Arsrapport. I l- { -il-laæ -lfæ. fi. iti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsrapport. I l- { -il-laæ -lfæ. fi. iti"

Transkript

1 o Arsrapport 22 I l- r: s: fi. iti.l r { -il-laæ -lfæ ltrå I

2 Eltra's orgonisotion Direktion og udviklins Økonomi og AdministGtion Horns Rev projektet -* eltra HORNS REV A 15 kv- kontrolrum F UABI4R OO2 Homs Rev vindmø]lepårk våi verdens hidtil største vindhåftværk, da den blev taget i bmg i slutningen af 22. Mølleparken blev bygget efter på1æg af regeringen. Elsam stod for bygnine af mølleparken, mens Eltra skulle sørge lor at produktionen blev bragt i land og ind på det overcrdnede højspændingsnet. Eltra's del åf projekiet var i overensstemelse med tidsplånen, klar til brug 1. iuli. Den omfatter en otrshorc-platform, et 15 kv-søkabel på 21 km, en overganesståtion mellem søkabel og landkåbet i Blåvand, et 15 kv-]åndkåbel på 34 km og et tilslutningslelt I imnsformerstationen Karlsgårde øst for Vade. Anlægsarbejdet i 22 blev begunstiget af lange pedoder med østenvind og Iå bølger på Homs Bev, som ligger cå. 2 km ude i Nordsøen. I slutningen al apdl blev platlomen løftet på plads t,'ve meter over havovedaden. I mai blev søkablet ud]ågi på 3 døgn. På tånd er overeangsstationen I Blåvand det eneste synlige tegn på håmøi]eanlægget. Her er der plåcerei en rcåktompole på 8 Mvar som kompensaiion for den rcaktive etrekt, som landkablet og søkablei producerer vindhåftværkets 8 møtler kan tilsåmmen yde 16 Mlq På otrshore-platformen samles energien fra mølleparken og iranslormeres op ti1 I5 kv før det sendes i tand. Platfonnen er 6 m' sior og vejer ca. 1.2 ton. Den er udstlaet med senic Iokale! overtevelsesrum og et helikopterdæk, som også vil blive benyttet i forbindelse med de jæmlige eftemyn på vindmøllerne. He ra kan mandskab fl)ttes fra mø1te til mø]le ad luftvejen.

3 lndholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Bestyrelsens beretning Videnressourcer Lovgivning Samarbeldsorganer Ledelsens beretning Økonomi:Transmission Systemansvarets tarifregnskaber Regnskabspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Aktiver Passiver Udvikling i egenkapital Pengestrømsanalyse Noter Ejerandele i Eltra amba 4 5 t l '/ t 6l

4 Selskobsoplysninger \ Ejerforhold Selskabet ejes pr 1. januar 23 ai 44 jysk-fynske n tselskaber Ejerandelen bercgnes som andelshavemes kapitallndskud samt en forhotdsmæssig and I af selskabets øvrige formue, opgjoft i henhold til andelshavemes forbrug i kwh. Bestyrelse Borgmester Ejgil!V. Rasmussen, Gedved (fornand indtit 25. apdt) Lektor Hans Schiøtt, Lystrup (fonmnd fra 25. apdl) Bogtrykker Erling Bjer, Skærbæk (næstformand indtil 25. apdl) Direktør Tage Thomsen, Ho]stebrc (næsifonnand fm 25. apdl) Konsulent Jens-ove Simonsen, Jebjere Overlærer Kjeld LaNen, Tve$ted (indtil25. april) Dircktør Leo Mikkelsen, Hjørrine (fla 25. apdl) Dircktør Poul Nielsen, odene (indiil25. april) Elinstallatør Niels Rasmussen, OdeNe (fla 25. apdl) Rådmand Poul B. Skou, Århus (indiil25. april) Dtektør Peder Kolby Pedersen, vejle (tua 25. apdl) Gårdejer Kresten Philipsen, Aabenraa {fta 25. apdl) Hr Martin Glerup, Aa$ Fr Helga Moos, Ml Nordborg Direktion Adm. dircktør Georg Stlabro Leoergruppe Adm. direktør Georg Styrbro Underdir ktør "aul-frederik Ba h tansmissionschef Carsten Jensen Økonomichef Jørgen Muk Hansen Ddftschef Carl Hilger Markedsch f Peter Jørgensen Iniomationschef Per Andercen Personålechef Hame Berg Hansen Revision KPMG C. Jespe$en, statsauiodserede rcvisorer CVR-nr Repraesentantskabsmøde Onsdåg den 23. apri]23, kl. 9.3, Munkebjery Hote], Vejle Dirigentens underskrift Vejte, den 23. ap driftsår 1. januar 31. december 22

5 Eltro's vision o Eltra sikrer elfor- Eltra indtager en central rolle blandt de selskaber i Nordeuropa Eltra er en effektiv, kvali' tetsbevidst og innovativ entreprenør for dansk energipolitik Eltra er ikkediskriminerende interesser Eltra har højt specialiserede medarbejdere Bestyre I sen s b eretn i n g Eltra har siden 1. januar 1998 været systemansvarligt transmissionsselskab i Jylland og på F;m. Selskabet kom godt i gang fra staften, og har siden ligget i front under hele udviklingen af det åbne, danske elmarked. Eltra har bidraget vaesentligt til at indkredse og beskrive problemer og inspirere til den nødvendige lovglvning for at få det danske elmarked ti] at fungere. Eltra har ydet et jævnbgdigt bidrag til udviklingen af både det nordiske og europæiske elmarked. Jylland og Fyn har i perioden udviklet sig til at værc enestående i verden som et elsystem, der på få år er omlagt til at være domineret af decentral, miljøvenlig elproduktion. På Eltra's repræsentantskabsmøde 25. april 22 var der nyvalg til fem af best;rrelsens poster Hans Schiøtt afløste Ejgil W Rasmussen som formand. Leo Mikkelsen, Ni.els E. Rasmussen, Peder Kolby Pedersen og Kresten Philipsen blev valgt i stedet for Kjeld Larsen, Poul Nielsen, Poul B. Skou og Erling Bjerre. Jens-Ole Simonsen og Tage Thomsen blev genvalgt.

6 Eltra formulerede i sin årrapport for 21 en række udfordringer. som kun kunne 1øses med støtte fra FoIketinget og energimyndighedeme. Det I de oren glæde at kunne konstatere, at EIim i det fortøbne år er kommet i et tæt og positivt samårbejde med politikere og myndigheder om ænddnger af ådminisimrive og lovgivningsmæssige f orhold. som er hindrcnde for en optimal miliø- og markedsmæssie smt samtundsøkonomisk dnft af elsyste- Udspil om itrrktar n I vinierens landspolitiske lorhåndlinger om elf o$yhingens fremtidige stmktu oe kapitalforhold blev opmærksomheden i begyndelsen af 23 koncenireret om de systemansvarliges og transmissionsselskabernes neutraliiet og uafhængighed. Der blev konstateret frygt for at ejerskabet tll infmstrukturen, sdm i dag ligger hos nets lskabeme, igennem fusioner og opkøb skal ende hos nogle få dominercndeselskaber herunder også udenlandske. Regeringen frehlagde i september et debatoplæg, son foreslår, ai systemansvar og 1.rånsmissionsnei sk.l værc ej rmæssigr adskilt fra handels- og produkiionsselskaben Begeringen har i den lorbindelse f ormulerei tanker om at eiablere et nationalt selskab. som i t eller flere selskaber skal rumme systemansvar og imnsmissionsnet for både el Parat tll Iorhåndling Eltm er pårat til at gå ind i sådanne drøftets r, men pe ger dog samtidig på. åt den hidtidige øst-vest-opdeling af elfonyningen er en 1- gisk konsekvens af, at de to landsdele er fysisk integrcrct i hveft sit intemationale vekselstrømssystem, og at den på månge måder fungercr optimalt. Netop fodi omådeme refererer tit hvert sii system, skåi en mængde funktioner og ruti ner nødvendigvis f ofi sat klares separat i et fusioneret selskab. Så storddfisfordelene er begrænsede ved en eventuel fusion. Eltra v samtidig udtrykke forbehotd over for muligheden åf at såmle naiurgas og el i t og samme systemansvarlige sehkab. Det er vanskeligt at se slne imæssige lodele ved en sådan sammenlægning, dertil er håndteringen al de to energiformer for fo$kellige. Uansei dette slnspunkt vil EItm medvirke positi!'t og konstrul<tivt til eventuelle drøftelser om et sablet dansk systemansvarligt tmnsmissionsselskab. Forankrftrg i torbruger. leddet Eltm fo$tår den politiske frygt fo! at fusioner og opkøb af netselskaber kan skabe utryghed omkring systemansvarets uafhængighed og neuiglitet. På den ånden side er det vigtigt at undelstreee, at der atddg er blevet rcttet sedøse indsigelser imod systemansvarcts habilitet og iniegritet. Det er Eltra s opfattelse, at det også i fremtiden vil være mutigr med udeangspukt i det nuværende lorbrugereje, oe økonomisk baseret på den eksisterende egenkapital, ai vårciage d fien af dei jysk-fynske systemansvar og trånsmissionsneitet fuldt f omvarligt. S.nrh.tighed Der er storc pranhgnings-, d ftsmæssige og økonomiske fordele ved, åt systemansvar og transmissionsnet håndtercs inden for såmme råmmer En sådån samhø righed findes då også i så godt som hele Europa inklusive vores nodiske nabolande. Eltra ejer oe driver 4 kv-nettet samt disponerer over 15 kv-nettei. Eltra menea at der vi1 værc en række fodele ved. at 15 kv-nettet - eller en det af det - overgår til Elha, sådan som det i sin tid var forudsat i distributionsselskabemes handlingsplån om oprcttelsen af E1tra. Der har siden start n værei gjort flere folsøg på at fusionere 15 kv-selskåbeme med Eltra, men hidtil forgæves, bl.a. på grund åf uklarhed omkring selskabemes kapitalforhold. Fl.skehalslndtæder Ettm har i de senere år anvendt betydetige rcssourcer på at skabe gode fysiske mmmer for elmarkedei. Skagenakf orbindelsen mellem Jylland og Norge blev i 21 åbnet for markedet, efter ai en række langsigtede aftå]er om fysiske udvekslinger var blevet erstattet med fnansielle alialer Nodjyllandsledningen mellem Aalbory (Nordjyllånds værket) og Århus (Itise), der vil fierne en stor del af de problener, som skyldes manglende netkapaciiet (flåskehals) i Jytland. er nu under tabledne. Det kan også nævnes, at en aftale mellem Eltra og E.ON i for bindelse med Elsams overtagelse ai den iyske de1 åf Enstedværket hår fjernet de sjdste kontrakuige rcselvationer på kapaciiet over den dansk-tyske erænse. Jylånd og r']a1 er dermed det førsie og hidtil eneste eumpæiske sysiemomlåde, der gennem aktiv indsats har frikøbt a]le sine forbindelser til nabolandene for EU-Kommissionen låsislår i en forcrdning, at transitindtægter bør bruges til at styrke infrastrukturcn med henblik på åt mindske flaskehalsenes betydning. De årlige fl åskehalsindtægter skal ses i sammenhæng med allercde af holdte udgif ter der lor Eltra's vedkommende bl.a. er ån]æg af jævnstrøhsf orbindelser iii Norye og Svedge, bygning af Nordjyltandsledningen og frikob af eksklusivafialer på udlaedsf orbindelseme. Disse investednger passer fuldstændig ind i EUs måisæining. Betydningen åf Eltrå's cen trate eeografi ske placering n1etlem det nordiske vandkmftdominercde elsystem Nordel og det koniinentale UcTo-svstem blev understreget i 22. Arets 1ørsre halvdel var præget af vådår mens den ånden halvdel huftigt udviklede sig til rørår I førsie L.lvår v^r.lpr derfor stor ekspoft af vandkråft fra Noden til konii nentei. mens strømmen Iøb den modsåtte vej i åndet halvår Der var altsa hele årei rift om transitkapacitet gennem Jylland, og det gåv eksbaordinært storc flaskehalsindtæeter til Eltm. øtet trånsig p..ltet I den første nordiske systemudviklinesplan, som udkom i folårci 22, beskdves et stort behov for elimpo{ ti1 Norye og Svege selv i år med normal nedbør Det konstatercs. at der samlet set ikke er overfølselskapaciiet nok til udveksling af eneryi mellem Noden og kontinentet. I p]ånen gennemgås forskel- Iige muligheder for at styrke samarbejdsnettet. Et fjerde jævnstrønskabel mel]em JyIIand og Sydnorge udpeges som et åf de mesi åttråkiive projekter En arbejdsgmppe nedsat af norske Siatnett og Eltra, vi] i slutningen ai fodret 23 frcm]ægge et beslutningsgrundlag for en eventuel pol 4 på Skagenakforbindelsen. Projektet skal i givet fald både kmne bi &åge til at afhjætpe nonke energiprcblemer og skabe bedre mutighed r lor åi håndterc den vestdanske vindkraft. Ettm er pårat ti] at yde en åkiiv indsats for yderligerc at silrke muligheden lor eludveksling mellem Norden og kontinentet - natur-

7 ligvis under meliee økonomiske hensyl. Elta vil således i forårct 23 mødes med E.ON Netz for at drøfte mulighedeme for at etrekti visere udvekslingen over den dansk-tyske grænse. Netvæm og udbysblns En forøge1se af kapaciteien til henholdsvis Nolge og Tyskland vil skærpe kmvene til dei jysk-fynske højspændingsnet. Med gennemf ørelse af System2 1, som omlæeger pdncippeme lor overvågning, kontrct og rcgulering af dei vestdanske elsystem i overens stemmelse med den ekstre me decentmle udbygning åf produktionsapparatet bif ver det mullgt at gå 'tætterc iil stregen' i den dagllee håndte ne af d ften. Heftil kommer at der er ved åt bllve etablcret 'netvæm på de mest vitale forbindelser. Med disse tiliag v det ved særlig omhu kunne Io$var s st prcsse noget større efrekt gennem det eksister nde system. (Ved'netvæm fo$tås et ieknisk system, der automatisk reguterer f-eks. udvekslinger med udlandet, hvis der opstår sysiemmæssige problemer Sådanne indgreb kan værc til meget stor gene for nabolandene. Etable ng af netvæm kræver gensidige aftåler m d Eor at silrke højspændingsnettet og skatre mere imnsitkapacitet i svstemet, håber Eltm, at flere års forhandlinger med Sønderjyl- Isnds Amt om ai øge kapaciteten på f orbindetsen mellem Kassø (erænsen) oe Vejen snart kan alsluttes positi!'t. Hetil kommer planer oh at øge kapaciteten mellem Vejen og Endrup (Esbjers), os at byege enten en ny hovedforbindelse mellem Endnp og Idomlund (Holstebro) eller øge kåpåciteten på f orbindelsen mellem Vejen og Tjele. 5ystemkr6v tll de de<enkale Den store tilgang af distrf bueret miljøvenlig produktion på små anlæg, og en tilsvårcnde rcduktion af produktionen på de stor cenhåie kmf tvameværker, har generelt gjort det vestdanske elsysiem mere sårbal1. På tidspunkter sker det, at elsystemet iilføres over,l.5 MW fm vindmøller og bunden kmftvarmeproduktioni selv om systemet måske kun hår brug for en brøkdel deraf. Dei er nødvendigt, at den miljøvenlige elprcduktion bidrager tii opgaver med at sikre elsystemeis balanceog leveringskvåiiiet. Der skal ffndes frem til en teknisk og økonomisk ordning, som gør det muligt og åttraktivt lor de decentmle prcduktionsanlæg at påtage sig deme opgave i konl<urcnce med de cenimle, kommercielle kmf tværker NeGamnanbrud Det var dog hverken vindkmft. transit eller andre systemmæssige f orhold, der vår skyld i den første større ddftsfo$tyrretse i over 12 år På grund af to af hinanden uaf hængige f ejludkoblinger blev en tlediedel åf Eltm s område svarende til ca. en million mennesker mørk- Iagt 28. december, kl 6:45. Det varcde tle timer før der åtter var spænding frcmme ved alle 15 kv-stationer,

8 og det tog Jderligerc t par timer inden alle hjem havde stmm. Sammenbruddet. som skete en iorholdsvis mild og stille ]ørdag moreen, er blevet nøje eennemgået og analyserct. På $undlåe af analyseme er en række tekniske og kommurikationsmæssige procedurer btevet ændret. Det sæider ikke mindst for information til otrentligheden i den første time ai system- M deicr af Nord Pool Spot vestdanmark. der blev en del af det nordiske elmår ked f. iuli 1999, har placerct sig suverænt på spotbørsens fø$ieplads, når d t gælder markedsandel. Mer end halvdelen af den strøm der lev r s til de vestdanske forbrugerc, håndles på spotbønen. Det er både bemærkelsesværdigl og tilfrcdstillende, at de vesidanske markedsai<tører viser en så posltiv holdning over for En veltungerende spotbørs er en forudsætning for ei elnarked. Det hår då også fla starten været et ønske for Elt.a at komme tæt på spotbørsens dagligdag og udvikting. Et medeje$kab var dog problematisk, så Iæng spotmarkedet var inteercret med Nod Pools finansielle aktiviteter I begyndelsen af 22 blev Nod Pool Spoi imidlertid udskilt som setvstændigt selskab, og demed kune Eltra gå ind som ejer sammen med de ørige nordiske svstemacvarlige transmissionsselskaber og Nod Pool ASA. Eltra overtog 1 pct. af aktierne for ca. 29 mio. kr Markedschef Peter Jørgensen er udpeget som Eltrå s medlem af setska- Pil.rekord på brrsen Efter et par år med generclt lave nodiske systemp ser skete der en mårkant ænddng i efiedrct 22. I flere vidtermåneder 1å gennemsnitsprisen over døgnet på ca. 4 ørelkwh. I begyndetsen åf januar 23 blev der sai ny p srekord med godi 8 øre^wh. De nonke vandmagasiner havde ved udgangen af 22 kun 1 pct. fyldning mod normalt ca. 6 Pct. Norske Statneti anmodede de øvrige nordiske sysiemoperatørcr om at sik-re maksimal overf ørselskapacitet iil Norge. I midten af januar 23 øgede Eltra tmnsitkapaciteten med 2 Mw eft t åi det var lykkedes at frcmskynde arbeidet med iørste delstrækning åf Nordjyllandsledningen (mellem Rander og Madaeer) med fen-seks user. Brut rko ercn(e For Eltra er det åf vital betydning, at bmgeme er tilfredse med sysiemansvarcts håndtering af det vestdanske elsystem. Eltra gennemføte dedor i september 22 sin IøNte bngerkonference, som har til formåi åt opsamle aktøremes meninger og ideer omlring den forisatte udvikling af det vestdanke og nordiske elmarked. KonferBncen vd sædeles udb,4terig og ffk et meget tilfrcdsstillende forløb- Det er hensigten at gøre konferencen tit en årlig tfl bagevendende begit{ordisk s.måibelde EltIå lægg$ vægt på det nodiske samårbejde, som har skabt et fæ1les elnarked, som på mange måder er det mest veltungerend i verden, og samtidig er det eneste. der omfatter flere Tanker om at lå etableret et enkelt systemansvarligt selskab lor hete det nordiske elmarked må betegnes som utopi. Det vil værc I stdd med de ehkelte landes ønsker om selv åt kunne kontlollere sit eget elsystem. Men der synes at værc politisk eniehed om, at Nodel efterhånden skal få d t nordiske marked til at fungerc som om, der ke er 6t systemansvaligi setskab. Der er endnu nogle kantet der skal høvles af, før man når så vidt. I 22 lykledes det ai nå til enighed om føste led i en transitbetaling- Svedg fjemede den ensidige told på elhandel med Dånmark. Udvikling af.n harkedsnodel. som vil eørc det komercielt attraktivt at bygge ny produktionskapaciiet og indsats mod anvendelse af ulovlig målkedsmagt, var an&e spørgsmåi, som blev behandlet på nordisk plan. Behov Ior Iorbedrlnger I den turbulente prissituåtion indrettede udvekslingen over den dansk-tyske grænse sig i 8 pct. åf tiden i overensstemelse med p ssignaleme. Det vil i praksis sige, at så længe der va. ledig kåpacitet mod Nolee og Sve ge, var den vestdanske områdepris næsien Iig med den nodiske systempris. Når kablerne var fyldt op nærmede d n vestdanske pris sig det låvere tyske niveau. Dei er imidlertid utillredsstiilende, at det dansk-tyske auk tionssystem ikke sikrcde optimal udn,'tielse åi grænsekapåciteten h Ie tiden. Der er behov for en bedrc håndte ng af grænsekapaciteten. Elira vil bla. undersøge mulighedeme for at overlade administrationen ai kapaciteten til et samarbejde mellem Nod Poot og den tyske EIbøN EEx i Leipzig. ø5t-vest udlignirg.n Under henvisning til d t generclt lavere pdsniveau for markedsel i Vestdanmårk i iøråisperioden har Elkraf i System opf ordrei til, at øst-vest-udligningen for merudgifteme til vindkraft skal rciuder s. øst-vest-udlieningen er indføfi. fo! at sikre at alle danskere kommer ti] at bcl.å]. deres f orholdsmæssi ge del åf miljøudgiften sådan som loven siger Det er Xltra s klare opfåttelse, åt ordningen tuneerer efter hensigten. xfter ønske fra Elkraft System har de to systemansvarlige selskaber såt et hurtigl udredningsarbeide i eans tit belysning af M.rfted 2ooI Atle elforbrugerc ffk 1. jånuar 23 mulighed for fdt at væ1ge levemndør af markedsel. Der er tale om dei sidste sk dt i den åbningsproces, som for de stø$te elkunde. startede i De to systemansvadige selskaber - Elkmft System og Eltm - gennemføfte i efterårei en landsdækkende og meget synlig kampagne om Markedsåbnineer i andre lande er tidligere komet dårligt fm stsrt på grund af månglende viden blandi

9 l", \. J I D" Iil r ti \ \ t h, aa i Eær '--...-J. -?r"g.i.l -: E i æt l,= === le/ 9

10 Videnressourcer Fokus på kundebetjenins Eltla gennemfør1e i efte.- året 21 en brugerundersøge1se, som gåv anledning til mange inteme drøftelser analyser og ændrineer Fokus blev især rettet mod "kundebetjening" og'kommunikaiion om ieangvæ- Kommunikationen er siden blevet væsen igt stlaket ved oprcttelsen ai Transmissionsudvalget og Netudvalget samt etabtedneen af Netudvalgets egen hjemmeside. Desuden kan næv nes Brugerkonferrencen (føftte gane i september 22) oe Netkonf erencen (første gang i februar 23) som nye led i kommdikationen mellem EItm og bru- En intem arbejdsguppe har haft til opgave ai udarbejde handlinesplåner tor forbeddng af kundebetjeningen. Det gælder ikke mindst den rnunduige kundebetjening ved telef oniske henvendelser tit sagsbe- En anden arbejdsgruppe har sat Eltla's skrifuige kommunikaiion (breve, notater, mail og web) uder lup. Arbejdet hm udmøntet slg i en ny sprcgpolitik, som er ved at blive indarbejdet. I den forbindelse blev gennemføri r-2 dages kuner for såesbehandlerc og Den har bl.a. omfatiet indførcise af ny splogporitik lor skdfilig kommunikation (brcve, notaier og hiemmeside). Også den mudtlige kddebetjening blev strammet op ved hjælp af ku$er i bedre telefonbeijening. certificering Xnereistlaelsen har pålagt de sysiemansvarlige selskaber åt opbvege et landsdækk nde rcsister for vindmøller. Dette hqr medføft. at Eltra har certificerct sit arbejde med mollernes ståmdata ved hjæ1p af ISO91:2 standarden. Certifi cedneen er samtidig udvidet til også at omlatte kvalitetsstydng af af rceningen med markedsaktø- Arle procedurer vedrdende certiff cering af af regning var taget i brug ved udløbei af 22. Eltra er indstillet til cefiiffkat primo marts 23. lllere medarbeidere Eltrå s medarbejde$tab steg med 1 til243 ansatte i 22. Dette skyldtes budgetterede udvidelser i primært administråtlon/økonomi, marked og drift. Otte åf dem (s)"v akådemikel og en tekniker) er ansat i faste stillingex De to øv ge er ca. en trcdjedel al medarbejdeme har værcl ansat i hindre end fem år hos E]tra. En ånden tredjedel har over 2 å$ anciennitet. Der f olrstår genemtionsskifte på flere poster Det har skabt øget lokus på videndeling og har betydet, at medarbejderudviklingssåmialer har Iået en særlig høj prlodtering. Humankapital Antdl åbæ (omregnet ri llldtid) åt åt 45-54år 55-64åt 65 år 5år 5 r år l 15 år l5 2 år 2A åt Bassrund (pct) AC HK TL Fa8 ære og ufaslærte albejdere a4 \49 8l,5 t ,5 29 t6 t4 tl t r57 8l 237 t56 8t I t6 2A t t5 tl tl 32 9 l9 23 Alholdte medarbelderudv k inss- *mtaler inden lor Irct (pct) TA a1 Opgørelsesmetoden for 21 og 22 er ændret i forhold iil tidligere. I modsætnine iil før medreaes nu også etever Iærlinge, vikarer samt medarbejdere i fleks- og skånejob. Dette gøl s, idet opgørcisen bøi tage udgangspunkt i EltE s ATP grundlag. Ænddngen for det samlede antat ansatte for 21 er derfo. 1 medarbejdere højerc end rapporterct i rcgnskab

11 r \ /l I, I I tl L.'. l, I I e gl ril ts \==, Ffryf, 'i

12 Lovgivning Lovændringer og bekendtgørelser Med Lo! 316 af 22. mai 22 blev der bla. gennemført føigende ændringer i Etloven: - Sysiemansvårct får mulighed for at stoppe decenimle værke! når det er nødvendigt af hens).n til folsyninessikkerheden. Systemansvarct får samtidig mulighed for at holde anlægsejeme skadesløse for de memmkostninger der opstår som følge ai stoppet. - Den politiske Kraftværksaftale" fta 1999 forudsatte, at Eltra skulle betale Elsah 48 mio. kr om året i ffre åx mens opkrævningen af beløbet hos forbrugeme skule strækkes over mindst 1 år Energiiils}1lei underkendte denne forudsætning og krævede, at beløbei skulle udgifts{ørcs i takt med betaiingen. Med ændringen af Elloven blev det imidletid fasisai, at opkrævningen skal ske over I år hos forbrugerne. - I loven er der indføjet en besiemmelse om, at staten skal overtage ældre vindmøller der ikke kan klar sig med de gældende tilskudsregler Det forudsættes, at systemansvarene er villige ti1 at oveltage denne foryiigtelse. Dei er i loven fastsåt, at systemansvaret kan få dækkei sine udgifter over Pso-tadffen. - Det er også blevei lovfæstet, at systemansvarene har det overcdnede ansvar for euorcyningens beredskåb. Lov r9r åf r7. dec mber 22 indlørte følgende æn&ingerl - Den politiske åftå1e fra juni måned om åfprioritering af visse vindmøiler og nedsæitelse af tilskuddene til vind møller blev lovfæstet. De gæidende rceler udløb ved udganeen af årei, så der skulle lales nogei nyi føi 1. januar 23. Loven kom så sent, at dens tidstuister ikke kunne overholdes. Eltra var defior nødt til at lave overgangsbestemmelser Loven lastsætter at ikke-altagepligtige møl1er selv skål afsætte dercs produktion på markedei. De får et p stil]æg på 1 ørclkwh, men markedspris og p stillæg må tilsammen højst være 36 øre/&wl. Ikkeaftagepligtige møiler skal selv stå for balancedngen af energien. Soh kompensåtion herfor modtåger de en fast ydelse på 2,3 delkwh. I en ny påragraf blev der indført rcgter om udstedetse åf op ndelsesgarantier for eleki citet. Det er hensigten, at systemansvårene skåi have en aktiv rolle i denne proces, selvom det ikk dn kte frcmgår åf lovteksten. - Den hidtidige betegnelse pdodteret ' produktion blev erstattet med "altagepligtig prsduktion. Ænddngen trådte i kraft 2 uger lør rcgnskabsårets afslutning. I denne å$beretning, der dækker hele 22, har EItrå derfor valgl at ben,'tte ordet "prioriterct' prcdul<tion i den betvdnine, som odet havde i hovedparlen af 22. Sla bek ndtgøelser I årets Iøb er der udsiedi sla bekendtgør Iser til Etloven, heraf har 2 beiydning for Eltra. - I maj kom den ]ænge veniede 'Bekendtgørclse om systemansvarlig virksomhed'. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. rcgler for anvendelse af tmnsmissionsnettet, systemansvar ts ansvar for udarbejdelse af reeler for udn,'ttelsen ai det kollektive fo$rningsnet samt forpiigtelser i forbindelse med fo$kning og udvikling i miliøvenlig elproduktions-teknoloeier Bekendtgørelsen fasi- Leeger endvidere den systemånsvårliges ånsvar lor en sanmenhængende og helhedsodenteret planlægning af elsystemet, under hensyn iil miljø-, mårkeds- og kapaciietsforhold samt fors).ningssikkerhed. Indholdet var som Iorventet og havde den virkning, at Eneqitilsynet kunne godkende sysiemånsvarcts tarlffer lor årcne og Bekendtgørctsen om beredskabslåge for brændsel blev ændrei, så systemansvaret med virkning fm 23 har pligt til at plån]ægge og oveftåge kraftværkemes brændselslagre samt tit ai underrette Eneryist)'re1sen, hvis tagrene skønn s at værc utilstrække]ige. Det indebærcr, at systemansvarct kun skal betale tit brændselberedskabslågrc under særlige omstændigheder Eltra har de or opsagt en aftale. som foryligtede Elsam til at opretholde et lage{ svarende til 3. TJ. Afgørelser i Energitilsynet og Energiklagenævnet Egenproducenl lik ret til nettoatregnins En egenproducent har klaget over, at Energi Fyn Nei afviste et ønske om nettoafregning af elproduktion med virkning fm 1. oktober 2. Afslaget var be$undet med henvisning til Elim's almindelige betingelser for levemn- Energitilsynet afgjorde på sit møde 25. november 22, at det var urimeligi, at Elta håvde åfvist egenprcducentens anmodning om netioafi.egning. Energitils)net mente, at egenproducenten havde en begllrndet formodning om ai blive omfattet ai de nye afregningsregler for miliøvenlie elekt citet lm den 1. oktober 2. xlta har indledt forhandlineer med egenpmducenten med henbtik på, at eodtgøre dei tab den pågæidende har lidt.

13 ':;i,'oe Kompensation til aftalepårterne (NorSesaftalen) Energitilsynet godkendte på sit møde 25. november 22, at Eltra s kompensationsbetålineer på 21? mio. kr. ti1 aftaleparteme vedmrcnde ophævelse af enerettighedeme på Skagerraklorbindelsen er nød\ endrgp omkosrningpr Energitilsynet godkendte ligeledes, ai aftålen om åt Eltm i en pedode skal kompensere Elsam Ior mistede flaskehalsindtægler i tørå$situationer, også er nødvendige Godk ndelse af Eltrå's priser tor systeebnsvaret 2O(x)-22 Xn rgitilslmet godkendte på mødet 26. august 22 Eltra's prisfastsættelse for årene Godkendelsen skete med følgende forbehold: - Energitilsynet kunne ilke på det foreliggende gr.rddtag foretage en endelig \'.urdedng af, om de enkelte tårifrer opfylder Euo$yningslovens bestemmelser Den nuværcnde tidsditrercntienng kan imidlertid fortsætte indtil t støn udredringsarbejde omkring hele tårifstrukturen ligger ktar i xnergitilsfet ønsker at Eltra splitter nettadffen op i to dele. En dei der vedrører transmissionsnettet, og en der vedmrer systemydelse. Kravet er senere uaisat til XItm s omkostninger ved at titslutte haitnøleme på Homs Rev til neitei skål opk!æves over 2 år - Energitilsynet er i færd med åt udvikle metoder tit benchmarking af syst månsvar og det overordrede hansmissionsnet. - Godkendelsen gives med forbehold for Ene itils).nets efte ølgende godkendelse af indregningen ai omkost nineer veall. Noqesaltalen. Afregning al l produc.ret på biogås- o8 biom.ssefyrede krartvarmeånlæg Energltilsynet har på sit møde 26. august 22 bestemt, at et netselskab (Eneryigruppen Jylland) ikl<e må afr gne biogas- og biomassefrede kraltvameanlæg med 9 pct. af sålgspisen til almindelige stutkunder i netselskabets om- råde. N tselskabet skal i stedet alrcgne elter de almindelige p sber gninesmodellea der er udarbejdet for decentrale værker i Eltrå s omåde. Energiiilslnets algørelse var begrundet i, at d r ikke forelå dokumentation for at netselskabet og kralivanneanlæggene havde indgået særlige alraler. der ber ltigfde tjl den høj. årregningspris Netselskabet har ånket afgørclsen til Energiklaeenævnet. Eltra overtåter udligningsb tåling Energitils).net godkendte på mødet den 19- marls 22, at EIim oveftåger udligningsbetalingeme vedr. nettilslutning af mitjøvenlig anlæg med iilbagevirkende kraft fra r. januar 2. Ene itilsynets afgørelse indebar, åt Eltra fm 1. januar 22 hff aftoldt netselskabemes omkosininger t disse nettilslutninger via Pso-tådtren. Tidlieere havde ELFOR udlignet netselskåb mes omkosininger meltem netselskabeme. Afgørc]sen indebar videre, at EItm skulle efterreg}1ere ELFORS udligning for 2 og 21, idet Energitilslnet fandt, at den havde været i strid med Elloven. De eåv anledeing til nogle rclåtivt små omfordelineer mellem netselskabeme. velserende såber Eltm er ved udeangen åf 22 palt i t par verserende sager hos Energitilsynet. Der er klagei over Eltra's netta f for 22 (nettåb og indfødningstarif), tidsditrercniie ngen i tariffen for p oriteret prcduktion og indtægtsmmen for Eltra s tmnsmisslonsbevitling. I forbindels med underkendelsen af Eltra s PSO-tårif i 21 kører der endvidere en såg om, hvowidt de underkendte poster kan modrcgnes i de frcmtidige taritrer via over-/undedækningen eller om de skal eftensgulercs kontant bagud i tid. Et ud stående meltem Eltm og Elsam omk ng pladsleje på platformen v d Homs Bev er også indbmgt for Eneryitilsynet. Eltra er desuden paft i en sae hos Eneryiklaeenælnet vedrcrende aftegningspnsen for decentrale biogas- og biomassefraede an1æg.

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Planche 1: Selskabsdiagram MES Net A/S: Vor el-leverance i 2015 blev på 252,0 GWh, hvilket er lidt lavere

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004

Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004 Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004 1. Indledning... 1 2. Lovmæssige rammer for tariferingen af systemansvarets omkostninger... 1 3. Konklusioner... 3 4. Afslutning...

Læs mere

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet.

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet. Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenå Dato: 13. august 2010 J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Ulla Visby/hc-d Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 9. april 2008 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov 2. juni 2009 CHJ/CHJ 1. Baggrund 1.1 Politisk Energiforlig I februar 2008 blev der indgået et bredt politisk forlig vedrørende energipolitikken

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Side 1 af 11 Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Vi glæder os over den stigende interesse der er for vores lille koncern - Fonden Langelands Elforsyning

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1)

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1) BEK nr 891 af 17/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0088 Senere

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26

Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26 Pricedrivers udviklingstendens i DK Vandmagasinfyldning: Vejrudsigten: nedbør/temperaturer: Nyhedsbrev Marginale produktionsomkostninger: 44 Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26 42 4 38 36

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau?

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? N O T AT 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3799 Ref. AHK Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? I forhandlingerne om finansieringsbehovet i regeringens energiudspil

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Beretning. og regnskab .4L' . t*' .\-?-

Beretning. og regnskab .4L' . t*' .\-?- t{ 1 I ft Beretning og regnskab * L 21.4L'. t*'.\-?- I i EliIå s ledergruppe består åf fta v nstrc: Transmissionschel Carcten Jensen, infomåiionschef Per Andersen, ddftschef Carl Hilger, administrerende

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret. Scandic, Malmø

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret. Scandic, Malmø PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret Scandic, Malmø 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr.

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120 Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere