Basis: 1. halvår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basis: 1. halvår 2013"

Transkript

1 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev pr. elev pr.årselev pr.årselev pr. elev 3009 stx årig HF (månedligt) (månedligt) (kvartalsvist) (kvartalsvist) Brobygning Introduktionskurser * Tillægstakst: Beståede fag på A-niveau pr. elev. antal elever Fysik Kemi Biologi Musik Færdiggørelse, gym Færdiggørelse, hf Basis: 1. halvår 2013 antal elever grundlagselever 1g stx 2g , g h hf 2h , , brobygning og introkurser 3, Basis: 2. halvår 2013 elevtal skønnet ud fra 1. halvår, dog med lidt frafald indregnet, og antaget nye klasser. antal elever grundlagselever 1g stx 2g , g h hf 2h , , brobygning og introkurser halvår 117/200 heraf: 2. halvår 83/200 heraf: Hele 2013: uddannelsestakst uddannelsesstillinger færta tistx fællesudg bygningstakst grundtilskud bro + intro Vejet gennemsnit af elevtal i 2013: 2012 grundårselever stx 510,0550 stx 479, ,24 efter at 1 elev er tilføjet i efteråret 2012 hf 97,1667 hf 105, ,2217 pæd 3,5850

2 Prognose for : ud fra 2012-elevtal excl. uddannelsesstillinger Undervisn.takst Færdiggørelsestakst Fællesudg.takst Bygningstakst Tillægs-takst for A-niveau * Grundtilskud 2013 stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud Taxameter-udvikling ift ekskl. pris- og lønregulering (Rektorforeningen) undervisningstakst stx hf færdiggørelsestakst stx hf fællesudgiftstakst stx hf bygningstakst stx hf fremskrevet til 2013 priser: 2013, FL undervisningstakst stx hf færdiggørelsestakst stx hf fællesudgiftstakst stx hf bygningstakst stx hf

3 Indtægts- og likviditetsbudget for statstilskud Middelfart Gymnasium og HF 2013 jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec sum uv.-takst færdiggørelse fællesudg bygningstakst grundtilskud overgangsord. 0 tillæg A-niveau udd.-stillinger brobyg. og intro intro, marts reg. vedr sum udbetalinger momsrefusion kontrol: sum - udbetaling stemmer: 1,34 Udbetalinger i blå er ud fra prognosen. Lønbudget, justeret april beløb i DKK samlet personale ,halvår,2013: Lønstigninger fra 1. april, ca. 1,4 %. 2.,halvår,2013: Ingen ændringer Regulering vedr ,33 Yderligere regulering vedr se april måned 4733,33 se juni måned 1 2g-elev mere i efterår , , , , , , , , , , ,00 lev er tilføjet i efteråret 2012

4 Vurdering af elevtal Elevtal'i'2013 Elevtal'i'2014 Elevtal'i'2015 Elevtal'i' halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1g g g sum: vejet snit: antal klasser 514, , , , h h sum: vejet snit: antal klasser 96, , , , vejet snit benyttes som grundårselever i input til taxameteret. (elevtallene er incl. udvekslingselever, hovedsageligt placeret i 2g.) samlet elevtal 610, , , ,850

5 FFL2013 Middelfart Gymnasium og HF Finanslovskonto Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser Cøsaformål Uddannelse Ny pædagogikumordning Takster ekskl. moms Undervisningstakst pr. årselev 22 Pædagogikumtaxameter Kursustaxameter Bemærk: Pædagogikumtaxameter-tilskud udbetales efter antallet af årspædagogikumkandidater. Kursustaxameteret til udbydere af teoretisk pædagogikum efter den nye ordning udbetales efter eksamens-stå-modellen. Basis: 1. halvår 2013 antal takst Basis: 2. halvår 2013 antal takst

6 FFL 2013 Middelfart Gymnasium Finanslovskonto Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 1 årselev er = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsaformål, Uddannelse Undervisn.takst Fællesudg.takst Bygningstakst* I alt takst pr. årselev pr. årselev pr. årselev pr. årselev 2571 Brobygning til gymnasiale uddannelser Introduktionskurser * Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og for almengymnasiale uddannelser, der pr ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud

7 Middelfart*Gymnasium*og*HF Forbrug,*likviditet*og*budget 2013 syv$1g'klasser$igen$fra$aug.! 23.$sep. jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec sum janijuli indtægter$taxameter *) ,4% indtægter$uvm$ud$over$taxameter 0 0 regulering$vedr.$2012 ' ' ' ,0% øvrige$indtægter ,2% finansielle$indtægter ,4% indtægter*i*alt ,1% driftsomkost.$incl.$afskriv,$excl.$prior.'ydelser ,0% prioritetsrenter$og$bidrag ,0% øvrige$finansielle$omkostninger ,0% lønomkostninger ,8% omkostninger*i*alt ,7% resultat ' ' ' ' ' ' ' ' ,2% regulering$vedr.$ afskrivninger afdrag$på$lån byggeri,$nye$anlæg,$betalinger inventar,$nye$anlæg,$betalinger moms$af$drift$og$nye$anlæg momsrefusion 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ændring*af*likvide*midler ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' likvide*midler*ultimo*=*ult*2012*+*ændring*af*likv ' likvide$beholdninger$ultimo$ Blå$tal$justeres$månedsvis$efterhånden$som$beløbene$foreligger værdipapirer$ultimo$ Omkostninger$opdateres$hver$måned,$så$sum$indtil$videre$følger$budgettet,$bortset$fra$løn$som$er$forøget$grundet$klassetallet. rest$realkreditlån$ultimo$ Tilskud$for$jan'14$modtages$i$dec'13,$og$er$her$antaget$at$være$lig$med$tilskud$for$jan'13. i$alt$ultimo$2012,$jf.$årsrapport$for$ debitorer$i$alt$2012 ' *):$Indtægt$taxameter$er$34,7$MDKK$for$jan'juli,$men$en$del$er $ kreditorer$i$alt$ kvartalsudb.,$og$derfor$sættes$indtægten$til$7/12$af$årlig$indtægt, korrigeret$likviditet$ultimo$ hvilket$er$30,46$mdkk. taxameter:$ud$fra$opdatering$af$elevtal$marts$2013$og$endelige$takster$i$fl2013. driftsomkostninger$og$lønomkostninger$opdateres$løbende$og$restbudgettet$fordeles$på$de$efterfølgende$måneder. Budget*2013,*vedtaget*december*2012,*seks*1gIkl*igen*fra*aug.! Budget*2013,*justeret*og*vedtaget*juni*2013,*syv*1gIkl*igen*fra*aug. Omlægning$af$fliser$og$ekstra$cykelskur,$ca.$700$tDKK$i$løbet$af indtægter$taxameter indtægter$taxameter efteråret.$på$nuværende$tidspunkt$er$det$usikkert,$om$en øvrige$indtægter øvrige$indtægter $om$en$del$af$udgiften$kan$holdes$inden$for$budgettet. finansielle$indtægter finansielle$indtægter Så$årsresultatet$forventes$reduceret$med$ca.$600$tDKK,$idet driftsomkostninger,$excl.$afskrivninger driftsomkostninger,$excl.$afskrivninger cykelskuret,$ca.$100$tdkk,$anlægsføres,$til$knap$2,0$mdkk. afskrivninger afskrivninger prioritetsrenter$og$bidrag prioritetsrenter$og$bidrag I$ovenstående$er$der$ikke$indregnet$nogen$garantidækning$i øvrige$finansielle$omkostninger øvrige$finansielle$omkostninger forbindelse$med$byggeriet. lønomkostninger lønomkostninger årets$resultat årets$resultat

8 BYGGEREGNSKAB*PR.*1/10*2013 1)*Fase*1*Naturvidenskab*(2009B10) Beløb&i&tDKK Samlet&udgift&til&Naturvidenskab &&&&&&&&&&&&&&& Tilskud&fra&UBST &&&&&&&&&&&&&&&& >3.600 Tilskud&fra&Undervisningsministeriet &&&&&&&&&&&&&&&& >1.900 Total&for&Naturfag &&&&&&&&&&&&&&&&&& )*Fase*2*resten*inkl.*færdiggørelse*efter*konkurs*(2011B13) Anlæg,*bygninger Igangværende&arbejde &&&&&&&&&&&&&&& Rådgivere& &&&&&&&&&&&&&&&&&& Total &&&&&&&&&&&&&&& Inventar Inventarkøb&(anlæg) &&&&&&&&&&&&&&&&&& Inventarkøb&(drift) &&&&&&&&&&&&&&&&&& Total &&&&&&&&&&&&&&&&&& Konkurs Advokat &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 223 Hundsbæk&og&Henriksen &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 202 Erik&Bitsch&Olsen &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 126 Total &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 551 Samlede*udgifter*byggeri &&&&&&&&&&&&&&& Herudover*øvrige*udgifter: Udgift&til&nedbrydning&af&bassin &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 225 projekt:&multihal&>&nedskrevet &&&&&&&&&&&&&&&&&& renovering&af&gymnastiksale&sommer&2012&>&drift &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 704 omlægning&af&fliser&>&drift &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 580 Samlede*øvrige*udgifter &&&&&&&&&&&&&&&&&& )*Udeståender**** A:*Udgifter Best&case Mulig&udgang Worst&case Udbedring&af&pavilloner Krav&fra&Hundsbæk&&&H&vedr.&ikke&betalte&fakturaer Honorar&til&advokat&ifm&voldgiftssag/&sagsomkostn Honorar&til&rådgiver&(EBO) Afgift&til&voldgift &mio. B.*Indtægter Best&case Mulig&udgang Worst&case Refusion&fra&Garantistiller&TRYG>garanti 3,9&mio. 3,1&mio. 2,9&mio. Godtgørelse&fra&Hundsbæk&og&Henriksen 2,5&mio. 0 6,4&mio. 2,9&mio. Låneoptagelser Beløb&i&tDKK Realkredit&Danmark hovedstol,&bygningsovertagelse &&&&&&&&&&&&&&&&&& hovedstol,&vedr.&bygningsrenovering &&&&&&&&&&&&&&& samlet&hovedstol &&&&&&&&&&&&&&& samlet&restgæld&ultimo&2013 &&&&&&&&&&&&&&&

9 Igangværende* dato% Bilagsnr.% konto% Beskrivelse% %Beløb%% %% 17/02/11% OMP10212% % Hundsbæk:A/C%honorar%adm/aula/lærerE% % %% % %% 09/05/11% KFAK92855% % a/cenr.1e%aulaeadmelærerv:%garant%byg% % %% %% 09/05/11% KFAK92856% % Nedbrydning%%svømmebad%jf.aftale%1EGarant%byg% % %% %% 17/05/11% KFAK92878% % Hundsbæk:A/C%2EEtape%3Eaula/adm/lærerv.rådg.% % %% % %% 17/05/11% KFAK92880% % Garant:Aconto%2Ekompletteringsbygning% % %% %% 31/05/11% KFAK92932% % Etablering%af%kørevej%Aft.%nr.%2(Eekstra%Garant)% %41.219%% %% 31/05/11% KFAK92933% % Opbrydning%af%ekst.pudslag%samt%nyt(Garant)% %44.125%% %% 31/05/11% KFAK92934% % toiletbygning%i%kælder%ved%læreafs.(garant)% %43.750%% %% 31/05/11% KFAK92935% % Nedrivning%af%træskeletParterreplan(Garant)% %27.750%% %% 21/06/11% KFAK93021% % Hundsbæk%a/cE3Ebyggeledelse%mm.% % %% % %% 22/06/11% KFAK93022% % A/C%3%%JF%Betalingsplan% Garant% % %% %% 22/06/11% KFAK93023% % A/C%nr.%4%betalingsp% %Garant% % %% %% 06/07/11% OMP10275% % HO:Service%CTS%automatik%20%%f.93071% % %% %% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds/GPPEarkitekter%juli%Eetape%3/adm.% %60.663%% %60.663%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:porto%juli%etape%3/adm.% %189%% %189%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:print%juli%etape%3/adm.% %6.464%% %6.464%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:kørsel%juli%etape%3/adm.% %73%% %73%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:honorar%juli%etape%3/adm.% %93.907%% %93.907%% 16/08/11% KFAK93141% % Byggesagsgebyr:%MF%kommune% % %46.900%% %% 16/08/11% KFAK93150% % Aconto%nr.%5%Aula/adm.%Garant% % %% %% 16/08/11% KFAK93151% % Hundsbæk:%Aula/adm:9/7E7/8EA/C% %63.574%% %63.574%% 21/08/11% OMP10276% % HO:Service%CTS%automatik%30%%f.93091% % %% %% 05/09/11% OMP10277% % HO:Service%CTS%automatik%40%Ef.57618% % %% %% 21/09/11% KFAK93301% % Hundsbæk:Etape%2Eadm.%GPEmm.% % %% % %% 21/09/11% KFAK93306% % Ac.%6%jf.%betalingsplan% Garant% % %% %% 06/10/11% OMP10278% % HO:Service%CTS%automatik%45%%f.93347% %54.000%% %% 06/10/11% OMP10279% % HO:Service%CTS%automatik%80%% %46.700%% %% 10/10/11% KFAK93378% % Tilllæg:PCB%E%Reno/sluser/etabl.a/c1.%(2.2`)E002E9% % %% %% 10/10/11% KFAK93379% % Tillæg:Install.køkken/reng.rum%EGarant.%a/c%1.% % %% %%

10 24/10/11% KFAK93425% % Garant:a/c%7E28/10E11.iflg.bet.plan% % %% %% 14/11/11% KFAK93514% % A/C%nr.%2%vedr.%PCBE%renov.Garant% % %% %% 14/11/11% KFAK93515% % Hundsbæk:honorarEkørsel%mm.%12/9E23/10% % %% % %% 14/11/11% KFAK93515% % Hundsbæk:%GPP%12/9E23/10% %38.475%% %38.475%% 14/11/11% KFAK93522% % Aconto%nr.%8Eadm/aula%2652.Garant(DB).% % %% %% 30/11/11% KFAK93586% % Hundsbæk%a/cEetape%3:24/10E20/11%incl.Gpp% 34991,94% %77.993%% %77.993%% 09/12/11% KFAK93623% % H.O.55%%CTS%automatik% % %% %% 09/12/11% KFAK93624% % CTSl%ventilation%køkken/styring%af%komfur.HO.Servi% %15.810%% %% 09/12/11% KFAK93625% % HO:udsk.CO2Efølere%41/42.%Produal% %4.625%% %% 23/12/11% KFAK93721% % Aconto%nr.%3%vedr.%PCB%renoveringEGarant% % %% %% 23/12/11% KFAK93722% % Aconto%1.%iht.%aftaleseddel%20E%Garant% % %% %% 23/12/11% KFAK93723% % Aconto%nr.%11%jf.%betalingsplanEGarant% % %% %% 23/12/11% KFAK93720% % A/C%nr.%4.%%etablering%af%sluser%Garant% % %% %% 30/12/11% KFAK93724% % HO:%CTS%Eautomatik%60%%a/c% %53.750%% %% 30/12/11% OMP10348% % OMP.f :Hundsbæk:etape%3:a/cE21/11E31/12% % %% % %% 17/01/12% KFAK93818% % Garant:%A/c%nr.%13%ifl.betalingsplan% % %% %% 16/02/12% KFAK93949% % Honorar%HundsbækEetape%3.%jan.2012% % %% % %% 21/02/12% KFAK93954% % AEconto%nr.%5%E%PCB%Garantbyg% % %% %% 21/02/12% KFAK93955% % AEconto%nr.%14%Garant.AulaEadmElærerv.% % %% %% 28/02/12% KRED100052% % Udlign.%fakt.%13727Ekreditnota% %E %% %% 28/02/12% KFAK93982% % A%conto%16EaulaEadmElærer.% % %% %% 13/03/12% KFAK94052% % SEEBig%Blue:CTSEautomatik%70%% % %% %% 28/03/12% KFAK94099% % Aconto%nr.%17%jf.%betalingsplan% % % %% %% 28/03/12% KFAK94100% % Aconto%19EGarant%pr.%27/3% % %% %% 28/03/12% KRED100054% % Udligning%fakt.%13741%Garant% %E %% %% 17/04/12% KFAK94175% % Garant:%A/C.%20%(DB)% % %% %% 23/04/12% KFAK94208% % RD:Byggelånsbesigtigelse%12/3E12%SG% %2.000%% %% 25/04/12% KFAK94222% % Aconto%nr.%24.%JF%Betalingsplan% % % %% %% 30/04/12% KFAK94223% % A/c%1%Tillægsarb.%Pavillion/Garant% % %% %% 30/04/12% KFAK94224% % Aconto%6%PCB%renoveringEGarant% % %% %% 30/04/12% KFAK94225% % Hundsbæk:HonorarEGPPEkørsel% %88.740%% %88.740%% 01/06/12% KFAK94354% % Garant:Adm%a/cE28/5E12%byg% % %% %%

11 06/06/12% KFAK94382% % Hundsbæk%E%igangv.% % %% % %% 06/06/12% KFAK94383% % SEEBig%Blue,%igangv.% % %% %% 29/06/12% KFAK94528% % Luxbest,%solafskærmning%PO% % %% %% 03/07/12% KFAK94529% % Garant,AEconto%belægn.%Atriumgård%SG% % %% %% 05/07/12% KFAK94537% % SE%Big%Blue,%CTS%automatik%sag%112986% % %% %% 06/07/12% KFAK94538% % aconto/betalingsplan% % %% %% 06/07/12% KFAK94539% % Ekstraarbejde% % %% %% 06/07/12% KRED100066% % Ekstraarbejde% %E %% %% 06/07/12% KRED100067% % aconto/betalingsplan%tilbf.% %E %% %% 06/07/12% KFAK94719% % Ekstraarbejde% % %% %% 06/07/12% KFAK94720% % aconto/betalingsplan% % %% %% 19/09/12% KFAK94794% % Hundsbæk%9/7E31/8E12,%3.%etape% %30.891%% %30.891%% 19/09/12% KFAK94795% % Hundsbæk%14/5E8/7E12,%etape%3% % %% % %% 19/09/12% KFAK94796% % Hundsbæk,%9/4E13/5E12,etape%3% %80.574%% %80.574%% 19/09/12% KFAK94797% % Ekstra%arb.%konkurs,%Hundsbæk% %36.828%% %36.828%% 15/10/12% KRED100080% % SE%big%blue,%krn.%15%%udført%arb.% %E21.900%% %% 13/11/12% KFAK95014% % %ekstraarb.,konkurs%h&h% % %% % %% 30/11/12% OMP10512% % nedbrydn.%svømmebad%e%nedskrivning% %E %% %% 30/12/12% AKAS1174% % Igv.arb.Adm/aula/lærerværelse% % %% %% 31/12/12% OMP10538% % nedskriv.igv.pga.konkurs% %E %% %% 31/12/12% OMP10605% % trefor,%energibesparelse% %E %% %% 28/02/13% KFAK95560% % TRAP%EL;TILBUDSSUM%70%% % %% %% 28/02/13% KFAK95702% % Tømrer%og%snedkerarbejde,%Kolster% % %% %% 28/02/13% KFAK95702% % Tømrer%og%snedkerarbejde,%Kolster% %0%% %% 01/03/13% KFAK95506% % CTS%automatik,%95%%%udført% % %% %% 01/03/13% KFAK95507% % Lev.%automatik%til%adgangskontrol%90%%% %43.800%% %% 15/03/13% KRED100087% % SE%Big%Blue,%kred.%brandspjæld% %E11.900%% %% 20/03/13% KFAK95703% % Tømrer%og%snedkerarbejde,%Kolster% % %% %% 21/03/13% KFAK95614% % Trap%E%færdg.%ventilation%tag% %20.000%% %% 31/03/13% KFAK95653% % Installationsentreprisen,%Andresen%VVS% % %% %% 04/04/13% KFAK95717% % TVEinspektion,%slamsuger%mv% %21.836%% %% 05/04/13% KFAK95709% % Creo,%C.%Projektopfølgning% %6.713%% %6.713%% 05/04/13% KFAK95711% % Creo,%udarbejd.%tidplan,besigtigelser%mv% %93.528%% %93.528%%

12 11/04/13% KFAK95710% % Konkurssag/færdiggør.%etape%3,%Creo% %3.896%% %3.896%% 22/04/13% KFAK95701% % Jysk%Tagpap,%aconto%1% % %% %% 29/04/13% KFAK95823% % Jysktagpap,%aconto%2% % %% %% 29/04/13% KFAK95824% % Jysktagpap,%aconto%3% % %% %% 30/04/13% KFAK95783% % Tømrerarbejde,%stål,%facade,malerarb.% % %% %% 30/04/13% KFAK95783% % Tømrerarbejde,%stål,%facade,malerarb.% %0%% %% 30/04/13% KFAK95784% % Andresens%VVs% % %% %% 30/04/13% KFAK95822% % Roerslevgaard,%1.%aconto% % %% %% 30/04/13% KFAK95875% % Trap%El,%slutafregn.% %16.000%% %% 30/04/13% KFAK96044% % slutregn,%trap%el% %45.000%% %% 12/05/13% KFAK95833% % Roerslevgaard,ekstra%arb.% %95.634%% %% 12/05/13% KFAK95833% % Roerslevgaard,ac%nr%2% % %% %% 14/05/13% KFAK95885% % Kolster,%ombygn.%etape%3% %98.213%% %% 23/05/13% KFAK95879% % Kolster,MalerE,stålE,facadearbejde% % %% %% 25/05/13% KFAK96029% % Jysk%Tagpap,%slutregning% % %% %% 28/05/13% KFAK95957% % Roerslevgaard,%aconto%3% % %% %% 01/06/13% KFAK95956% % Jysk%Tagpap% %75.000%% %% 04/06/13% KFAK96004% % gulvarbejde,%snoghøjstæpper% %83.711%% %% 22/06/13% KFAK96014% % slutfak,installationsentreprise%andresens%vvs% %66.421%% %% 24/06/13% KFAK95996% % Creo%Arkitekter% %20.585%% %20.585%% 24/06/13% KFAK95997% % Creo%Arkitekterne% %5.065%% %5.065%% 24/06/13% KFAK95998% % Creo%Arkitekter% % %% % %% 01/07/13% KFAK96176% % Roerslevgaard,%a/c%4% % %% %% 01/07/13% KFAK96227% % Kolster,%cylinder/branddøre% %21.152%% %% 01/07/13% KFAK96227% % Kolster,%cylinder/branddøre% %E0%% %% 31/07/13% OMP10724% % Falck%teknik,%gennemgang% %53.989%% %% 12/08/13% KFAK96144% % Creo,%rådgivn.%ombygning% %16.558%% %16.558%% 12/08/13% KFAK96145% % Creo,%rådgivn.%ombygning% %1.169%% %1.169%% 12/08/13% KFAK96146% % Creo,%rådgivning%ombygning% %25.955%% %25.955%% 04/09/13% 96311% % Creo,%rådgivning%ombygning% %40.275%% %40.275%% 20/08/13% KFAK96223% % Montage%af%solafskærmning% %66.900%% %% % % % % % % %

13 % %% % %% % % % % % Status% % % % % % Ventende% % % % SE%Big%Blue% % % %% % Ventende% % % SE%Big%Blue% %55.000%% % Ventende% % % SE%Big%Blue% %14.700%% % Ventende% % % SE%Big%Blue% %11.550%% % Ventende% % % TømrerE%og%Snedkerfirma%Jan%Kolster% %19.340%% % Ventende% % % Cykelskur%ved%gymnastiksale% % %% % Ventende% % % % %% % % % % % % Ventende% % % % Skilte%E%Vbox% % %88.000%% % % % % % % % % % % % % % % byggeri%inkl.%rådgivere% % % %% % % % % % % % % % rådgivere% % % %% % % % % Hndsbæk%og%Henriksen%(stadeopgørelse)% %E %% % % %% % % % % % % % % % % %% % % % % %

14 Rådgivning(!! Bogføringsdato! Bilagsnr.! Finanskontonr.! Beskrivelse! Formål! Kode!!Beløb!! 31/12/12! OMP10519! ! Erik!Bitch!Olsen/december! 5120!!5.950!!! 12/03/13! KAF093755! ! Erik!Bitsch!G!feb! 5120!!20.300!!! 19/07/13! KAF094081! ! Erik!Bitsch!G!juni! 5120!!5.250!!! 11/12/12! KAF093523! ! Erik!Bitsch!Olsen! 5120!!17.500!!! 13/05/13! KAF093907! ! Erik!Bitsch!Olsen,!april! 5120!!21.700!!! 11/04/13! KAF093816! ! Erik!Bitsch!Olsen,!marts! 5120!!16.800!!! 11/06/13! KAF093985! ! Erik!Bitsch,!maj! 5120!!11.550!!! 11/02/13! KAF093686! ! Erik!Bitsch/januar!62!timer! 5120!!21.700!!! 12/11/12! KAF093446! ! Erik!Bitsch/oktober! 5120!!5.600!!!! !! 11/02/13! KAF093687! ! Trolle!adv./syn!og!skøn! 5120!!1.153!! 28/08/12! KFAK94671! ! Trolle!Advokaterfirma,!sikkerh.stillelse! 5120!!30.000!!! 09/04/13! KFAK95632! ! Trolle,!salær!vedr.!Garants!konkurs! 5120!! !!! 12/10/12! KFAK94899! ! Trolle,!sikkerhed.stillelse! 5120!!25.000!!! 11/12/12! KAF093525! ! Trolle/Voldgiftsnævn! 5120!!12.652!!!! !!!!!!!!! !!!! !!!!!!!

15 Inventar(drift( Bogføringsdato- Bilagsnr.- Finanskontonr.- Beskrivelse- -Beløb-- 05/01/12- KFAK Cobrastole-Billedkunst-A-Redoffice , /01/12- KFAK Cobrastole-Billedkunst-A-Redoffice , /02/12- KFAK BORDVOGN-TIL-10-FOUR-EATING-BO , /02/12- KFAK ÅBNE-REOLER-NONSTOP-DYBDE-44-C , /02/12- KFAK BORDPLADE-DER-DÆKKER-REOLER.-D , /02/12- KFAK SPECIALSOKKEL-120X40-A-HØJDE , /02/12- KFAK ÅBEN-REOL-DYBDE-44-CM-A-MED , /02/12- KFAK ÅBNE-REOLER-NONSTOP-DYBDE-44-C , /02/12- KFAK BORDPLADE-DER-DÆKKER-REOLER.-D , /02/12- KFAK SPECIALSOKKEL-240X40-CM-A-HØJD , /02/12- KFAK ÅBNE-REOLER-NONSTOP-DYBDE-44-C , /02/12- KFAK Ekstra-arbejde-vedr.-levering--SG , /02/12- KFAK Billedkunstlokaleudsmykning-SG , /03/12- KFAK Mørklægningsgardinerloka-HMAbus , /03/12- KFAK Mørklægningsrullegardiner-opsat-i-kl.-46-(HM) , /03/12- KFAK TERTIO-WK-GARDErobe-Hass/bergAadmAlærerværelse , /03/12- KFAK Gardiner-omsyet-og-tilpasset-til-administration , /04/12- KFAK DRUMS-PUFFER/Hass/BergALærergarderoben , /06/12- KFAK SIS,-borde-til-5-lokaler-1'er-gang , /06/12- KFAK Totalinventar,-SG , /06/12- KFAK NSF,-tavler+mont.-10'er-gangen,-PO , /07/12- KFAK Hass/Berg,HÆVE/SÆNKEBORD-MV , /08/12- KFAK Hass/Berg,-div-inventar , /08/12- KFAK Hass/Berg,HÆVE/SÆNKEBORD , /08/12- KFAK Hass/Berg,-2-SPRINTER-REOLER , /08/12- KFAK Hass/Berg,-10-SPRINTER-REOLER , /09/12- KFAK SYVERSTOLE-FRIT,-+-omlakering , /10/12- KFAK Gardiner-A-gym.sale , /10/12- KFAK S800-Bord,-8-stk ,41--

16 02/11/12- KFAK A-conto/garderobe-stativer,-PO , /11/12- KFAK Omklædningsbænke-og-knager-incl.-mo-Brug , /11/12- KFAK Hass/Berg:-HERREROMK , /11/12- KFAK Hass/Berg:-DAMEOMKLÆ , /11/12- KFAK Total-inv.-/-billedkunst , /11/12- KFAK Futura-whiteboardtavle.,gymAsale , /12/12- KFAK Hass/BergAFLEXINDSATS , /12/12- KFAK Mørklægningsrullegardiner,-PO , /12/12- KRED RETURNERING-AF-7'er-stole- -A6.477, /12/12- KFAK Tavler,-NSF , /12/12- KFAK div.-kunst-jan-jensen , /12/12- KFAK div.-kunst-jan-jensen , /12/12- KFAK Div.-kunst-Jan-Jensen , /12/12- KFAK Garderobestativer , /12/12- KFAK LÆNESTOL-BOAT,-st.vejl , /01/13- KFAK Div.-kunst-fra-Lauritz.com-transport , /01/13- KFAK Kunst/timeopg , /01/13- KFAK Div.-kunst-fra-Lauritz.com , /01/13- KFAK Div.-kunst-fra-Lauritz.com , /01/13- KFAK ZETA-SOFABORD,-st.vejl , /02/13- KFAK Faber-persienner-35-m.m , /02/13- KFAK GANGAREAL-SKAB , /03/13- KFAK SKUFFEELEMENT-,-st.vejl , /04/13- KFAK whiteboardtavle,projekter , /06/13- KFAK RUMDELERE-80-BR,-Hass/Berg , /07/13- KFAK Futura-whiteboardtavle,-mv , /07/13- KFAK Faber-Persienner , /08/13- KFAK Duette-mørklægningsgardiner , /08/13- KFAK Futura-whiteboardtavle , /09/13- KFAK Mørklægningsgardiner , ,47--

17 Gymsale( ( Bogføringsdato- Bilagsnr.- Finanskontonr.- Beskrivelse- -Beløb-- 09/08/12- KFAK P.Liltorp,-rep.-gym.sal , /08/12- KFAK P.Liltorp,-rep.-gymsal , /08/12- KFAK Lofter-behandlet--gym,-Malerm.-Hansen , /08/12- KFAK VVS-Gården,-rep.-gym.sal-PO , /08/12- KFAK H.J.-Ventilat.,-loftarmatur-mv,-gym , /08/12- KFAK H.J.-Ventilat.,-Alukappe-isolering,-gym , /08/12- KFAK H.J.-Ventilat.,Div.-kanaler/fi,-gym , /08/12- KFAK El:Con,-elVarb.-i-gym.sal , /09/12- KFAK Malerm.-Hansen,-gym.sal-PO , /09/12- KFAK Drengenes-omklædn.,-VVS-Gården , /09/12- KFAK Jan-Kloster,gym.sal,-PO , /09/12- KFAK Jan-Kloster,-gym.-sal,-PO , /09/12- KFAK Gym.sal,-HJ-Ventilation,-PO , /09/12- KFAK rep.-gymsal,-murem.-liltorp , /10/12- KFAK VVS-gården,-rep.bl.b.-PO , /10/12- KFAK Maler,-2-gym.-sale+gang-PO , /11/12- KFAK Ny-el-i-drengeomklædning.,gym , ,80--

18 Print overblik Page 1 of Flytning af vinterferien. Sagsnr.: Sagsbehandler: Birgit Munk Åben Præsentation: De fynske borgmestre har på møde den 18. juni 2013 drøftet muligheden for at flytte vinterferie fra uge 8 til uge 7. Set ud fra især et samfundsøkonomisk perspektiv har der ofte været peget på det uhensigtsmæssige i, at vinterferien på Fyn afholdes i uge 8 og ikke i uge 7 som i det meste af landet. Hvor der med store dele af den øvrige ferieplanlægning i efterårsferie, juleferie og sommerferie allerede sker en koordineret afholdelse til gavn for uddannelser og virksomheder, er der endnu ikke sket en normalisering af vinterferien. Forvaltningen foreslår: At forslaget om at vinterferien flyttes fra uge 8 til uge 7 sendes i høring, i 4 uger fra tirsdag den 10. september 2013 med høringsfrist onsdag den 9. oktober 2013, hos: Skolernes bestyrelser og MED-udvalg. Daginstitutionernes bestyrelser og MED-udvalg. ForvaltningsMED i Børn- Unge og Fritidsforvaltningen. Middelfart Erhvervsråd. Fælleselevrådet i Middelfart Kommune. Middelfart Produktionsskole Middelfart Gymnasium EUC Lillebælt UU Lillebælt IBC Lillebælt VUC Middelfart Sagsbeskrivelse: De fynske borgmestre har på møde den 18. juni 2013 drøftet muligheden for at flytte vinterferien fra uge 8 til uge 7. Set ud fra især et samfundsøkonomisk perspektiv har der ofte været peget på det uhensigtsmæssige i, at vinterferien på Fyn afholdes i uge 8 og ikke i uge 7 som i det meste af landet. Erhvervslivet oplever nedsat produktion og en besværlighed, der strækker sig over to uger fremfor én, fordi vinterferierne er placeret forskudt. Også undervisningssektoren oplever en række planlægningsmæssige udfordringer omkring vinterferien. Endelig giver det en række udfordringer for den moderne familie, hvor det langtfra er usædvanligt, at forældre og børn bor eller arbejder i forskellige landsdele. På den baggrund har Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune rettet henvendelse til de store uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer samt til alle skole- og institutionsbestyrelser i Odense og bedt om deres kommentarer til en evt. flytning af vinterferien til uge 7. Samtidig er Odense Kommunes medarbejdere via medarbejderportalen blevet spurgt om, hvad de synes om forslaget. Der er også gennemført en samfundsøkonomisk analyse af Copenhagen Economics vedrørende flytning af vinterferien. Sagsfremstilling og konklusion af den gennemførte analyse, fra Odense Kommune, er vedlagt som bilag til denne sag.

19 Print overblik Page 2 of De fynske borgmestre er blevet bedt om at undersøge holdninger til forslaget hos relevante parter i egne kommuner. Økonomi: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune. Forvaltningens bemærkninger: Ingen Handicapaspekter: Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser. Høring af Handicaprådet: Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet. Høring af Ældrerådet: Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet. Bilag: Bilag - Materiale fra Odense Kommune vedr. flytning af vinterferien. : Ingen.

Kommentarer)til)budgetlægning)for)2014!

Kommentarer)til)budgetlægning)for)2014! ! Kommentarer)til)budgetlægning)for)2014!! Budgetlægning!af!øvrig!drift! Der!er!taget!udgangspunkt!i!budgettet!for!2013!og!det!faktiske!forbrug,!som!er!bogført!i!slutningen!af! oktober.!på!denne!måde!er!der!foretaget!en!række!mindre!justeringer!i!forhold!til!budgettet!for!2013.!en!

Læs mere

Vil bede dig om at svare, at LO Sydfyn bakker op om flytningen af ferien fra uge 8 til uge 7.

Vil bede dig om at svare, at LO Sydfyn bakker op om flytningen af ferien fra uge 8 til uge 7. From:LO Sydfyn To:Helge Padegaard;Tina Stoklund Bertelsen Subject:VS: HASTER! Høringsvar vedrørende flytning af vinterferie SYDFYN Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg Telefon / mobil 30 31 66 64 SE nr. 26498813

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov.

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov. Institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Paderup d. 8. december 2009. Indkaldelse til 16. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være let spisning undervejs

Læs mere

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012 Private gymnasier og studenterkurser Økonomisk afdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Forslag til

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet

Private gymnasier og studenterkurser Departementet Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2017

Læs mere

Teknisk gennemgang af taxametersystemet

Teknisk gennemgang af taxametersystemet Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt Teknisk gennemgang af taxametersystemet - med særlig vægt på de gymnasiale uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Likvider midler primo

Likvider midler primo Antal årselever forventet i 218 / 219 (8 elever) 84 Antal årselever forventet i 219 / 22 (1 elever) 15 Antal årselever skoleår 218/19 84 Forældrebetaling pr uge: 2.25 Antal årselever forventet i 22 / 221

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer.

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 61 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget Tirsdag den 7. februar Emne: Økonomiske tilskudsvilkår HHX STX

Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget Tirsdag den 7. februar Emne: Økonomiske tilskudsvilkår HHX STX Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 120 Offentligt Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget Tirsdag den 7. februar 2012 Emne: Økonomiske tilskudsvilkår HHX STX Jesper Dahlmann

Læs mere

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2010

Notat om finanslovsforslag 2010 Notat om finanslovsforslag 2010 I det følgende vil finanslovsforslag 2010 s konsekvenser for SOSU-skolerne blive beskrevet. Der startes med en tabel, der viser taxametre for 2009 og forslaget til taxametre

Læs mere

Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet. I. Indledning. Højskolerne

Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet. I. Indledning. Højskolerne Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet I. Indledning Efterskoleforeningens arbejdsgruppe om revision af tilskud skal iflg. kommissoriet udarbejde

Læs mere

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 080.137.031 Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Køreplan for brobygning i 2015/2016

Køreplan for brobygning i 2015/2016 Køreplan for brobygning i 2015/2016 Brobygning for IUP (ikke uddannelsesparate) 9. kl. i uge 37 hele ugen Uge 12 Fredag d. 20/3 2015 f.eks. HTX Vejle, IUP 9. kl., 2015 Uge 15 Fredag d.10/4 2015 Uge 25

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Foreløbigt budget Århus Statsgymnasium

Foreløbigt budget Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 1. december 2016 j.nr. 2241/CE Foreløbigt budget 2017 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives udkast til foreløbigt budget 2017 for Århus Statsgymnasium. Det er

Læs mere

Instruks for tilskud til efterskoler

Instruks for tilskud til efterskoler August 2015 Instruks for tilskud til efterskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Det rigtige uddannelsesvalg

Det rigtige uddannelsesvalg Det rigtige uddannelsesvalg AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Det vigtigste formål med uddannelse er at give unge mennesker

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2016 kl ca

Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2016 kl ca Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2016 kl. 16.00 ca. 18.00. Til stede: Kirsten Bundgaard, Peter Hansen, Adam Dam, Lærke Dalgaard, Susan Vonsild, Malene Gram, Steen Madsen,

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat af møde d. 09.09.13 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: 09. september 2013. Tidspunkt: Mødenr.: 36 Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Sted: Deltagere: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen,

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg www.eucsyd.dk Tlf. +45 7412 4242

Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg www.eucsyd.dk Tlf. +45 7412 4242 I Introforløb EUC Syd Velkommen Vi er glade for at kunne byde dig velkommen her på skolen til et spændende og lærerigt forløb hos os. Du skal efter sommerferien i gang med et forløb her på EUC Syd. Vi

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Finanslovsforslag for 2018 med besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi

Finanslovsforslag for 2018 med besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi Finanslovsforslag for 2018 med besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi - Hele uddannelsesområdet skal ifølge regeringen skæres (med få undtagelser) - Regeringen foreslår, at de gymnasiale

Læs mere

HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen. - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger

HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen. - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger Staten yder forskellige tilskud til folkehøjskoler: - Jf. lovens opbygning GRUNDTILSKUD DRIFTSTILSKUD

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,

Læs mere

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune Skole- og Børneudvalget Børn og Kultur Skole og Klub Sagsnr. 190784 Brevid. 1280475 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 40 66 hanneo@roskilde.dk NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Forstandermøde nov. 2014 Nørgaards Højskole NYT FRA FFD

Forstandermøde nov. 2014 Nørgaards Højskole NYT FRA FFD Forstandermøde nov. 2014 Nørgaards Højskole NYT FRA FFD Thor West /FFD EMNER: 1. Finanslovsforslaget 2015 2. Elevudviklingen 3. Skolernes økonomi 2013 4. Administrative fællesskaber 5. Specialundervisning

Læs mere

Årsplan 2015-2016. Plan for aktiviteter. 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag

Årsplan 2015-2016. Plan for aktiviteter. 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag Årsplan 2015-2016 Sist redigert 04.06.15 Uke Dato Dag Aktivitet 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag 34 19. aug. Onsdag 20. aug. Torsdag 21. aug. Fredag 22. aug. Lørdag 23. aug. Søndag Åpningsdag 24. aug.

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Uddannelsesafklarende samtaler Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Viden og hypoteser om unge i jobcentret Starter du et liv på kontanthjælp

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet PG-Instruks 2017.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVORDAN OPGØRES AKTIVITETERNE?... 4 1. 1 INSTRUKSENS INDHOLD... 4 1. 2 CENTRALE BEGREBER I INDBERETNING OG BEREGNING

Læs mere

Årsplan 2014-2015. Plan for aktiviteter

Årsplan 2014-2015. Plan for aktiviteter Årsplan 204-205 Plan for aktiviteter Uke Dato Dag Aktivitet 8. aug. Mandag 9. aug. Tirsdag 20. aug. Onsdag 34 2. aug. Torsdag 22. aug. Fredag 23. aug. Lørdag 24. aug. Søndag Åpningsdag 25. aug. Mandag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 1298 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler).

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). August 2015 Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Instruks for tilskud til frie fagskoler

Instruks for tilskud til frie fagskoler Instruks for tilskud til frie fagskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med lov om frie kostskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. september 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 12. december 2011

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 12. december 2011 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 12. december 2011 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Ver.2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2017 den 30. august 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lagt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 27. februar 2008. Indkaldelse til 7. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Onsdag d. 5. marts 2008 kl. 16.30 18.00. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning som afslutning

Læs mere

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Ver.3 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2017 den 30. august 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT 07-03-2013 Bilag 1 Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 . Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTOPLANER...7 1. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...7 1. 2 STATENS FINANSKONTOPLAN...8

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere