Wavepiston v/michael Henriksen Strandgade Helsingør Sendt per til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wavepiston v/michael Henriksen Strandgade 95 3000 Helsingør Sendt per email til mh@wavepiston.dk"

Transkript

1 Wavepiston v/michael Henriksen Strandgade Helsingør Sendt per til 10. juli 2015 Center for Energiressourcer Ref Etableringstilladelse til Wavepiston testanlæg for bølgekraft ved Hanstholm Et konsortium bestående af Wavepiston A/S, Vryhof Anchors, Nurmi Cylinders og DTU har med ansøgning af 29. april 2015, opdateret d. 10. juni 2016, søgt Energistyrelsen om tilladelse til udlægning og test af Wavepiston bølgeenergianlæg sydvest for Hanstholm Havn. Der ansøges om, at anlægget udlægges i perioden fra 7. august 2015 til 1. september 2017 og placeres sydvest for Hanstholm Havn på følgende koordinater: Deg Min Deg Min Bølgebøje ,002' N 8 30,999' E Yderste ankerpunkt 57 7,004' N 8 31,154' E Inderste ankerpunkt 57 6,936' N 8 31,498' E WP anlægsbøje yderst 57 6,984 N 8 31,256 E WP anlægsbøje inderst 57 6,957 N 8 31,396' E Nordbøje 57 7,069' N 8 31,329' E Sydbøje 57 6,812' N 8 31,353' E Østbøje 57 6,961' N 8 31,608' E Vestbøje 57 7,002' N 8 30,909' E Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax Ekspeditionstid: Mandag-torsdag Fredag CVR-nr EAN-nr Therese Kofoed Jensen Tlf.:

2 Om anlægget Et Wavepistonanlæg udnytter den horisontale komposant i bølgebevægelsen til at producere energi. Dette sker med vertikale plader der bevæges frem og tilbage. Pladerne er monteret på pumper, der bruger bølgebevægelsen til at pumpe havvand ind i et rør og videre til en central turbine. Plader, pumper og rør er monteret på en fælles struktur, som består af en stålwire strukket mellem to bøjer. I forlængelse af bøjerne er forankringen, som sikrer, at anlægget bliver på lokationen, og at stålwiren er tilstrækkelig strukket til at fungere som en stabil struktur. Der placeres en turbine på den ene endebøje eller på en flåde ved bøjen. Anlægget består af 130 meter forankring, fulgt af 150 meter anlæg mellem de 2 bøjer og igen 130 meter forankring. I alt 410 meter i retning 110. Anlægget ligger 1 2 meter under havoverfladen, så toppen af pladerne flugter med havoverfladen. Kun bøjerne vil kunne ses. Anlæggets samlede vægt uden forankring udgør under 4 tons fordelt på wire og lette moduler. Anlægget placeres sydvest for Hanstholm Havn, 3,4 km fra nærmeste kyst. Årsagen til placeringen er, at DanWEC (Danish Wave Energy Center, testcenter for bølgekraft) i samarbejde med de lokale myndigheder, havnen, fiskerne og Søfartsstyrelsen har udpeget området som mulig lokation til test af bølgeanlæg i store bølger. Afgørelse om VVM-pligt Energistyrelsen har på baggrund af en VVM-screening af ansøgningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Energistyrelsen lægger til grund, at: anlægget er et testanlæg af beskedne dimensioner anlægget udlægges i en kort periode og forventes fuldstændigt fjernet igen inden 1. september Afgørelsen er truffet efter høring af relevante myndigheder. Energistyrelsen har den 10. juli 2015 offentliggjort afgørelsen af, at projektet ikke er VVM-pligtigt på Energistyrelsens hjemmeside, og i Fiskeritidende.dk. Thisted Kommune har også lagt information om tilladelsen på deres hjemmeside. Energistyrelsens afgørelse Energistyrelsen har truffet følgende afgørelse om projektet i henhold til 25, stk. 1 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015: Konsortiet v/wavepiston A/S meddeles hermed tilladelse til at etableretestanlægget Wavepiston i en periode fra 20. juli 2015 til 1. september Energistyrelsens tilladelse meddeles med de nedenfor nævnte vilkår og som beskrevet i ansøgningen af 29. april 2015, opdateret 10. juni Tilladelsen er givet med følgende vilkår: 1. Testanlægget som beskrevet i tilladelsen lægges ud i perioden fra 7. august 2015 til 1. september Kontaktperson over for Energistyrelsen og fælles repræsentant for konsortiet bestående af Wavepiston A/S, Vryhof Anchors, Nurmi Cylinders og DTU er Michael Henriksen fra Wavepiston A/S. Side 2

3 3. Anlæg og afmærkning placeres med følgende positioner: Deg Min Deg Min Bølgebøje 2 (orange) 57 7,002' N 8 30,999' E Yderste ankerpunkt (blå) 57 7,004' N 8 31,154' E Inderste ankerpunkt (blå) 57 6,936' N 8 31,498' E WP anlægsbøje yderst (gul) 57 6,984 N 8 31,256 E WP anlægsbøje inderst (gul) 57 6,957 N 8 31,396' E Nordbøje (rød) 57 7,069' N 8 31,329' E Sydbøje (rød) 57 6,812' N 8 31,353' E Østbøje (rød) 57 6,961' N 8 31,608 E Vestbøje (rød) 57 7,002' N 8 30,909' E 4. Der må hverken i etablerings- eller driftsfasen ske nogen form for udledning af hverken fast affald eller af flydende stoffer fra anlægget. 5. Konsortiet bag Wavepiston v/michael Henriksen er forpligtet til for egen regning at fjerne anlægget inklusiv alle former for afmærkning og forankring samt reetablere den tidligere tilstand i udlægningsområdet på den miljømæssigt mest forsvarlige måde, såfremt: a. ansøgerens tilladelse udløber, b. anlægget ødelægges eller ikke vedligeholdes, c. anlægget ikke længere anvendes som testanlæg til udnyttelse af bølgeenergi, eller d. vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 6. Dette skal ske senest den 1. september 2017, medmindre konsortiet bag Wavepiston v/michael Henriksen forinden har ansøgt Energistyrelsen om og fået tilladelse til en forlænget udlægningsperiode. 7. Der må efter fjernelse af anlægget ikke være affald, som stammer fra anlægget, herunder ophugningen, i omgivelserne. Side 3

4 8. Konsortiet bag Wavepiston v/michael Henriksen skal over for Energistyrelsen stille en bankgaranti på kr., før nærværende tilladelse må udnyttes. Garantien skal kunne sikre afvikling af anlægget og opfyldelse af vilkår nr. 6 og 7.,men fratager ikke konsortiet forpligtelsen nævnt i vilkår nr. 6 og 7.Opfylder konsortiet bag Wavepiston v/michael Henriksen ikke oprydningsforpligtelsen som nævnt i vilkår 6 og 7, betales udgifterne til oprydningen af sikkerhedsstillelsen, i det omfang sikkerhedsstillelsen dækker disse udgifter. Bankgarantien skal gælde fra det tidspunkt, anlægget bliver etableret, til garantien bliver frigivet af Energistyrelsen. 9. En eventuel ny ejer skal opfylde alle de vilkår opstillet i tilladelsen, herunder kravet om sikkerhedsstillelse. 10. Søfartsstyrelsen kan i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, Søsikkerhedsloven, fremsætte påbud i forbindelse med sikring af sejladsen og forebyggelse af fare til søs, herunder om anlægget skal afmærkes i forhold til den øvrige skibstrafik. 11. Området for bølgeenergianlægget afmærkes med fire kardinalafmærkninger placeret hhv. nord, øst, syd og vest for anlægget på positioner i henhold til ovenstående skema. 12. Selve anlægget afmærkes ved de to anlægsbøjer som gule specialafmærkninger ved hver ende af strengen. Anlægsbøjerne udstyres med radarreflektor, gult kryds samt gult blinkende lys med fyrkarakteren Fl.Y.3s eller Fl.Y.5s Afmærkningsspørgsmål i under pkt. 11 og 12 herunder aftale om type, størrelse, indretning mv. aftales direkte mellem Søfartsstyrelsen og Wavepiston. Søfartsstyrelsen kan om nødvendigt stille krav om yderligere afmærkning af hensyn til den øvrige skibstrafik. I øvrigt henvises til Afmærkningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 45 af 22. januar Afmærkning inkl. forankringer skal være mærkede med ejerforhold, navn og telefonnummer. 14. Afmærkningen skal holdes løbende ved lige, så den altid forefindes i god stand. Den enkelte afmærkningsdel skal være i orden i minimum 95 pct. af operationstiden svarende til 346 dage om året. 15. Såfremt det konstateres, at anlægget/afmærkningen ikke er på plads og i orden, skal Søfartsstyrelsen underrettes herom. Tilsvarende meddelelse skal gives, når afmærkning og anlæg atter er på plads og i orden. 16. Der skal i udarbejdes en nødberedskabsplan i tilfælde af at anlægget løsriver sig eller afmærkningen forsvinder. Beredskabsplanen skal oplyse den daglige tilsynsførende af anlægget hvilke handlinger han skal foretage sig herunder underretning af relevante myndigheder, Marinestaben, Søfartsstyrelsen samt Hanstholm Havn og andre relevante interessenter lokalt. 17. Der må ikke uden Søfartsstyrelsen tilladelse ændres på afmærkningens udseende, positioner mv. 18. Det meddeles Søfartsstyrelsen i god tid, minimum 3 uger i forvejen, før etablering af anlæg og afmærkning. Det meddeles ligeledes når anlæg og afmærkning efterfølgende er etableret med oplysning om eventuelle opdaterede positioner 19. Såfremt anlægget ikke længere anvendes efter sit formål eller ved tilladelsens udløb, skal anlægget med forankring samt afmærkning fjernes fuldstændigt fra søterritoriet. 20. Umiddelbart efter at anlægget med afmærkning er fjernet fra søterritoriet, skal Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen underrettes herom. Side 4

5 21. Væsentlige ændringer eller udvidelser af projektet samt overdragelse af projektet må ikke foretages uden Energistyrelsens godkendelse. 22. Energistyrelsen kan fastsætte tidsfrister for opfyldelse af forpligtelserne. Generelt For godkendelsen gælder i øvrigt, at godkendelsen ikke fritager ejeren af anlægget for eventuelt opstået civilretligt ansvar i forbindelse med dettes tilstedeværelse, og at tilladelsen ikke indeholder garanti for de foreslåede konstruktioners sikkerhed eller stabilitet. Energistyrelsens tilladelse fritager ikke for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning, og tilladelsen medfører ikke indskrænkninger i statens højhedsret over søterritoriet eller statens eneret over den eksklusive økonomiske zone. Det bemærkes endvidere, at en meddelt tilladelse fortabes, såfremt et eller flere af de vilkår, der er fastsat for godkendelsen ikke måtte blive opfyldt. Klagevejledning Klager over denne tilladelse kan i henhold til 66 og 67 i lov om fremme af vedvarende energi af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Frederiksborg gade 15, 1360 København K. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anerledes. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bilag: 1) Ansøgning fra Wavepiston af 10. juni 2015, ekskl. bilag Venlig hilsen Søren Keller Kopi af tilladelsen sendes til: - Naturerhvervsstyrelsen - Naturstyrelsen - Søfartsstyrelsen - Energinet.dk - Kystdirektoratet - Thisted Kommune - Port of Hanstholm - Forsvarsministeriet - Kulturarvstyrelsen - Trafikstyrelsen Side 5

6 - Miljøstyrelsen - Arbejdstilsynet Side 6

7 Bilag 1 - Ansøgning om udlægning af Wavepiston-testanlæg ved Hanstholm Dokument-historik Version Ændring/Status Ansvarlig Dato v1.3 Indlevering til Energistyrelsen MH v1.4 Opdateringer i kapitel 3 baseret på MH spørgsmål fra Energistyrelsen ( ) i følgende afsnit: - Risici og foranstaltninger - Data vedr. påvirkning af miljø - Arealinteresser - Mindre ændring på position af anlæg - Mindre ændring på materialeliste v1.5 Indlevering til Energistyrelsen MH V1.6 Opdatering af placering af vestbøje i MH tabel side 14 (var placeret 12m forkert). Energistyrelsen er orienteret herom. V1.7 Opdatering af placeringer med 3 decimaler efter aftale med Søfartsstyrelsen MH Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af ansøger... 3 Wavepiston... 3 Ejerskabsstruktur... 5 Referencer... 5 Finansiel Kapacitet... 6 Vryhof Anchors... 6 Ejerskabsstruktur... 7 Referencer... 7 Finansiel Kapacitet... 7 Nurmi Cylinders... 7 Ejerskabsstruktur... 8 Referencer... 9 Finansiel Kapacitet... 9 DTU... 9 Ejerskabsstruktur Referencer

8 Finansiel Kapacitet Samarbejdspartnere Projektbeskrivelse Formål Tidsplan Beskrivelse af testanlæg inkl. VVM Beskrivelse af teknologi Størrelse Placering Materialer Udlægning Drift og vedligehold Risici og foranstaltninger Data vedr. påvirkning af miljøet Arealinteresser Optagning inkl. oprydning og genetablering Sikkerhedsstillelse Interessenter Bilag Bilag 1 Vryhof Anchors, Ejer- og Organisationsstruktur Bilag 2 Vryhof Anchors, Referencer Bilag 3 Vryhof Anchors, Årsrapporter Bilag 4 Nurmi Cylinders, Ejer- og Organisationsstruktur Bilag 5 Nurmi Cylinders, Referencer Bilag 6 Nurmi Cylinders, Årsrapporter Bilag 7 Wavepiston, Årsrapport Bilag 8 Aftale med ForskEL om støttemidler Bilag 9 CV på deltagere fra DTU Bilag 10 Risikoanalyse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

9 1. Beskrivelse af ansøger Ansøger består af et projektkonsortium bestående af 4 partnere: - Wavepiston: Har udviklet teknologien og er ansvarlig for projektet. Wavepiston er fælles repræsentant for konsortiet (dokumentation herpå fremgår af projektaftalen i bilag 8). - Vryhof Anchors: Er ansvarlige for forankring af anlægget. De er førende eksperter i forankring af flydende strukturer. - Nurmi Cylinders: Er ansvarlige for de hydrauliske pumper til anlægget. De er eksperter i offshore hydraulik. - DTU: Er ansvarlige for de hydrodynamiske beregninger. Projektorganisationen er som følger: Wavepiston Fulde navn Wavepiston A/S Adresse Strandgade Helsingør Telefonnummer Hjemmeside CVR-nummer

10 Kontaktperson Michael Henriksen Wavepiston er stiftet med det formål at få udviklet og kommercialiseret bølgeenergiteknologien. Organisationen består af nedenstående personer: Michael Henriksen, CEO Kristian Glejbøl, Construction & Hydrodynamics Martin von Bülow, CTO & Design Paul Harder Cohen, Composites & Production Troels V. Lukassen, Numerical Modelling Asger Kej, Chairman of the board M.Sc. Economics and Business Administration. 15 år I den finansielle sector. Har ledet store, international projekter I forskellige organisationer, lande og kulturer. Har tidligere været involveret i 3 og ansvarlig for 2 start-ups. LinkedIn: dk.linkedin.com/in/calimero --- Ansvarlig for ledelse, finansiering, forretning og det operationelle. M.Sc. Mechanical Engineering, Ph.D. Material Science. 10 år I offshore-branchen. Senest som Principal Engineer (innovation) i National Oilwell Varco. Har derudover en baggrund indenfor produktudvikling i Novo Nordisk. Har været ansvarlig for mere end 60 patenter og patentansøgninger (primært relateret off-shore). LinkedIn: dk.linkedin.com/in/glejbol --- Ansvarlig for konstruktion, dynamik og instrumentering. B.Sc. Mechanical Engineering. 16 år i produktudvikling. Både tidlig stadie og opstart af produktion. Specialist i polymer-produktionsteknikker. Erfaren CAD-bruger og ekspert i visualiseringer. Har en baggrund i Novo Nordisk og Coloplast. LinkedIn: dk.linkedin.com/in/martinvonbulow --- Teknisk ansvarlig, herunder planlægning og design. Kompositekspert med over 30 års erfaring i værftsindustrien. Tidligere ejer af KMT Nord, fremstilling af maritime kompositløsninger. LinkedIn: dk.linkedin.com/pub/paul-harder-cohen/39/606/4a7 --- Ansvarlig for materialer, produktion og QA M.Sc. Mechanical Engineering. Ekspert på Solid Mechanics. LinkedIn: dk.linkedin.com/pub/troels-lukassen/92/2a/a03/en --- Ansvarlig for finite element analysis. M.Sc. Hydraulics and Environmental Engineering. Professionelt bestyrelsesmedlem. Over 40 års erfaring med vand og havmiljø, samt ledelse. 4

11 Tidligere CEO i DHI group. --- Bestyrelsesansvarlig. Teknologien er udviklet siden 2006, hvor 3 ingeniører satte sig for at undersøge, hvorfor bølgeenergi endnu ikke havde haft succes. I 2009 resulterede det i et patent på Wavepiston-konceptet. Siden da er systemet blev videreudviklet og testet i bølgetanke, og senest i 2013 testet ved testcenteret i Nissum Bredning (mindre bølger) er brugt på at optimere systemet og klargøre prototype-projektet. Ejerskabsstruktur Selskabet er fornyeligt omdannet til et aktieselskab og ejet af nedenstående selskaber/personer. Navn Aktier MvB Energi ApS Hypothalamus IVS sixty ApS Asger Kej I alt I forbindelse med igangværende kapitaludvidelse (forklaret under Finansiel Kapacitet) udbydes der yderligere aktier til nye ejere. Referencer Wavepiston har erfaring med udlægning af proof of concept-anlæg i Nissum Bredning. Navn på anlæg Wavepiston Proof of Concept År for idriftsættelse 2013 Størrelse Rolle Bidrag Længde: 50 m Skala 1:9 Ansvarlig Udførte selv hele værdikæden fra udvikling, design, produktion, installation, drift og afvikling. 5

12 Finansiel Kapacitet Frem til medio 2017 er Wavepiston finansieret som vist på nedenstående oversigt: Til projektet har vi opnået støtte fra ForskEL på i alt kr. 7,5 mio, heraf går kr. 4,8 mio til Wavepiston. Derudover har vi opnået støtte fra Horizon 2020, SME fase 1 svarende til , samt skattekreditter svarende til kr Stifterne lægger i alt kr. 1,8 mio. henover projektperioden. Frem til 31. maj kører vi en kapitaludvidelse på kr. 3 mio. ( : Tegningen er succesfuldt gennemført med en kapitalforhøjelse på kr. 3,5M). I vores budget frem til medio 2017 har vi en buffer på kr. 1 mio årsregnskab for Wavepiston er vedlagt i bilag 7 (eneste regnskabsår til dato). Projektaftale om PSO-støtte fra ForskEL-programmet er vedlagt i bilag 8. Vryhof Anchors Fulde navn Vryhof Anchors B.V. Adresse Rhijnspoor LB Capelle a/d Yssel Holland Telefonnummer Hjemmeside CVR-nummer Kontaktperson NL B01 Christophe Limouzin 6

13 Vryhof Anchors er et hollandsk selskab, der er verdensførende indenfor forankring af flydende strukturer. De er fornyligt blevet indlemmet i Global Maritime-gruppen, som specialiserer sig en bred vifte af ydelser indenfor offshore-industrien. I projektet har Vryhof følgende nøglepersoner Christophe Limouzin, Business Development Manager Senol Özmutlu Projects Director 12 års erfaring med offshore og forankring. LinkedIn: fr.linkedin.com/in/christophelimouzin --- Projektkoordinator for Vryhof. M.Sc. + Ph.D. Engineering Geology. 13 års erfaring med offshore og forankring. LinkedIn: nl.linkedin.com/pub/senol-ozmutlu/1/710/b Ansvarlig for forankringen. Ejerskabsstruktur Se bilag 1. Organisationsstruktur Se bilag 1. Referencer Vryhofs DNA er at installere og forankre platforme og strukturer på havet. De er involveret i en bred vifte af forankringsprojekter. Af bølgeenergi har Vryhof leveret forankring til Pelamis-projektet i Portugal (2008/09). Referencer er vedlagt i bilag 2. Finansiel Kapacitet Årsrapport for seneste 3 år er vedlagt i bilag 3. Nurmi Cylinders Fulde navn Nurmi Cylinders Oy 7

14 Adresse Pusulantie Ikkala Finland Telefonnummer Hjemmeside CVR-nummer Kontaktperson FI Juha Elonen Nurmi Cylinders er et finsk selskab, der specialiserer sig i hydraulik. De er førende indenfor hydrauliske pumper til offshore-brug og leverer pumper til flere bølgeenergi-projekter. I projektet har Nurmi følgende nøgleperson Juha Elonen, Technical Director Naval Architect 24 års erfaring med værftsindustri og offshore hydraulik. LinkedIn: fi.linkedin.com/pub/juha-elonen/8/b5/8b4 --- Projektkoordinator for Nurmi. Ejerskabsstruktur Nurmi Cylinders Oy er en del af Nurmi Hydraulics Oy. Organisationsstruktur Se bilag 4. 8

15 Referencer Nurmi er involveret i flere projekter vedr. bølgeenergi. Referencer er vedlagt i bilag 5. Finansiel Kapacitet Årsrapport for seneste 3 år er vedlagt i bilag 6. DTU Fulde navn Adresse Danmarks Tekniske Universitet Institut for Mekanik Niels Koppels Alle, Bygn Kgs. Lyngby Telefonnummer Hjemmeside CVR-nummer Kontaktperson Harry B. Bingham DTU, Institut for Mekanik, er ansvarlig for den hydrodynamiske model. I projektet har DTU følgende nøglepersoner: Harry B. Bingham, Associate Professor Robert Read, Senior Researcher Ph.D. Hydrodynamics 15 års erfaring med hydrodynamik. Har i samarbejde med Robert Read udviklet software til bølgeenergiprojekter, samt måling af bevægelser og belastninger i maritime strukturer. LinkedIn: dk.linkedin.com/pub/harry-bingham/a/b49/ Projektansvarlig for DTU. Ph.D. Aeronautical Engineering. 5 års erfaring med hydrodynamik. Har i samarbejde med Harry Bingham udviklet software til bølgeenergiprojekter, samt måling af bevægelser og belastninger i maritime strukturer. --- Ansvarlig for beregninger. 9

16 Ejerskabsstruktur Ikke relevant, da DTU er et kendt universitet. Organisationsstruktur Ikke relevant, da DTU er et kendt universitet. Referencer Vedlagt et kort CV på Robert Read og Harry Bingham i bilag 9. Finansiel Kapacitet Ikke relevant, da DTU er et kendt universitet. Hvis der ønskes yderligere information om DTU og/eller Institut for Mekanik, kan det eftersendes. Samarbejdspartnere Udover konsortiepartnerne har vi en række andre partnere. Energinet.dk støtter projektet finansielt via ForskEL-puljen. Vi har indgået en aftale med DanWEC om at teste ud for Hanstholm, hvor de leverer bølgedata samt deres erfaringer med bølgeenergi, test og lokalkendskab. Vi er i gang med at lave aftaler med andre lokale leverandører vedr. produktion, installation og vedligehold. Vi forventer at lave aftaler med lokale aktører, der har erfaring med bølgeenergi, vedr. produktion af energimoduler, overvågning og vedligehold. Vryhof Anchors kommer til at styre udlægningen af strukturen til anlægget. Til udlægningen er vi afhængige af et bugsérskib/udlægningsskib. Vi er i samtale med flere mulige leverandører. 10

17 Formål 2. Projektbeskrivelse Formålet med projektet er at validere Wavepiston-teknologiens potentiale ved: 1. At validere energiproduktion ifht. den numeriske model. 2. At validere overlevelse og holdbarhed i energifyldt bølgeklima. Valideringen foregår ved at udlægge og teste en 12 kw prototype ud for Hanstholm over en 2-årig periode ( ). I løbet af testperioden optimeres den numeriske model og teknologien. Tidsplan Projektet er planlagt til 31 måneder og er opbygget i 5 faser. Nedenstående GANTT-kort giver et overblik over hele forløbet. I fase 1 (WP2 Foundation) lægger vi fundamentet. Vi får designet anlægget i detaljer, får tilladelse på plads, får aftaler på plads med partnere, leverandører o.l. Så vi er klar til at installere strukturen i august I fase 2 (WP3 First Test Iteration) vil vi over en periode på 7 måneder i en kontrolleret, trinvis proces installerer fire energimoduler. Først installeres og testes et modul, efter op til 3 måneder installeres et ekstra modul, og til sidst to ekstra moduler. Herved opsamles løbende erfaringer og vi kan løbende optimere modulerne. I fase 3 (WP4 Second Test Iteration) har vi anden test iteration, hvor yderligere 4 optimerede moduler installeres. I denne fase analyseres også for optimalt flow, så vi er klar til at installere turbine i efterfølgende fase. I fase 4 (WP5 Demonstrate Power Production), med planlagt start september 2016, har vi et optimeret testanlæg, der er klar til at få tilkoblet en turbine/generator. Turbine/generator-stationen vil blive tilkoblet 11

18 enten på en af endebøjerne eller på en lille flåde ved endebøjerne. Der tilsluttes ikke til netværket. Elproduktionen bruges til at lade batterier op og resterende produktion brændes af i vandet. Vi har en option på at installere vores turbine/generator-station på en nærliggende netværkstilkoblet monopæl, som det tyske selskab Nemos planlægger at installere primo Dvs. vi skal trække rør med vores tryksatte vand til monopælen for at omdanne vandtryk til elektricitet. Dette er pt. ikke inkluderet i planen. I fase 5 (WP6 Power Production Efficiency) optages anlægget i maj 2017 og analyseres for endelig konklusion på energiproduktion, holdbarhed og overlevelse. I løbet af hele perioden vil vi løbende opdatere interessenter med vores resultater, herunder deltage i minimum 2 konferencer. 12

19 3. Beskrivelse af testanlæg inkl. VVM Beskrivelse af teknologi Et Wavepistonanlæg udnytter den horisontale komposant i bølgebevægelsen til at producere energi. Dette sker med vertikale plader der bevæges frem og tilbage. Pladerne er monteret på pumper, der bruger bølgebevægelsen til at pumpe havvand ind i et rør og videre til en central turbine. Pumper Plade Rør Plader, pumper og rør er monteret på en fælles struktur, som består af en stålwire strukket mellem to bøjer. I forlængelse af bøjerne er forankringen, som sikrer at anlægget bliver på lokationen, og at stålwiren er tilstrækkelig strukket til at fungere som en stabil struktur. Der placeres en turbine på den ene endebøje eller på en flåde ved bøjen. Vi har en option på at placere turbinen på en nærliggende monopæl (bølge test af Nemos fra 2016). Dette kræver rørføring fra anlægget til turbinen langs havbunden. Dette er ikke inkluderet i nuværende plan og der ansøges derfor ikke om tilladelse til dette. Størrelse Anlægget består af 130 meter forankring, fulgt af 150 meter anlæg mellem de 2 bøjer og igen 130 meter forankring. Ialt 410 meter. Anlægget ligger 1 2 meter under havoverfladen, så toppen af pladerne flugter med havoverfladen. Placering Anlægget placeres sydvest for Hanstholm Havn. Årsagen til placeringen er, at DanWEC i samarbejde med de lokale myndigheder, havnen, fiskerne og Søfartsstyrelsen har udpeget denne lokation som mulig til test af bølgeanlæg i store bølger. Koordinaterne for anlægget er: 13

20 Bølgebøje 2 Yderste Ankerpunkt: Inderste Ankerpunkt: WP anlægsbøje yderst: WP anlægsbøje inderst: Forslag til nordbøje: Forslag til sydbøje: Forslag til østbøje: Vestbøje: Deg Min Deg Min 57 7,002' N 8 30,999' E 57 7,004' N 8 31,154' E 57 6,936' N 8 31,498' E 57 6,984 N 8 31,256 E 57 6,957 N 8 31,396' E 57 7,069' N 8 31,329' E 57 6,812' N 8 31,353' E 57 6,961' N 8 31,608' E 57 7,002' N 8 30,909' E Anlæg: 410 m retning 110 Herudover er de 2 anlægsbøjer gule og udstyret med radarreflektor, gult kryds samt gult blinkende lys. Materialer Anlægget består af følgende komponenter og materialer Ankre, kæde, wire, og forbindelses-sjækler Stål, polyethylen, nylon, polyuretan lak og evt. zink 14

21 Bøjer Rør, ventiler og beslag Plader Pumper Sensorer, elkabler, batterier og anden elektronik Turbine, generator Polyethylen skum, stål, zink, polyuretan, epoxylak Polyethylen, polypropylen, EPDM gummi, messing, bronce og rustfrit eller galvaniseret stål. Glasfiber/epoxy, vandfast krydsfiner, polyuretan, polystyrenskum, butyl eller EPDM gummi, polyethylen, SAN skum, PVC skum, POM, nylon og rustfrit eller galvaniseret stål. Rustfrit stål, polyethylen, PTFE, polyuretan, naturgummi, EPDM gummi PVC, kobber. Hertil kommer de materialer, der befinder sig i printplader, sensorer m.m. Det drejer sig om meget små mængder (3-10 arduinoer, som er print på ca 4 x 6 cm plus sensorer). Indholdet af plast og metaller kendes ikke, men alle dele er Rohsmærket og pakket ind, så de ikke kommer i kontakt med havvand. Batterierne er marinebatterier, med bly og syre kapslet ind i PE. Plast, kobber, PVC, Glasfiber/epoxy, vandfast krydsfiner, polyurethan, polystyrenskum, butyl eller EPDM gummi, polyethylen, SAN skum, PVC skum, POM, Nylon og rustfrit eller galvaniseret stål. Udlægning Udlægningen sker ved først at placere de 2 bøjer med tilhørende forankring. Dette sker ved at et bugserfartøj eller lignende dropper ankre på angivne koordinater og herefter trækker i kæde/wire i retning af modsatte anker til at ankeret har gravet sig ned i havbunden og sidder fast i henhold til specifikationerne (15-20 tons). Herefter hæftes 150 m wire på den ene bøje og ved hjælp af talje eller kran monteres wiren på den anden bøje, så det fornødne træk opnås (8 12 tons). Over testperioden kan plader, pumper og rør af- og påmonteres wiren. Drift og vedligehold Når strukturen (wire og bøjer) er på plads monteres plader og pumper (energimoduler) for test og energiproduktion. Under testperioden vil energimodulerne blive monteret et af gangen med 1-3 måneders interval til 8 energimoduler er monteret. Herefter vil energimodulerne blive udskiftet i takt med at teknologien optimeres. 15

22 Under drift vil anlægget i første omgang producere tryksat havvand, der ledes tilbage i havet. Når turbine og generator kobles til, vil anlægget producere strøm, som bruges til opladning af batterier. Overskudsstrøm bruges på varmelegemer i havet. Vedligehold foregår ved ugentlige check af anlægget for slid og skader, samt udbedring af disse, når vejrforholdene tillader det. Sensorer fortæller løbende om anlæggets tilstand ved hjælp af mobilt datanetværk og lokal lagring. Risici og foranstaltninger Detaljeret risikoanalyse forefindes i bilag 10. Generelt om anlægget og skibstrafikken er konklusionen: Ved påsejling af et større skib er der risiko for at wiren springer. Da systemet er elastisk, af relativ lav vægt og uden skarpe kanter, vil der ikke komme kritiske skader på skroget af hverken et stort eller lille skib ved påsejling. Hvis anlæg eller forankring brydes vil strengen synke til bunds og bøjerne stadig blive på lokaliteten. Skulle begge forankringer brydes vil anlægget ganske langsomt drive med strømmen, med størstedelen af anlægget slæbende langs havbunden. Anlæggets samlede vægt uden forankring udgør under 4 tons fordelt på wire og lette moduler og vil derfor ikke udgøre en større fare for skibstrafikken. I fald anlægget driver i land vil wiren holde anlægget samlet. Når først anlægget er skyllet op på stranden kan det skilles ad med almindeligt håndværktøj og blive flyttet på en bil med lad eller en åben trailer. Skulle anlægget ikke komme helt op på stranden, vil det kunne trækkes det sidste stykke med en traktor og en lang trosse. Da anlægget er en streng er det muligt at trække det fri, selvom det skulle være delvist begravet i sandet. Der er risiko for, at en eller flere af de 8 plader vil knække af ved hård storm. Sandsynligheden for at andet knækker af, er meget lille. Pladen har positiv opdrift og vil i givet fald kunne samles op af et mindre skib eller drive i land og blive samlet op her. Under udlægning og vedligehold er der fare for personskade. Her er foranstaltningen at sikre den rette planlægning af opgaverne, så de nødvendige sikkerhedsregler og foranstaltninger bliver overholdt. Konsortiepartner Vryhof Anchors har mange års erfaring med udlægning og vedligehold af flydende strukturer. Der vil blive tegnet ansvarsforsikring for anlægget. Data vedr. påvirkning af miljøet Ved testområdet kan dyrelivet deles op i havfugle, fisk, skaldyr og øvrige bunddyr samt evt. sæler og marsvin. Hertil kommer planteliv, der består af de, i danske farvande almindeligt forekommende, planter. Bølgeenergianlægget kan påvirke det lokale dyre/planteliv på følgende måder: Fysisk Der er ikke fysiske udformninger på anlægget, der kan fange eller på anden måde lave fysisk skade på dyr. Skulle der mod forventning opstå problemer af den art, vil det blive ændret så snart det opdages. 16

Tilladelse til Exowave ApS til at udlægge testanlæg for bølgekraft ved Hvide Sande Havn

Tilladelse til Exowave ApS til at udlægge testanlæg for bølgekraft ved Hvide Sande Havn Exowave ApS v/ Michael Smedegaard Sendt per e-mail til smedegaard@bbsyd.dk Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 19. august 2016 Tilladelse til Exowave ApS til at udlægge testanlæg for bølgekraft

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bjørn Outzen Rasmussen Bredgade 24, lejl. 302 6000 Kolding Sendt på mail til outzen6000@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 16/00368-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Tilladelse til udlægning af en

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7.

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7. A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø Sendt elektronisk til jh@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af anlæg på søterritoriet ved Mariagerfjord

Tilladelse til etablering af anlæg på søterritoriet ved Mariagerfjord A1 Consult Att.: Joe J. Jensen Normansvej 1, 2. sal 8920 Randers NV Sendt elektronisk til jj@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Øresundsakvariet, Københavns Universitet Michael Hansen Strandpromenaden 5 3000 Helsingør Kystdirektoratet J.nr. 16/02246-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 18-07-2016 Sendt på mail til michansen@bio.ku.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Københavns Lufthavne A/S Søren Herskind Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/02453-18 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til s.herskind@cph.dk Tilladelse til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

TJEKLISTE TIL ANSØGNINGER VEDR. BØLGEKRAFTANLÆG

TJEKLISTE TIL ANSØGNINGER VEDR. BØLGEKRAFTANLÆG Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 4. maj 2016 TJEKLISTE TIL ANSØGNINGER VEDR. BØLGEKRAFTANLÆG Der ansøges om tilladelse vedrørende bølgekraftanlæg efter VE-loven. Hvis en ansøger vil søge

Læs mere

Tilladelse til renovering og fremtidssikring af Gilleleje Havn

Tilladelse til renovering og fremtidssikring af Gilleleje Havn Gilleleje Havn Havnekontoret, Havnen 5 3250 Gilleleje Sendt elektronisk til gillelejehavn@gmail.com og kbo@niras.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Palle Rosendahl Hansen Ægirsvej 8 6000 Kolding Pr. mail til: pharo@pc.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00543-13 Ref. Thomas Larsen 01-09-2015 Tilladelse til fortøjningspæle og ankerblok ud for Ægirsvej 8,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker.

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker. De Nova Metal ApS Havnevej 25 3300 Frederiksværk Sendt til jimmy@denova.dk og Stine.Jensen@atkinsglobal.com Tilladelse til inddæmning og opfyldning i inderhavnen i Frederiksværk Edvard Thomsens Vej 14

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Lystbådehavn, Att. Ejvind Nielsen Fiskerivej 8, 1. tv. 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/01106-12 Ref. Jeppe Bech Carlsen 16-12-2015 Tilladelse til renovering af to T-stykker på eksisterende

Læs mere

Tilladelse til moleforlængelse i Sletten Havn

Tilladelse til moleforlængelse i Sletten Havn Fonden Sletten Havn Sletten Havn 1 3050 Humlebæk Sendt til uan@niras.dk og Emidan.frederiksen@gmail.com Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780201 Fax 7262 6790 lih@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens Corfitzen Ådalsvej 259 5250 Odense SV Kystdirektoratet J.nr. 15/00829-12 Ref. Laura Storm Henriksen 20-10-2015 Tilladelse til etablering af bro i tilknytning til eksisterende slæbested ud for matr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søværnets Skole, Center for Våben Gnibenvej 55 4583 Sjællands Odde Pr. mail til ssk-mynu-vbc@mil.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01382-19 Ref. Thomas Larsen 14-09-2016 Tilladelse til 10 fortøjningsarrangementer

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holbæk kajakklub Fmd.: Per Rolmar Chr. Hansensvej 29 4300 Holbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00446-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 24-08-2015 Tilladelse til 16. stk. fortøjningspæle i Holbæk Fjord ud for Strandmøllevej

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor. Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Pr. mail heidi.grosmann@rksk.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01450-10 Ref. Thomas Larsen 18-04-2016 Tilladelse til etablering af bro, trækfærge

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør HH Ferries Helsingør ApS Færgevej 8 3000 Helsingør Sendt elektronisk til Henriklund.rasmussen@sweco.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Rune Balle Seaplanes. Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk

Rune Balle Seaplanes. Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk Rune Balle Seaplanes Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tidsbegrænset tilladelse til at

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor. EASTWIND WATERSPORTS ApS Nordre Fasanvej 137 2000 Frederiksberg Kystdirektoratet J.nr. 17/01221-10 Ref. Jacob Hansen Rye 14-06-2017 Tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer ved Balka Strand, Bornholm

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vordingborg Spildevand A/S Brovejen 10, Masnedø 4760 Vordingborg Pr. mail: laha@vordingborgforsyning.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03474-15 Ref. Thomas Larsen 19-12-2016 Tilladelse til ny udløbsledning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Saelan Dyssegårdsvej 39 2870 Dyssegård Kystdirektoratet J.nr. 13/01062-12 Ref. Thomas Larsen 05-08-2014 Tilladelse til anlæggelse af "project space" på betonklodsen nord for Dokøen ved Holmen Nord i Københavns

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Att.: Michael Damm pr. mail til: Mette.hildebrand@aalborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00789-14 Ref. Thomas Larsen 08-10-2015 Tilladelse til fjordhave ved Lindholm

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julie Kierkegaard as landskabsarkitekter - Att: Lars Hegnet Rebekkavej 59 stuen 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 13/00995-30 Ref. Thomas Larsen 28-10-2014 Tilladelse til anlæg af højvandmur og stenkastning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirsten Eskesen Kaalundsvej 43 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 15/00727-16 Ref. Laura Storm Henriksen 15-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsbøje ud for matr. nr. 1ah, Langø, Stubberup,

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Juelsminde Havn & Marina Haavnen 6 B 7130 Juelsminde Pr. mail: mail@juelsmindehavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01308-13 Ref. Thomas Larsen 21-01-2016 Tilladelse til at etablere træmole og havnekran i

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Sendt på mail til jc@thisted.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02244-11 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til renovering

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens K. Kvist Olesen Baunevænget 6 8410 Rønde Pr. mail jkkvist@mail.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02447-13 Ref. Thomas Larsen 23-08-2016 Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Strandvejen 207, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Pr. mail: heive@vejle.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/05070-4 Ref. Thomas Larsen 20-01-2017 Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense Att. Lars Seidelin Kystdirektoratet J.nr. 16/01406-19 Ref. Peter Lomholt Langdahl 26-05-2016 Sendt pr. mail til lds@biology.sdu.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af flydebro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af flydebro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Halsnæs Kommune Parkovsvej 9 3300 Frederiksværk Sendt på mail til jacl@halsnaes.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/00063-9 Ref. Jeppe Bech Carlsen 24-02-2016 Tilladelse til etablering af flydebro ud for matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor. Anders Berggren Fabriksmestervej 10 1437 København K Pr. mail: ab@bukkenbruse.com Kystdirektoratet J.nr. 16/02497-24 Ref. Thomas Larsen 19-08-2016 Tilladelse til husbåd ud for Fabriksmestervej 10 Z, matr.

Læs mere

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn COWI A/S Att.: Troels Wenzel Parallelvej 2 2800 Kgs Lyngby Sendt elektronisk til TRW@cowi.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ombygning og udvidelse af eksisterende slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ombygning og udvidelse af eksisterende slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune, Sport & Fritid Vestergade 55, Postboks 619 8100 Århus C Att.: Søren Clausen - scla@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01293-10 Ref. Thomas Larsen 11-02-2016 Tilladelse til ombygning og

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Køge Marina Bådehavnen 2 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 15/01242-15 Ref. Laura Storm Henriksen 18-01-2016 Tilladelse til etablering af bro med krible krableplatform i Køge Marina ud for matr. nr. 11tø,

Læs mere

Tilladelse til renovering af søindfatning syd ved Helsingør Færgeleje

Tilladelse til renovering af søindfatning syd ved Helsingør Færgeleje HH Ferries Helsingör ApS Færgevej 8 3000 Helsingør Sendt elektronisk til hqr@grontmij.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Tilladelse til etablering af en ny kaj i Thyborøn Sydhavn

Tilladelse til etablering af en ny kaj i Thyborøn Sydhavn Thyborøn Havn Sydhavnen 7680 Thyborøn Sendt elektronisk til lene.bast@lemvig.dk; kaps@ramboll.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 lih@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

Der er to forslag til hvordan vejen ved Strandpromenaden og Strandvænget lægges udenom (øst for) arbejdsområdet.

Der er to forslag til hvordan vejen ved Strandpromenaden og Strandvænget lægges udenom (øst for) arbejdsområdet. Københavns Kommune Att.: Projektchef Anne Kongsfelt Sendt elektronisk til annkon@tmf.kk.dk (Med kopi til lmo@byoghavn.dk) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Udviklingsselskabet By og Havn I/S Nordre Toldbod København K. Journal TS Dato 14. november 2014

Udviklingsselskabet By og Havn I/S Nordre Toldbod København K. Journal TS Dato 14. november 2014 Udviklingsselskabet By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til etablering af Redmolekanalen i Københavns Havn (Nordhavnen)

Tilladelse til etablering af Redmolekanalen i Københavns Havn (Nordhavnen) Udviklingsselskabet By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 113 København K Sendt elektronisk til LAU@moe.dk og info@byoghavn.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens Dato: 09-01-2014 Dokumentnr. 13/00673-9 Sagsbehandler: Laura Storm Henriksen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 21 Deres reference: Tilladelse til renovering af Vestre

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor. Mariagerfjord Vand a/s Islandsvej 7 9560 Hadsund Pr. mail: mail@mfv.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01277-21 Ref. Thomas Larsen 07-03-2016 Tilladelse til krydsning med 2 spildevandsledninger mellem Dania

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af små rev i Københavns havn ved ud for skuespillerhuset

Tilladelse til etablering af små rev i Københavns havn ved ud for skuespillerhuset Københavns kommune, TMF Byen udvikling Njalsgade 13. 5. sal 2200 København S Danmark Att. Lars Anker Agantyr Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nakskov Svømmeklub Rødbyvej 82 4900 Nakskov Sendt på mail til: ah@nakskov-gym.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01673-17 Ref. Jeppe Bech Carlsen 20-05-2016 Tilladelse til etablering af svømmebane ud for matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt på mail til fllun@assens.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01889-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til etablering af spunsvæg og badetrappe

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Vejdirektoratet Peter Holt Guldalderen 12 2640 Hedehusene Kystdirektoratet J.nr. 15/00288-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 08-06-2015 Sendt på mail til ph3@vd.dk Tilladelse til erosionsbeskyttelse ved Ny Lillebæltsbro

Læs mere

Tilladelse til etablering af ny opholdstrappe ved kajkanten ud for kulturhuset på Islands Brygge, Københavns Havn

Tilladelse til etablering af ny opholdstrappe ved kajkanten ud for kulturhuset på Islands Brygge, Københavns Havn Center for Trafik og Byliv Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S Att.: Mikkel Halbye Mindegaard Sendes kun elektronisk til FB1E@tmf.kk.dk og per@abarkitekter.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Anne Bytofte Vode-Nielsen Kullinggade 21 5700 Svendborg Sendt på mail til: mie.vode.moll@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00540-30 Ref. Jeppe Bech Carlsen 29-04-2016 Tilladelse til etablering af

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00422-19 Ref. Laura Storm Henriksen 26-06-2015 15/00422 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Vestre Strandvej

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Kystdirektoratet J.nr. 14/00870-13 Ref. Bertram Tobias Hacke 09-12-2014 Tilladelse til opfyldning i bassin

Læs mere

Principiel tilladelse til etablering af midlertidig arbejdshavn i forbindelse med etablering af ny motortrafikvej i Roskilde Fjord

Principiel tilladelse til etablering af midlertidig arbejdshavn i forbindelse med etablering af ny motortrafikvej i Roskilde Fjord Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Att.: Niels Jørgen Larsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel

Læs mere

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica NBC MARINE ApS Att. Claus Andreasen Hejreskovvej 10E 3490 Kvistgård 18-06-2014 Sags id.: 14/4029 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica I ansøgning

Læs mere

Der er i forbindelse med ansøgningsmaterialet indsendt en konsekvensvurdering, som Kystdirektoratet har fundet tilfredsstillende.

Der er i forbindelse med ansøgningsmaterialet indsendt en konsekvensvurdering, som Kystdirektoratet har fundet tilfredsstillende. Middelfart Kommune Teknisk Forvaltning Natur & Miljø Att. Lena Marie Bau Østergade 21 5580 Nørre Åby Kystdirektoratet J.nr. 14/00270-14 Ref. Anne Villadsgaard 10-09-2014 Tilladelse til etablering af to

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Sendt pr. mail til info@naestvedhavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00577-14 Ref. Lotte Beck Olsen 16-06-2017 Tilladelse til renovering af afviserværk ved Karrebæksmindebroen

Læs mere

Afgørelse klage over Energistyrelsens afgørelse om forundersøgelsestilladelse for etablering af en havvindmøllepark i Jammerland Bugt

Afgørelse klage over Energistyrelsens afgørelse om forundersøgelsestilladelse for etablering af en havvindmøllepark i Jammerland Bugt Til: [XXX] European Energy A/S og Jammerland Bay Nearshore A/S Energistyrelsen Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af Køge Havn

Tilladelse til udvidelse af Køge Havn Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Sendt elektronisk til tek@koegehavn.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72267094 Fax 7262 6790 kmo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Taarbæk Havn v/ Niels Bolt Jørgensen 2930 Klampenborg Kystdirektoratet J.nr. 16/00042-10 Ref. Anni Lassen 22-02-2016 Tilladelse til bypass efter KBL på søterritoriet nord for Taarbæk Havn, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Tilladelse til etablering af kanaler og kajvæg på Metrogrunden i Københavns Sydhavn i forbindelse med byggemodning

Tilladelse til etablering af kanaler og kajvæg på Metrogrunden i Københavns Sydhavn i forbindelse med byggemodning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Sagsnr.:TS6020103-00127 Dato:21-04-2017 Sagsbehandler: BTS Tilladelse til etablering af kanaler og kajvæg på

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nyborg Kommune v/ Paul S. Qvist Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg Kystdirektoratet J.nr. 16/02488-15 Ref. Anni Lassen 28-07-2016 Tilladelse til nyttiggørelse efter kystbeskyttelsesloven ved Nyborg Marina, Nyborg

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale. Samsø Havne, Havnekontoret Att. Hartvig Pedersen Ballen Havn 1 8305 Samsø Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00012 Ref. DOFHA 10. april 2007 KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. A/S Storbælt Kystdirektoratet J.nr. 16/01668-15 Ref. Anni Lassen 07-06-2016 Tilladelse til bypass efter KYBL ved Spodsbjerg Færgehavn Kystdirektoratet giver hermed en 2-årige tilladelse til at foretage

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af nordmolen i Hundested Havn, Halsnæs Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af nordmolen i Hundested Havn, Halsnæs Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor. Hundested Havn Amtsvejen 2 3990 Hundested Kystdirektoratet J.nr. 15/00374-19 Ref. Laura Storm Henriksen 09-06-2015 Tilladelse til renovering af nordmolen i Hundested Havn, Halsnæs Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kongelig Dansk Yachtklub Tuborg Havnepark 15 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 15/01249-13 Ref. Jeppe Bech Carlsen 23-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsanlæg i Tuborg Havn ud for matr.nr.

Læs mere

Skovballe Bylaug att. Susanne Clausen Skovballevej Svendborg

Skovballe Bylaug att. Susanne Clausen Skovballevej Svendborg Skovballe Bylaug att. Susanne Clausen Skovballevej 149 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk

Læs mere

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri.

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. www.wavestarenergy.com Folketingets Energipolitiske Udvalg den 26. april 2007 1 Bølgeenergi er en 100 år gammel historie.. Det er

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

NORDIC Seaplanes Invest ApS V. Lasse Rungholm Kvægdriften 13 8330 Beder. Kystdirektoratet J.nr. 15/00776-23 Ref. Bertram Tobias Hacke 13-10-2015

NORDIC Seaplanes Invest ApS V. Lasse Rungholm Kvægdriften 13 8330 Beder. Kystdirektoratet J.nr. 15/00776-23 Ref. Bertram Tobias Hacke 13-10-2015 NORDIC Seaplanes Invest ApS V. Lasse Rungholm Kvægdriften 13 8330 Beder Kystdirektoratet J.nr. 15/00776-23 Ref. Bertram Tobias Hacke 13-10-2015 Forlængelse af tidsbegrænset tilladelse til at anvende et

Læs mere

Tilladelse til badebro

Tilladelse til badebro Strandager Grundejerforening v. formand Jan Brinkmann Andersen Sendt til: formanden.strandager@gmail.com Den 27. februar 2015 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Tilladelse til etablering af ponton ved Hovedvagten på Refshalvøen, Christianshavns Kvarter, Københavns Havn (revideret)

Tilladelse til etablering af ponton ved Hovedvagten på Refshalvøen, Christianshavns Kvarter, Københavns Havn (revideret) Refshalvøens Ejendomsselskab A/S Refshalevej 151, Hovedvagten 1432 København K Fremsendes kun elektronisk til Claus Hovmøller Jensen; cho@refshaleoen.dk og Lars Anker Angantyr; lanker@tmf.kk.dk Tilladelse

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 16. april 2015 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk på matrikel

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Brolauget Prinsebroen af 2016 v/svend-aksel Hansen Christiansmindevej Svendborg

Brolauget Prinsebroen af 2016 v/svend-aksel Hansen Christiansmindevej Svendborg Brolauget Prinsebroen af 2016 v/svend-aksel Hansen Christiansmindevej 31 5700 Svendborg svendaksel@hotmail.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 13. november 2014 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk mellem

Læs mere

Tilladelse til optagning af sediment i Haderslev Havn ved X-yacht.

Tilladelse til optagning af sediment i Haderslev Havn ved X-yacht. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev Att: Jens Kloster Hedegaard Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342149

Læs mere