12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej Tønder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder"

Transkript

1 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej Tønder

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER INDLEDNING AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE Samlet vurdering VILKÅR GRUNDFORHOLD Generelle forhold HUSDYRBRUGETS ANLÆG Stalde Ventilation Ressourceforbrug Spildevand... 8 Driftsforstyrrelser og uheld Gødningsproduktion og -håndtering FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG Ammoniak Lys Lugt Transport Støj Støv Skadedyr HUSDYRBRUGETS AREALER Husdyrbrugets udbringningsarealer Naturbeskyttelseslovens Bilag IV arter Aftalearealer BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK Anvendelse af BAT AFFALD OG KEMIKALIER Olie Affald Pesticider LANDSKABELIGE HENSYN Beplantning Bygninger HUSDYRBRUGETS OPHØR Anlæg Drift EGENKONTROL Egenkontrol generelt Egenkontrol miljøteknologier Egenkontrol foder Egenkontrol - dyrehold Egenkontrol - ressourceforbrug Egenkontrol - affald... 17

3 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Egenkontrol gødning SUPPLERENDE MILJØTEKNISK BESKRIVELSE Ansøgningsmateriale Planforhold rmoni- og ejerkrav MILJØTEKNISK VURDERING ANVENDELSE AF BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK Management Ressourceforbrug Substitution Fodring Opbevaring og udbringning af husdyrgødning Teknologi BESKYTTELSE AF OMGIVELSERNE Arealer Ammoniak Nitrat til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Nitrat til grundvand - nitratfølsomme indvindingsområder Fosforoverskud og overfladeafstrømning af fosfor Bilag IV-arter Bygninger Gødningsopbevaring og -håndtering Spildevand Driftsforstyrrelser og uheld Egenkontrol Hensynet til de landskabelige interesser Ophør Alternative muligheder BEGRÆNSNING AF GENER Lugt Støv Skadedyr Affald Støj Transporter Lys HØRINGER KLAGE RELEVANTE REGLER OG LOVE HUSK I ØVRIGT BILAG

4 Høgslundvej 12, 6270 Tønder 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER Ansøger og ejer af ejendom Navn: Kaj Andersen Adresse: Høgslundvej 12, 6270 Tønder Telefon: Mobil: Konsulent Navn: LHN Adresse: Industriparken 1, 6360 Tinglev Telefon: Mobil: Kontaktperson på bedriften Navn: Jørn og Kaj Andersen Adresse: Høgslundvej 12, 6270 Tønder Telefon: Mobil: Bedriftsoplysninger Navn: Høgslundvej 12 Adresse: Høgslundvej 12, 6270 Tønder CVR-nr.: P.nr.: Matrikel nummer: 147, 148, 149 og 3, 146, Høgslund, Abild Ejendoms nummer: Ejer husdyrbrug Navn: Kaj Andersen Adresse: Høgslundvej 12, 6270 Tønder CVR-nr.: P.nr.: Telefon: , Mobil: Vigtige datoer: Ansøgningen modtaget den: 29. november 2006 Ansøgningen annonceret den: 25.november 2008 Nabo/partshøring i perioden: 17. december januar 2010 Afgørelse om godkendelse er annonceret den: 2. marts 2010 Klagefristen udløber den:31. marts 2010 Næste regelmæssige revurdering:2. marts

5 Høgslundvej 12, 6270 Tønder 2 INDLEDNING Tønder Kommune har den 2. marts 2010 meddelt miljøgodkendelse til etablering af slagtesvineproduktion på Høgslundvej 12, 6270 Tønder på slagtesvin (30-106,5 kg) om året, svarende til 290,50 DE (beregnet i henhold til Bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009, bilag 1A, pkt. B). I forbindelse med etablering af slagtesvineproduktionen opføres en svinestald på ca m 2 og en gyllebeholder på m³. Udvidelsen fra planteavlsproduktion til dyrehold på slagtesvin om året ønskes foretaget i forbindelse med et fremtidigt generationsskifte. Der har tidligere været malkekøer på ejendommen. Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af vilkårsdelen. Vilkårene skal overholdes og er en forudsætning for godkendelsen. Vilkår går videre end lovgivningen. Vilkårene er fastsat på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse. Miljøgodkendelse består af følgende kapitler: - Vigtige adresser og dato - Indledning - Afgørelse om miljøgodkendelse/samlet vurdering - Vilkårsdel - Supplerende miljøteknisk beskrivelse - Miljøteknisk vurdering - Høringer - Klagevejledning - Regelgrundlag - Liste over sagens akter - Bilag Der er ikke tidligere meddelt miljøgodkendelse af landbruget. Udvidelsen kræver en miljøgodkendelse i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der vedrører etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbrug for mere end 75 DE. Godkendelsen er udarbejdet af Tønder Kommune, Miljø og Natur, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster. Tønder Kommune er også tilsynsmyndighed. Miljøgodkendelsen omfatter alene forholdet til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Øvrige relevante godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. spildevandsbekendtgørelsen) skal søges separat. Byggemyndighedens accept af staldbyggeri skal foreligge inden godkendelsen må udnyttes. Vejmyndighedens tilladelse til ny udkørsel til Adelvadvej skal foreligge inden godkendelsen må udnyttes. 5

6 Høgslundvej 12, 6270 Tønder 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE 3.1. Samlet vurdering Tønder Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af dyrehold på husdyrbruget Høgslundvej 12, 6270 Tønder. Der er meddelt miljøgodkendelse til en slagtesvineproduktion på slagtesvin (30-106,5 kg) om året (med 3,8 hold om året), svarende til 290,50 DE. I forbindelse med etablering af dyreholdet opføres en ny slagtesvinestald på ca m 3, 3 udendørs fodersiloer samt en overdækket gyllebeholder på m 3. Der etableres desuden overdækning på den eksisterende gyllebeholder. Godkendelsen er meddelt efter en miljøteknisk vurdering af husdyrbruget og i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr af 20. december På baggrund af den miljøtekniske vurdering i kapitel 6 vurderes det sammenfattende, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra virksomheden ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, når virksomheden indrettes og drives som beskrevet i ansøgning om godkendelse med tilhørende miljøredegørelse og efterlever vilkårene i denne godkendelse. Samtidigt vurderes det, at virksomheden kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelige med hensynet til omgivelserne. Miljøgodkendelsen træder i kraft den 2. marts Hvor intet andet er nævnt, skal vilkårene være opfyldt ved godkendelsens ibrugtagning. Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år efter denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen udløber den 2. marts med mindre godkendelsen påklages se kapitel 8. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 40, stk. 2. Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt, at foretage den første revurdering i Dorte Fabrin Miljømedarbejder 6

7 Høgslundvej 12, 6270 Tønder 4 VILKÅR Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår: 4.1. GRUNDFORHOLD Generelle forhold Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen bliver udnyttet Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Høgslundvej 12, 6270 Tønder. Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr , og ejendommen er desuden knyttet til CVR nr og og CVRp nr Husdyrbruget har tilladelse til et dyrehold på slagtesvin ,5 kg fordelt på 3,8 hold om året, i alt svarende til 290,50 DE. Slagtesvinene skal produceres i den nye stald (bygning nr ) Ejer skal underrette Tønder Kommune om besætningens/produktionens størrelse den Husdyrbruget Høgslundvej 12, 6270 Tønder skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte ansøgning version 17 af og de indsendte supplerende oplysninger med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår Husdyrbruget skal anmelde og have miljømyndighedens accept, inden der må foretages ændringer af indretning og drift Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens daglige drift. Herudover skal driftspersonalet, herunder ansatte hos maskinstation, til enhver tid være gjort bekendt med miljøgodkendelsens indhold og betingelser. Maskinstation samt eventuelt ansatte skal specifikt instrueres i, hvornår og hvordan beredskabet og miljømyndigheden skal tilkaldes/orienteres, jf. beredskabsplan Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) eller ophør skal meddeles til kommunen senest en måned efter ændringen HUSDYRBRUGETS ANLÆG Stalde Den nye stald (bygning nr ) og gyllebeholder skal opføres i henhold til ansøgningen (ansøgning nr. 1784, version 17 af ). 7

8 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Ventilation Ventilations- og luftvaskeanlæg i den nye stald (bygning nr ) skal renholdes og rengøres efter behov dog mindst én gang om året. Nævnte skal fremgå af egenkontrol-journalen Ressourceforbrug Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således vandforbruget og vandspild minimeres Anlæg der er særligt energiforbrugende (ventilations- og gyllekølingsanlæg), skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt Spildevand Spildevand fra overbrusningsanlæg samt fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til gyllesystem og anvendes i henhold til gældende regler Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester samt transportvogne og marksprøjter skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder. Spildevandet skal anvendes i henhold til gældende regler Der ikke må foretages affedtning af olierede maskindele på ejendommen Afløbsbrønde, tagnedløbsbrønde og lignende, der ligger inden for 15 m fra gyllebeholdere og pumpebrønde, skal sikres, så der ikke i.f.m. uheld ved beholderne kan afledes gylle til drænsystem/vandløb Driftsforstyrrelser og uheld Der skal ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, straks ske alarmering til alarmcentralen på telefon 112, og igangsættes afværgeforanstaltninger, der kan begrænse forureningen af omgivelserne mest muligt. Straks efter alarmering skal Miljø og Natur, Tønder Kommune underrettes på tlf.: Dog kan dette telefonnummer udelukkende benyttes i kommunens åbningstid Der skal udarbejdes en beredskabsplan (se bilag 4 til godkendelsesvejledningen), som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm. En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, og som kan anvendes i forbindelse med 8

9 Høgslundvej 12, 6270 Tønder afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø Beredskabsplanen skal senest ved ibrugtagning af godkendelsen være accepteret/godkendt af miljømyndigheden Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at gylle eller olieanlæg er utætte, skal tilsynsmyndigheden/tønder Kommune straks underrettes Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand Gødningsproduktion og -håndtering Opbevaringskapaciteten skal være så stor, at der til enhver tid er kapacitet til opbevaring af gylle, ensilagesaft, vaskevand m.v. indtil udbringning kan ske Transport af husdyrgødning skal ske på en sådan måde, at så få beboelser som muligt påføres gener Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle Påfyldning af gyllevogne og evt. tømning af gylle i anden beholder skal foregå under opsyn, og der må ikke ske spild Efter udbringning af gylle på mark og fyldning af gyllevogne skal det sikres, at diverse rør og slanger m.v. er tømt, så der ikke spildes gylle på veje Ved transport af gylle på offentlige veje, skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spil, skal dette straks opsamles FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG Ammoniak Anlæg Der skal etableres fast overdækning på både den eksisterende og den nye gyllebeholder. Gyllekøling I den nye stald (bygning 1.1.1) skal der etableres et gyllekølingsanlæg i gyllekanalerne, på i alt m 2, i henhold til ansøgningen (efter BAT-blad Køling af gyllen i slagtesvinestalde ). For at opnå en reduktion i ammoniakemissionen på 35 pct., skal der i gennemsnit over året køles 9

10 Høgslundvej 12, 6270 Tønder med 40 W/m 2. Varmepumpen skal kunne levere en køleeffekt på mindst 101 kw Der skal etableres gyllekøling som giver en samlet årlig køling af gyllen i den nye stald svarende til en effekt på minimum kwh Der skal monteres en timetæller på varmepumpen Når varmepumpe er valgt, skal der udarbejdes en tabel der viser sammenhængen mellem pumpens timetal og køleeffekten i kwh Varmepumpens timetæller skal aflæses månedligt og noteres i driftsjournal Køleanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper køleanlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk efter driftsstop Enhver type af driftsstop noteres i driftsjournalen sammen med årsagen hertil Driften af gyllekølingsanlægget skal følge fabrikantens anvisninger om optimal drift og vedligeholdelse, m.m. Fabrikantens anvisninger og evt. en serviceaftale skal indsendes til og accepteres af Tønder Kommune, Miljø og Natur inden godkendelsen må udnyttes Korrekt drift af anlægget skal kunne dokumenteres på tilsynsmyndighedens forlangende. Biologisk luftrenseanlæg Der skal etableres et biologisk luftrenseanlæg i henhold til ansøgningen version 17. Anlægget skal være i drift i året rundt (8.760 timer/år). Anlægget skal reducere ammoniakemissionen med minimum 18 % Overholdelse af vilkår skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne dokumenteres ved hjælp af målinger Eventuelle udgifter til målinger mv. til dokumentation af at vilkår overholdes, skal afholdes af landmanden Enhver type af driftsstop skal registreres sammen med årsagen dertil Korrekt drift af anlægget skal kunne dokumenteres på tilsynsmyndighedens forlangende. Foder Ud fra følgende formel skal type 2 korrektion være højest 0,87: ((FEsv pr. produceret svin x g råprotein pr. FEsv / 6250) ((slagtevægt x 1,31 - indgangsvægt) x 0,028 kg N pr. kg tilvækst)) / 3,19 idet følgende værdier er benyttet: 10

11 Høgslundvej 12, 6270 Tønder FE pr. kg tilvækst: 2,87 (kg tilvækst: 76,5 kg), g råprotein:140,0, slagtevægt: 106,5 kg og indgangsvægt 30 kg. Eller FE pr. kg tilvækst: 2,60 (kg tilvækst: 76,5 kg), g råprotein:154,6, slagtevægt: 106,5 kg og indgangsvægt 30 kg. Samtlige slagtesvin på ejendommen skal leve op til disse krav I foderet skal der tilsættes 10 g benzoesyre/fe Lys Mellem solnedgang og solopgang skal porte holdes lukkede for at reducere lysgenerne for omboende. Portene kan dog åbnes kortvarig ved ind- og udkørsel Der må kun tændes udendørs lys efter behov Lugt Der skal etableres et biologisk luftrenseanlæg i henhold til ansøgningen version 17. Anlægget skal være i drift i året rundt (8.760 timer/år). Anlægget skal kunne reducere lugtgenerne med 35 % uanset årstiden Overholdelse af vilkår skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne dokumenteres ved hjælp af målinger Eventuelle udgifter til målinger mv. til dokumentation af at vilkår overholdes, skal afholdes af landmanden Der altid stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at staldene og fordringsanlæg holdes rene Transport Senest 2 timer efter transport på offentlig vej, skal vejene være rengjort for jord m.m Støj Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer (have m.v.). Kl. Midlingstiden db(a) Mandag-fredag timer 55 Lørdag timer 55 Lørdag timer 45 Søn- og helligdage timer 45 Alle dage timer 45 Alle dage ,5 timer 40 11

12 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Spidsværdi De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Ved ekstern støjbelastning menes støj hidrørende fra husdyrbruget staldventilation, vakuumpumpe og andre faste installationer, gyllepumper/omrørere, foderblanding o. lign. samt fodertransporter. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser Miljømyndigheden/Tønder Kommune kan forlange, at husdyrbruget dokumenterer, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal sendes til miljømyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Tidsfristen herfor aftales med miljømyndigheden. Målingerne og dokumentationen skal udføres efter Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledninger og af et firma, som er godkendt af Miljøstyrelsen Støjmålingerne beregningerne skal foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. og under de mest støjbelastede driftsforhold eller som kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves en årlig støjmåling. Udgifterne til dokumentationen betales af virksomheden Støv Skadedyr Driften ikke må medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget areal Der skal foretages effektiv skadedyrsbekæmpelse på ejendommen i overensstemmelse med Skadedyrlaboratoriets retningslinier for fluebekæmpelse på gårde og Skadedyrlaboratoriets retningslinier for rottebekæmpelse på gårde Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester m.v. og på et højt hygiejneniveau Opbevaring af foder skal ske på en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.m.) Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levemuligheder for rotter HUSDYRBRUGETS AREALER Husdyrbrugets udbringningsarealer Der må kun udbringes husdyrgødning på de ejede og forpagtede arealer, der er vist som Ejet og forpagtet på kortbilag 2. 12

13 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Ændringer i husdyrbrugets ejede og forpagtede udbringningsarealer til udbringning af husdyrgødning skal på forhånd anmeldes til kommunen, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare end de hidtidige arealer Der skal foreligge skriftlige forpagtningsaftaler i takt med og inden dyreholdet udvides Naturbeskyttelseslovens Det er ansøgerens ansvar, at driften af arealer, der grænser op til 3 beskyttede områder herunder 3 beskyttede vandløb, søer, vandhuller og enge varetager hensynet til 3 beskyttelsen Der må ikke sprøjtes eller køres husdyrgødning eller handelsgødning ud i en zone på 2 m omkring 3 søer/vandhuller og 3 vandløb. Det samme gælder for erstatningsvandhullet Bilag IV arter Der må ikke sprøjtes eller køres husdyrgødning eller handelsgødning ud i en zone på 2 m omkring de 7 små beskyttede vandhuller/søer, som er vist på bilag 7. Det drejer sig om vandhullerne i forbindelse med arealerne 10-0, 15-0, 16-0, 18-0 og Aftalearealer De arealer, for hvilke der må indgås af tale om udbringning af husdyrgødning med tredjemand (aftalearealer), er vist som Gylleaftale på kortbilag Aftalearealerne skal tilføres overskydende husdyrgødning fra husdyrbruget, dog maksimalt fra 105,58 dyreenheder pr. planperiode Der skal foreligge skriftlig aftale om udbringning af husdyrgødning, når der sker udbringning til tredjemand Ændringer i aftalearealer skal på forhånd anmeldes til kommunen, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare end de hidtidige arealer BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK Anvendelse af BAT Der skal i godkendelsesperioden foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af eventuelle gener fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 13

14 Høgslundvej 12, 6270 Tønder 4.6. AFFALD OG KEMIKALIER Olie Brændstoftanken skal stå på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand Affald Animalsk affald ikke må nedgraves eller opbevares sammen med husdyrgødning Døde dyr skal placeres som vist på bilag 1 på befæstet areal og hævet over jorden Husdyrbrugets medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængelig for uvedkommende Hvis der opbevares spildolie og andet flydende farligt affald, skal det opbevares indendørs i beholdere, der er egnede. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken Hvis der opbevares fast farligt affald skal det opbevares i en beholder, der er egnet til opbevaring af indholdet Pesticider Påfyldning af sprøjte skal foregå under opsyn og fra separat vandtank eller fra vandforsyning med monteret kontraventil og min. 5 m fra boring LANDSKABELIGE HENSYN Beplantning Eksisterende beplantning mod Høgslundvej skal bevares og vedligeholdes Der skal etableres en afskærmende beplantning nord, syd og vest for den nye gyllebeholder, nord og øst for fodersiloer samt øst og vest for den nye stald. Beplantningen skal vedligeholdes Beplantningerne skal være et 3 rækket læhegn bestående af egnskarakteristiske hjemmehørende træer og buske (således ikke glansbladet hæg og hybenrose) Imellem planterne skal der være en afstand på 1,25-1,5 meter Den indvendige række planter plantes min. 5 m fra anlæggene Der skal udarbejdes en plan med afskærmende beplantning omkring de nye anlæg. Beplantningsplanen skal godkendes af Tønder Kommune, inden beplantningen etableres. 14

15 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Beplantningen skal etableres førstkommende plantesæson, efter at anlæggene er taget i brug Det opgravede materiale ved udgravningen til stalden og gyllebeholderen skal udjævnes i et maximalt 30 cm tykt lag på den omkringliggende dyrkede landbrugsjord eller bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for bortskaffelse af overskudsjord Der må ikke fremkomme volde eller lignende efter udjævningen Bygninger Den nye stald, de nye siloer og den nye gyllebeholder skal placeres som vist på bilag Der skal til bygningerne anvendes afdæmpede farver og ikkereflekterende materialer. Dette gælder også de tre siloer, der opføres i forbindelse med stalden HUSDYRBRUGETS OPHØR Anlæg Drift Den nye gyllebeholder skal fjernes, hvis den ikke har været i brug i 3 år. Der gives et års frist for fjernelse. Ved husdyrbrugets ophør, skal o Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/-kummer m.v. tømmes og rengøres. Gødningsrester og spildevand skal bortskaffes efter gældende regler. o Alle olietanke tømmes. o Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald og andet affald bortskaffes i henhold til Tønder Kommunes erhvervsaffaldsregulativ EGENKONTROL Egenkontrol generelt Oplysningerne fra egenkontrollen skal opbevares samlet, være opstillet overskueligt, hele tiden være opdateret og være lettilgængelige for tilsynsmyndigheden Oplysningerne skal fremvises for miljømyndigheden på forlangende og dokumentationen skal gemmes i minimum 5 år Egenkontrol miljøteknologier Der skal indgås fast serviceaftale for gyllekølingsanlægget i henhold til fabrikantens anvisninger. 15

16 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Der skal føres en egenkontroljournal for driften og virkning af gyllekølingsanlægget. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om: o o o Hvornår anlægget har været ude af drift Driftstimer for varmepumpen Hvornår anlægget sidst er efterset Der skal indgås fast serviceaftale for det biologiske luftrenseanlæg med producenten om kontrol jf. servicemanualen. Kontrol skal noteres i ejendommens driftsjournal Der skal føres en driftsjournal for driften af det biologiske luftrenseanlæg. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om: o o Hvornår anlægget har været ude af drift Hvornår anlægget sidst er efterset Der skal føres en driftsjournal for ventilationsanlægget: Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om hvornår anlægget er rengjort og vedligeholdt Der skal føres en driftsjournal for fluebekæmpelse: Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om, hvornår og hvordan der er foretaget fluebekæmpelse Egenkontrol foder Der skal føres driftsjournal for foder. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om: o Mængden af forbrugt husdyrfoder og opstået spild. o Dokumentation for, at type-2 korrektionsfaktor, jf. vilkår , overholdes. Dokumentation skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder. Dokumentation skal vise forbruget af foder i perioden, samt antal kg produceret slagtesvin f.eks. i form af faktura fra foderstoffirma, blanderecept, indlægssedler og afregninger fra slagteri. o Dokumentation for indhold af benzoesyre i foderet, jf. vilkår Dokumentationen skal opbevares i fem år og forevises miljømyndigheden på forlangende Egenkontrol - dyrehold Der skal føres en driftsjournal over dyreholdet Driftsjournalen skal indeholde oplysninger og dokumentation for: o o o o Antal, vægt og alder af indsatte dyr. Antal dyr bortskaffet til destruktion. Antal, vægt og alder af dyr sendt til slagtning. Antal solgte levende dyr Egenkontrol - ressourceforbrug Der skal føres en driftsjournal over ressourceforbrug. 16

17 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om forbrug af olie, vand, brændstof og sprøjtemidler Egenkontrol - affald Der skal foreligge dokumentation for korrekt affaldsbortskaffelse f.eks. i form af logbog eller kvitteringer Egenkontrol gødning Der skal føres et regnskab over afsat og udbragt husdyrgødning Der skal føres en journal, over husdyrgødningsaftaler. Det skal registreres hvilke arealer, der er tale om, men også hvilken tidshorisont der er indgået aftaler om Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne fremlægges gødnings- og sædskifteplaner, samt gødningsregnskaber, som kan dokumentere, at husdyrgødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt og at harmonikravet overholdes. 17

18 Høgslundvej 12, 6270 Tønder 5 SUPPLERENDE MILJØTEKNISK BESKRIVELSE Ansøgningsmateriale Godkendelsen bygger på oplysningerne i den elektroniske ansøgning version 17 af 11. december 2009 med følgende tilhørende bilag: o Kort med udbringningsarealer o Situationsplan o Byggeansøgning med tilhørende tegninger o Kort med transportveje o Kort med pumpeledning til gylle o Kapacitetserklæring o Gødningsplan o Markplan o Sædskifte oversigt o Ikke-teknisk resumé Den elektroniske ansøgning er senest genberegnet den 11. december Der er modtaget følgende supplerende oplysninger: o Nyt kort med adgangsvej (bilag 11 til denne godkendelse) (dok. nr ) o Beregning vedr. gyllekøling (dok. nr ) o Areal af gyllekummer (dok. nr ) o Oplysninger vedr. biologisk luftvasker (dok. nr ) o Oplysninger vedr. fodring (dok. nr og ) Tønder Kommune har desuden udarbejdet følgende kort: Kort med udbringningsarealer (bilag 2) Nærmeste nabo uden landbrugspligt (bilag 3) Grundvand (Bilag 4) Overfladevand (Bilag 5) Landskab (Bilag 6) 3 Natur mm. (Bilag 7) 7 Natur (bilag 8) Natura 2000 (Bilag 9) Udbredelse af tørvemosser (Bilag 10) Der er intet dyrehold på ejendommen på nuværende tidspunkt. Oplysninger om ejendommens indretning og drift i ansøgt drift fremgår af nedenstående skema. Nr. Staldafsnit Staldsystem Dyr Antal Stipladser DE Svinestald Drænet gulv + Slagtesvin , på ,50 spalter (33/67) kg 3,8 hold om året Total ,50 18

19 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Planforhold Generelle lokaliseringskrav - Jf. lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6. (Afstandskrav gælder i forhold til naboer både med og uden landbrugspligt): Ejendommen på Høgslundvej 12 er placeret i landzone. Den nærmeste by (el. fremtidig byzone) er Abild, som ligger ca. 3,5 km sydvest for ejendommen. Den nærmeste samlede bebyggelse er ligeledes Abild. Afstanden fra det nye staldanlæg til nærmeste nabobeboelse, Høgslundvej 11, bliver ca. 110 m. Afstanden fra den nye gyllebeholder til nærmeste nabobeboelse, Høgslundvej 10, bliver ca. 100 m. Afstand fra den nye stald og den nye gyllebeholder til beboelsen på Høgslundvej 12, bliver hhv. 100 m og 110 m. Afstand til særlige naturområder - Jf. lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 7: m nordvest for Høgslundvej 12 ligger en højmose, der er omfattet af 7. Derudover ligger der et vandhul på samme jordlod som den nye stald. Vandhullet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 og er beliggende ca. 100 m vest for stalden. Tønder Kommune har meddelt dispensation til nedlæggelse af vandhullet mod at der etableres et erstatningsvandhul på matr. Nr. 148 Høgslund. Generelle afstandskrav - Jf. lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 8: Høgslundvej 12 ligger ikke i nærheden af ikke-almene vandforsyningsanlæg. Høgslundvej 12 ligger ca. 4,2 km nordøst for Abild Vandværk. De nye anlæg (stald og gyllebeholder) ligger ligeledes ca. 4,2 km nordøst for Abild Vandværk. Høgslundvej 12 ligger ca. 100 m øst-sydøst for nærmeste vandløb med forbindelse til andre vandløb der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Den nye stald og gyllebeholder ligger ca. 160 m fra nærmeste vandløb med forbindelse til andre vandløb, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Nærmeste eksisterende stald ligger ca. 45 m vest for Høgslundvej. Det nye staldanlæg vil ligge ca. 15 m syd for Adelvadvej og mere end 40 m vest for Høgslundvej. Afstandskrav på 15 m til offentlig vej skal overholdes. Der findes ikke levnedsmiddelvirksomhed i nærheden af Høgslundvej 12. Nærmeste eksisterende stald ligger ca. 30 m nord for beboelsen, der hører til husdyrbruget, og afstanden til det nye staldanlæg vil blive mindst ca. 100 m. 19

20 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Nærmeste afstand fra eksisterende stald på Høgslundvej 12 til skel mod Høgslundvej 11 (beboelsesejendom) er ca. 40 m. Nærmeste afstand fra nye staldanlæg til skel (markskel) mod nord vil blive 30 m. Afstandskrav på 30 m til naboskel skal overholdes. Regionplanforhold - Landskabelige forhold Høgslundvej 12 ligger uden for kystnærhedszonen og værdifulde landskaber, men inden for et uforstyrret landskab. Høgslundvej 12 ligger ikke inden for sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer eller skovrejsningsområder. Et enkelt af aftalearealerne ligger indenfor skovrejsningsområde. Den nye stald placeres ca. 50 meter nordnordvest for de øvrige bebyggelsesarealer på Høgslundvej 12. Den nye gyllebeholder placeres ca. 50 m fra bebyggelsesarealer i tilknytning til den eksisterende gyllebeholder. Regionplanforhold - Kulturhistoriske interesser Høgslundvej 12 ligger uden for værdifulde kulturmiljøer, bevaringsværdige landsbyer og kulturlandskaber. Der er ikke fredede fortidsminder i nærheden af Høgslundvej 12 eller på udbringningsarealerne. Omkring Abild og kirken i byen er der udlagt et kirkelandskab, som Høgslundvej 12 ikke er i berøring med. Flere af aftalearealerne er beliggende indenfor kirkelandskabet. Der findes ikke sten- og jorddiger langs udbringningsarealerne. Regionplanforhold - Rekreative interesser Der ligger ikke nogen eksisterende eller planlagte sommerhusområder, udlagte eller planlagte arealer til ferie-fritidsformål eller vandreområder i oplandet til Høgslundvej 12 Regionplanforhold Naturforhold Der findes på udbringningsarealerne flere mindre søer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det drejer sig om markerne 10-0, 15-0, 16-0, 18-0 og Vandløbene i området (de centrale og de sydlige udbringningsarealer) er klassificeret som B 3 (karpefiskevand). Målsætningen er ikke opfyldt. Der er desuden en række mindre vandløb der ikke er målsat men som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Regionplanens krav om mindst faunaklasse 5 er ikke opfyldt i disse. rmoniarealet afvander til Vadehavet. Der er ca. 650 m fra Høgslundvej 12 til det nærmeste Natura 2000-område (H88 Kongens Mose og Draved Skov). Udbringningsarealet 5-0 ved Høgslund Mose ligger inden for områder der i regionplanen er udlagt til områder med naturinteresser, hvor inden for jordbrugsmæssig drift dog kan fortsætte. Høgslundvej 12 med tilhørende udbringningsarealer ligger ikke inden for områder der i regionplanen er udpeget som naturområder eller særligt næringsfattige naturområder. 20

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser

10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser 10. DRIFT 10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser Det primære formål med Cityringen er at sikre en effektiv kollektiv betjening af tætbyen, dvs. Indre By, Østerbro, Nørrebro,

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere