Wavepiston v/michael Henriksen Strandgade Helsingør Sendt per til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wavepiston v/michael Henriksen Strandgade 95 3000 Helsingør Sendt per email til mh@wavepiston.dk"

Transkript

1 Wavepiston v/michael Henriksen Strandgade Helsingør Sendt per til 10. juli 2015 Center for Energiressourcer Ref Etableringstilladelse til Wavepiston testanlæg for bølgekraft ved Hanstholm Et konsortium bestående af Wavepiston A/S, Vryhof Anchors, Nurmi Cylinders og DTU har med ansøgning af 29. april 2015, opdateret d. 10. juni 2016, søgt Energistyrelsen om tilladelse til udlægning og test af Wavepiston bølgeenergianlæg sydvest for Hanstholm Havn. Der ansøges om, at anlægget udlægges i perioden fra 7. august 2015 til 1. september 2017 og placeres sydvest for Hanstholm Havn på følgende koordinater: Deg Min Deg Min Bølgebøje ,002' N 8 30,999' E Yderste ankerpunkt 57 7,004' N 8 31,154' E Inderste ankerpunkt 57 6,936' N 8 31,498' E WP anlægsbøje yderst 57 6,984 N 8 31,256 E WP anlægsbøje inderst 57 6,957 N 8 31,396' E Nordbøje 57 7,069' N 8 31,329' E Sydbøje 57 6,812' N 8 31,353' E Østbøje 57 6,961' N 8 31,608' E Vestbøje 57 7,002' N 8 30,909' E Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax Ekspeditionstid: Mandag-torsdag Fredag CVR-nr EAN-nr Therese Kofoed Jensen Tlf.:

2 Om anlægget Et Wavepistonanlæg udnytter den horisontale komposant i bølgebevægelsen til at producere energi. Dette sker med vertikale plader der bevæges frem og tilbage. Pladerne er monteret på pumper, der bruger bølgebevægelsen til at pumpe havvand ind i et rør og videre til en central turbine. Plader, pumper og rør er monteret på en fælles struktur, som består af en stålwire strukket mellem to bøjer. I forlængelse af bøjerne er forankringen, som sikrer, at anlægget bliver på lokationen, og at stålwiren er tilstrækkelig strukket til at fungere som en stabil struktur. Der placeres en turbine på den ene endebøje eller på en flåde ved bøjen. Anlægget består af 130 meter forankring, fulgt af 150 meter anlæg mellem de 2 bøjer og igen 130 meter forankring. I alt 410 meter i retning 110. Anlægget ligger 1 2 meter under havoverfladen, så toppen af pladerne flugter med havoverfladen. Kun bøjerne vil kunne ses. Anlæggets samlede vægt uden forankring udgør under 4 tons fordelt på wire og lette moduler. Anlægget placeres sydvest for Hanstholm Havn, 3,4 km fra nærmeste kyst. Årsagen til placeringen er, at DanWEC (Danish Wave Energy Center, testcenter for bølgekraft) i samarbejde med de lokale myndigheder, havnen, fiskerne og Søfartsstyrelsen har udpeget området som mulig lokation til test af bølgeanlæg i store bølger. Afgørelse om VVM-pligt Energistyrelsen har på baggrund af en VVM-screening af ansøgningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Energistyrelsen lægger til grund, at: anlægget er et testanlæg af beskedne dimensioner anlægget udlægges i en kort periode og forventes fuldstændigt fjernet igen inden 1. september Afgørelsen er truffet efter høring af relevante myndigheder. Energistyrelsen har den 10. juli 2015 offentliggjort afgørelsen af, at projektet ikke er VVM-pligtigt på Energistyrelsens hjemmeside, og i Fiskeritidende.dk. Thisted Kommune har også lagt information om tilladelsen på deres hjemmeside. Energistyrelsens afgørelse Energistyrelsen har truffet følgende afgørelse om projektet i henhold til 25, stk. 1 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015: Konsortiet v/wavepiston A/S meddeles hermed tilladelse til at etableretestanlægget Wavepiston i en periode fra 20. juli 2015 til 1. september Energistyrelsens tilladelse meddeles med de nedenfor nævnte vilkår og som beskrevet i ansøgningen af 29. april 2015, opdateret 10. juni Tilladelsen er givet med følgende vilkår: 1. Testanlægget som beskrevet i tilladelsen lægges ud i perioden fra 7. august 2015 til 1. september Kontaktperson over for Energistyrelsen og fælles repræsentant for konsortiet bestående af Wavepiston A/S, Vryhof Anchors, Nurmi Cylinders og DTU er Michael Henriksen fra Wavepiston A/S. Side 2

3 3. Anlæg og afmærkning placeres med følgende positioner: Deg Min Deg Min Bølgebøje 2 (orange) 57 7,002' N 8 30,999' E Yderste ankerpunkt (blå) 57 7,004' N 8 31,154' E Inderste ankerpunkt (blå) 57 6,936' N 8 31,498' E WP anlægsbøje yderst (gul) 57 6,984 N 8 31,256 E WP anlægsbøje inderst (gul) 57 6,957 N 8 31,396' E Nordbøje (rød) 57 7,069' N 8 31,329' E Sydbøje (rød) 57 6,812' N 8 31,353' E Østbøje (rød) 57 6,961' N 8 31,608 E Vestbøje (rød) 57 7,002' N 8 30,909' E 4. Der må hverken i etablerings- eller driftsfasen ske nogen form for udledning af hverken fast affald eller af flydende stoffer fra anlægget. 5. Konsortiet bag Wavepiston v/michael Henriksen er forpligtet til for egen regning at fjerne anlægget inklusiv alle former for afmærkning og forankring samt reetablere den tidligere tilstand i udlægningsområdet på den miljømæssigt mest forsvarlige måde, såfremt: a. ansøgerens tilladelse udløber, b. anlægget ødelægges eller ikke vedligeholdes, c. anlægget ikke længere anvendes som testanlæg til udnyttelse af bølgeenergi, eller d. vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 6. Dette skal ske senest den 1. september 2017, medmindre konsortiet bag Wavepiston v/michael Henriksen forinden har ansøgt Energistyrelsen om og fået tilladelse til en forlænget udlægningsperiode. 7. Der må efter fjernelse af anlægget ikke være affald, som stammer fra anlægget, herunder ophugningen, i omgivelserne. Side 3

4 8. Konsortiet bag Wavepiston v/michael Henriksen skal over for Energistyrelsen stille en bankgaranti på kr., før nærværende tilladelse må udnyttes. Garantien skal kunne sikre afvikling af anlægget og opfyldelse af vilkår nr. 6 og 7.,men fratager ikke konsortiet forpligtelsen nævnt i vilkår nr. 6 og 7.Opfylder konsortiet bag Wavepiston v/michael Henriksen ikke oprydningsforpligtelsen som nævnt i vilkår 6 og 7, betales udgifterne til oprydningen af sikkerhedsstillelsen, i det omfang sikkerhedsstillelsen dækker disse udgifter. Bankgarantien skal gælde fra det tidspunkt, anlægget bliver etableret, til garantien bliver frigivet af Energistyrelsen. 9. En eventuel ny ejer skal opfylde alle de vilkår opstillet i tilladelsen, herunder kravet om sikkerhedsstillelse. 10. Søfartsstyrelsen kan i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, Søsikkerhedsloven, fremsætte påbud i forbindelse med sikring af sejladsen og forebyggelse af fare til søs, herunder om anlægget skal afmærkes i forhold til den øvrige skibstrafik. 11. Området for bølgeenergianlægget afmærkes med fire kardinalafmærkninger placeret hhv. nord, øst, syd og vest for anlægget på positioner i henhold til ovenstående skema. 12. Selve anlægget afmærkes ved de to anlægsbøjer som gule specialafmærkninger ved hver ende af strengen. Anlægsbøjerne udstyres med radarreflektor, gult kryds samt gult blinkende lys med fyrkarakteren Fl.Y.3s eller Fl.Y.5s Afmærkningsspørgsmål i under pkt. 11 og 12 herunder aftale om type, størrelse, indretning mv. aftales direkte mellem Søfartsstyrelsen og Wavepiston. Søfartsstyrelsen kan om nødvendigt stille krav om yderligere afmærkning af hensyn til den øvrige skibstrafik. I øvrigt henvises til Afmærkningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 45 af 22. januar Afmærkning inkl. forankringer skal være mærkede med ejerforhold, navn og telefonnummer. 14. Afmærkningen skal holdes løbende ved lige, så den altid forefindes i god stand. Den enkelte afmærkningsdel skal være i orden i minimum 95 pct. af operationstiden svarende til 346 dage om året. 15. Såfremt det konstateres, at anlægget/afmærkningen ikke er på plads og i orden, skal Søfartsstyrelsen underrettes herom. Tilsvarende meddelelse skal gives, når afmærkning og anlæg atter er på plads og i orden. 16. Der skal i udarbejdes en nødberedskabsplan i tilfælde af at anlægget løsriver sig eller afmærkningen forsvinder. Beredskabsplanen skal oplyse den daglige tilsynsførende af anlægget hvilke handlinger han skal foretage sig herunder underretning af relevante myndigheder, Marinestaben, Søfartsstyrelsen samt Hanstholm Havn og andre relevante interessenter lokalt. 17. Der må ikke uden Søfartsstyrelsen tilladelse ændres på afmærkningens udseende, positioner mv. 18. Det meddeles Søfartsstyrelsen i god tid, minimum 3 uger i forvejen, før etablering af anlæg og afmærkning. Det meddeles ligeledes når anlæg og afmærkning efterfølgende er etableret med oplysning om eventuelle opdaterede positioner 19. Såfremt anlægget ikke længere anvendes efter sit formål eller ved tilladelsens udløb, skal anlægget med forankring samt afmærkning fjernes fuldstændigt fra søterritoriet. 20. Umiddelbart efter at anlægget med afmærkning er fjernet fra søterritoriet, skal Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen underrettes herom. Side 4

5 21. Væsentlige ændringer eller udvidelser af projektet samt overdragelse af projektet må ikke foretages uden Energistyrelsens godkendelse. 22. Energistyrelsen kan fastsætte tidsfrister for opfyldelse af forpligtelserne. Generelt For godkendelsen gælder i øvrigt, at godkendelsen ikke fritager ejeren af anlægget for eventuelt opstået civilretligt ansvar i forbindelse med dettes tilstedeværelse, og at tilladelsen ikke indeholder garanti for de foreslåede konstruktioners sikkerhed eller stabilitet. Energistyrelsens tilladelse fritager ikke for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning, og tilladelsen medfører ikke indskrænkninger i statens højhedsret over søterritoriet eller statens eneret over den eksklusive økonomiske zone. Det bemærkes endvidere, at en meddelt tilladelse fortabes, såfremt et eller flere af de vilkår, der er fastsat for godkendelsen ikke måtte blive opfyldt. Klagevejledning Klager over denne tilladelse kan i henhold til 66 og 67 i lov om fremme af vedvarende energi af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Frederiksborg gade 15, 1360 København K. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anerledes. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bilag: 1) Ansøgning fra Wavepiston af 10. juni 2015, ekskl. bilag Venlig hilsen Søren Keller Kopi af tilladelsen sendes til: - Naturerhvervsstyrelsen - Naturstyrelsen - Søfartsstyrelsen - Energinet.dk - Kystdirektoratet - Thisted Kommune - Port of Hanstholm - Forsvarsministeriet - Kulturarvstyrelsen - Trafikstyrelsen Side 5

6 - Miljøstyrelsen - Arbejdstilsynet Side 6

7 Bilag 1 - Ansøgning om udlægning af Wavepiston-testanlæg ved Hanstholm Dokument-historik Version Ændring/Status Ansvarlig Dato v1.3 Indlevering til Energistyrelsen MH v1.4 Opdateringer i kapitel 3 baseret på MH spørgsmål fra Energistyrelsen ( ) i følgende afsnit: - Risici og foranstaltninger - Data vedr. påvirkning af miljø - Arealinteresser - Mindre ændring på position af anlæg - Mindre ændring på materialeliste v1.5 Indlevering til Energistyrelsen MH V1.6 Opdatering af placering af vestbøje i MH tabel side 14 (var placeret 12m forkert). Energistyrelsen er orienteret herom. V1.7 Opdatering af placeringer med 3 decimaler efter aftale med Søfartsstyrelsen MH Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af ansøger... 3 Wavepiston... 3 Ejerskabsstruktur... 5 Referencer... 5 Finansiel Kapacitet... 6 Vryhof Anchors... 6 Ejerskabsstruktur... 7 Referencer... 7 Finansiel Kapacitet... 7 Nurmi Cylinders... 7 Ejerskabsstruktur... 8 Referencer... 9 Finansiel Kapacitet... 9 DTU... 9 Ejerskabsstruktur Referencer

8 Finansiel Kapacitet Samarbejdspartnere Projektbeskrivelse Formål Tidsplan Beskrivelse af testanlæg inkl. VVM Beskrivelse af teknologi Størrelse Placering Materialer Udlægning Drift og vedligehold Risici og foranstaltninger Data vedr. påvirkning af miljøet Arealinteresser Optagning inkl. oprydning og genetablering Sikkerhedsstillelse Interessenter Bilag Bilag 1 Vryhof Anchors, Ejer- og Organisationsstruktur Bilag 2 Vryhof Anchors, Referencer Bilag 3 Vryhof Anchors, Årsrapporter Bilag 4 Nurmi Cylinders, Ejer- og Organisationsstruktur Bilag 5 Nurmi Cylinders, Referencer Bilag 6 Nurmi Cylinders, Årsrapporter Bilag 7 Wavepiston, Årsrapport Bilag 8 Aftale med ForskEL om støttemidler Bilag 9 CV på deltagere fra DTU Bilag 10 Risikoanalyse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

9 1. Beskrivelse af ansøger Ansøger består af et projektkonsortium bestående af 4 partnere: - Wavepiston: Har udviklet teknologien og er ansvarlig for projektet. Wavepiston er fælles repræsentant for konsortiet (dokumentation herpå fremgår af projektaftalen i bilag 8). - Vryhof Anchors: Er ansvarlige for forankring af anlægget. De er førende eksperter i forankring af flydende strukturer. - Nurmi Cylinders: Er ansvarlige for de hydrauliske pumper til anlægget. De er eksperter i offshore hydraulik. - DTU: Er ansvarlige for de hydrodynamiske beregninger. Projektorganisationen er som følger: Wavepiston Fulde navn Wavepiston A/S Adresse Strandgade Helsingør Telefonnummer Hjemmeside CVR-nummer

10 Kontaktperson Michael Henriksen Wavepiston er stiftet med det formål at få udviklet og kommercialiseret bølgeenergiteknologien. Organisationen består af nedenstående personer: Michael Henriksen, CEO Kristian Glejbøl, Construction & Hydrodynamics Martin von Bülow, CTO & Design Paul Harder Cohen, Composites & Production Troels V. Lukassen, Numerical Modelling Asger Kej, Chairman of the board M.Sc. Economics and Business Administration. 15 år I den finansielle sector. Har ledet store, international projekter I forskellige organisationer, lande og kulturer. Har tidligere været involveret i 3 og ansvarlig for 2 start-ups. LinkedIn: dk.linkedin.com/in/calimero --- Ansvarlig for ledelse, finansiering, forretning og det operationelle. M.Sc. Mechanical Engineering, Ph.D. Material Science. 10 år I offshore-branchen. Senest som Principal Engineer (innovation) i National Oilwell Varco. Har derudover en baggrund indenfor produktudvikling i Novo Nordisk. Har været ansvarlig for mere end 60 patenter og patentansøgninger (primært relateret off-shore). LinkedIn: dk.linkedin.com/in/glejbol --- Ansvarlig for konstruktion, dynamik og instrumentering. B.Sc. Mechanical Engineering. 16 år i produktudvikling. Både tidlig stadie og opstart af produktion. Specialist i polymer-produktionsteknikker. Erfaren CAD-bruger og ekspert i visualiseringer. Har en baggrund i Novo Nordisk og Coloplast. LinkedIn: dk.linkedin.com/in/martinvonbulow --- Teknisk ansvarlig, herunder planlægning og design. Kompositekspert med over 30 års erfaring i værftsindustrien. Tidligere ejer af KMT Nord, fremstilling af maritime kompositløsninger. LinkedIn: dk.linkedin.com/pub/paul-harder-cohen/39/606/4a7 --- Ansvarlig for materialer, produktion og QA M.Sc. Mechanical Engineering. Ekspert på Solid Mechanics. LinkedIn: dk.linkedin.com/pub/troels-lukassen/92/2a/a03/en --- Ansvarlig for finite element analysis. M.Sc. Hydraulics and Environmental Engineering. Professionelt bestyrelsesmedlem. Over 40 års erfaring med vand og havmiljø, samt ledelse. 4

11 Tidligere CEO i DHI group. --- Bestyrelsesansvarlig. Teknologien er udviklet siden 2006, hvor 3 ingeniører satte sig for at undersøge, hvorfor bølgeenergi endnu ikke havde haft succes. I 2009 resulterede det i et patent på Wavepiston-konceptet. Siden da er systemet blev videreudviklet og testet i bølgetanke, og senest i 2013 testet ved testcenteret i Nissum Bredning (mindre bølger) er brugt på at optimere systemet og klargøre prototype-projektet. Ejerskabsstruktur Selskabet er fornyeligt omdannet til et aktieselskab og ejet af nedenstående selskaber/personer. Navn Aktier MvB Energi ApS Hypothalamus IVS sixty ApS Asger Kej I alt I forbindelse med igangværende kapitaludvidelse (forklaret under Finansiel Kapacitet) udbydes der yderligere aktier til nye ejere. Referencer Wavepiston har erfaring med udlægning af proof of concept-anlæg i Nissum Bredning. Navn på anlæg Wavepiston Proof of Concept År for idriftsættelse 2013 Størrelse Rolle Bidrag Længde: 50 m Skala 1:9 Ansvarlig Udførte selv hele værdikæden fra udvikling, design, produktion, installation, drift og afvikling. 5

12 Finansiel Kapacitet Frem til medio 2017 er Wavepiston finansieret som vist på nedenstående oversigt: Til projektet har vi opnået støtte fra ForskEL på i alt kr. 7,5 mio, heraf går kr. 4,8 mio til Wavepiston. Derudover har vi opnået støtte fra Horizon 2020, SME fase 1 svarende til , samt skattekreditter svarende til kr Stifterne lægger i alt kr. 1,8 mio. henover projektperioden. Frem til 31. maj kører vi en kapitaludvidelse på kr. 3 mio. ( : Tegningen er succesfuldt gennemført med en kapitalforhøjelse på kr. 3,5M). I vores budget frem til medio 2017 har vi en buffer på kr. 1 mio årsregnskab for Wavepiston er vedlagt i bilag 7 (eneste regnskabsår til dato). Projektaftale om PSO-støtte fra ForskEL-programmet er vedlagt i bilag 8. Vryhof Anchors Fulde navn Vryhof Anchors B.V. Adresse Rhijnspoor LB Capelle a/d Yssel Holland Telefonnummer Hjemmeside CVR-nummer Kontaktperson NL B01 Christophe Limouzin 6

13 Vryhof Anchors er et hollandsk selskab, der er verdensførende indenfor forankring af flydende strukturer. De er fornyligt blevet indlemmet i Global Maritime-gruppen, som specialiserer sig en bred vifte af ydelser indenfor offshore-industrien. I projektet har Vryhof følgende nøglepersoner Christophe Limouzin, Business Development Manager Senol Özmutlu Projects Director 12 års erfaring med offshore og forankring. LinkedIn: fr.linkedin.com/in/christophelimouzin --- Projektkoordinator for Vryhof. M.Sc. + Ph.D. Engineering Geology. 13 års erfaring med offshore og forankring. LinkedIn: nl.linkedin.com/pub/senol-ozmutlu/1/710/b Ansvarlig for forankringen. Ejerskabsstruktur Se bilag 1. Organisationsstruktur Se bilag 1. Referencer Vryhofs DNA er at installere og forankre platforme og strukturer på havet. De er involveret i en bred vifte af forankringsprojekter. Af bølgeenergi har Vryhof leveret forankring til Pelamis-projektet i Portugal (2008/09). Referencer er vedlagt i bilag 2. Finansiel Kapacitet Årsrapport for seneste 3 år er vedlagt i bilag 3. Nurmi Cylinders Fulde navn Nurmi Cylinders Oy 7

14 Adresse Pusulantie Ikkala Finland Telefonnummer Hjemmeside CVR-nummer Kontaktperson FI Juha Elonen Nurmi Cylinders er et finsk selskab, der specialiserer sig i hydraulik. De er førende indenfor hydrauliske pumper til offshore-brug og leverer pumper til flere bølgeenergi-projekter. I projektet har Nurmi følgende nøgleperson Juha Elonen, Technical Director Naval Architect 24 års erfaring med værftsindustri og offshore hydraulik. LinkedIn: fi.linkedin.com/pub/juha-elonen/8/b5/8b4 --- Projektkoordinator for Nurmi. Ejerskabsstruktur Nurmi Cylinders Oy er en del af Nurmi Hydraulics Oy. Organisationsstruktur Se bilag 4. 8

15 Referencer Nurmi er involveret i flere projekter vedr. bølgeenergi. Referencer er vedlagt i bilag 5. Finansiel Kapacitet Årsrapport for seneste 3 år er vedlagt i bilag 6. DTU Fulde navn Adresse Danmarks Tekniske Universitet Institut for Mekanik Niels Koppels Alle, Bygn Kgs. Lyngby Telefonnummer Hjemmeside CVR-nummer Kontaktperson Harry B. Bingham DTU, Institut for Mekanik, er ansvarlig for den hydrodynamiske model. I projektet har DTU følgende nøglepersoner: Harry B. Bingham, Associate Professor Robert Read, Senior Researcher Ph.D. Hydrodynamics 15 års erfaring med hydrodynamik. Har i samarbejde med Robert Read udviklet software til bølgeenergiprojekter, samt måling af bevægelser og belastninger i maritime strukturer. LinkedIn: dk.linkedin.com/pub/harry-bingham/a/b49/ Projektansvarlig for DTU. Ph.D. Aeronautical Engineering. 5 års erfaring med hydrodynamik. Har i samarbejde med Harry Bingham udviklet software til bølgeenergiprojekter, samt måling af bevægelser og belastninger i maritime strukturer. --- Ansvarlig for beregninger. 9

16 Ejerskabsstruktur Ikke relevant, da DTU er et kendt universitet. Organisationsstruktur Ikke relevant, da DTU er et kendt universitet. Referencer Vedlagt et kort CV på Robert Read og Harry Bingham i bilag 9. Finansiel Kapacitet Ikke relevant, da DTU er et kendt universitet. Hvis der ønskes yderligere information om DTU og/eller Institut for Mekanik, kan det eftersendes. Samarbejdspartnere Udover konsortiepartnerne har vi en række andre partnere. Energinet.dk støtter projektet finansielt via ForskEL-puljen. Vi har indgået en aftale med DanWEC om at teste ud for Hanstholm, hvor de leverer bølgedata samt deres erfaringer med bølgeenergi, test og lokalkendskab. Vi er i gang med at lave aftaler med andre lokale leverandører vedr. produktion, installation og vedligehold. Vi forventer at lave aftaler med lokale aktører, der har erfaring med bølgeenergi, vedr. produktion af energimoduler, overvågning og vedligehold. Vryhof Anchors kommer til at styre udlægningen af strukturen til anlægget. Til udlægningen er vi afhængige af et bugsérskib/udlægningsskib. Vi er i samtale med flere mulige leverandører. 10

17 Formål 2. Projektbeskrivelse Formålet med projektet er at validere Wavepiston-teknologiens potentiale ved: 1. At validere energiproduktion ifht. den numeriske model. 2. At validere overlevelse og holdbarhed i energifyldt bølgeklima. Valideringen foregår ved at udlægge og teste en 12 kw prototype ud for Hanstholm over en 2-årig periode ( ). I løbet af testperioden optimeres den numeriske model og teknologien. Tidsplan Projektet er planlagt til 31 måneder og er opbygget i 5 faser. Nedenstående GANTT-kort giver et overblik over hele forløbet. I fase 1 (WP2 Foundation) lægger vi fundamentet. Vi får designet anlægget i detaljer, får tilladelse på plads, får aftaler på plads med partnere, leverandører o.l. Så vi er klar til at installere strukturen i august I fase 2 (WP3 First Test Iteration) vil vi over en periode på 7 måneder i en kontrolleret, trinvis proces installerer fire energimoduler. Først installeres og testes et modul, efter op til 3 måneder installeres et ekstra modul, og til sidst to ekstra moduler. Herved opsamles løbende erfaringer og vi kan løbende optimere modulerne. I fase 3 (WP4 Second Test Iteration) har vi anden test iteration, hvor yderligere 4 optimerede moduler installeres. I denne fase analyseres også for optimalt flow, så vi er klar til at installere turbine i efterfølgende fase. I fase 4 (WP5 Demonstrate Power Production), med planlagt start september 2016, har vi et optimeret testanlæg, der er klar til at få tilkoblet en turbine/generator. Turbine/generator-stationen vil blive tilkoblet 11

18 enten på en af endebøjerne eller på en lille flåde ved endebøjerne. Der tilsluttes ikke til netværket. Elproduktionen bruges til at lade batterier op og resterende produktion brændes af i vandet. Vi har en option på at installere vores turbine/generator-station på en nærliggende netværkstilkoblet monopæl, som det tyske selskab Nemos planlægger at installere primo Dvs. vi skal trække rør med vores tryksatte vand til monopælen for at omdanne vandtryk til elektricitet. Dette er pt. ikke inkluderet i planen. I fase 5 (WP6 Power Production Efficiency) optages anlægget i maj 2017 og analyseres for endelig konklusion på energiproduktion, holdbarhed og overlevelse. I løbet af hele perioden vil vi løbende opdatere interessenter med vores resultater, herunder deltage i minimum 2 konferencer. 12

19 3. Beskrivelse af testanlæg inkl. VVM Beskrivelse af teknologi Et Wavepistonanlæg udnytter den horisontale komposant i bølgebevægelsen til at producere energi. Dette sker med vertikale plader der bevæges frem og tilbage. Pladerne er monteret på pumper, der bruger bølgebevægelsen til at pumpe havvand ind i et rør og videre til en central turbine. Pumper Plade Rør Plader, pumper og rør er monteret på en fælles struktur, som består af en stålwire strukket mellem to bøjer. I forlængelse af bøjerne er forankringen, som sikrer at anlægget bliver på lokationen, og at stålwiren er tilstrækkelig strukket til at fungere som en stabil struktur. Der placeres en turbine på den ene endebøje eller på en flåde ved bøjen. Vi har en option på at placere turbinen på en nærliggende monopæl (bølge test af Nemos fra 2016). Dette kræver rørføring fra anlægget til turbinen langs havbunden. Dette er ikke inkluderet i nuværende plan og der ansøges derfor ikke om tilladelse til dette. Størrelse Anlægget består af 130 meter forankring, fulgt af 150 meter anlæg mellem de 2 bøjer og igen 130 meter forankring. Ialt 410 meter. Anlægget ligger 1 2 meter under havoverfladen, så toppen af pladerne flugter med havoverfladen. Placering Anlægget placeres sydvest for Hanstholm Havn. Årsagen til placeringen er, at DanWEC i samarbejde med de lokale myndigheder, havnen, fiskerne og Søfartsstyrelsen har udpeget denne lokation som mulig til test af bølgeanlæg i store bølger. Koordinaterne for anlægget er: 13

20 Bølgebøje 2 Yderste Ankerpunkt: Inderste Ankerpunkt: WP anlægsbøje yderst: WP anlægsbøje inderst: Forslag til nordbøje: Forslag til sydbøje: Forslag til østbøje: Vestbøje: Deg Min Deg Min 57 7,002' N 8 30,999' E 57 7,004' N 8 31,154' E 57 6,936' N 8 31,498' E 57 6,984 N 8 31,256 E 57 6,957 N 8 31,396' E 57 7,069' N 8 31,329' E 57 6,812' N 8 31,353' E 57 6,961' N 8 31,608' E 57 7,002' N 8 30,909' E Anlæg: 410 m retning 110 Herudover er de 2 anlægsbøjer gule og udstyret med radarreflektor, gult kryds samt gult blinkende lys. Materialer Anlægget består af følgende komponenter og materialer Ankre, kæde, wire, og forbindelses-sjækler Stål, polyethylen, nylon, polyuretan lak og evt. zink 14

21 Bøjer Rør, ventiler og beslag Plader Pumper Sensorer, elkabler, batterier og anden elektronik Turbine, generator Polyethylen skum, stål, zink, polyuretan, epoxylak Polyethylen, polypropylen, EPDM gummi, messing, bronce og rustfrit eller galvaniseret stål. Glasfiber/epoxy, vandfast krydsfiner, polyuretan, polystyrenskum, butyl eller EPDM gummi, polyethylen, SAN skum, PVC skum, POM, nylon og rustfrit eller galvaniseret stål. Rustfrit stål, polyethylen, PTFE, polyuretan, naturgummi, EPDM gummi PVC, kobber. Hertil kommer de materialer, der befinder sig i printplader, sensorer m.m. Det drejer sig om meget små mængder (3-10 arduinoer, som er print på ca 4 x 6 cm plus sensorer). Indholdet af plast og metaller kendes ikke, men alle dele er Rohsmærket og pakket ind, så de ikke kommer i kontakt med havvand. Batterierne er marinebatterier, med bly og syre kapslet ind i PE. Plast, kobber, PVC, Glasfiber/epoxy, vandfast krydsfiner, polyurethan, polystyrenskum, butyl eller EPDM gummi, polyethylen, SAN skum, PVC skum, POM, Nylon og rustfrit eller galvaniseret stål. Udlægning Udlægningen sker ved først at placere de 2 bøjer med tilhørende forankring. Dette sker ved at et bugserfartøj eller lignende dropper ankre på angivne koordinater og herefter trækker i kæde/wire i retning af modsatte anker til at ankeret har gravet sig ned i havbunden og sidder fast i henhold til specifikationerne (15-20 tons). Herefter hæftes 150 m wire på den ene bøje og ved hjælp af talje eller kran monteres wiren på den anden bøje, så det fornødne træk opnås (8 12 tons). Over testperioden kan plader, pumper og rør af- og påmonteres wiren. Drift og vedligehold Når strukturen (wire og bøjer) er på plads monteres plader og pumper (energimoduler) for test og energiproduktion. Under testperioden vil energimodulerne blive monteret et af gangen med 1-3 måneders interval til 8 energimoduler er monteret. Herefter vil energimodulerne blive udskiftet i takt med at teknologien optimeres. 15

22 Under drift vil anlægget i første omgang producere tryksat havvand, der ledes tilbage i havet. Når turbine og generator kobles til, vil anlægget producere strøm, som bruges til opladning af batterier. Overskudsstrøm bruges på varmelegemer i havet. Vedligehold foregår ved ugentlige check af anlægget for slid og skader, samt udbedring af disse, når vejrforholdene tillader det. Sensorer fortæller løbende om anlæggets tilstand ved hjælp af mobilt datanetværk og lokal lagring. Risici og foranstaltninger Detaljeret risikoanalyse forefindes i bilag 10. Generelt om anlægget og skibstrafikken er konklusionen: Ved påsejling af et større skib er der risiko for at wiren springer. Da systemet er elastisk, af relativ lav vægt og uden skarpe kanter, vil der ikke komme kritiske skader på skroget af hverken et stort eller lille skib ved påsejling. Hvis anlæg eller forankring brydes vil strengen synke til bunds og bøjerne stadig blive på lokaliteten. Skulle begge forankringer brydes vil anlægget ganske langsomt drive med strømmen, med størstedelen af anlægget slæbende langs havbunden. Anlæggets samlede vægt uden forankring udgør under 4 tons fordelt på wire og lette moduler og vil derfor ikke udgøre en større fare for skibstrafikken. I fald anlægget driver i land vil wiren holde anlægget samlet. Når først anlægget er skyllet op på stranden kan det skilles ad med almindeligt håndværktøj og blive flyttet på en bil med lad eller en åben trailer. Skulle anlægget ikke komme helt op på stranden, vil det kunne trækkes det sidste stykke med en traktor og en lang trosse. Da anlægget er en streng er det muligt at trække det fri, selvom det skulle være delvist begravet i sandet. Der er risiko for, at en eller flere af de 8 plader vil knække af ved hård storm. Sandsynligheden for at andet knækker af, er meget lille. Pladen har positiv opdrift og vil i givet fald kunne samles op af et mindre skib eller drive i land og blive samlet op her. Under udlægning og vedligehold er der fare for personskade. Her er foranstaltningen at sikre den rette planlægning af opgaverne, så de nødvendige sikkerhedsregler og foranstaltninger bliver overholdt. Konsortiepartner Vryhof Anchors har mange års erfaring med udlægning og vedligehold af flydende strukturer. Der vil blive tegnet ansvarsforsikring for anlægget. Data vedr. påvirkning af miljøet Ved testområdet kan dyrelivet deles op i havfugle, fisk, skaldyr og øvrige bunddyr samt evt. sæler og marsvin. Hertil kommer planteliv, der består af de, i danske farvande almindeligt forekommende, planter. Bølgeenergianlægget kan påvirke det lokale dyre/planteliv på følgende måder: Fysisk Der er ikke fysiske udformninger på anlægget, der kan fange eller på anden måde lave fysisk skade på dyr. Skulle der mod forventning opstå problemer af den art, vil det blive ændret så snart det opdages. 16

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Offshoreprojekter - og lidt om juraen

Offshoreprojekter - og lidt om juraen Offshoreprojekter - og lidt om juraen BØLGETRÆF 12. november 2011 Bo Sandroos 14/11/2011 1 Oversigt 1. Generelt om offshoreprojekter Bølgekraft som offshoreindustri 2. Lidt om juraen kan den hjælpe? 1.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E. developed by

F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E. developed by F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E developed by Faldsikring til flade tage Risikoen for fald er stor, når der arbejdes på flade tage. De skal dog jævnligt betrædes i forbindelse med eftersyn

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 19-21 2650 Hvidovre Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Paula Meldgaard E-mail:

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-186 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Dato Oktober 2013 Rekvirent Gellert Innovation ApS Rapport nr. 8001-050-01 Per Væggemose Nielsen IPU Bio- og FødevareTeknologi Søltofts Plads, Bygning

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere