Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek"

Transkript

1 Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration af biblioteksdatabasen i hjemmesiden. Udviklingsgruppen Silkeborg Bibliotek 2007

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Baggrund... 5 Mål og strategi for en ny hjemmeside... 8 Ressourcevurdering... 9 Central model... 9 Decentral model... 9 Uddannelses- og kursusforløb Lokalredaktørkurser Metoder Informationsarkitekturen Personaer Interview Fokusgrupper Brugerworkshop Kortsortering Tænke-højt-test anvendt som brugervenlighedstest Heuristisk inspektion eller ekspertevaluering Brainstorm-workshop for webarbejdsgruppen Dialog er målet Operationalisering Konkrete identificerede tiltag Processen herfra Brugerundersøgelsen Forberedelse af materialer til interviews Emner og struktur Spørgsmål Brugerrekruttering Afholdelse af interview Resultater af brugerundersøgelsen Det fysiske contra det virtuelle bibliotek Specifikt for voksne Specifikt for børn og unge Hjemmesidens forskellige indholdselementer Sprogbrug Nyheder og anden information Personalisering Hovedkonklusioner Den kommende menustruktur nogle tendenser Prototype og grafik Interaktionsdesign Tænke-højt-test Kobling af hjemmeside og bibliotekskatalog Kommende indsatsområder Børn og unge Brugerengagement (Customer engagement) og viral markedsføring Stemningsskabelse på 39 Identitetsskabelse på biblioteket Lokalhistorisk wiki Tagging i biblioteksdatabasen PR via sociale teknologier Sten på vejen Organisatoriske og tekniske forhindringer Bilag Henvisninger

3 Silkeborg Biblioteks nuværende hjemmeside Ny hjemmeside Anden dokumentation Kolofon

4 Forord Opbygningen af en ny hjemmeside til et bibliotek er en proces med mange udfordringer. Alt efter ambitionsniveau kan forudgående analyser, brugertest, designarbejde og teknisk udvikling blive ret omfattende. Ambitionsniveauet var i top da Silkeborg Bibliotek i efteråret 2006 besluttede at påbegynde arbejdet med udvikling af en ny CMS-baseret hjemmeside for at kunne honorere kravene til implementering af nye teknologier, interaktion og ønsket om en distribuering af webarbejdet i organisationen. En væsentlig ambition var endvidere at opnå en tættere integration af hjemmeside, bibliotekssystem og eksterne webservices. Det har været et spændende og lærerigt forløb med omfattende brugerinddragelse og professionel sparring til udarbejdelse af informationsarkitektur og designskabeloner. Hertil kommer hele integrationen med søgesystemet Summa, som i Statsbibliotekets regi udvikles parallelt med Silkeborg Biblioteks hjemmeside. Der er gensidig inspiration mellem de to udviklingsforløb, idet Silkeborg Bibliotek indgår i udviklingsarbejdet omkring Summa. Hele forløbet har været så spændende for os på Silkeborg Bibliotek, at vi gerne vil dele vores overvejelser og erfaringer fra udviklingsarbejdet med andre biblioteker, der enten påtænker eller har påbegyndt udvikling af en ny bibliotekshjemmeside. Vi håber dermed at denne publikation kan være til inspiration for andre. Hans Jørgensen Udviklingschef 4

5 Baggrund Den 3. april 1995 skrev Silkeborg Bibliotek historie. Biblioteket var det første danske folkebibliotek med egen hjemmeside. Siderne blev lavet med htmlkodning i en almindelig teksteditor, senere dog med HTML-editoren Stone s Webwriter. Arkitekturen blev struktureret og styret helt manuelt, hvorfor der ikke var dynamisk sammenhæng i hierarki og siderne imellem. Det betød efterhånden som ændrede behov og ønsker og nye medier og teknologier meldte sig, at det blev sværere at holde fælles stil i siderne og deres opbygning, og dermed også sværere at holde styr på hele sitet. Fra starten blev biblioteket hurtigt ansvarlig for flere websites, enten alene eller i samarbejde med andre biblioteker og/eller institutioner. Også her kunne det konstateres, at med de mange nye teknologier og trends i webudviklingen var det en begrænsning for bibliotekets webredaktører ikke at kunne arbejde med et dynamisk site. Næste skridt i udviklingen blev derfor anvendelse af eksempelvis scripts - javascripts eller eksterne programmer til at udbygge sitets funktionaliteter. Omkring år 2003 var vi nået til den tekniske grænse for hvor mange funktioner, der endnu kunne tilføjes inden for det hidtidige koncept. Samtidig blev redaktion og systemudvikler i samarbejde med andre biblioteker opmærksomme på de muligheder, der lå i anvendelsen af content management systemer (CMS). Et andet væsentligt argument var ønsket om at kunne decentralisere webredaktionsopgaven til en række medarbejdere rundt omkring i organisationen, dels for at undgå flaskehalssituationer og dels for at skabe ejerskab og engagement til hjemmesiden og dens enkelte elementer og temaer. Filosofien var at den, der eksempelvis producerer lydavis, også selv vedligeholder den del af hjemmesiden, der har med lydavisen at gøre etc. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af webredaktører og systemudvikler til at undersøge bibliotekets behov og krav til et sådant CMS. Dette arbejde resulterede i en ikke offentliggjort kravspecifikation. Desværre var der ikke på det tidspunkt økonomi til at kunne indfri disse behov og ønsker, så projektet blev i første omgang sat i venteposition. 5

6 I 2005 blev Silkeborg Bibliotek kontaktet af Silkeborg Kommunes Kommunikationsafdeling med henblik på et både organisatorisk og teknisk samarbejde. Det viste sig hurtigt, at alle stod over for store udfordringer af fælles tilsnit i forbindelse med den bebudede kommunalreform: Fusion af flere kommuner hhv. biblioteker til én organisation. Det blev starten på et samarbejde mellem kommunikationsafdelingen og dens webredaktion og Silkeborg Biblioteks udviklingsafdeling. Silkeborg Kommunes Kommunikationsafdelings ønsker lå tæt op ad de tanker, som bibliotekerne havde gjort sig, og den kunne derfor se fordelen ved at tage det papir op, som biblioteket tidligere havde lavet omkring CMS. Efterhånden som planerne for kommunalreformen blev tydeligere, blev behov og krav om fusioner for bibliotekerne klarere. På sigt skulle bibliotekerne ikke længere opretholdes som uafhængige enheder, hvorfor der blev indledt et samarbejde. Det betød at Silkeborg Bibliotek, Kjellerup Bibliotek, Gjern Bibliotek og Them Bibliotek med kommunalreformen skulle fusioneres. Det ville også betyde fusionering/harmonisering af hjemmesiderne. Silkeborg havde gennem en årrække hostet nogle af disse bibliotekers bibliotekssystemer, og med et par af disse indledtes der et tættere samarbejde med, dels omkring anvendelse af RFID-tags i materialerne som identifikation, dels gennem fusion af bibliotekssystemerne. Bibliotekernes webredaktioner og andre interesserede i hjemmesidearbejdet besluttede derfor primo 2006 at nedsætte en webarbejdsgruppe med i alt 9 repræsentanter fra de fire biblioteker. Her var en af de første vurderinger, at skulle hjemmesiderne harmoniseres/fusioneres, ville det være et oplagt tidspunkt til at vende papiret og gentænke hele konceptet omkring strukturering og layout. genoptage ønsket om et CMS som understøttelse for produktion af hjemmeside(r). Det blev derfor en god anledning til i et samarbejde med Kommunikationsafdelingen at gennemføre processen omkring principper for hjemmesideopbygning og anskaffelse af CMS. Biblioteket blev opfordret til at deltage med en ressourceperson i hver af de tre arbejdsgrupper, som kommunen nedsatte til det arbejde. Alle dokumenter fra dette arbejde kan findes på 1. Mål/strategi: Udarbejdelse af en plan for Mål og strategi for den nye Silkeborg Kommunes hjemmeside Silkeborg-Kommunes-hjemmeside_1.0.htm. Sideløbende udarbejdede bibliotekets webgruppe en Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside - bibliotek.dk/webredaktion/mål-og-strategi-for-silkeborg-biblioteks-hjemmeside pdf 2. Informationsarkitektur/indhold: Også her bestod samarbejdet i at biblioteket kunne fortsætte og videreudbygge de processer, der blev arbejdet med i den kommunale gruppe. En del af dette arbejde er det, der beskrives i de følgende afsnit. 3. CMS/teknik: Her blev forløbet, at vi i kommunalt regi ville etablere et fælles CMS til brug for hele den kommunale sektor fra rådhus over forvaltninger til institutioner, og herunder ville også biblioteket få adgang til dette CMS. Den fælleskommunale arbejdsgruppe lavede et udbud ud fra en fælles udarbejdet (stærkt inspireret af bibliotekets oprindelige arbejde) beskrivelse af krav til CMS, holdt udbud og valgte og skrev kontrakt med Creuna a/s og Synkron a/s om levering af en løsning baseret på Creuna som konsulent til front-end udvikling og Synkron Via som CMS. 6

7 Processen foregik i starten ved at biblioteket deltog i analyser, vurderinger, udarbejdelse af kravspecifikation mm. i kommunikationsafdelingens arbejdsgrupper, men sideløbende udførte bibliotekernes webarbejdsgruppe supplerende analyser, vurderinger og opstilling af krav med fokus på bibliotekernes specielle opgave som både informationsformidlere og formidlere af kultur. 7

8 Mål og strategi for en ny hjemmeside Silkeborg Biblioteks hjemmeside er et meget synligt ansigt over for vores mange brugere. Det er her borgere og andre interessenter møder det virtuelle bibliotek på samme måde, som de møder det i den fysiske verden. Hjemmesiden er et vigtigt kommunikationsværktøj, som i høj grad signalerer, hvem biblioteket er, og hvad det står for, og dermed er den også et væsentligt element i bibliotekets branding. Hjemmesiden er i dag en af bibliotekets kerneydelser. Silkeborg Bibliotek har en ambition om at skabe en af Danmarks allerbedste bibliotekshjemmesider. Hjemmesiden har følgende formål: At formidle information og kulturtilbud At fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet At servicere bibliotekets brugere på et højt niveau At formidle adgang til bibliotekskatalogen At stille biblioteket til rådighed i alle døgnets timer og på alle ugens dage At gøre brugerne så selvhjulpne som muligt At udnytte internettets muligheder aktivt og kvalitativt At personalisere og målrette services til brugeren med hver deres specifikke behov At informere om nyt fra biblioteket f.eks. nyanskaffelser, arrangementer og kurser, nye tiltag og aktiviteter, ledige stillinger, faktuelle forhold og ændringer mm. Den digitale formidling sker gennem tre primære indsatsområder, som vist på figur 1 Information, læring og viden: At levere relevant og opdateret information af høj kvalitet samt understøtte brugerens læring. Oplevelse og kultur: At give bibliotekets mangeartede målgrupper en god kulturel oplevelse. Dialog og selvbetjening: At invitere aktivt til dialog mellem bruger og bibliotek. At levere indbydende og effektive selvbetjeningsløsninger. Information, læring og viden Hjemmeside Dialog og selvbetjening Oplevelse og kultur Formidling Figur 1. Indsatsområder for hjemmesiden 8

9 Ressourcevurdering I en tid hvor vi alle udsættes for et stadig mere intensivt bombardement af tilbud via medierne, stilles der store krav til markedsføring for at synliggøre de kulturelle tilbud i en kommercialiseret verden. I en privat virksomhed kan en velfungerende hjemmeside være altafgørende for markedsføring og salg af virksomhedens produkter. Tilsvarende kan Silkeborg Biblioteks hjemmeside få vital betydning for biblioteket, hvis man vælger at udnytte et bredt spektrum af muligheder. Hjemmesiden skal gøre bibliotekets tilbud synlige for brugerne i relevante sammenhænge. Her kommer Statsbibliotekets Summa-teknologi og Web 2.0 teknologierne ind som redskaber til at præsentere bibliotekets tilbud i sammenhænge, der opleves relevante og vedkommende. Ressourcebehovet ved drift af Silkeborg Biblioteks hjemmeside er i meget høj grad et politisk spørgsmål. 1. En model kan være at lade hjemmesiden være et visitkort til det fysiske bibliotek. 2. En anden model kan være at lade hjemmesiden være udvidet til også omfatte søgefunktion mm. til biblioteksdatabasen. 3. Endelig kan hjemmesiden være løftestang for den kommende teknologiske udvikling, her og nu udmøntet i diverse Web 2.0 eller Library 2.0 initiativer med muligheder for service, oplysning, inspiration, dialog, selvbetjening og kommunikation i nutidige og kommende sammenhænge. Webredaktionen foretog ud fra rapporten Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside 2007 en beregning af ressourcebehovet i en kommende webredaktion. Beregningerne byggede videre på den tradition, som Silkeborg Bibliotek gennem de sidste år har opbygget, hvad udnyttelsen af ny teknologi angår, men også hvad bibliotekets ledelse i samarbejde med medarbejderne har implementeret af ideerne om den lærende organisation, teamarbejde, engagement og ejerskab. Det har været webarbejdsgruppens sigte gennem ressourceplanen at sikre medvirken fra et bredt net af medarbejdere i det nye storbibliotek fra Kjellerup i nord til Them i syd med en decentral struktur. Det er der flere gode grunde til: En reel nødvendighed, hvis hjemmesiden skal være aktuel og have relevans for beboere i alle egne af kommunen. Befordre ejerskab og undgå redaktionelle flaskehalse. Understøtte kompetenceudvikling hos medarbejderne. Central model Webredaktionens og webproduktionens organisationsmodel har primært af teknologiske grunde været meget centralistisk. Det har haft den fordel, at de få der arbejder på hjemmesiden let har kunnet koordinere arbejdet og organisere sig. Til gengæld har det haft den ulempe, at redaktionen nemt kan komme til at virke som en flaskehals for formidling og produktion. Decentral model En organisationsmodel med en decentral redaktion har omvendt den fordel, at produktionen kan foregå lokalt her og nu med stort ejerskab som mulighed. Ulemperne kan være manglende og vanskelig koordinering og risiko for henfald og manglende opdatering. En decentral model kræver høj grad af disciplin og koordinering, og den centrale del af webredaktionen får i højere grad en konsultativ pædagogisk rolle og en koordinerende opgave ikke ulig et redaktionssekretariat. 9

10 Tidsforbruget til webproduktion er væsentlig større med en decentral model, hvor flere medarbejdere er inddraget og ikke når op på samme ekspertniveau som en klassisk, central webredaktion. Ud over et større tidsforbrug på grund af manglende rutine og erfaring vil der også medgå mere tid til koordinering. Når hjemmesiden i løbet af 2008 bliver taget i brug, vil der være følgende ressourcer afsat til drift og fortsat udvikling: Webredaktion (drift og udvikling) 40 t/u Webforfattere (drift) 49 t/u Systemudvikler (drift) 2 t/u Systemudvikler (udvikling) 24 t/u IT-support (drift) 2 t/u I alt omkring 117 t/u Organisatorisk har biblioteksledelsen valgt den decentrale model med 3 webredaktører i en redaktion på hovedbiblioteket og et antal (p.t. 15) decentralt placerede lokalredaktører som medskribenter på websitet. Her er det vigtigt at lokalredaktørerne findes ud fra entusiasme og lyst til at skrive og formidle på nettet. I begyndelsen vil der forestå et større pædagogisk arbejde med at oplære medarbejderne i at skrive til nettet. Det er vigtigt, at der til stadighed foregår en dialog mellem lokalredaktører og webredaktionen, og det vil være naturligt f.eks. efter et år at analysere organisationsmodellen og på den baggrund foretage de nødvendige justeringer. 10

11 Uddannelses- og kursusforløb Allerede i foråret 2006 inviterede Silkeborg Biblioteks webredaktion webmedarbejdere fra de tre andre biblioteker (Kjellerup, Them og Gjern) i den kommende storkommune til et uformelt samarbejde. Planen var sammen at planlægge en ny organisationsstruktur for webarbejdet og et fælles uddannelsesforløb, og at udforme mål og strategi for en ny fælles hjemmeside, at planlægge og analysere en brugerundersøgelse, og på baggrund heraf skitsere en informationsarkitektur og et grafisk layout. Der var flere hensigter hermed: At skabe videndeling, ejerskab og engagement og opnå en vis grad af et fælles vidensniveau samt en fælles referenceramme. En af metoderne hertil var at gennem en intern hjemmeside og linksamling at skabe overblik over relevante teorier og undersøgelser vedrørende informationsarkitektur, brugerundersøgelsesmetoder (interviews, fokusgrupper, kortsortering, personaer etc.), persuasive design, brugervenlighed, relevans mm. Konkret delte vi diverse teoribøger og rapporter ud mellem hinanden, og efterfølgende holdt de enkelte medarbejdere små forelæsninger om de konkrete teorier og metoder. Det viste sig at være en fremragende måde at skabe både engagement, seriøsitet og fælles forståelsesniveau på. En anden væsentlig del var det fælles arbejde med tilrettelæggelsen af en temmelig omfattende brugerundersøgelse med 22 brugere, der hver skulle medvirke i 1½ times interview og kortsorteringsopgaver. Den efterfølgende bearbejdning og analyse var gruppen ligeledes fælles om. Meget værdifuld var valget af en sekretær til at varetage alt det praktiske omkring afviklingen af brugerundersøgelsen: reservering af lokaler, tidsstyring og kontakt til brugerne, kopiering af materiale til undersøgelsen og et utal af andre praktiske gøremål. Lokalredaktørkurser I mellemtiden var alle de nye lokalredaktører blevet udpeget, nogle var blandt de tidligere webmedarbejdere, men andre blev valgt efter ønske og arbejdsområde, så det blev sikret, at der var repræsentation på alle væsentlige publikumsrettede aktiviteter. I marts 2007 afholdtes to heldagskurser for lokalredaktørerne. Heri deltog alle lokalredaktører og kursets indhold bestod af følgende elementer: 1. kursusdag: Hjemmesidens organisering og proces Om samarbejdet med Silkeborg Kommunes kommunikations- og webafdeling. Mål og strategi for bibliotekets nye hjemmeside. Nogle hovedpunkter. Brugerundersøgelsens resultater. Hjemmesidens interaktionsdesign. Hjemmesidens grafiske design. At skrive til nettet Øvelser i at skrive til nettet. 2. kursusdag: Opsamling på skriveøvelserne Midler og metoder til at følge den lagte strategi og nå målet. Herunder web 2.0 teknologier, dialog med brugerne, Summa-søgesystemet, metadata og emneord. Indsatsområder og projekter med afsæt i hjemmesiden. Hvad er CMS og hvordan fungerer det? Eksempler og praktiske øvelser 11

12 Billedbehandling til hjemmesiden. Herunder praktiske eksempler og copyright. Gruppearbejde: Din første hjemmeside. Herunder brainstorm til ideer til dine sider, udvælg et emne, lav din første hjemmeside - på papiret. Opsamling. I næste fase er det planlagt at en informationsarkitekt fra konsulentvirksomheden Creuna, der har leveret bibliotekets CMS (Synkron Via), skal afholde et kursus for lokalredaktørerne:: 3. og 4. kursusdag Silkeborg Bibliotek lancerer nyt website medio Inden lanceringen af det nye site, skal der produceres indhold af medarbejdere som ikke før har leveret indhold til websitet og som ikke nødvendigvis har erfaring med at skrive tekster til nettet. Målet med kurset er derfor: at medarbejderne kommer godt i gang med at levere indhold til websitet. at der skabes en fælles forståelse af, hvad gode tekster til websitet er. at medarbejdernes opmærksomhed på klassiske fælder skærpes. at medarbejderne får tips og tricks til hvordan gode tekster udarbejdes i praksis. Undervisningen skal ses som en fortsættelse af den proces som Silkeborg Bibliotek i forvejen har gennemført med udviklingen af websitet. Af hensyn til medarbejdernes vagtplanlægning afholdes samme kursus over to dage. Opdelingen betyder også at færre deltagere undervises ad gangen hvilket erfaringsmæssigt viser sig at være en god ide. Forslag til program Hvordan læser brugerne på nettet? Hvordan skriver man, så de læser hvad der står? Lille skriveøvelse Formidling på nettet next step: Tips og tricks til endnu bedre tekster Lille skriveøvelse Hvad er det vigtigste at huske på? Hvordan ved vi at det, vi skriver er godt nok? Opsamling og afrunding 12

13 Metoder Som første del af arbejdet konstaterede webarbejdsgruppen, at der var behov for en fælles platform for forståelse af metoder og proces, når en helt ny hjemmeside skulle etableres. Silkeborg Bibliotek har en lang tradition for aktiv brugerinddragelse i udviklingsprojekter for at sikre fokus på såvel behov, relevans som brugervenlighed i hele processen. Denne strategi ville vi gerne lægge til grund for hele udviklingsforløbet. Men en del af webarbejdsgruppens medlemmer havde ikke kendskab til denne strategi, teorierne bag og de praktiske metoder, hvorfor der blev holdt en temadag et slags Åbent Universitet : Silkeborg Biblioteks webredaktion havde på forhånd fundet frem til et udvalg af gode (net) artikler omkring begreber og metoder. Alle deltagere havde på forhånd fået en eller flere af disse artikler, som de skulle fremlægge for alle deltagerne. På temadagen fremlagde de i små forelæsninger og præsentationer essensen af forskellige teorier, metoder og undersøgelsesresultater. Herved fik alle en fælles viden og forståelsesramme for en række grundprincipper. Der blev siden lavet en hjemmeside, hvor alle materialer og artikler kan findes: Informationsarkitekturen At opbygge en informationsarkitektur er den meget centrale del af opgaven, der består i at designe klare, forståelige informationer ved at være omhyggelig med at tage hensyn til 1) struktur, 2) kontekst og 3) præsentation af data. Med lidt god vilje kan man sammenligne opgaven med arkitekturen (den fysiske organisering og opstilling) i et bibliotek, der kan være opdelt i et vidensområde, et oplevelsesområde, en læsesal, en børneafdeling etc., dernæst i fag- og skønlitteratur, musik, film osv. De enkelte områder kan være inddelt i et 10-talssystem (DK5-decimalklasselingen) fra 0 til 99.9 eller alfabetisk efter forfatterens eller komponistens efternavn, og for at sikre, at brugeren kan finde det, hun ønsker, skal bogen anbringes det rigtige sted i systemet efter de nævnte principper. En modsætning hertil kan være en families bogreol, hvor bøgerne måske står efter farve eller hvornår de er anskaffet eller måske helt uordnet. Var det også tilfældet i bibliotekerne, ville brugerne formentlig have store problemer med at orientere sig. Det samme ville ske med meget forskelligartede webløsninger, når brugerne ikke umiddelbart kan kende eller genkende en vedtagen systematik eller informationsarkitektur. Opbygningen af en informationsarkitektur bør derfor baseres på kendskabet til brugernes behov og ønsker. Til at klarlægge dette er der flere metoder til inddragelse af brugerne: Personas, der er beskrivelser af fiktive brugere og deres brugssituationer ud fra medarbejdernes kendskab til arketyper. Interview før og undervejs i processen med brugerne. Fokusgruppeinterviews. Workshops, der kombinerer fokusgrupper med o En kortsortering o En egentlig test Brugertests af prototyper og driftsversioner før, undervejs og efter processen. Nedenfor skitseres kort disse forskellige metoder, som i øvrigt findes beskrevet mere detaljeret i meget litteratur om webdesign og usability. Se et udvalg af referencer hertil på 13

14 Fokus skal være informationssøgning, dvs. opgaverne skal afdække, om brugerne kan finde ganske bestemte informationsdele, men også om de overskrifter og emner, der anvendes er dækkende. Personaer Personaer (kaldes også personas) er beskrivelser af fiktive, men realistiske personer, her biblioteksbrugere. En persona fremstilles som en brugerprofil med fakta om personen og en lille historie af typiske brugssituationer. Disse personaer kan bruges som fælles eksempler i det videre arbejde, når det skal diskuteres, om det er realistisk, at en funktionalitet vil blive brugt og hvordan den bør implementeres for at give relevante resultater for brugeren. I forbindelse med udarbejdelsen af behovsanalysen kan det være overordentlig nyttigt at udarbejde fiktive beskrivelser af brugere tilhørende de enkelte målgrupper (børn, unge, voksne, kvinder, selvstændige erhvervsdrivende, studerende etc.). Dette kan i bibliotekssammenhæng ske ved at få de enkelte bibliotekarer til at udarbejde beskrivelser af de arketyper af lånere, de betjener. Selvom disse personaer er fiktive, er de dog meget troværdige, da de bygger på mange medarbejderes opsamlede erfaringer gennem møder med lånerne. Når der er lavet beskrivelser af de fiktive personer, kan disse suppleres med små konkrete brugssituationer, hvorved man langt bedre kan forestille sig, hvordan de vil anvende/ikke anvende det website, der tænkes udviklet. Ud fra deres personprofils karakteristika er det vigtigt at gøre sig klart, hvilke funktioner brugerne formodes at ville benytte, og hvordan de vil reagere i forskellige brugssituationer. Ved senere brugerundersøgelser vil disse fiktive personer og deres brugssituationer blive suppleret/revideret ud fra de input og indtryk vi får ved at inddrage og møde aktuelle personer. Interview Brugerens egne udsagn er en vigtig kilde til forståelse. Et interview kan uddybe viden om det, man kan iagttage, og det brugeren ønsker at fortælle. Hvis man har mulighed for at interviewe brugeren i færd med at bruge websitet, får man yderligere adgang til meget troværdige data. Interviewet kan dreje sig om såvel adfærden på internettet generelt som om de konkrete opgaver, brugeren ønsker at løse såvel i det fysiske bibliotek som på websitet. Brugeradfærden på nettet afspejles bl.a. i 1) omfanget og karakteren, 2) hvilke webløsninger, brugeren benytter, 3) hvor ofte og i hvilke sammenhænge, 4) med hvilke forventninger og 5) med hvilket udbytte. Fokusgrupper I en fokusgruppe fortæller mellem 8 og 12 brugere om deres adfærd, holdninger og forudsætninger i forbindelse med behov og ønsker til løsning af et specifikt problem/behov. Denne metode udnytter den dynamik og synergi, der opstår, når gruppens deltagere bliver inspireret ved at høre om hinandens erfaringer og ideer. Deltagerne i en fokusgruppe bliver mere bevidste om, hvad de hver især gør og hvorfor de gør det, og udbyttet er derfor ofte større end det, man kan få ud af at interviewe de enkelte deltagere. Situationen i en fokusgruppe er ikke en reel brugssituation, tværtimod får webløsningen herved brugernes fulde opmærksomhed på helt urealistiske præmisser. Derfor anvender biblioteket i stedet brugerworkshops, som er en udvidelse af fokusgruppen. 14

15 Brugerworkshop Workshops afholdes som et alternativ til traditionelle møder eller fokusgruppeundersøgelser, hvor brugerne snakker om ønsker og behov. Workshops afholdes på et tidspunkt i udviklingsprocessen, hvor brugervenlighedstest endnu ikke lader sig gennemføre. En brugerworkshop består i, at brugerne giver feedback på ideer og behov til det nye website (eller en videreudvikling af et eksisterende). Det gøres ved at kombinere resultaterne fra fokusgruppen med forskellige andre metoder til et samlet forløb, f.eks.: Fokusgruppe som indledning til at snakke om holdninger, behov og ønsker Derefter følges op med aktiviteter, hvor brugerne i mindre grupper afprøver udviklingsholdets ideer, f.eks. ved at foretage o en kortsortering og o en brugervenlighedstest af delelementer og/eller hele websitet. Som afslutning kan man med fordel gentage en fokusgruppe til opsamling fra grupperne for endnu en gang at udnytte synergien i en fokusgruppe. Kortsortering Kortsortering går i al sin enkelhed ud på følgende: Der fremstilles et antal papkort (f.eks stk. à 10 x 8 cm) med ét informationselement på hver af dem. Bunken udleveres til brugeren, som bliver bedt om at sortere dem og lægge dem op i en struktur og sammenhæng efter eget valg. Brugeren har mulighed for selv på ekstra blanke kort at supplere med informationselementer som vedkommende savner eller ikke synes passer til de udleverede. Brugeren må også kassere kort, der forekommer overflødige. Derefter skal brugeren ud fra omkring 50 forudkonstruerede spørgsmål overveje 1) hvor i strukturen brugeren vil forvente at finde svarene til disse spørgsmål, 2) om der er et entydigt sted, og/eller 3) om der kan være flere muligheder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelsen i høj grad vil have fokus på de funktioner, brugeren når gennem de spørgsmål og emnekort, brugeren præsenteres for. Det betyder, at der sagtens kan være emner og relevante behov, som ikke er blevet berørt, eller der kan være emner, der gennem spørgsmålene har fået for meget fokus. Tænke-højt-test anvendt som brugervenlighedstest Denne metode kræver brugerens aktive medvirken. Testen handler om at opleve brugere løse deres egne eller prædefinerede opgaver i relation til de enkelte dele af websitet. Alt kan testes. Det er ikke kun en fiks og færdig website, der kan testes. Ved at teste noget, der er halvfærdigt og også ser sådan ud, kan man endvidere opnå den ønskelige effekt på brugerne, at de dels tænker mere frit over, hvordan løsningen ellers kan se ud, og dels betragter det foreliggende som det, det er: Noget, der er skabt for at blive udsat for kritik af brugere, og ikke et færdigt, fuldt integreret og udviklet website. En papirprototype har en række fordele i testsammenhæng frem for en skærmbaseret prototype: Den går ikke ned og en papirprototype er nem at rette i. Hvis bruger 1 og 2 afdækker et par åbenlyse problemer, kan man hurtigt og nemt (med pen, papir, saks og klister) tilrette prototypen før bruger 3 og dermed afprøve en ændret løsning. Som indledning og forberedelse til en tænke-højt-test vil det være normalt at bruge en heuristisk inspektion (ekspertevaluering) til at få en fornemmelse af eventuelle fokuspunkter, der skal observeres på i selve testen og til at få afluset de værste katastrofer. 15

16 Heuristisk inspektion eller ekspertevaluering Heuristik kan oversættes til tommelfingerregel. At gennemføre en heuristisk inspektion består i at eksperter (som udmærket kan være webredaktionen selv) tjekker, om de grundlæggende tommelfingerregler er fulgt, så brugernes interaktion er så let og intuitiv som mulig. Metoden er hurtig og billig, men forudsætter naturligvis, at de ansvarlige eksperter kender tommelfingerreglerne. Et eksempel på tommelfingerregler findes i Rolf Molichs bog Brugervenlige edb-systemer. Imidlertid er der ikke altid enighed om, hvilke heuristikker, der skal anvendes. Hver ekspert kan have sine egne synspunkter og kriterier, og faren er derfor, at man ved denne metode finder hver sine problemer i stedet for at finde brugernes problemer. 16

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Organisering af hjemmesidearbejde:

Organisering af hjemmesidearbejde: Organisering af hjemmesidearbejde: Fra: http://bib.gladsaxe.dk Til: http://www.gladsaxebibliotekerne.dk Sv. Aage Filtenborg, Organisering af 1 Dagens indhold af: Fra Til : Teknisk omstilling Web-organisation

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet"

AFRAPPORTERING AF PROJEKTET Fra anonymitet til loyalitet AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet" Projektets formål Projektet "Fra anonymitet til loyalitet" har været centreret om afprøvning af et marketingværktøj, et såkaldt Customer Relationship

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere