Wavepiston v/michael Henriksen Strandgade Helsingør Sendt per til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wavepiston v/michael Henriksen Strandgade 95 3000 Helsingør Sendt per email til mh@wavepiston.dk"

Transkript

1 Wavepiston v/michael Henriksen Strandgade Helsingør Sendt per til 10. juli 2015 Center for Energiressourcer Ref Etableringstilladelse til Wavepiston testanlæg for bølgekraft ved Hanstholm Et konsortium bestående af Wavepiston A/S, Vryhof Anchors, Nurmi Cylinders og DTU har med ansøgning af 29. april 2015, opdateret d. 10. juni 2016, søgt Energistyrelsen om tilladelse til udlægning og test af Wavepiston bølgeenergianlæg sydvest for Hanstholm Havn. Der ansøges om, at anlægget udlægges i perioden fra 7. august 2015 til 1. september 2017 og placeres sydvest for Hanstholm Havn på følgende koordinater: Deg Min Deg Min Bølgebøje ,002' N 8 30,999' E Yderste ankerpunkt 57 7,004' N 8 31,154' E Inderste ankerpunkt 57 6,936' N 8 31,498' E WP anlægsbøje yderst 57 6,984 N 8 31,256 E WP anlægsbøje inderst 57 6,957 N 8 31,396' E Nordbøje 57 7,069' N 8 31,329' E Sydbøje 57 6,812' N 8 31,353' E Østbøje 57 6,961' N 8 31,608' E Vestbøje 57 7,002' N 8 30,909' E Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax Ekspeditionstid: Mandag-torsdag Fredag CVR-nr EAN-nr Therese Kofoed Jensen Tlf.:

2 Om anlægget Et Wavepistonanlæg udnytter den horisontale komposant i bølgebevægelsen til at producere energi. Dette sker med vertikale plader der bevæges frem og tilbage. Pladerne er monteret på pumper, der bruger bølgebevægelsen til at pumpe havvand ind i et rør og videre til en central turbine. Plader, pumper og rør er monteret på en fælles struktur, som består af en stålwire strukket mellem to bøjer. I forlængelse af bøjerne er forankringen, som sikrer, at anlægget bliver på lokationen, og at stålwiren er tilstrækkelig strukket til at fungere som en stabil struktur. Der placeres en turbine på den ene endebøje eller på en flåde ved bøjen. Anlægget består af 130 meter forankring, fulgt af 150 meter anlæg mellem de 2 bøjer og igen 130 meter forankring. I alt 410 meter i retning 110. Anlægget ligger 1 2 meter under havoverfladen, så toppen af pladerne flugter med havoverfladen. Kun bøjerne vil kunne ses. Anlæggets samlede vægt uden forankring udgør under 4 tons fordelt på wire og lette moduler. Anlægget placeres sydvest for Hanstholm Havn, 3,4 km fra nærmeste kyst. Årsagen til placeringen er, at DanWEC (Danish Wave Energy Center, testcenter for bølgekraft) i samarbejde med de lokale myndigheder, havnen, fiskerne og Søfartsstyrelsen har udpeget området som mulig lokation til test af bølgeanlæg i store bølger. Afgørelse om VVM-pligt Energistyrelsen har på baggrund af en VVM-screening af ansøgningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Energistyrelsen lægger til grund, at: anlægget er et testanlæg af beskedne dimensioner anlægget udlægges i en kort periode og forventes fuldstændigt fjernet igen inden 1. september Afgørelsen er truffet efter høring af relevante myndigheder. Energistyrelsen har den 10. juli 2015 offentliggjort afgørelsen af, at projektet ikke er VVM-pligtigt på Energistyrelsens hjemmeside, og i Fiskeritidende.dk. Thisted Kommune har også lagt information om tilladelsen på deres hjemmeside. Energistyrelsens afgørelse Energistyrelsen har truffet følgende afgørelse om projektet i henhold til 25, stk. 1 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015: Konsortiet v/wavepiston A/S meddeles hermed tilladelse til at etableretestanlægget Wavepiston i en periode fra 20. juli 2015 til 1. september Energistyrelsens tilladelse meddeles med de nedenfor nævnte vilkår og som beskrevet i ansøgningen af 29. april 2015, opdateret 10. juni Tilladelsen er givet med følgende vilkår: 1. Testanlægget som beskrevet i tilladelsen lægges ud i perioden fra 7. august 2015 til 1. september Kontaktperson over for Energistyrelsen og fælles repræsentant for konsortiet bestående af Wavepiston A/S, Vryhof Anchors, Nurmi Cylinders og DTU er Michael Henriksen fra Wavepiston A/S. Side 2

3 3. Anlæg og afmærkning placeres med følgende positioner: Deg Min Deg Min Bølgebøje 2 (orange) 57 7,002' N 8 30,999' E Yderste ankerpunkt (blå) 57 7,004' N 8 31,154' E Inderste ankerpunkt (blå) 57 6,936' N 8 31,498' E WP anlægsbøje yderst (gul) 57 6,984 N 8 31,256 E WP anlægsbøje inderst (gul) 57 6,957 N 8 31,396' E Nordbøje (rød) 57 7,069' N 8 31,329' E Sydbøje (rød) 57 6,812' N 8 31,353' E Østbøje (rød) 57 6,961' N 8 31,608 E Vestbøje (rød) 57 7,002' N 8 30,909' E 4. Der må hverken i etablerings- eller driftsfasen ske nogen form for udledning af hverken fast affald eller af flydende stoffer fra anlægget. 5. Konsortiet bag Wavepiston v/michael Henriksen er forpligtet til for egen regning at fjerne anlægget inklusiv alle former for afmærkning og forankring samt reetablere den tidligere tilstand i udlægningsområdet på den miljømæssigt mest forsvarlige måde, såfremt: a. ansøgerens tilladelse udløber, b. anlægget ødelægges eller ikke vedligeholdes, c. anlægget ikke længere anvendes som testanlæg til udnyttelse af bølgeenergi, eller d. vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 6. Dette skal ske senest den 1. september 2017, medmindre konsortiet bag Wavepiston v/michael Henriksen forinden har ansøgt Energistyrelsen om og fået tilladelse til en forlænget udlægningsperiode. 7. Der må efter fjernelse af anlægget ikke være affald, som stammer fra anlægget, herunder ophugningen, i omgivelserne. Side 3

4 8. Konsortiet bag Wavepiston v/michael Henriksen skal over for Energistyrelsen stille en bankgaranti på kr., før nærværende tilladelse må udnyttes. Garantien skal kunne sikre afvikling af anlægget og opfyldelse af vilkår nr. 6 og 7.,men fratager ikke konsortiet forpligtelsen nævnt i vilkår nr. 6 og 7.Opfylder konsortiet bag Wavepiston v/michael Henriksen ikke oprydningsforpligtelsen som nævnt i vilkår 6 og 7, betales udgifterne til oprydningen af sikkerhedsstillelsen, i det omfang sikkerhedsstillelsen dækker disse udgifter. Bankgarantien skal gælde fra det tidspunkt, anlægget bliver etableret, til garantien bliver frigivet af Energistyrelsen. 9. En eventuel ny ejer skal opfylde alle de vilkår opstillet i tilladelsen, herunder kravet om sikkerhedsstillelse. 10. Søfartsstyrelsen kan i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, Søsikkerhedsloven, fremsætte påbud i forbindelse med sikring af sejladsen og forebyggelse af fare til søs, herunder om anlægget skal afmærkes i forhold til den øvrige skibstrafik. 11. Området for bølgeenergianlægget afmærkes med fire kardinalafmærkninger placeret hhv. nord, øst, syd og vest for anlægget på positioner i henhold til ovenstående skema. 12. Selve anlægget afmærkes ved de to anlægsbøjer som gule specialafmærkninger ved hver ende af strengen. Anlægsbøjerne udstyres med radarreflektor, gult kryds samt gult blinkende lys med fyrkarakteren Fl.Y.3s eller Fl.Y.5s Afmærkningsspørgsmål i under pkt. 11 og 12 herunder aftale om type, størrelse, indretning mv. aftales direkte mellem Søfartsstyrelsen og Wavepiston. Søfartsstyrelsen kan om nødvendigt stille krav om yderligere afmærkning af hensyn til den øvrige skibstrafik. I øvrigt henvises til Afmærkningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 45 af 22. januar Afmærkning inkl. forankringer skal være mærkede med ejerforhold, navn og telefonnummer. 14. Afmærkningen skal holdes løbende ved lige, så den altid forefindes i god stand. Den enkelte afmærkningsdel skal være i orden i minimum 95 pct. af operationstiden svarende til 346 dage om året. 15. Såfremt det konstateres, at anlægget/afmærkningen ikke er på plads og i orden, skal Søfartsstyrelsen underrettes herom. Tilsvarende meddelelse skal gives, når afmærkning og anlæg atter er på plads og i orden. 16. Der skal i udarbejdes en nødberedskabsplan i tilfælde af at anlægget løsriver sig eller afmærkningen forsvinder. Beredskabsplanen skal oplyse den daglige tilsynsførende af anlægget hvilke handlinger han skal foretage sig herunder underretning af relevante myndigheder, Marinestaben, Søfartsstyrelsen samt Hanstholm Havn og andre relevante interessenter lokalt. 17. Der må ikke uden Søfartsstyrelsen tilladelse ændres på afmærkningens udseende, positioner mv. 18. Det meddeles Søfartsstyrelsen i god tid, minimum 3 uger i forvejen, før etablering af anlæg og afmærkning. Det meddeles ligeledes når anlæg og afmærkning efterfølgende er etableret med oplysning om eventuelle opdaterede positioner 19. Såfremt anlægget ikke længere anvendes efter sit formål eller ved tilladelsens udløb, skal anlægget med forankring samt afmærkning fjernes fuldstændigt fra søterritoriet. 20. Umiddelbart efter at anlægget med afmærkning er fjernet fra søterritoriet, skal Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen underrettes herom. Side 4

5 21. Væsentlige ændringer eller udvidelser af projektet samt overdragelse af projektet må ikke foretages uden Energistyrelsens godkendelse. 22. Energistyrelsen kan fastsætte tidsfrister for opfyldelse af forpligtelserne. Generelt For godkendelsen gælder i øvrigt, at godkendelsen ikke fritager ejeren af anlægget for eventuelt opstået civilretligt ansvar i forbindelse med dettes tilstedeværelse, og at tilladelsen ikke indeholder garanti for de foreslåede konstruktioners sikkerhed eller stabilitet. Energistyrelsens tilladelse fritager ikke for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning, og tilladelsen medfører ikke indskrænkninger i statens højhedsret over søterritoriet eller statens eneret over den eksklusive økonomiske zone. Det bemærkes endvidere, at en meddelt tilladelse fortabes, såfremt et eller flere af de vilkår, der er fastsat for godkendelsen ikke måtte blive opfyldt. Klagevejledning Klager over denne tilladelse kan i henhold til 66 og 67 i lov om fremme af vedvarende energi af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Frederiksborg gade 15, 1360 København K. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anerledes. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bilag: 1) Ansøgning fra Wavepiston af 10. juni 2015, ekskl. bilag Venlig hilsen Søren Keller Kopi af tilladelsen sendes til: - Naturerhvervsstyrelsen - Naturstyrelsen - Søfartsstyrelsen - Energinet.dk - Kystdirektoratet - Thisted Kommune - Port of Hanstholm - Forsvarsministeriet - Kulturarvstyrelsen - Trafikstyrelsen Side 5

6 - Miljøstyrelsen - Arbejdstilsynet Side 6

7 Bilag 1 - Ansøgning om udlægning af Wavepiston-testanlæg ved Hanstholm Dokument-historik Version Ændring/Status Ansvarlig Dato v1.3 Indlevering til Energistyrelsen MH v1.4 Opdateringer i kapitel 3 baseret på MH spørgsmål fra Energistyrelsen ( ) i følgende afsnit: - Risici og foranstaltninger - Data vedr. påvirkning af miljø - Arealinteresser - Mindre ændring på position af anlæg - Mindre ændring på materialeliste v1.5 Indlevering til Energistyrelsen MH V1.6 Opdatering af placering af vestbøje i MH tabel side 14 (var placeret 12m forkert). Energistyrelsen er orienteret herom. V1.7 Opdatering af placeringer med 3 decimaler efter aftale med Søfartsstyrelsen MH Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af ansøger... 3 Wavepiston... 3 Ejerskabsstruktur... 5 Referencer... 5 Finansiel Kapacitet... 6 Vryhof Anchors... 6 Ejerskabsstruktur... 7 Referencer... 7 Finansiel Kapacitet... 7 Nurmi Cylinders... 7 Ejerskabsstruktur... 8 Referencer... 9 Finansiel Kapacitet... 9 DTU... 9 Ejerskabsstruktur Referencer

8 Finansiel Kapacitet Samarbejdspartnere Projektbeskrivelse Formål Tidsplan Beskrivelse af testanlæg inkl. VVM Beskrivelse af teknologi Størrelse Placering Materialer Udlægning Drift og vedligehold Risici og foranstaltninger Data vedr. påvirkning af miljøet Arealinteresser Optagning inkl. oprydning og genetablering Sikkerhedsstillelse Interessenter Bilag Bilag 1 Vryhof Anchors, Ejer- og Organisationsstruktur Bilag 2 Vryhof Anchors, Referencer Bilag 3 Vryhof Anchors, Årsrapporter Bilag 4 Nurmi Cylinders, Ejer- og Organisationsstruktur Bilag 5 Nurmi Cylinders, Referencer Bilag 6 Nurmi Cylinders, Årsrapporter Bilag 7 Wavepiston, Årsrapport Bilag 8 Aftale med ForskEL om støttemidler Bilag 9 CV på deltagere fra DTU Bilag 10 Risikoanalyse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

9 1. Beskrivelse af ansøger Ansøger består af et projektkonsortium bestående af 4 partnere: - Wavepiston: Har udviklet teknologien og er ansvarlig for projektet. Wavepiston er fælles repræsentant for konsortiet (dokumentation herpå fremgår af projektaftalen i bilag 8). - Vryhof Anchors: Er ansvarlige for forankring af anlægget. De er førende eksperter i forankring af flydende strukturer. - Nurmi Cylinders: Er ansvarlige for de hydrauliske pumper til anlægget. De er eksperter i offshore hydraulik. - DTU: Er ansvarlige for de hydrodynamiske beregninger. Projektorganisationen er som følger: Wavepiston Fulde navn Wavepiston A/S Adresse Strandgade Helsingør Telefonnummer Hjemmeside CVR-nummer

10 Kontaktperson Michael Henriksen Wavepiston er stiftet med det formål at få udviklet og kommercialiseret bølgeenergiteknologien. Organisationen består af nedenstående personer: Michael Henriksen, CEO Kristian Glejbøl, Construction & Hydrodynamics Martin von Bülow, CTO & Design Paul Harder Cohen, Composites & Production Troels V. Lukassen, Numerical Modelling Asger Kej, Chairman of the board M.Sc. Economics and Business Administration. 15 år I den finansielle sector. Har ledet store, international projekter I forskellige organisationer, lande og kulturer. Har tidligere været involveret i 3 og ansvarlig for 2 start-ups. LinkedIn: dk.linkedin.com/in/calimero --- Ansvarlig for ledelse, finansiering, forretning og det operationelle. M.Sc. Mechanical Engineering, Ph.D. Material Science. 10 år I offshore-branchen. Senest som Principal Engineer (innovation) i National Oilwell Varco. Har derudover en baggrund indenfor produktudvikling i Novo Nordisk. Har været ansvarlig for mere end 60 patenter og patentansøgninger (primært relateret off-shore). LinkedIn: dk.linkedin.com/in/glejbol --- Ansvarlig for konstruktion, dynamik og instrumentering. B.Sc. Mechanical Engineering. 16 år i produktudvikling. Både tidlig stadie og opstart af produktion. Specialist i polymer-produktionsteknikker. Erfaren CAD-bruger og ekspert i visualiseringer. Har en baggrund i Novo Nordisk og Coloplast. LinkedIn: dk.linkedin.com/in/martinvonbulow --- Teknisk ansvarlig, herunder planlægning og design. Kompositekspert med over 30 års erfaring i værftsindustrien. Tidligere ejer af KMT Nord, fremstilling af maritime kompositløsninger. LinkedIn: dk.linkedin.com/pub/paul-harder-cohen/39/606/4a7 --- Ansvarlig for materialer, produktion og QA M.Sc. Mechanical Engineering. Ekspert på Solid Mechanics. LinkedIn: dk.linkedin.com/pub/troels-lukassen/92/2a/a03/en --- Ansvarlig for finite element analysis. M.Sc. Hydraulics and Environmental Engineering. Professionelt bestyrelsesmedlem. Over 40 års erfaring med vand og havmiljø, samt ledelse. 4

11 Tidligere CEO i DHI group. --- Bestyrelsesansvarlig. Teknologien er udviklet siden 2006, hvor 3 ingeniører satte sig for at undersøge, hvorfor bølgeenergi endnu ikke havde haft succes. I 2009 resulterede det i et patent på Wavepiston-konceptet. Siden da er systemet blev videreudviklet og testet i bølgetanke, og senest i 2013 testet ved testcenteret i Nissum Bredning (mindre bølger) er brugt på at optimere systemet og klargøre prototype-projektet. Ejerskabsstruktur Selskabet er fornyeligt omdannet til et aktieselskab og ejet af nedenstående selskaber/personer. Navn Aktier MvB Energi ApS Hypothalamus IVS sixty ApS Asger Kej I alt I forbindelse med igangværende kapitaludvidelse (forklaret under Finansiel Kapacitet) udbydes der yderligere aktier til nye ejere. Referencer Wavepiston har erfaring med udlægning af proof of concept-anlæg i Nissum Bredning. Navn på anlæg Wavepiston Proof of Concept År for idriftsættelse 2013 Størrelse Rolle Bidrag Længde: 50 m Skala 1:9 Ansvarlig Udførte selv hele værdikæden fra udvikling, design, produktion, installation, drift og afvikling. 5

12 Finansiel Kapacitet Frem til medio 2017 er Wavepiston finansieret som vist på nedenstående oversigt: Til projektet har vi opnået støtte fra ForskEL på i alt kr. 7,5 mio, heraf går kr. 4,8 mio til Wavepiston. Derudover har vi opnået støtte fra Horizon 2020, SME fase 1 svarende til , samt skattekreditter svarende til kr Stifterne lægger i alt kr. 1,8 mio. henover projektperioden. Frem til 31. maj kører vi en kapitaludvidelse på kr. 3 mio. ( : Tegningen er succesfuldt gennemført med en kapitalforhøjelse på kr. 3,5M). I vores budget frem til medio 2017 har vi en buffer på kr. 1 mio årsregnskab for Wavepiston er vedlagt i bilag 7 (eneste regnskabsår til dato). Projektaftale om PSO-støtte fra ForskEL-programmet er vedlagt i bilag 8. Vryhof Anchors Fulde navn Vryhof Anchors B.V. Adresse Rhijnspoor LB Capelle a/d Yssel Holland Telefonnummer Hjemmeside CVR-nummer Kontaktperson NL B01 Christophe Limouzin 6

13 Vryhof Anchors er et hollandsk selskab, der er verdensførende indenfor forankring af flydende strukturer. De er fornyligt blevet indlemmet i Global Maritime-gruppen, som specialiserer sig en bred vifte af ydelser indenfor offshore-industrien. I projektet har Vryhof følgende nøglepersoner Christophe Limouzin, Business Development Manager Senol Özmutlu Projects Director 12 års erfaring med offshore og forankring. LinkedIn: fr.linkedin.com/in/christophelimouzin --- Projektkoordinator for Vryhof. M.Sc. + Ph.D. Engineering Geology. 13 års erfaring med offshore og forankring. LinkedIn: nl.linkedin.com/pub/senol-ozmutlu/1/710/b Ansvarlig for forankringen. Ejerskabsstruktur Se bilag 1. Organisationsstruktur Se bilag 1. Referencer Vryhofs DNA er at installere og forankre platforme og strukturer på havet. De er involveret i en bred vifte af forankringsprojekter. Af bølgeenergi har Vryhof leveret forankring til Pelamis-projektet i Portugal (2008/09). Referencer er vedlagt i bilag 2. Finansiel Kapacitet Årsrapport for seneste 3 år er vedlagt i bilag 3. Nurmi Cylinders Fulde navn Nurmi Cylinders Oy 7

14 Adresse Pusulantie Ikkala Finland Telefonnummer Hjemmeside CVR-nummer Kontaktperson FI Juha Elonen Nurmi Cylinders er et finsk selskab, der specialiserer sig i hydraulik. De er førende indenfor hydrauliske pumper til offshore-brug og leverer pumper til flere bølgeenergi-projekter. I projektet har Nurmi følgende nøgleperson Juha Elonen, Technical Director Naval Architect 24 års erfaring med værftsindustri og offshore hydraulik. LinkedIn: fi.linkedin.com/pub/juha-elonen/8/b5/8b4 --- Projektkoordinator for Nurmi. Ejerskabsstruktur Nurmi Cylinders Oy er en del af Nurmi Hydraulics Oy. Organisationsstruktur Se bilag 4. 8

15 Referencer Nurmi er involveret i flere projekter vedr. bølgeenergi. Referencer er vedlagt i bilag 5. Finansiel Kapacitet Årsrapport for seneste 3 år er vedlagt i bilag 6. DTU Fulde navn Adresse Danmarks Tekniske Universitet Institut for Mekanik Niels Koppels Alle, Bygn Kgs. Lyngby Telefonnummer Hjemmeside CVR-nummer Kontaktperson Harry B. Bingham DTU, Institut for Mekanik, er ansvarlig for den hydrodynamiske model. I projektet har DTU følgende nøglepersoner: Harry B. Bingham, Associate Professor Robert Read, Senior Researcher Ph.D. Hydrodynamics 15 års erfaring med hydrodynamik. Har i samarbejde med Robert Read udviklet software til bølgeenergiprojekter, samt måling af bevægelser og belastninger i maritime strukturer. LinkedIn: dk.linkedin.com/pub/harry-bingham/a/b49/ Projektansvarlig for DTU. Ph.D. Aeronautical Engineering. 5 års erfaring med hydrodynamik. Har i samarbejde med Harry Bingham udviklet software til bølgeenergiprojekter, samt måling af bevægelser og belastninger i maritime strukturer. --- Ansvarlig for beregninger. 9

16 Ejerskabsstruktur Ikke relevant, da DTU er et kendt universitet. Organisationsstruktur Ikke relevant, da DTU er et kendt universitet. Referencer Vedlagt et kort CV på Robert Read og Harry Bingham i bilag 9. Finansiel Kapacitet Ikke relevant, da DTU er et kendt universitet. Hvis der ønskes yderligere information om DTU og/eller Institut for Mekanik, kan det eftersendes. Samarbejdspartnere Udover konsortiepartnerne har vi en række andre partnere. Energinet.dk støtter projektet finansielt via ForskEL-puljen. Vi har indgået en aftale med DanWEC om at teste ud for Hanstholm, hvor de leverer bølgedata samt deres erfaringer med bølgeenergi, test og lokalkendskab. Vi er i gang med at lave aftaler med andre lokale leverandører vedr. produktion, installation og vedligehold. Vi forventer at lave aftaler med lokale aktører, der har erfaring med bølgeenergi, vedr. produktion af energimoduler, overvågning og vedligehold. Vryhof Anchors kommer til at styre udlægningen af strukturen til anlægget. Til udlægningen er vi afhængige af et bugsérskib/udlægningsskib. Vi er i samtale med flere mulige leverandører. 10

17 Formål 2. Projektbeskrivelse Formålet med projektet er at validere Wavepiston-teknologiens potentiale ved: 1. At validere energiproduktion ifht. den numeriske model. 2. At validere overlevelse og holdbarhed i energifyldt bølgeklima. Valideringen foregår ved at udlægge og teste en 12 kw prototype ud for Hanstholm over en 2-årig periode ( ). I løbet af testperioden optimeres den numeriske model og teknologien. Tidsplan Projektet er planlagt til 31 måneder og er opbygget i 5 faser. Nedenstående GANTT-kort giver et overblik over hele forløbet. I fase 1 (WP2 Foundation) lægger vi fundamentet. Vi får designet anlægget i detaljer, får tilladelse på plads, får aftaler på plads med partnere, leverandører o.l. Så vi er klar til at installere strukturen i august I fase 2 (WP3 First Test Iteration) vil vi over en periode på 7 måneder i en kontrolleret, trinvis proces installerer fire energimoduler. Først installeres og testes et modul, efter op til 3 måneder installeres et ekstra modul, og til sidst to ekstra moduler. Herved opsamles løbende erfaringer og vi kan løbende optimere modulerne. I fase 3 (WP4 Second Test Iteration) har vi anden test iteration, hvor yderligere 4 optimerede moduler installeres. I denne fase analyseres også for optimalt flow, så vi er klar til at installere turbine i efterfølgende fase. I fase 4 (WP5 Demonstrate Power Production), med planlagt start september 2016, har vi et optimeret testanlæg, der er klar til at få tilkoblet en turbine/generator. Turbine/generator-stationen vil blive tilkoblet 11

18 enten på en af endebøjerne eller på en lille flåde ved endebøjerne. Der tilsluttes ikke til netværket. Elproduktionen bruges til at lade batterier op og resterende produktion brændes af i vandet. Vi har en option på at installere vores turbine/generator-station på en nærliggende netværkstilkoblet monopæl, som det tyske selskab Nemos planlægger at installere primo Dvs. vi skal trække rør med vores tryksatte vand til monopælen for at omdanne vandtryk til elektricitet. Dette er pt. ikke inkluderet i planen. I fase 5 (WP6 Power Production Efficiency) optages anlægget i maj 2017 og analyseres for endelig konklusion på energiproduktion, holdbarhed og overlevelse. I løbet af hele perioden vil vi løbende opdatere interessenter med vores resultater, herunder deltage i minimum 2 konferencer. 12

19 3. Beskrivelse af testanlæg inkl. VVM Beskrivelse af teknologi Et Wavepistonanlæg udnytter den horisontale komposant i bølgebevægelsen til at producere energi. Dette sker med vertikale plader der bevæges frem og tilbage. Pladerne er monteret på pumper, der bruger bølgebevægelsen til at pumpe havvand ind i et rør og videre til en central turbine. Pumper Plade Rør Plader, pumper og rør er monteret på en fælles struktur, som består af en stålwire strukket mellem to bøjer. I forlængelse af bøjerne er forankringen, som sikrer at anlægget bliver på lokationen, og at stålwiren er tilstrækkelig strukket til at fungere som en stabil struktur. Der placeres en turbine på den ene endebøje eller på en flåde ved bøjen. Vi har en option på at placere turbinen på en nærliggende monopæl (bølge test af Nemos fra 2016). Dette kræver rørføring fra anlægget til turbinen langs havbunden. Dette er ikke inkluderet i nuværende plan og der ansøges derfor ikke om tilladelse til dette. Størrelse Anlægget består af 130 meter forankring, fulgt af 150 meter anlæg mellem de 2 bøjer og igen 130 meter forankring. Ialt 410 meter. Anlægget ligger 1 2 meter under havoverfladen, så toppen af pladerne flugter med havoverfladen. Placering Anlægget placeres sydvest for Hanstholm Havn. Årsagen til placeringen er, at DanWEC i samarbejde med de lokale myndigheder, havnen, fiskerne og Søfartsstyrelsen har udpeget denne lokation som mulig til test af bølgeanlæg i store bølger. Koordinaterne for anlægget er: 13

20 Bølgebøje 2 Yderste Ankerpunkt: Inderste Ankerpunkt: WP anlægsbøje yderst: WP anlægsbøje inderst: Forslag til nordbøje: Forslag til sydbøje: Forslag til østbøje: Vestbøje: Deg Min Deg Min 57 7,002' N 8 30,999' E 57 7,004' N 8 31,154' E 57 6,936' N 8 31,498' E 57 6,984 N 8 31,256 E 57 6,957 N 8 31,396' E 57 7,069' N 8 31,329' E 57 6,812' N 8 31,353' E 57 6,961' N 8 31,608' E 57 7,002' N 8 30,909' E Anlæg: 410 m retning 110 Herudover er de 2 anlægsbøjer gule og udstyret med radarreflektor, gult kryds samt gult blinkende lys. Materialer Anlægget består af følgende komponenter og materialer Ankre, kæde, wire, og forbindelses-sjækler Stål, polyethylen, nylon, polyuretan lak og evt. zink 14

21 Bøjer Rør, ventiler og beslag Plader Pumper Sensorer, elkabler, batterier og anden elektronik Turbine, generator Polyethylen skum, stål, zink, polyuretan, epoxylak Polyethylen, polypropylen, EPDM gummi, messing, bronce og rustfrit eller galvaniseret stål. Glasfiber/epoxy, vandfast krydsfiner, polyuretan, polystyrenskum, butyl eller EPDM gummi, polyethylen, SAN skum, PVC skum, POM, nylon og rustfrit eller galvaniseret stål. Rustfrit stål, polyethylen, PTFE, polyuretan, naturgummi, EPDM gummi PVC, kobber. Hertil kommer de materialer, der befinder sig i printplader, sensorer m.m. Det drejer sig om meget små mængder (3-10 arduinoer, som er print på ca 4 x 6 cm plus sensorer). Indholdet af plast og metaller kendes ikke, men alle dele er Rohsmærket og pakket ind, så de ikke kommer i kontakt med havvand. Batterierne er marinebatterier, med bly og syre kapslet ind i PE. Plast, kobber, PVC, Glasfiber/epoxy, vandfast krydsfiner, polyurethan, polystyrenskum, butyl eller EPDM gummi, polyethylen, SAN skum, PVC skum, POM, Nylon og rustfrit eller galvaniseret stål. Udlægning Udlægningen sker ved først at placere de 2 bøjer med tilhørende forankring. Dette sker ved at et bugserfartøj eller lignende dropper ankre på angivne koordinater og herefter trækker i kæde/wire i retning af modsatte anker til at ankeret har gravet sig ned i havbunden og sidder fast i henhold til specifikationerne (15-20 tons). Herefter hæftes 150 m wire på den ene bøje og ved hjælp af talje eller kran monteres wiren på den anden bøje, så det fornødne træk opnås (8 12 tons). Over testperioden kan plader, pumper og rør af- og påmonteres wiren. Drift og vedligehold Når strukturen (wire og bøjer) er på plads monteres plader og pumper (energimoduler) for test og energiproduktion. Under testperioden vil energimodulerne blive monteret et af gangen med 1-3 måneders interval til 8 energimoduler er monteret. Herefter vil energimodulerne blive udskiftet i takt med at teknologien optimeres. 15

22 Under drift vil anlægget i første omgang producere tryksat havvand, der ledes tilbage i havet. Når turbine og generator kobles til, vil anlægget producere strøm, som bruges til opladning af batterier. Overskudsstrøm bruges på varmelegemer i havet. Vedligehold foregår ved ugentlige check af anlægget for slid og skader, samt udbedring af disse, når vejrforholdene tillader det. Sensorer fortæller løbende om anlæggets tilstand ved hjælp af mobilt datanetværk og lokal lagring. Risici og foranstaltninger Detaljeret risikoanalyse forefindes i bilag 10. Generelt om anlægget og skibstrafikken er konklusionen: Ved påsejling af et større skib er der risiko for at wiren springer. Da systemet er elastisk, af relativ lav vægt og uden skarpe kanter, vil der ikke komme kritiske skader på skroget af hverken et stort eller lille skib ved påsejling. Hvis anlæg eller forankring brydes vil strengen synke til bunds og bøjerne stadig blive på lokaliteten. Skulle begge forankringer brydes vil anlægget ganske langsomt drive med strømmen, med størstedelen af anlægget slæbende langs havbunden. Anlæggets samlede vægt uden forankring udgør under 4 tons fordelt på wire og lette moduler og vil derfor ikke udgøre en større fare for skibstrafikken. I fald anlægget driver i land vil wiren holde anlægget samlet. Når først anlægget er skyllet op på stranden kan det skilles ad med almindeligt håndværktøj og blive flyttet på en bil med lad eller en åben trailer. Skulle anlægget ikke komme helt op på stranden, vil det kunne trækkes det sidste stykke med en traktor og en lang trosse. Da anlægget er en streng er det muligt at trække det fri, selvom det skulle være delvist begravet i sandet. Der er risiko for, at en eller flere af de 8 plader vil knække af ved hård storm. Sandsynligheden for at andet knækker af, er meget lille. Pladen har positiv opdrift og vil i givet fald kunne samles op af et mindre skib eller drive i land og blive samlet op her. Under udlægning og vedligehold er der fare for personskade. Her er foranstaltningen at sikre den rette planlægning af opgaverne, så de nødvendige sikkerhedsregler og foranstaltninger bliver overholdt. Konsortiepartner Vryhof Anchors har mange års erfaring med udlægning og vedligehold af flydende strukturer. Der vil blive tegnet ansvarsforsikring for anlægget. Data vedr. påvirkning af miljøet Ved testområdet kan dyrelivet deles op i havfugle, fisk, skaldyr og øvrige bunddyr samt evt. sæler og marsvin. Hertil kommer planteliv, der består af de, i danske farvande almindeligt forekommende, planter. Bølgeenergianlægget kan påvirke det lokale dyre/planteliv på følgende måder: Fysisk Der er ikke fysiske udformninger på anlægget, der kan fange eller på anden måde lave fysisk skade på dyr. Skulle der mod forventning opstå problemer af den art, vil det blive ændret så snart det opdages. 16

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Coordinator: Partners: Supported by: Europæisk bølgekraft har en stor mulighed for bidrag til elmarkedet trods det, at bølgeenergi ikke

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til et étårigt havbrug (forsøgshavbrug) nordøst for Nexø samt anmeldelse i forhold til VVM

Ansøgning om godkendelse til et étårigt havbrug (forsøgshavbrug) nordøst for Nexø samt anmeldelse i forhold til VVM Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: Alf Skovgaard og Ann-Kathrine Aggerholm Jensen NaturErhverstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att: Stig Prüssing Rev. 17. marts 2015 Ansøgning om

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN

RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN 2010 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2010-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit: Indhold: Side: Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Formål med en virksomhedsplan 4 3. Virksomhedens arbejdsgrundlag

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere