Arsrapport. I l- { -il-laæ -lfæ. fi. iti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsrapport. I l- { -il-laæ -lfæ. fi. iti"

Transkript

1 o Arsrapport 22 I l- r: s: fi. iti.l r { -il-laæ -lfæ ltrå I

2 Eltra's orgonisotion Direktion og udviklins Økonomi og AdministGtion Horns Rev projektet -* eltra HORNS REV A 15 kv- kontrolrum F UABI4R OO2 Homs Rev vindmø]lepårk våi verdens hidtil største vindhåftværk, da den blev taget i bmg i slutningen af 22. Mølleparken blev bygget efter på1æg af regeringen. Elsam stod for bygnine af mølleparken, mens Eltra skulle sørge lor at produktionen blev bragt i land og ind på det overcrdnede højspændingsnet. Eltra's del åf projekiet var i overensstemelse med tidsplånen, klar til brug 1. iuli. Den omfatter en otrshorc-platform, et 15 kv-søkabel på 21 km, en overganesståtion mellem søkabel og landkåbet i Blåvand, et 15 kv-]åndkåbel på 34 km og et tilslutningslelt I imnsformerstationen Karlsgårde øst for Vade. Anlægsarbejdet i 22 blev begunstiget af lange pedoder med østenvind og Iå bølger på Homs Bev, som ligger cå. 2 km ude i Nordsøen. I slutningen al apdl blev platlomen løftet på plads t,'ve meter over havovedaden. I mai blev søkablet ud]ågi på 3 døgn. På tånd er overeangsstationen I Blåvand det eneste synlige tegn på håmøi]eanlægget. Her er der plåcerei en rcåktompole på 8 Mvar som kompensaiion for den rcaktive etrekt, som landkablet og søkablei producerer vindhåftværkets 8 møtler kan tilsåmmen yde 16 Mlq På otrshore-platformen samles energien fra mølleparken og iranslormeres op ti1 I5 kv før det sendes i tand. Platfonnen er 6 m' sior og vejer ca. 1.2 ton. Den er udstlaet med senic Iokale! overtevelsesrum og et helikopterdæk, som også vil blive benyttet i forbindelse med de jæmlige eftemyn på vindmøllerne. He ra kan mandskab fl)ttes fra mø1te til mø]le ad luftvejen.

3 lndholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Bestyrelsens beretning Videnressourcer Lovgivning Samarbeldsorganer Ledelsens beretning Økonomi:Transmission Systemansvarets tarifregnskaber Regnskabspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Aktiver Passiver Udvikling i egenkapital Pengestrømsanalyse Noter Ejerandele i Eltra amba 4 5 t l '/ t 6l

4 Selskobsoplysninger \ Ejerforhold Selskabet ejes pr 1. januar 23 ai 44 jysk-fynske n tselskaber Ejerandelen bercgnes som andelshavemes kapitallndskud samt en forhotdsmæssig and I af selskabets øvrige formue, opgjoft i henhold til andelshavemes forbrug i kwh. Bestyrelse Borgmester Ejgil!V. Rasmussen, Gedved (fornand indtit 25. apdt) Lektor Hans Schiøtt, Lystrup (fonmnd fra 25. apdl) Bogtrykker Erling Bjer, Skærbæk (næstformand indtil 25. apdl) Direktør Tage Thomsen, Ho]stebrc (næsifonnand fm 25. apdl) Konsulent Jens-ove Simonsen, Jebjere Overlærer Kjeld LaNen, Tve$ted (indtil25. april) Dircktør Leo Mikkelsen, Hjørrine (fla 25. apdl) Dircktør Poul Nielsen, odene (indiil25. april) Elinstallatør Niels Rasmussen, OdeNe (fla 25. apdl) Rådmand Poul B. Skou, Århus (indiil25. april) Dtektør Peder Kolby Pedersen, vejle (tua 25. apdl) Gårdejer Kresten Philipsen, Aabenraa {fta 25. apdl) Hr Martin Glerup, Aa$ Fr Helga Moos, Ml Nordborg Direktion Adm. dircktør Georg Stlabro Leoergruppe Adm. direktør Georg Styrbro Underdir ktør "aul-frederik Ba h tansmissionschef Carsten Jensen Økonomichef Jørgen Muk Hansen Ddftschef Carl Hilger Markedsch f Peter Jørgensen Iniomationschef Per Andercen Personålechef Hame Berg Hansen Revision KPMG C. Jespe$en, statsauiodserede rcvisorer CVR-nr Repraesentantskabsmøde Onsdåg den 23. apri]23, kl. 9.3, Munkebjery Hote], Vejle Dirigentens underskrift Vejte, den 23. ap driftsår 1. januar 31. december 22

5 Eltro's vision o Eltra sikrer elfor- Eltra indtager en central rolle blandt de selskaber i Nordeuropa Eltra er en effektiv, kvali' tetsbevidst og innovativ entreprenør for dansk energipolitik Eltra er ikkediskriminerende interesser Eltra har højt specialiserede medarbejdere Bestyre I sen s b eretn i n g Eltra har siden 1. januar 1998 været systemansvarligt transmissionsselskab i Jylland og på F;m. Selskabet kom godt i gang fra staften, og har siden ligget i front under hele udviklingen af det åbne, danske elmarked. Eltra har bidraget vaesentligt til at indkredse og beskrive problemer og inspirere til den nødvendige lovglvning for at få det danske elmarked ti] at fungere. Eltra har ydet et jævnbgdigt bidrag til udviklingen af både det nordiske og europæiske elmarked. Jylland og Fyn har i perioden udviklet sig til at værc enestående i verden som et elsystem, der på få år er omlagt til at være domineret af decentral, miljøvenlig elproduktion. På Eltra's repræsentantskabsmøde 25. april 22 var der nyvalg til fem af best;rrelsens poster Hans Schiøtt afløste Ejgil W Rasmussen som formand. Leo Mikkelsen, Ni.els E. Rasmussen, Peder Kolby Pedersen og Kresten Philipsen blev valgt i stedet for Kjeld Larsen, Poul Nielsen, Poul B. Skou og Erling Bjerre. Jens-Ole Simonsen og Tage Thomsen blev genvalgt.

6 Eltra formulerede i sin årrapport for 21 en række udfordringer. som kun kunne 1øses med støtte fra FoIketinget og energimyndighedeme. Det I de oren glæde at kunne konstatere, at EIim i det fortøbne år er kommet i et tæt og positivt samårbejde med politikere og myndigheder om ænddnger af ådminisimrive og lovgivningsmæssige f orhold. som er hindrcnde for en optimal miliø- og markedsmæssie smt samtundsøkonomisk dnft af elsyste- Udspil om itrrktar n I vinierens landspolitiske lorhåndlinger om elf o$yhingens fremtidige stmktu oe kapitalforhold blev opmærksomheden i begyndelsen af 23 koncenireret om de systemansvarliges og transmissionsselskabernes neutraliiet og uafhængighed. Der blev konstateret frygt for at ejerskabet tll infmstrukturen, sdm i dag ligger hos nets lskabeme, igennem fusioner og opkøb skal ende hos nogle få dominercndeselskaber herunder også udenlandske. Regeringen frehlagde i september et debatoplæg, son foreslår, ai systemansvar og 1.rånsmissionsnei sk.l værc ej rmæssigr adskilt fra handels- og produkiionsselskaben Begeringen har i den lorbindelse f ormulerei tanker om at eiablere et nationalt selskab. som i t eller flere selskaber skal rumme systemansvar og imnsmissionsnet for både el Parat tll Iorhåndling Eltm er pårat til at gå ind i sådanne drøftets r, men pe ger dog samtidig på. åt den hidtidige øst-vest-opdeling af elfonyningen er en 1- gisk konsekvens af, at de to landsdele er fysisk integrcrct i hveft sit intemationale vekselstrømssystem, og at den på månge måder fungercr optimalt. Netop fodi omådeme refererer tit hvert sii system, skåi en mængde funktioner og ruti ner nødvendigvis f ofi sat klares separat i et fusioneret selskab. Så storddfisfordelene er begrænsede ved en eventuel fusion. Eltra v samtidig udtrykke forbehotd over for muligheden åf at såmle naiurgas og el i t og samme systemansvarlige sehkab. Det er vanskeligt at se slne imæssige lodele ved en sådan sammenlægning, dertil er håndteringen al de to energiformer for fo$kellige. Uansei dette slnspunkt vil EItm medvirke positi!'t og konstrul<tivt til eventuelle drøftelser om et sablet dansk systemansvarligt tmnsmissionsselskab. Forankrftrg i torbruger. leddet Eltm fo$tår den politiske frygt fo! at fusioner og opkøb af netselskaber kan skabe utryghed omkring systemansvarets uafhængighed og neuiglitet. På den ånden side er det vigtigt at undelstreee, at der atddg er blevet rcttet sedøse indsigelser imod systemansvarcts habilitet og iniegritet. Det er Eltra s opfattelse, at det også i fremtiden vil være mutigr med udeangspukt i det nuværende lorbrugereje, oe økonomisk baseret på den eksisterende egenkapital, ai vårciage d fien af dei jysk-fynske systemansvar og trånsmissionsneitet fuldt f omvarligt. S.nrh.tighed Der er storc pranhgnings-, d ftsmæssige og økonomiske fordele ved, åt systemansvar og transmissionsnet håndtercs inden for såmme råmmer En sådån samhø righed findes då også i så godt som hele Europa inklusive vores nodiske nabolande. Eltra ejer oe driver 4 kv-nettet samt disponerer over 15 kv-nettei. Eltra menea at der vi1 værc en række fodele ved. at 15 kv-nettet - eller en det af det - overgår til Elha, sådan som det i sin tid var forudsat i distributionsselskabemes handlingsplån om oprcttelsen af E1tra. Der har siden start n værei gjort flere folsøg på at fusionere 15 kv-selskåbeme med Eltra, men hidtil forgæves, bl.a. på grund åf uklarhed omkring selskabemes kapitalforhold. Fl.skehalslndtæder Ettm har i de senere år anvendt betydetige rcssourcer på at skabe gode fysiske mmmer for elmarkedei. Skagenakf orbindelsen mellem Jylland og Norge blev i 21 åbnet for markedet, efter ai en række langsigtede aftå]er om fysiske udvekslinger var blevet erstattet med fnansielle alialer Nodjyllandsledningen mellem Aalbory (Nordjyllånds værket) og Århus (Itise), der vil fierne en stor del af de problener, som skyldes manglende netkapaciiet (flåskehals) i Jytland. er nu under tabledne. Det kan også nævnes, at en aftale mellem Eltra og E.ON i for bindelse med Elsams overtagelse ai den iyske de1 åf Enstedværket hår fjernet de sjdste kontrakuige rcselvationer på kapaciiet over den dansk-tyske erænse. Jylånd og r']a1 er dermed det førsie og hidtil eneste eumpæiske sysiemomlåde, der gennem aktiv indsats har frikøbt a]le sine forbindelser til nabolandene for EU-Kommissionen låsislår i en forcrdning, at transitindtægter bør bruges til at styrke infrastrukturcn med henblik på åt mindske flaskehalsenes betydning. De årlige fl åskehalsindtægter skal ses i sammenhæng med allercde af holdte udgif ter der lor Eltra's vedkommende bl.a. er ån]æg af jævnstrøhsf orbindelser iii Norye og Svedge, bygning af Nordjyltandsledningen og frikob af eksklusivafialer på udlaedsf orbindelseme. Disse investednger passer fuldstændig ind i EUs måisæining. Betydningen åf Eltrå's cen trate eeografi ske placering n1etlem det nordiske vandkmftdominercde elsystem Nordel og det koniinentale UcTo-svstem blev understreget i 22. Arets 1ørsre halvdel var præget af vådår mens den ånden halvdel huftigt udviklede sig til rørår I førsie L.lvår v^r.lpr derfor stor ekspoft af vandkråft fra Noden til konii nentei. mens strømmen Iøb den modsåtte vej i åndet halvår Der var altsa hele årei rift om transitkapacitet gennem Jylland, og det gåv eksbaordinært storc flaskehalsindtæeter til Eltm. øtet trånsig p..ltet I den første nordiske systemudviklinesplan, som udkom i folårci 22, beskdves et stort behov for elimpo{ ti1 Norye og Svege selv i år med normal nedbør Det konstatercs. at der samlet set ikke er overfølselskapaciiet nok til udveksling af eneryi mellem Noden og kontinentet. I p]ånen gennemgås forskel- Iige muligheder for at styrke samarbejdsnettet. Et fjerde jævnstrønskabel mel]em JyIIand og Sydnorge udpeges som et åf de mesi åttråkiive projekter En arbejdsgmppe nedsat af norske Siatnett og Eltra, vi] i slutningen ai fodret 23 frcm]ægge et beslutningsgrundlag for en eventuel pol 4 på Skagenakforbindelsen. Projektet skal i givet fald både kmne bi &åge til at afhjætpe nonke energiprcblemer og skabe bedre mutighed r lor åi håndterc den vestdanske vindkraft. Ettm er pårat ti] at yde en åkiiv indsats for yderligerc at silrke muligheden lor eludveksling mellem Norden og kontinentet - natur-

7 ligvis under meliee økonomiske hensyl. Elta vil således i forårct 23 mødes med E.ON Netz for at drøfte mulighedeme for at etrekti visere udvekslingen over den dansk-tyske grænse. Netvæm og udbysblns En forøge1se af kapaciteien til henholdsvis Nolge og Tyskland vil skærpe kmvene til dei jysk-fynske højspændingsnet. Med gennemf ørelse af System2 1, som omlæeger pdncippeme lor overvågning, kontrct og rcgulering af dei vestdanske elsystem i overens stemmelse med den ekstre me decentmle udbygning åf produktionsapparatet bif ver det mullgt at gå 'tætterc iil stregen' i den dagllee håndte ne af d ften. Heftil kommer at der er ved åt bllve etablcret 'netvæm på de mest vitale forbindelser. Med disse tiliag v det ved særlig omhu kunne Io$var s st prcsse noget større efrekt gennem det eksister nde system. (Ved'netvæm fo$tås et ieknisk system, der automatisk reguterer f-eks. udvekslinger med udlandet, hvis der opstår sysiemmæssige problemer Sådanne indgreb kan værc til meget stor gene for nabolandene. Etable ng af netvæm kræver gensidige aftåler m d Eor at silrke højspændingsnettet og skatre mere imnsitkapacitet i svstemet, håber Eltm, at flere års forhandlinger med Sønderjyl- Isnds Amt om ai øge kapaciteten på f orbindetsen mellem Kassø (erænsen) oe Vejen snart kan alsluttes positi!'t. Hetil kommer planer oh at øge kapaciteten mellem Vejen og Endrup (Esbjers), os at byege enten en ny hovedforbindelse mellem Endnp og Idomlund (Holstebro) eller øge kåpåciteten på f orbindelsen mellem Vejen og Tjele. 5ystemkr6v tll de de<enkale Den store tilgang af distrf bueret miljøvenlig produktion på små anlæg, og en tilsvårcnde rcduktion af produktionen på de stor cenhåie kmf tvameværker, har generelt gjort det vestdanske elsysiem mere sårbal1. På tidspunkter sker det, at elsystemet iilføres over,l.5 MW fm vindmøller og bunden kmftvarmeproduktioni selv om systemet måske kun hår brug for en brøkdel deraf. Dei er nødvendigt, at den miljøvenlige elprcduktion bidrager tii opgaver med at sikre elsystemeis balanceog leveringskvåiiiet. Der skal ffndes frem til en teknisk og økonomisk ordning, som gør det muligt og åttraktivt lor de decentmle prcduktionsanlæg at påtage sig deme opgave i konl<urcnce med de cenimle, kommercielle kmf tværker NeGamnanbrud Det var dog hverken vindkmft. transit eller andre systemmæssige f orhold, der vår skyld i den første større ddftsfo$tyrretse i over 12 år På grund af to af hinanden uaf hængige f ejludkoblinger blev en tlediedel åf Eltm s område svarende til ca. en million mennesker mørk- Iagt 28. december, kl 6:45. Det varcde tle timer før der åtter var spænding frcmme ved alle 15 kv-stationer,

8 og det tog Jderligerc t par timer inden alle hjem havde stmm. Sammenbruddet. som skete en iorholdsvis mild og stille ]ørdag moreen, er blevet nøje eennemgået og analyserct. På $undlåe af analyseme er en række tekniske og kommurikationsmæssige procedurer btevet ændret. Det sæider ikke mindst for information til otrentligheden i den første time ai system- M deicr af Nord Pool Spot vestdanmark. der blev en del af det nordiske elmår ked f. iuli 1999, har placerct sig suverænt på spotbørsens fø$ieplads, når d t gælder markedsandel. Mer end halvdelen af den strøm der lev r s til de vestdanske forbrugerc, håndles på spotbønen. Det er både bemærkelsesværdigl og tilfrcdstillende, at de vesidanske markedsai<tører viser en så posltiv holdning over for En veltungerende spotbørs er en forudsætning for ei elnarked. Det hår då også fla starten været et ønske for Elt.a at komme tæt på spotbørsens dagligdag og udvikting. Et medeje$kab var dog problematisk, så Iæng spotmarkedet var inteercret med Nod Pools finansielle aktiviteter I begyndelsen af 22 blev Nod Pool Spoi imidlertid udskilt som setvstændigt selskab, og demed kune Eltra gå ind som ejer sammen med de ørige nordiske svstemacvarlige transmissionsselskaber og Nod Pool ASA. Eltra overtog 1 pct. af aktierne for ca. 29 mio. kr Markedschef Peter Jørgensen er udpeget som Eltrå s medlem af setska- Pil.rekord på brrsen Efter et par år med generclt lave nodiske systemp ser skete der en mårkant ænddng i efiedrct 22. I flere vidtermåneder 1å gennemsnitsprisen over døgnet på ca. 4 ørelkwh. I begyndetsen åf januar 23 blev der sai ny p srekord med godi 8 øre^wh. De nonke vandmagasiner havde ved udgangen af 22 kun 1 pct. fyldning mod normalt ca. 6 Pct. Norske Statneti anmodede de øvrige nordiske sysiemoperatørcr om at sik-re maksimal overf ørselskapacitet iil Norge. I midten af januar 23 øgede Eltra tmnsitkapaciteten med 2 Mw eft t åi det var lykkedes at frcmskynde arbeidet med iørste delstrækning åf Nordjyllandsledningen (mellem Rander og Madaeer) med fen-seks user. Brut rko ercn(e For Eltra er det åf vital betydning, at bmgeme er tilfredse med sysiemansvarcts håndtering af det vestdanske elsystem. Eltra gennemføte dedor i september 22 sin IøNte bngerkonference, som har til formåi åt opsamle aktøremes meninger og ideer omlring den forisatte udvikling af det vestdanke og nordiske elmarked. KonferBncen vd sædeles udb,4terig og ffk et meget tilfrcdsstillende forløb- Det er hensigten at gøre konferencen tit en årlig tfl bagevendende begit{ordisk s.måibelde EltIå lægg$ vægt på det nodiske samårbejde, som har skabt et fæ1les elnarked, som på mange måder er det mest veltungerend i verden, og samtidig er det eneste. der omfatter flere Tanker om at lå etableret et enkelt systemansvarligt selskab lor hete det nordiske elmarked må betegnes som utopi. Det vil værc I stdd med de ehkelte landes ønsker om selv åt kunne kontlollere sit eget elsystem. Men der synes at værc politisk eniehed om, at Nodel efterhånden skal få d t nordiske marked til at fungerc som om, der ke er 6t systemansvaligi setskab. Der er endnu nogle kantet der skal høvles af, før man når så vidt. I 22 lykledes det ai nå til enighed om føste led i en transitbetaling- Svedg fjemede den ensidige told på elhandel med Dånmark. Udvikling af.n harkedsnodel. som vil eørc det komercielt attraktivt at bygge ny produktionskapaciiet og indsats mod anvendelse af ulovlig målkedsmagt, var an&e spørgsmåi, som blev behandlet på nordisk plan. Behov Ior Iorbedrlnger I den turbulente prissituåtion indrettede udvekslingen over den dansk-tyske grænse sig i 8 pct. åf tiden i overensstemelse med p ssignaleme. Det vil i praksis sige, at så længe der va. ledig kåpacitet mod Nolee og Sve ge, var den vestdanske områdepris næsien Iig med den nodiske systempris. Når kablerne var fyldt op nærmede d n vestdanske pris sig det låvere tyske niveau. Dei er imidlertid utillredsstiilende, at det dansk-tyske auk tionssystem ikke sikrcde optimal udn,'tielse åi grænsekapåciteten h Ie tiden. Der er behov for en bedrc håndte ng af grænsekapaciteten. Elira vil bla. undersøge mulighedeme for at overlade administrationen ai kapaciteten til et samarbejde mellem Nod Poot og den tyske EIbøN EEx i Leipzig. ø5t-vest udlignirg.n Under henvisning til d t generclt lavere pdsniveau for markedsel i Vestdanmårk i iøråisperioden har Elkraf i System opf ordrei til, at øst-vest-udligningen for merudgifteme til vindkraft skal rciuder s. øst-vest-udlieningen er indføfi. fo! at sikre at alle danskere kommer ti] at bcl.å]. deres f orholdsmæssi ge del åf miljøudgiften sådan som loven siger Det er Xltra s klare opfåttelse, åt ordningen tuneerer efter hensigten. xfter ønske fra Elkraft System har de to systemansvarlige selskaber såt et hurtigl udredningsarbeide i eans tit belysning af M.rfted 2ooI Atle elforbrugerc ffk 1. jånuar 23 mulighed for fdt at væ1ge levemndør af markedsel. Der er tale om dei sidste sk dt i den åbningsproces, som for de stø$te elkunde. startede i De to systemansvadige selskaber - Elkmft System og Eltm - gennemføfte i efterårei en landsdækkende og meget synlig kampagne om Markedsåbnineer i andre lande er tidligere komet dårligt fm stsrt på grund af månglende viden blandi

9 l", \. J I D" Iil r ti \ \ t h, aa i Eær '--...-J. -?r"g.i.l -: E i æt l,= === le/ 9

10 Videnressourcer Fokus på kundebetjenins Eltla gennemfør1e i efte.- året 21 en brugerundersøge1se, som gåv anledning til mange inteme drøftelser analyser og ændrineer Fokus blev især rettet mod "kundebetjening" og'kommunikaiion om ieangvæ- Kommunikationen er siden blevet væsen igt stlaket ved oprcttelsen ai Transmissionsudvalget og Netudvalget samt etabtedneen af Netudvalgets egen hjemmeside. Desuden kan næv nes Brugerkonferrencen (føftte gane i september 22) oe Netkonf erencen (første gang i februar 23) som nye led i kommdikationen mellem EItm og bru- En intem arbejdsguppe har haft til opgave ai udarbejde handlinesplåner tor forbeddng af kundebetjeningen. Det gælder ikke mindst den rnunduige kundebetjening ved telef oniske henvendelser tit sagsbe- En anden arbejdsgruppe har sat Eltla's skrifuige kommunikaiion (breve, notater, mail og web) uder lup. Arbejdet hm udmøntet slg i en ny sprcgpolitik, som er ved at blive indarbejdet. I den forbindelse blev gennemføri r-2 dages kuner for såesbehandlerc og Den har bl.a. omfatiet indførcise af ny splogporitik lor skdfilig kommunikation (brcve, notaier og hiemmeside). Også den mudtlige kddebetjening blev strammet op ved hjælp af ku$er i bedre telefonbeijening. certificering Xnereistlaelsen har pålagt de sysiemansvarlige selskaber åt opbvege et landsdækk nde rcsister for vindmøller. Dette hqr medføft. at Eltra har certificerct sit arbejde med mollernes ståmdata ved hjæ1p af ISO91:2 standarden. Certifi cedneen er samtidig udvidet til også at omlatte kvalitetsstydng af af rceningen med markedsaktø- Arle procedurer vedrdende certiff cering af af regning var taget i brug ved udløbei af 22. Eltra er indstillet til cefiiffkat primo marts 23. lllere medarbeidere Eltrå s medarbejde$tab steg med 1 til243 ansatte i 22. Dette skyldtes budgetterede udvidelser i primært administråtlon/økonomi, marked og drift. Otte åf dem (s)"v akådemikel og en tekniker) er ansat i faste stillingex De to øv ge er ca. en trcdjedel al medarbejdeme har værcl ansat i hindre end fem år hos E]tra. En ånden tredjedel har over 2 å$ anciennitet. Der f olrstår genemtionsskifte på flere poster Det har skabt øget lokus på videndeling og har betydet, at medarbejderudviklingssåmialer har Iået en særlig høj prlodtering. Humankapital Antdl åbæ (omregnet ri llldtid) åt åt 45-54år 55-64åt 65 år 5år 5 r år l 15 år l5 2 år 2A åt Bassrund (pct) AC HK TL Fa8 ære og ufaslærte albejdere a4 \49 8l,5 t ,5 29 t6 t4 tl t r57 8l 237 t56 8t I t6 2A t t5 tl tl 32 9 l9 23 Alholdte medarbelderudv k inss- *mtaler inden lor Irct (pct) TA a1 Opgørelsesmetoden for 21 og 22 er ændret i forhold iil tidligere. I modsætnine iil før medreaes nu også etever Iærlinge, vikarer samt medarbejdere i fleks- og skånejob. Dette gøl s, idet opgørcisen bøi tage udgangspunkt i EltE s ATP grundlag. Ænddngen for det samlede antat ansatte for 21 er derfo. 1 medarbejdere højerc end rapporterct i rcgnskab

11 r \ /l I, I I tl L.'. l, I I e gl ril ts \==, Ffryf, 'i

12 Lovgivning Lovændringer og bekendtgørelser Med Lo! 316 af 22. mai 22 blev der bla. gennemført føigende ændringer i Etloven: - Sysiemansvårct får mulighed for at stoppe decenimle værke! når det er nødvendigt af hens).n til folsyninessikkerheden. Systemansvarct får samtidig mulighed for at holde anlægsejeme skadesløse for de memmkostninger der opstår som følge ai stoppet. - Den politiske Kraftværksaftale" fta 1999 forudsatte, at Eltra skulle betale Elsah 48 mio. kr om året i ffre åx mens opkrævningen af beløbet hos forbrugeme skule strækkes over mindst 1 år Energiiils}1lei underkendte denne forudsætning og krævede, at beløbei skulle udgifts{ørcs i takt med betaiingen. Med ændringen af Elloven blev det imidletid fasisai, at opkrævningen skal ske over I år hos forbrugerne. - I loven er der indføjet en besiemmelse om, at staten skal overtage ældre vindmøller der ikke kan klar sig med de gældende tilskudsregler Det forudsættes, at systemansvarene er villige ti1 at oveltage denne foryiigtelse. Dei er i loven fastsåt, at systemansvaret kan få dækkei sine udgifter over Pso-tadffen. - Det er også blevei lovfæstet, at systemansvarene har det overcdnede ansvar for euorcyningens beredskåb. Lov r9r åf r7. dec mber 22 indlørte følgende æn&ingerl - Den politiske åftå1e fra juni måned om åfprioritering af visse vindmøiler og nedsæitelse af tilskuddene til vind møller blev lovfæstet. De gæidende rceler udløb ved udganeen af årei, så der skulle lales nogei nyi føi 1. januar 23. Loven kom så sent, at dens tidstuister ikke kunne overholdes. Eltra var defior nødt til at lave overgangsbestemmelser Loven lastsætter at ikke-altagepligtige møl1er selv skål afsætte dercs produktion på markedei. De får et p stil]æg på 1 ørclkwh, men markedspris og p stillæg må tilsammen højst være 36 øre/&wl. Ikkeaftagepligtige møiler skal selv stå for balancedngen af energien. Soh kompensåtion herfor modtåger de en fast ydelse på 2,3 delkwh. I en ny påragraf blev der indført rcgter om udstedetse åf op ndelsesgarantier for eleki citet. Det er hensigten, at systemansvårene skåi have en aktiv rolle i denne proces, selvom det ikk dn kte frcmgår åf lovteksten. - Den hidtidige betegnelse pdodteret ' produktion blev erstattet med "altagepligtig prsduktion. Ænddngen trådte i kraft 2 uger lør rcgnskabsårets afslutning. I denne å$beretning, der dækker hele 22, har EItrå derfor valgl at ben,'tte ordet "prioriterct' prcdul<tion i den betvdnine, som odet havde i hovedparlen af 22. Sla bek ndtgøelser I årets Iøb er der udsiedi sla bekendtgør Iser til Etloven, heraf har 2 beiydning for Eltra. - I maj kom den ]ænge veniede 'Bekendtgørclse om systemansvarlig virksomhed'. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. rcgler for anvendelse af tmnsmissionsnettet, systemansvar ts ansvar for udarbejdelse af reeler for udn,'ttelsen ai det kollektive fo$rningsnet samt forpiigtelser i forbindelse med fo$kning og udvikling i miliøvenlig elproduktions-teknoloeier Bekendtgørelsen fasi- Leeger endvidere den systemånsvårliges ånsvar lor en sanmenhængende og helhedsodenteret planlægning af elsystemet, under hensyn iil miljø-, mårkeds- og kapaciietsforhold samt fors).ningssikkerhed. Indholdet var som Iorventet og havde den virkning, at Eneqitilsynet kunne godkende sysiemånsvarcts tarlffer lor årcne og Bekendtgørctsen om beredskabslåge for brændsel blev ændrei, så systemansvaret med virkning fm 23 har pligt til at plån]ægge og oveftåge kraftværkemes brændselslagre samt tit ai underrette Eneryist)'re1sen, hvis tagrene skønn s at værc utilstrække]ige. Det indebærcr, at systemansvarct kun skal betale tit brændselberedskabslågrc under særlige omstændigheder Eltra har de or opsagt en aftale. som foryligtede Elsam til at opretholde et lage{ svarende til 3. TJ. Afgørelser i Energitilsynet og Energiklagenævnet Egenproducenl lik ret til nettoatregnins En egenproducent har klaget over, at Energi Fyn Nei afviste et ønske om nettoafregning af elproduktion med virkning fm 1. oktober 2. Afslaget var be$undet med henvisning til Elim's almindelige betingelser for levemn- Energitilsynet afgjorde på sit møde 25. november 22, at det var urimeligi, at Elta håvde åfvist egenprcducentens anmodning om netioafi.egning. Energitils)net mente, at egenproducenten havde en begllrndet formodning om ai blive omfattet ai de nye afregningsregler for miliøvenlie elekt citet lm den 1. oktober 2. xlta har indledt forhandlineer med egenpmducenten med henbtik på, at eodtgøre dei tab den pågæidende har lidt.

13 ':;i,'oe Kompensation til aftalepårterne (NorSesaftalen) Energitilsynet godkendte på sit møde 25. november 22, at Eltra s kompensationsbetålineer på 21? mio. kr. ti1 aftaleparteme vedmrcnde ophævelse af enerettighedeme på Skagerraklorbindelsen er nød\ endrgp omkosrningpr Energitilsynet godkendte ligeledes, ai aftålen om åt Eltm i en pedode skal kompensere Elsam Ior mistede flaskehalsindtægler i tørå$situationer, også er nødvendige Godk ndelse af Eltrå's priser tor systeebnsvaret 2O(x)-22 Xn rgitilslmet godkendte på mødet 26. august 22 Eltra's prisfastsættelse for årene Godkendelsen skete med følgende forbehold: - Energitilsynet kunne ilke på det foreliggende gr.rddtag foretage en endelig \'.urdedng af, om de enkelte tårifrer opfylder Euo$yningslovens bestemmelser Den nuværcnde tidsditrercntienng kan imidlertid fortsætte indtil t støn udredringsarbejde omkring hele tårifstrukturen ligger ktar i xnergitilsfet ønsker at Eltra splitter nettadffen op i to dele. En dei der vedrører transmissionsnettet, og en der vedmrer systemydelse. Kravet er senere uaisat til XItm s omkostninger ved at titslutte haitnøleme på Homs Rev til neitei skål opk!æves over 2 år - Energitilsynet er i færd med åt udvikle metoder tit benchmarking af syst månsvar og det overordrede hansmissionsnet. - Godkendelsen gives med forbehold for Ene itils).nets efte ølgende godkendelse af indregningen ai omkost nineer veall. Noqesaltalen. Afregning al l produc.ret på biogås- o8 biom.ssefyrede krartvarmeånlæg Energltilsynet har på sit møde 26. august 22 bestemt, at et netselskab (Eneryigruppen Jylland) ikl<e må afr gne biogas- og biomassefrede kraltvameanlæg med 9 pct. af sålgspisen til almindelige stutkunder i netselskabets om- råde. N tselskabet skal i stedet alrcgne elter de almindelige p sber gninesmodellea der er udarbejdet for decentrale værker i Eltrå s omåde. Energiiilslnets algørelse var begrundet i, at d r ikke forelå dokumentation for at netselskabet og kralivanneanlæggene havde indgået særlige alraler. der ber ltigfde tjl den høj. årregningspris Netselskabet har ånket afgørclsen til Energiklaeenævnet. Eltra overtåter udligningsb tåling Energitils).net godkendte på mødet den 19- marls 22, at EIim oveftåger udligningsbetalingeme vedr. nettilslutning af mitjøvenlig anlæg med iilbagevirkende kraft fra r. januar 2. Ene itilsynets afgørelse indebar, åt Eltra fm 1. januar 22 hff aftoldt netselskabemes omkosininger t disse nettilslutninger via Pso-tådtren. Tidlieere havde ELFOR udlignet netselskåb mes omkosininger meltem netselskabeme. Afgørc]sen indebar videre, at EItm skulle efterreg}1ere ELFORS udligning for 2 og 21, idet Energitilslnet fandt, at den havde været i strid med Elloven. De eåv anledeing til nogle rclåtivt små omfordelineer mellem netselskabeme. velserende såber Eltm er ved udeangen åf 22 palt i t par verserende sager hos Energitilsynet. Der er klagei over Eltra's netta f for 22 (nettåb og indfødningstarif), tidsditrercniie ngen i tariffen for p oriteret prcduktion og indtægtsmmen for Eltra s tmnsmisslonsbevitling. I forbindels med underkendelsen af Eltra s PSO-tårif i 21 kører der endvidere en såg om, hvowidt de underkendte poster kan modrcgnes i de frcmtidige taritrer via over-/undedækningen eller om de skal eftensgulercs kontant bagud i tid. Et ud stående meltem Eltm og Elsam omk ng pladsleje på platformen v d Homs Bev er også indbmgt for Eneryitilsynet. Eltra er desuden paft i en sae hos Eneryiklaeenælnet vedrcrende aftegningspnsen for decentrale biogas- og biomassefraede an1æg.

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Beretning. og regnskab .4L' . t*' .\-?-

Beretning. og regnskab .4L' . t*' .\-?- t{ 1 I ft Beretning og regnskab * L 21.4L'. t*'.\-?- I i EliIå s ledergruppe består åf fta v nstrc: Transmissionschel Carcten Jensen, infomåiionschef Per Andersen, ddftschef Carl Hilger, administrerende

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Markedsmæssig nytte ved timeaflæste målere

Markedsmæssig nytte ved timeaflæste målere Markedsmæssig nytte ved timeaflæste målere Jørn Mikkelsen, Eltra, Projektgruppen Temadag: Nytteværdi af interaktiv måling Munkebjerg Hotel, Vejle Den 9. juni 2004 1 Detailmarkedet for el: Obligatorisk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner NordVindworkshoppen Gotland 7-8 juni 2007 Opsamling og konklusioner Nordiske styrkepositioner Norden er et af de bedste områder i Verden for en storskala udnyttelse af vindkraft Et stort vindkraft-potentiale

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere