Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven"

Transkript

1 2013/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr Fremsat den 2. oktober 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om straffeloven (Forhøjet strafferamme for grov dopingkriminalitet) I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. august 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 191 indsættes: 1» 191 a. Den, som i strid med lov om forbud mod visse dopingmidler til et større antal personer, mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager dopingmidler, straffes med fængsel indtil 6 år. Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lov om forbud mod visse dopingmidler fremstiller, indfører, udfører, udleverer, fordeler eller besidder sådanne dopingmidler med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1.«Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indledning 1. Indledning 2. Gældende ret 3. Lovforslagets udformning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder mv. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning 1.1. Doping udgør en alvorlig sundhedsfare, og brug af doping kan medføre alvorlige sundhedsskader for den, der bruger det. Regeringen ser med stor alvor på dopingkriminalitet, der kan være et attraktivt indtjeningsområde for kriminelle, herunder for rockere og bandemedlemmer. Formålet med lovforslaget er at indføre en forhøjet strafferamme for dopingkriminalitet i tilfælde, hvor der foreligger særligt skærpende omstændigheder. Det foreslås, at der i straffeloven indsættes en ny bestemmelse med en strafferamme på fængsel indtil 6 år for dopingkriminalitet i tilfælde, hvor der i strid med lov om forbud mod visse dopingmidler overdrages dopingmidler til et større antal personer, mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder. Bestemmelsen udformes som en overbygningsbestemmelse i straffeloven til straffebestemmelsen i lov om forbud mod visse dopingmidler, hvor strafferammen er fængsel indtil 2 år. En strafferamme på fængsel indtil 6 år vil indebære, at politiet får adgang til at foretage yderligere straffeprocessuelle tvangsindgreb, f.eks. i form af telefonaflytninger mv., i forbindelse med efterforskningen af grove dopingsager. En forhøjet strafferamme på fængsel indtil 6 år vil bringe dansk straffelovgivning på dopingområdet på linje med bl.a. Norge og Sverige, hvor strafferammen for dopingkriminalitet begge steder er fængsel indtil 6 år for grove overtrædelser. 2. Gældende ret 2.1. Ved lov nr. 916 af 8. december 1993 om forbud mod visse dopingmidler, der trådte i kraft den 1. januar 1994, blev fremstilling, ind- og udførsel, forhandling, udlevering, fordeling og besiddelse af visse dopingmidler forbudt, når der ikke var tale om lægeordineret anvendelse til sygdomsforebyggelse eller - behandling eller til videnskabelige formål, jf. lovens 2. De omfattede dopingmidler var opregnet i lovens 1, nr. 1-4, og omfattede bl.a. anabolske steroider, testosteron og væksthormoner. Overtrædelser af lovens 2 blev straffet med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år, jf. lovens 3. Lov nr. 916 af 8. december 1993 blev afløst af den nugældende hovedlov, lov nr. 232 af 21. april 1999, der trådte i kraft den 1. juli Formålet med den nye lov var bl.a. at tilføje dopingmidlet Erytropoietin (EPO) til grupperne af dopingmidler omfattet af lovens 1, ligesom sundhedsministeren efter lovens 2 blev bemyndiget til løbende at fastsætte, hvilke grupper af dopingmidler ud over de i 1 nævnte loven skulle finde anvendelse på. 2

3 Straffen for distribution af dopingmidler blev skærpet ved lov nr. 352 af 6. maj 2009 om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler (Skærpelse af straffen for forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler), der trådte i kraft den 1. juli Der blev ved lovændringen indsat en ny bestemmelse i 4, stk. 2, hvorefter det ved straffens udmåling skal betragtes som en skærpende omstændighed, hvis der er tale om forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler. Bestemmelsen i 4, stk. 2, omfatter efter forarbejderne både overdragelse og besiddelse med henblik på videreoverdragelse, ligesom overdragelse omfatter såvel overdragelse mod vederlag som vederlagsfri overdragelse, der foretages f.eks. med henblik på at oparbejde et marked for salg af dopingmidler, jf. Folketingstidende 2008/09, Tillæg A, s For så vidt angår strafniveauet i sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler fremgår det af forarbejderne til lov nr. 352 af 6. maj 2009 om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler (Skærpelse af straffen for forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler), at der med lovændringen var forudsat en skærpelse af straffen i tilfælde af forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler i strid med lovens 3. Skærpelsen betyder, at der som altovervejende hovedregel skal idømmes frihedsstraf i alle sager vedrørende overdragelse af dopingmidler eller besiddelse af dopingmidler med henblik på videreoverdragelse, uanset hvilken mængde dopingmidler der er tale om. I bemærkningerne til lovforslaget er endvidere angivet nærmere retningslinjer for strafniveauet i sager om overdragelse af dopingmidler. Der henvises til Folketingstidende 2008/09, Tillæg A, s På baggrund af forarbejderne til den nævnte lovændring og retspraksis har Rigsadvokaten i Rigsadvokatens meddelelse nr. 3/2007 (rettet marts 2010) fastsat nærmere retningslinjer for anklagemyndighedens strafpåstande i sager om bl.a. overdragelse af dopingmidler. Af retningslinjerne fremgår, at anklagemyndigheden som udgangspunkt skal nedlægge påstand om, at der idømmes frihedsstraf, når der er tale om overdragelse eller besiddelse af dopingmidler med henblik på videreoverdragelse af ulovlige dopingmidler. Det anføres i den forbindelse bl.a., at når gerningsmanden ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, og der er tale om overdragelse eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af under enheder, bør anklagemyndighedens strafpåstand som udgangspunkt være en frihedsstraf på 7 dages fængsel. Ved mængder fra til omkring enheder bør anklagemyndighedens strafpåstand som udgangspunkt være en ubetinget fængselsstraf i niveauet dage afhængigt af mængden af enheder og de øvrige omstændigheder ved lovovertrædelsen. Når der er tale om betydelige mængder dopingmidler, bør udgangspunktet for anklagemyndighedens strafpåstand være en ubetinget fængselsstraf fastsat i måneder. Hvis tiltalte er tidligere straffet for ligeartet kriminalitet, bør anklagemyndighedens påstand i sager om overdragelse eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af under enheder som udgangspunkt være 60 dages ubetinget fængsel. Hvis der er tale om overdragelse eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af en mængde på enheder eller derover, bør udgangspunktet for anklagemyndighedens strafpåstand være en ubetinget fængselsstraf fastsat i måneder. Ved overdragelse eller besiddelse af dopingmidler med henblik på videreoverdragelse i fængsler bør der, selv ved helt små mængder, nedlægges påstand om en ubetinget frihedsstraf. 3

4 I forarbejderne til lov nr. 352 af 6. maj 2009 om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler er endvidere mere generelt anført, at den konkrete straffastsættelse i hver enkelt sag vil bero på domstolenes vurdering i hvert enkelt tilfælde af sagens samlede omstændigheder, idet der i forbindelse med strafudmålingen eksempelvis vil kunne lægges vægt på, om der er tale om udbredelse af en betydelig mængde dopingmidler eller af dopingmidler af en betydelig værdi, om der er tale om udbredelse af dopingmidler i motions- og idrætsmiljøer, som f.eks. motions- og fitnesscentre samt idrætsforeninger, eller om der er tale om udbredelse af dopingmidler til unge, herunder i miljøer, hvor unge almindeligvis færdes. Endvidere vil det ved udmålingen af straffen kunne tillægges betydning, såfremt der eksempelvis er tale om gentagen, systematiseret eller organiseret udbredelse af dopingmidler. Der vil desuden i forbindelse med strafudmålingen bl.a. kunne lægges vægt på, at der alene er tale om overdragelse af en ganske ubetydelig mængde af dopingmidler, eller at overdragelsen har en lejlighedspræget karakter og er sket uden vederlag. De nævnte mere generelle bemærkninger om strafniveauet er tillige gengivet i Rigsadvokatens meddelelse nr. 3/2007 (rettet marts 2010). Det fremgår af en udtalelse fra Rigsadvokaten fra 9. februar 2012 om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler, der bl.a. blev afgivet til brug for besvarelsen af en række folketingsspørgsmål, at straffastsættelsen i dopingsager generelt følger retningslinjerne i Rigsadvokatens meddelelse nr. 3/2007. Rigsadvokatens udtalelse er medtaget som bilag til Justitsministeriets besvarelse af 21. februar 2012 af spørgsmål nr. 128 (Alm.del, folketingssamlingen ) fra Folketingets Retsudvalg Til brug for Rigsadvokatens udtalelse af 9. februar 2012 om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler, som er omtalt ovenfor i pkt. 2.2, indhentede Rigsadvokaten blandt andet udtalelser fra Rigspolitiet, samtlige politikredse og SKAT. I Rigsadvokatens udtalelse er det anført, at det fremgår af de udtalelser, som Rigsadvokaten har modtaget fra politikredsene, at sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler typisk kommer til politiets kendskab gennem anden efterforskning eksempelvis i forbindelse med efterforskningen af narkotika- eller våbensager. Endvidere fremgår det af udtalelserne, at en del af sagerne kommer til politiets kendskab i forbindelse med den kontrol af pakkepost ind og ud af landet, som SKAT foretager. Det er endvidere anført, at det fremgår af udtalelserne fra Rigspolitiet og politikredsene, at det generelt er erfaringen, at dopingmidler anvendes og også i et vist omfang videreoverdrages af personer i eller med relationer til rocker- eller bandemiljøer, der anser indsmugling og distribution af ulovlige dopingmidler som et attraktivt indtjeningsområde, men at også personer uden tilknytning til disse kriminelle grupperinger optræder som gerningsmænd i en række af sagerne. 3. Lovforslagets udformning 3.1. Som beskrevet under pkt. 2.1 er strafferammen for dopingkriminalitet i dag fængsel indtil 2 år. Doping udgør en alvorlig sundhedsfare, og brug af doping kan medføre alvorlige sundhedsskader for den, der bruger det. Sundhedsstyrelsen har i et notat af 18. december 2012 redegjort nærmere for de helbredsrisici, der er forbundet med brug af doping. Notatet er oversendt til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg den 24. januar 2013 (B 32, bilag 1, folketingssamlingen ). Af Sundhedsstyrelsens notat fremgår bl.a., at der ved brug af anabole steroider og testosteron mv. kan opstå fysiologiske og anatomiske bivirkninger i form af bl.a. leverskader, forstørret hjerte og sterilitet samt psykologiske og psykiatriske bivirkninger i form af bl.a. tendens til vold, psykotiske træk og risiko for selvmord. 4

5 Det fremgår herudover, at der kan være risiko for uforklarlig pludselig død, og at konsekvensen af langvarigt massivt misbrug af doping vil være ødelæggelse af organer med invaliditet til følge. Regeringen ser derfor med stor alvor på dopingkriminalitet, der endvidere kan være et attraktivt indtjeningsområde for kriminelle, herunder for rockere og bandemedlemmer. Regeringen finder, at der skal være mulighed for i særligt grove tilfælde af dopingkriminalitet at udmåle en straf, der overstiger 2 års fængsel. Indsættelsen af en sådan bestemmelse vil desuden være en markering af, at særligt grove overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler anses som alvorlige forbrydelser, der har en sådan strafværdighed, at samfundets reaktion bør komme til udtryk ved, at forholdet straffes efter straffeloven og ikke blot efter lov om forbud mod visse dopingmidler. En sådan overbygningsbestemmelse vil desuden markere, at særlig grov dopingkriminalitet er alvorlig kriminalitet på linje med en række andre kriminalitetsformer, der i særligt grove tilfælde kan straffes med fængsel indtil 6 år, f.eks. grove overtrædelser af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer, jf. straffelovens 192 a. Regeringen ønsker herved at være på forkant med en eventuel udvikling i retning af større sager om smugling, produktion, distribution og salg af dopingmidler, som det eksempelvis er set i Sverige og Norge. I Norge har efterforskningen i den såkaldte operation Gilde vist, at organiseret dopingkriminalitet er et større problem i Norge end hidtil antaget. Et foreløbigt estimat fra efterforskningen i den igangværende straffesag anslår, at der er sket produktion af doping ud fra ca. 40 kg rent virkestof, og at der har været en omsætning på ca. 50 mio. norske kroner. I Sverige er der i en større, igangværende straffesag beslaglagt 4,7 mio. dopingenheder, og omsætningen vurderes til ca. 50 mio. svenske kroner. Det foreslås således, at der i straffeloven indsættes en bestemmelse med en forhøjet strafferamme på fængsel indtil 6 år for dopingkriminalitet i tilfælde, hvor der foreligger særligt skærpende omstændigheder. En forhøjet strafferamme på fængsel indtil 6 år vil endvidere som nævnt bringe dansk straffelovgivning på dopingområdet på linje med bl.a. Norge og Sverige, hvor strafferammen for dopingkriminalitet begge steder er fængsel indtil 6 år for grove overtrædelser. Som en afledt effekt vil en bestemmelse med en strafferamme på fængsel indtil 6 år desuden forbedre politiets efterforskningsmuligheder, da det når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt vil blive muligt at foretage en række indgreb i meddelelseshemmeligheden, herunder telefonaflytning, i forbindelse med efterforskningen af grove dopingsager, jf. reglerne i kapitel 71 i retsplejeloven. En bestemmelse med en strafferamme på fængsel indtil 6 år vil desuden give mulighed for varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen (retshåndhævelsesarrest) efter retsplejelovens 762, stk. 2, nr. 1, når de nærmere betingelser herfor er opfyldt. Forslaget har navnlig til formål at skabe rum for udmåling af en passende straf i tilfælde af dopingkriminalitet under særligt skærpende omstændigheder. Der lægges ikke i øvrigt op til ændringer i de straffe, der i dag udmåles for dopingkriminalitet Den foreslåede ændring vil alene indebære en overbygning på bestemmelsen i lov om forbud mod visse dopingmidler 3, jf. 4. Bestemmelsen indebærer således ikke en udvidelse af de strafbare forhold efter denne bestemmelse. De strafbare forhold er derfor fortsat fremstilling, ind- og udførsel, forhandling, udlevering, fordeling og besiddelse af visse dopingmidler, jf. 3, stk. 1, i lov om forbud mod visse dopingmidler, som gennemgået ovenfor under pkt

6 Det foreslås, at bestemmelsen med den forhøjede strafferamme skal finde anvendelse, når der enten er tale om overdragelse af dopingmidler til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder. Bestemmelsen tager særligt sigte på organiseret og omfattende dopinghandel, herunder med internationale forgreninger, og på enkeltstående særligt grove tilfælde. Ved vurderingen af, om der foreligger sådanne særligt skærpende omstændigheder, at bestemmelsen kan finde anvendelse, vil der bl.a. kunne lægges vægt på, om der er tale om en mere systematisk overtrædelse af dopinglovgivningen, hvad enten der er tale om fremstilling, ind- og udførsel, forhandling, udlevering, fordeling eller besiddelse, og herunder om forholdet har karakter af et illegalt erhverv, f.eks. hvor den kriminelle fungerer som fast leverandør af ikke ubetydelige mængder af dopingmidler til aftagere i et større antal motions- og fitnesscentre (grossistlignende virksomhed). Som andre særligt skærpende omstændigheder vil kunne anses tilfælde, hvor der er sket udbredelse af særligt farlige dopingmidler, selv om der kun er tale om små mængder. Der sigtes her til situationer, hvor der eksempelvis kunne være eller har været frembragt en overhængende fare for menneskers liv eller helbred. Bestemmelsen omfatter ikke alene salg, men også vederlagsfri uddeling af dopingmidler, f.eks. med henblik på oparbejdelse af et marked. Strafmaksimum i den foreslåede bestemmelse i straffeloven er fængsel indtil 6 år. Bestemmelsen forudsættes ikke udelukkende anvendt, hvor strafferammen i lov om forbud mod visse dopingmidler ikke findes tilstrækkelig. Det forudsættes således, at den foreslåede bestemmelse i straffelovens 191 a anvendes i tilfælde, hvor forholdet skønnes at være så groft, at samfundets reaktion bør komme til udtryk ved anvendelse af straffeloven frem for lov om forbud mod visse dopingmidler. Dette gælder, selv om den konkret forskyldte straf fastsættes til mindre end fængsel i 2 år. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vurderes ikke at indebære merudgifter for det offentlige af betydning. Lovforslaget vurderes endvidere ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. De administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne. 7. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder mv. Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: 6

7 Østre Landsret, Vestre Landsret, samtlige byretter, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Foreningen af Offentlige Anklagere, Advokatsamfundet, Amnesty International, Anti Doping Danmark, DIF, Danmarks Apotekerforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Fitness & Helse Organisation, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, Dansk Selskab for Addiktiv Medicin, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Danske Advokater, Danske Elitesportsudøveres Forening, Danske Fysioterapeuter, Danske Regioner, Det Kriminalpræventive Råd, DGI, Embedslægeforeningen, Farmakonomforeningen, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark (FBID), Foreningsfitness, Idrættens Analyseinstitut, Institut for Menneskerettigheder, KL, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Landsforeningen KRIM, Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Medicoindustrien, Parallelimportørforeningen af Lægemidler, Pharmadanmark, Politiforbundet, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden og Team Danmark. 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser foringen af betydning Ingen af betydning stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser Ingen af betydning Ingen af betydning for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser foringen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse i straffelovens 191 a vil udgøre en overbygning på bestemmelsen i lov om forbud mod visse dopingmidler 3, jf. 4. Bestemmelsen indebærer ikke en udvidelse af de strafbare forhold efter denne bestemmelse. De strafbare forhold vil således fortsat være fremstilling, ind- og udførsel, forhandling, udlevering, fordeling og besiddelse af visse dopingmidler, jf. 3, stk. 1, i lov om forbud mod visse dopingmidler. Der henvises til pkt. 2.1 i de almindelige bemærkninger. 7

8 Den forhøjede strafferamme i den foreslåede bestemmelse skal finde anvendelse, når der enten er tale om overdragelse af dopingmidler til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder. Den foreslåede bestemmelse tager særligt sigte på organiseret og omfattende dopinghandel, herunder med internationale forgreninger, og på enkeltstående særligt grove tilfælde. Ved vurderingen af, om der foreligger sådanne særligt skærpende omstændigheder, at den foreslåede bestemmelse kan finde anvendelse, vil der bl.a. kunne lægges vægt på, om der er tale om en mere systematisk overtrædelse af dopinglovgivningen, hvad enten der er tale om fremstilling, ind- og udførsel, forhandling, udlevering, fordeling eller besiddelse, og herunder om forholdet har karakter af et illegalt erhverv, for eksempel hvor den kriminelle fungerer som fast leverandør af ikke ubetydelige mængder af dopingmidler til aftagere i et større antal motions- og fitnesscentre (grossistlignende virksomhed). Andre særligt skærpende omstændigheder vil omfatte tilfælde, hvor der er sket udbredelse af særligt farlige dopingmidler, selv om der kun er tale om små mængder. Alle forbudte dopingmidler må i sig selv betragtes som farlige, men der sigtes her til situationer, hvor dopingmidlets konkrete kemiske sammensætning har eller kunne have frembragt en overhængende fare for menneskers liv eller helbred. Strafmaksimum i den foreslåede bestemmelse i straffeloven er fængsel i 6 år. Bestemmelsen forudsættes ikke udelukkende anvendt, hvor strafferammen i lov om forbud mod visse dopingmidler ikke findes tilstrækkelig. Det forudsættes således, at den foreslåede bestemmelse i straffelovens 191 a anvendes i tilfælde, hvor forholdet skønnes at være så groft, at samfundets reaktion bør komme til udtryk ved anvendelse af straffeloven frem for lov om forbud mod visse dopingmidler. Dette gælder, selv om den konkret forskyldte straf fastsættes til mindre end fængsel i 2 år. Stk. 1 i den foreslåede bestemmelse vedrører overdragelsestilfælde. Bestemmelsen omfatter ikke alene salg, men også vederlagsfri uddeling af dopingmidler, f.eks. med henblik på oparbejdelse af et marked. Med stk. 2 i den foreslåede bestemmelse sker der en særskilt kriminalisering af forskellige former for forberedelseshandlinger, der udføres med henblik på en senere udbredelse af den i stk. 1 nævnte karakter. Opregningen svarer til de handlingstyper, der allerede er forbudt i henhold til lov om forbud mod visse dopingmidler. I opregningen er dog udeladt forhandler, idet denne handling må anses for direkte omfattet af udtrykket overdrager i stk. 1. Overtrædelser, der ikke falder ind under den foreslåede bestemmelse i straffeloven, vil fortsat skulle behandles efter lov om forbud mod visse dopingmidler 3. Som det fremgår af pkt. 3.1 i de almindelige bemærkninger, tilsigtes der med lovforslaget ikke nogen skærpelse i forhold til de straffe, der i dag udmåles for dopingkriminalitet. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Til 3 (Territorial gyldighed) Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed. Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Grønland og Færøerne. 8

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K D A T O 9. f eb r ua r 2 0 12 J O U R N A L N R. RA- 2 0 11-1 4 10-0 32 2 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15)

Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15) Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15) Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: falsk forklaring og anklage; Offentlig tilgængelig:

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer LBK nr 748 af 01/07/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 12. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-14320-235 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 555 af 25/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-730-1212 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v. 2008/1 LSF 7 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0023 Fremsat den 8. oktober 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2007/2 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2431 Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 294 Offentligt G R U N D N O T A T

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 294 Offentligt G R U N D N O T A T Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 294 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 11. marts 2008 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Anders Aagaard Sagsnr.: 2008-305-0619 Dok.: ANA41078

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 263/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (tidligere ) (advokat Kaj Høj, beskikket) og T2 (advokat Esben Roslev, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3

Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3 Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.1.2014 Status: Historisk Udskrevet: 25.9.2017 Indholdsfortegnelse Sanktionspåstande

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0598 Fremsat den 9. maj 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Narkotika (01.04.16) Kilde: Emner: Offentlig tilgængelig: Dato: Aktiv: Udskrevet:

Narkotika (01.04.16) Kilde: Emner: Offentlig tilgængelig: Dato: Aktiv: Udskrevet: Narkotika (01.04.16) Narkotika (01.04.16) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: narkotika; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2016-04-01 Aktiv: Historisk Udskrevet: 10-07-2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser (Udvidelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. 2007/2 LSF 171 Offentliggørelsesdato: 29-03-2008 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 52 Sagsforløb 2007/2 LF 171 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v.

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v. BEK nr 911 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5064-0794 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven Lovforslag nr. L 174 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. april 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af arkivloven (Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for medvirken ved straffelovsovertrædelser

Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for medvirken ved straffelovsovertrædelser 2011/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. marts 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2015-1902-0267 Dok.: 1754022 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 220 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Midlertidig nedsættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011 Sag 362/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat C. A. Fabritius Tengnagel, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

G R U N D N O T A T. Resumé

G R U N D N O T A T. Resumé Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. juni 2008 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Anders Aagaard Sagsnr.: 2008-305-0676 Dok.: ANA41181 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler)

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) Skatteministeriet J. nr. 16-0048101 Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) 1 I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf.

Læs mere

Forskning på afdøde er reguleret af såvel komitéloven som af sundhedsloven 2.

Forskning på afdøde er reguleret af såvel komitéloven som af sundhedsloven 2. DET ETISKE RÅD NOTAT om bestemmelser i sundhedsloven og komitéloven 1 der har betydning for godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter, der vedrører forskning på afdøde. Sundhedsloven og komitéloven:

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 25. november 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Helene Hvid

Læs mere

UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM)

UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM) UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM) VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Uanmodede henvendelser.... 3 3. Nærmere om samtykke til henvendelse.... 7 3.1. Krav om forudgående samtykke...

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 157 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Nanna Fischer Sagsnr.: 2012-4001-0009 Dok.: 563846 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende Den 9. februar 2015 blev der i sag nr. 27/2014 A mod B afsagt sålydende Beslutning: Ved skrivelse af 28. marts 2014 vedhæftet en politianmeldelse har Advokatfirmaet A indbragt revisor statsautoriseret

Læs mere

2007/2 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016. Forslag. til. (Gennemførelse af internationale konventioner og EU-regler)

2007/2 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016. Forslag. til. (Gennemførelse af internationale konventioner og EU-regler) 2007/2 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Transport- og Energiministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-11 Fremsat den 12. december 2007 af transportministeren (Carina

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2014-15. Fremsat den 29. april 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2014-15. Fremsat den 29. april 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

2. I 1, stk. 4, nr. 5, ændres:» 1, stk. 4 og 5,«til:» 3«. 3. I 1, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter»bestemmelserne i«:» 4 og 5,«.

2. I 1, stk. 4, nr. 5, ændres:» 1, stk. 4 og 5,«til:» 3«. 3. I 1, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter»bestemmelserne i«:» 4 og 5,«. Civilafdelingen Dato: 29. oktober 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2015-706-0029 Dok.: 1769212 Justitsministeriets bidrag til Erhvervs- og Vækstministeriets forslag

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR.

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 103 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret Datavej 20 Postbox 269 3460 Birkerød sendt til cpr@cpr.dk 22. juni 2005 Udtalelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Sådan skriver I et lovforslag

Sådan skriver I et lovforslag Sådan skriver I et lovforslag Vores lovforslag vil begrænse klimaforandringerne UNGDOMS- PARLAMENT 2011 TIL ELEVERNE Det er vores fremtid, det gælder! det vil gå ud over virksomhederne! HVEM SKAL BETALE

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål J fra Folketingets Skatteudvalg den 1. februar 2012

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål J fra Folketingets Skatteudvalg den 1. februar 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 322 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. januar 2012 Dok.: 328697 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt 26. april 2016 J.nr. 15-1434179 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser LBK nr 1209 af 18/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-730-0201 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2010/1 LSF 209 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. Fremsat den 25. maj 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Her er alene medtaget paragraffer den anses at have interesse for bistandsværger.

Her er alene medtaget paragraffer den anses at have interesse for bistandsværger. Her er alene medtaget paragraffer den anses at have interesse for bistandsværger. Bekendtgørelse af straffeloven i sin helhed kan hentes på retsinformation.dk https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138671

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 24. februar 2016 J.nr. 15-2311412 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Enlig-forsørgersats til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1) LBK nr 1068 af 15/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2504/1224-0032 Senere

Læs mere

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år.

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år. 2013-23 Familiesammenføring med ægtefælle med to særbørn i Danmark En dansk mand klagede over, at Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) og Justitsministeriet havde givet hans ægtefælle afslag på opholdstilladelse,

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. 3. november 2008 EM2008/10 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen G R U N D N O T A T

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen G R U N D N O T A T Retsudvalget REU alm. del - Bilag 319 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3000/21-0027 Dok.: DBI40013 G R U N D N O T A T vedrørende

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej.

Kommenteret høringsoversigt vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer: TS20000-00019 Dato 6.08.2013 Kommenteret høringsoversigt vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 127 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov 2007/2 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0596 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 310 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 310 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 310 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. juli 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2

Læs mere

1. Grundsats pr. time 1.550 kr. 2. a. Grundlovsforhør af normal varighed 1.300 kr. Se tillige under 3.

1. Grundsats pr. time 1.550 kr. 2. a. Grundlovsforhør af normal varighed 1.300 kr. Se tillige under 3. Den 22/12-2009 J.nr. 85A-ØL-1-09 J.nr. 85A-VL-1-09 Vejledende takster pr. 1. januar 2010 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars-

Læs mere