Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg"

Transkript

1 Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Bodil Bjerg og Marianne Marcher Juhl Rambøll Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 BAGGRUND OG FORMÅL 7 ANALYSERAMMER 7 FRIT VALG FOR STØRRE VANDFORBRUGERE 8 FRIT VALG FOR HUSSTANDE MED EGNE BORINGER 10 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL DEFINITIONER RAPPORTENS INDHOLD 15 2 ANALYSERAMMER OVERORDNEDE KARAKTERISTIKA FOR DANSK VANDFORSYNING VANDFORSYNINGSSEKTOREN I DANMARK Lovgivningsmæssige rammer Grundvandsforekomster Struktur Ledningsnet PRODUKTION AF DRIKKEVAND FINANSIERING AF VANDVÆRKSVIRKSOMHED Overordnede principper Miljøstyrelsens vejledning om takstfastsættelse Vandværkernes fastsættelse af takster EFTERSPØRGSEL EFTER DRIKKEVAND FRA VANDVÆRKER Almene vandforsyninger Ikke-almene vandforsyninger i det åbne land 30 3 DATAGRUNDLAG DATABEHOV STØRRE VANDFORBRUGERE Definition Dataindsamling Opregning til landsplan STØRRE VANDUDBYDERE PRIVATE BRØNDE OG BORINGER LEDNINGSNET Større vandudbydere Private brønde og boringer TAKSTER Takster for større vandforbrugere Takster for husstande GEBYR FOR TREDJEPARTSADGANG OMKOSTNINGER Investeringer Drift 45 3

4 3.8.3 Finansiering 46 4 FRIT VALG FOR STØRRE VANDFORBRUGERE METODEBESKRIVELSE Alternative vandforsyninger Opgørelse af årlige investeringsomkostninger Valg af nuværende leverandør Etablering af egne boringer Alternativ vandforsyning Direkte forsyning VALGMULIGHEDER I PRAKSIS RESULTATER AF BASISANALYSEN Omkostningsbesparelser Geografisk fordeling af omkostningsbesparelser FØLSOMHEDSANALYSE Kortsigtet analyse Andre forhold USIKKERHEDSVURDERING SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED FRIT VALG ANDRE ASPEKTER Tekniske forhold Forsyningssikkerhed Vandkvalitet Grundvandsressourcer Planlægning 69 5 RET TIL EGENFORSYNING FRA PRIVATE BORINGER BAGGRUND METODEBESKRIVELSE Etablering af ny indvindingsboring Valg af almen vandforsyning BEREGNINGSRESULTATER Anlæg fordelt på størrelse Geografisk fordeling af anlæg USIKKERHEDS VURDERING OG FØLSOMHEDSANALYSE SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING ANDRE ASPEKTER 78 6 REFERENCER 79 Bilag A Bilag B Bilag C Investerings- og driftsomkostninger Større vandforsyningsselskaber Prisliste for tilslutning til anden vandforsyning 4

5 Forord Dette projekt Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg i vandforsyningssektoren er udarbejdet for Miljøstyrelsen i perioden 7. maj til 25. juni Projektet blev udbudt af Miljøstyrelsen ved udbudsbekendtgørelse af 2. april 2004 og indgår i det igangsatte serviceeftersyn af vandsektoren, der skal vurdere mulighederne for at forøge effektiviteten på vand- og spildevandsområdet. Serviceeftersynet gennemføres af en arbejdsgruppe som et tværministerielt samarbejde. Projektet er udført af Rambøll af en projektgruppe bestående af: - Bodil Bjerg - Marianne Marcher Juhl - Karoline Marie Jensen - Hans Martin Friis-Møller (kvalitetssikring) Projektet har været fulgt af en styregruppe med følgende medlemmer: - Christian Ammitsøe, Miljøstyrelsen (formand) - Lisbeth Strandmark, Miljøstyrelsen - Henning Wacker, Konkurrencestyrelsen - Cathrine Skak Nielsen, Finansministeriet - Hans Erik Svarre, Erhvervs- og Boligstyrelsen Styregruppen har fulgt arbejdet med projektet og har deltaget i diskussioner af metodevalg, resultater og konklusioner. Projektgruppen vil gerne sige tak til de mange vandforsyninger og amter, der har bidraget med data til projektet. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Baggrund og Formål Baggrunden for gennemførelse af projektet er dels det serviceeftersyn af vandsektoren, som regeringen har iværksat med henblik på en vurdering af mulighederne for en effektivisering af sektoren, dels Konkurrenceredegørelse 2003 fra Konkurrencestyrelsen, der vurderede, at der var et betydeligt effektiviseringspotentiale i vandsektoren. Serviceeftersynet skal bl.a. indeholde en vurdering af de tekniske, økonomiske, miljø- og sundhedsmæssige muligheder ved at indføre frit forbrugervalg og tredjepartsadgang. Formålet med dette projekt er en belysning af potentialet for frit valg på to delmarkeder i sektoren, nemlig delmarkedet for: - større vandforbrugere; og for - husstande med vandforsyning fra egne boringer eller brønde. En større vandforbruger er i projektet defineret som en kunde med et årligt vandforbrug på mindst m 3. For de større vandforbrugere skal det frie valg omfatte valg mellem eksisterende vandforsyning, forsyning via det eksisterende ledningsnet fra en anden vandforsyning, forsyning direkte fra anden vandforsyning og etablering af egen vandforsyning. Det frie valg omfatter således også tredjepartsadgang, der er defineret som adgang for en given vandforsyning til at benytte ledningsnettet hos en anden vandforsyning. For husstande omfatter det frie valg ret til fortsat egenforsyning og ret til tilslutning til en vandforsyning. I det frie valg indgår således ikke tredjepartsadgang. I analysen skal der lægges særlig vægt på de omkostningsmæssige aspekter. Projektet er udarbejdet for Miljøstyrelsen af Rambøll i maj-juni 2004 bl.a. på grundlag af oplysninger tilvejebragt af en lang række amter og kommuner. Analyserammer Som fælles baggrund for vurdering af potentialet for frit valg på de to delmarkeder er det først nødvendigt at fastlægge rammerne for analysen. Særlig væsentlig er den betydning, som grundvandsforekomster og -fordeling har for strukturen af vandsektoren. Næsten alt drikkevand i Danmark fremstilles fra indvinding af grundvand. 7

8 Det betyder, at vandværkerne er beliggende, hvor grundvandet indvindes for at undgå uhensigtsmæssig og bekostelig transport af vand over lange afstande. Dermed karakteriseres sektoren af mange og fortrinsvis små vandforsyninger, der dækker hver sit regionale marked. Alt i alt er der omkring såkaldte almene vandforsyninger, der hver forsyner mindst 10 forbrugere og knap ikke-almene vandforsyninger, der hver forsyner mellem 1 og 9 forbrugere. Færre end 100 af de almene vandforsyninger vurderes at være store nok til at imødekomme efterspørgslen fra de større vandforbrugere, idet det med rimelighed kan antages, at vandforsyningerne skal have en produktionskapacitet på mindst 1 million m 3 om året for at kunne levere vand til storforbrugere i andre forsyningsområder. De høje transportomkostninger for vand og deraf manglende landsdækkende ledningsnet, de mange udbydere og muligheden for selvforsyning er områder, hvor vandsektoren adskiller sig væsentligt fra andre forsyningssektorer, f.eks. elsektoren. Dertil kommer, at husholdningerne tegner sig for næsten 2/3 af det samlede forbrug mod mindre end 1/3 for elsektoren. Produktionsomkostningerne for vand er beskedne, idet grundvandet alene skal undergå en simpel behandling i form af iltning og bortfiltrering af stoffer, der findes naturligt i grundvandet som f.eks. svovlbrinte, jern og mangan. Vandprisen før moms og afgifter er dermed også forholdsvis beskeden, om end der er ikke uvæsentlige geografiske forskelle, som en indførelse af frit valg eventuelt kunne udnytte. Forbrugernes betaling for vand til en given vandforsyning består sædvanligvis af tre komponenter: Et tilslutningsbidrag, en variabel afgift pr. m 3 vand forbrugt og en fast årlig afgift. Tilslutningsbidraget opkræves ved tilslutning til vandforsyningen, dvs. også hvis der vælges en anden vandforsyning. Ved tredjepartsadgang forudsættes vandforbrugeren endvidere at betale et såkaldt adgangsgebyr. Dette gebyr afspejler omkostningerne for den valgte (nye) vandforsyning ved benyttelse af ledningsnettet hos forbrugerens tidligere vandforsyning. Frit valg for større vandforbrugere Resultaterne af omkostningsanalysen for de større vandforbrugere er opsummeret i tabel 1. På landsplan er der kun knap 200 større forbrugere i vandsektoren, der er tilsluttet en almen vandforsyning. Ved indførelse af frit valg og tredjepartsadgang vil 6 af disse kunne opnå en besparelse ved i stedet at få deres vandforsyning fra et andet vandselskab gennem en direkte ledning. Som det fremgår af tabellen, er den potentielle besparelse herved forholdsvis beskeden. Ingen af de større vandforbrugere påregnes under de gjorte beregningsforudsætninger at vælge levering fra anden vandforsyning via tredjepartsadgang til ledningsnettet. Beregninger viser, at der således er ikke noget omkostningsmæssigt potentiale i udnyttelse af en eventuel tredjepartsadgang. Det skyldes dels, at der kun kan vælges mellem et beskedent antal vandforsyninger, da disse skal have den fornødne kapacitet, dels at der er behov for 8

9 anlæg af nye ledninger til disse forsyninger. Både ledningsomkostninger og gebyret for tredjepartsadgang til eksisterende ledningsnet må selvfølgelig lægges oven i de større forbrugeres vandregning. Disse omkostninger er så store, at frit valg via tredjepartsadgang ikke er finansielt attraktivt. Omkostningsberegningerne viser, at i Storkøbenhavn, hvor længden af de nye ledninger er forholdsvis begrænset, vil valg af anden vandforsyning betyde udgifter til vand, der er mellem 10 og 35 pct. højere end forbrugerens nuværende vandregning. I provinsen er det nødvendigt at anlægge betydeligt længere nye ledninger. Det betyder, at omkostningerne ved tredjepartsadgang typisk er pct. højere end for valg af forbrugerens nuværende vandforsyning og i nogle tilfælde endda endnu højere. Nuværende Potentiel vandregning besparelse Beløb Antal Fremtidig vandforsyning: mill. kr./år mill. kr./år Eksisterende leverandør Egenindvinding Anden leverandør Direkte ledning I alt Tabel 1: Besparelsespotentiale for større vandforbrugere Langt det største besparelsespotentiale findes for egenindvinding, dvs. etablering af egen vandforsyning. Det er en valgmulighed, som findes allerede i dag, men ikke udnyttes af kunderne i fuldt omfang. Det kan bl.a. skyldes, at der er større risiko forbundet med kun at få vand leveret fra egen boring, at virksomhederne formentlig ser drift af egen vandforsyning som værende uden for deres kerneområder og, at mulighederne for at opnå indvindingstilladelse i de forskellige amter formentlig varierer. Endelig bemærkes, at mere end 2/3 af de større vandforbrugere ved frit valg fortsat vil have deres nuværende vandforsyning som billigste valgmulighed. En følsomhedsanalyse viser, at det anslåede besparelsespotentiale er robust over for variationer i de analyserede nøglevariable, herunder adgangsgebyr og ledningsomkostninger. Usikkerheden omkring datagrundlag og -kvalitet må anses for beskeden og således, at det vurderede besparelsespotentiale er et maksimumsskøn for de mulige omkostningsreduktioner. Det skyldes, at analysen i overvejende grad baserer sig på faktuelle oplysninger om de større vandforbrugere og disses forbrug, hvilket gælder godt 80 pct. af antallet af større vandforbrugere på som nævnt knap 200. Kun i mindre grad har der således måttet gøres antagelser om forbrugsmønster. Omkostningsoverslagene omfatter kun besparelsesmulighederne for de større vandforbrugere ved frit valg. Da en stor del af omkostningerne i vandforsyningsselskaberne er de samme uanset, hvor meget vand der sælges, betyder det, at besparelserne for de større vandforbrugere i betydelig grad vil blive modvejet af højere vandpriser for de forbrugere i vandforsyningen, der ikke har det frie valg. Eftersom besparelser i altovervejende grad realiseres ved egenindvinding, vil det ikke opvejes af lavere vandpriser i andre 9

10 vandforsyninger. Såfremt der ikke sker modsvarende effektivitetsforbedringer, kan disse prisstigninger anslås i størrelsesordenen 10 pct. Da der ikke er omkostningsmæssige incitamenter for de større vandforbrugere til at udnytte en mulighed for frit valg og tredjepartsadgang, betyder det, at en sådan mulighed heller ikke må forventes at øge konkurrencen i sektoren i nævneværdigt omfang og dermed føre til øget effektivisering. En indførelse af frit valg og tredjepartsadgang vil også have en række tekniske, miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser. I ledningsnettet vil strømningsretninger og trykforhold ændres, hvorved der kan opstå forsyningsproblemer pga. for lavt tryk. En omfordeling af vandleverancer gennem nettet kan i visse dele betyde for stor kapacitet, så vandet er længere tid i ledningerne, hvorved vandkvaliteten kan forringes. Omfordelingen øger også risikoen for ledningsbrud. Hvis frit valg fører til valg af anden vandforsyning, vil forsyningssikkerheden for den større vandforbruger øges. Da forsyningssikkerheden allerede er på et højt niveau, vurderes det, at de betydelige omkostninger ved valg af anden vandforsyning som helhed ikke kan retfærdiggøre den højere forsyningssikkerhed. Omvendt betyder egenindvinding en reduceret forsyningssikkerhed for de større forbrugere. Grundvandsressourcen vil blive påvirket positivt ved egenindvinding, idet der sker en spredning af vandindvindingen. Generelt er grundvandsressourcens tilgængelighed og kvalitet afgørende for, hvor stor en efterspørgsel, der kan imødekommes, når miljømæssig bæredygtighed skal sikres. Den geografiske fordeling af grundvandsressourcen sætter klare grænser for de miljømæssige muligheder for frit valg og tredjepartsadgang. Endelig vil frit valg og tredjepartsadgang gøre det vanskeligere for vandforsyningerne at foretage investeringsplanlægning og bevare forsyningssikkerheden for alle kunder, idet de ikke ved, hvilke større forbrugere de skal levere vand til i fremtiden. Denne usikkerhed kan være samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig, idet den kan føre til overinvesteringer i vandbehandlings- og ledningskapacitet. Problemet kan mindskes, men dog ikke fjernes, såfremt der fastlægges en karensperiode for udtræden af en vandforsyning. Frit valg for husstande med egne boringer Udgangspunktet for denne analyse er indførelse af ret til fortsat selvforsyning med vand, såfremt det måtte blive nødvendigt at sløjfe den eksisterende boring som følge af forurening af grundvandet. I dag er det kommunalbestyrelserne, der afgør, hvorvidt selvforsyningen kan fortsætte. Omkring af boringerne kan skønnes at være forurenede i et omfang, der gør, at kravene til drikkevandskvalitet er overskredne. Tabel 2 viser det antal ikke-almene vandforsyninger for hvilke, der vil være en omkostningsmæssig fordel forbundet med fortsat selvforsyning med vand. 10

11 Antal Omkostningsfordel I alt Pr. anlæg tus. kr./år tus. kr./år Anlæg til 1 husstand I forsyningsområde Udenfor Anlæg til 2 husstande I forsyningsområde Udenfor Anlæg til 3-9 husstande I forsyningsområde Udenfor I ALT Tabel 1: Antal anlæg med omkostningsfordel af fortsat egenforsyning Ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt er det mindre end 1 promille af de forurenede anlæg, der vil have fordel af fortsat selv at indvinde og behandle vand frem for at blive tilsluttet en almen vandforsyning. Alle anlæg er beliggende uden for forsyningsområdet for en vandforsyning, Det gør tilslutning dyrere, idet der ikke skal betales det sædvanlige tilslutningsbidrag, men derimod de fulde omkostninger ved anlæg af nye ledninger. Det meget beskedne antal såvel som den begrænsede omkostningsfordel afspejler, at der er betydelige stordriftsfordele forbundet med at indvinde vand på små vandværker. Et anlæg til 1 husstand anslås således at indebære årlige omkostninger på omkring kr. mod en forventet vandregning inkl. tilslutning på mellem og kr. om året afhængig af om ejendommen er beliggende inden for et forsyningsområde eller ej. En følsomhedsanalyse såvel som en usikkerhedsvurdering peger på, at antallet af anlæg og de mulige omkostningsfordele er robust over for variationer i de undersøgte nøglevariable og datagrundlag. De almene vandforsyninger er dermed mere end konkurrencedygtige over for de vandindvindingsanlæg, der ejes og drives af husstande. Dertil kommer, at tilslutning til en almen vandforsyning vil indebære yderligere fordele for husstandene ud over blot de omkostningsmæssige. For det første bliver afhængigheden af kun én boring og dermed forsyningsrisikoen reduceret. Dernæst sikres det, at husstandene får drikkevand af bedre kvalitet. Vand fra egne boringer analyseres kun hvert 5. år og kun for et begrænset antal parametre. Bl.a. undersøges det ikke for forekomst af pesticider. Vand fra almene vandforsyninger analyseres derimod hvert år og for langt flere parametre. 11

12 12

13 1 Indledning 1.1 Baggrund I regeringens publikation Grøn Markedsøkonomi mere miljø for pengene, april 2003 lægges der op til et generelt serviceeftersyn af vandsektoren med henblik på en vurdering af, om sektoren kan opnå øget omkostningseffektivitet, og om der kan skabes mere konkurrence på området. Endvidere fremgår det af Konkurrencestyrelsens rapport Konkurrenceredegørelse 2003, at der er et betydeligt effektiviseringspotentiale, hvis alle vandforsyninger og renseanlæg blev drevet som de mest effektive i sektoren. Samtidig viste konkurrenceredegørelsen, at der er store forskelle på, hvad forbrugerne af vand- og spildevandsforsyning skal betale for disse forsyningsydelser. Som opfølgning på ovenstående gennemføres der derfor et serviceeftersyn af vand- og spildevandsforsyningen i et samarbejde mellem Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Skatteministeriet. I henhold til kommissoriet for arbejdet skal der på baggrund af et bredt funderet udredningsarbejde om forsyningsområdernes rammevilkår, organisering, struktur, økonomi mv. udarbejdes forslag til en ændret regulering og organisering af sektoren, der kan sikre større effektivitet i vand- og spildevandssektoren i det omfang, udredningerne giver grundlag for dette. Udgangspunktet for arbejdet er, at forsyningssikkerhed og miljø- og sundhedshensyn ikke forringes. Udredningsarbejdet skal bl.a. belyse, om der kan: - skabes mere miljø for pengene - ske en effektivisering af vand- og spildevandsforsyningen, herunder udarbejde forslag til modeller for friere prisdannelse - åbnes for øget inddragelse af private kompetencer i drift og vedligehold af sektoren - skabes gennemsigtig prisfastsættelse - åbnes for frit valg og tredjepartsadgang - ske en adskillelse mellem den enkelte kommunes økonomi og økonomien i vand- og spildevandsforsyningerne - skabes et mere innovativt og dynamisk samspil mellem sektoren, F&Uinstitutioner og erhvervslivet Udredningsarbejdet skal afrapporteres medio 2004 med et idéoplæg til regeringen med forslag til den fremtidige regulering og organisering af sektoren. Et element, som kan medvirke til større konkurrence og dermed bidrage til en øget effektivitet i sektoren, kan som nævnt ovenfor være indførelse af tredjepartsadgang og frit forbrugervalg. Det frie valg kan betyde, at de dyreste forsyningsvirksomheder risikerer at blive valgt fra. Disse forsyninger kan være tvunget til at effektivisere for at bevare deres konkurrencedygtighed. 13

14 Det frie forbrugsvalg og tredjepartsadgang er tæt forbundne. Tredjepartsadgang forudsætter frit valg. Omvendt kan der godt etableres frit valg uden tredjepartsadgang, idet en forbruger kan opnå alternativ levering ved at udtræde af vandforsyningen og i stedet selv stå for vandindvindingen eller få vand leveret direkte fra en anden udbyder. I Danmark får ca husstande primært i landområderne deres drikkevand fra egen brønd eller boring. En stor del har imidlertid utilfredsstillende vandkvalitet. Hvis en ejer af en brønd eller boring ønsker at etablere en ny boring, kræves en tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Kommunen har i henhold til vandforsyningsloven mulighed for at afslå at give tilladelse til egenindvinding, såfremt det er muligt at skaffe ejendommen en anden vandforsyning (tilslutning til vandværk) på økonomisk rimelige vilkår. Det er imidlertid kommunalbestyrelsen, som i denne forbindelse afgør, hvad der er økonomisk rimelige vilkår. Der er eksempler på, at kommunerne har nægtet tilladelse til etablering af egen indvinding under henvisning til vandværkets økonomi, selvom det har kunnet påvises, at dette ville være den billigste løsning for den enkelte grundejer. En sådan praksis kan medføre risiko for overinvesteringer i ledningsnet i landområderne. Vandværkerne i landområderne kan konkurrenceudsættes ved at give ejerne af egne boringer en øget ret til at etablere egenindvinding, idet mulighederne for alternativ forsyning fra egne boringer dermed øges. 1.2 Formål Formålet med dette projekt er at foretage en analyse af mulighederne for øget konkurrence på to delområder inden for vandforsyningssektoren: - Frit valg for større vandforbrugere i eksisterende forsyningsområder. Det frie valg omfatter tredjepartsadgang til ledningsnettet, direkte forsyning fra alternativ vandforsyning og ret til egenindvinding. - Frit valg for husstande med egen brønd eller boring i det åbne land. Det frie valg omfatter ret til egenforsyning. Projektet skal afdække de samfundsøkonomiske, tekniske samt miljø- og sundhedsmæssige forhold ved frit forbrugervalg og tredjepartsadgang inden for vandforsyningssektoren. Der skal gennemføres en overordnet alt andet lige vurdering af det samfundsøkonomiske potentiale for hele Danmark ved tredjepartsadgang til ledningsnettet og/eller udtræden af vandforsyningen. Herudover skal det samfundsøkonomiske potentiale vurderes, hvis der indføres frit valg og øget adgang til egenforsyning i landområderne. 1.3 Definitioner I projektet er tredjepartsadgang og frit forbrugervalg defineret således: - Tredjepartsadgang vil alene sige adgang til en vandforsynings ledningsnet for andre eksisterende vandforsyninger, for at de kan levere vand af 14

15 drikkevandskvalitet til større vandforbrugere (vandforbrug over m 3 /år). - Frit valg for de større vandforbrugere omfatter retten til at vælge, hvor det eksisterende forbrug af drikkevand skal leveres fra. I projektet kan leverancerne foregå via tredjepartsadgang til ledningsnettet, ved etablering af direkte ledningsforbindelse mellem forbrugeren og en alternativ vandforsyning eller ved etablering af egenindvinding. - I det åbne land omfatter frit valg retten for en ejer af egen brønd eller boring til frit at vælge, om der ved forurening skal etableres en ny boring, eller om ejendommen skal tilsluttes et alment vandværk. 1.4 Rapportens indhold For at fastlægge rammerne for de økonomiske analyser er der i rapportens kapitel 2 givet en beskrivelse af de for opgaven relevante dele af vandforsyningssektoren inklusiv de områder, hvor sektoren adskiller sig fra andre ledningsforbundne sektorer som f.eks. el og gas. Beskrivelsen omfatter lovgivning, grundvandsressourcens tilgængelighed og knaphed, vandforsyningsstruktur, udbygning og transportomkostninger i ledningsnet, produktionsforhold på vandværker, finansiering og takstpolitik samt efterspørgsel efter drikkevand. Kapitel 3 omhandler en beskrivelse af datagrundlaget for de senere analyser vedrørende tredjepartsadgang og frit forbrugervalg for de større vandforbrugere og frit forbrugervalg i det åbne land. Efter afgrænsning af databehov fastlægges størrelsen på de to delmarkeder i analysen. Dernæst etableres takstgrundlaget for beregningerne og det gebyr, der skal opkræves for at opnå tredjepartsadgang. Endelig defineres drifts-, investerings- og finansieringsomkostninger til brug for beregningerne. Kapitel 4 indeholder omkostningsanalysen ved indførelse af tredjepartsadgang og frit forbrugervalg for de større vandforbrugere. I analysen indgår både en privatøkonomisk og en samfundsøkonomisk vurdering. De privatøkonomiske omkostningsberegninger omfatter også en følsomhedsanalyse ved ændringer i de væsentligste parametre samt en usikkerhedsvurdering af datagrundlaget. Til sidst i kapitlet diskuteres andre aspekter som påvirkning af tekniske, miljømæssige og sundhedsmæssige forhold. Endelig indgår i kapitel 5 omkostningsanalysen ved indførelse af ret til egenforsyning i det åbne land med tilhørende følsomhedsanalyse og usikkerhedsvurdering. 15

16 2 Analyserammer 2.1 Overordnede karakteristika for dansk vandforsyning Vandforsyning omfatter indvinding og behandling af råvand samt distribution af det producerede drikkevand til forbrugerne. Vandforsyningssektoren er i lighed med andre forsyningssektorer som f.eks. el og gas karakteriseret ved at være ledningsforbunden, dvs. at ledningsnet forbinder udbyderne og efterspørgerne af forsyningsydelsen. Sektoren adskiller sig imidlertid på væsentlige områder fra andre forsyningssektorer. Det væsentligste input ved produktionen af drikkevand er grundvand, som er et råstof indvundet her i landet, og som er en fornybar ressource af begrænset mængde. Output fra produktionen er en fødevare i form af drikkevand, der ikke er et homogent produkt, da indholdet af en række stoffer kan variere inden for de rammer, der er fastsat for kvaliteten af drikkevandet. Disse to forhold betyder, at særlige krav må stilles til de miljø- og sundhedsmæssige aspekter af vandforsyningen, når der sammenlignes med andre forsyningssektorer. Det gælder f.eks. transport af drikkevand. Dertil kommer, at vandforsyningssektoren desuden har et ledningsnet, der forbinder indvindingsstedet af råvand med produktionsstedet, dvs. vandværket. Drikkevand produceres fra grundvand eller fra overfladevand. Langt størsteparten af det råvand, der benyttes ved produktion af drikkevand her i landet, kommer fra grundvand. Dette forhold er illustreret i tabel 2-1, der viser fordelingen af indvindingen af råvand på kategorier og råvandstype. Grund- Overfladevand vand I alt Kategori: mill. m 3 mill. m 3 mill. m 3 pct. Vandværker Vanding og dambrug Øvrige erhvervsvirksomheder Institutioner Husholdninger 1) Andet 2) I alt (pct.) (98) (2) (100) 1) skønnet 2) herunder grundvandsænkninger og afværgepumpninger Kilde: Grundvandsovervågning 2003, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), egne beregninger Tabel 2-1: Indvinding af råvand 2002 I 2002 tegnede grundvand sig for 98 pct. af de indvundne vandmængder, en procentandel, der er stort set uændret fra de foregående år. Sammenholdt med de lande, vi normalt sammenligner os med, herunder de øvrige EU- 16

17 lande, er grundvandets rolle af langt større betydning i Danmark end i de andre lande. Inden for rammerne af denne rapport er denne forskel væsentlig, idet den vanskeliggør en sammenligning af effektiviseringspotentialet i den danske vandforsyningssektor med effektiviseringspotentialet i andre lande. Som det vil blive diskuteret nærmere i afsnit 4.3 er baggrunden herfor, at produktionsomkostningerne ved anvendelse af grundvand som råstof er langt lavere end ved anvendelse af overfladevand i produktionen. Drikkevandsproduktionen finder sted på vandværker samt i erhvervsvirksomheder, institutioner og husholdninger med egne indvindingsboringer eller brønde. Op mod ¾ af det indvundne råvand anvendes til drikkevand, hvoraf vandværkerne tegner sig for langt størsteparten, omkring 80 pct. Det forhold, at produktionen også kan finde sted hos forbrugeren selv, er en anden væsentlig forskel mellem vandforsyningssektoren og de øvrige forsyningssektorer. Hensyn til omkostningseffektivitet spiller i denne sammenhæng en betydelig rolle. Endelig bør nævnes, at vandforsyningssektoren er karakteriseret af relativt højere transportomkostninger end andre sektorer, idet omkostningerne ved anlæg og drift af ledninger i vandforsyningssektoren udgør en større andel af de samlede transportomkostninger end i de øvrige sektorersom det vil fremgå senere, bidrager forskellen i transportomkostninger til at forklare den udprægede grad af decentralisering i dansk vandforsyning. 2.2 Vandforsyningssektoren i Danmark Lovgivningsmæssige rammer I dansk lovgivning er rammerne for vandforsyning fastlagt i Lov om Vandforsyning m.v. 1 og i Lovbekendtgørelse om Vandkvalitet og Tilsyn med Vandforsyningsanlæg 2. Vandforsyningsloven fastsætter de generelle rammer for vandindvinding og - forsyning. Loven regulerer bl.a. vilkår for tilladelser til etablering af kildeplads og af indvindingsboringer samt for etablering af vandbehandlingsanlæg. Tilladelserne til kildeplads og boringer fastlægger bl.a. den årlige indvindingsmængde for en nærmere specificeret årrække, normalt 30 år. Kommunerne giver tilladelse til indvinding af grundvand for anlæg, der årligt indvinder højst m 3 samt til anlæg beliggende ved mindre bebyggelser på landet, hvor den årlige indvindingsmængde ikke overstiger m 3. For så vidt angår de anlæg med en kapacitet på op til m 3, der forsyner højst 4 husstande med drikkevand til brug i husholdning og landbrug kan tilladelse kun nægtes, såfremt det er muligt at tilvejebringe anden vandforsyning, dvs. tilslutning til den almene vandforsyning, på økonomisk rimelige vilkår, eller der kan antages at være nærliggende fare for, at lovkravene til 1 2 Lov nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 jf. bekendtgørelse nr. 871 af 21. september

18 drikkevandskvalitet ikke er opfyldte, jf. nedenfor, eller at vandforsyningen i øvrigt må antages at blive sundhedsfarlig. Amterne er udøvende myndighed i forhold til alle øvrige indvindingstilladelser og er som ressourcemyndighed ansvarlig for forvaltningen af grundvandsressourcen og koordineringen med andre sektorer som f.eks. vandløb. Siden 1999 har vandværkerne skullet betale et årligt gebyr til amterne baseret på indvindingstilladelser, med afgiftssatsen fastsat af det enkelte amt pr. m 3 tilladelse 3. Gebyret er i størrelsesordenen kr. pr. m 3, og skal bruges til grundvandsbeskyttelse. Vandforsyningsloven pålægger de almene vandforsyningsanlæg en pligt til på rimelige vilkår at varetage vandforsyningen inden for anlæggets nærmere definerede forsyningsområde. Denne pligt konkretiseres nærmere i det af loven også krævede regulativ, der udfærdiges for hvert enkelt anlæg. I praksis betyder det en forsyningspligt med vand til husholdningsforbrug, til institutioner, landbrug (ekskl. vanding) og mindre erhvervsvirksomheder med begrænset vandforbrug 4. Vandforsyningen afgør selv, hvorvidt der kan leveres vand til større vandforbrugere, idet en sådan leverance kan indebære store investeringsomkostninger for at sikre den nødvendige kapacitet. Et kommunalt ejet vandforsyningsanlæg kan af amtsrådet desuden pålægges leveringspligt til områder uden for sit forsyningsområde. Ved et sådant pålæg skal kommunen dog holdes skadesløs, hvilket oftest sker ved at lade forbrugeren bære omkostningerne jf. også diskussionen i kap. 5. Vandkvalitetsbekendtgørelsen fastlægger krav til kvalitet af drikkevand samt hyppighed og omfang af kontroller af både rå- og drikkevandet fra det enkelte vandværk. Tilsynet med vandforsyningsanlæggene udøves af de kommunale myndigheder i den kommune, hvor vandet forbruges. Tilsynet omfatter såvel de almene som de ikke-almene vandværker. For de almene vandforsyninger foretages kontrol af vandkvalitet i boringer, vandværk og ledningsnet. For de ikke-almene anlæg, der producerer mindre end m 3 vand årligt til husholdningsbrug foretages alene en forenklet kontrol i anlægget hvert 5. år. Det årlige antal kontroller på de almene anlæg kan være ganske omfattende såvel som omkostningskrævende Grundvandsforekomster Den normalt lette tilgængelighed af grundvand har været væsentligt medbestemmende for, hvorledes den danske vandforsyningssektor er organiseret. Omkostningshensyn indebærer, at det er hensigtsmæssigt, at produktionen finder sted i nærheden af, hvor grundvandet indvindes. Dermed bliver omkostningerne til transport af grundvandet til behandlingsstedet mindst mulige. 3 Lov nr. 374 af 2. juni 1999: Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Gebyrgrænse) 4 Se f.eks. de af vandværksforeningerne henholdsvis Miljøstyrelsen udarbejdede normalregulativer for private respektive kommunale vandforsyninger. 18

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 på Ejby Mølle - Ejby Møllevej 22. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning v. formanden. 3) Godkendelse af regnskab. 4)

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Serviceeftersyn af vandsektoren. Oktober 2005. Regeringen

Serviceeftersyn af vandsektoren. Oktober 2005. Regeringen Serviceeftersyn af vandsektoren Oktober 2005 Regeringen Oktober 2005 Oktober 2005 Publikationen kan bestilles hos: Frontlinien Miljøministeriets informationscenter Telefon 70 12 02 11 E-mail: Frontlinien@Frontlinien.dk

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Broager Vandværk A.m.b.a.

Broager Vandværk A.m.b.a. Broager Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Broager Vandværk 1993 Vand er livets kilde / skån miljøet Navn og hjemsted 1. Selskabet, der er stiftet den 16. december 1929, er et andelsselskab

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere