1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard"

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget forslag til revideret budget Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard 3 Orientering om begrænsning af egenkapitalen i Busselskabet Aarhus Sporveje 1. notat af 3. december 2012 om Busselskabet Aarhus Sporvejes egenkapital 4 Orientering om status for Midttrafiks anvendelse af sociale medier 5 Orientering om høring af nye køreplaner Orientering om status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik 1. Business case, Rejsekortet som reinvesteringsprojekt, januar Redegørelse fra Rejsekort A/S om rejsekortsystemets fremtidssikring 3. COWI, Redegørelse om rejsekortet og alternative betalingssystemer 7 Orientering om ledelsesrapport på extranettet 1. Midttrafiks ledelsesrapport med nøgletal fra november Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 9 Eventuelt Bestyrelsen for Midttrafik 25. januar 2013

2 Aarhus, 18. januar 2013 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 25. januar 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1

3 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 17. januar Tine Jørgensen Forslag til revideret budget for 2013 Samlet budget 2013 for Midttrafik Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold til lovgivningen, vedtage budgettet 1 måned før bestillerne. Dette betyder, at der er behov for justeringer af Midttrafiks budget blandt andet på baggrund af den politiske behandling i kommuner og region. Der foreslås indarbejdet nogle specifikke budgetjusteringer, som er nærmere beskrevet i det følgende. Med disse ændringer kommer det samlede budget for 2013 til at se ud som nedenfor: Midttrafik, forslag til revideret budget 2013 samlet oversigt Forslag til budget 2013 Buskørsel Udgifter Indtægter Netto Handicapkørsel Udgifter Indtægter Netto Kan-kørsel Nettoudgifter Togdrift Udgifter Indtægter Drift netto Anlæg I alt netto Trafikselskabet Trafikselskabet - netto udgifter Kontrolafgifter (Aarhus) Netto Letbanen Operatøtudbudet Letbanesekretariatet Letbanen i alt Rejsekortet Netto Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Sidst i notatet er der en oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere.

4 Busdrift udgifter Det oprindelige udgiftsbudget for busdrift var på 1.441,4 mio. kr. Budgettet er sænket med 21,1 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører ændret indeksskøn, mens de resterende 19,6 mio. kr. vedrører øvrige ændringer. Sammenlignes med regnskabet for 2011 fremskrevet til 2013-priser er der en reduktion på 36,8 mio. kr., hvilket bl.a. er affødt af de regionale effektiviseringer og den nye trafikplan i Aarhus, der begge blev implementeret i sommeren Flere kommuner overtog ved køreplanskiftet i 2011 kørsel på de tidligere regionale ruter og har derfor fået merudgifter. Dette drejer sig bl.a. om Hedensted, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Skive og Viborg. En del af kommunerne får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene er ikke indregnet i nedenstående tabel, men indgår i specifikationerne i bilagstabel 3. Busdriften udgøres således af udgifter til kørsel, indtægter og tilskud. Sammenligning mellem regnskabet for 2011 i 2013-priser og budget 2013 Difference (budget Difference (budget 2013, september 2013, januar minus Regnskab 2011 i Regnskab 2011 i Budget 2013, Budget 2013, minus regnskab budget september 2011-priser 2013-priser 14. september januar i 2013-priser) 2013-priser) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt I budgettet er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. Alle busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle halvårlige reguleringsindeks. Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks: Udvikling i indeks Budget 2013, 14. september 2012 Budget 2013, 25. januar 2013 Omkostningsindeks ,7% 1,8% Omkostningsindeks ,1% 0,7% Reguleringsindeks ,3% 4,3% Reguleringsindeks ,6% 1,8% Indeksene er ændret fra 2. behandlingen af budgettet, idet de anvendte indeks er fra offentliggørelsen i december måned. Indeksene for 2013 ligger ikke endeligt fast. Da indeksskønnene for reguleringsindekset er steget, mens skønnene er faldet for omkostningsindekset er der stor forskel på, hvordan de enkelte bestillere bliver påvirket af ændringerne. I Aarhus Kommune reguleres al kørsel efter omkostningsindekset og faldet i indeks- 2

5 skønnet giver kommunen en reduktion på 1,9 mio. kr., mens der er en stigning på 0,2 mio. kr. i Randers Kommune, idet al kørslen reguleres efter omkostningsindekset. Det skal bemærkes, at der er usikkerhed om ændring af regulering grundet stigning i lønsumsafgiften. Der pågår forhandlinger med busorganisationerne desangående, idet der er aftalt et møde 25. januar 2013 om dette emne. Der er i nærværende budgetoplæg ikke indregnet en eventuel effekt af en stigning i lønsumsafgiften. Nedenfor er vist specifikation af ændringerne mellem 2. behandlingen af budgettet og det reviderede budget. Ændringerne er opdelt i ændringer som følge af justeret indeksskøn og øvrige ændringer. Specifikation af ændringer mellem 2. behandling af budget og det reviderede budget Budget 2013, 14. september 2012 Ændringer som følge af justeret indeksskøn Øvrige ændringer Budget 2013, 25. januar 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2012 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2011 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I det omfang der har været udbud eller større omlægninger, er der udarbejdet nye basisbudgetter med udgangspunkt i køreplantimer, busantal og udgiftssatser. Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 35. udbud af lufthavnsrute som det seneste. Konsekvenserne af 34. udbud er ikke indregnet, idet der først er afleveringsfrist 30. januar 2013 og tildeling 1. marts Alle køreplanændringer fra køreplanskiftet 1. juli 2012 er indregnet. Herudover er der indregnet øvrige aftalte ændringer, som er kommet til hen over efteråret. I august 2012 blev flere bybuslinjer i Aarhus Kommune og regionale busruter lagt om i forbindelse med et større vejarbejde på Kystvejen. Effekten af kystvejsomlægningen er indregnet. Endeligt skal det nævnes, at effekten af ændringer ved køreplanskiftet i 2013 ikke er indregnet, idet disse endnu ikke kendes. 3

6 Udgiften til chaufførlokaler er flyttet fra Trafikselskabet til busdriften og udgør samlet i ,6 mio. kr. Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2011 til budget Udviklingen i tabellen afspejler udviklingen i udgifterne. Køreplantimer i budget 2013 Budget 2013, 14. september 2012 Difference (budget 2013, september minus regnskab 2011) Difference (budget 2013, september minus budget juni) Budget 2013, Regnskab januar 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Totale køreplantimetal inkl. alle rabatkøreplantimer. Dvs. at det ikke er ovenstående køreplantimetal der er anvendt i fordelingen af køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet, idet rabatruter her indgår med 50% vægt. Specifikke ændringer Der er indarbejdet ændringer for flere kommuner på baggrund af ændringer i kørsel eller aftaler efter det oprindelige budgets vedtagelse. Nedenfor er en kort beskrivelse af disse ændringer det vil sige ændringer, der ligger ud over ændringer, som er affødt af nyt indeksskøn. Herning Kommune Budgettet er reduceret med 0,1 mio. kr. da der var budgetteret med udgifter til en rabatrute, der ikke kører i Holstebro Kommune Budgettet er øget med 0,5 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. vedrører udvidelser på rabatruter, mens 0,1 mio. kr. vedrører udvidelse på en lokalrute. Randers Kommune Budgettet er forøget med 0,2 mio. kr., som primært skyldes ekstra kørsel i bybussystemet. Ringkøbing-Skjern Kommune Budgettet er forøget med 0,3 mio. kr. efter ønske fra kommunen. Ændringen vedrører primært rabatruter som er omlagt i sommeren Silkeborg Kommune Budgettet er forøget med 0,4 mio. kr. hvilket skyldes, at dubleringskørsel på en lokalrute nu er indregnet i budgettet. Den ekstra dubleringskørsel til gymnasiet er ligeledes indregnet. Viborg Kommune Budgettet er forøget med 2,0 mio. kr. hvoraf 1,6 mio. kr. vedrører bybusserne, mens 0,4 mio. kr. vedrører lokalruterne. Midttrafiks administration havde lavet en regnefejl i budgetteringen 4

7 af det nye bybussystem, idet sommerkørerplanen ikke indgik i budgettet. Merudgifterne på lokalruterne er primært affødt af, at der er indsat flere dubleringer. Aarhus Kommune Budgettet er reduceret med 22,4 mio. kr. hvoraf de 22,0 mio. kr. vedrører et tillæg til fælleskontrakten mellem BAAS og Midttrafik, hvorefter Aarhus Kommune i 2013 får rabat på 22,0 mio. kr. Der er herudover aftalt en rabat på 11,0 mio. kr. for årerne De resterende 0,4 mio. kr. er affødt af omlægning af kontrakterne for vedligeholdelse af billetmaskinerne i bybusserne i Aarhus Kommune. Region Midtjylland Budgettet er samlet set reduceret med 0,5 mio. kr. Der er etableret en ny lufthavnsrute mellem Aarhus og Billund, som er indregnet i budgettet. Ruten er budgetteret til at koste 4,8 mio. kr. i 2013 og den forventes at have en egenfinansiering på over 100 %. Rute 903X er afløst af rute 103, men begge ruter indgik i budgettet. Rute 903X er nu fjernet, hvilket reducerer budgettet med 4,0 mio. kr. Der er ændringer på en række andre ruter, som samlet set giver mindreudgifter på 1,4 mio. kr. Busdrift - indtægter Indtægtsbudgettet skal revideres af følgende grunde: Off peak klippekort med ca. 20 % rabat implementeres fra 20. januar Stigende omsætning af HyperCard. Kompensationen for HyperCard-fritidsrejser nedsættes. Salg af skolekort skønnes mindre end forventet. Ny rute til Billund Lufthavn. I det vedtagne budget 2013 er indtægterne ved busdrift estimeret til 677,7 mio. kr. Administrationen fremlægger et forslag til revideret indtægtsbudget på i alt 688,8 mio. kr. Indtægtsfremgangen skyldes hovedsageligt flere indtægter fra HyperCard salg. Forslag til revideret indtægtsbudget. Rev. Budgetforslag Vedtaget Budget Budget 2011 Mio. kr Regnskab Indtægter Busdrift: Passagerindtægter Off peak klippekort - Kompensation Erhvervskort Omsætning HyperCard HyperCard - kompensation fritidsrejser Omsætning skolekort Kompensation - Fælles børneregler Fragt, Gods og Post mm Fribefordring Værnepligtige Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel) Telebus / Teletaxa Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva Billetindtægter - Tog omstigningsrejser Indtægter Busdrift Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift) Passagerindtægter total Tilskud "puljemidler" Total Off peak klippekort. Takstnedsættelsen i kollektiv trafik gennemføres i Midttrafik ved at introducere et særligt billigt klippekort til kunder, når de rejser uden for myldretiden. Off peak klippekortet vil give Midttrafik færre passagerindtægter. Indtægtstabet kompenseres af Trafikstyrelsen. Kompensationen gives kun i forhold til antal solgte off peak klippekort. Indtægtstab som følge af kundernes eventuelle substitution fra dyrere kontantbilletter til off peak klippekort kompenseres ikke. Administrationens skøn over indtægtstabet ved off peak klippekortet er yderst usikkert. Det er meget vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter det nye klippekort, og hvor hurtigt det vil bli- 5

8 ve taget i brug af kunderne. Traditionelt er der en vis introduktionsfase for et nyt produkt. Administrationen skønner, at ca. 10 % af den nuværende omsætning på klippekort i Midttrafik forventes at substituere til off peak klippekortet. Det svarer til en reduktion i passagerindtægterne på ca. 16,0 mio. kr., som modsat forventes i kompensation fra Trafikstyrelsen. Det forventes, at off peak klippekortet hovedsageligt vil blive anvendt til rejser i bybusser og på regionale ruter. Af samme grund er Midttrafiks forventede kompensation for off peak klippekortene hovedsageligt indregnet i indtægtsbudgettet hos de kommuner, der har bybuskørsel, og i Regionens indtægtsbudget. Stigning i HyperCard. HyperCard er en forsøgsordning og udløber i Det er nu aftalt at fortætte ordningen og implementere et nyt ungdomskort. Det nye kort sælges på samme vilkår som HyperCard og introduceres i sommeren Salget af HyperCard viser en stor stigning i På den baggrund skal indtægtsbudgettet for HyperCard justeres i I forhold til det vedtagne budget forventer administrationen merindtægter på ca. 8,8 mio. kr. Kompensationen for HyperCard-fritidsrejser nedsættes. Et HyperCard giver ret til ubegrænsede rejser i kollektiv trafik i hele det takstområde den studerende er bosiddende i. Midttrafik kompenseres for mistede billetindtægter ved HyperCardfritidsrejser i det udvidede gyldighedsområde. Fra 4. kvartal 2012 bliver kompensationen nedsat fra tidligere 140 kr. pr. kortmåned til 87 kr. pr. kortmåned. Reduktionen får virkning på Midttrafiks indtægtsbudget i Det skal bemærkes, at Midttrafik skal afregne en andel af kompensationen med henholdsvis DSB og Arriva Tog, når de studerende foretager togrejser. Opgørelsesmetoden med DSB og Arriva aftales i takstsamarbejdet omkring Bus & Tog. Modellen er ikke afklaret og administrationen har derfor indregnet et skøn for afregningen med togoperatørerne. Budgetmæssigt forudsættes, at ca. 37 % af den samlede refusion skal afregnes med togoperatørerne, hvorved Midttrafik forventes at opnå en samlet netto kompensation i 2013 på 7,8 mio. kr. Salg af skolekort. Det foreslås at reducere det vedtagne indtægtsbudget for salg af skolekort med 2,0 mio. kr. De foreløbige opgørelser over salg af skolekort i regnskabet for 2012, viser en forventet omsætning på ca. 38,7 mio. kr. På den baggrund foreslås at nedskrive skolekortindtægterne. I det vedtagne budget er skolekortsindtægterne estimeret til 41,0 mio. kr. Administrationen foreslår, at det ændres til 39,0 mio. kr. Ny regional rute. Fra 1. april 2013 overtager Midttrafik administrationen af Lufthavnsbussen mellem Aarhus og Billund Lufthavn. Der er udarbejdet et estimat over udgifter og indtægter for ruten. I det reviderede indtægtsbudget er indregnet forventede indtægter på ruten svarende til 5,0 mio. kr. Flextrafik Midttrafik forventer overordnet et fald på 4,8 mio. kr. på handicapkørsel og et fald på 37,3 mio. kr. på kan-kørsel i forhold til budget, som er godkendt i september 2012 af Bestyrelsen. Som under busdrift skal det bemærkes, at der er usikkerhed om ændringerne af reguleringen af kørslen grundet stigning i lønsumsafgiften. Der er i nærværende budgetoplæg ikke indregnet en eventuel effekt af en stigning i lønsumsafgiften. Handicapkørsel Der er en samlet reduktion på 4,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Aarhus Kommune Hovedparten af besparelsen ligger i Aarhus Kommune. Kommunen har reduceret kørslen med ture, hvilket svarer til en besparelse på 4,1 mio.kr. 6

9 Øvrige bestillere Resten af besparelserne på ca. 0,7 mio. kr. er fordelt jævnt mellem kommunerne, med undtagelse af Viborg Kommune, Randers Kommune og Horsens Kommune, idet turantallet for disse kommuner var budgetteret for lavt. Besparelserne skyldes hovedsageligt en justering af indekstallet, men også en finjustering af turtallet. Nedsættelse af indeks tal fra 2,83 til 0,66 % giver også de fleste kommuner besparelser på turprisen. Nedenstående tabel viser en oversigt over ændringer i budgettet fra det oprindelige budget vedtaget i september 2012 til det reviderede budget. Difference antal ture (budget 2013 minus Budget 2013 Budget 2013 Revideret minus sept budget revideret sep revideret januar oprindelig 2013 ) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Kan-kørsel Budgettet for Kan-kørslen er reduceret med 37,1 mio. kr. Reduktionen er fordelt på række bestillere og beskrives i det følgende: Skive Kommune Nedsættelse af antal ture ved Skive svarende til et fald på 0,8 mio. kr. Syddjurs Kommune Budgettet er steget med 2,2 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. skyldes opstart af lægekørsel i august Beløbet var ikke budgetteret i september Region Midtjylland Nedsættelse af budgetterede patient transporter på ture for Region Midtjylland svarende til 2,2 mio. kr. Fynbus Nedsættelse af antal ture ved Fynbus svarende til et fald på 10,3 mio. kr. Sydtrafik Nedsættelse af antal ture ved Sydtrafik svarende til et fald på 29,1 mio. kr. 7

10 Øvrige bestillere Flextur er samlet opreguleret med 3,9 mio. kr., da antallet af ture i 2012 er steget. Dette giver anledning til justering budgetterne i især Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Syddjurs Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommune. Nedsættelse af indeks tal fra 1,1 % til 0,66 % giver også de fleste kommuner besparelser på turprisen. Bestiller Budget 2013 revideret sep Budget 2013 revideret januar Difference antal ture(budget 2013 minus sept budget 2013) Revideret minus oprindelig Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing Skjern Samsø Silkeborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige I alt Togdrift Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og indeholder driftsudgifter og passagerindtægter ved drift af togkørsel på Odderbanen og Lemvigbanen. Desuden indeholder budgettet udgifter til infrastrukturomkostninger på begge baner. Midttrafik, Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland har indgået aftale med DSB om driftsovertagelse af togkørslen på Odderbanen. DSB udfører togtrafikken som underleverandør til Midtjyske Jernbaner. Dermed er der etableret samdrift mellem Grenaabanen og Odderbanen. Budgettet for 2013 skal revideres, fordi det vedtagne budget for 2013 ikke indeholder driftsudgifter eller -indtægter ved samdriften mellem Grenaabanen og Odderbanen. Region Midtjylland og DSB har indgået et aftalegrundlag, som fastlægger de overordnede økonomiske rammer for udgifterne til DSB s driftsovertagelse af Odderbanen. 8

11 Midttrafik og Region Midtjylland har aftalt, at driftsudgifter til togtrafik fremskrives med samme omkostningsindeks som anvendes ved regulering af buskontrakter. Kontraktbetalingen til DSB er i 2013 fremskrevet på baggrund af den faktiske udvikling i 2012, hvilket svarer til 1,8 %. Med DSB s driftsovertagelse af togkørslen på Odderbanen fra 9. december 2012, skal underskudsdækningen til Midtjyske Jernbaner ændres til kun at omfatte driftsudgifter til Lemvigbanen samt infrastrukturudgifter til både Lemvigbanen og Odderbanen. Administrationen foreslår en samlet årlig underskudsdækning til Midttyske Jernbaner på 25,5 mio. kr. Underskudsdækningen er drøftet med Midtjyske Jernbaner og indeholder en reel økonomisk udvidelse af rammen i forhold til tidligere år. Administrationen i Region Midtjylland er bekendt med forslaget om at øge bidraget til Midtjyske Jernbaner. Midttrafik håber ikke, at det skal finansieres gennem yderligere besparelser på busdrift eller fællesaktiviteter. Udvidelsen af rammen til Midtjyske Jernbaner er begrundet i følgende forhold. De seneste 3 års regnskabsresultater i Midtjyske Jernbaner har ikke været tilfredsstillende. I regnskabsår 2009, 2010 og 2011 har det været nødvendigt at efterregulere beløbsrammen til selskabet. Blandt andet har Midtjyske Jernbaner ofte påpeget et årligt efterslæb pga. stigende udgifter til diesel. Midtjyske Jernbaner påpeger nødvendige udgifter til øget aktivitet i infrastrukturafdelingerne. DSB s driftsovertagelse af Odderbanen forventes at give et større pres på infrastrukturudgifter på Odderbanen. Ny lovgivning på jernbaneområdet pålægger Midtjyske Jernbaner øgede omkostninger til Trafikstyrelsen på ca. 0,4 mio. kr. til gebyrer og tilladelser. Aftalegrundlaget mellem DSB og Region Midtjylland for samdriften pålægger Midtjyske Jernbaner uforudsete udgifter ved lokaleleje på Odder station på ca. 0,5 mio. kr. Mistede lejeindtægter på 0,2 mio. kr. fra Arriva Bus fra garagebygningen i Odder. Med DSB s overtagelse af togdrift og værkstedsbygningen i Odder er lejemålet med Arriva Bus ophørt. Med forslaget om at øge rammen fra 2013 for Midtjyske Jernbaner stilles samtidig forventninger om at selskabet ikke længere har negative regnskabsresultater. Samlede driftsudgifter til togdrift i budget Togdrift - Driftsudgifter Budget 2013 Midtjyske Jernbaner Operatørkontrakt DSB Driftsudgifter total På indtægtssiden er der i budgetforslaget forudsat en indtægtsfremgang på Odderbanen. I 2012 rejste ca. 1,0 mio. kunder med Odderbanen, i 2013 forventes rejsetallet at stige til 1,125 mio. Indtægtsfremgangen skyldes dels samdrift med Grenaabanen, dels kørselsudvidelsen på Odderbanen samt indsættelse af nye Desiro tog. I budgettet er også indregnet kompenserende indtægtsbidrag fra Lemvig kommune, for mistede indtægter ved gratis ture på Lemvigbanen. Tilskud til anlægsinvesteringer. Udgangspunktet for tilskudsbudgettet til anlægsinvesteringer er den vedtagne investeringsplan fra Investeringsplanen løber til og med Midttrafik, Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland har aftalt at påbegynde en revision af investeringsplanen. I budgetforslaget for investeringer indgår en pulje til mindre investeringer, som Midtjyske Jernbaner selv disponerer over. Derudover indeholder budgetforslaget en forøgelse af investeringstilskuddet med 1,0 mio. kr. til anskaffelse af GSM-R radiosystem. 9

12 Den oprindelige investeringsplan fra 2007 indeholder også et bidrag til levetidsforlængelse af Y-tog i Odder. Aftalen om samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen betyder, at midlerne til levetidsforlængelse af Y-togene på Odderbanen bortfalder. Efter aftale med Region Midtjylland er udgifterne til anlægsbudgettet fremskrevet med samme pris- og lønregulering, som anvendes for Regional Udvikling. Midtjyske Jernbaner har påpeget manglende midler i anlægsbudgetterne for 2013 og efterfølgende år, for at imødekomme sikkerhedsmæssige forhold og andre nødvendige vedligeholdelsesprojekter. Midtjyske Jernbaner vurderer manglende midler til følgende: Nedlæggelse af ikke sikrede overkørsler. Det vil ikke være muligt at nedlægge ikke sikrede overkørsler i 2013 og efterfølgende år uden tilførsel af ekstra midler. I perioden ønskes afsat 2,0 mio. kr. pr. år. Levetidsforlængelse af Y-tog på Lemvigbanen. For at kunne opretholde togkørslen i en årrække frem til 2015/16, skal der afsættes midler til nødvendig levetidsforlængelse af eksisterende tog. Midtjyske Jernbaner vurderer, at der årligt bør afsættes 1,65 mio. kr. i perioden Sikkerhedsforholdene på Mårslet station skal sikres. Midtjyske Jernbaner har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, om at forbedre forholdene på stationen. Der har været holdt møde med Aarhus Kommune om sagen. Midtjyske Jernbaner påpeger at der bør afsættes minimum 3,0 mio. kr. til dette projekt. Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet gennem Midttrafik til Midtjyske Jernbaner. I budgettet er indregnet afdrag til Regionen vedrørende lånet på ca. 10,1 mio. kr. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Midttrafik har i perioden efter budgetvedtagelsen i september 2012 foretaget følgende ændringer: Ændring af fordelingen af Randers Rutebilstation, der delvist var fordelt til alle bestillere og ikke kun Randers Kommune og Regionen. Lukning af Odder rutebilstation medio Ændring i køreplantimer hos flere bestillere. 10

13 Specifikation af ændringer mellem september budget og januar budget Ændring fordeling Randers Budget 2013, 14. og Odder september 2012 Rutebilstation Øvrige ændringer Budget 2013, januar 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Budgettet for Handicap administration er reduceret med 5 %, fra 14,4 mio. kr. til 13,6 mio. kr. Reduktionen skyldes hovedsagligt en nedsættelse på ture i Aarhus Kommune. Handicap adm Budget 2013 revideret sep Handicap adm Budget 2013 revideret januar Revideret minus oprindelig Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjer Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Som omtalt under busdriften og flextrafik er reglerne for lønsumsafgiften ændret fra og med De ændrede regler for lønsumsafgiften betyder merudgifter i Trafikselskabet på 0,5 mio. 11

14 kr. årligt fra og med Grundet forventet mindreforbrug i Trafikselskabet i 2012, vil der blive hensat til merudgiften til lønsumsafgift i 2013 i 2012-regnskabet. Fra og med 2014 vil der blive indarbejdet en forhøjelse af budgettet på 0,5 mio. kr. Billetkontrollen Midttrafik skrev i september budgettet, at administrationen er steget med 0,5 mio. kr. til 11,5 mio. kr. Stigningen blev ikke medregnet i totaloversigten. Dette er korrigeret. Letbanen Der er tilføjet nyt budget for Operatørudbuddet på 1,5 mio. kr. siden Budget 2013 september. Rejsekortet Der er ikke foretaget justeringer på Rejsekortets budget for B2013. Bestyrelsen for Midttrafik vil tage stilling til dette primo

15 Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2013 Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Busdrift Handicap kørsel Kan-kørsel Togdrift Trafikselskabet Kontrolafgifter Letbanen Rejsekortet I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. Midttrafiks bestillere Staten 0 Sydtrafik NT 0 Fynbus I alt vedr. øvrige Total Midttrafik

16 Tabel 2: Busdrift, forslag budget 2013 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Tilskud Tilskud Tilskud Netto Netto Netto Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 14

17 Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2013 (budgetoverslagsårene ) Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Tilskud Tilskud Tilskud Netto Netto Netto BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. I BO-årerne er budgettet for Aarhus Kommune øget med 11,0 mio. kr., idet den rabat på 22,0 mio. kr. i 2013 som kommunen har aftalt med BAAS udgør 11,0 mio. kr. i

18 Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2013 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt Note: Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 16

19 Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til revideret budget 2013 (budgetoverslagsårene ) Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt Note: Budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 17

20 Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2013 Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Regnskab 2011 Budget 2012 Forslag til budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Morsø Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige I alt Note: 1) Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, lægekørsel,specialskoletransport, flextur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration. 18

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Aarhus, 13. marts 2015

Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab 2010 1. Midttrafiks driftsregnskab 2010 2. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 3. notat om togdrift 2010

Læs mere

1. Driftsregnskab 2010

1. Driftsregnskab 2010 1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Driftsregnskab for 2012

Driftsregnskab for 2012 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. marts 2013 1-22-1-12 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Drifts for Det samlede sresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, I

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 2. januar 2016 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 1. notat om forventet regnskab for 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og

Læs mere

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk August 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT AUGUST 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. juli 2011 Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere