Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder"

Transkript

1 Innovation Syddjurs Kommune Indlæg på hjemmesiden fra den 28. april juli 2010 Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder Én indgang til plan- og arealadministration I amternes tid var landzonesager, planlægning, fredninger og naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer m.m. oftest samlet i én enkelt afdeling. Borgerne skulle så kun henvende sig ét sted, hvis de fx. ville bygge i landzonen, på arealer, der ofte er omfattet af én eller flere forskellige plan- og arealanvendelsesbestemmelser. På ansøgninger fik man så én afgørelse tilbage, hvor der var taget samlet stilling til alle forhold på én gang. Så kom Folketinget på banen i 2001 med sin nye politik om, at der kun skulle være én indgang til det offentlige, og at amterne derfor skulle nedlægges. Ude i kommunerne blev planlægning, landzoneadministration og megen anden af den tidligere amtslige arealadministration så splittet op og fordelt ud på flere forskellige afdelinger og forvaltninger, sådan at borgerne nu skal henvende sig mange forskellige steder i kommunen, når det handler om arealanvendelse i landzonen. På én ansøgning kan borgerne nu få mange forskellige afgørelser, om hvert delområde af plan- og areallovgivningen, alt efter hvorhenne i kommunen den enkelte opgave tilfældigvis er havnet. Forslaget er ikke et besparelsesforslag, men et forslag om en organisationsændring. I praksis arbejder vi hele tiden på at optimere vores service overfor borgerne, så målet om, at kommunen skal være den ene indgang til det offentlige nås. Den kommunale administration er én administration, hvor plan og landzoneadministration allerede i dag er placeret under samme tag og vel næppe kan få bedre mulighed for at samarbejde. Tina Degn Oprettet af Thomas D. Secher den 28. april kl. 13:15 Campingpladsejer Oprettet af Ivan Kern Andersen den 30. april kl. 08:07 Lad Hornslet Skole overtage naboen - det tidligere rådhus! Der kunne godt rationaliseres lidt, samtidig med at man får både bedre, enklere og hurtigere service til borgerne, hvis der blev etableret et "Team Plan og Areal" under NTM, som fik ressourcer til og ansvar for lokalplanlægning, landzoneadministration, udstykninger, påtegninger efter planlovens 42, administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, naturbeskyttelseslovens forbud imod friluftsreklamer, naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser, tilsyn med helårsbeboelse i sommerhuse samt fredninger og campingreglement. Sammenlæg Skelhøje- & Toftevangsskolen. Så kræver det kun en administraition, Klassestørrelsen vil bedre kunne tilpasses, man kunne evt, have indskolingen på den ene og udskolingen på den anden. Lærergruppen vil være større og der ved flere kompetencer at trække på. Hornslet Skole har store plads-problemer, foruden at mange af den ca. 70 år gamle skoles lokaler venter på akutte forbedringer og ombygninger. Derfor vil kommunen sikkert kunne spare flere millioner kr. ved at lade skolen overtage Rosenholm Kommunes rådhus, der jo ligger klos op ad skolen i byens centrum. Skolevangen, som adskiller de to bygninger, kan så gøres til en intern skolevej, og Der er i foråret 2010 lavet kommissorium for udarbejdelse af notat vedr. fremtidig skolestruktur i Ebeltoft.. Notatet udarbejdes i perioden august 2010 januar 2011 med henblik på politisk sagsbehandling / beslutning i 1. kvartal Skolelederne på de to skoler er tovholdere på arbejdet og har ansvar for at relevante medarbejder-fora samt de to skolers skolebestyrelser inddrages i processen. Adm.bygningen i Hornslet vurderes ikke umiddelbart at være velegnet til skole og vil kræve omfattende ombygning/ændring af planløsning for at kunne anvendes til skoleformål. Hvis skolen skal udvides, bør der også tages hensyn til udvidelse af udendørs aktivitetspladser/legeplads, hvilket der ikke er mulighed Marit Aasland Marit Aasland:

2 parkeringspladserne ved rådhuset kan inddrages til skole-p. for med den skitserede løsning. Oprettet af Ole Kragelund den 30. april kl. 15:11 SAS-bonuspoints o.l. skal tilfalde kommunekassen fra nu af Oprettet af Ole Kragelund den 2. maj kl. 16:13 Selvstændig erhvervsdrivende Samtidig oprettes en lille Borgerservice et par hundrede meter derfra, nemlig oppe ved kommunens bibliotek. Og resten af forvaltningens medarbejdere, der nu har til huse på det tidligere rådhus, kan enten flyttes til rådhuset i Ebeltoft eller ud i midlertidige pavilloner... For at spare lidt på kommunens rejseudgifter afleverer kommunens ansatte og dens folkevalgte politikere fra nu af - tilbage til kommunen - bonus-points opnået ved kommunebetalte flyrejser med bl.a. SAS og Cimber. Derved sikres både en lille besparelse, og en sikring af, at den enkelte medarbejders eller politikers valg af rejseform ikke længere kan påvirkes af udsigten til personlig vinding i form at bonuspoints til egen private lomme. Skrid pommes frites det er en lukket fest! Invitér flere lokale virksomheder ind i varmen, når kommunen køber ind. Hvordan gør vi det nemmere, bedre og billigere? Kommunen er suverænt den største virksomhed i Syddjurs og omsætter for et milliardbeløb. Men hvor stor en del af kommunens omsætning kommer de lokale virksomheder til gode? Og kan kommunen ved at være mere åben over for tilbudsgivning fra lokalt forankrede virksomheder understøtte en positiv erhvervsudvikling og generere flere skatteindtægter, som gavner den kommunale økonomi? Spørgsmålet har tidligere været forelagt og besvaret på byrådsmøde i feb Udgifterne til flyrejser er er på et så beskedent niveau at det ikke vil stå mål med indsatsen for at registrere og indhente evt. bonuspoint. Vi er opmærksomme på altid at anvende den billigst mulige transportmulighed set i relation til tidsforbrug. De beskrevne indkøb som ikke foretages via indkøbssamarbejder, licitationer eller udbud forestås i Syddjurs Kommune af decentrale indkøbere. Det være sig bestilling, varemodtagelse, priskontrol, betaling, bogføring, reklamation mm. For denne type indkøb står der i den af byrådet godkendte indkøbspolitik følgende: Brian Slot Steen Thisted Tommy S Pedersen Svaret på det første spørgsmål kender jeg ikke, men mit indtryk er, at der kan gøres meget mere for at inddrage de lokale virksomheder. På det sidste spørgsmål er svaret imidlertid et ubetinget ja og i en situation, hvor kommunen rent ud sagt er på spanden, er det jo ikke at foragte at yde hjælp til selvhjælp. Nogle af kommunens indkøb sker i et mellemkommunalt indkøbssamarbejde, der forhåbentlig giver den billigste pris. Andre indkøb og anlægsinvesteringer foretages via licitationer eller i udbud, hvis den samlede entreprise overstiger det minimumsbeløb, der gælder for reglerne om udbud p.t. vistnok ca. 1,4 mio. kr. Men ved siden af disse typer af indkøb/investeringer må der være temmelig mange, som realiseres, uden at der nødvendigvis indhentes tilbud fra lokale virksomheder. Og måske også uden at man reelt sikrer sig, at arbejdet udføres til den billigste pris? Det bør der laves om på. Ikke for at fremme lokale virksomheders interesser på bekostning af virksomheder, der ikke hører hjemme i Syddjurs Kommune. Men bare for at de lokale kan få chancen for at byde ind. Forudsat at de er konkurrencedygtige og kan præstere en kvalitet på højde med andre tilbudsgivere, kan kommunen kun hjælpe sig selv ved at indføre en praksis, hvor man konsekvent husker at medtænke de lokale virksomheder. 14. Lokale indkøb Syddjurs Kommune ønsker at indgå indkøbsaftaler ud fra forretningsmæssige kriterier. Tildeling af ordrer eller indgåelse af indkøbsaftaler sker på baggrund af en helhedsbetragtning af forskellige juridiske og kommercielle forhold f.eks. pris, miljø, kvalitet, service mm. således at Syddjurs Kommune opnår det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kommunen placerer derfor gerne sine indkøb lokalt, såfremt lokale leverandører er konkurrencedygtige på samme vilkår og forhold som alle andre potentielle leverandører. Det er kommunens hensigt at få lavet rammeaftaler på så mange områder som muligt, hvorved det sikres at alle får mulighed for at byde ind på kommunens indkøb. Der indkøbes ikke ekstern kommunikationsrådgivning i noget større omfang. Jeg foreslår derfor, at kommunen forpligter sig til en ny procedure, der skal gælde alle indkøb, som ikke foretages via indkøbssamarbejder, licitationer eller udbud, og som overstiger en fornuftig bagatelgrænse. Reglen skal være den, at man i disse situationer altid husker at indbyde lokale virksomheder til at give tilbud på en opgave, forudsat virksomhederne har de relevante kompetencer.

3 Min egen virksomhed som eksempel: Jeg driver siden d. 1/ Kalø Kommunikation som et bureau med speciale i PR, pressekontakt og kommunikationsstrategi. Det sker blandt andet på baggrund af uddannelser som cand. mag. og journalist og ud fra en erhvervserfaring, der tæller mange år som kommunikationschef i to forskellige organisationer samt stillinger som chefkonsulent i kommunikationsbranchen. I min kundeportefølje har jeg adskillige kendte virksomheder, organisationer og offentlige institutioner men ikke Syddjurs Kommune. Selvom jeg, straks efter at have etableret min virksomhed, rettede henvendelse til samtlige forvaltningsdirektører for at gøre opmærksom på min eksistens, har jeg aldrig været indbudt til at give pris på nogle af de mange relevante kommunikationsprodukter, som jeg ved, kommunen får udført i løbet af året. I al beskedenhed undrer jeg mig over den fremgangsmåde, især da jeg ved, at jeg prismæssigt er særdeles konkurrencedygtig i forhold til de store kommunikationsbureauer, som jeg kvalitativt matcher fuldt ud. Med venlig hilsen Oprettet af Henrik Vinther den 5. maj kl. 14:39 Administrationsudgifte r Henrik Vinther. I følge et nylig offentliggjort landkort i Jyllands Posten fremtræder Syddjurs - sammen med f.eks. Norddjurs - som en del den gruppe af kommuner, der har den dyreste administration. Byrådet bør fastsætte et mål der bringer Syddjurs kommune i den billigste gruppe. Det er nødvendigt for at sikre kommunens mulighed for at levere ordentlige ydelser til børn og ældre. Ifølge undersøgelsen i Jyllandsposten (artikel d ) var landsgennemsnittet 13,4 administrativt ansatte pr 1000 indbyggere. Syddjurs Kommune ligger med 11,9 i den 2. laveste gruppe. Oprettet af Hardy Vinter den 9. maj kl. 16:23 Møder Man hører ofte blandt ansatte i Syddjurs, at der bruges alt for megen tid på møder. Syddjurs bør fastsætte et mål for minimereing af tid til møder. Der bør fastsættes mål for reduktion af tidsanvendelsen til møder i Syddjurs kommune. I Syddjurs kommune skal der altid ske en vurdering af nødvendigheden antallet af møder, der skal altid fastsættes et sluttidspunkt for møder, der skal altid vurderes på hvorvidt færre deltagere i møderne kan give det samme reultat. Syddjurs Kommune har skullet spare lige fra starten og der er som på andre områder sparet betydeligt også på de administrativt ansatte. Dette er et mål, at kommunen altid har så effektiv en administration som muligt. Kommunen skal ikke holde flere eller længere møder end nødvendigt. P.t. undersøges om vi via et konferencesystem kan afskaffe køretid og ad den vej effektivisere og nedbringe den tid der går til nødvendigt koordinering via møder. Oprettet af Hardy Vinter den 9. maj kl. 16:29 Lærernes undervisningstid I flere kommuner er der fastsat et mål for øgning af den enkeltes lærers tid til undervisning af eleverne. I Syddjurs kunne det f.eks. være en øgning på 1 time pr. lærer. pr. uge (uden omkostniger). I nogle kommuner har skolelederen krævet, at lærernes tid til pædagiske dage m.v. skal klares I Syddjurs kommune er lærernes undervisningstimetal i henhold til Lokalaftale / Arbejdstidsaftale 08 vedr. lærernes arbejdstid fastsat til max. 751 timer pr. år (25 lekt. pr. uge). Marit Aasland:

4 Oprettet af Hardy Vinter den 9. maj kl. 16:37 Pauser Oprettet af Hardy Vinter den 9. maj kl. 16:44 egnsteater udenfor de 200 undervisningsdage. Der kan f.eks. i respekt for overenskomsten med lærerne kræves, at de møder ind til pædagogiske arrangementer i en del af skoleferierne, særligt børnenes sommerferie. Det er faktisk en del af lærernes arbejdstid. Blot kræver det politisk og administrativ ledelsen, at effektivere tidsanvendelsen. De ansatte i Syddjurs arbejder naturligvis efter overenskomster. En del af overenskomster handler i sagens natur om arbejdstid. De allerfleste skal præstere 37 timer pr. uge inkl. en frokostpause på en ½ time, hvor de ansatte dog skal være til rådighed for arbejdsgiver. Praksis - eller arbejdskulturen om man vil - har også i Syddjurs undergået en udhuling af overenskomsten. Der er I syddjurs mange eksempler på, at der er langt fra en arbejdstid på 37 timer for mange forskellige arbejdsgrupper. Det er en opgave for den politisk ledelelse, at sørge for at skatteydere får leveret den overenskomstfastsatte ydelse for skattebetalingen. Det er vigtigt med kulturelle oplevelser. Oplevelserne skal dog ikke nødvendigvis indhentes i egen baghave. I syddjurs har vi ikke langt til enten Århus eller Randers. Og når vi har etableret et egnsteater i Rønde til 3-4 mio kr. årligt er det ihvertfald ikke regeringens eller andres skyld. Det er Byrådets eget valg. Overvej udgiften i forhold til skal opgaver som skole og ældrepleje. Oprettet af Hardy Vinter den 9. maj kl. 17: , anlægsudgifter Vær ordentligt med beslutningsgrundlaget for nye anlægsudgifter. Der er grænser for hvad skatteyderne kan betale. Det er nautrligvis altid o.k. at et flertal benytter sin rå magt. Men er det nu fornuftigt i det lange løb? Den økologiske landmand Carsten Bech argumenterer i lokalpressen for den økonomiske formuft i at bygge et nyt specialcenter. Anbefaling: lad den økologiske landmand om at beregne foderstofenheder og EU arealstøtte m.v. og lad fagfolk komme med indstilling om prisen på nye skolebygninger. Pædagogiske dage for lærerne klares som udgangspunkt altid udenfor undervisningstiden typisk på lørdage/i weekender og i sidste uge af elevernes sommerferie. I uge 31 i 2010 afholdes både pæd. dage lokalt på skolerne ud fra lokalt valgte emner samt en fælles pæd. dag for alle kommunens dansklærere vedr. brug af IT i dansk. Overenskomsterne skal overholdes. Det er en ledelsesopgave at rette op på forholdene, hvis der som beskrevet har udviklet sig en kultur med at afholde længere pauser end aftalt. Egnsteateret tilbyder forestillinger for børn, unge og ældre i Syddjurs. Det betyder at medgået tid og transportudgifter kan minimeres når det lokale teatertilbud kan benyttes. Syddjurs Egnsteater er etableret i en tidsfastsat periode. Herefter kan egnsteateret evalueres og en ny beslutning træffes. Tina Degn Oprettet af Hardy vinter den 9. maj kl. 17:54 BORGERservice Brug dog de lokaler Kommunen allerde ejer, i stedet for at gældsætte kommunen yderligere ved at bygge et nyt specialcenter. Nedlæg Borgerservice-satellitterne i Kolind, Rønde og Hornslet, og udstyr nogle af medarbejderne med bærbare computere med mobil bredbånd. Lad dem køre ud til de borgere, som har brug for hjælp/direkte kontakt. F.eks. med fast træffetid nogle timer om ugen på plejecentre/dagcentre. Alle borgere, som er i kontakt med kommunen, skal have oprettet en digital signatur, evt. med hjælp fra en ansat. Meget få borgere har reelt brug for at besøge Borgerservice. Personligt er det kun, når jeg skal have forenyet mit pas hvert 10. år. Besparelsen ligger i, at de medarbejdere, som betjener Borgerservice-satellitterne nu kan bruge meget af deres tid på anden sagsbehandling, og få glæde af at være samlet på een lokation, med deraf følgende dynamik og sparring mllem kolleger. Initiativer er p.t. i gang omkring disse emner a) Understøtter nuværende drøftelser om nedlæggelse af Borgersatelliterne, som afventer evaluering af Borgerservice i Bibliotekerne i marts b) Understøtter allerede godkendte initiativer om borgerservice opsøgende virksomhed i 2011 til eksterne inst. og foreninger. Specifikt udvide Henrik Friis

5 Desuden er der besparelser til vedligehold af "rådhusene". servicen målrettet for se IT svage grupper. Projektet Den røde tråd tager kontakt til dagcentrenes datacentre for samarbejde. Oprettet af Tommy Beck Kobberøe den 11. maj kl. 09:19 Flere unge i beskæftigelse Oprettet af Jens O Pedersen den 11. maj kl. 11:21 Tiltræk flere turister Oprettet af Lars Clement den 11. maj kl. 14:38 forundring Oprettet af peter gerdsen ebeltoft den 13. maj kl. 10:29 Helhedsskole i Syddjurs Når kommunen fremover udliciterer / bestiller opgaver i forbindelse med byggearbejder mv hos selvstændige erhvervsdrivende, bør kommunen stille krav i sit udbudsmateriale, at opgaven alene kan vindes / indgås, hvis den erhvervsdrivende opretter praktikplads samt ansætter en lærling i sin virksomhed. Det vil på sigt betyde større beskæftigelse = større skatteindtægt = mindre offentlige udgifter = mindre flaskehalsproblemer, når opsvinget igen sætter ind. Det er den unge generation, der skal skabe inovation og drive kommunen fremover. Vi har ikke råd til at tabe den generation på gulvet. Brug lidt penge på fjernelse af tang på strandende omkring I HØJSÆSONEN - Det vil tiltrække flere badeturister - det vil gøre gavn for de erhvervsdrivende osv. osv. Gør noget ved turismen!!!!!!!!!!!!!!! Jeg er førtidspensionist har nogle timer ved siden af ved at køre taxi jeg har søgt 4 gange for at få min ejen taxi men bliver afvist hver gangvi er fler der har søgt det kunde jo være vi en dag kunde klare os selv jeg er tidlige i mange år været selstændig i århus. hvad med at lave sommer husene om til helårs dette ville give en masse skat til kommunen eller hvorfor bliver så mange børn kørt ud af kommunen med taxi har i set at flere taxi vogmænd tjener fedt på det vi har så mange tomme lokaler rundt i kommunen hvorfor skal børnene køres så langt væk. I helhedsskolen tænkes skole og SFO sammen, og der blødes op på det skarpe skel mellem undervisning og fritid. De steder det praktiseres er der stor tilfredshed med ordningen. Folketingspartierne generelt støtter tanken og statsministeren ønsker at sætte fart på indførelse af helhedsskolen. Helhedsskolen imødekommer kommunens områdemål om mere samarbejde mellem skole og SFO, og der opnås mere kvalitet for pengene. Derfor bør kommunen skabe mulighed for, at de skoler, der ønsker det kan indføre en helhedsskoleordning efter egen model. På Molsskolen har vi søgt kommunen om lov til at lave en helhedsskole, og har dokumenteret, at ordningen vil være økonomisk neutral, ja endda giv en økonomisk fordel for kommunen. På vælgermøder forud for valget sidste år støttede alle partierne tanken om en helhedsskole, og vi har naturligvis tillid til, at politikerne stadig mener det. Vi ønsker, at Syddjurs skaber innovation og kvalitetsudvikling, også på skoleområdet. Oversendes til en drøftelse i Økonomiudvalg og efterfølgende i byrådet. Skal Syddjurs Kommune i højere grad end vi har gjort det tidligere indsætte sociale klausuler i vores kontrakter. Kommunen står for rengøring af de mange badestrande i Syddjurs. Der findes gode badestrande overalt, hvorfor fokus især er rettet mod kommunens Blå Flag-strande, der navnlig tiltrækker turisterne. Forekomst af tang kan aldrig undgås på de østvendte kyster, og tangen bliver kun fjernet i de værste tilfælde. Taxibevillinger uddeles af NTM-udvalget efter gældende regler. Et af områdemålene i 2010 er SFO som integreret del af skolens virksomhed. Alle skoler arbejder med at intensivere samarbejdet mellem skole og SFO med henblik på at optimere det pædagogiske potentiale ved tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Molsskolen har i juni 2010 fået politisk godkendelse til at iværksætte helhedsskolemodel i skoleåret 2010/11. På baggrund af erfaringerne herfra vil der i 1. kvartal 2011 blive taget stilling til om modellen skal udbredes til øvrige skoler. Morten Hundahl Arne Gynther Marit Aasland: Med venlig hilsen Ole Ahlgren

6 Oprettet af Ole Ahlgren den 14. maj kl. 01:52 innovativ tænkning Skolebestyrelsen på Molsskolen Det er for defaitistisk blot at tale om besparelser for at forbedre kommunens økonomi, og vidner måske om, at der mangler innovativ tænkning et eller andet sted i systemet. Vi fra Djurslandsportalen ønsker en konference, gerne til november, med alle relevante parter vedr. mulighederne for at gøre det mere attraktivt at flytte til Syddjurs Kommune, og i den forbindelse undersøge hvordan vi tiltrækker nye virksomheder der giver jobmuligheder, samt hvordan vi får optimeret udbuddet af kulturelle oplevelser. - Det skal også undersøges, hvad der skal til for at vende kurven vedr. turistbesøg i området. Hvordan vækker vi f. eks. Ebeltoft af dens Tornerosesøvn, hvor man læner sig veltilfreds tilbage og hævder at seks dages Ebelfestival, Fregatten Jylland, Glasmuseet og stokroser og gamle faldefærdige huse er nok til at tiltrække og fastholde moderne turister? Se beskrivelsen af innovationsprojektet i Syddjurs Kommune. En god ide med en bred konference, der sætter fokus på hvordan de mange lokale interessenter kan arbejde sammen om at tiltrække flere borgere Mvh. Hans Vangkilde Medlem af bestyrelsen for Djurslandsportalen Oprettet af hans vangkilde den 14. maj kl. 11:35 Forskellige forslag Oprettet af Hanne Ravn den 15. maj kl. 14:18 Lad Maltfabrikkens ejer rive ruinen ned nu! Og fjern kommunens millionrisiko! Hvad med at se på alle de skolebørn, som pr. automatik får tildelt et buskort(skolebus) Måske bor nogle af dem tæt nok på skolen til at kunne cykle, eller måske har de en alder, der gør, at de ikke nødvendigvis skal køre med bus. Det er bedre at bruge pengene til forbedring af cykelstier. Gå igennem samtlige kommunale bygninger og invester i forskellige "spareting" elpærer og lign: Det kan garanteret betale sig. Angående vejbelysning: Gå det igennem igen, denne gang i hele kommunen, måske kan man halvere lysstyrken, eller slukke de steder, hvorder alligevel ikke bor nogle endnu, eller slukke i tiden med "de lyse nætter". der må være andre og bedre måder at gøre der på end at blot slukke lyset i Ebeltoft om natten Få nu lavet nogle autocamperpladser. Det kan være på havnen ved Nappedam, på havneområdet i Ebeltoft, ved færgehavnen, Følle Strand, på Mols, Helgenæs.. Der er uanede muligheder, og der går ikke noget fra campingpladserne, men man blier fri for, at camperne holder alle mulige steder. Måske bliverde en dag ekstra og lægger nogle penge hosde handlende. Kalø Slotsruin behøves da ikke konkurrence midt i Ebeltoft by, så lad nu den private ejer af Maltfabrikken rive l... ned! Sådan at kommunen ikke pludselig skal betale mange millioner kroner for at købe molevitten tilbage - jævnfør notatet fra kommunens egen jurist fornylig. Med andre ord må det ny byråd nu fjerne de betingelser, som det gamle byråd pålagde ejeren. Men byrådet kan da passende opfordre ejeren til at stille denne centrale plet jord til rådighed for parkerede biler, med eller uden P-afgift. Og med sådan anvendelse indtil ejeren får kommunens godkendelse til andet byggeri på stedet. Vil byrådet offentliggøre juristens notat på nettet, sammen med en oplysning om, hvad det er kommunen skal betale til ejeren, hvis det bliver tilbagekøb, der bliver nødvendigt. Jeg mener at Retningslinjer for vederlagsfri befordring er fastsat i Folkeskoleloven 26, og kommunen følger disse retningslinjer, som kan ses på / Skoler/Folkeskoler/Skolebuskort. Der vil i samarbejde med de lokale campingpladser blive etableret camperpladser. Målet er at det er etableret fra sæsonen Byrådet vil i efteråret behandle forslag til lokalplan for maltfabrikken. Marit Aasland Skolebus: Birgit Toudal Elspare Tina Degn Autocamper pladser

7 Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 15. maj kl. 15:59 Få Rønde Fjernvarme til at betale ny vej ved Rønde Skole og kommunens ny boligområde i Røn huske noget med 6-7 millioner kr. Lad os dog spare dem! Trafikforholdene omkring Rønde Skole trænger i dén grad til markante forbedringer, især af hensyn til gående og cyklende børns sikkerhed og tryghed. Derfor må det være oplagt at få Rønde Fjernvarme til at finansiere en ny vej fra Århusvej, bag om skolen og fodboldbanerne, op til fjernvarmeværket. Ud over at være vej for de store halmlæs, der i stigende tal skal føres igennem til det udmærkede værk, kan en sådan vej også bruges af biler og busser til skolen og idrætscentret - samt til kommunens ny boligkvarter ved Ladegårdsparken (Rønde Vest). Kommunen ejer jo i forvejen marken, der forbinder Århusvej med Rønde Vest og fjernvarmeværket. Og kommunen er jo nu blevet vejmyndighed for Århusvej, efter amtets nedlæggelse. Vejen kan passende anlægges på bagsiden af det brede læhegn ved fodboldbanerne. Og den kan måske samtidig lægges hen over kommunens hus med adressen Århusvej 4, så det aldrig mere tages i brug som menneskebolig. Veje og Trafik vurderer løbende trafiksikkerheden og forbedrer denne. Der indgår ikke en ny vej i de kommunale planer. Arne Gynther Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 15. maj kl. 16:09 Spar studieture uden for Djursland Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 15. maj kl. 17:27 Spar fortsat "medietræning" og løn til kommunikationseksperter! Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 15. maj kl. 17:34 Få ulønnede medarbejdere på Uden at vide præcist hvor meget kommunen vil spare pr. år (dét kan forvaltningen måske fortælle?), så alligevel: fra nu af og i resten af valgperioden betaler kommunekassen kun for politiker-studieture, som holder sig inden for Syd- og Norddjurs Kommuner. Og som derfor heller ikke kræver udgifter til hotel o.l. Byrådsmedlemmer inviteres derimod til at komme mere ud i den lokale virkelighed. Både gruppevis (et udvalg eller en partigruppe, fx). Men også enkeltvis, hvor man uden tvivl med stort udbytte kan få lov at være praktikant hos nogle af kommunens ansatte. Bl.a. i ældreplejen. Eller i arbejdet med de demente på Værestedet i Rønde. Eller med specialskole-eleverne. Undertegnede er gerne guide eller kontakt-skaber... Selvom visse toppolitikere fra V og K i disse dage bliver afsløret i at have ladet skatteyderne betale mange kr. sedler for såkaldt medietræning (med kendte TV-journalister som lærer og opkræver), så foreslår jeg at Syddjurs fortsat undlader et sådant misbrug af offentlige midler. Det gælder også ansættelse af kommunikations-eksperter, som mig bekendt er ansat til overflod hos de socialdemokratiske borgmestre i København (over 100 hos Frank Jensen) og Århus - mener at huske tallet 43 hos Nicolai Wammen! Så lad os holde den konto på 0 kr. her i Syddjurs, også fremover, tak! Inspireret af den sørgelige bedrageri-sag, hvor en sagsbehandler stjal ca. 1,6 mill. kr. fra kommunekassen (kontoen for begravelsestilskud) foreslår jeg at økonomiudvalget og Syddjurs Kommune har afsat kr. i budgettet under den politiske organisation til kurser, møder, gæster, deltagelse i diverse KL arrangementer og konferencer. Det skønnes væsentligt at byrådspolitikere kan deltage i møder og konferencer også uden for Nord- og Syddjurs kommunegrænser Syddjurs Kommune har indbyggere, ca 3000 ansatte, og en omsætning på 2 mia kr. Ingen virksomhed af den størrelse og slet ikke en offentlig virksomhed, må undervurdere betydningen af at kommunikere på en god måde, og få have en god dialog med medarbejdere og offentlighed. I Syddjurs Kommune er det opfattelsen at lederne på alle niveauer skal have ansvaret for kommunikation. Der er ansat én kommunikationskonsulent i kommunen, som arbejder med personaleblad, udvikling og drift af hjemmeside, pressekontakt, rådgivning og en lang række øvrige opgaver. Det er meget få ressourcer i en virksomhed af denne størrelse. Syddjurs Kommune har et tæt samarbejde med jobcentret og andre aktører om at beskæftige ledige, i Brian Slot

8 samfundstjeneste! socialudvalget tager kontakt til Kriminalforsorgen vedr. muligheden for at få nogle dygtige medarbejdere ud og arbejde for kommunen på Samfundstjeneste. Jeg tænker også - men ikke kun - på de implicerede, der måtte blive dømt i nævnte bedrageri-sag. Enten for medvirken eller for hæleri. Jeg tænker også på andre dygtige personer, fx Klaus Riskær, der i 5 år repræsenterede Venstre i EF-Parlamentet. Og Peter Brixtofte, som jo udover at være V-borgmester i Farum, også var V-medlem af Folketinget et par årtier - og skatteminister i VK-regeringen i 80'erne. De vil uden tvivl kunne yde en fin indsats for Syddjurs Kommune, helt uden løn. virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og andre som af den ene eller anden årsag ikke har et job. Der er stor fokus på, at give så mange som muligt en mulighed for at komme i berøring med arbejdsmarkedet på den måde. Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 15. maj kl. 17:43 Giv dagplejerne og deres 4-5 børn fri bane på fortovene overalt i kommunen! Lad en gruppe ansatte gå ud på kommunens fortove med passende værktøj og fuldmagt til at rydde fortovene for fritvoksende grene og hække, som mere eller mindre umuliggør passage for en dagplejer med et barn ved hvert barnevogns-hjørne. Regningen sendes til den enkelte have-ejer/lodsejer, som gør brug af denne kommunale service. For at undgå unødigt bureaukrati kan regningen i hvert enkelt tilfælde fastsættes til at være identisk med p-afgiften (altså p.t. 510 kr.) for biler, der er ulovligt eller uregelmæssigt parkeret. Fortovs-rydningen vil give lønnet beskæftigelse til nogle ledige, vil give lidt penge i kommunekassen, og vil øge kommunens chancer for at finde nye dagplejere i bl.a. Rønde. Der er ikke lovhjemmel til den foreslåede løsning. Arne Gynther Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 16. maj kl. 06:58 Slå alle tre kommuneskoler i Ebeltoft sammen til én Ebeltoft Skole Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 16. maj kl. 14:15 Udpeg én forsikringsansvarlig medarbejder Byrådet bør nu slå alle tre skoler i Ebeltoft sammen til én skole. Det gælder både Skelhøjeskolen, Toftevangskolen og Egedalskolen. Rent fysisk og praktisk ligger de jo lige ved siden af hinanden, sammen med den lokale svømmehal, sportsbaner og andre idrætsfaciliteter. En sammenslutning vil både være billigere for kommunen og bedre for børn, forældre og personale. På baggrund af byrådets skriftlige svar i bedragerisagen, og på baggrund af det nylige indbrud i ét af kommunens huse (Århusvej 4, Rønde), foreslår jeg hermed, at økonomiudvalget sammen med kommunaldirektøren udpeger én forsikrings-ansvarlig i forvaltningen. Denne sagsbehandler kan så være den faste kontaktperson for både forsikringsselskab(er), politi, forvaltning og byrådet. Bør iværksættes straks, så kommunekassen - og kommunens ejendoms-værdier - ikke lider flere unødige tab. Der er i foråret 2010 lavet kommissorium for udarbejdelse af notat vedr. fremtidig skolestruktur i Ebeltoft.. Notatet udarbejdes i perioden august 2010 januar 2011 med henblik på politisk sagsbehandling / beslutning i 1. kvartal Skolelederne på de to skoler er tovholdere på arbejdet og har ansvar for at relevante medarbejder-fora samt de to skolers skolebestyrelser inddrages i processen. Det er rigtigt set, og vi har netop derfor én forsikringsenhed i Syddjurs Kommune, med 2 medarbejdere, som sikrer den nødvendige koordinering af forsikrings og risikostyringsområdet. Der skal hele tiden være stor opmærksomhed på dette, for at reducere værditab ved forsikringsskader, herunder også den tid der går hos medarbejdere med nyetablering og genanskaffelse. Marit Aasland: Brian Slot Oprettet af Ole Kragelund, Rønde den 17. maj kl. 09:10 Kommunale interne møder IT-løsninger I større firmaer er der et kæmpe-forbrug af tid og transport-kr. ifm. afholdelse af møder. Det er måske tid nu at høste frugter af de IT investeringer, som blev gjort ifm. med sammenlægning af de 4 kommuner. I mellemtiden er IT-mødeprodukter modnet og nu klar til anvendelse. Vi er enige om at der kan skabes rationaler og kompetenceløft via udnyttelse af de virtuelle muligheder, både i adm. I inst. og skoler og ved IT understøttet læring og kompetenceudvikling. Henrik Friis

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Politikerforslag. Budget 2015-2018

Politikerforslag. Budget 2015-2018 Politikerforslag Budget 2015-2018 Politikerspørgsmål budget 2015-2018 (mio. kr.) Udvalg Nr. Tekst Fremsat af 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget P101 Ekstra byggerådgiver Socialdemokraterne 0 0 0 0 P102

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Kulturprofil 2011/2012

Kulturprofil 2011/2012 Kulturprofil 2011/2012 Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede Sommerfest 2011 med Wild West tema Indhold Kulturprofil 2011/2012 ACV s historie 4 Hvem er ACV? 5 Mission, vision og værdier

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere