1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard"

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget forslag til revideret budget Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard 3 Orientering om begrænsning af egenkapitalen i Busselskabet Aarhus Sporveje 1. notat af 3. december 2012 om Busselskabet Aarhus Sporvejes egenkapital 4 Orientering om status for Midttrafiks anvendelse af sociale medier 5 Orientering om høring af nye køreplaner Orientering om status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 1. Business case, Rejsekortet som reinvesteringsprojekt, januar Redegørelse fra Rejsekort A/S om rejsekortsystemets fremtidssikring 3. COWI, Redegørelse om rejsekortet og alternative betalingssystemer 7 Orientering om ledelsesrapport på extranettet 1. Midttrafiks ledelsesrapport med nøgletal fra november Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 9 Eventuelt Bestyrelsen for Midttrafik 25. januar 2013

2 Aarhus, 18. januar 2013 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 25. januar 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1

3 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 17. januar Tine Jørgensen Forslag til revideret budget for 2013 Samlet budget 2013 for Midttrafik Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold til lovgivningen, vedtage budgettet 1 måned før bestillerne. Dette betyder, at der er behov for justeringer af Midttrafiks budget blandt andet på baggrund af den politiske behandling i kommuner og region. Der foreslås indarbejdet nogle specifikke budgetjusteringer, som er nærmere beskrevet i det følgende. Med disse ændringer kommer det samlede budget for 2013 til at se ud som nedenfor: Midttrafik, forslag til revideret budget 2013 samlet oversigt Forslag til budget 2013 Buskørsel Udgifter Indtægter Netto Handicapkørsel Udgifter Indtægter Netto Kan-kørsel Nettoudgifter Togdrift Udgifter Indtægter Drift netto Anlæg I alt netto Trafikselskabet Trafikselskabet - netto udgifter Kontrolafgifter (Aarhus) Netto Letbanen Operatøtudbudet Letbanesekretariatet Letbanen i alt Rejsekortet Netto Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Sidst i notatet er der en oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere.

4 Busdrift udgifter Det oprindelige udgiftsbudget for busdrift var på 1.441,4 mio. kr. Budgettet er sænket med 21,1 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører ændret indeksskøn, mens de resterende 19,6 mio. kr. vedrører øvrige ændringer. Sammenlignes med regnskabet for 2011 fremskrevet til 2013-priser er der en reduktion på 36,8 mio. kr., hvilket bl.a. er affødt af de regionale effektiviseringer og den nye trafikplan i Aarhus, der begge blev implementeret i sommeren Flere kommuner overtog ved køreplanskiftet i 2011 kørsel på de tidligere regionale ruter og har derfor fået merudgifter. Dette drejer sig bl.a. om Hedensted, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Skive og Viborg. En del af kommunerne får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene er ikke indregnet i nedenstående tabel, men indgår i specifikationerne i bilagstabel 3. Busdriften udgøres således af udgifter til kørsel, indtægter og tilskud. Sammenligning mellem regnskabet for 2011 i 2013-priser og budget 2013 Difference (budget Difference (budget 2013, september 2013, januar minus Regnskab 2011 i Regnskab 2011 i Budget 2013, Budget 2013, minus regnskab budget september 2011-priser 2013-priser 14. september januar i 2013-priser) 2013-priser) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt I budgettet er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. Alle busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle halvårlige reguleringsindeks. Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks: Udvikling i indeks Budget 2013, 14. september 2012 Budget 2013, 25. januar 2013 Omkostningsindeks ,7% 1,8% Omkostningsindeks ,1% 0,7% Reguleringsindeks ,3% 4,3% Reguleringsindeks ,6% 1,8% Indeksene er ændret fra 2. behandlingen af budgettet, idet de anvendte indeks er fra offentliggørelsen i december måned. Indeksene for 2013 ligger ikke endeligt fast. Da indeksskønnene for reguleringsindekset er steget, mens skønnene er faldet for omkostningsindekset er der stor forskel på, hvordan de enkelte bestillere bliver påvirket af ændringerne. I Aarhus Kommune reguleres al kørsel efter omkostningsindekset og faldet i indeks- 2

5 skønnet giver kommunen en reduktion på 1,9 mio. kr., mens der er en stigning på 0,2 mio. kr. i Randers Kommune, idet al kørslen reguleres efter omkostningsindekset. Det skal bemærkes, at der er usikkerhed om ændring af regulering grundet stigning i lønsumsafgiften. Der pågår forhandlinger med busorganisationerne desangående, idet der er aftalt et møde 25. januar 2013 om dette emne. Der er i nærværende budgetoplæg ikke indregnet en eventuel effekt af en stigning i lønsumsafgiften. Nedenfor er vist specifikation af ændringerne mellem 2. behandlingen af budgettet og det reviderede budget. Ændringerne er opdelt i ændringer som følge af justeret indeksskøn og øvrige ændringer. Specifikation af ændringer mellem 2. behandling af budget og det reviderede budget Budget 2013, 14. september 2012 Ændringer som følge af justeret indeksskøn Øvrige ændringer Budget 2013, 25. januar 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2012 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2011 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I det omfang der har været udbud eller større omlægninger, er der udarbejdet nye basisbudgetter med udgangspunkt i køreplantimer, busantal og udgiftssatser. Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 35. udbud af lufthavnsrute som det seneste. Konsekvenserne af 34. udbud er ikke indregnet, idet der først er afleveringsfrist 30. januar 2013 og tildeling 1. marts Alle køreplanændringer fra køreplanskiftet 1. juli 2012 er indregnet. Herudover er der indregnet øvrige aftalte ændringer, som er kommet til hen over efteråret. I august 2012 blev flere bybuslinjer i Aarhus Kommune og regionale busruter lagt om i forbindelse med et større vejarbejde på Kystvejen. Effekten af kystvejsomlægningen er indregnet. Endeligt skal det nævnes, at effekten af ændringer ved køreplanskiftet i 2013 ikke er indregnet, idet disse endnu ikke kendes. 3

6 Udgiften til chaufførlokaler er flyttet fra Trafikselskabet til busdriften og udgør samlet i ,6 mio. kr. Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2011 til budget Udviklingen i tabellen afspejler udviklingen i udgifterne. Køreplantimer i budget 2013 Budget 2013, 14. september 2012 Difference (budget 2013, september minus regnskab 2011) Difference (budget 2013, september minus budget juni) Budget 2013, Regnskab januar 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Totale køreplantimetal inkl. alle rabatkøreplantimer. Dvs. at det ikke er ovenstående køreplantimetal der er anvendt i fordelingen af køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet, idet rabatruter her indgår med 50% vægt. Specifikke ændringer Der er indarbejdet ændringer for flere kommuner på baggrund af ændringer i kørsel eller aftaler efter det oprindelige budgets vedtagelse. Nedenfor er en kort beskrivelse af disse ændringer det vil sige ændringer, der ligger ud over ændringer, som er affødt af nyt indeksskøn. Herning Kommune Budgettet er reduceret med 0,1 mio. kr. da der var budgetteret med udgifter til en rabatrute, der ikke kører i Holstebro Kommune Budgettet er øget med 0,5 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. vedrører udvidelser på rabatruter, mens 0,1 mio. kr. vedrører udvidelse på en lokalrute. Randers Kommune Budgettet er forøget med 0,2 mio. kr., som primært skyldes ekstra kørsel i bybussystemet. Ringkøbing-Skjern Kommune Budgettet er forøget med 0,3 mio. kr. efter ønske fra kommunen. Ændringen vedrører primært rabatruter som er omlagt i sommeren Silkeborg Kommune Budgettet er forøget med 0,4 mio. kr. hvilket skyldes, at dubleringskørsel på en lokalrute nu er indregnet i budgettet. Den ekstra dubleringskørsel til gymnasiet er ligeledes indregnet. Viborg Kommune Budgettet er forøget med 2,0 mio. kr. hvoraf 1,6 mio. kr. vedrører bybusserne, mens 0,4 mio. kr. vedrører lokalruterne. Midttrafiks administration havde lavet en regnefejl i budgetteringen 4

7 af det nye bybussystem, idet sommerkørerplanen ikke indgik i budgettet. Merudgifterne på lokalruterne er primært affødt af, at der er indsat flere dubleringer. Aarhus Kommune Budgettet er reduceret med 22,4 mio. kr. hvoraf de 22,0 mio. kr. vedrører et tillæg til fælleskontrakten mellem BAAS og Midttrafik, hvorefter Aarhus Kommune i 2013 får rabat på 22,0 mio. kr. Der er herudover aftalt en rabat på 11,0 mio. kr. for årerne De resterende 0,4 mio. kr. er affødt af omlægning af kontrakterne for vedligeholdelse af billetmaskinerne i bybusserne i Aarhus Kommune. Region Midtjylland Budgettet er samlet set reduceret med 0,5 mio. kr. Der er etableret en ny lufthavnsrute mellem Aarhus og Billund, som er indregnet i budgettet. Ruten er budgetteret til at koste 4,8 mio. kr. i 2013 og den forventes at have en egenfinansiering på over 100 %. Rute 903X er afløst af rute 103, men begge ruter indgik i budgettet. Rute 903X er nu fjernet, hvilket reducerer budgettet med 4,0 mio. kr. Der er ændringer på en række andre ruter, som samlet set giver mindreudgifter på 1,4 mio. kr. Busdrift - indtægter Indtægtsbudgettet skal revideres af følgende grunde: Off peak klippekort med ca. 20 % rabat implementeres fra 20. januar Stigende omsætning af HyperCard. Kompensationen for HyperCard-fritidsrejser nedsættes. Salg af skolekort skønnes mindre end forventet. Ny rute til Billund Lufthavn. I det vedtagne budget 2013 er indtægterne ved busdrift estimeret til 677,7 mio. kr. Administrationen fremlægger et forslag til revideret indtægtsbudget på i alt 688,8 mio. kr. Indtægtsfremgangen skyldes hovedsageligt flere indtægter fra HyperCard salg. Forslag til revideret indtægtsbudget. Rev. Budgetforslag Vedtaget Budget Budget 2011 Mio. kr Regnskab Indtægter Busdrift: Passagerindtægter Off peak klippekort - Kompensation Erhvervskort Omsætning HyperCard HyperCard - kompensation fritidsrejser Omsætning skolekort Kompensation - Fælles børneregler Fragt, Gods og Post mm Fribefordring Værnepligtige Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel) Telebus / Teletaxa Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva Billetindtægter - Tog omstigningsrejser Indtægter Busdrift Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift) Passagerindtægter total Tilskud "puljemidler" Total Off peak klippekort. Takstnedsættelsen i kollektiv trafik gennemføres i Midttrafik ved at introducere et særligt billigt klippekort til kunder, når de rejser uden for myldretiden. Off peak klippekortet vil give Midttrafik færre passagerindtægter. Indtægtstabet kompenseres af Trafikstyrelsen. Kompensationen gives kun i forhold til antal solgte off peak klippekort. Indtægtstab som følge af kundernes eventuelle substitution fra dyrere kontantbilletter til off peak klippekort kompenseres ikke. Administrationens skøn over indtægtstabet ved off peak klippekortet er yderst usikkert. Det er meget vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter det nye klippekort, og hvor hurtigt det vil bli- 5

8 ve taget i brug af kunderne. Traditionelt er der en vis introduktionsfase for et nyt produkt. Administrationen skønner, at ca. 10 % af den nuværende omsætning på klippekort i Midttrafik forventes at substituere til off peak klippekortet. Det svarer til en reduktion i passagerindtægterne på ca. 16,0 mio. kr., som modsat forventes i kompensation fra Trafikstyrelsen. Det forventes, at off peak klippekortet hovedsageligt vil blive anvendt til rejser i bybusser og på regionale ruter. Af samme grund er Midttrafiks forventede kompensation for off peak klippekortene hovedsageligt indregnet i indtægtsbudgettet hos de kommuner, der har bybuskørsel, og i Regionens indtægtsbudget. Stigning i HyperCard. HyperCard er en forsøgsordning og udløber i Det er nu aftalt at fortætte ordningen og implementere et nyt ungdomskort. Det nye kort sælges på samme vilkår som HyperCard og introduceres i sommeren Salget af HyperCard viser en stor stigning i På den baggrund skal indtægtsbudgettet for HyperCard justeres i I forhold til det vedtagne budget forventer administrationen merindtægter på ca. 8,8 mio. kr. Kompensationen for HyperCard-fritidsrejser nedsættes. Et HyperCard giver ret til ubegrænsede rejser i kollektiv trafik i hele det takstområde den studerende er bosiddende i. Midttrafik kompenseres for mistede billetindtægter ved HyperCardfritidsrejser i det udvidede gyldighedsområde. Fra 4. kvartal 2012 bliver kompensationen nedsat fra tidligere 140 kr. pr. kortmåned til 87 kr. pr. kortmåned. Reduktionen får virkning på Midttrafiks indtægtsbudget i Det skal bemærkes, at Midttrafik skal afregne en andel af kompensationen med henholdsvis DSB og Arriva Tog, når de studerende foretager togrejser. Opgørelsesmetoden med DSB og Arriva aftales i takstsamarbejdet omkring Bus & Tog. Modellen er ikke afklaret og administrationen har derfor indregnet et skøn for afregningen med togoperatørerne. Budgetmæssigt forudsættes, at ca. 37 % af den samlede refusion skal afregnes med togoperatørerne, hvorved Midttrafik forventes at opnå en samlet netto kompensation i 2013 på 7,8 mio. kr. Salg af skolekort. Det foreslås at reducere det vedtagne indtægtsbudget for salg af skolekort med 2,0 mio. kr. De foreløbige opgørelser over salg af skolekort i regnskabet for 2012, viser en forventet omsætning på ca. 38,7 mio. kr. På den baggrund foreslås at nedskrive skolekortindtægterne. I det vedtagne budget er skolekortsindtægterne estimeret til 41,0 mio. kr. Administrationen foreslår, at det ændres til 39,0 mio. kr. Ny regional rute. Fra 1. april 2013 overtager Midttrafik administrationen af Lufthavnsbussen mellem Aarhus og Billund Lufthavn. Der er udarbejdet et estimat over udgifter og indtægter for ruten. I det reviderede indtægtsbudget er indregnet forventede indtægter på ruten svarende til 5,0 mio. kr. Flextrafik Midttrafik forventer overordnet et fald på 4,8 mio. kr. på handicapkørsel og et fald på 37,3 mio. kr. på kan-kørsel i forhold til budget, som er godkendt i september 2012 af Bestyrelsen. Som under busdrift skal det bemærkes, at der er usikkerhed om ændringerne af reguleringen af kørslen grundet stigning i lønsumsafgiften. Der er i nærværende budgetoplæg ikke indregnet en eventuel effekt af en stigning i lønsumsafgiften. Handicapkørsel Der er en samlet reduktion på 4,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Aarhus Kommune Hovedparten af besparelsen ligger i Aarhus Kommune. Kommunen har reduceret kørslen med ture, hvilket svarer til en besparelse på 4,1 mio.kr. 6

9 Øvrige bestillere Resten af besparelserne på ca. 0,7 mio. kr. er fordelt jævnt mellem kommunerne, med undtagelse af Viborg Kommune, Randers Kommune og Horsens Kommune, idet turantallet for disse kommuner var budgetteret for lavt. Besparelserne skyldes hovedsageligt en justering af indekstallet, men også en finjustering af turtallet. Nedsættelse af indeks tal fra 2,83 til 0,66 % giver også de fleste kommuner besparelser på turprisen. Nedenstående tabel viser en oversigt over ændringer i budgettet fra det oprindelige budget vedtaget i september 2012 til det reviderede budget. Difference antal ture (budget 2013 minus Budget 2013 Budget 2013 Revideret minus sept budget revideret sep revideret januar oprindelig 2013 ) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Kan-kørsel Budgettet for Kan-kørslen er reduceret med 37,1 mio. kr. Reduktionen er fordelt på række bestillere og beskrives i det følgende: Skive Kommune Nedsættelse af antal ture ved Skive svarende til et fald på 0,8 mio. kr. Syddjurs Kommune Budgettet er steget med 2,2 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. skyldes opstart af lægekørsel i august Beløbet var ikke budgetteret i september Region Midtjylland Nedsættelse af budgetterede patient transporter på ture for Region Midtjylland svarende til 2,2 mio. kr. Fynbus Nedsættelse af antal ture ved Fynbus svarende til et fald på 10,3 mio. kr. Sydtrafik Nedsættelse af antal ture ved Sydtrafik svarende til et fald på 29,1 mio. kr. 7

10 Øvrige bestillere Flextur er samlet opreguleret med 3,9 mio. kr., da antallet af ture i 2012 er steget. Dette giver anledning til justering budgetterne i især Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Syddjurs Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommune. Nedsættelse af indeks tal fra 1,1 % til 0,66 % giver også de fleste kommuner besparelser på turprisen. Bestiller Budget 2013 revideret sep Budget 2013 revideret januar Difference antal ture(budget 2013 minus sept budget 2013) Revideret minus oprindelig Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing Skjern Samsø Silkeborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige I alt Togdrift Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og indeholder driftsudgifter og passagerindtægter ved drift af togkørsel på Odderbanen og Lemvigbanen. Desuden indeholder budgettet udgifter til infrastrukturomkostninger på begge baner. Midttrafik, Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland har indgået aftale med DSB om driftsovertagelse af togkørslen på Odderbanen. DSB udfører togtrafikken som underleverandør til Midtjyske Jernbaner. Dermed er der etableret samdrift mellem Grenaabanen og Odderbanen. Budgettet for 2013 skal revideres, fordi det vedtagne budget for 2013 ikke indeholder driftsudgifter eller -indtægter ved samdriften mellem Grenaabanen og Odderbanen. Region Midtjylland og DSB har indgået et aftalegrundlag, som fastlægger de overordnede økonomiske rammer for udgifterne til DSB s driftsovertagelse af Odderbanen. 8

11 Midttrafik og Region Midtjylland har aftalt, at driftsudgifter til togtrafik fremskrives med samme omkostningsindeks som anvendes ved regulering af buskontrakter. Kontraktbetalingen til DSB er i 2013 fremskrevet på baggrund af den faktiske udvikling i 2012, hvilket svarer til 1,8 %. Med DSB s driftsovertagelse af togkørslen på Odderbanen fra 9. december 2012, skal underskudsdækningen til Midtjyske Jernbaner ændres til kun at omfatte driftsudgifter til Lemvigbanen samt infrastrukturudgifter til både Lemvigbanen og Odderbanen. Administrationen foreslår en samlet årlig underskudsdækning til Midttyske Jernbaner på 25,5 mio. kr. Underskudsdækningen er drøftet med Midtjyske Jernbaner og indeholder en reel økonomisk udvidelse af rammen i forhold til tidligere år. Administrationen i Region Midtjylland er bekendt med forslaget om at øge bidraget til Midtjyske Jernbaner. Midttrafik håber ikke, at det skal finansieres gennem yderligere besparelser på busdrift eller fællesaktiviteter. Udvidelsen af rammen til Midtjyske Jernbaner er begrundet i følgende forhold. De seneste 3 års regnskabsresultater i Midtjyske Jernbaner har ikke været tilfredsstillende. I regnskabsår 2009, 2010 og 2011 har det været nødvendigt at efterregulere beløbsrammen til selskabet. Blandt andet har Midtjyske Jernbaner ofte påpeget et årligt efterslæb pga. stigende udgifter til diesel. Midtjyske Jernbaner påpeger nødvendige udgifter til øget aktivitet i infrastrukturafdelingerne. DSB s driftsovertagelse af Odderbanen forventes at give et større pres på infrastrukturudgifter på Odderbanen. Ny lovgivning på jernbaneområdet pålægger Midtjyske Jernbaner øgede omkostninger til Trafikstyrelsen på ca. 0,4 mio. kr. til gebyrer og tilladelser. Aftalegrundlaget mellem DSB og Region Midtjylland for samdriften pålægger Midtjyske Jernbaner uforudsete udgifter ved lokaleleje på Odder station på ca. 0,5 mio. kr. Mistede lejeindtægter på 0,2 mio. kr. fra Arriva Bus fra garagebygningen i Odder. Med DSB s overtagelse af togdrift og værkstedsbygningen i Odder er lejemålet med Arriva Bus ophørt. Med forslaget om at øge rammen fra 2013 for Midtjyske Jernbaner stilles samtidig forventninger om at selskabet ikke længere har negative regnskabsresultater. Samlede driftsudgifter til togdrift i budget Togdrift - Driftsudgifter Budget 2013 Midtjyske Jernbaner Operatørkontrakt DSB Driftsudgifter total På indtægtssiden er der i budgetforslaget forudsat en indtægtsfremgang på Odderbanen. I 2012 rejste ca. 1,0 mio. kunder med Odderbanen, i 2013 forventes rejsetallet at stige til 1,125 mio. Indtægtsfremgangen skyldes dels samdrift med Grenaabanen, dels kørselsudvidelsen på Odderbanen samt indsættelse af nye Desiro tog. I budgettet er også indregnet kompenserende indtægtsbidrag fra Lemvig kommune, for mistede indtægter ved gratis ture på Lemvigbanen. Tilskud til anlægsinvesteringer. Udgangspunktet for tilskudsbudgettet til anlægsinvesteringer er den vedtagne investeringsplan fra Investeringsplanen løber til og med Midttrafik, Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland har aftalt at påbegynde en revision af investeringsplanen. I budgetforslaget for investeringer indgår en pulje til mindre investeringer, som Midtjyske Jernbaner selv disponerer over. Derudover indeholder budgetforslaget en forøgelse af investeringstilskuddet med 1,0 mio. kr. til anskaffelse af GSM-R radiosystem. 9

12 Den oprindelige investeringsplan fra 2007 indeholder også et bidrag til levetidsforlængelse af Y-tog i Odder. Aftalen om samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen betyder, at midlerne til levetidsforlængelse af Y-togene på Odderbanen bortfalder. Efter aftale med Region Midtjylland er udgifterne til anlægsbudgettet fremskrevet med samme pris- og lønregulering, som anvendes for Regional Udvikling. Midtjyske Jernbaner har påpeget manglende midler i anlægsbudgetterne for 2013 og efterfølgende år, for at imødekomme sikkerhedsmæssige forhold og andre nødvendige vedligeholdelsesprojekter. Midtjyske Jernbaner vurderer manglende midler til følgende: Nedlæggelse af ikke sikrede overkørsler. Det vil ikke være muligt at nedlægge ikke sikrede overkørsler i 2013 og efterfølgende år uden tilførsel af ekstra midler. I perioden ønskes afsat 2,0 mio. kr. pr. år. Levetidsforlængelse af Y-tog på Lemvigbanen. For at kunne opretholde togkørslen i en årrække frem til 2015/16, skal der afsættes midler til nødvendig levetidsforlængelse af eksisterende tog. Midtjyske Jernbaner vurderer, at der årligt bør afsættes 1,65 mio. kr. i perioden Sikkerhedsforholdene på Mårslet station skal sikres. Midtjyske Jernbaner har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, om at forbedre forholdene på stationen. Der har været holdt møde med Aarhus Kommune om sagen. Midtjyske Jernbaner påpeger at der bør afsættes minimum 3,0 mio. kr. til dette projekt. Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet gennem Midttrafik til Midtjyske Jernbaner. I budgettet er indregnet afdrag til Regionen vedrørende lånet på ca. 10,1 mio. kr. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Midttrafik har i perioden efter budgetvedtagelsen i september 2012 foretaget følgende ændringer: Ændring af fordelingen af Randers Rutebilstation, der delvist var fordelt til alle bestillere og ikke kun Randers Kommune og Regionen. Lukning af Odder rutebilstation medio Ændring i køreplantimer hos flere bestillere. 10

13 Specifikation af ændringer mellem september budget og januar budget Ændring fordeling Randers Budget 2013, 14. og Odder september 2012 Rutebilstation Øvrige ændringer Budget 2013, januar 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Budgettet for Handicap administration er reduceret med 5 %, fra 14,4 mio. kr. til 13,6 mio. kr. Reduktionen skyldes hovedsagligt en nedsættelse på ture i Aarhus Kommune. Handicap adm Budget 2013 revideret sep Handicap adm Budget 2013 revideret januar Revideret minus oprindelig Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjer Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Som omtalt under busdriften og flextrafik er reglerne for lønsumsafgiften ændret fra og med De ændrede regler for lønsumsafgiften betyder merudgifter i Trafikselskabet på 0,5 mio. 11

14 kr. årligt fra og med Grundet forventet mindreforbrug i Trafikselskabet i 2012, vil der blive hensat til merudgiften til lønsumsafgift i 2013 i 2012-regnskabet. Fra og med 2014 vil der blive indarbejdet en forhøjelse af budgettet på 0,5 mio. kr. Billetkontrollen Midttrafik skrev i september budgettet, at administrationen er steget med 0,5 mio. kr. til 11,5 mio. kr. Stigningen blev ikke medregnet i totaloversigten. Dette er korrigeret. Letbanen Der er tilføjet nyt budget for Operatørudbuddet på 1,5 mio. kr. siden Budget 2013 september. Rejsekortet Der er ikke foretaget justeringer på Rejsekortets budget for B2013. Bestyrelsen for Midttrafik vil tage stilling til dette primo

15 Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2013 Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Busdrift Handicap kørsel Kan-kørsel Togdrift Trafikselskabet Kontrolafgifter Letbanen Rejsekortet I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. Midttrafiks bestillere Staten 0 Sydtrafik NT 0 Fynbus I alt vedr. øvrige Total Midttrafik

16 Tabel 2: Busdrift, forslag budget 2013 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Tilskud Tilskud Tilskud Netto Netto Netto Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 14

17 Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2013 (budgetoverslagsårene ) Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Tilskud Tilskud Tilskud Netto Netto Netto BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. I BO-årerne er budgettet for Aarhus Kommune øget med 11,0 mio. kr., idet den rabat på 22,0 mio. kr. i 2013 som kommunen har aftalt med BAAS udgør 11,0 mio. kr. i

18 Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2013 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt Note: Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 16

19 Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til revideret budget 2013 (budgetoverslagsårene ) Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt Note: Budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 17

20 Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2013 Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Morsø Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige I alt Note: 1) Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, lægekørsel,specialskoletransport, flextur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration. 18

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Budget 2013 1 2 Regionens ønsker om besparelser

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer 107178-342582 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 27. maj 2014/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag den 8. maj 2015 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag den 8. maj 2015 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 30. april 2015 Bilag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag den 8. maj 2015 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Punkt 2, bilag 1 Årsregnskab 2014 for Midttrafik

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 1 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Driftsregnskab 1. januar - 31. december 213 Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kr.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. september 2012 1-00-3-10 Peter Lundtofte plu@midttrafik.dk 8740 8207 Referat fra Fagligt Forum Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Referat 4. september

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere