Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder"

Transkript

1 Innovation Syddjurs Kommune Indlæg på hjemmesiden fra den 28. april juli 2010 Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder Én indgang til plan- og arealadministration I amternes tid var landzonesager, planlægning, fredninger og naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer m.m. oftest samlet i én enkelt afdeling. Borgerne skulle så kun henvende sig ét sted, hvis de fx. ville bygge i landzonen, på arealer, der ofte er omfattet af én eller flere forskellige plan- og arealanvendelsesbestemmelser. På ansøgninger fik man så én afgørelse tilbage, hvor der var taget samlet stilling til alle forhold på én gang. Så kom Folketinget på banen i 2001 med sin nye politik om, at der kun skulle være én indgang til det offentlige, og at amterne derfor skulle nedlægges. Ude i kommunerne blev planlægning, landzoneadministration og megen anden af den tidligere amtslige arealadministration så splittet op og fordelt ud på flere forskellige afdelinger og forvaltninger, sådan at borgerne nu skal henvende sig mange forskellige steder i kommunen, når det handler om arealanvendelse i landzonen. På én ansøgning kan borgerne nu få mange forskellige afgørelser, om hvert delområde af plan- og areallovgivningen, alt efter hvorhenne i kommunen den enkelte opgave tilfældigvis er havnet. Forslaget er ikke et besparelsesforslag, men et forslag om en organisationsændring. I praksis arbejder vi hele tiden på at optimere vores service overfor borgerne, så målet om, at kommunen skal være den ene indgang til det offentlige nås. Den kommunale administration er én administration, hvor plan og landzoneadministration allerede i dag er placeret under samme tag og vel næppe kan få bedre mulighed for at samarbejde. Tina Degn Oprettet af Thomas D. Secher den 28. april kl. 13:15 Campingpladsejer Oprettet af Ivan Kern Andersen den 30. april kl. 08:07 Lad Hornslet Skole overtage naboen - det tidligere rådhus! Der kunne godt rationaliseres lidt, samtidig med at man får både bedre, enklere og hurtigere service til borgerne, hvis der blev etableret et "Team Plan og Areal" under NTM, som fik ressourcer til og ansvar for lokalplanlægning, landzoneadministration, udstykninger, påtegninger efter planlovens 42, administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, naturbeskyttelseslovens forbud imod friluftsreklamer, naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser, tilsyn med helårsbeboelse i sommerhuse samt fredninger og campingreglement. Sammenlæg Skelhøje- & Toftevangsskolen. Så kræver det kun en administraition, Klassestørrelsen vil bedre kunne tilpasses, man kunne evt, have indskolingen på den ene og udskolingen på den anden. Lærergruppen vil være større og der ved flere kompetencer at trække på. Hornslet Skole har store plads-problemer, foruden at mange af den ca. 70 år gamle skoles lokaler venter på akutte forbedringer og ombygninger. Derfor vil kommunen sikkert kunne spare flere millioner kr. ved at lade skolen overtage Rosenholm Kommunes rådhus, der jo ligger klos op ad skolen i byens centrum. Skolevangen, som adskiller de to bygninger, kan så gøres til en intern skolevej, og Der er i foråret 2010 lavet kommissorium for udarbejdelse af notat vedr. fremtidig skolestruktur i Ebeltoft.. Notatet udarbejdes i perioden august 2010 januar 2011 med henblik på politisk sagsbehandling / beslutning i 1. kvartal Skolelederne på de to skoler er tovholdere på arbejdet og har ansvar for at relevante medarbejder-fora samt de to skolers skolebestyrelser inddrages i processen. Adm.bygningen i Hornslet vurderes ikke umiddelbart at være velegnet til skole og vil kræve omfattende ombygning/ændring af planløsning for at kunne anvendes til skoleformål. Hvis skolen skal udvides, bør der også tages hensyn til udvidelse af udendørs aktivitetspladser/legeplads, hvilket der ikke er mulighed Marit Aasland Marit Aasland:

2 parkeringspladserne ved rådhuset kan inddrages til skole-p. for med den skitserede løsning. Oprettet af Ole Kragelund den 30. april kl. 15:11 SAS-bonuspoints o.l. skal tilfalde kommunekassen fra nu af Oprettet af Ole Kragelund den 2. maj kl. 16:13 Selvstændig erhvervsdrivende Samtidig oprettes en lille Borgerservice et par hundrede meter derfra, nemlig oppe ved kommunens bibliotek. Og resten af forvaltningens medarbejdere, der nu har til huse på det tidligere rådhus, kan enten flyttes til rådhuset i Ebeltoft eller ud i midlertidige pavilloner... For at spare lidt på kommunens rejseudgifter afleverer kommunens ansatte og dens folkevalgte politikere fra nu af - tilbage til kommunen - bonus-points opnået ved kommunebetalte flyrejser med bl.a. SAS og Cimber. Derved sikres både en lille besparelse, og en sikring af, at den enkelte medarbejders eller politikers valg af rejseform ikke længere kan påvirkes af udsigten til personlig vinding i form at bonuspoints til egen private lomme. Skrid pommes frites det er en lukket fest! Invitér flere lokale virksomheder ind i varmen, når kommunen køber ind. Hvordan gør vi det nemmere, bedre og billigere? Kommunen er suverænt den største virksomhed i Syddjurs og omsætter for et milliardbeløb. Men hvor stor en del af kommunens omsætning kommer de lokale virksomheder til gode? Og kan kommunen ved at være mere åben over for tilbudsgivning fra lokalt forankrede virksomheder understøtte en positiv erhvervsudvikling og generere flere skatteindtægter, som gavner den kommunale økonomi? Spørgsmålet har tidligere været forelagt og besvaret på byrådsmøde i feb Udgifterne til flyrejser er er på et så beskedent niveau at det ikke vil stå mål med indsatsen for at registrere og indhente evt. bonuspoint. Vi er opmærksomme på altid at anvende den billigst mulige transportmulighed set i relation til tidsforbrug. De beskrevne indkøb som ikke foretages via indkøbssamarbejder, licitationer eller udbud forestås i Syddjurs Kommune af decentrale indkøbere. Det være sig bestilling, varemodtagelse, priskontrol, betaling, bogføring, reklamation mm. For denne type indkøb står der i den af byrådet godkendte indkøbspolitik følgende: Brian Slot Steen Thisted Tommy S Pedersen Svaret på det første spørgsmål kender jeg ikke, men mit indtryk er, at der kan gøres meget mere for at inddrage de lokale virksomheder. På det sidste spørgsmål er svaret imidlertid et ubetinget ja og i en situation, hvor kommunen rent ud sagt er på spanden, er det jo ikke at foragte at yde hjælp til selvhjælp. Nogle af kommunens indkøb sker i et mellemkommunalt indkøbssamarbejde, der forhåbentlig giver den billigste pris. Andre indkøb og anlægsinvesteringer foretages via licitationer eller i udbud, hvis den samlede entreprise overstiger det minimumsbeløb, der gælder for reglerne om udbud p.t. vistnok ca. 1,4 mio. kr. Men ved siden af disse typer af indkøb/investeringer må der være temmelig mange, som realiseres, uden at der nødvendigvis indhentes tilbud fra lokale virksomheder. Og måske også uden at man reelt sikrer sig, at arbejdet udføres til den billigste pris? Det bør der laves om på. Ikke for at fremme lokale virksomheders interesser på bekostning af virksomheder, der ikke hører hjemme i Syddjurs Kommune. Men bare for at de lokale kan få chancen for at byde ind. Forudsat at de er konkurrencedygtige og kan præstere en kvalitet på højde med andre tilbudsgivere, kan kommunen kun hjælpe sig selv ved at indføre en praksis, hvor man konsekvent husker at medtænke de lokale virksomheder. 14. Lokale indkøb Syddjurs Kommune ønsker at indgå indkøbsaftaler ud fra forretningsmæssige kriterier. Tildeling af ordrer eller indgåelse af indkøbsaftaler sker på baggrund af en helhedsbetragtning af forskellige juridiske og kommercielle forhold f.eks. pris, miljø, kvalitet, service mm. således at Syddjurs Kommune opnår det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kommunen placerer derfor gerne sine indkøb lokalt, såfremt lokale leverandører er konkurrencedygtige på samme vilkår og forhold som alle andre potentielle leverandører. Det er kommunens hensigt at få lavet rammeaftaler på så mange områder som muligt, hvorved det sikres at alle får mulighed for at byde ind på kommunens indkøb. Der indkøbes ikke ekstern kommunikationsrådgivning i noget større omfang. Jeg foreslår derfor, at kommunen forpligter sig til en ny procedure, der skal gælde alle indkøb, som ikke foretages via indkøbssamarbejder, licitationer eller udbud, og som overstiger en fornuftig bagatelgrænse. Reglen skal være den, at man i disse situationer altid husker at indbyde lokale virksomheder til at give tilbud på en opgave, forudsat virksomhederne har de relevante kompetencer.

3 Min egen virksomhed som eksempel: Jeg driver siden d. 1/ Kalø Kommunikation som et bureau med speciale i PR, pressekontakt og kommunikationsstrategi. Det sker blandt andet på baggrund af uddannelser som cand. mag. og journalist og ud fra en erhvervserfaring, der tæller mange år som kommunikationschef i to forskellige organisationer samt stillinger som chefkonsulent i kommunikationsbranchen. I min kundeportefølje har jeg adskillige kendte virksomheder, organisationer og offentlige institutioner men ikke Syddjurs Kommune. Selvom jeg, straks efter at have etableret min virksomhed, rettede henvendelse til samtlige forvaltningsdirektører for at gøre opmærksom på min eksistens, har jeg aldrig været indbudt til at give pris på nogle af de mange relevante kommunikationsprodukter, som jeg ved, kommunen får udført i løbet af året. I al beskedenhed undrer jeg mig over den fremgangsmåde, især da jeg ved, at jeg prismæssigt er særdeles konkurrencedygtig i forhold til de store kommunikationsbureauer, som jeg kvalitativt matcher fuldt ud. Med venlig hilsen Oprettet af Henrik Vinther den 5. maj kl. 14:39 Administrationsudgifte r Henrik Vinther. I følge et nylig offentliggjort landkort i Jyllands Posten fremtræder Syddjurs - sammen med f.eks. Norddjurs - som en del den gruppe af kommuner, der har den dyreste administration. Byrådet bør fastsætte et mål der bringer Syddjurs kommune i den billigste gruppe. Det er nødvendigt for at sikre kommunens mulighed for at levere ordentlige ydelser til børn og ældre. Ifølge undersøgelsen i Jyllandsposten (artikel d ) var landsgennemsnittet 13,4 administrativt ansatte pr 1000 indbyggere. Syddjurs Kommune ligger med 11,9 i den 2. laveste gruppe. Oprettet af Hardy Vinter den 9. maj kl. 16:23 Møder Man hører ofte blandt ansatte i Syddjurs, at der bruges alt for megen tid på møder. Syddjurs bør fastsætte et mål for minimereing af tid til møder. Der bør fastsættes mål for reduktion af tidsanvendelsen til møder i Syddjurs kommune. I Syddjurs kommune skal der altid ske en vurdering af nødvendigheden antallet af møder, der skal altid fastsættes et sluttidspunkt for møder, der skal altid vurderes på hvorvidt færre deltagere i møderne kan give det samme reultat. Syddjurs Kommune har skullet spare lige fra starten og der er som på andre områder sparet betydeligt også på de administrativt ansatte. Dette er et mål, at kommunen altid har så effektiv en administration som muligt. Kommunen skal ikke holde flere eller længere møder end nødvendigt. P.t. undersøges om vi via et konferencesystem kan afskaffe køretid og ad den vej effektivisere og nedbringe den tid der går til nødvendigt koordinering via møder. Oprettet af Hardy Vinter den 9. maj kl. 16:29 Lærernes undervisningstid I flere kommuner er der fastsat et mål for øgning af den enkeltes lærers tid til undervisning af eleverne. I Syddjurs kunne det f.eks. være en øgning på 1 time pr. lærer. pr. uge (uden omkostniger). I nogle kommuner har skolelederen krævet, at lærernes tid til pædagiske dage m.v. skal klares I Syddjurs kommune er lærernes undervisningstimetal i henhold til Lokalaftale / Arbejdstidsaftale 08 vedr. lærernes arbejdstid fastsat til max. 751 timer pr. år (25 lekt. pr. uge). Marit Aasland:

4 Oprettet af Hardy Vinter den 9. maj kl. 16:37 Pauser Oprettet af Hardy Vinter den 9. maj kl. 16:44 egnsteater udenfor de 200 undervisningsdage. Der kan f.eks. i respekt for overenskomsten med lærerne kræves, at de møder ind til pædagogiske arrangementer i en del af skoleferierne, særligt børnenes sommerferie. Det er faktisk en del af lærernes arbejdstid. Blot kræver det politisk og administrativ ledelsen, at effektivere tidsanvendelsen. De ansatte i Syddjurs arbejder naturligvis efter overenskomster. En del af overenskomster handler i sagens natur om arbejdstid. De allerfleste skal præstere 37 timer pr. uge inkl. en frokostpause på en ½ time, hvor de ansatte dog skal være til rådighed for arbejdsgiver. Praksis - eller arbejdskulturen om man vil - har også i Syddjurs undergået en udhuling af overenskomsten. Der er I syddjurs mange eksempler på, at der er langt fra en arbejdstid på 37 timer for mange forskellige arbejdsgrupper. Det er en opgave for den politisk ledelelse, at sørge for at skatteydere får leveret den overenskomstfastsatte ydelse for skattebetalingen. Det er vigtigt med kulturelle oplevelser. Oplevelserne skal dog ikke nødvendigvis indhentes i egen baghave. I syddjurs har vi ikke langt til enten Århus eller Randers. Og når vi har etableret et egnsteater i Rønde til 3-4 mio kr. årligt er det ihvertfald ikke regeringens eller andres skyld. Det er Byrådets eget valg. Overvej udgiften i forhold til skal opgaver som skole og ældrepleje. Oprettet af Hardy Vinter den 9. maj kl. 17: , anlægsudgifter Vær ordentligt med beslutningsgrundlaget for nye anlægsudgifter. Der er grænser for hvad skatteyderne kan betale. Det er nautrligvis altid o.k. at et flertal benytter sin rå magt. Men er det nu fornuftigt i det lange løb? Den økologiske landmand Carsten Bech argumenterer i lokalpressen for den økonomiske formuft i at bygge et nyt specialcenter. Anbefaling: lad den økologiske landmand om at beregne foderstofenheder og EU arealstøtte m.v. og lad fagfolk komme med indstilling om prisen på nye skolebygninger. Pædagogiske dage for lærerne klares som udgangspunkt altid udenfor undervisningstiden typisk på lørdage/i weekender og i sidste uge af elevernes sommerferie. I uge 31 i 2010 afholdes både pæd. dage lokalt på skolerne ud fra lokalt valgte emner samt en fælles pæd. dag for alle kommunens dansklærere vedr. brug af IT i dansk. Overenskomsterne skal overholdes. Det er en ledelsesopgave at rette op på forholdene, hvis der som beskrevet har udviklet sig en kultur med at afholde længere pauser end aftalt. Egnsteateret tilbyder forestillinger for børn, unge og ældre i Syddjurs. Det betyder at medgået tid og transportudgifter kan minimeres når det lokale teatertilbud kan benyttes. Syddjurs Egnsteater er etableret i en tidsfastsat periode. Herefter kan egnsteateret evalueres og en ny beslutning træffes. Tina Degn Oprettet af Hardy vinter den 9. maj kl. 17:54 BORGERservice Brug dog de lokaler Kommunen allerde ejer, i stedet for at gældsætte kommunen yderligere ved at bygge et nyt specialcenter. Nedlæg Borgerservice-satellitterne i Kolind, Rønde og Hornslet, og udstyr nogle af medarbejderne med bærbare computere med mobil bredbånd. Lad dem køre ud til de borgere, som har brug for hjælp/direkte kontakt. F.eks. med fast træffetid nogle timer om ugen på plejecentre/dagcentre. Alle borgere, som er i kontakt med kommunen, skal have oprettet en digital signatur, evt. med hjælp fra en ansat. Meget få borgere har reelt brug for at besøge Borgerservice. Personligt er det kun, når jeg skal have forenyet mit pas hvert 10. år. Besparelsen ligger i, at de medarbejdere, som betjener Borgerservice-satellitterne nu kan bruge meget af deres tid på anden sagsbehandling, og få glæde af at være samlet på een lokation, med deraf følgende dynamik og sparring mllem kolleger. Initiativer er p.t. i gang omkring disse emner a) Understøtter nuværende drøftelser om nedlæggelse af Borgersatelliterne, som afventer evaluering af Borgerservice i Bibliotekerne i marts b) Understøtter allerede godkendte initiativer om borgerservice opsøgende virksomhed i 2011 til eksterne inst. og foreninger. Specifikt udvide Henrik Friis

5 Desuden er der besparelser til vedligehold af "rådhusene". servicen målrettet for se IT svage grupper. Projektet Den røde tråd tager kontakt til dagcentrenes datacentre for samarbejde. Oprettet af Tommy Beck Kobberøe den 11. maj kl. 09:19 Flere unge i beskæftigelse Oprettet af Jens O Pedersen den 11. maj kl. 11:21 Tiltræk flere turister Oprettet af Lars Clement den 11. maj kl. 14:38 forundring Oprettet af peter gerdsen ebeltoft den 13. maj kl. 10:29 Helhedsskole i Syddjurs Når kommunen fremover udliciterer / bestiller opgaver i forbindelse med byggearbejder mv hos selvstændige erhvervsdrivende, bør kommunen stille krav i sit udbudsmateriale, at opgaven alene kan vindes / indgås, hvis den erhvervsdrivende opretter praktikplads samt ansætter en lærling i sin virksomhed. Det vil på sigt betyde større beskæftigelse = større skatteindtægt = mindre offentlige udgifter = mindre flaskehalsproblemer, når opsvinget igen sætter ind. Det er den unge generation, der skal skabe inovation og drive kommunen fremover. Vi har ikke råd til at tabe den generation på gulvet. Brug lidt penge på fjernelse af tang på strandende omkring I HØJSÆSONEN - Det vil tiltrække flere badeturister - det vil gøre gavn for de erhvervsdrivende osv. osv. Gør noget ved turismen!!!!!!!!!!!!!!! Jeg er førtidspensionist har nogle timer ved siden af ved at køre taxi jeg har søgt 4 gange for at få min ejen taxi men bliver afvist hver gangvi er fler der har søgt det kunde jo være vi en dag kunde klare os selv jeg er tidlige i mange år været selstændig i århus. hvad med at lave sommer husene om til helårs dette ville give en masse skat til kommunen eller hvorfor bliver så mange børn kørt ud af kommunen med taxi har i set at flere taxi vogmænd tjener fedt på det vi har så mange tomme lokaler rundt i kommunen hvorfor skal børnene køres så langt væk. I helhedsskolen tænkes skole og SFO sammen, og der blødes op på det skarpe skel mellem undervisning og fritid. De steder det praktiseres er der stor tilfredshed med ordningen. Folketingspartierne generelt støtter tanken og statsministeren ønsker at sætte fart på indførelse af helhedsskolen. Helhedsskolen imødekommer kommunens områdemål om mere samarbejde mellem skole og SFO, og der opnås mere kvalitet for pengene. Derfor bør kommunen skabe mulighed for, at de skoler, der ønsker det kan indføre en helhedsskoleordning efter egen model. På Molsskolen har vi søgt kommunen om lov til at lave en helhedsskole, og har dokumenteret, at ordningen vil være økonomisk neutral, ja endda giv en økonomisk fordel for kommunen. På vælgermøder forud for valget sidste år støttede alle partierne tanken om en helhedsskole, og vi har naturligvis tillid til, at politikerne stadig mener det. Vi ønsker, at Syddjurs skaber innovation og kvalitetsudvikling, også på skoleområdet. Oversendes til en drøftelse i Økonomiudvalg og efterfølgende i byrådet. Skal Syddjurs Kommune i højere grad end vi har gjort det tidligere indsætte sociale klausuler i vores kontrakter. Kommunen står for rengøring af de mange badestrande i Syddjurs. Der findes gode badestrande overalt, hvorfor fokus især er rettet mod kommunens Blå Flag-strande, der navnlig tiltrækker turisterne. Forekomst af tang kan aldrig undgås på de østvendte kyster, og tangen bliver kun fjernet i de værste tilfælde. Taxibevillinger uddeles af NTM-udvalget efter gældende regler. Et af områdemålene i 2010 er SFO som integreret del af skolens virksomhed. Alle skoler arbejder med at intensivere samarbejdet mellem skole og SFO med henblik på at optimere det pædagogiske potentiale ved tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Molsskolen har i juni 2010 fået politisk godkendelse til at iværksætte helhedsskolemodel i skoleåret 2010/11. På baggrund af erfaringerne herfra vil der i 1. kvartal 2011 blive taget stilling til om modellen skal udbredes til øvrige skoler. Morten Hundahl Arne Gynther Marit Aasland: Med venlig hilsen Ole Ahlgren

6 Oprettet af Ole Ahlgren den 14. maj kl. 01:52 innovativ tænkning Skolebestyrelsen på Molsskolen Det er for defaitistisk blot at tale om besparelser for at forbedre kommunens økonomi, og vidner måske om, at der mangler innovativ tænkning et eller andet sted i systemet. Vi fra Djurslandsportalen ønsker en konference, gerne til november, med alle relevante parter vedr. mulighederne for at gøre det mere attraktivt at flytte til Syddjurs Kommune, og i den forbindelse undersøge hvordan vi tiltrækker nye virksomheder der giver jobmuligheder, samt hvordan vi får optimeret udbuddet af kulturelle oplevelser. - Det skal også undersøges, hvad der skal til for at vende kurven vedr. turistbesøg i området. Hvordan vækker vi f. eks. Ebeltoft af dens Tornerosesøvn, hvor man læner sig veltilfreds tilbage og hævder at seks dages Ebelfestival, Fregatten Jylland, Glasmuseet og stokroser og gamle faldefærdige huse er nok til at tiltrække og fastholde moderne turister? Se beskrivelsen af innovationsprojektet i Syddjurs Kommune. En god ide med en bred konference, der sætter fokus på hvordan de mange lokale interessenter kan arbejde sammen om at tiltrække flere borgere Mvh. Hans Vangkilde Medlem af bestyrelsen for Djurslandsportalen Oprettet af hans vangkilde den 14. maj kl. 11:35 Forskellige forslag Oprettet af Hanne Ravn den 15. maj kl. 14:18 Lad Maltfabrikkens ejer rive ruinen ned nu! Og fjern kommunens millionrisiko! Hvad med at se på alle de skolebørn, som pr. automatik får tildelt et buskort(skolebus) Måske bor nogle af dem tæt nok på skolen til at kunne cykle, eller måske har de en alder, der gør, at de ikke nødvendigvis skal køre med bus. Det er bedre at bruge pengene til forbedring af cykelstier. Gå igennem samtlige kommunale bygninger og invester i forskellige "spareting" elpærer og lign: Det kan garanteret betale sig. Angående vejbelysning: Gå det igennem igen, denne gang i hele kommunen, måske kan man halvere lysstyrken, eller slukke de steder, hvorder alligevel ikke bor nogle endnu, eller slukke i tiden med "de lyse nætter". der må være andre og bedre måder at gøre der på end at blot slukke lyset i Ebeltoft om natten Få nu lavet nogle autocamperpladser. Det kan være på havnen ved Nappedam, på havneområdet i Ebeltoft, ved færgehavnen, Følle Strand, på Mols, Helgenæs.. Der er uanede muligheder, og der går ikke noget fra campingpladserne, men man blier fri for, at camperne holder alle mulige steder. Måske bliverde en dag ekstra og lægger nogle penge hosde handlende. Kalø Slotsruin behøves da ikke konkurrence midt i Ebeltoft by, så lad nu den private ejer af Maltfabrikken rive l... ned! Sådan at kommunen ikke pludselig skal betale mange millioner kroner for at købe molevitten tilbage - jævnfør notatet fra kommunens egen jurist fornylig. Med andre ord må det ny byråd nu fjerne de betingelser, som det gamle byråd pålagde ejeren. Men byrådet kan da passende opfordre ejeren til at stille denne centrale plet jord til rådighed for parkerede biler, med eller uden P-afgift. Og med sådan anvendelse indtil ejeren får kommunens godkendelse til andet byggeri på stedet. Vil byrådet offentliggøre juristens notat på nettet, sammen med en oplysning om, hvad det er kommunen skal betale til ejeren, hvis det bliver tilbagekøb, der bliver nødvendigt. Jeg mener at Retningslinjer for vederlagsfri befordring er fastsat i Folkeskoleloven 26, og kommunen følger disse retningslinjer, som kan ses på / Skoler/Folkeskoler/Skolebuskort. Der vil i samarbejde med de lokale campingpladser blive etableret camperpladser. Målet er at det er etableret fra sæsonen Byrådet vil i efteråret behandle forslag til lokalplan for maltfabrikken. Marit Aasland Skolebus: Birgit Toudal Elspare Tina Degn Autocamper pladser

7 Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 15. maj kl. 15:59 Få Rønde Fjernvarme til at betale ny vej ved Rønde Skole og kommunens ny boligområde i Røn huske noget med 6-7 millioner kr. Lad os dog spare dem! Trafikforholdene omkring Rønde Skole trænger i dén grad til markante forbedringer, især af hensyn til gående og cyklende børns sikkerhed og tryghed. Derfor må det være oplagt at få Rønde Fjernvarme til at finansiere en ny vej fra Århusvej, bag om skolen og fodboldbanerne, op til fjernvarmeværket. Ud over at være vej for de store halmlæs, der i stigende tal skal føres igennem til det udmærkede værk, kan en sådan vej også bruges af biler og busser til skolen og idrætscentret - samt til kommunens ny boligkvarter ved Ladegårdsparken (Rønde Vest). Kommunen ejer jo i forvejen marken, der forbinder Århusvej med Rønde Vest og fjernvarmeværket. Og kommunen er jo nu blevet vejmyndighed for Århusvej, efter amtets nedlæggelse. Vejen kan passende anlægges på bagsiden af det brede læhegn ved fodboldbanerne. Og den kan måske samtidig lægges hen over kommunens hus med adressen Århusvej 4, så det aldrig mere tages i brug som menneskebolig. Veje og Trafik vurderer løbende trafiksikkerheden og forbedrer denne. Der indgår ikke en ny vej i de kommunale planer. Arne Gynther Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 15. maj kl. 16:09 Spar studieture uden for Djursland Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 15. maj kl. 17:27 Spar fortsat "medietræning" og løn til kommunikationseksperter! Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 15. maj kl. 17:34 Få ulønnede medarbejdere på Uden at vide præcist hvor meget kommunen vil spare pr. år (dét kan forvaltningen måske fortælle?), så alligevel: fra nu af og i resten af valgperioden betaler kommunekassen kun for politiker-studieture, som holder sig inden for Syd- og Norddjurs Kommuner. Og som derfor heller ikke kræver udgifter til hotel o.l. Byrådsmedlemmer inviteres derimod til at komme mere ud i den lokale virkelighed. Både gruppevis (et udvalg eller en partigruppe, fx). Men også enkeltvis, hvor man uden tvivl med stort udbytte kan få lov at være praktikant hos nogle af kommunens ansatte. Bl.a. i ældreplejen. Eller i arbejdet med de demente på Værestedet i Rønde. Eller med specialskole-eleverne. Undertegnede er gerne guide eller kontakt-skaber... Selvom visse toppolitikere fra V og K i disse dage bliver afsløret i at have ladet skatteyderne betale mange kr. sedler for såkaldt medietræning (med kendte TV-journalister som lærer og opkræver), så foreslår jeg at Syddjurs fortsat undlader et sådant misbrug af offentlige midler. Det gælder også ansættelse af kommunikations-eksperter, som mig bekendt er ansat til overflod hos de socialdemokratiske borgmestre i København (over 100 hos Frank Jensen) og Århus - mener at huske tallet 43 hos Nicolai Wammen! Så lad os holde den konto på 0 kr. her i Syddjurs, også fremover, tak! Inspireret af den sørgelige bedrageri-sag, hvor en sagsbehandler stjal ca. 1,6 mill. kr. fra kommunekassen (kontoen for begravelsestilskud) foreslår jeg at økonomiudvalget og Syddjurs Kommune har afsat kr. i budgettet under den politiske organisation til kurser, møder, gæster, deltagelse i diverse KL arrangementer og konferencer. Det skønnes væsentligt at byrådspolitikere kan deltage i møder og konferencer også uden for Nord- og Syddjurs kommunegrænser Syddjurs Kommune har indbyggere, ca 3000 ansatte, og en omsætning på 2 mia kr. Ingen virksomhed af den størrelse og slet ikke en offentlig virksomhed, må undervurdere betydningen af at kommunikere på en god måde, og få have en god dialog med medarbejdere og offentlighed. I Syddjurs Kommune er det opfattelsen at lederne på alle niveauer skal have ansvaret for kommunikation. Der er ansat én kommunikationskonsulent i kommunen, som arbejder med personaleblad, udvikling og drift af hjemmeside, pressekontakt, rådgivning og en lang række øvrige opgaver. Det er meget få ressourcer i en virksomhed af denne størrelse. Syddjurs Kommune har et tæt samarbejde med jobcentret og andre aktører om at beskæftige ledige, i Brian Slot

8 samfundstjeneste! socialudvalget tager kontakt til Kriminalforsorgen vedr. muligheden for at få nogle dygtige medarbejdere ud og arbejde for kommunen på Samfundstjeneste. Jeg tænker også - men ikke kun - på de implicerede, der måtte blive dømt i nævnte bedrageri-sag. Enten for medvirken eller for hæleri. Jeg tænker også på andre dygtige personer, fx Klaus Riskær, der i 5 år repræsenterede Venstre i EF-Parlamentet. Og Peter Brixtofte, som jo udover at være V-borgmester i Farum, også var V-medlem af Folketinget et par årtier - og skatteminister i VK-regeringen i 80'erne. De vil uden tvivl kunne yde en fin indsats for Syddjurs Kommune, helt uden løn. virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og andre som af den ene eller anden årsag ikke har et job. Der er stor fokus på, at give så mange som muligt en mulighed for at komme i berøring med arbejdsmarkedet på den måde. Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 15. maj kl. 17:43 Giv dagplejerne og deres 4-5 børn fri bane på fortovene overalt i kommunen! Lad en gruppe ansatte gå ud på kommunens fortove med passende værktøj og fuldmagt til at rydde fortovene for fritvoksende grene og hække, som mere eller mindre umuliggør passage for en dagplejer med et barn ved hvert barnevogns-hjørne. Regningen sendes til den enkelte have-ejer/lodsejer, som gør brug af denne kommunale service. For at undgå unødigt bureaukrati kan regningen i hvert enkelt tilfælde fastsættes til at være identisk med p-afgiften (altså p.t. 510 kr.) for biler, der er ulovligt eller uregelmæssigt parkeret. Fortovs-rydningen vil give lønnet beskæftigelse til nogle ledige, vil give lidt penge i kommunekassen, og vil øge kommunens chancer for at finde nye dagplejere i bl.a. Rønde. Der er ikke lovhjemmel til den foreslåede løsning. Arne Gynther Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 16. maj kl. 06:58 Slå alle tre kommuneskoler i Ebeltoft sammen til én Ebeltoft Skole Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 16. maj kl. 14:15 Udpeg én forsikringsansvarlig medarbejder Byrådet bør nu slå alle tre skoler i Ebeltoft sammen til én skole. Det gælder både Skelhøjeskolen, Toftevangskolen og Egedalskolen. Rent fysisk og praktisk ligger de jo lige ved siden af hinanden, sammen med den lokale svømmehal, sportsbaner og andre idrætsfaciliteter. En sammenslutning vil både være billigere for kommunen og bedre for børn, forældre og personale. På baggrund af byrådets skriftlige svar i bedragerisagen, og på baggrund af det nylige indbrud i ét af kommunens huse (Århusvej 4, Rønde), foreslår jeg hermed, at økonomiudvalget sammen med kommunaldirektøren udpeger én forsikrings-ansvarlig i forvaltningen. Denne sagsbehandler kan så være den faste kontaktperson for både forsikringsselskab(er), politi, forvaltning og byrådet. Bør iværksættes straks, så kommunekassen - og kommunens ejendoms-værdier - ikke lider flere unødige tab. Der er i foråret 2010 lavet kommissorium for udarbejdelse af notat vedr. fremtidig skolestruktur i Ebeltoft.. Notatet udarbejdes i perioden august 2010 januar 2011 med henblik på politisk sagsbehandling / beslutning i 1. kvartal Skolelederne på de to skoler er tovholdere på arbejdet og har ansvar for at relevante medarbejder-fora samt de to skolers skolebestyrelser inddrages i processen. Det er rigtigt set, og vi har netop derfor én forsikringsenhed i Syddjurs Kommune, med 2 medarbejdere, som sikrer den nødvendige koordinering af forsikrings og risikostyringsområdet. Der skal hele tiden være stor opmærksomhed på dette, for at reducere værditab ved forsikringsskader, herunder også den tid der går hos medarbejdere med nyetablering og genanskaffelse. Marit Aasland: Brian Slot Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 17. maj kl. 09:10 Kommunale interne møder IT-løsninger I større firmaer er der et kæmpe-forbrug af tid og transport-kr. ifm. afholdelse af møder. Det er måske tid nu at høste frugter af de IT investeringer, som blev gjort ifm. med sammenlægning af de 4 kommuner. I mellemtiden er IT-mødeprodukter modnet og nu klar til anvendelse. Vi er enige om at der kan skabes rationaler og kompetenceløft via udnyttelse af de virtuelle muligheder, både i adm. I inst. og skoler og ved IT understøttet læring og kompetenceudvikling. Henrik Friis

9 Personligt arbejder jeg i et større firma med flere lokationer, hvor vi flittigt anvender denne type værktøjer i dagligdagen, og min mødetid er reduceret til et minimum dvs. oftest ikke spildtid til transport og ikke mindst 0 kr. for at komme frem til møderne fordi jeg deltager fra min PC også sommetider hjemmefra. Flg. er en opremsning af IT-løsninger, som ikke alle nødvendigvis er egnet til den kommunale organisation, men den sondring må andre foretage. Typiske møde-scenarier, som vi sikkert alle kender: Informationsorientering til organisationen. IT-løsning: Web-broadcast Karakteristika: Én informationsformidler mange tilhørere. Kan følges live på medarbejdernes pc, efterfølgende gemmes på central server og ses lejlighedsvis. Ingen dialog. Anvendelses-eks.: Information om ny strategi, forretningsgange ell. lign. Informations- og konferencemøde. IT-løsning: Web-meeting Karakteristika: Én mødestyrer med oplæg/præsentation/foils/agenda. flere deltagere. Mulighed for dialog ved at deltagerne rækker fingerne op med et klik og får ordet. Mødeleder har mulighed for at tegne/forklare og uddybe evt. overdrage præsentationen, så en deltager eks. kan overtage tavlen og forklare. Anvendelses-eks: Ledermøde, projekt/arbejdsgruppe. Online videomøder Understøtter det er allerede igangsatte forberedende arbejde på at etablere online konferencemuligheder, både internt og med borgere Se din Sagsbehandler Der skal nødvendigvis afsættes midler, som kunne finansieres af kørselsbudgettet E-learning kan udvides meget, som en del af HR understøttelsen, instrauktioner m.v. Der er taget kontakt til Børsen E learning vedrørende konkrete tiltag. Forslag om projektgruppe som direkte har fokus på udvikling og implementering af de digitale kommunikationsmuligheder og den nødvendige kulturforandring. Kollega-møde. IT-løsning: Net-meeting Karakteristika: 2 kollegaer skal se på samme sag/dokument. PC- ere connectes og man kan se/dele/overtage hinandens pc og tale over samme forbindelse. Anvendelses-eks.: Kollega-assistance/inddragelse. Kollega-kort besked. IT-løsning Short-message. Karakteristika: korte her-og-nu-beskeder/forespørgsel, som man ved kræver en kort dialog. Hurtig nem kommunikation.. Anvendelses-eks.: Anvendes når en mail-besked/dialog er for langsom E-learning Etablering af kurser og -materiale, der gemmes på central server. Medarbejdere kan tage disse kurser når det har relevans og medarbejderne har ledig tid. Telefonmøder (kræver ikke PC) Karakteristika: Informationsmøder med kun mundligt indhold. Alle deltagere ringer op til et møde-tlf.nr., hvor mødeleder styrer mødet. Anvendelses-eks. Gruppe-møder som kun kræver mundtlig kommunikation. Afrundning: IT-værktøjerne kræver naturligvis at deltagerne har PC - dvs. målgruppen er fortrinsvis administrative funktioner/medarbejdere. Fordelene med disse administrative kommunikations-værktøjer er at mødedeltagere ikke nødvendigvis er på samme geografiske lokation og dermed besparelse i tid og kørselsgodtgørelser. Værktøjerne er ikke egnet til alle mødeformer og medarbejdere, men skal nøje udvælges! Undskyld hvis det blev lidt teknisk og for de engelske betegnelser, men funktionelt er det ikke så

10 Oprettet af Finn Olsen. Rønde den 17. maj kl. 21:54 Een telefon pr medarbejder. kompliceret I mange organisationer har medarbejdere både fast-nr. + mobil-telefon. Men er det nødvendigt? De fleste medarbejdere har reelt kun behov for et tlf.nr. de kan kontaktes på. Afdelings-numre som er funktionsbemandet skal naturligvis bevares. Fordele: Nemmere omstilling fra reception, nemmere at kontakte når medarb. kun har eet tlf.nr. Besparelser: Færre telefoner/abonnementer, opkoblinger, fejl-omstillinger. Enig med forslagsstiller. IT udarbejder konkret forslag til implementering, herunder beskrivelse af rationalet. Henrik Friis Oprettet af Finn Olsen. Rønde den 17. maj kl. 21:57 Bevar ide-portalen Oprettet af Finn Olsen, Rønde den 18. maj kl. 08:21 Kæmp for bevarelse af Mols-Linien til Ebeltoft Denne ideportal bør bevares, da nye ideer til stadighed dukker op. Der bør fremover være mulighed for at 'aflevere' ideen, når man lige får 'den gode ide'. Borgerinddragelse og -ansvar for kontinuerlig optimering af kommunale funktioner. Ingen ide er for lille eller for stor. Når man tænker på alle de problemer, der er med både personbiler og lastbiler til og fra Mols- Liniens færger i Århus, var det måske på tide, at tage den gamle ide om omfartsvejen om Ebeltoft op igen. Få færgerne tilbage til Ebeltoft. På en almindelig borger virker det helt forkert, at alle personbiler og lastbiler skal køre igennen landets næststørste by, for at komme ud på "det store vejnet". Nu er der kommet tilslutning til Djursmotorvejen, så lidt visionær og lidt større tanker om infrastukturudbygningen i Syddjurs, kunne være meget forfriskende. Ideportalen har vist at mange borgere og medarbejdere er interesserede i at give ideer og kommentarer. Det vil vi sikre fortsat mulighed for. Syddjurs kommunes visioner vedr. infrastrukturen er beskrevet i Masterplanen for infrastruktur på Djursland. Der er vedtaget sammen med Norddjurs kommune. Ønsket om opgraderingen af rute 15, 16 og 21 (færgevejen) til motortrafikvej indebærer bl.a. en omfartsvej ved Ebeltoft til færgehavnen. C3%A5d+og+N%C3%A6vn/materiale/dur/dur_masterplan _infrastruktur.pdf Oprettet af Lars Hoffmeyer den 18. maj kl. 17:38 Fokuser på bosætning Fokuser hårdt og konkret på bosætning - tiltræk "kunder" fra skejby mv. Udvalget for plan, udvikling og kultur er p.t. ved i forlængelse af vedtagelsen af den nye kommuneplan at udarbejde en bosætningsstrategi. Strategien vil indeholde en handleplan og blive opfulgt af markedsføringstiltag, opdatering af hjemmeside og pjece til nytilflytter m.m. Derudover undersøges p.t. muligheder for kommende udstykninger i forlængelse af kommuneplanens arealudlægninger. den 20. maj kl. 13:46 Tilflytning og besparelse med omtanke den 20. maj kl. 13:49 Service til bygherrer Skaffe tilflyttere / skatteydere. Konference snarest om hvordan! Indtrængende appel om besparelser med omtanke så de ikke på sigt bliver en omkostningsbyrde. Hvad med at smøge ærmerne op og knokle os ud af pengemanglen. Service til bygherrer. Ryd problemer hurtigt af vejen. Både erhverv og bolig. Skaber vækst og tilflytning. Se tidligere svar Gode projekter giver færre udfordringer. Vores erhvervsservicekonsulenter arbejder hele tiden på at skabe bedre service for erhvervsvirksomheder, der Brian Slot Nich Bentsen Tina Degn Tina Degn

11 ønsker at bygge. den 20. maj kl. 13:50 Fokus på sygefravær Fokus på sygefravær - bedre de fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Sundhedfremmende tiltag - giver mindre sygdom Problemer opfattes ofte forskelligt og det kan være svært at forstå, hvorfor regler og love nu engang er som de er, men de er ens for alle. De sidste to år har der været arbejdet målbevidst med at nedbringe sygefraværet med en række initiativer. Sygefraværet er faldet i 2009 og faldet forsætter i de første to kvartaler af Målet for nedbringelse af sygefraværet har de sidste to år været en nedbringelse med 10%. I 2009 blev dette mål ikke nået. Sygefraværet faldet med ca 4-5%. Målet om en 10% fald i sygefraværet er fortsat gældende i 2010 den 20. maj kl. 13:52 Kun et bibliotek Kun et bibliotek (Superbibliotek) og resten bogbusser Interessant forslag, som vil indgå i arbejdet med en biblioteksplan for Syddjurs Kommune. den 20. maj kl. 13:55 Forældrekurser om bøvlede unge kurser for forældre for at håndtere "bøvlede" unge så de kan blive hjemme i familien. Hvorvidt forslaget vil medføre en besparelse vides ikke, men forslaget er nytænkende i forhold til ændringer i samfundet. Støtte til forældreopgaven for forskellige grupper indgår i opgaverne for Familieværket. den 20. maj kl. 13:56 Pædagogik for drenge Skab en pædagogik for drenge og ikke bare for piger En opgave der skal og bør arbejdes seriøst med ude på den enkelte skole. De pædagogiske indsatsområder på hver enkelt skole afspejles i skolernes respektive bidrag til kval.rapporten. Oprettet af Tange den 20. maj kl. 13:56 Mulighed for at indføre helhedsskole på alle skoler kommunen giver mulighed for at skolerne kan indføre helhedsskoleordningen efter egen model. Begrundelse: -større samarbejde mellem skole og sfo - mindre skel mellem undervisning of fritid - mere kvalitet for pengene - folketingspolitikere anbefaler at indføre helhedsskole Økonomi - er økonomisk neutralt endda en mindre besparelse Et af områdemålene i 2010 er SFO som integreret del af skolens virksomhed. Alle skoler arbejder med at intensivere samarbejdet mellem skole og SFO med henblik på at optimere det pædagogiske potentiale ved tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Molsskolen har i juni 2010 fået politisk godkendelse til at iværksætte helhedsskolemodel i skoleåret 2010/11. På baggrund af erfaringerne herfra vil der i 1. kvartal 2011 blive taget stilling til om modellen skal udbredes til øvrige skoler. Oprettet af Ole Ahlgreen den 20. maj kl. 14:09 kommunale grunde Kommunale grunde i Hornslet, Ryomgård mv. Der arbejdes for øjeblikket på en kommunal bosætningspolitik, som også vil sætte fokus på kommunale grunde i hele kommunen. sen Tina Degn Jytte Dalgaard Marit Aasland: Marit Aasland: Tina Degn

12 den 20. maj kl. 14:12 Resultatløn i kommunen Resultatløn i kommunens administration Resultatløn er en del af muligheden i ny løn. Er ikke brugt endnu i Syddjurs Kommune. Primært da den løndel der p.t. er til forhandling i forbindelse med ny løn ikke er vurderet stor nok til at give en meningsfuld resultatløn. Økonomiudvalget og direktionen drøfter årligt lønpolitikken i Syddjurs Kommune. sen den 20. maj kl. 14:15 Evaluering af førtidsmodtagere Evaluering af førtidsmodtagere Der er stor enighed med forslagsstilleren om vigtigheden af, at det er vigtigt så vidt muligt at undgå at få folk på førtidspension. Derfor er der i øjeblikket ved at blive set på, om der kan gøres mere for at undgå at folk kommer på førtidspension, kan der laves en endnu grundigere afdækning end der allerede sker, for at se på om der er andre muligheder Andersen den 20. maj kl. 14:15 Brug de friske ældre Hvordan kan vi bruge de friske ældre til opgaver som kommunen skal løse - i et aftalt samarbejde I forbindelse med sektorplanarbejdet på ældreområdet er et af de politisk udvalgte fokusområder netop frivillighedsområdet. Jævnfør kommissoriet for det videre arbejde hermed skal der fokuseres på følgende områder i efteråret 2010: Frivillighedsområdets organisering og forankring nuværende og fremadrettet Indholdet i frivillighedsarbejdet Grænseflader mellem frivilligt arbejde og personalestyret arbejde Økonomi i det frivillige arbejde Koordinering og organisering på nye måder Udarbejdelse af en egentlig frivillighedspolitik på ældreområdet. Andersen Ingelise Juhl den 20. maj kl. 14:16 Een medarbejdertelefon den 20. maj kl. 14:17 Behandle vores børn "hjemme" den 20. maj kl. 14:18 Et fælles rådhus Een medarbejdertelefon fastnet eller mobil - ikke funktionstelefon. Satse benhårdt på at behandle vores børn "hjemme" Et fælles rådhus vil give bedre koordinering og mindre kørsel. Kan man evt. lease i stedet for at bygge Der udarbejdes konkret forslag som understøtter tilsvarende forslag. Lokale tilbud indgår i Familieværkets opgaver. Der er udarbejdet et kommissorium for vurdering af flere lokale døgntilbud Der ville være mange fordele ved at have ét fælles rådhus. På nuværende tidspunkt undersøges det at gå fra Henrik Friis Jytte Dalgaard Brian Slot

13 4 til 3 administrationsbygninger, og analysen vil blive forelagt byrådet i forbindelse med budgetprocessen. Byrådet har tidligere drøftet muligheden for at bygge et nyt rådhus til afløsning for de nuværende 4 administrationsbygninger, men det blev udsat pga. manglende økonomi. Det er ikke muligt at lease bygninger som det har været anvendt i nogle kommuner for år tilbage. De administrative besparelser kan ikke forrente et nybyggeri af den størrelse. Mulighederne vil dog løbende bliver vurderet. den 20. maj kl. 14:19 Græsklipning Drop græsklipning på kommunale grønne arealer Udføres i henhold til nuværende funktionskrav besluttet af den 20. maj kl. 14:20 Tænk langsigtet Tænk mere langsigtet feks miljø- og energipolitik - koster lidt mere på den korte bane - men sparer en masse i det lange løb i kr. og miljøskader byråd. Ja, det er en god ide og Syddjurs Byråd har således allerede i 2007 beskrevet en række langsigtede mål på dette område i kommunens energiplan samt afsat midler til arbejdet. Energiplanen er p.t under revision og der lægges op til at forsætte dette arbejde. Arne Gynther Birgit Toudal den 20. maj kl. 14:50 Brugerbetaling En grad af brugerbetaling på mange offentlige ydelser den 20. maj kl. 14:50 Prisen ned på byggegrunde Sæt prisen ned på modnede byggegrunde. Få dem solgt. Få nye skatteydere. Prisniveauet for byggegrunde skal ikke ligge under markedspriserne, og udgifterne forbundet med etablering skal dækkes kommunens værdier skal ikke foræres væk. Men derudover er det rigtigt at kommunen løbende skal fokusere på at der tilbydes attraktive byggegrunde, som det f.eks. ses i Rønde med de nuværende udstykninger. Nu sælges der byggegrunde igen, efter et par år med meget lille aktivitet. Brian Slot den 20. maj kl. 14:51 Bevar idebanken Bevar idebanken Ideportalen har vist at mange borgere og medarbejdere er interesserede i at give ideer og kommentarer. Det vil vi sikre fortsat mulighed for. den 20. maj kl. 14:52 Reducer midler til frivillighedsrådet Reducer midlerne til frivillighedsrådet. Der er ikke fornuftige projekter. Alle de midler der anvendes til det frivillige område, bidrager til aktiviteter for borgere i Syddjurs Kommune. Brian Slot Tina Degn Bag alle projekter er frivillige ressourcer, som arbejder gratis for at skabe muligheder for borgere, der som oftest ikke har mange muligheder for social aktivitet.

14 den 20. maj kl. 14:53 Unødigt vejarbejde Unødigt udretning af vejsving ved Ahl Udføres for privat regning. Arne Gynther den 20. maj kl. 14:54 Mere motivation Mere motivation Syddjurs Kommune har en motiveret og engageret medarbejderskare og det på trods af at kommunen siden starten i 2007 har været underlagt hårde besparelser. Syddjurs Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads med stor trivsel, medindflydelse og arbejdsglæde. den 20. maj kl. 14:54 Klarhed om budgetkonsekvenser Klare udmeldinger om budgetkonsekvenser Det er meget væsentligt at politikere, borgere og medarbejdere har et sikkert beslutningsgrundlag når budgettet drøftes. Det forsøger vi at gøre så godt som vi overhovedet kan i de årlige budgetkataloger og i år i mere brede perspektiveringer der beskriver udviklingen og udfordringer på de forskellige områder den 20. maj kl. 14:55 Tag skolen alvorligt Skolen skal tages alvorligt! Faglig ekspertise. Af sidste års kvalitetsrapport fremgår at ca. 80 % undervisningen varetages af linjefagsuddannede lærere inden for de respektive fag med et spænd mellem skolerne på 72% - 99%. Skolerne arbejder meget bevidst med at skabe en god balance mellem de forskellige linjefag såvel ved rekruttering som ved prioritering af efteruddannelse. De sidste års besparelsesrunder har dog begrænset skolernes muligheder for at afsætte midler til efter-uddannelse. den 20. maj kl. 14:56 Annoncering Nøjes med annoncering i en ugeavis Kommune har aftale om annoncering i Adresseavisen og Ebeltoft Folketidende, som begge trykkes samme sted. Det vurderes i forbindelse med ny kontraktindgåelse, om der med fordel kan ske ændringer. den 20. maj kl. 14:58 Smidig byggesagsbehandling Hurtigere og smidigere byggesagsbehandling ( kan være ressourcebesparende). "Skrankeløsning" for småsager. Alle småsager d.v.s. ukomplicerede byggerier som f.eks. Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger behandles allerede i dag indenfor 14 dage, hvis der foreligger tilstrækkeligt materiale fra ansøger, og sagen ikke kræver dispensation fra nogen bestemmelser. Ofte afgøres sagerne på mindre end 14 dage. Forslaget vil indgå i den løbende udvikling og effektivisering af arbejdsgange på området. Marit Aasland: Brian Slot Birgit Toudal den 20. maj kl. 14:59 Fælles driftsselskab Lav et fælles driftsselskab med Norddjurs Kommune der skal vedligeholde vejene på hele Tvivlsomt om der er driftsfordele - den enkelte kommune

15 for veje på djursland den 20. maj kl. 15:02 Effektivt E- Handelssystem Djursland. Billigere drift / stordriftsfordele. Ensartet vejstandard. Effektivt E-Handelssystem Fakturering overholder aftaler med leverandører. Fakturakontor ift. aftaler. vil fortsat fastsætte standarder for vedligehold. Kommunen har investeret i E handelssystem, som samtidig understøtter nuværende ERP systemer ( økonomisystem). Økonomi/ indkøbsfunktionen har vurderet at der ikke er ressourcer til implementering på nuværende tidspunkt. Arne Gynther Henrik Friis Der bør snarest etableres et implementeringsprojekt, herunder en politik som understøtter forpligtende købaftaler og elektroniske bestillinger og kataloger. Potentielt kan der være et større økonomisk rationale, som samtidig understøtter en forbedret regnskabsopfølgning. Projektet er opført i den digitale strategi. den 20. maj kl. 15:12 Outsourcing af løn Som eksempel på en besparelse, som ikke er blevet afprøvet forinden. Lønadministrationen i Syddjurs Kommune er outsourcet pr 1 maj den 20. maj kl. 15:32 Kontrollere indkøbsaftaler Controllerfunktion, der sikrer, at indgåede indkøbsaftaler overholdes. Dem der køber ind for Syddjurs Kommune er i henhold til den af byrådet godkendte indkøbspolitik forpligtigede til at overholde indgåede indkøbsaftaler. Der er dog ingen formaliseret kontrol af dette ud over den indsigt som fås af kommunens indkøbschef i det daglige virke. sen Steen Thisted Tommy Pedersen For at styrke information om og opfølgning på indgåede aftaler overvejes det i forbindelse med budget 2011 at ansatte yderligere en indkøbsmedarbejder. Det overvejes også at indføre et e-handels modul til økonomisystemet, således at dem der køber ind kan vælge fra varekataloger svarende til de indgåede indkøbsaftaler. den 20. maj kl. 15:34 Markedsfør bosætning Markedsfør bosætningsmuligheder bedre Der arbejdes for øjeblikket på en ny bosætningspolitik for den 20. maj kl. 15:34 Reducer på medarbejdere ved ny IT Tvungen kobling mellem investering i IT og reduktion af medarbejdere. et samlet Syddjurs, hvor markedsføring indgår. Enig: Alle digitale investeringer skal indeholde konkrete ressourcemæssige rationaler herunder automatisering, selvbetjening m. Tina Degn Henrik Friis den 20. maj kl. 15:36 Sælg aktiver Salg af aktiver I de første år af Syddjurs Kommunes levetid, har der

16 den 20. maj kl. 15:36 Brug e-møder i stedet for kørsel den 20. maj kl. 15:37 Samdrift med nabokommune den 20. maj kl. 15:38 Bedre turistservice på nettet den 20. maj kl. 15:38 Rønde som uddannelsesby E-møder kan være ressourcebesparende. Samling af de administrative funktioner, så kørselstid undgås. Udnytte fordele ved at samdrifte med nabokommune. Bedre turistservice på nettet for at tiltrække flere turister til syddjurs Rønde som uddannelsesby - udbygning af bestående. været stor fokus på salg af aktiver senest med salget af Ebeltoft Camping. Byrådet har haft meget stor fokus på mulighederne for indtægter ved salg af jord og ejendomme. Der vil til budget 2011 bliver fremsat forslag om salg af yderligere aktiver. Se tidligere svar. Der arbejdes på konkret forslag. Vi undersøger hele tiden mulige samarbejdsmuligheder. Senest er Djurs Mad under opbygning i et interessentskab mellem Nord og Syddjurs kommuner Syddjurs Kommune arbejder aktivt for at understøtte en bedre turistservice på alle områder gennem Destination Djursland, herunder også en bedre turistservice på nettet. Der er en kommunal fokus på og opbakning til udvikling af Rønde som uddannelsesby. Brian Slot Henrik Friis Tina Degn Tina Degn Rønde udvikles som uddannelsesby, fra dette skoleår har VidenDjurs etableret uddannelsestilbud i Rønde. den 20. maj kl. 15:39 Motorvejen Kæmpe for motorvejen Opgradering af motortrafikvejen således at der etableres motorvej til lufthavnen er en af top-prioriteterne i Masterplanen for infrastrukturen på Djursland. Infrastrukturen på Djursland drøftes med transportministeren på møde i september 2010 den 20. maj kl. 15:40 Videokonferenceudsty r Videokonferenceudstyr for at spare kørsel, evt webcams Enig. Se tidligere kommentarer om emnet Henrik Friis den 20. maj kl. 15:41 Hjemtage børn Der er penge at spare ved at hjemtage børn i pleje til foranstaltninger i eget regi. Udvidelse af de lokale tilbud indgår i budgetmaterialet i overslagsårene. den 20. maj kl. 15:43 Gå over til el biler Skifte alle kommunens biler til elbiler. Stik kan også bruges af borgere ved betaling. Kommunens bilpark administreres fra 2010 i et samarbejde med et leasingselskab, der stiller bestemte biltyper til rådighed for kommunen. Når infrastruktur skønnes at være på plads, og når el-biler indgår i selskabets portefølje af biler, kan udskiftning til el-biler sagtens komme på tale til Syddjurs Kommune. Jytte Dalgaard Steen Thisted Tommy Pedersen

17 den 20. maj kl. 15:48 Spar på medarbejdersupervisio n Undersøg omfanget af udgifter til supervision og behovet for det. Her kan måske spares noget. Salg af el til borgerne i Syddjurs Kommune vil kræve mange ressourcer afsat til afdækning af juridiske og afgiftsmæssige krav til leverandører af el, ligesom man vil kunne komme i den situation, at man konkurrerer med private leverandører, især når disse starter opbygning af infrastruktur til understøttelse af el-biler. Supervision benyttes i jobcentret og socialcentret til en afgrænset medarbejdergruppe. Medarbejderne sidder hver dag og har alvorlige samtaler med borgere, der er havnet i en ufrivillig livssituation. Det er ofte overvældende og alvorlige livssituationer, som sagsbehandlerne skal arbejde professionelt med i samarbejde med borgerne - livssituationer og problemstillinger, som også kan påvirke sagsbehandlerne. Andersen Anette Secher og Hanne Beyer den 20. maj kl. 15:49 Rønde som hovedstad den 20. maj kl. 15:50 Udvikle sig ud af krisen Udbyg og planlæg Rønde som kommunens hovedstad. Det vil give en mere positiv udvikling i hele kommunen hvis der er en naturlig hovedby. Udvikle sig ud af krisen. Man kan ikke spare sig ud af krisen. For at sikre en professionel sagsbehandling af alle borgere investeres i supervision. Det ses som såvel en løbende opkvalificering af sagsbehandlerne som en nødvendig investering i medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Netop rum til refleksion alene og i grupper er nødvendigt, for at sagsbehandlingen forbliver professionel, samt at sagsbehandleren får et professionel/fagligt ståsted at arbejde videre ud fra. Oplæg til politisk drøftelse. Enig. Hele satsningen på fornyelse, kvalitet og innovation i Syddjurs Kommune er gennemsyret af denne tankegang. den 20. maj kl. 16:05 Revisionsrapporter Bedre intern kontrol og opfølgning i forhold til revisionsrapporter. Alle aftaleholdere (institutioner, skoler, afdelinger etc.) er p.t. i gang med udarbejdelse af beskrivelser for økonomisk ledelsestilsyn. Herudover er der udarbejdet beskrivelser om ledelsestilsyn i jobcentret, som er målrettet rettidighed på sagsbehandlingen vedr. sygedagpenge, kontanthjælp og aktiveringsområdet. Begge tiltag er opfølgning på bemærkninger i tidligere revisionsberetninger. den 20. maj kl. 16:07 Fæld ikke vejtræer Lad være med at fælde vejtræer. Fyld hullerne i vejene op i stedet. Trafiksikkerheden sættes meget højt - derfor fældes der træer langs vejene. den 20. maj kl. 16:07 Steen Thisted Arne Gynther

18 Anvende open source Brug gratis software i kommunen, open source baseret til servere og til tekstbehandling. Syddjurs Kommune bestræber sig på at optimere Open Source i fagsystemer og kontorsystemer, og det er drøftet at skolerne som standard benytter Open Source. Syddjurs Kommune er med i en gruppe på 12 kommuner, som forsøger at presse systemleverandører til at opfylde krav om åbne standarder, således at vi hurtigst muligt kan skifte til sådanne. den 20. maj kl. 16:09 Udfordre KMD Udfordre KMDs fastprispolitik på IT systemer. Der foretages nye udbud på digitale systemer i 2010 og 2011, som vil udfordre KMD på priser og integrationsmuligheder. Henrik Friis Henrik Friis den 20. maj kl. 16:10 Lav fælles fodslaw i skolerne den 20. maj kl. 16:11 Aktiver kommunes borger kapital den 20. maj kl. 16:29 Distriktsledelse på skoleområdet Lav fælles fodslaw i skolerne gennem fælles målsætninger og slogans. Hovedpræmis: At kommunens borgere er dens største ressource. Transparens: At gøre til en standard at alle dagsordner og bilag er tilgængelige 7 døgn før mødestart. Fortsætte dagens initiativ. Distriktsledelse på skoleområdet for at spare administration på skolerne. Syddjurs Kommune har i dag 291 aftaler med IT leverandører. Det fælles fodslaw afspejles i de årlige områdemål f.eks. i 2010: Inklusion på matriklen. Men disse kan helt sikkert udformes mere slagfærdige/i slogansform, så det overvejes ved formulering af mål for Det har været godt at se det engagement der er kommet til udtryk via Ideportalen, og initiativet på Europahøjskolen. Det er løbende en drøftelse hvor lang tid før udvalgsmøderne dagsordner skal ligge klar. På nuværende tidspunkt er det 5 dage, som er vurderet til at være en passende afvejning af at sikre samhørighed mellem sagsbehandling og tid til at gennemgå dagsordnerne inden mødet. Det kan ændres. Molsskolen har fået grønt lys til at indlede tæt samarbejde både pædagogisk og administrativt med dagtilbudene i området, og kommunens nuværende rammer for aftalestyring giver frie rammer til at afprøve/iværksætte lignende ordninger i øvrige lokalområder. Marit Aasland: Brian Slot Marit Aasland: Rationalet ses størst i forhold til samarbejde mellem skoler og dagtilbud, idet sammenlægning af flere skolers administration anses som urealistisk, idet hver skole i forvejen er ret store organisationer med større tyngde i de administrative opgaver end tilfældet er i dagtilbuddene. den 20. maj kl. 16:31

19 Glem de gamle kommunegrænser den 20. maj kl. 16:33 Samlet administration centralt i kommunen Et nyt byråd bør glemme gamle kommunegrænser. Syddjurs som en enhed! Gør det lettere at fastholde unge medarbejdere. Bevar skoler og børneinstitutioner i alle dele af kommunen. Giver større tilflytning og mindre bortflytning. Løn administration tilbage til kommunen. En forudsætning for at vi kan skabe en god udvikling i kommunen. Lige nu undersøges muligheden for at gå fra 4 til 3 administrationsbygninger. Det har ikke hidtil været muligt at finansiere et stort fælles rådhus, og det er ikke umiddelbart muligt at låne til den type byggeri. Brian Slot Der er ingen tvivl om at det opleves meget voldsomt for et lokalsamfund når der f.eks. lukkes en skole. Politikere og administrationen har hele tiden fokus på at tilbyde de bedste vilkår for dagtilbud og skole, under de givne forudsætninger. På skoleområdet har vurderingen derfor været at lukke 3 skoler, så der var mulighed for at forbedre vilkårene på de øvrige skoler, bl.a. så det er blevet muligt at have antallet af undervisningstimer fra skoleåret 2010/2011 Der er indgået en kontrakt med KMD om lønadministration, som ikke ændres i de kommende år. den 20. maj kl. 16:39 Lav borgerservice til borgerservice Nedlæg satellitterne og lad medarbejderne køre ud til de ikke-selvhjulpne borgere, evt. fast træffetid på dagcentre, plejecentre mv. Rationale: Medarbejdere bliver frigivet til andre opgaver, evt. omskoling. Adm. bygningerne kan lukkes eller sælges. Begrundelse: Det er de færreste borgere, der har brug for personlig betjening. Brug hjemmesiden med digital signatur. 4. plads som bedste digital forvaltning, det skal udnyttes, Man skal allerede have en digital signatur for at få et skattekort eller SU, så det er allerede obligatorisk. Kopi af tilsvarende kommentarer/ svar: Initiativer er p.t. i gang omkring disse emner c) Understøtter nuværende drøftelser om nedlæggelse af Borgersattelitterne, som afventer evaluering af Borgerservice i Bibliotekerne i marts d) Understøtter allerede godkendte initiativer om borgerservice opsøgende virksomhed i 2011 til eksterne inst. og foreninger. Specifikt udvide servicen målrettet for se IT svage grupper. Projektet Den røde tråd tager kontakt til dagcentrenes datacentre for samarbejde. Henrik Friis Oprettet af Tommy Kobberøe den 20. maj kl. 16:49 Timebank for frivilligt arbejde Timebank for frivilligt arbejde til udveksling på landsplan En interessant ide fra mødet, hvor det blev foreslået at frivilligt arbejde kunne spares op i en Timebank, så det f.eks. bliver muligt at arbejde i Hornslet, samtidig med at en anden person hjælper vedkommendes forældre i Nordjylland. På den måde kunne der være større incitament til at gå ind i frivilligt arbejde. Brian Slot Ideen sendes videre til Indenrigs- og Socialministeriet. den 20. maj kl. 16:50 Ikke afvikling men Ikke afvikling men udvikling Se ovenfor

20 udvikling den 20. maj kl. 16:51 IT løsninger til møder IT løsninger til møder Se tidligere svar på samme vedrørende Videomøder og konferencer Se din sagsbehandler den 20. maj kl. 16:52 Inddrag de lokale virksomheder i at udføre opgaver den 20. maj kl. 16:55 Flerkommunale selskaber den 20. maj kl. 17:03 Forenklet administrativ beslutningsstruktur den 20. maj kl. 17:08 Komponer en syddjurs hymne Inddrag de lokale virksomheder mere i at udføre opgaver for kommunen. Konsekvenser: -Besparelser -Øgede skatteindtægter -Positive konsekvenser for erhvervsudvikling og udvikling af kommunen Flerkommunale selskaber / samarbejder - administrative besparelser - hjemtagning af opgaver = øget indtægt - flere opgaver i eget regi - insourcing - outsourcing Forenklet administrativ beslutningsstruktur - færre mellemledere - uddelegere beslutningsprocesser - fx skrankebeslutninger i natur, teknik og miljø ved småsager. Komponer en syddjurs hymne. Skab sammenhold i syddjurs Syddjurs kommune har et godt samarbejde med de lokale virksomheder rådgivere, entreprenører og håndværkere, der udfører opgaver for kommunen. Kommunen udfører kun i meget begrænset omfang rådgiver-, håndværks- og entreprenør opgaver på ejendomsområdet. Så meget som muligt udliciteres allerede dog uden, at kommunen som bygherre mister overblik og indsigt i projekterne. Se ovenfor Vi tilpasser løbende vores organisation og uddelegerer så meget beslutningskompetence som muligt. Syddjurs Kommune har over 3000 medarbejdere og grundlæggende tre administrative ledelseslag Direktion Afdelingschefer Aftaleholder/Institutioner. Men der er stor forskel på om den enhed man er medarbejder i er en daginstitution med 15 medarbejdere eller et ældrecenter med flere hundrede medarbejdere. I sidste tilfælde er det ikke muligt at undvære teamledere/mellemledere. Men organisationen er under udvikling hele tiden også i Syddjurs kommune. Sammenhold i Syddjurs Kommune opstår når borgerne i Syddjurs får ejerskab til kommunen. Det tilstræbes derfor at skabe lige, ensartede og synlige muligheder for kommunens borgere. den 20. maj kl. 17:12 Mere skat Mere skat Syddjurs kommune er bundet af aftale om skattestop. Evt. højere skatteudskrivning udover aftale mellem regeringen og KL udløser individuel sanktion via bloktilskuddet. den 20. maj kl. 17:12 Molsmodellen Fuldt integreret enhed med alle 3 børnehaver, SFO, tidlig SFO, juniorklub og u skole samt skole. Giver fælles sekretariat (Løn mm), fælles kursuspolitik, fælles vikaradministration, mulighed for Molsskolen har fået grønt lys til at indlede tæt samarbejde både pædagogisk og administrativt med dagtilbudene i Henrik Friis Brian Slot Tina Degn Steen Thisted Marit Aasland:

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008 Tre Ege Skole -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Tema den effektive indkøbsorganisation

Tema den effektive indkøbsorganisation Årsdage for offentlig indkøb Tema den effektive indkøbsorganisation Spor 3 indkøb i praksis 11.30-12.30 Compliance Tina Bjørnholt Udbuds- og indkøbschef, Viborg Kommune Oplæg om compliance Hvorfor er compliance

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere