RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015"

Transkript

1 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc? Overordnede vilkår Adgangskrav Ansøgning Afgørelse om ansøgning Tilskud Løn, IPR og orlov Øvrige forpligtelser Lovgrundlag og offentlighed Hvad er en ErhvervsPostdoc? En ErhvervsPostdoc er et erhvervsrettet forskningsprojekt på ét til tre år, der udføres af en forsker, som har fået sin ph.d. grad indenfor de seneste tre år. ErhvervsPostdoc en ansættes i en privat virksomhed, og projektet kan foregå i samarbejde med en forskningsinstitution. Virksomheden og forskningsinstitutionen stiller hver en mentor til rådighed som sparringspartner for ErhvervsPostdoc en. ErhvervsPostdoc udgør sammen med ErhvervsPhD Innovationsfondens Erhvervsforskerprogram. Erhvervsforskerprogrammet har til formål at uddanne og udvikle forskertalenter til erhvervsforskere, der er specialiseret i at skabe vækst og beskæftigelse i Danmarks erhvervsliv gennem forskning, udvikling og innovation. ErhvervsPostdoc er rettet mod ph.d. er på et højt fagligt niveau og uden større erfaring med forskning i erhvervslivet.

2 Væsentlige ændringer siden sidste ErhvervsPostdoc opslag: Retningslinjer i stedet for opslag Udbud af tilskud til ErhvervsPostdoc projekter annonceres ikke længere i enkeltstående opslag knyttet til bestemte ansøgningsfrister. I stedet anvendes der retningslinjer, som gælder, indtil næste sæt retningslinjer offentliggøres. Retningslinjerne indeholder bestemmelser om krav, ansøgning og tilskud. Ansøgningsfristerne fastsættes løbende og annonceres på Ansættelse i privat virksomhed En ErhvervsPostdoc skal nu ansættes i den private virksomhed, som indgår i projektet, i stedet for forskningsinstitutionen. Find krav til virksomheden samt definitionen på, hvornår en virksomhed kategoriseres som privat, i afsnit 3. Nye tilskudstyper og beløb Tilskud til ErhvervsPostdoc udbetales ikke længere kun til forskningsinstitutionen på baggrund af samlet projektbudget, og der er ikke længere krav om samfinansiering fra virksomheden. I stedet modtager virksomheden nu kr. om måneden i tilskud til ErhvervsPostdoc ens løn, dog højst 50% af bruttolønnen over en regnskabsperiode, samt op til kr. om året til ErhvervsPostdoc ens rejseudgifter. Forskningsinstitutionen modtager et tilskud på op til kr. per projektår på baggrund af et budget for institutionens egne projektudgifter, som vedlægges i ansøgningen. Læs mere i afsnit 6. ErhvervsPostdoc kandidaten må nu ikke have væsentlig erfaring med erhvervsforskning For at fokusere skarpt på udvikling af almindelige ph.d. er til erhvervsforskere er det besluttet, at en ErhvervsPostdoc kandidat ikke må have væsentlig erfaring med erhvervsforskning i forvejen. Læs mere i afsnit 3. Ikke krav om forskningsinstitution, men et prioriteringskriterie Der er ikke længere krav om, at en forskningsinstitution deltager i projektet. Hvis der skal prioriteres blandt kvalificerede ansøgninger, vil et prioriteringskriterie imidlertid være, hvor stor vægt et evt. samarbejde med en forskningsinstitution har i projektet. Forskningsinstitution behøver ikke længere være offentlig En forskningsinstitution skal kunne dokumentere en betydelig forskningsindsats indenfor projektets fagområde i form af publikationer eller patenter, men det er ikke længere en tilskudsforudsætning, at institutionen er del af den offentlige sektor. Find kravene til forskningsinstitutionen i afsnit 3. Ansøgning indenfor alle fagfelter mulig ErhvervsPostdoc projekter kan være indenfor alle fagfelter, så længe man kan argumentere overbevisende for projektets kommercielle potentiale for virksomheden. Læs mere i afsnit 4. Hurtig opstart nu mulig Man kan nu starte et ErhvervsPostdoc projekt fra den dato, projektet godkendes. Læs mere i afsnit 2.

3 Ingen faste krav til tidsfordeling Der er ikke længere krav om, at ErhvervsPostdoc en mindst skal være en vis mængde tid i forskningsinstitution og virksomhed. I stedet er det projektets behov, der bestemmer tidsfordelingen. Ét statusmøde per projekt Der er ikke længere krav om årlige statusmøder eller halvårlige faglige rapporter. I stedet holdes ét statusmøde med Innovationsfondens deltagelse 1 1½ år inde i projektet. Læs mere i afsnit Overordnede vilkår Ansøgning For at starte en ErhvervsPostdoc skal man først indsende en ansøgning til Innovationsfonden (Fonden). I ansøgningen skal man beskrive ErhvervsPostdoc projektet og de personer og organisationer, der deltager i projektet. Ansøgningen skal være af høj kvalitet for at blive godkendt. Ansøgningen vurderes af Erhvervsforskerudvalget (EFU) i Innovationsfonden. Med mindre EFU beslutter at bede om flere oplysninger fra ansøger, er behandlingstiden højst to måneder. Afgørelse og opstart Ansøgningen kan få en godkendelse, en betinget godkendelse eller et afslag. Hvis ansøgningen godkendes, kan projektet starte fra den dato, hvor godkendelsen gives. Efter godkendelse sender Innovationsfonden et tilsagn til virksomheden og en evt. forskningsinstitution. Man skal underskrive tilsagnet og starte projektet senest et halvt år efter godkendelsen. Hvis ansøgningen får en betinget godkendelse, får man en afgørelse, hvor der står hvilke betingelser, man skal opfylde for at få en endelig godkendelse. Betingelserne skal opfyldes senest fire måneder efter afgørelsen. Hvis ansøgningen afslås, får man begrundelser for afslaget, og det vil være muligt at rette i ansøgningen og genansøge ved næste ansøgningsfrist. Fonden offentliggør titel, resumé og deltagere i godkendte og betinget godkendte ansøgninger på Derfor skal ansøger være opmærksom på, at titel og resumé ikke indeholder oplysninger om aktiviteter, som man ønsker at holde hemmelige. Under forløbet Under projektet ansættes ErhvervsPostdoc en i en dansk afdeling af virksomheden. Virksomheden betaler ErhvervsPostdoc ens løn og modtager et løntilskud samt et tilskud til ErhvervsPostdoc ens rejseudgifter. Hvis en forskningsinstitution deltager i projektet, kan institutionen få tilskud til vejledning, udstyr og andre udgifter forbundet med projektet.

4 3. Adgangskrav ErhvervsPostdoc kandidaten og virksomheden skal opfylde en række krav, når de sammen søger om et ErhvervsPostdoc projekt. ErhvervsPostdoc kandidaten skal: have opnået en ph.d. grad indenfor de seneste tre år på ansøgningstidspunktet (højst 36 måneder fra dato på ph.d. bevis, ekskl. barselsorlov), Man kan søge uden endnu at have afleveret sin ph.d. afhandling, hvis man i ansøgningen medsender en erklæring fra hovedvejlederen om forventet aflevering indenfor fire måneder af ansøgningsfristen. kunne dokumentere en betydelig forskningsfaglig tyngde indenfor projektemnet i form af publikationer, forskningsbaserede patenter eller tilsvarende, og ikke have væsentlig erfaring med erhvervsforskning, f.eks. ved at have udført sin ph.d. i samarbejde med en virksomhed. Dette betyder, at en ErhvervsPhD ikke kan modtage en ErhvervsPostdoc bevilling. Virksomheden skal: have en afdeling, der geografisk ligger i Danmark, hvor kandidaten ansættes, have økonomi og faciliteter til at køre projektet under hele forløbet, tilknytte en mentor til projektet, og være del af den private sektor. Privat sektor I Erhvervsforskerprogrammet er en organisation enten del af den private eller den offentlige sektor. For at være del af den private sektor skal virksomheden opfylde disse to krav: 1. Den er hverken del af en større offentlig organisation eller en interesseorganisation for andre offentlige organisationer. 2. Under halvdelen af omsætningen er offentligt tilskud (inkl. indbetaling fra borgere pålagt ved lov). Hvis man er i tvivl, om en organisation er del af den private sektor, kan man bede Fonden om at vurdere organisationen ved at sende vedtægter og seneste årsregnskab til Flere virksomheder om et ErhvervsPostdoc projekt Det er muligt for flere virksomheder at gå sammen om et ErhvervsPostdoc projekt. Erhvervsforskerudvalget (EFU) vil så vurdere, om virksomhederne tilsammen har økonomi til at køre projektet. Én af virksomhederne skal være den officielle tovholder for projektet og derfor være den officielle ansøger, ansætte kandidaten, udbetale løn og modtage tilskud fra Fonden. Virksomhedsmentoren skal: have generel erfaring med projektemnet, og

5 indgående branchekendskab. Det er ikke et formelt krav, at virksomhedsmentoren har forskningserfaring. EFU vil dog vurdere, om mentorerne har de rette kompetencer, så de tilsammen kan give ErhvervsPostdoc en kvalificeret faglig sparring om projektet. Virksomhedsmentoren behøver ikke være ansat i virksomheden, men skal til dagligt arbejde i det private erhvervsliv. Forskningsinstitutionen skal: kunne dokumentere en betydelig forskningsindsats indenfor projektområdet, og tilknytte en forskningsmentor til projektet. Forskningsinstitutionen må ikke være for tæt forbundet økonomisk til virksomheden og må ikke være del af samme koncern. Forskningsmentoren skal: være anerkendt forsker indenfor projektets fagområde, og til dagligt arbejde i et forskningsfagligt miljø indenfor projektets fagområde. Tredjeparter: Projektet kan også inkludere andre relevante organisationer i Danmark som tredjeparter. Man kan søge om tilknytning af tredjepart under projektet. Tredjeparter modtager ikke tilskud fra Fonden. 4. Ansøgning Der er tre årlige ansøgningsfrister. Ansøgningsdatoerne fastsættes løbende og offentliggøres på Fonden skal modtage ansøgningen senest kl på ansøgningsdagen. Ansøgningen og al øvrig kommunikation skal være på dansk eller engelsk. Ansøgningen sendes via grant.dk til Fonden og bedømmes af EFU. Læs mere på om, hvordan man sender en ansøgning, og hvilke oplysninger og bilag, der skal være i ansøgningen. Hvis oplysninger mangler, eller de rigtige bilagsskabeloner ikke er brugt, kan Fonden administrativt afslå ansøgningen. Behandlingstiden er på højst to måneder. EFU kan dog beslutte at indhente yderligere oplysninger fra ansøger til brug for vurderingen. I så fald kan behandlingstiden være længere end to måneder. Faglige krav Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse af høj faglig kvalitet, som redegør for: Projektets målsætninger og succéskriterier Projektets kommercielle potentiale for virksomheden

6 Forskningsfeltets state of the art og teoretiske baggrund, inkl. referencer til relevant forskningslitteratur Projektets hypoteser og/eller forskningsspørgsmål Projektets forskningsmetoder og empiri Projektets rollefordeling samt fase og tidsplan, inkl. væsentlige milepæle i projektet Kommercielt potentiale Et ErhvervsPostdoc projekt skal have et betydeligt kommercielt potentiale for virksomheden, og det er væsentligt, at projektet er udformet ud fra et perspektiv om at styrke eller understøtte virksomhedens kommercielle forretning. Projektet kan være indenfor alle forskningsfelter, så længe man overbevisende kan argumentere for projektets direkte eller indirekte kommercielle potentiale på kort eller lang sigt. Skabelonen til projektbeskrivelse indeholder de præcise krav til beskrivelsen af projektets kommercielle potentiale. Bedømmelse og prioritering Ud fra oplysningerne i ansøgningen vurderer EFU, om alle krav og kriterier er opfyldt, og om det er sandsynligt, at projektet kan gennemføres som planlagt. Hvis Fonden får flere kvalificerede ansøgninger, end der er midler til, prioriterer EFU blandt de kvalificerede ansøgninger i henhold til de almindelige bedømmelseskriterier og ordningens vision og målsætninger. Et væsentligt prioriteringskriterie vil være omfanget af samarbejde med en forskningsinstitution. Der er ikke krav om, at en forskningsinstitution indgår i et ErhvervsPostdoc projekt, men kvalificerede ansøgninger med et sådant samarbejde vil prioriteres højere end tilsvarende kvalificerede ansøgninger uden samarbejde. Jo større vægt samarbejdet har i projektet, jo højere vil ansøgningen prioriteres. 5. Afgørelse om ansøgning En ErhvervsPostdoc ansøgning kan enten blive godkendt, betinget godkendt, eller få afslag. Et godkendt projekt kan starte fra datoen for godkendelse. Betinget godkendelse Hvis ansøgningen bliver betinget godkendt, sender Fonden et brev med betingelserne til ansøger. Dokumentation for opfyldelse af betingelserne sendes til Fonden. Hvis Fonden vurderer, at betingelserne er opfyldt, kan projektet starte. Betingelserne skal opfyldes senest fire måneder efter afgørelsen. Fonden kan forlænge denne frist under særlige omstændigheder. Afslag Hvis ansøgningen får afslag, sender Fonden ansøger et begrundet afslag. Det er muligt at genansøge. Ved genansøgning skal man markere ændringer i projektbeskrivelsen og redegøre

7 for, hvordan afslagsbegrundelserne er imødekommet. Al materiale inkl. nye underskrifter genindsendes ved genansøgning. 6. Tilskud Innovationsfonden udbetaler tilskud separat til projektets virksomhed og evt. forskningsinstitution. Tilskud til virksomheden: Virksomheden får kr. om måneden i tilskud til ErhvervsPostdoc ens løn i projektperioden, dog højst 50 % af bruttolønnen. Dette beregnes over hver hele projektregnskabsperiode. For hver måned projektet er sat til at vare, kan virksomheden få op til kr. i tilskud til ErhvervsPostdoc ens udgifter til: deltagelse i projektrelevante konferencer, og projektrelevante ophold ved universiteter, forskningsinstitutioner og andre virksomheder, som ikke er i samme land som virksomheden (der ydes ikke tilskud til ophold ved virksomhedens udenlandske afdelinger). Dette inkluderer én rejse tur/retur til rejsemålet per ophold, visum, rejseforsikring, logi og universitetsafgifter. Kost, daglig/lokal transport, bøger etc. dækkes ikke. Virksomheden skal betale alle andre af sine udgifter til projektet. Dette inkluderer også personligt udstyr til ErhvervsPostdoc en, som f.eks. bærbar computer, mobiltelefon osv. Udbetaling og revision Virksomheden får tilskud fra Fonden bagudrettet for hver projektregnskabsperiode. Virksomheden skal indsende projektregnskab hver sjette eller tolvte måned. Har virksomheden under 250 ansatte, kan den også indsende projektregnskab hver tredje måned. Hvis Fonden kan godkende projektregnskabet, udbetales periodens optjente tilskud til den Nemkonto, der er tilknyttet virksomhedens cvr nummer. Ved projektets slutregnskab medsendes der en revisorerklæring om, at de underliggende bilag for regnskaberne foreligger, og at tilskudsbetingelserne er overholdt. Skema til projektregnskab og revisorerklæring findes på Tilskud til forskningsinstitutionen: Forskningsinstitutionen kan få op til kr. per projektår i tilskud fra Fonden, inkl. overhead. Tilskuddet kan dække følgende udgifter til projektet: mentorens timeforbrug til sparring med ErhvervsPostdoc en, udstyr, materiale og apparatur, forskere, teknikere og andet hjælpepersonales timeforbrug, og

8 øvrige udgifter til projektets gennemførelse. Ved ansøgning skal man vedlægge et budget for midlernes forbrug. EFU vurderer, om det budgetterede forbrug er rimeligt og relevant for projektet, og kan evt. justere i budgettet, hvis der ikke er argumenteret tilstrækkeligt klart for enkelte poster og deres omkostninger. Ubrugte midler returneres til Fonden ved projektafslutning. Virksomhed som forskningsinstitution Hvis forskningsinstitutionen karakteriseres som en virksomhed efter Europa Kommissionens bestemmelser, kan Fonden højst yde tilskud på 50 % af forskningsinstitutionens udgifter til projektet. Europa Kommissionen betragter en organisation som en virksomhed, hvis den udfører økonomiske aktiviteter. De primære kriterier for dette kan identificeres som: at organisationen udbyder varer eller tjenesteydelser på et bestemt marked, at organisationen bærer den økonomiske risiko ved aktiviteten, og at den potentielt kan opnå overskud ved aktiviteten. Hvis forskningsinstitutionen kan karakteriseres som en SMV efter EU s bestemmelser, kan Fonden yde tilskud på højst 60 % af udgifterne. En organisation er en SMV, hvis den har: under 250 ansatte, samt en omsætning på højst 50 mio. euro eller en samlet balance på højst 43 mio. euro. Udbetaling til forskningsinstitution underlagt offentlig revision Hvis der er tale om en forskningsinstitution, der er underlagt offentlig revision, udbetales 85 pct. af tilskuddet ved projektstart. De sidste 15 pct. udbetales, når Fonden har godkendt et enkelt afsluttende projektregnskab fra forskningsinstitutionen. Udbetaling til forskningsinstitution, der ikke er underlagt offentlig revision Hvis der er tale om en forskningsinstitution, der ikke er underlagt offentlig revision, udbetales tilskuddet bagudrettet ved godkendelse af projektregnskab. Forskningsinstitutionen skal indsende projektregnskab hver sjette eller tolvte måned. Har forskningsinstitutionen under 250 ansatte, kan den også indsende projektregnskab hver tredje måned. Hvis Fonden kan godkende projektregnskabet, udbetales periodens optjente tilskud til den Nemkonto, der er tilknyttet forskningsinstitutionens cvr nummer. Ved projektets slutregnskab medsendes der en revisorerklæring om, at de underliggende bilag for regnskaberne foreligger, og at tilskudsbetingelserne er overholdt. Skema til projektregnskab og revisorerklæring findes på 7. Løn, IPR og orlov Løn Kandidatens bruttoløn skal mindst svare til den overenskomstbestemte bruttoløn for postdoc er ansat i staten. Spørgsmål om lønniveau kan rettes til en relevant fagforening eller forskningsinstitutionens personaleafdeling.

9 IPR ErhvervsPostdoc en er omfattet af lov om arbejdstageres opfindelser, mens mentorer ved universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner er underlagt bestemmelserne i lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Spørgsmål om immaterielle rettigheder bør afklares, inden ansættelseskontrakten underskrives. Orlov ErhvervsPostdoc en kan anmode om orlov. Fonden skal godkende anmodningen, før orloven kan starte. Fonden yder ikke tilskud i orlovsperioder, inkl. barsels og sygeorlov. Anmodningen skal: angive projektets sagsnummer, begrunde anmodningen, angive orlovsperioden, man søger om, angive ny slutdato for projektet slutdatoen udskydes med orlovsperioden, være underskrevet af ErhvervsPostdoc en, virksomheden og evt. forskningsinstitution. Anmodningen sendes som pdf fil til 8. Øvrige forpligtelser Informationsmøde Efter godkendelse af ansøgning holder Fonden et fælles informationsmøde for ErhvervsPostdoc en og mentorer. Informationsmøderne holdes i København og Aarhus efter hver ansøgningsrunde. Læs mere på om informationsmøderne på Statusmøde og faglig rapportering I ErhvervsPostdoc projekter af en varighed på mere end ét år holder ErhvervsPostdoc, virksomhedsmentor og evt. forskningsmentor et statusmøde med Fonden ét til halvandet år inde i forløbet, som Fonden indkalder til. Som udgangspunkt holdes statusmødet på det nærmeste universitet. Senest to uger før statusmødet indsender kandidaten en kort statusrapport til Fonden. På statusmødet giver kandidaten en præsentation af projektets status for de øvrige deltagere. Formålet med statusmødet er at se, hvordan projektet og uddannelsen skrider frem, og sætte en dialog i gang om, hvordan resultaterne tænkes ind i virksomhedens forretningsudvikling. Herudover skal ErhvervsPostdoc en senest tre måneder efter projektafslutning udarbejde en skriftlig evalueringsrapport om projektet og sende til Fonden. RRI og Danish Code of Conduct for Research Integrity Innovationsfonden lægger vægt på Responsible Research and Innovation (RRI), der sigter mod at skabe bedre sammenhæng mellem forskning og innovationsprocesser og resultater, og samfundets værdier og behov. Innovationsfonden fremmer RRI både i Fondens overordnede strategier og via projekter, og Fonden følger EU kommissionens definition og implementering af RRI.

10 Innovationsfonden bakker ligeledes op om de principper, der er redegjort for i den nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning. Innovationsfonden forventer, at de projekter, der investeres i, følger anvisningerne i RRI og adfærdskodekset. Læs kodekset her: The Danish Code of Conduct for Research Integrity Open Access Innovationsfonden har tilsluttet sig bestemmelserne i Open Access politik for offentlige forskningsråd og fonde. Det betyder, at publicerede videnskabelige artikler, som er resultatet af hel eller delvis finansiering fra Innovationsfonden, skal gøres frit tilgængelige for alle via Open Access, hvis tidsskriftet tillader det. Se den fulde ordlyd af politikken her: Open Access politik for offentlige forskningsråd og fonde Oplysningspligt ErhvervsPostdoc en, virksomheden og evt. forskningsinstitution har som tilskudsmodtagere oplysningspligt over for Fonden. Fonden skal således straks underrettes, hvis der sker ændringer i grundlaget for udbetaling af tilskud. Dette inkluderer blandt andet mentorskift, orlov, større afbrydelser eller forsinkelser, eller væsentlige faglige ændringer. Det er ikke muligt at opstille objektive mål for, hvad der udgør væsentlige faglige ændringer. Men som hovedregel er dette ændringer, der er så omfattende, at projektet ikke umiddelbart kan genkendes fra det projekt, som oprindeligt blev godkendt. Projektet kan først fortsætte, når og hvis Fonden godkender ændringerne. Hvis oplysningspligten ikke overholdes, kan Fonden beslutte, at tilskud ophører, og at evt. udbetalt tilskud skal tilbagebetales. 9. Lovgrundlag og offentlighed ErhvervsPostdoc er hjemlet ved lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond. Ansøgere skal være opmærksomme på, at oplysninger kan blive videregivet i det omfang, der søges om aktindsigt efter offentlighedsloven. Aktindsigt kan f.eks. gives i form af lister over, hvem der har søgt og til hvad (ansøgeres navne, ansøgningstitler og ansøgte beløb). I forhold til selve ansøgningerne vil Innovationsfonden i dialog med ansøger (herunder virksomheder etc.) sikre, at der ikke udleveres forretningsfølsomme oplysninger eller andre oplysninger i øvrigt, der i henhold til loven ikke kan udleveres.

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft

Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft tilknyttet! Projekttilskud udgør op til 150.000 kr. Info og vejledning til bilagsdokument. Det er nemt at ansøge

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere