012 ' ' ' ,0% øvrige$indtægter ,2% finansielle$indtægter ,4% indtægter*i*alt ,1% driftsomkost.$incl.$afskriv,$excl.$prior.'ydelser ,0% prioritetsrenter$og$bidrag ,0% øvrige$finansielle$omkostninger ,0% lønomkostninger ,8% omkostninger*i*alt ,7% resultat ' ' ' ' ' ' ' ' ,2% regulering$vedr.$ afskrivninger afdrag$på$lån byggeri,$nye$anlæg,$betalinger inventar,$nye$anlæg,$betalinger moms$af$drift$og$nye$anlæg momsrefusion 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ændring*af*likvide*midler ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' likvide*midler*ultimo*=*ult*2012*+*ændring*af*likv ' likvide$beholdninger$ultimo$ Blå$tal$justeres$månedsvis$efterhånden$som$beløbene$foreligger værdipapirer$ultimo$ Omkostninger$opdateres$hver$måned,$så$sum$indtil$videre$følger$budgettet,$bortset$fra$løn$som$er$forøget$grundet$klassetallet. rest$realkreditlån$ultimo$ Tilskud$for$jan'14$modtages$i$dec'13,$og$er$her$antaget$at$være$lig$med$tilskud$for$jan'13. i$alt$ultimo$2012,$jf.$årsrapport$for$ debitorer$i$alt$2012 ' *):$Indtægt$taxameter$er$34,7$MDKK$for$jan'juli,$men$en$del$er $ kreditorer$i$alt$ kvartalsudb.,$og$derfor$sættes$indtægten$til$7/12$af$årlig$indtægt, korrigeret$likviditet$ultimo$ hvilket$er$30,46$mdkk. taxameter:$ud$fra$opdatering$af$elevtal$marts$2013$og$endelige$takster$i$fl2013. driftsomkostninger$og$lønomkostninger$opdateres$løbende$og$restbudgettet$fordeles$på$de$efterfølgende$måneder. Budget*2013,*vedtaget*december*2012,*seks*1gIkl*igen*fra*aug.! Budget*2013,*justeret*og*vedtaget*juni*2013,*syv*1gIkl*igen*fra*aug. Omlægning$af$fliser$og$ekstra$cykelskur,$ca.$700$tDKK$i$løbet$af indtægter$taxameter indtægter$taxameter efteråret.$på$nuværende$tidspunkt$er$det$usikkert,$om$en øvrige$indtægter øvrige$indtægter $om$en$del$af$udgiften$kan$holdes$inden$for$budgettet. finansielle$indtægter finansielle$indtægter Så$årsresultatet$forventes$reduceret$med$ca.$600$tDKK,$idet driftsomkostninger,$excl.$afskrivninger driftsomkostninger,$excl.$afskrivninger cykelskuret,$ca.$100$tdkk,$anlægsføres,$til$knap$2,0$mdkk. afskrivninger afskrivninger prioritetsrenter$og$bidrag prioritetsrenter$og$bidrag I$ovenstående$er$der$ikke$indregnet$nogen$garantidækning$i øvrige$finansielle$omkostninger øvrige$finansielle$omkostninger forbindelse$med$byggeriet. lønomkostninger lønomkostninger årets$resultat årets$resultat

8 BYGGEREGNSKAB*PR.*1/10*2013 1)*Fase*1*Naturvidenskab*(2009B10) Beløb&i&tDKK Samlet&udgift&til&Naturvidenskab &&&&&&&&&&&&&&& Tilskud&fra&UBST &&&&&&&&&&&&&&&& >3.600 Tilskud&fra&Undervisningsministeriet &&&&&&&&&&&&&&&& >1.900 Total&for&Naturfag &&&&&&&&&&&&&&&&&& )*Fase*2*resten*inkl.*færdiggørelse*efter*konkurs*(2011B13) Anlæg,*bygninger Igangværende&arbejde &&&&&&&&&&&&&&& Rådgivere& &&&&&&&&&&&&&&&&&& Total &&&&&&&&&&&&&&& Inventar Inventarkøb&(anlæg) &&&&&&&&&&&&&&&&&& Inventarkøb&(drift) &&&&&&&&&&&&&&&&&& Total &&&&&&&&&&&&&&&&&& Konkurs Advokat &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 223 Hundsbæk&og&Henriksen &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 202 Erik&Bitsch&Olsen &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 126 Total &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 551 Samlede*udgifter*byggeri &&&&&&&&&&&&&&& Herudover*øvrige*udgifter: Udgift&til&nedbrydning&af&bassin &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 225 projekt:&multihal&>&nedskrevet &&&&&&&&&&&&&&&&&& renovering&af&gymnastiksale&sommer&2012&>&drift &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 704 omlægning&af&fliser&>&drift &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 580 Samlede*øvrige*udgifter &&&&&&&&&&&&&&&&&& )*Udeståender**** A:*Udgifter Best&case Mulig&udgang Worst&case Udbedring&af&pavilloner Krav&fra&Hundsbæk&&&H&vedr.&ikke&betalte&fakturaer Honorar&til&advokat&ifm&voldgiftssag/&sagsomkostn Honorar&til&rådgiver&(EBO) Afgift&til&voldgift &mio. B.*Indtægter Best&case Mulig&udgang Worst&case Refusion&fra&Garantistiller&TRYG>garanti 3,9&mio. 3,1&mio. 2,9&mio. Godtgørelse&fra&Hundsbæk&og&Henriksen 2,5&mio. 0 6,4&mio. 2,9&mio. Låneoptagelser Beløb&i&tDKK Realkredit&Danmark hovedstol,&bygningsovertagelse &&&&&&&&&&&&&&&&&& hovedstol,&vedr.&bygningsrenovering &&&&&&&&&&&&&&& samlet&hovedstol &&&&&&&&&&&&&&& samlet&restgæld&ultimo&2013 &&&&&&&&&&&&&&&

9 Igangværende* dato% Bilagsnr.% konto% Beskrivelse% %Beløb%% %% 17/02/11% OMP10212% % Hundsbæk:A/C%honorar%adm/aula/lærerE% % %% % %% 09/05/11% KFAK92855% % a/cenr.1e%aulaeadmelærerv:%garant%byg% % %% %% 09/05/11% KFAK92856% % Nedbrydning%%svømmebad%jf.aftale%1EGarant%byg% % %% %% 17/05/11% KFAK92878% % Hundsbæk:A/C%2EEtape%3Eaula/adm/lærerv.rådg.% % %% % %% 17/05/11% KFAK92880% % Garant:Aconto%2Ekompletteringsbygning% % %% %% 31/05/11% KFAK92932% % Etablering%af%kørevej%Aft.%nr.%2(Eekstra%Garant)% %41.219%% %% 31/05/11% KFAK92933% % Opbrydning%af%ekst.pudslag%samt%nyt(Garant)% %44.125%% %% 31/05/11% KFAK92934% % toiletbygning%i%kælder%ved%læreafs.(garant)% %43.750%% %% 31/05/11% KFAK92935% % Nedrivning%af%træskeletParterreplan(Garant)% %27.750%% %% 21/06/11% KFAK93021% % Hundsbæk%a/cE3Ebyggeledelse%mm.% % %% % %% 22/06/11% KFAK93022% % A/C%3%%JF%Betalingsplan% Garant% % %% %% 22/06/11% KFAK93023% % A/C%nr.%4%betalingsp% %Garant% % %% %% 06/07/11% OMP10275% % HO:Service%CTS%automatik%20%%f.93071% % %% %% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds/GPPEarkitekter%juli%Eetape%3/adm.% %60.663%% %60.663%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:porto%juli%etape%3/adm.% %189%% %189%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:print%juli%etape%3/adm.% %6.464%% %6.464%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:kørsel%juli%etape%3/adm.% %73%% %73%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:honorar%juli%etape%3/adm.% %93.907%% %93.907%% 16/08/11% KFAK93141% % Byggesagsgebyr:%MF%kommune% % %46.900%% %% 16/08/11% KFAK93150% % Aconto%nr.%5%Aula/adm.%Garant% % %% %% 16/08/11% KFAK93151% % Hundsbæk:%Aula/adm:9/7E7/8EA/C% %63.574%% %63.574%% 21/08/11% OMP10276% % HO:Service%CTS%automatik%30%%f.93091% % %% %% 05/09/11% OMP10277% % HO:Service%CTS%automatik%40%Ef.57618% % %% %% 21/09/11% KFAK93301% % Hundsbæk:Etape%2Eadm.%GPEmm.% % %% % %% 21/09/11% KFAK93306% % Ac.%6%jf.%betalingsplan% Garant% % %% %% 06/10/11% OMP10278% % HO:Service%CTS%automatik%45%%f.93347% %54.000%% %% 06/10/11% OMP10279% % HO:Service%CTS%automatik%80%% %46.700%% %% 10/10/11% KFAK93378% % Tilllæg:PCB%E%Reno/sluser/etabl.a/c1.%(2.2`)E002E9% % %% %% 10/10/11% KFAK93379% % Tillæg:Install.køkken/reng.rum%EGarant.%a/c%1.% % %% %%

10 24/10/11% KFAK93425% % Garant:a/c%7E28/10E11.iflg.bet.plan% % %% %% 14/11/11% KFAK93514% % A/C%nr.%2%vedr.%PCBE%renov.Garant% % %% %% 14/11/11% KFAK93515% % Hundsbæk:honorarEkørsel%mm.%12/9E23/10% % %% % %% 14/11/11% KFAK93515% % Hundsbæk:%GPP%12/9E23/10% %38.475%% %38.475%% 14/11/11% KFAK93522% % Aconto%nr.%8Eadm/aula%2652.Garant(DB).% % %% %% 30/11/11% KFAK93586% % Hundsbæk%a/cEetape%3:24/10E20/11%incl.Gpp% 34991,94% %77.993%% %77.993%% 09/12/11% KFAK93623% % H.O.55%%CTS%automatik% % %% %% 09/12/11% KFAK93624% % CTSl%ventilation%køkken/styring%af%komfur.HO.Servi% %15.810%% %% 09/12/11% KFAK93625% % HO:udsk.CO2Efølere%41/42.%Produal% %4.625%% %% 23/12/11% KFAK93721% % Aconto%nr.%3%vedr.%PCB%renoveringEGarant% % %% %% 23/12/11% KFAK93722% % Aconto%1.%iht.%aftaleseddel%20E%Garant% % %% %% 23/12/11% KFAK93723% % Aconto%nr.%11%jf.%betalingsplanEGarant% % %% %% 23/12/11% KFAK93720% % A/C%nr.%4.%%etablering%af%sluser%Garant% % %% %% 30/12/11% KFAK93724% % HO:%CTS%Eautomatik%60%%a/c% %53.750%% %% 30/12/11% OMP10348% % OMP.f :Hundsbæk:etape%3:a/cE21/11E31/12% % %% % %% 17/01/12% KFAK93818% % Garant:%A/c%nr.%13%ifl.betalingsplan% % %% %% 16/02/12% KFAK93949% % Honorar%HundsbækEetape%3.%jan.2012% % %% % %% 21/02/12% KFAK93954% % AEconto%nr.%5%E%PCB%Garantbyg% % %% %% 21/02/12% KFAK93955% % AEconto%nr.%14%Garant.AulaEadmElærerv.% % %% %% 28/02/12% KRED100052% % Udlign.%fakt.%13727Ekreditnota% %E %% %% 28/02/12% KFAK93982% % A%conto%16EaulaEadmElærer.% % %% %% 13/03/12% KFAK94052% % SEEBig%Blue:CTSEautomatik%70%% % %% %% 28/03/12% KFAK94099% % Aconto%nr.%17%jf.%betalingsplan% % % %% %% 28/03/12% KFAK94100% % Aconto%19EGarant%pr.%27/3% % %% %% 28/03/12% KRED100054% % Udligning%fakt.%13741%Garant% %E %% %% 17/04/12% KFAK94175% % Garant:%A/C.%20%(DB)% % %% %% 23/04/12% KFAK94208% % RD:Byggelånsbesigtigelse%12/3E12%SG% %2.000%% %% 25/04/12% KFAK94222% % Aconto%nr.%24.%JF%Betalingsplan% % % %% %% 30/04/12% KFAK94223% % A/c%1%Tillægsarb.%Pavillion/Garant% % %% %% 30/04/12% KFAK94224% % Aconto%6%PCB%renoveringEGarant% % %% %% 30/04/12% KFAK94225% % Hundsbæk:HonorarEGPPEkørsel% %88.740%% %88.740%% 01/06/12% KFAK94354% % Garant:Adm%a/cE28/5E12%byg% % %% %%

11 06/06/12% KFAK94382% % Hundsbæk%E%igangv.% % %% % %% 06/06/12% KFAK94383% % SEEBig%Blue,%igangv.% % %% %% 29/06/12% KFAK94528% % Luxbest,%solafskærmning%PO% % %% %% 03/07/12% KFAK94529% % Garant,AEconto%belægn.%Atriumgård%SG% % %% %% 05/07/12% KFAK94537% % SE%Big%Blue,%CTS%automatik%sag%112986% % %% %% 06/07/12% KFAK94538% % aconto/betalingsplan% % %% %% 06/07/12% KFAK94539% % Ekstraarbejde% % %% %% 06/07/12% KRED100066% % Ekstraarbejde% %E %% %% 06/07/12% KRED100067% % aconto/betalingsplan%tilbf.% %E %% %% 06/07/12% KFAK94719% % Ekstraarbejde% % %% %% 06/07/12% KFAK94720% % aconto/betalingsplan% % %% %% 19/09/12% KFAK94794% % Hundsbæk%9/7E31/8E12,%3.%etape% %30.891%% %30.891%% 19/09/12% KFAK94795% % Hundsbæk%14/5E8/7E12,%etape%3% % %% % %% 19/09/12% KFAK94796% % Hundsbæk,%9/4E13/5E12,etape%3% %80.574%% %80.574%% 19/09/12% KFAK94797% % Ekstra%arb.%konkurs,%Hundsbæk% %36.828%% %36.828%% 15/10/12% KRED100080% % SE%big%blue,%krn.%15%%udført%arb.% %E21.900%% %% 13/11/12% KFAK95014% % %ekstraarb.,konkurs%h&h% % %% % %% 30/11/12% OMP10512% % nedbrydn.%svømmebad%e%nedskrivning% %E %% %% 30/12/12% AKAS1174% % Igv.arb.Adm/aula/lærerværelse% % %% %% 31/12/12% OMP10538% % nedskriv.igv.pga.konkurs% %E %% %% 31/12/12% OMP10605% % trefor,%energibesparelse% %E %% %% 28/02/13% KFAK95560% % TRAP%EL;TILBUDSSUM%70%% % %% %% 28/02/13% KFAK95702% % Tømrer%og%snedkerarbejde,%Kolster% % %% %% 28/02/13% KFAK95702% % Tømrer%og%snedkerarbejde,%Kolster% %0%% %% 01/03/13% KFAK95506% % CTS%automatik,%95%%%udført% % %% %% 01/03/13% KFAK95507% % Lev.%automatik%til%adgangskontrol%90%%% %43.800%% %% 15/03/13% KRED100087% % SE%Big%Blue,%kred.%brandspjæld% %E11.900%% %% 20/03/13% KFAK95703% % Tømrer%og%snedkerarbejde,%Kolster% % %% %% 21/03/13% KFAK95614% % Trap%E%færdg.%ventilation%tag% %20.000%% %% 31/03/13% KFAK95653% % Installationsentreprisen,%Andresen%VVS% % %% %% 04/04/13% KFAK95717% % TVEinspektion,%slamsuger%mv% %21.836%% %% 05/04/13% KFAK95709% % Creo,%C.%Projektopfølgning% %6.713%% %6.713%% 05/04/13% KFAK95711% % Creo,%udarbejd.%tidplan,besigtigelser%mv% %93.528%% %93.528%%

12 11/04/13% KFAK95710% % Konkurssag/færdiggør.%etape%3,%Creo% %3.896%% %3.896%% 22/04/13% KFAK95701% % Jysk%Tagpap,%aconto%1% % %% %% 29/04/13% KFAK95823% % Jysktagpap,%aconto%2% % %% %% 29/04/13% KFAK95824% % Jysktagpap,%aconto%3% % %% %% 30/04/13% KFAK95783% % Tømrerarbejde,%stål,%facade,malerarb.% % %% %% 30/04/13% KFAK95783% % Tømrerarbejde,%stål,%facade,malerarb.% %0%% %% 30/04/13% KFAK95784% % Andresens%VVs% % %% %% 30/04/13% KFAK95822% % Roerslevgaard,%1.%aconto% % %% %% 30/04/13% KFAK95875% % Trap%El,%slutafregn.% %16.000%% %% 30/04/13% KFAK96044% % slutregn,%trap%el% %45.000%% %% 12/05/13% KFAK95833% % Roerslevgaard,ekstra%arb.% %95.634%% %% 12/05/13% KFAK95833% % Roerslevgaard,ac%nr%2% % %% %% 14/05/13% KFAK95885% % Kolster,%ombygn.%etape%3% %98.213%% %% 23/05/13% KFAK95879% % Kolster,MalerE,stålE,facadearbejde% % %% %% 25/05/13% KFAK96029% % Jysk%Tagpap,%slutregning% % %% %% 28/05/13% KFAK95957% % Roerslevgaard,%aconto%3% % %% %% 01/06/13% KFAK95956% % Jysk%Tagpap% %75.000%% %% 04/06/13% KFAK96004% % gulvarbejde,%snoghøjstæpper% %83.711%% %% 22/06/13% KFAK96014% % slutfak,installationsentreprise%andresens%vvs% %66.421%% %% 24/06/13% KFAK95996% % Creo%Arkitekter% %20.585%% %20.585%% 24/06/13% KFAK95997% % Creo%Arkitekterne% %5.065%% %5.065%% 24/06/13% KFAK95998% % Creo%Arkitekter% % %% % %% 01/07/13% KFAK96176% % Roerslevgaard,%a/c%4% % %% %% 01/07/13% KFAK96227% % Kolster,%cylinder/branddøre% %21.152%% %% 01/07/13% KFAK96227% % Kolster,%cylinder/branddøre% %E0%% %% 31/07/13% OMP10724% % Falck%teknik,%gennemgang% %53.989%% %% 12/08/13% KFAK96144% % Creo,%rådgivn.%ombygning% %16.558%% %16.558%% 12/08/13% KFAK96145% % Creo,%rådgivn.%ombygning% %1.169%% %1.169%% 12/08/13% KFAK96146% % Creo,%rådgivning%ombygning% %25.955%% %25.955%% 04/09/13% 96311% % Creo,%rådgivning%ombygning% %40.275%% %40.275%% 20/08/13% KFAK96223% % Montage%af%solafskærmning% %66.900%% %% % % % % % % %

13 % %% % %% % % % % % Status% % % % % % Ventende% % % % SE%Big%Blue% % % %% % Ventende% % % SE%Big%Blue% %55.000%% % Ventende% % % SE%Big%Blue% %14.700%% % Ventende% % % SE%Big%Blue% %11.550%% % Ventende% % % TømrerE%og%Snedkerfirma%Jan%Kolster% %19.340%% % Ventende% % % Cykelskur%ved%gymnastiksale% % %% % Ventende% % % % %% % % % % % % Ventende% % % % Skilte%E%Vbox% % %88.000%% % % % % % % % % % % % % % % byggeri%inkl.%rådgivere% % % %% % % % % % % % % % rådgivere% % % %% % % % % Hndsbæk%og%Henriksen%(stadeopgørelse)% %E %% % % %% % % % % % % % % % % %% % % % % %

14 Rådgivning(!! Bogføringsdato! Bilagsnr.! Finanskontonr.! Beskrivelse! Formål! Kode!!Beløb!! 31/12/12! OMP10519! ! Erik!Bitch!Olsen/december! 5120!!5.950!!! 12/03/13! KAF093755! ! Erik!Bitsch!G!feb! 5120!!20.300!!! 19/07/13! KAF094081! ! Erik!Bitsch!G!juni! 5120!!5.250!!! 11/12/12! KAF093523! ! Erik!Bitsch!Olsen! 5120!!17.500!!! 13/05/13! KAF093907! ! Erik!Bitsch!Olsen,!april! 5120!!21.700!!! 11/04/13! KAF093816! ! Erik!Bitsch!Olsen,!marts! 5120!!16.800!!! 11/06/13! KAF093985! ! Erik!Bitsch,!maj! 5120!!11.550!!! 11/02/13! KAF093686! ! Erik!Bitsch/januar!62!timer! 5120!!21.700!!! 12/11/12! KAF093446! ! Erik!Bitsch/oktober! 5120!!5.600!!!! !! 11/02/13! KAF093687! ! Trolle!adv./syn!og!skøn! 5120!!1.153!! 28/08/12! KFAK94671! ! Trolle!Advokaterfirma,!sikkerh.stillelse! 5120!!30.000!!! 09/04/13! KFAK95632! ! Trolle,!salær!vedr.!Garants!konkurs! 5120!! !!! 12/10/12! KFAK94899! ! Trolle,!sikkerhed.stillelse! 5120!!25.000!!! 11/12/12! KAF093525! ! Trolle/Voldgiftsnævn! 5120!!12.652!!!! !!!!!!!!! !!!! !!!!!!!

15 Inventar(drift( Bogføringsdato- Bilagsnr.- Finanskontonr.- Beskrivelse- -Beløb-- 05/01/12- KFAK Cobrastole-Billedkunst-A-Redoffice , /01/12- KFAK Cobrastole-Billedkunst-A-Redoffice , /02/12- KFAK BORDVOGN-TIL-10-FOUR-EATING-BO , /02/12- KFAK ÅBNE-REOLER-NONSTOP-DYBDE-44-C , /02/12- KFAK BORDPLADE-DER-DÆKKER-REOLER.-D , /02/12- KFAK SPECIALSOKKEL-120X40-A-HØJDE , /02/12- KFAK ÅBEN-REOL-DYBDE-44-CM-A-MED , /02/12- KFAK ÅBNE-REOLER-NONSTOP-DYBDE-44-C , /02/12- KFAK BORDPLADE-DER-DÆKKER-REOLER.-D , /02/12- KFAK SPECIALSOKKEL-240X40-CM-A-HØJD , /02/12- KFAK ÅBNE-REOLER-NONSTOP-DYBDE-44-C , /02/12- KFAK Ekstra-arbejde-vedr.-levering--SG , /02/12- KFAK Billedkunstlokaleudsmykning-SG , /03/12- KFAK Mørklægningsgardinerloka-HMAbus , /03/12- KFAK Mørklægningsrullegardiner-opsat-i-kl.-46-(HM) , /03/12- KFAK TERTIO-WK-GARDErobe-Hass/bergAadmAlærerværelse , /03/12- KFAK Gardiner-omsyet-og-tilpasset-til-administration , /04/12- KFAK DRUMS-PUFFER/Hass/BergALærergarderoben , /06/12- KFAK SIS,-borde-til-5-lokaler-1'er-gang , /06/12- KFAK Totalinventar,-SG , /06/12- KFAK NSF,-tavler+mont.-10'er-gangen,-PO , /07/12- KFAK Hass/Berg,HÆVE/SÆNKEBORD-MV , /08/12- KFAK Hass/Berg,-div-inventar , /08/12- KFAK Hass/Berg,HÆVE/SÆNKEBORD , /08/12- KFAK Hass/Berg,-2-SPRINTER-REOLER , /08/12- KFAK Hass/Berg,-10-SPRINTER-REOLER , /09/12- KFAK SYVERSTOLE-FRIT,-+-omlakering , /10/12- KFAK Gardiner-A-gym.sale , /10/12- KFAK S800-Bord,-8-stk ,41--

16 02/11/12- KFAK A-conto/garderobe-stativer,-PO , /11/12- KFAK Omklædningsbænke-og-knager-incl.-mo-Brug , /11/12- KFAK Hass/Berg:-HERREROMK , /11/12- KFAK Hass/Berg:-DAMEOMKLÆ , /11/12- KFAK Total-inv.-/-billedkunst , /11/12- KFAK Futura-whiteboardtavle.,gymAsale , /12/12- KFAK Hass/BergAFLEXINDSATS , /12/12- KFAK Mørklægningsrullegardiner,-PO , /12/12- KRED RETURNERING-AF-7'er-stole- -A6.477, /12/12- KFAK Tavler,-NSF , /12/12- KFAK div.-kunst-jan-jensen , /12/12- KFAK div.-kunst-jan-jensen , /12/12- KFAK Div.-kunst-Jan-Jensen , /12/12- KFAK Garderobestativer , /12/12- KFAK LÆNESTOL-BOAT,-st.vejl , /01/13- KFAK Div.-kunst-fra-Lauritz.com-transport , /01/13- KFAK Kunst/timeopg , /01/13- KFAK Div.-kunst-fra-Lauritz.com , /01/13- KFAK Div.-kunst-fra-Lauritz.com , /01/13- KFAK ZETA-SOFABORD,-st.vejl , /02/13- KFAK Faber-persienner-35-m.m , /02/13- KFAK GANGAREAL-SKAB , /03/13- KFAK SKUFFEELEMENT-,-st.vejl , /04/13- KFAK whiteboardtavle,projekter , /06/13- KFAK RUMDELERE-80-BR,-Hass/Berg , /07/13- KFAK Futura-whiteboardtavle,-mv , /07/13- KFAK Faber-Persienner , /08/13- KFAK Duette-mørklægningsgardiner , /08/13- KFAK Futura-whiteboardtavle , /09/13- KFAK Mørklægningsgardiner , ,47--

17 Gymsale( ( Bogføringsdato- Bilagsnr.- Finanskontonr.- Beskrivelse- -Beløb-- 09/08/12- KFAK P.Liltorp,-rep.-gym.sal , /08/12- KFAK P.Liltorp,-rep.-gymsal , /08/12- KFAK Lofter-behandlet--gym,-Malerm.-Hansen , /08/12- KFAK VVS-Gården,-rep.-gym.sal-PO , /08/12- KFAK H.J.-Ventilat.,-loftarmatur-mv,-gym , /08/12- KFAK H.J.-Ventilat.,-Alukappe-isolering,-gym , /08/12- KFAK H.J.-Ventilat.,Div.-kanaler/fi,-gym , /08/12- KFAK El:Con,-elVarb.-i-gym.sal , /09/12- KFAK Malerm.-Hansen,-gym.sal-PO , /09/12- KFAK Drengenes-omklædn.,-VVS-Gården , /09/12- KFAK Jan-Kloster,gym.sal,-PO , /09/12- KFAK Jan-Kloster,-gym.-sal,-PO , /09/12- KFAK Gym.sal,-HJ-Ventilation,-PO , /09/12- KFAK rep.-gymsal,-murem.-liltorp , /10/12- KFAK VVS-gården,-rep.bl.b.-PO , /10/12- KFAK Maler,-2-gym.-sale+gang-PO , /11/12- KFAK Ny-el-i-drengeomklædning.,gym , ,80--

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere