Model for praktisk færdighedsudøvelse som lærings- og vejledningsredskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model for praktisk færdighedsudøvelse som lærings- og vejledningsredskab"

Transkript

1 Model for praktisk færdighedsudøvelse som lærings- og vejledningsredskab RiNS 2011 Irene Sommer, Karin Larsen, Carsten Nielsen, Anne-Marie Skovsgaard Frederiksen, Ida Torunn Bjørk, Kirsten Lomborg, Britta Stenholt, Grethe Brynildsen, Inger Åse Reierson. Praktiske færdigheder i sygepleje Denne artikel har fokus på de praktiske færdigheder i sygepleje, hvor en plejeperson handler direkte i samspil med den enkelte patient 1. Eksempler på praktiske færdigheder kan være anlæggelse af blærekateter, hjælp til kropspleje, pleje af sår eller mobilisering af patient. Vigtigheden af, at sygeplejersker behersker praktiske færdigheder har historisk været vægtet i sygeplejerskeuddannelsen (Johnson, 1994). At beherske praktiske færdigheder anses stadig som et væsentligt kriterium for at udøve god sygepleje (Bradshaw 1998, Reilly & Oerman, 1992). Praktiske færdigheder i sygepleje kan være komplekse at udføre. Plejepersonen skal beherske de motoriske aspekter knyttet til færdigheden samtidig med hun taler med patienten, inddrager teoretisk og praktisk viden samt medtænker etiske overvejelser (Bjørk, 1999). Sygeplejestuderende lærer at udføre praktiske færdigheder på flere måder. Forud for øvelser i autentiske plejesituationer har de studerende mulighed for at læse om de praktiske færdigheder i lærebøger, kliniske retningslinjer, instrukser m.v. De har i mange tilfælde fået demonstreret de praktiske færdigheder af undervisere i færdighedslaboratorier med efterfølgende mulighed for at øve på hinanden eller på dukker. Den vigtigste arena for at lære at udføre praktiske færdigheder er sandsynligvis den autentiske kliniske praksis overfor rigtige patienter, hvor de sygeplejestuderende lærer gennem observation og imitation af uddannede sygeplejersker (Bandura 1986). Sygeplejestuderende skal lære mange forskellige praktiske færdigheder i sygepleje og skulle gerne opnå høj kompetence heri. Hvis dette mål skal nås, kan de have behov for en systematik eller et analytisk blik på færdighederne, som kan overføres fra den ene læringssituation til den anden. Bjørk (1999) har forsket i kliniske færdigheder og set efter fællestræk, som indgår i alle forskellige typer af praktiske færdigheder. På baggrund af denne forskning har hun udviklet Model for praktisk færdighedsudøvelse (figur 1), som tilbyder en systematik til forståelse af praktisk færdighedsudøvelse (Bjørk og Kirkevold 2000). Modellen er siden beskrevet i en instrumentel version (figur 2), hvor kategorierne er udfoldet som karakteristika ved god udøvelse af praktiske færdigheder i sygepleje (www.rins.dk). Model for praktisk færdighedsudøvelse kan anvendes som et læringsredskab, når sygeplejestuderende skal lære at udføre praktiske færdigheder. Læringsredskab betyder i denne sammenhæng redskab til undervisning, vejledning, refleksion og formativ evaluering. Modellen kan bruges i samspillet mellem den studerende, klinisk vejleder og underviser. Den kan bruges af den studerende selv og i samarbejde mellem studerende, hvor de støtter hinandens læring af praktiske færdigheder. For at understøtte forståelse af Model for praktisk færdighedsudøvelse vil vi i det følgende beskrive dens opbygning og indhold, og give et eksempel på, hvordan modellens kategorier kan forstås i forhold til en konkret praksissituation. Afslutningsvis giver vi eksempler på, hvordan modellen kan anvendes som lærings- og vejledningsredskab. 1 Når der i artiklen bruges begrebet patient, dækker dette også over borgere udenfor hospitaler, som har brug for sygepleje. 1

2 Model for praktisk færdighedsudøvelse Modellen består af seks kategorier, som tilsammen indfanger det centrale i alle praktiske sygeplejehandlinger. Kategorierne er: Indhold, rækkefølge, nøjagtighed, lethed, integration og omsorgsfuld væremåde. Kvalitet i en handling afspejler sig i opmærksomhed på de seks kategorier og vægtningen mellem dem i den konkrete plejesituation. Alle kategorier er altid i spil i en sygeplejehandling. De er sammenflettet på forskellige måder i forskellige handlinger og hos forskellige patienter. Kvalitet i en handling afhænger af tilpasning af handlingerne knyttet til de enkelte kategorier i forhold til patienten og situationen. I cirkelfiguren nedenfor er sammenfletningen mellem kategorierne illustreret med stiplede linjer mellem de forskellige cirkler. Pilene i modellen indikerer, at omsorgsfuld væremåde er overordnet og har indflydelse på alle kategorierne. I den instrumentelle version af modellen vist under cirkelfiguren er de enkelte kategorier i modellen kort forklaret, og der er angivet kvalitetskriterier for god udøvelse af de enkelte kategorier. Model for praktisk færdighedsudøvelse Figur 1 2

3 Figur

4 Eksempel på brug af Model for praktisk færdighedsudøvelse Eksemplet til illustration af modellens kategorier er sygepleje til en kvinde på 55 år med iskæmisk hjertesygdom. Hun er indlagt på en hjerteafdeling, hvor hun for to dage siden har gennemgået en koronarbypass-operation. Patienten er ryger og har kronisk obstruktiv lungesygdom. Patienten har i det postoperative forløb udviklet lungebetændelse med vejrtrækningsbesvær, hoste og slimdannelse. Patienten får derfor ilt og er i antibiotisk behandling. Den antibiotiske behandling har medført kvalme og opkastning, og patienten har derfor ikke har kunnet indtage tilstrækkelig mængde væske. Der er anlagt venekateter i armen, hvorigennem der gives væske. På grund af hoste, kvalme og opkast har patienten haft svært ved at bevæge sig og komme ud af sengen. Yderligere har hun haft smerter fra operationssåret og brystbenet. Ved operationen er foretaget splittelse af brystbenet, som er syet sammen med ståltråd. Brystbenet er ikke fuldt stabilt og skal skånes og støttes ved bevægelse og hoste. Den praktiske handling, der bruges til illustration af modellens kategorier, er at hjælpe patienten til at blive mobiliseret. Hun skal hjælpes ud af sengen og sidde lidt i stol, hvor hun skal spise morgenmad. Indhold og rækkefølge Indhold og rækkefølge drejer sig om hvilke hjælpemidler, der er nødvendige i situationen samt hvilke delhandlinger, der indgår og rækkefølgen i disse. For at gennemføre handlingen må plejepersonen kende den professionelle standard i forbindelse med mobilisering af patient efter bypassoperation. Standarderne kan hentes fra lokale, nationale eller internationale instrukser eller retningslinjer, hvor det på et mere eller mindre generelt niveau beskrives, hvordan handlingen skal forberedes og gennemføres. I forhold til den aktuelle handling skal der bruges få hjælpemidler, men et dropstativ og skridsikre sokker kunne være relevant. De aktuelle retningslinjer foreskriver, at patienten for at komme fra liggende til siddende stilling skal dreje sig rundt på siden og skubbe sig op med albuen og den modsatte arm og herefter dreje kroppen, så hun kommer op at sidde på sengekanten. Inden patienten rejser sig fra sengekanten, skal hun trække vejret godt igennem. Retningslinjer i forbindelse med at skåne brystbenet under bevægelse er, at patienten med et specielt støttegreb skal støtte sin brystkasse ved bevægelse og hoste. Patienten må ikke tage fra med hænder, når hun sætter og rejser sig, men skal i stedet sætte hænderne på knæene og læne sig forover. Nøjagtighed Nøjagtighed indebærer, at handlingen skal gennemføres med præcision i de enkelte delelementer i handlingen. Det kan eksempelvis være, at patienten kommer helt rundt på siden, inden hun begynder at skubbe sig op med albuen eller, at patienten får trukket vejret tilstrækkelig til, at respirationen er stabiliseret, og svimmelhed er forebygget, inden hun rejser sig fra sengen. Det kan være, at droppose er sikkert placeret på dropstativ, før patienten rejser sig fra sengen, så der ikke kommer træk i det intravenøse kateter. Det kan være, at sengen er hævet i tilpas højde af hensyn til plejepersonens arbejdsstilling. Det kan være, at skridsikre sokker gives omhyggeligt på, så de ikke snor rundt. Et andet aspekt ved nøjagtighed er, at patienten forstår, hvad der skal ske, og hvad hendes egen rolle er. Patienten skal på en tydelig måde orienteres om, hvornår og hvordan hun skal agere under mobiliseringen. Plejepersonen skal sikre sig, at patienten udfører bevægelserne korrekt, og hertil kan plejepersonen anvende både verbalt sprog og nonverbal kommunikation eksempelvis ved at demonstrere støttegrebet patienten skal anvende. 4

5 Lethed I kategorien lethed er der fokus på, om mobiliseringen foregår i et passende tempo og i en naturlig rytme uden unødige afbrydelser. Det kræver, at plejepersonen har overblik over hele handlingsforløbet, så unødvendige afbrydelser undgås. Det kræver, at alle nødvendige hjælpemidler er fundet frem eksempelvis skridsikre strømper, morgenkåbe og sko. Det kræver, at der er gjort forberedelser knyttet til de fysiske rammer, eksempelvis at plads fra seng til stol er ryddet, og at dropstativ er til rådighed. Endelig kræver det, at plejepersonen har sikkerhed i forhold til indhold og rækkefølge i handlingen, så mobiliseringen ikke unødigt afbrydes på grund af usikkerhed i forhold til næste trin. Manglende lethed er eksempelvis, når mobiliseringen foregår for langsomt, så patienten måske bliver afkølet eller for træt. Omvendt kan mobiliseringen gå for hurtigt, så patienten føler sig presset eller kommer til at forcere handlingen, hvilket kan påvirke nøjagtigheden, så patienten eksempelvis ikke får rullet sig helt rundt på siden, før hun med albuen begynder at presse sig op at sidde. Integration I kategorien integration er der dels fokus på koordinering af mobiliseringens delelementer og dels fokus på tilpasning af mobiliseringsmåden til patienten og situationen. Koordinering af delelementerne i mobiliseringen kan eksempelvis være, at plejepersonen hjælper eller instruerer patienten i at svinge benene ud over kanten af sengen samtidig med, at patienten presser sig op med albuen. Tilpasningen af mobiliseringsmåden til patienten og den aktuelle situation bygger på plejepersonens specifikke kendskab til patienten samt på teoretisk viden om denne patientgruppes generelle reaktioner og problemstillinger. I forhold til mobiliseringen kan det være relevant, at plejepersonen sikrer sig, at eventuel smertestillende medicin har virket, inden mobiliseringen påbegyndes. Desuden skal plejepersonen sikre sig, at patienten ved, hvordan hun selv kan reducere smerte ved at anvende støttegrebet, når hun rejser sig fra sengen. Hvis patienten under mobiliseringen får kvalme eller åndenød, kan tilpasningen vise sig ved, at patienten sidder på sengekanten, indtil kvalmefornemmelsen eller åndenøden er mindsket. Tilpasning af mobiliseringen drejer sig også om, at patienten bruger sine ressourcer på rette vis. I forhold til den aktuelle patient kan vurderingen måske være, at hun alene gennem mundtlig instruktion kan klare hele bevægelsen selv. En anden mere fysisk eller mental svækket patient kan have behov for større grad af guidning eller ligefrem fysisk hjælp i forbindelse med mobiliseringen. Omsorgsfuld væremåde I kategorien omsorgsfuld væremåde er der fokus på respekten, stemningen, etikken og æstetikken i forbindelse med at gennemføre mobiliseringen. Det kan i den aktuelle handling eksempelvis vise sig ved, at plejepersonen er opmærksom på patientens verbale og nonverbale ytringer og responderer respektfuldt og anerkendende på disse i handling og tale. Det kan vise sig ved, at plejepersonen kommer med opmuntrende udtalelser om forløbet af mobiliseringen og patientens rolle heri. Omsorgsfuld væremåde kan også være, at plejepersonen har hjulpet patienten med at rede håret inden mobiliseringen og har hjulpet patienten til at være påklædt på en måde, hun finder acceptabel. Modellen som læringsredskab Ovenstående eksempel illustrerer, hvordan modellen kan bruges til at afdække kompleksiteten i en tilsyneladende enkel handling som at mobilisere en patient. Målet er ikke at gøre handlingen mere 5

6 indviklet, men at tydeliggøre delaspekter, der kan arbejdes med i målet på at beherske helheden i handlingen på en god måde. Modellen kan bidrage til at skabe overblik og struktur, idet der i vejledningen og læreprocessen er mulighed for at lade enkelte kategorier træde i forgrunden og andre i baggrunden. Hvis en sygeplejestuderende skal lære en ny sygeplejehandling, eksempelvis forflytning af patient efter bypassoperation, kan den studerende indledningsvis ikke overskue alle kategorierne i handlingen. Typisk vil den studerende først og fremmest have fokus på kategorierne indhold, rækkefølge og nøjagtighed. Den studerende vil have fokus på at udføre handlingen korrekt og præcist ud fra instruksen eller retningslinjen i afdelingen. Typisk vil nybegyndere have svært ved af få lethed i handlingen, da de mangler overblik over næste trin og ikke har rutine i de enkelte trin i handlingen. Først når indhold, rækkefølge og nøjagtighed er indøvet, kan der komme lethed i handlingen. Integrationsaspektet er erfaringsmæssigt en vanskelig kategori at få indarbejdet, da plejepersonen her skal have opmærksomhed på såvel tilpasningen af handlingen til den specifikke patient som til den aktuelle situation. At varetag integrationsaspektet på en god måde kræver, at plejepersonen har viden om eksempelvis patientens generelle sygdoms- og helbredssituation, specielle aldersmæssige aspekter, potentielle og aktuelle problemer, samt hvordan den aktuelle handling indgår i helheden af den pleje og behandling, den enkelte patient skal gennemgå. Der kan eksempelvis være stor forskel på, om det er tale om en nyopereret patient, en ældre forvirret patient, en patient med apopleksi eller et barn, der skal have hjælp til mobilisering. Det har betydning, om det er en handling, patienten ikke før har været udsat for, eller om handlingen skal udføres i en akut og tidspresset situation. Integration drejer sig også om at være opmærksom på afledte aspekter knyttet til handlingen. Ovenfor i eksemplet er smerter og åndenød aspekter, der kræver opmærksomhed, idet disse aspekter kan være hæmmende for patientens mulighed for bevægelse og anvendelse af egne ressourcer. De fleste plejepersoner har en omsorgskompetence, de kan anvende i udøvelse af forskellige handlinger, og som de kan tilpasse til nye patienter. Denne omsorgskompetence kan dog erfaringsmæssigt blive svækket, når plejepersoner skal lære at beherske en ny færdighed. I en læresituation skal plejepersonen koncentrere sig om at få styr på indhold, rækkefølge og nøjagtighed, hvilket kan svække overskuddet til at være indlevende over for patienten. Omsorgsaspektet vil bedst kunne udfoldes, når plejepersonen har en vis sikkerhed i de øvrige kategorier i modellen. Modellens praktiske anvendelse Modellen tilbyder et fælles sprog mellem parterne i drøftelse af praktiske sygeplejehandlinger. Modellen kan hjælpe parterne i vejledningssituationen til at få overblik over handlingen. Kvaliteten af en praktisk sygeplejehandling kan ekspliciteres ved at anvende modellens kategorier til at analysere såvel delelementer som helhed i handlingen. Modellen kan anvendes i førrefleksion, under handlingen og i efterrefleksion efter gennemført handling (Schön 1983, 1987). I førrefleksionen kan modellen bruges til at udpege den eller de kategorier, der skal være i forgrunden i en vejledningssituation. Eksempelvis kan det aftales, at der i en forestående sygeplejehandling skal være et specielt fokus på integration, og den studerende og vejlederen kan drøfte, hvilke perspektiver de skal være opmærksomme på i forbindelse med en handling. I førrefleksionen kan det gøres legalt for den studerende, at hun ikke skal øve og præstere god kvalitet i alle kategorierne men har lov til at fokusere på udvalgte 6

7 kategorier. Efterfølgende kan flere kategorier i den aktuelle handlingstype trænes, så modellens lag gradvis bygges på og understøtter progression i læring af praktiske færdigheder i sygepleje. I vejledning under handling kan vejleder med benævnelse af enkelte kategorier gøre en studerende opmærksom på aspekter i handlingen på rette tid i forløbet. Vejlederen kan gøre opmærksom på kategorien nøjagtighed, hvis det eksempelvis er relevant, at den studerende varetager egen sikkerhed i forhold til indstilling af sengens højde i plejesituationen. Et andet eksempel kan være, at integrationsaspektet nævnes, hvis den studerende skal gøres opmærksom på betydningen af patientreaktioner ved eksempelvis smerte, åndenød eller kvalme. Vejlederen kan som del af vejledningen under handlingen demonstrere en given kategori fra modellen, når hun eksempelvis tager ansvar for kategorien omsorg. Den studerende får mulighed for at koncentrere sine kræfter på den eller de kategorier, der aktuelt er i fokus for læreprocessen. Vejledning af studerende under handling skal naturligvis udføres under hensyn til patienten. I efterrefleksion kan såvel den studerende som vejlederen evaluere handlingen ud fra den eller de kategorier, der er aftalt opmærksomhed på. Modellen giver i forbindelse med efterrefleksion struktur og fokus i den studerendes selvevaluering og i den feedback, der gives af vejlederen. Teoretiske argumenter kan parterne inddrage i forhold til alle modellens kategorier. Hvorfor netop denne mobiliseringsteknik? Hvorfor netop denne rækkefølge? Hvilke hygiejniske problemstillinger kan være aktuelle? Hvordan kan smittespredning forebygges? Hvilke behovsområder hos patienten kunne blive påvirket af handlingen? Hvordan kan patientens ressourcer i forhold til at indgå i handlingen vurderes? Hvilke etiske aspekter der kan være forbundet med handlingen? Hvilke æstetiske aspekter kan være relevante at reflektere over i forbindelse med handlingen? Brug af modellen kan hjælpe den studerende til at inddrage teoretisk viden i forhold til sygeplejehandlinger gennem refleksion over og begrundelse for handlinger knyttet til de enkelte kategorier. Modellen kan anvendes i såvel klinisk undervisning, i undervisning i færdighedslaboratorium som i teoretisk undervisning. Videosekvenser af praktiske sygeplejehandlinger kan analyseres ud fra modellen. Analysen kan bruges til indføring i modellen herunder bidrage til forståelse af de forskellige kategorier i modellen og skelnen af disse fra hinanden. Analyse af videosekvenser ud fra modellen kan også bruges til at skærpe opmærksomheden på kvalitet i sygeplejehandlinger. Videosekvens af ovennævnte eksempel fra praksis samt yderligere pædagogisk materiale til indføring i anvendelse af modellen kan findes på hjemmesiden 7

8 Referencer Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Bjørk I.T. (1999) Hands-on nursing: new graduates practical skill development in the clinical setting. Doctoral thesis, Institute of Nursing Science, University of Oslo, Norway. Bjørk I.T. & Kirkevold M. (2000) From simplicity to complexity: Developing of model of practical skill performance. Journal of Clinical Nursing; 9: Bradshaw A. (1998) Defining competency in nursing (part II): an analytical review. Journal of Clinical Nursing; 7: Johnson J.L. (1994) A dialectic examination of nursing art. Advances in Nursing Science; 17: Reilly D., & Oermann M. (1992) Clinical teaching in nursing education, 2nd ed. New York: National League for nursing. Schön D. (1983) The Reflective Practitioner: How professionals think in action. London: Temple Smith. Schön D. (1987) Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass,

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Hjertebørn i dagtilbud

Hjertebørn i dagtilbud Børnehjertefonden arbejder med at sætte fokus på medfødte hjertesygdomme ved at oplyse bredt om disse og de konsekvenser, sygdommene kan have for hjertebørn og deres familier. Derudover har fonden til

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit Klinisk sygepleje 23. årgang nr. 1 2009 23 Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit A study unit a new learning context in the clinical

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken?

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Vibe Aarkrog

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger Kollegial refleksion Begrebet og den beskrevne arbejdsmåde er primært udviklet af aut. cand. psych. Peter Mortensen, direktør og partner i Dansk Familieterapeutisk Institut. Udviklingen er sket i samarbejde

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere