B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a"

Transkript

1 Budgetkur sus Øvel ser Ø90budget-Super br uger 11.f ebr uar2011 Vi dencent r etf orlandbr ug Agr ofoodpar k År husn

2 Ø90Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget-kursusbeskrivelse Formål: Deltagere: Arbejdsform: Formålet med kurset er, at du bliver i stand til fuldt ud at udnytte budgetprogrammet under Ø90-Budget. Medarbejdere på regnskabskontorer med godt kendskab til budgettering, men lidt eller intet kendskab til Ø90-budgetprogrammet. Kurset veksler mellem faglige oplæg og øvelser. Program 9.00 Ankomst og kaffe Introduktion til kursus og kort præsentation af deltagerne GenerelsammenhængidetnyeØ90-budgetogstartafprogrammet Kort gennemgang af generelle sammenhænge i Ø90-budget, herunder budgetteringstyperne: hurtigt budget, detaljeret budget og tværfaglige budget. Oprettelse af kursusejendom og budgetopgaver Dethurtigebudget Du laver et budgetoverslag for en ny ejendom en opgave du normalt skal kunne lave på en time. Du anvender de budgetkalkuler der findes i programmet til at lave et produktionsbudget. Herefter laves budget for resultat samt investering og finansiering. Der arbejdes på årsbasis, på sammendrags niveau, uden brug af kontonumre OverførselafdatafraMark,KvægogSvin Sådan hentes kalkuler fra Kvæg-, Mark og Svineprogrammet ind i produktionsbudgettet Udskrifter Gennemgang af muligheder for til- og fravalg i budgetudskrifterne. Budgetbemærkninger udarbejdes Frokost Detdetaljeredebudget Med udgangspunkt i det hurtige budget laves et detaljeret budget på konto-niveau og månedsbasis. I resultatbudgettet tilpasses lagre med produktion, forbrug, køb og salg og det demonstreres hvordan der på en enkel måde kan arbejdes med ekstern omsætning, intern omsætning, efterposteringer samt beholdnings- og besætningsforskydninger Internomsætning Øvelser i afstemning af intern omsætning. Ø90-Budget opgaver, januar 2010 Side 2

3 Ø90Budget kursusbeskrivelse Kafe Investeringogbalance Hvordan opsamles investeringer og salg af aktiver i balancens anlægskartotek. Du opretter med få indtastninger alle anlægskonti, og arbejder med budgetter over flere år. Du skal også arbejde med blandede driftsmidler og anden virksomhed Beregningafkassekredit,momsogafgifter Kassekredit, renter, moms beregnes automatisk - herunder afgifter adskilt fra moms. Desuden er der øvelser i budgetperioder, som ikke falder sammen med momsterminerne Implementeringafbudgetpåditcenter Hvor er vi i implementeringsprocessen. De enkelte deltageres situation, erfaringer og spørgsmål til implementering af budgettet derhjemme tages op i plenum Info Hvor kan du læse yderligere vedr. budgetopgaven Kom godt i gang med Ø90-Budget Legalisering hvem kan tilgå budgetprogrammet Planlagt udvikling af Ø90-Budget Temaside Budget Kendte fejl Kursusevalueringogafslutning Middagogafrejse Der kræves tilmelding til middagen -ooo - Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 3

4 Ø90Budget kursusbeskrivelse Ekstraopgaveroginformationibudget-materialet I kursus materialet vil findes flere opgaver, som anvendes som ekstraopgaver som kan tages på dagen eller bruges som opslagshjælp efterfølgende. Emnerderkantagesoppåkursusdagen Redigeringafkalkuler Kontoplan: Funktionen - Anvendte konti Stedbudgeter Du opretter selvstændige stedbudgetter og samler det i der kan ses et samlet budget. Kopieringogsletningibudgeterne Budgeteringafmælkeproduktionogmælkeafregning Leasing Kommendeopgaver(når funktionalitet er på implementeret) - Budgetkontrol - Kontokoblinger Kursusmaterialet,11.februar2011. Fokus i dette kursusmateriale er indlæring i Ø90-budget s funktionalitet. Du vil komme rundt om alle vigtige detaljer, hvor den detalje der er fokus på enten laves i det samlede budget eller i et ellers tomt budget - når virkningen ønskes at stå helt klar. Materialet er indrettet så det i hovedsagen kan gennemføres i et tomt budget, men enkelte opgaver kræver at du har en kursusejendom. Målet er at materialet kan genbruges af alle der ønsker det. Større/mindre skærm (især om bærbare PC) Det skal bemærkes, at Ø90 ikke har indbygget såkaldt skalerbarhed i alle billeder. Det betyder, at billedet ikke justeres efter skærmstørrelsen. Dette har blandt andet betydning for de krav, der skal opfyldes, såfremt Ø90 ønskes afviklet på en bærbar PC. Det vil sige, at det afgørende for det første er, om den bærbare PC s skærm kan klare en opløselighed på 1024x768, og for det andet om skrifttypestørrelsen så er læsbar i denne opløselighed. Den anbefalede opløsning er dog minimum 1280x1024, som nogle nye billeder er optimeret efter (budget). 1280x900 kan bruges men giver mindre arbejdsareal. Ideer og kommentarer kan sendes til: Jes Buch Willumsen E VIDENCENTRET FOR LANDBRUG Agro Food Park 15, Skejby, DK 8200 Aarhus N Ø90-Budget opgaver, januar 2010 Side 4

5 Ø90Budget indhold 1. GenerelsammenhængidetnyeØ90-budgetogstartafprogrammet.7 Opgave 1 Åben Ø90-budget... 9 Opgave 2 kolonneopsætning... 9 Opgave 3 Opret Alternativ Opgave 4 Ny opsætning af kolonner Dethurtigebudget.11 Opgave 5 Hurtigt budget Opgave 6 Jordbonitet og svinefoder Opgave 7 Indtast kapacitetsomkostninger Opgave 8 Indtast besætningsværdi Opgave 9 Privat, investering og finansiering Opgave 10 Balance jordbeholdninger beregnes automatisk OverførselafkalkulerfraMark,KvægogSvin.15 Opgave 11 Hent data fra mark og svin fra postkassen Udskrifter.19 Opgave 12 Udskriftsbestilling Opgave 13 Gem egne udskrifts udgaver Opgave 14 Budget bemærkninger Detdetaljeredebudget.23 Opgave 15 Beholdning byg Opgave 16 Fordelingspanel Opgave 17 Efterbetaling og efterpostering Opgave 18 Eksternt / internt budget og selskabsform Internomsætning.29 Opgave 19 Afstem intern omsætning Investeringogbalance.33 Opgave 20 Sådan laver du en investering Opgave 21 Tab og gevinst ved afhændelse Opgave 22 Sådan opretter du et eksisterende anlægsaktiv - Blandede driftsmidler Opgave 23 Anden virksomhed Opgave 24 Balance Beregningafkassekredit,momsogafgifter.43 Opgave 25 Automatisk beregning af kassekredit og renter Opgave 26 Automatisk beregning af moms og afgifter Opgave 27 Sommerbudget med skæve momsperioder Opgave 28 Afgifter adskilt fra moms Implementeringafbudgetpåditcenter Info.53 Ø90-Budget opgaver, januar 2010 Side 5

6

7 1.GenerelsammenhængidetnyeØ90-budgetogstart afprogrammet Generelintroduktion Opgave1 ÅbenØ90-budget Opgave2 Kolonneopsætning Opgave3 OpretAlternativ Opgave4 Nyopsætningafkolonner

8 Ø90Budget kursusbeskrivelse Generelintroduktion Ø90-Budget Budgettyper Programmet giver mulighed for at lave flere slags budgetter : Detaljeredebudgeter I Årsbudget budgetter du på kontoniveau resultatbudget, Investering og finansiering og balance med anlægskartotek Hurtigbudgeter(opgave (opgaverne 5-10) Du laver et budgetoverslag på 1-2 timer. Produktionen sættes sammen ud fra systemets standardkalkuler. Produktionsbudgettet leverer automatisk data til resultatbudgettet. Du laver resultat og investering færdigt uden brug af kontonumre. Tværfagligebudgeter Data fra fag programmerne leverer data -> produktionsbudget. Herfra kan du lave budgettet færdigt som det detaljerede eller det hurtige budget Kombinationerafovenstående Ø90-Budget opgaver, januar 2010 Side 8

9 Ø90Budget kursusbeskrivelse Opgave1 ÅbenØ90-budget 1. Åbn Ø90 og vælg én af de ejendomme, I har fået oprettet på kreds Åbn Menu Budget Opgave2 kolonneopsætning I denne opgave skal du have tilpasset skærmbilledet. 1. Åbn Funktioner Kolonneopsætning 2. Flyt ved hjælp af pilene øverst til højre i billedet alle kolonner en kolonne til venstre. 3. Tryk F 4 i sidste kolonne for at åbne dialogen Budgetopgaver - op opret Budgetopgave Overfør den til Kolonneopsætning. 4. Tryk på knappen Gem som i kolonneopsætningen. 5. Skriv et navn på kolonneopsætningen, fx Min opsætning 1 6. Luk Kolonneopsætning Ø90-Budget opgaver, januar 2010 Side 9

10 Ø90Budget kursusbeskrivelse Opgave3 OpretAlternativ I denne opgave skal du give alternativ 0 en tekst og oprette 2 alternativer: 1. Nudrift 2. Udvidelse m nyt staldafsnit 3. Forpagtning af 35 ha I dialogen Budgetopgaver(Funktioner Budgetopgaver) finder du under Funktioner Alternativerdialogen: Opret de 2 alternativer vist herover. Opgave4 Nyopsætningafkolonner I denne opgave skal du lave en ny opsætning af kolonner og gemme opsætningen i et nyt navn. 1. I Kolonneopsætning vælg Rediger Ny kolonneopsætning (du får en tom kolonneopsætning) 2. Sæt markør i kolonne 4 tast F4 for at få dialogen Budgetopgaver 3. Opret en ny opgave for 2011, Alternativ 2 4. Overfør denne opgave i kolonne 4 5. Tilret resten af kolonneopsætningen som vist herunder 6. I linien Kolonneberegningsætter du (minus) i kolonne 1 og +i kolonne 4, og Beregni kolonne 5 7. Gem denne opsætning i et nyt navn (Min opsætning 2) 8. Luk kolonneopsætning. Kolonne 5 er nu en beregnet kolonne der viser differensen mellem kolonne 4 og kolonne 1. Ø90-Budget opgaver, januar 2010 Side 10

11 2.Dethurtigebudget Opgave5 Hurtigtbudget Opgave6 Jordbonitetogsvinefoder Opgave7 Indtastkapacitetsomkostninger Opgave8 Indtastbesætningsværdi Opgave9 Privat,investeringogfinansiering Ø90-Budget opgaver, januar 2010 Side 11

12 Dethurtigebudget Opgave5 Hurtigtbudget I denne opgave skal du indtaste et hurtigt budget. Start i Produktionsbudget for 2011 med 30 ha Vårbyg, 50 ha Vinterbyg og slagtesvin. 1. Vælg kolonneopsætning Minopsætning2, hvis ikke du har gjort det. 2. Åbn dialogen Produktionsgrene (Funktioner Produktionsgrene Ctrl+G) og udvælg 1010Vårbyg, 1050Vinterbygog7200Slagtesvin. Luk dialogen. 3. Indtast 30 ha vårbyg og 50 ha vinterbyg i Indtast 5000 slagtesvin 5. HvaderdetsamledeDBforejendommen? 6. Ret DB for Vårbyg til kr pr. ha 7. HvaderdetsamledeDBforejendommennu? 8. Åbn kalkulen Vårbyg 9. Vis udskrift af kalkulen Menu Vis udskrift Ctrl+U 10. Luk kalkulen 11. Sæt markøren i kalkulefeltet du rettede i punkt 4 (5.000kr.) og vælg Rediger slet udvalgte korrektioner din korrektion til kalkulen er nu væk. Opgave6 Jordbonitetogsvinefoder I denne opgave skal du se, hvilken indflydelse jordboniteten har på afgrødekalkuler og forskellen i DB for slagtesvin med færdigfoder contra hjemmeblandet foder. 1. I underfanen Produktionsforholdskal du i kolonne 4, (2011 alternativ 2) vælge jordbonitet7 9 under planteavl. 2. Indtast 30 ha vårbyg og 50 ha vinterbyg i I Underfanen Produktionsforholdskal du vælge i kolonne 4 ((2011 alternativ 2) vælge Hjemmeblandetunder Svin, Fodersystem. 4. Indtast 5000 slagtesvin 5. HvaderdetsamledeDBforejendommenikolonne4? 6. Se differensen i DB mellem kolonne 1 og 4 i kolonne 5. Opgave7 Indtastkapacitetsomkostninger I denne opgave arbejder du videre med det hurtige budget for 2011 (søjle 1) på fanen Resultatmed kapacitetsomkostninger. Vælg Detaljeniveau1 1. Indtast følgende omkostninger på linierne: a. Energi kr. b. Maskinstation kr. c. Vedligehold kr. d. Investering over driften (Småinventar) kr. e. Løn kr. f. Anden indtjening kr. Hvad er Åretsresultatnu? Vælg Detaljeniveau2øverst i skærmbilledet for at åbne kolonnen med Kvantum,Prisog Beløb. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 12

13 Dethurtigebudget Prøv at folde linierne ud for at vise konto-niveau. Opgave8 Indtastbesætningsværdi I denne opgave skal du indtaste besætningsværdi for slagtesvin. 1. Marker konto Slagtesvinover60kg på kontoplanen. Åben dialogen kontoplan ved at dobbeltklikke på en konto fremsøg kontoen i Gå til konto og marker anvendt: 2. Find linien Besætningsforskydningunder Svin 3. Find konto Indtast besætningsværdi primo kr.,ultimo kr. Opgave9 Privat,investeringogfinansiering I denne opgave skal du skifte til faneninvestering/finansiering Indtast følgende beløb: g. Betalt skat kr. h. Privat kr. i. Invest. I driftsbygninger kr. j. Optagelse af realkredit kr. Hvilket beløb viser Likviditetsanvendelse/-fremskafelse? Bemærk at årets resultat øverst i billedet måske ikke er overført korrekt fra resultatet få dette på plads ved at opfriske billedet: OBS!Overførsel af sum-beløb fra én fane til en anden fungerer endnu ikke optimalt. Derfor er der midlertidig mulighed for at opfriske fanerne (skærmbillederne) manuelt. Dette gøres enten via Redigerhvor Opfrisk sammenhængmelem fanervælges eller ved at trykke på genvejsknappen F11. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 13

14 Dethurtigebudget Opgave10 Balance jordbeholdningerberegnesautomatisk I denne opgave skal du se på balancen. 1. Skift til fanen Balance 2. Find følgende værdier i balancen: Besætningsværdi Jordbeholdninger Jordbeholdninger beregnes automatisk som omkostninger i kalkulerne året under hvert sammendrag fx sammendraget Udsæd placerer altid posteringerne på konto Udsæd jordbeholdning. Slutpåopgaveidet hurtigebudget Ekstraopgaver Landskalkuler / Ejendomskalkuler I alternativ 2 opret en kalkule efter eget valg, åben og ret i denne skriv nederst i kalkulen en kommentar (det hvide felt) luk kalkulen. Sæt markøren på kalkulen og vælg Funktioner - Landskalkule. Nu ser du landskalkulen her kan du i bunden vælge forskellige produktionsforhold. Se at tal i kalkulen ændres. Tryk på overfør da kopieres landskalkulen til ejendomskalkule, som overskriver din oprindelige ejendoms-kalkule. Jordbeholdning Prøv at kontrollere beregningen af jordbeholdningen sådan: 1. Vælg den kolonneopsætning du lavede først Min kolonne opsætning 1 2. Flyt kolonnernes indhold så 2011 står i kolonne 2 og der er tomt i kolonne 1 3. Tast F4 i kolonne 1 og opret i alternativ 0 - budgetopgave 2010 og overfør til kolonneopsætningen og gem + Luk 4. Find nu linien Udsæt i resultat og se omkostningerne i 2010 Kalkuler Prøv at tilrette din egen kalkule ved at tilvælge en hvedekalkule og rette i flest mulige linier Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 14

15 3.OverførselafkalkulerfraMark,KvægogSvin Opgave11 Hentdataframarkogsvinfra postkassen

16 OverførselafkalkulerfraMark,KvægogSvin Opgave11 Hentdataframarkogsvinfra postkassen I denne opgave skal du hente data fra fagområderne mark og svin. (Opgaven kan kun gennemføres på Ø90- kurser, hvor der findes data til indlæsning fra fagområderne.) Kalkuler du henter fra et fagområde ind i produktionsbudgettet placerer sig som ejendomskalkuler, og du kan efterfølgende arbejde med disse helt tilsvarende de kalkuler du netop har arbejdet med (kalkuler fra landsniveau). Kalkuler fra fagområder er dog netop lavet til ejendommen, og vil derfor have et tilpasset indhold i produktion, forbrug, besætningsværdier samt den tidsmæssige placering af data i resultatbudgettet. I mappen findes et eksempel på et Demo budget for en svineejendom udarbejdet på grundlag at overførte data. Budgettet findes i budgetopgave:alternativ 10 Svine demo Duskal 1. Opret ny kolonneopsætning: Min kolonneopsætning 3 overfør fra fag 2. I kolonne 1 indsætte: Alternativ 10 Svine demo I kolonne 2 indsætte: Alternativ 1 Udvidelse med nyt staldafsnit Kom godtigangmedø90-budgetbeskriver hvordan du skal lave en overførsel: Aftal først med den der anvender fagprogram (kvæg, svin og/eller Mark) hvilket kredsnr., ejendomsnr og periode der skal overføres til. Der er mulighed for at give forskellige meddelelser videre med overførslen. Afsender af data (fagområdet) kan meddele hvilke alternativer og steder i Ø90 data vedrører. Dette er blot en meddelelse til Ø90 brugeren. Det er under Funktioner - Indlæs fagkalkule i produktionsbudgettet man bestemmer hvilket alternativ og sted data skal overføres til. Sådan henter du fra postkassen 1. Vælg Produktionsbudget. 2. Markør placeres i den søjle man ønsker data overført til (denne søjle skal være defineret til en periode, der svarer til den aftale budgetperiode) Vælg 1. Sæt markøren i kolonne 2 med budget for år Funktioner Indlæs fagkalkule Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 16

17 OverførselafkalkulerfraMark,KvægogSvin 3. Vælg Funktioner-Indlæsfagkalkule. 4. Dernæst fremkommer billedet: Vælg 3. Markér vælg til Mark og Svin 4. Overfør a. Her vil være kvitteret for hvilke fagområder der er overført fra i den øverste del af billedet. Der er givet forskellige identifikationer, der viser hvilken ejendom mv. de overførte data vedrører. b. I den nederste del af billedet er vist hvilke produktionsgrene den enkelte linie i faggren (linie i øverste afsnit viser) der vises de produktionsgrene der vedrører den linie markøren står på i den øverste halvdel. c. Der er nu mulighed for at markere under Sleteller Vælghvilken funktion man ønsker at udføre. d. Når der er markeret hvilke overførte data der skal overføres (Markogsvin)til Ø90 eller hvilke der skal slettes aktiveres overførslen/sletningen ved at aktivere knapperne Overføreller Slet. e. Vælges overfør er data nu overført til Produktionsbudget f. Når billedet lukkes vil produktionsomfang og dækningsbidrag mv. være overført til produktionsbudget og er blevet til en ejendomskalkule præcis på samme måde som det der er overført fra Landskalkule. g. Vær OBSpå at data der overføres til en produktionsgren sletter de data der måtte være på den pågældende produktionsgren i samme periode i forvejen. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 17

18 OverførselafkalkulerfraMark,KvægogSvin Figur med fokus i svin viser svine-kalkulerne i nederste del af billedet: Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 18

19 Opgave12 Udskriftsbestiling Opgave13 Gem egneudskriftsudgaver Opgave14 Budgetbemærkninger 4.Udskrifter

20 Udskrifter Opgave12 Udskriftsbestiling I denne udgave skal du udskrive dvs. vise udskrifter på skærmen og tilpasse forsidens overskrifter. Udskriv umiddelbart sådan: 1. Vælg Ctrl+P eller Menu - Udskriv 2. Budgetopgave-Kolonne: vælg den kolonne dit budget står i (her er valgt kolonne 1.) 3. Tryk på Visudskrift. Du får nu vist de udskrifter programmet foreslår. (Luk) Tilpas nu overskrifterne på forsiden 1. Forside Overskrift:sæt radioknappen i det nederste felt - Skriv en overskrift 2. Underoverskrift markérog skriv en underoverskrift. 3. Markér i træet Forsideogindholdsfortegnelse og fjern de øvrige udskrifter ved at fjerne markeringerne i Vælg kolonnen. (Fif: Klik på sammendragene påsætter / fjerner markeringer) 4. Visudskriftfor at se dine egne overskrifter. Bemærk at overskrifterne knytter sig til den budget opgave du har udpeget (Her kolonne 1) Ø90-Budget opgaver, januar 2010 Side 20

21 Udskrifter Opgave13 Gem egneudskriftsudgaver I denne opgave skal du gemme dine egne udgaver af udskriftssammensætninger. Alle de valg du gør i Budgetudskrifterkan gemmes under et navn du vælger og kaldes frem igen ved at vælge navnet igen i komboboksen. Gem dinevalgsådan: 1. Likviditetsbudget:Tilvælg likviditetsbudgetter måneds opstilling - Tryk Gem som og tast Likviditetsbudget i den dialog der åbnes og OK. Du har nu gemt din første udgave af budget udskrifter. 2. Årsbudget:Vælg de udskrifter du selv skønner hører til et årsbudget og gem dem med navnet Årsbudget 3. Produktionsbudget:med produktionsbudget og kalkuler 4. Klik på Viserudvalgte og skift mellem udskriftsudgaverne: Landsniveau, Likviditetsbudget, Årsbudget og Produktionsbudget. 5. Vis dit budget på skærmen og se dit budget igennem. Generelt nederst til højre - Afprøv mulighederne: Opstilingafårsbudget: a. Eksternt budget - du for vist (udskrevet) årsbudgettet i ekstern opstilling b. Internt budget - du for vist (udskrevet) årsbudgettet i ekstern opstilling. På alle årsbudgetternes udskrifter overskrifter tilføjes Internt Tal skrevet med sort: Farverne på tallene i skærmen udskrives, med mindre man markerer her. Udkast (vandmærke): prøv det Duplex: Anvendes ved udskrift på to sider eller hæfteformat Opgave14 Budgetbemærkninger I denne opgave skal du skrive budgetbemærkninger Klikpådenrødepileller brug F4 ved Ledelsespåtegning ret den foreslåede tekst og klik på gem bjælken i venstre side og ok. Du har nu rettet bemærkninger dererknytettilbudgetetidenvalgtekolonnedvs.denbudgetopgaveduer i. Bemærkninger,Kolonneopstiling knytter sig som den eneste ikke til den kolonneopsætning du aktuelt står i. Prøv at skrive i denne bemærkning vælg en anden kolonne til udskrift og se at denne udskrift stadig vises. Fra landsniveau er indlagt et forslag til indholdet i mange af bemærkningerne. Noget af teksten er grøn for at vise, hvor du ikke kan undlade at rette teksten. Ø90-Budget opgaver, januar 2010 Side 21

22 Udskrifter Nu skal du prøve at lave kolonneopstilling: 1. Vælg: klik på den røde pil ved - Kommentar til budgettet 2. Indtast nu det du ser i figuren herunder. Højre-klik for at få lokalmenuen frem og afprøv mulighederne. Har du tid se udskrifterne fra demobudgettet igennem. Ø90-Budget opgaver, januar 2010 Side 22

23 Opgave15 Beholdning byg Opgave16 Fordelingspanel Opgave17 Efterbetalingogefterpostering Opgave18 Eksternt/interntbudgetogselskabsform 5.Detdetaljeredebudget

24 Detdetaljeredebudget Vælgkolonneopsætning minkolonneopsætning1 Resultatfanen Opgave15 Beholdning byg I denne opgave ser du hvordan forskydning på beholdninger tastes ind, og hvordan lagerforskydningen indgår i resultatet. Fra kalkulerne findes posteringer overført på produktions og forbrugstidspunkterne. Bemærk farverpåposteringerne. Blåer overført fra kalkuler, grønnetal viser at du har korrigeret blå tal og sortetal er indtastet på tomt felt. Du skal nu arbejde videre med byg produktionen: Byg halvdelensælgesinovember restennæsteår. Gør sådan Byg markér kontoen i træet og flyt radioknap til Detaljeniveau3. Ret eksternomsætningså halvdelen sælges og det sker i november (85.500kgá1,05kr./kg.). 2. I kontoplanen markeres beholdningskonto Byg til salg som anvendt gør sådan: tast F4 i kontofeltet så åbner kontoplanen marker anvendt. Klik på overfør for at få kontoen med over i billedet. 3. Halvdelen af produktionen der ikke blev solgt (på konto ) sættes ind ultimopå konto nederst i detailniveau 3 (månedsfordelingsbilledet billedet). 4. Primo indsættes fra sidste års produktion kg til 1,00 kr/kg (konto ) denne beholdning forventes solgt i marts (indtast dette på konto konto Byg ekstern omsætning. Bemærk resultatet bevægelse på byg på konto og beholdningsforskydning på samles og i resultat under sammendraget Korn. På konti i området gælder at bevægelserne står for sig og forskydningerne står for sig. Det gælder også hvis du havde indtastet lager og omsætning ind på samme konto fx konto prøv det evt. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 24

25 Detdetaljeredebudget Opgave16 Fordelingspanel I denne opgave skal du lave et budget på månedsbasis (likviditet) ud fra det overordnede budget, idetdu kunbrugerfordelingspanel. F4 giver opslag til fordelingskoder Stå på konto i detaljeniveau 3 og: 1. Navigering skift mellem konti afprøv mulighederne: - Træ: pil ned / pil op i træ, Åben og luk træ med venstre / højre pil, - Detaljeniveau 3 højre side - skift konto pile ikoner, F8/F7 - Alt+Kskifter mellem kontonummer i træ og konto i detailniveau 3 tast det ønskede kontonummer nummer. - I kontonummerfeltast konto og Enter - nummeret det fremfindes hvis det finde i aktuelle fane (og er markeret anvendt i kontoplanen) 2. Fordelingspanel: Vinterbyg - Erstat kode12 Enter : flytter postering til december! 3. Fordelingspanel: Vinterbyg - Suppler kode12 og (0 kg) 500 kr. i beløb Enter : de 500 kr. lægges til postering i december! Erstatrydder indholdet i Ekstern omsætning før beløbet i panelet fordeles Supplerlægger panel indholdet eksisterende tal i Ekstern. 4. Afprøv nu de øvrige koder (F4 i kodefeltet viser alle koder) mens du løber gennem budgettets poster i resultat og Investeringsfanen. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 25

26 Detdetaljeredebudget Opgave17 Efterbetalingogefterpostering I denne opgave skal du se effekten af at bruge efterposteringer idet du skal håndtere efterbetalingerne på svin. Efterbetalingerne er lagt ind i budgettet til december men du skal trække fradrag til andelshaverkontoen over på et tilgodehavende. Overfør efterbetalingerne til et tilgodehavende sådan: 1. Resultat detalje niveau 3 - Klik på knappenvisog vælg radioknap Efterposteringer 2. Find Slagtesvin efterbetaling. Kalkulen har placeret efterbetalingen i december. 3. I feltet Modkontotast konto på Andelshaverkonto Danish Crown. I december indtaster du kg af 0,14 øre/kg 4. I ekstern omsætning reducerer du beløbet tilsvarende. På denne måde findes resultatvirkningen på konto i december men da det er en efterpostering regnes ikke moms (se senere opgaver med momsberegning) og beløbet samles op i status tilgodehavende. Opfølgningen i en budgetkontrol bør altså foretage placeringen af efterposteringen i december også. Budgetopfølgning (igangsættes ultimo marts 2011) resultat opfølger på månedsbasis og heri indgår altså efterposteringerne. I data overført fra svineprogrammet vil efterbetalingerne ofte blive placeret på produktionstidspunktet hver måned her skal du altså flytte posterne til december. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 26

27 Detdetaljeredebudget Opgave18 Eksternt/interntbudgetogselskabsform Du har hele tiden arbejdet i internt budget dvs. at linierne i venstre side er opstillet svarende til årsregnskabet internt. Du kan skifte til at arbejde i ekstern opstilling i stedet. Stå i Resultat fanen - Skift mellem internt og eksternt budget via Menu VisIntern/Visekstern Intern omsætning er ikke med i eksternt budget Samme sted kan du skifte selskabsform Personlig/Selskab Tilsvarendeopstilingerfindesikontoplan5 Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 27

28 Detdetaljeredebudget Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 28

29 Opgave19 Afstem internomsætning 6.Internomsætning

30 Internomsætning Opgave19 Afstem internomsætning Nu skal du indtaste og afstemme intern omsætning. I dialogen til afstemning af intern omsætning kan du på årsbasisafstemme intern omsætning idet du ser på lagre, Ekstern omsætning, intern omsætning, efterposteringer på en gang. For budgettet er økonomien i fokus, men du kan samtidigt også se foderenheder, kg osv. på de enkelte posteringer. I denne opgave skal du ændre kalkulen for slagtesvin, så halvdelen af færdigfoderet ændres til internt forbrug af eget foderkorn. Du skal først ændre kalkulen Slagtesvin 1. Åben kalkulen for slagtesvin marker Vis alle og tryk på knappen Vis detaljer 2. Træk i kanterne på billedet, så du kan se mest muligt 3. Ret Færdigfoder, slagtesvin fra -200 kg til -100 kg og 4. Indtast Korn overført fra mark -100 kg pris 1,00 kr./kg. og bemærk at linien skal være markereti sidste kolonne Intern. 5. Skift til Resultatbudget konto440080kornoverførtframarkbrugog detaljeniveau3og vis Internoms. Her er kg. af 1.00 kr./kg 6. Skift til fanen Egenkapital, og se af afstemningsdifferencen for intern omsætning vises nederst. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 30

31 Internomsætning Du skal nu afstemme korn forbruget 1. Vælg Resultatbudget-Funktioner Afstem internomsætning. Bemærk at du får vist resultatbudgettet med hver linie opdelt i ekstern oms., Intern oms og efterposteringer. Beholdninger ser du med forskydning med mulighed for at regulere primo og ultimo. Nederst vises summer af posteringstyperne og der er en difference på kr. som du skal have afstemt. 2. Vis gruppe: Korn kun korn-konti vises nu 3. Funktioner kontoplan marker anvendt ved konto Byg til foder, beholdning 4. I kolonnen Vælgmarkerer du kontiene Korn Byg Vinterbyg Beholdning Byg til salg beholdning Byg til foder, beholdning Korn Foderkorn overført fra markbrug Vælg herefter Visudvalgte 5. Afstem nu således: Førafstemning OBS Dine tal kan være anderledes fordi kalkulerne du har anvendt kan være fornyet eller du har tastet noget andet ind. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 31

32 Internomsætning Intern omsætning kr. skal findes i lagre eller ekstern omsætning. 1. Primo kg / kr. som sælges i marts på konto Byg ændres til intern omsætning sammen med den produktion der blev forventet solgt i november kg / kr. Konto300000Byg: Skriv kg / kr. i intern omsætning og nulstil ekstern omsætning 2. Primo Byg til salg, beholdning kg / kr. nulstilles og indtastes primo Byg til foder, beholdning (idet lageret nu ikke er et salgslaget) 3. Der mangler nu intern omsætning på kg / kr.. som findes ved at indtaste disse på konto300200vinterbygintern omsætning. Nulstil kontoens eksterne omsætning da: 4. Resten af vinterbyggen lægges på lager ultimo300092bygtilfoder,beholdning kg / kr. (= kg / kr. minus kg / kr.) Bemærk: - Resultatudtrykkene er uændrede på sammendrag: +Korn -Korn =Resultatialt Mens Der er rettet / afstemt på: Eksternoms,internoms ogforskydning Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 32

33 7.Investeringogbalance Opgave20 Sådanlaverdueninvestering Opgave21 Taboggevinstvedafhændelse Opgave22 Sådanopreterdueteksisterendeanlægsaktiv-Blandededriftsmidler Opgave23 Andenvirksomhed Opgave24 Balance

34 Investeringogbalance Opgave20 Sådanlaverdueninvestering Alle investeringer du foretager i fanen Inv.Finansieringopsamles automatisk på et anlægsaktiv. Du kan også selv udpege det anlægsaktiv du ønsker investeringen opsamlet på. I denne opgave skal du lave en investering i investeringsfanen og selv vælge en anlægskonto. Herefter tilpasser du anlægsaktivet som din investering samles op i i balancen. Vælg 1. Vælg fanen Inv.Finansiering Inventar markbrug: Indtast i juli måned 2011 Investeringen vil nu automatisk være placeret i anlægskartoteket på en standard konto og der er foretaget afskrivninger, som er samlet op i resultat fanen. Du kan også vælge en anlægskonto selv sådan: 3. Funktioner Vælganlægsaktivkonto - åbner dialog med tilladte (navne)konti, hvor du udpeger den ønskede fx konto Produktionsinventar klik på vælg. 4. Funktioner gåtilbalance fører dig direkte over i det anlægsaktiv du har valgt i balancen. Investeringen ser du under Kostpris 5. Tilpas nu anlægsaktivet, idet du starter med at døbe kontoen om Brug F4 i kontofeltet og ret navnet på anlægsaktivet til Nyt staldinventar Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 34

35 Investeringogbalance 6. Ret evt. den foreslåede levetid og indtast en scrapværdi se hvordan afskrivninger beregnes. Programmet foreslår aktivets levetid, efter måneden du investerer i - her i juli. Investeringen afskrives i de sidste 5 måneder i anskaffelsesåret, og restlevetiden ultimo året er derfor 9 år og 7 måneder altså en samlet afskrivningsperiode på 10 år. Ret afskrivningsmånederne i år til 6måneder. Indtast scrapværdi:50.000kr. Afskrivning beregnes ud fra de måneder / år du har indtastet. Du kan indtaste en anden afskrivning tast50.000kr. Ret scrapværdientil se at din indtastede afskrivning erstattes af en beregnet (blå)! 7. Marker feltet viskonto nu kan du se på hvilke konti der placeres efterposteringer. 8. Findafskrivningskontoeni resultatfanen se hvad der afskrives på hhv. års og månedsbasis i 2011 og 2012 (skift med knappen højrepil ). 9. Vend tilbage til BalancefanenKlik på Detaljeniveau1 og se hvordan aktivet afskrives de næste år Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 35

36 Investeringogbalance Opgave21 Taboggevinstvedafhændelse I denne opgave skal du sælge dit nyoprettede aktiv efter et par år, og beregn dit tab og gevinst Sælg 50 % af dit aktiv efter 2 år sådan: 1. Vælg Fanen Inv.Finansiering to år efter dit køb. På konto Inventar markbrug, som du investerede på indtaster du i år kr. vælg selv måneden 2. Vælg Funktioner VælgAnlægskonto Vælg konto Nytstaldinventarsom du vil sælge 3. Vælg Funktioner Gåtilbalance Budgettet finder den udpegede navnekonto i fanen Balance. Programmet indsætter salgsværdien nederst i billedet 4. Tilpas anlægsaktivet - Du skal skrive 50 % i Solgtandelafaktivetda halvdelen er solgt Programmet tilbagefører selv primo balanceværdierne kostpris, Nedskrivning / Opskrivning og Afskrivning og beregner gevinst / tab Finddingevinstelertabud fra det viste kontonummer i resultat-fanen Hvis aktivet bortskaffes / ophører med at eksistere da skalduskrive100% isolgtandel af aktivet prøv det. (Fejl i program - Bemærk at en afskrivning ikke må være positiv skriv derfor 0 i afskrivning) Opgave22 Sådanopreterdueteksisterendeanlægsaktiv-Blandededriftsmidler I denne opgave opretter du et aktiv i budgettet. Eksemplet er at du år tilbage købte en bil, og den skal du nu have lagt ind i anlægskartoteket. Sådan opretter du et aktiv 1. Under hvert sammendrag med anlægsaktiver er oprettet en standard konto, som er kendetegnet ved at slutte med budget eksempelvis Biler,budget. De anlægskonti du tidligere har benyttet vises i billedet ellers skal du stille dig på kontonummeret og taste F4så får du opslag på kontoplanen i nærheden af relevante konti - markér de ønskede konti som anvendt. Findikontoplanenaktiverne og og marker disse anvendt 2. Indtast værdier til beregning øverst i billedet i eksemplet neden for konto : -Restlevetidultimoåret: 5 år -Erhvervsandel:25 % 3. Angiv de samlede værdier for: Kostpris- hvad der i alt er investeret i aktivet over årene: kr. Nedskrivning- hvad der i alt er nedskrevet på aktivet Afskrivningafkostpris- hvad der i alt er afskrevet af det investerede beløb på aktivet tastes primo (-) kr., samt scrapværdi ( kr.). Du kan indtaste en anden afskrivning end den beregnede Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 36

37 Investeringogbalance Opskrivning- kan ikke findes hvis der er nedskrivning og omvendt Afskrivningpåopskrivning, herunder evt. scrapværdi. Tastnudeværdierduserherunder Blandededriftsmidler: I eksemplet fordeles 25 % af afskrivningerne på erhverv (konto ) og 75 % på privat (konto ) og tilsvarende fordeles omkostninger til driftsmidler kr. på de viste konti. Disse omkostninger kr. taster du ind i fanenresultatunder Diverseomkostninger Bil.mv. Detaljerbil(830000konti)konto Brændstof (Markér kontoen anvendt i kontoplanen). Omkostninger til drift af blandede driftsmidler skal du indtaste så specifikations nummer på kontoen er det samme som på anlægsaktivet. I eksemplet findes omkostningerne på 83xx 00og de vises derfor på anlægsaktiver Biler,budgeter standard-budget anlægsaktiver, som samler omkostninger op som du indtaster på 83xx 29 konti. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 37

38 Investeringogbalance Find Resultatfanenog indtast på konto Brændstof kr. se at de kr. efterposteres som hhv kr. erhverv (25 %) konto og kr. privat (75 %) konto Omkostninger blandede dr.midler: kr. medfører de viste efterposteringer. Den samlede resultat virkning er kr kr. erhverv(25 %) Efterpost kr. privat(75 %) Efterpost som findes i Egenkapital - privat Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 38

39 Investeringogbalance Opgave23 Andenvirksomhed I denne opgave opretter du et aktiv som anden virksomhed 4. Aktiver vedrørende anden virksomhed er som alle øvrige aktiver dog har du mulighed for at knytte aktivet til anden virksomhed 1 7 eller udlejning. Som udgangspunkteraktivetandeterhverv1 og når du ændrer via opslaget du ser herunder, da ændres også de konti de forskellige posteringer efterposteres til. Konti ser du til højre, hvis du markerer Vis konto. Find anlægskonto indtast nedenstående: Omkostningerne er indtastet som vist herunder: Resultat fanen Diverse omkostninger anden virksomhed Brændstof Prøv nu at skifte andet erhverv udlejning, og se hvordan konti i højresiden af anlægsaktivet skifter, med det resultat at de samles op i resultat fanen under disse. OBS:Valgafandeterhverv4 skaltagesialeefterfølgendeår,elersvildeanvendekontifrastandardvalgetandenvirksomhed1(deterenfejlsom vilbliveretet). Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 39

40 Investeringogbalance Figur - Anden virksomhed 4. indeholder: 25% af brændstoffet (efterpostering) kr Afskrivningerne placeres også med 25 % erhverv (efterpostering) kr. Private 75 % kr. konto efterposteres til egenkapitalen på konto Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 40

41 Investeringogbalance Opgave24 Balance I denne opgave får du et samlet overblik over balancefanens forskellige beregninger mange er allerede omtalt, men gentages her. Du skal afprøve hvordan der er sammenhæng mellem år der vises i billedet! Alle konti bortset fra besætning og beholdning beregnes over de år der vises på skærmen. overblik-5forskeligetyperkonti 1.Jordbeholdningberegnerprimo Her er beregnet jordbeholdning kr. ud fra en vinterafgrøde i produktionsbudgettet. Du kan rette ved at taste oven i. 2.Besætningogbeholdning Du kan indtaste Primo og ultimo Besætning fra produktionsbudgettet vil fremstå blå. Beholdninger indtaster du i balancebudgettet detailniveau 1+2 på konti med specifikationsnummer Du skal fx anvende konto Korntil foder,beholdningi stedet for Korn. Hvis du ønsker beholdningen på korn skal du skifte til detalje niveau 3. 3.Anlægskartotek Under hvert anlægs-sammendrag er oprettet en anlægskonto specielt til budget i dette eksempel ses Biler, budget Fig: eksempel med konti der ikke er anvendt i opgaverne Sammenhæng mellem år: Der beregnes frem i tiden så primo er lig ultimo året før farven på beregnede tal er blå Du kan indtaste en ny primo på alle viste budgetter, selvom der findes et budget året før. Se i figuren Slagteriet: 2011 er der indtastet og beregnet frem i tiden og herefter tastet i 2012 farven er sortnår du taster i et tomt felt, og når du taster på et blå tal bliver tallet grøn. Du indtaster i detaljeniveau 3, hvor du kan oprette yderlige aktiver. 4.Beregnedekonti For lån, tilgodehavender mv. indtaster du primo så beregnes: Ultimo=Primo omsætning efterposteringer Ultimo er lukket for indtastning. 5.Driftskreditogmoms Beregnes automatisk - angiv primo saldo Sorteoggrønnetalstopperberegningmelem år! Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 41

42 Investeringogbalance Prøvat indtastenyeprimoværdieri2012 og se at sammenhæng mellem år stoppes. Prøv gerne de 5 nævnte typer balancekonti (figuren forrige side). Sletter du den indtastede primo værdi (Menu-sletudvalgtekorektioner) vil kontoens primo igen være beregnet ud fra forrige års ultimo. Duskalnuplacere markøren på den primo værdi du ønsker at slette, og konstatere at sammenhæng mellem årene er genskabt. Placeres markøren på et sammendrag slettes alle primoværdier herunder. Indtastninger i anlægsaktiver slettes ligeledes. Kopierer du fra ultimo til primo vil der også være beregningsmæssig sammenhæng mellem årene (Menu Rediger Hentsidsteårsultimotilprimo). Besætning og beholdning har ingenautomatik mellem år. Du skal indtaste primo og ultimo. Afprøv kopifunktionen idet du i midten af en årrække indtaster en primo-værdi fx på et lån og en anlægskonto. Herefter placeres markøren i primo-feltet og Menu Rediger Hentsidsteårsultimotilprimo.vælges. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 42

43 8.Beregningafkassekredit,momsogafgifter Opgave25 Automatiskberegningafkassekreditogrenter Opgave26 Automatiskberegningafmomsogafgifter Opgave27 Sommerbudgetmedskævemomsperioder Opgave28 Afgifteradskiltframoms

44 Beregningafkassekredit,momsogafgifter Opgave25 Automatiskberegningafkassekreditogrenter I denne opgave indtaster du budgetoplysninger for kassekredit og renter og afprøver de automatiske beregninger heraf. Kassekredit indtastprimoværdi Inden du taster i budgetoplysningerne skal du indtaste en primo kassekredit: 1. I Investeringsfanenvælger du konto Kassekredit - detaljeniveau3 visultimo 2. Tast kr. i Primo Detaljeniveau 3: I højre side ser du kassekredittens forløb ultimo månedsvis. (Det er ikke tilsigtet at du skal få præcist de viste beløb!) Vælg i under fanen Budgetoplysningerog åben Kassekredit,Oplysningerom beregning Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 44

45 Beregningafkassekredit,momsogafgifter Indtastnubudgetoplysningertilkassekrediten: a. Med musen peger du på skillelinien over underfanerne, holder venstremusetasten nede og trækker fanerne op som vist: b. Indtast nu de værdier der vises her over. AftaltMaxtræk(-) (tast positivt beløb) når det indtastes kopieres dette ned til Måneds max. c. Gåtiljuli indtast og brug * som kopierer feltet oven over resten af året. se effekten på: Kassekredit - se i Inv.Finansieringsfanen detaljeniveau Rente kassekredit - se i Resultatfanen detaljeniveau 3 Se effekten på ovennævnte konti når du laver ændringer i budgetoplysningerne: Konto for kassekredit tast F4(Betalings arter) og vælgenandenbetalingsart Rentekonto for kassekredit tast F4på feltet som giver opslag på kontoplan Vælg: Rediger Ny konto og indtast Rentekonto 2 - Tryk på overfør Prøv at ændre rentetilskrivningen til halvårlig tilskrivning: Renteperioderperårfra 4 - ændres til 2. Bemærk at første tilskrivnings måned automatisk rettes fra marts til juni. Renter for første halvår placeres altså i juni. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 45

46 Beregningafkassekredit,momsogafgifter Opgave26 Automatiskberegningafmomsogafgifter I denne opgave indtaster du budgetoplysninger for moms og afgifter og afprøver de automatiske beregninger. Vælg under fanen Inv.Finansieringog underfanen Budgetoplysningerog åben Moms,oplysningertil momsberegning: Eksempelfraandetbudget. 1. Vælg skiftevis mellem månedsmomsogkvartalsmomsoghalvårsmomsmens du i investeringsfanen ser effekten på momskontiene: Konto Beregning Moms af salg beregnet Ekstern oms. på konti med momsforvalg I * momssats Moms af køb beregnet Ekstern oms. på konti med momsforvalg U * momssats Momsafregning indbetalt Ud og indbetalinger af moms ( Momsafregning tilbagebetalt det er planen programmet rettes så tilbagebetalinger konteres her) Saldo moms ved afslutning Ultimo saldo momstilsvar (kopieres automatisk til næste års primo) Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 46

47 Beregningafkassekredit,momsogafgifter 2. Indtasten primo moms på konto Saldo moms ved slutning den indregnes i første momsbetaling alt efter hvad du har valgt i: Momsprincip før 1/1 Bemærk altså at man kan skifte momsprincip i budgetperioden idet momsprincip før 1/1 beregner momsen indtil 1/1, herunder den tilhørende betaling i det nye år. Efter 1/1 beregnes moms efter Momsprincip. Der beregnes ud fra Momssats som normalt stal stå på 25,00 3. Find en konto med ekstern omsætning, hvor der er et momsforvalg åben kontoplanen (dobbeltklik på kontoen i træet) og ændrer momsforvalget til 9. Normalt vil man lade forvalgene være på lands- og keds-konti og i stedet oprette nye ejendoms konti hvor forvalget er ændret. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 47

48 Beregningafkassekredit,momsogafgifter Opgave27 Sommerbudgetmedskævemomsperioder I denne opgave skal du prøve at oprette et sommer-budget, hvor budgetperioden ikkefølger momsperioderne. Opret et sommerbudget 1. Åben Funktioner-Kolonneopsætning 2. Vælg: Rediger Nykolonneopsætning 3. Klik på knappen Gem som og skriv navnet Skævmomsperiode ok 4. F4 i kolonne 1 åbner Budgetopgaver 5. Opret en nybudgetopgave- der ikke følger kalenderår eller momsperioder: a. I Alternativ felt tast F4og åben alternativ dialogen opretalternativ20sommerbudget Overfør b. vælg i kolonnen: Fra:juni og i FraÅr:2011 Nu har du oprettet et sommerbudget i alternativ Opret nu de to efterfølgende perioder prøv at taste fx februar i Fra da får du oven viste besked. Alle budgetter i et alternativ starter i samme måned og er på ét år. 7. Overfør nu de tre perioder til KolonneopsætningSkæv momsperiode og gem Du er nu klar til at indtaste dit sommerbudget 1. Indtast kvantum og beløb idet du fordeler ligeligt i alle måneder: Konto Kvantum Beløb Forvalgkontoplan Resultet-fane Dieselolie L til kr. U Dieselolie afgift kr Dieselolie afgift - ikke refunderbar -545 kr. 9 Inv.Finansiering-fane Olieafgift ikke refunderbar del 545 kr Olieafgift svovlfattig diesel kr. 0 Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 48

49 Beregningafkassekredit,momsogafgifter Du får nu følgende momsindbetalinger ved kvartalsmoms: Juni måned er indregnet i august afregningen. Hver måned indeholder: moms kr + afgifter = kr. August afregningen mangler april og maj fra den tidligere budget periode. 2. Indtast primoværdi på konto Saldo moms ved slutning på 9948 kr. svarende til to måneder i denne budgetperiode. Nu afregnes også i august kr. 3. Skift nu momsprincip til månedsmoms, mens du lader princippet for momsprincip før 1/1 være kvartalsmoms. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 49

50 Beregningafkassekredit,momsogafgifter Figur: Momsprincip = Måned og Momsprincip før 1/1 kvartalsvis. Opgave28 Afgifteradskiltframoms I denne opgave skal anvende fremskyndede tilbagebetalinger af afgifter. 1. Tag udgangspunkt i de forrige opgaves indtastninger af afgifter. 2. Sæt begge momsprincipper til kvartal 3. Marker Særskiltafgiftsafregning(fremskyndet) Nu vises to nye konti: Konto Beregning Afgift tilbagebetalt Tilbagebetaling når afgiftssaldo bliver større end kr Afgift til gode ved afslutning Ultimo saldo afgifter beregnes (kopieres automatisk til næste års primo) 4. Indtast primoværdi på på kr. 5. Ret primoværdi moms til kr. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 50

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan

Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Dette hæfte giver en introduktion til DLBR Bedriftsplan. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner vedrørende Bedriftsplan kan du

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde...

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde... Afslutningsark... 3 Opstart... 3 Arket... 5 Afslutningsarkets felter... 7 Afslutningsarkets Funktioner... 8 Poster... 8 Kladde... 14 Analyse... 17 Skjul... 19 Nulstil... 20 Udskriv... 20 Fordel... 21 Beregn...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

God budgetpraksis i DLBR

God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR Forfattere Tekstbidrag og fagredaktion Forlagsredaktør Forsidefoto Omslag Layout og opsætning Tryk Papir Per Kristensen, Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0. c E. Sjørlund es@es-data.dk

Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0. c E. Sjørlund es@es-data.dk Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0 c E. Sjørlund es@es-data.dk Revision 0.8.4 25. april 2006 2 Indhold Indhold 3 1 Generelt 5 1.1 Start af programmet.........................

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Analysekatalog Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Forord Dette analysekatalog beskriver valgmulighederne i årsrapportens

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere