NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS"

Transkript

1 NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for Hatting. Horsens Kommune har indsendt forslag om etablering af et nyt tilslutningsanlæg til E45 mellem de to eksisterende TSA 56 og 57. Det nye tilslutningsanlæg er foreslået udformet som et ruderanlæg med separate til- og frakørselsramper mod nord og syd. Fra det nye tilslutningsanlæg foreslås etableret en ca. 2 km ny vejforbindelse frem til Hattingvej, hvor der skal etableres en tilslutning i form af en rundkørsel eller et kanaliseret og signalreguleret kryds. På baggrund af Horsens Kommunes beskrivelse af anlægsprojektet har Vejdirektoratet vurderet, at tilslutningsanlægget kan anlægges for ca. 66 mio. kr. Horsens Kommune har ansøgt om 50 % tilskud fra puljen. vurdering, at det foreslåede projekt måske vil være samfundsøkonomisk rentabelt. Der vil i givet fald skulle gennemføres yderligere undersøgelser.

2 OMBYGNING AF TSA 49 AARHUS S PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ OG GENVEJEN et med projektet er at forbedre trafikafviklingen mellem E45 Østjyske Motorvej og Genvejen. Aarhus Kommune har indsendt forslag om opbygning af TSA 49 Aarhus S med ekstra spor på de nordvendte ramper, udvidelse af broen over E45 og udvidelse med ekstra kørespor på en del af Genvejen i østgående retning (3 km) frem til Aarhus Syd Motorvejen samt etablering af en tilslutning til eksisterende rundkørsel fra frakørselsrampen fra E45 til Genvejen. Projektet er på idéskitseniveau. Genvejen udgør en vigtig opkobling af Aarhus på motorvejsnettet og benyttes af pendlere og erhvervstrafik til og fra Aarhus. Den udgør en vigtig adgangsvej for erhvervs- og boligområder i Aarhus Midt og Syd. Herunder er den en vigtig del af forbindelsen til Aarhus Havn fra nord og vest. På baggrund af Aarhus Kommunes beskrivelse af anlægsprojektet har Vejdirektoratet vurderet, at opgraderingen m.v. kan gennemføres for 46 mio. kr. Aarhus Kommune har ansøgt om 49 % tilskud fra puljen. vurdering, at det foreslåede projekt formentlig vil være samfundsøkonomisk rentabelt. Der vil i givet fald skulle

3 ETABLERING AF SYDVENDTE RAMPER PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED TSA 53 SKANDERBORG S (VROLDVEJ) Projektets formål er at skabe forbedret vejforbindelse mellem E45 og den sydlige del af Skanderborg. Skanderborg Kommune har indsendt forslag om etablering af sydvendte ramper ved TSA 53 Skanderborg S til E45 Østjyske Motorvej. Rampekrydsene foreslås udformet som rundkørsler. Trafikken fra syd på E45, med mål i Skanderborg syd, benytter hovedsageligt de sydvendte ramper ved TSA 52 Skanderborg V. Etablering af sydvendte ramper ved TSA 53 vil sikre en forbedret tilgængelighed til nuværende og kommende erhvervsområder i den sydlige del af byen og reducere uvedkommende trafikken gennem midtbyen. Skanderborg Kommune har i det forløbne år, i dialog med Vejdirektoratet, udarbejdet et skitseprojekt for sydvendte ramper svarende til fase 2 beslutningsgrundlag for projekter på statsvejene. Miljøforhold Der er foretaget en vurdering af, om anlæg af sydvendte ramper, vil påvirke miljøet væsentligt (grundlag for VVMscreening). Heri indgår vurdering af støjgener samt mulig påvirkning af 3 beskyttet natur, Natura 2000-områder, bilag IV-arter, kulturmiljøer eller værdifulde landskaber. På den baggrund vurderes det ikke, at etablering af sydvendte ramper på Østjyske Motorvej ved TSA 53 Skanderborg S vil påvirke miljøet i en så væsentlig grad, at det udløser krav om gennemførelse af en VVMundersøgelse. Spørgsmålet om VVM-pligt skal dog afgøres af relevante miljømyndigheder ved en VVMscreening. Vejdirektoratet har beregnet et anlægsoverslag på 34 mio. kr. (ankerbudget) efter principperne om ny anlægsbudgettering for etablering af de to sydvendte ramper på grundlag af det foreliggende skitseprojekt. Skanderborg Kommune har ansøgt om 50 % tilskud fra puljen. Vejdirektoratet har i samarbejde med kommunen beregnet projektets samfundsøkonomiske forrentning til 16,9 %.

4 ETABLERING AF ØSTVENDTE RAMPER PÅ E20 VESTMOTORVEJEN VED TSA 33 VEMMEDRUP Projektets formål er at skabe forbedret adgang fra Bjæverskov, Vemmedrup og Ejby til E20 Vestmotorvejen mod København og reducere den uønskede trafik gennem bysamfundene Lellinge, Lille Skensved og Ejby. Køge Kommune har indsendt forslag om etablering af østvendte ramper ved TSA 33 Vemmedrup med henblik på at reducere omvejskørslen i retning mod København. Erhvervstrafikken til de store virksomheder i Bjæverskovs østlige ende efterspørger også en mere direkte adgang til motorvejsnettet i retning mod København. Ifølge Køge Kommune vil anlæg af østvendte ramper samlet set give en reduktion i både kørte km på vejnettet og i trafikanternes tidsforbrug samt bidrage til et bedre bymiljø i Lellinge, Lille Skensved og Ejby. Den kommunale værdi af projektet er knyttet til den aflastning, som forventes i disse byer. Der har ikke tidligere været gennemført skitse- eller detailprojektering, men i forbindelse med København Ringsted jernbaneprojektet, er Køge Kommune blevet garanteret, at anlæg af jernbanen ikke forringer muligheden for at anlægge ramperne. På baggrund af Køge Kommunes beskrivelse af anlægsprojektet har Vejdirektoratet vurderet, at østvendte ramper kan anlægges for 36 mio. kr. Køge Kommune har ansøgt om 50 % tilskud fra puljen. vurdering, at det foreslåede projekt formentlig vil være samfundsøkonomisk rentabelt. Der vil i givet fald skulle

5 ETABLERING AF NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 SØNDERJYSKE MOTORVEJ VED ØDISVEJ SYD FOR KOLDING Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Sønderjyske Motorvej fra den sydlige del af Kolding og Vonsild og at aflaste TSA 65 Kolding S. I trafikaftalen Bedre Mobilitet af 26. november 2010 aftalte forligspartierne, at der som led i udmøntningen af Pulje til ny beslutningsgrundlag skulle gennemføres en kapacitetsanalyse af et nyt tilslutningsanlæg på E45 Sønderjyske motorvej ved Ødisvej, ca. 4 km fra TSA 65 Kolding S. Analysen er afrapporteret i Vejdirektoratets notat Nyt tilslutningsanlæg på Sønderjyske Motorvej ved Ødisvej syd for Kolding af 29. maj På baggrund af analysen har kommunen indsendt forslag om etablering af et nyt tilslutningsanlæg ved Ødisvej udformet som et ruderanlæg med rundkørsler i rampekrydsene. Et nyt tilslutningsanlæg ved Ødisvej vil give ny mulighed for at køre til og fra motorvejen og den sydlige del af Kolding og Vonsild. Det vil endvidere reducere trafikken på ramperne ved TSA 65 Kolding S og på Tankedalsvej ved TSA 65. Hvis tilslutningsanlægget etableres, vil Kolding Kommune opgradere det omkringliggende vejnet. Afstanden til omkringliggende tilslutningsanlæg på E45 er så stor, at projektet formentlig kan udføres uden ændring af hastighedsgrænsen på 130 km/t. Miljøforhold Der er foretaget en vurdering af, om anlæg af et nyt tilslutningsanlæg vil påvirke miljøet væsentligt (grundlag for VVM-screening). Heri indgår vurdering af støjgener samt mulig påvirkning af 3 beskyttet natur, Natura områder, bilag IV-arter, kulturmiljøer eller værdifulde landskaber. På den baggrund vurderes det ikke, at etablering af nyt tilslutningsanlæg på Sønderjyske Motorvej ved Ødisvej vil påvirke miljøet i en så væsentlig grad, at det udløser krav om gennemførelse af en VVM-undersøgelse. Spørgsmålet om VVM-pligt skal dog afgøres af relevante miljømyndigheder ved en VVM-screening. I forbindelse med analysen Nyt tilslutningsanlæg på Sønderjyske Motorvej ved Ødisvej syd for Kolding, maj 2012, blev anlægsoverslaget for projektet beregnet til 59,2 mio. kr. Tilsvarende blev det beregnet, at projektet vil være samfundsøkonomisk rentabelt.

6 ETABLERING AF VESTVENDTE RAMPER PÅ RUTE 21 HOLBÆKMOTORVEJEN VED TSA 6 HØJE TAASTRUP C Projektets formål er at skabe direkte adgang til erhvervsområderne i Høje Taastrup fra rute 21 Holbækmotorvejen. Høje Tåstrup Kommune har indsendt forslag om etablering af vestvendte ramper ved TSA 6 Høje Taastrup C (Hveen Boulevard) med henblik på at reducere omvejskørslen i vestlig retning. Ifølge Høje Tåstrup Kommune er tilgængeligheden til kommunens store erhvervsområder begrænset, idet der ikke er fuld til- og frakørselsmulighed ved alle Holbækmotorvejens tilslutningsanlæg. Kommunen har derfor gennem mange år haft ønske om at forbedre tilgængeligheden ved etablering af vestvendte ramper ved TSA 6. Projektet er på idéskitseniveau. Ifølge Høje Tåstrup Kommune vil fulde til- og frakørselsmuligheder ved Holbækmotorvejen tilsikre en høj tilgængelighed og attraktionsværdi til alle kommunens aktiviteter også i fremtiden - og vil begrænse den gennemkørende trafik på det kommunale vejnet, der typisk er mere sårbart - både mht. støj, trafiksikkerhed og afvikling. Kommunen har beregnet, at trafikanter fra vest med mål i Høje Tåstrup samlet set vil opleve en reduceret køretid på 2-3 min. ved anvendelse af vestvendte ramper ved TSA 6. På baggrund af Høje Taastrup Kommunes beskrivelse af anlægsprojektet har Vejdirektoratet vurderet, at de to vestvendte ramper kan anlægges for ca. 14 mio. kr. Høje Taastrup Kommune har ansøgt om 50 % tilskud fra puljen. vurdering, at det foreslåede projekt måske vil være samfundsøkonomisk rentabelt. Der vil i givet fald skulle

7 ETABLERING AF RUNDKØRSEL PÅ RUTE 153 VEST FOR E47 SYDMOTORVEJENS TSA 49 HOLEBY Projektets formål er at etablere en rundkørsel, som erstatning for de nuværende kryds på rute 153 Maribo Landevej ved henholdsvis Sydmotorvejens vestlige ramper og ved rute 297 Holebyvej/Sædingegårdsvej. Lolland Kommune har indsendt forslag om etablering af en 5-benet rundkørsel på kommunevej rute 153 Maribo Landevej med tilslutning af kommunevej rute 297 Sædingegårdsvej/Holebyvej, samt vestlige ramper fra TSA 49. Rundkørslen skal give en bedre trafikafvikling og ses i sammenhæng med kommunens ønske om at nedlægge broen på Sædingegårdsvej/Holebyvej. Projektet er på idéskitseniveau. I den nuværende situation reguleres trafikken via tre vigepligtsregulerede kryds. Den tilladte hastighed er 80 km/t. På baggrund af Lolland Kommunes beskrivelse af anlægsprojektet har Vejdirektoratet vurderet, at rundkørslen kan anlægges for ca. 12 mio. kr. Lolland Kommune har ansøgt om 50 % tilskud fra puljen. vurdering, at det foreslåede projekt næppe vil være samfundsøkonomisk rentabelt. Der vil i givet fald skulle

8 ETABLERING AF ØSTVENDTE RAMPER PÅ E20 VESTMOTORVEJEN VED TSA 41 TJÆREBY (VEMMELEV) Projektets formål er at skabe forbedret østlig forbindelse mellem E20 Vestmotorvejen og erhvervsområdet ved Vemmelev via anlæg af østvendte ramper ved Vestmotorvejens TSA 41 Tjæreby. Slagelse Kommune har indsendt forslag om anlæg af to østvendte ramper ved TSA 41 Tjæreby og udvidelse af den eksisterende bro over motorvejen, så der kan etableres svingbaner. Projektet har til formål at fastholde nuværende virksomheder og tiltrække nye virksomheder i området. Slagelse Kommune (den tidligere Korsør Kommune) har udlagt et større byudviklingsområde langs Bildsøvej nord og syd for Vestmotorvejen ved TSA 41. I første omgang er udlagt et større erhvervsområde for transporttunge virksomheder nord for Vestmotorvejen. Slagelse Kommune har haft svært ved at tiltrække virksomheder til erhvervsområdet. Kommunen har flere gange anført de manglende østvendte ramper ved TSA 41 som den primære årsag til det svigtende grundsalg. Tilsvarende har kommunen anført, at de manglende ramper medfører, at den østgående trafik skal benytte TSA 40b øst for Vemmelev til gene for byens borgere. Slagelse Kommune har i 2009 udarbejdet et skitseprojekt og anlægsoverslag for anlægsprojektet. På baggrund af Slagelse Kommunes beskrivelse af anlægsprojektet har Vejdirektoratet vurderet, at østvendte ramper kan anlægges for 26 mio. kr. Slagelse Kommune har ansøgt om 50 % tilskud fra puljen. Der er ikke gennemført samfundsøkonomisk beregning. Der vil i givet fald skulle gennemføres yderligere undersøgelser.

9 ETABLERING AF RUNDKØRSEL PÅ RUTE 57 ELMEBJERGVEJ NORD FOR VESTMOTORVEJENS TSA 37 SORØ Projektets formål er at skabe direkte adgang til erhvervsområdet på østsiden af rute 57 Elmebjergvej. Sorø Kommune har indsendt forslag om etablering af en ny 4-benet rundkørsel på rute 57 Elmebjergvej, ca. 300 m nord for Vestmotorvejens TSA 37 ud for det eksisterende kryds med rute 219 Kalundborgvej, samt lukning af den eksisterende adgang til Ølsgårdsvej (ca. 100 m nord for). Rundkørslen skal give en bedre adgang til erhvervsområdet. Strækningen er i dag vigepligtsreguleret og den tilladte hastighed er 60 km/t. Projektet er på idéskitseniveau. På baggrund af Sorø Kommunes beskrivelse af anlægsprojektet har Vejdirektoratet vurderet, at rundkørslen kan anlægges for ca. 7 mio. kr. Sorø Kommune har ansøgt om 50 % tilskud fra puljen. vurdering, at det foreslåede projekt næppe vil være samfundsøkonomisk rentabelt. Der vil i givet fald skulle

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT 364-20 10 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport 364-2010 REDAKTION: Lene Nøhr

Læs mere

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax. 3315 6335 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Investeringer i vækst & beskæftigelse Havnepakke 3 Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Titel: Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 Udgiver: Danske Havne, brancheorganisation

Læs mere

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Dato August 2015 Dokument 15/09958 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Nyt Regionshospital Vest

Nyt Regionshospital Vest Nyt Regionshospital Vest H 01 HOLTEBRO KOMMUNE Anvendt kortmateriale: Matrikelkort, copyright Kort og Matrikelstyrelsen DDOkort, copyright Cowi a/s Tekniske kort, copyright Holstebro Kommune 02 Nyt regionshospital

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere