Regler for det offentlige byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for det offentlige byggeri"

Transkript

1 Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt visse andre regler af relevans for det e byggeri. Listen er udtryk for en summarisk oplistning af de gældende regler under lov om. Det er derfor nødvendigt at orientere sig i selve reglerne både hvad angår anvendelsesområdet og bekendtgørelsens indhold. (Se link i højre side.). Skemaet har således alene til formål at danne et hurtigt overblik over reglerne under lov om. Listen vil blive opdateret, men det kan forekomme, at der er sket ændringer til de oplistede regler, eller at der er kommet nye regler til efterfølgende, som ikke er medtaget. Emne Navn og nummer Anvendelsesområde Indhold Hjemmel Vejledning Link Digitalisering af byggeriet 118 af 6/02/2013 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i t byggeri. Offentlige byggeprojekter (stat regioner og kommuner) herunder nybyggeri, om- og tilbygninger, renovering og vedligeholdelse, og byggeri, som opføres af institutioner, der modtager tilskud fra staten. Reglerne skal anvendes, ved statsligt byggeri og ved byggeri som modta- Bygherren skal ved udbud af e byggeprojekter stille krav om anvendelse af Informations og Kommunikations Teknologi, (IKT). Der skal stilles krav om: anvendelse og håndtering af digitale byggeobjekter digital kommunikation og arkivering objektbaserede bygningsmodeller brug af projektweb i byggeprojekter digitalt udbud digital aflevering af sags-, drifts-, vedligeholdelses- og forvaltningsinformation relevante data fra byggeprojektet. Andre vejledninger: italebyggeri.dk/?id=145421?id= Carl Jacobsens Vej Valby T CVR Bygningsstyrelsen er en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

2 ger statstilskud når den samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms. Formålet er, at få byggeriets aktører til at anvende samme data og samme tegningsmaterialer i alle faser af byggeprocessen. Ved regionalt og kommunalt byggeri herunder institutioner, hvis drift finansieres af regioner og kommuner når den samlede anslåede entreprisesum overstiger 20 mio. kr. ekskl. moms. Evaluering OPP 1469 af 16/12/2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. 948 af 12/09/2006 om byggerier udført i -private partnerskaber (OPP) og institutioner, der modtager tilskud fra staten, hvor der er udbudspligt/annonceringspligt og/eller en entreprisesum over 5 mio. kr. ekskl. moms. som opføres i OPP. Rådgivere og entreprenører skal aflevere nøgletal i forbindelse med udvælgelse/tilbudsgivning. Nøgletallene indgår som et af flere tekniske udvælgelseskriterier eller som dokumentationskrav alt efter udbudsform. I forbindelse med afleveringen af byggeriet skal bygherren evaluere rådgiverens og entreprenørens præstation. Evalueringen sker via en ekstern evaluator. Ved byggeriet aflevering og ibrugtagning skal bestiller/bruger af byggeriet evaluerer bygherrens præstation. Nøgletallene gøres på: Reglerne foreskriver, at der ved statsbyggerier, hvor den statslige byggeadministration vælger at opføre byggeriet i OPP, skal anvendes regler om kunstnerisk udsmykning og nøgletal. Vejledning nr. 69 af 20/11/2008 om nøgletal for statsligt byggeri m.v.?id=129406?id=121862?id=27355 Side 2 af 9

3 Kvalitetssikring og totaløkonomi 1179 af 04/10/2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i byggeri. og bygninger og dertil knyttede anlæg, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra staten, når lånet eller tilskuddet udgør mindst 50 pct. af byggeomkostningerne. Bygherren skal drage omsorg for, at byggeriet under hensyn til sit formål opnår en god kvalitet. Reglerne fastsætter de overordnede indsatsområder og hjælpemidler. Ved projekter under 5 mio. kr. skal der foretages totaløkonomiske vurderinger. Ved projekter over 5 mio. kr. skal egentlige totaløkonomiske beregninger indgå i totaløkonomiske vurderinger, der foretages ved byggearbejder, således at der foretages beregning af nutidsværdien af de samlede udgifter til opførelse og drift i forhold til levetid. Der skal som minimum foretages beregninger for energiforbrug.?id= over 5 mio. kr. Bygherrevejledning Cirkulære nr. 144 af 21/09/1983 om byggestyrelsens bygherrevejledning Cirkulæret foreskriver, at de statslige bygherrer skal følge bygherrevejledningens anvisninger. Bygherrevejledningen angiver, hvilke overvejelser bygherren skal gøre i forbindelse med lokalisering og nybyggeri. Vejledning nr. 73 af 02/12/2008 for bygherre?id=54997 Bygherrevejledningen indgår i Rådet for Offentlige Bygherres bedstepraksishjemmeside Side 3 af 9

4 Tilsyn Byggesagsstyring Cirkulære 1H nr af 11/12/2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger Cirkulære nr af 21/11/2011 Instruks om de kongelig bygningsinspektørers virksomhed om statens konsulenter i kirkesager Cirkulære nr af 15/12/2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (Skemacirkulære) Statslige bygninger og bygninger som ejes af institutioner som modtager tilskud til driften. Cirkulæret fastsætter regler for det bygningsmæssige tilsyn med statens bygninger, herunder hvor ofte tilsynet skal gennemføres, og hvem der skal foretage tilsynet. Kirkeinstruksen indeholder regler om kongelig bygningsinspektørers virke som statens konsulenter i kirkesager. Reglerne oplister de særlige byggeadministrationer og lokaler omfattet af SEA-ordningen og foreskriver, at styrelser, der ikke er særlige byggeadministrationer, skal rette henvendelse til Bygningsstyrelsen ved lokalebehov. Reglerne foreskriver i øvrigt, at byggesagsrapporten skal anvendes, når der i de forskellige faser af en statslig byggesag skal udarbejdes budget og regnskabsoplysninger til brug for sagens gennemførelse samt til indberetning til Bygningsstyrelsen for så vidt angår styrelser uden særlig byggeadministration. Instruks om de kongelig bygningsinspektørers virksomhed om statens konsulenter i kirkesager Vejledning i anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder december 2003 Skemaerne til brug for byggesagsrap-porten?id= https://www. retsinformation.dk/form s/r0710.as px?id= ?id=5506?id=5506 Side 4 af 9

5 Aftale vilkår Cirkulæreskrivelse nr. 21 af 05/02/1993 om anvendelse af 'almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed' af 10. december 1992 (AB). Reglerne forskriver, at AB 92 skal anvendes, og hvordan AB 92 skal anvendes. Vejledning nr. 22 af 31/01/1994 om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994?id=55045?id=55562 Aftalevilkår Aftalevilkår Cirkulæreskrivelse nr. 39 af 17/02/1994 om vejledende mindstegrænser for sikkerhedsstillelse efter AB92 Cirkulære nr. 174 af 10/10/1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. ændret ved CIR nr af 28/11/2003 Vejledende mindstegrænser for, hvornår der skal stilles sikkerhed efter AB 92. Cirkulæret forskriver, at; arbejdet skal udføres til fast tid og pris, priserne skal reguleres efter 12 måneder, udbudsmaterialet skal være entydigt, fravigelser til AB skal kun ske i særlige tilfælde, visser frister for tilbudsafgivelse og arbejdet påbegyndelse skal anvendes, hvis ikke andet gælder, der kan ske godtgørelse til entreprenøren for visse uforudsete udgifter, der kan ske godtgørelse til entreprenøren ved prisstigninger, at overenskomstmæssige vinterforanstaltninger skal indgå i tilbuddet (der findes ikke længere overenskomstmæssige vinterforanstaltninger). Vejledning nr. 65 af 29/04/1993 om pris og tid 1993?id=55049?id=55011?id=55571 Side 5 af 9

6 Aftalevilkår Aftalevilkår Cirkulæreskrivelse nr. 30 af 28/02/1990 om - ophævelse af bestemmelserne om ydelser og honorering af teknisk rådgivning i statslig og statsstøttet bygge- og anlægsvirksomhed -brug af ABR 89 vedrører BST nr af 31/03/1990 Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand - ABR 89 Cirkulæreskrivelse nr af 03/03/2004 om fravigelse fra AB 92, ABT 93 og ABR 89 ved indgåelse af partneringaftaler Reglerne ophæver specialnormer og indfører krav om, at ABR 89 skal anvendes. Cirkulæret giver mulighed for at fravige cirkulære nr. 174 af 10/10/1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. og cirkulæreskrivelse nr. 30 af 28/02/1990 om -ophævelse af bestemmelserne om ydelser og honorering af teknisk rådgivning i statslig og statsstøttet bygge- og anlægsvirksomhed -brug af ABR 89 ved indgåelse af partneringaftaler.?id=55047?id=54917?id=26601 Side 6 af 9

7 Kunst Genanvendelse af brugte byggematerialer Cirkulære nr af 17/02/2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v. (Kunstcirkulæret) 282 af 18/04/1997 om selektiv nedrivning af statsbygninger når håndværker udgifterne overstiger 1 mio. kr. ekskl. moms. Cirkulæret foreskriver, at der i forbindelse med statsligt byggeri, hvor håndværkerudgifterne overstiger 1 mio. kr., skal afsættes 1,5 pct. af håndværkerudgifterne til kunstnerisk udsmykning. Kunstnerisk udsmykning skal fortrinsvist ske i byggeri og bygninger, hvortil heden har adgang eller i bygninger, som anvendes af et betydeligt antal ansatte. Udsmykning skal drøftes med Statens Kunstfond. Bekendtgørelsen skal sikre at genanvendelse og ressourceudnyttelse af byggeaffald, ligesom bekendtgørelsen fastlægger at bygherren har pligt til at følge retningslinjerne fastlagt i Brancheaftalen NMK 96 og stille krav om anvendelse af brancheaftalen i udbudsmaterialet.?id=26574?id=84458 Lovbek. nr af 16/12/1971 om statens m.v., ændret ved lov nr. 623 af 14/06/2011 om ændring af lov om statens. mv. (titlen ændres til Lov om ) har til formål at sikre, at opførelse, om- og tilbygning af statsbygninger og andre e bygninger sker på en økonomisk fordelagtig måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Endvidere skal det e byggeri udnytte de fordele, som en omfattende og kontinuerlig giver, ligesom det e byggeri skal bidrage til udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer. NR/rdonlyre s/5138b808- B9B5.../NM K96_01.pdf?id= Side 7 af 9

8 Delegation Cirkulære nr af 27/04/2012 om delegation af beføjelse i henhold til lov om og om Bygningsstyrelsens opgaver Bygningsstyrelsen. Delegation fra klima-, energi- og bygningsministeren til Bygningsstyrelsen.?id= Vinterbyggeri 477 af 18/05/2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Gælder for både og privat byggeri ved nyom- eller tilbygninger på 500 m 2 bruttoareal, indendørsarealer, og anlægsarbejder over 4. mio. kr. ekskl. moms. Med vinterbekendtgørelsen er der pligt til at holde byggeriet i gang hele vinteren. Bygherren har pligt til at beskrive, hvilke og hvor omfattende vinterforanstaltninger der er behov for, og hvordan de er fordelt mellem entreprenørerne. Bygherren kan dog vælge i stedet at indhente en pris på de samlede arbejder inkl. vinterforanstaltninger. Almenboligloven Vejledning nr af 07/11/2006 om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts?id= Side 8 af 9

9 Energieffektivisering Cirkulære nr af 02/07/2014 om energieffektivisering i statens institutioner Offentlige forvaltning, selskaber, institutioner, foreninger m.v. "Samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v." Cirkulæret stiller blandet andet krav om, at opførelse, drift og vedligehold samt ombygninger sker på en energieffektiv måde under hensyntagen til investeringer og driftsomkostninger. Der stilles også krav til størrelsen af udbud af energieffektive produkter, hvis tærsklerne i direktiv 2004/18/EF er opfyldt. Cirkulærets bilag 1 stiller en række nærmere krav ift. statslige indkøb af produkter, tjenesteydelser og bygninger, herunder krav til produkter, der anvendes at tjenesteleverandører, og krav til lejemåls energimæssige ydeevne. Endvidere krav om, at det ved opførelse og renovering af bygninger skal overvejes, om der er mulighed for øget anvendelse af vedvarende energi som energikilde. fremme af besparelser i energiforbruget og lov om fremme energibesparelser i bygninger, samt direktiver 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2009/28/EF Vejledning nr af 01/10/2009 til cirkulære nr af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner (Der er tale om en vejledning til det tidligere cirkulære, men de fleste af reglerne står uændret ift. nye cirkulære). etsinformation.dk/forms/ R0710.aspx?id= etsinformation.dk/forms/ R0710.aspx?id= Side 9 af 9

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1) Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger,

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere