12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej Tønder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder"

Transkript

1 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej Tønder

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER INDLEDNING AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE Samlet vurdering VILKÅR GRUNDFORHOLD Generelle forhold HUSDYRBRUGETS ANLÆG Stalde Ventilation Ressourceforbrug Spildevand... 8 Driftsforstyrrelser og uheld Gødningsproduktion og -håndtering FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG Ammoniak Lys Lugt Transport Støj Støv Skadedyr HUSDYRBRUGETS AREALER Husdyrbrugets udbringningsarealer Naturbeskyttelseslovens Bilag IV arter Aftalearealer BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK Anvendelse af BAT AFFALD OG KEMIKALIER Olie Affald Pesticider LANDSKABELIGE HENSYN Beplantning Bygninger HUSDYRBRUGETS OPHØR Anlæg Drift EGENKONTROL Egenkontrol generelt Egenkontrol miljøteknologier Egenkontrol foder Egenkontrol - dyrehold Egenkontrol - ressourceforbrug Egenkontrol - affald... 17

3 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Egenkontrol gødning SUPPLERENDE MILJØTEKNISK BESKRIVELSE Ansøgningsmateriale Planforhold rmoni- og ejerkrav MILJØTEKNISK VURDERING ANVENDELSE AF BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK Management Ressourceforbrug Substitution Fodring Opbevaring og udbringning af husdyrgødning Teknologi BESKYTTELSE AF OMGIVELSERNE Arealer Ammoniak Nitrat til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Nitrat til grundvand - nitratfølsomme indvindingsområder Fosforoverskud og overfladeafstrømning af fosfor Bilag IV-arter Bygninger Gødningsopbevaring og -håndtering Spildevand Driftsforstyrrelser og uheld Egenkontrol Hensynet til de landskabelige interesser Ophør Alternative muligheder BEGRÆNSNING AF GENER Lugt Støv Skadedyr Affald Støj Transporter Lys HØRINGER KLAGE RELEVANTE REGLER OG LOVE HUSK I ØVRIGT BILAG

4 Høgslundvej 12, 6270 Tønder 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER Ansøger og ejer af ejendom Navn: Kaj Andersen Adresse: Høgslundvej 12, 6270 Tønder Telefon: Mobil: Konsulent Navn: LHN Adresse: Industriparken 1, 6360 Tinglev Telefon: Mobil: Kontaktperson på bedriften Navn: Jørn og Kaj Andersen Adresse: Høgslundvej 12, 6270 Tønder Telefon: Mobil: Bedriftsoplysninger Navn: Høgslundvej 12 Adresse: Høgslundvej 12, 6270 Tønder CVR-nr.: P.nr.: Matrikel nummer: 147, 148, 149 og 3, 146, Høgslund, Abild Ejendoms nummer: Ejer husdyrbrug Navn: Kaj Andersen Adresse: Høgslundvej 12, 6270 Tønder CVR-nr.: P.nr.: Telefon: , Mobil: Vigtige datoer: Ansøgningen modtaget den: 29. november 2006 Ansøgningen annonceret den: 25.november 2008 Nabo/partshøring i perioden: 17. december januar 2010 Afgørelse om godkendelse er annonceret den: 2. marts 2010 Klagefristen udløber den:31. marts 2010 Næste regelmæssige revurdering:2. marts

5 Høgslundvej 12, 6270 Tønder 2 INDLEDNING Tønder Kommune har den 2. marts 2010 meddelt miljøgodkendelse til etablering af slagtesvineproduktion på Høgslundvej 12, 6270 Tønder på slagtesvin (30-106,5 kg) om året, svarende til 290,50 DE (beregnet i henhold til Bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009, bilag 1A, pkt. B). I forbindelse med etablering af slagtesvineproduktionen opføres en svinestald på ca m 2 og en gyllebeholder på m³. Udvidelsen fra planteavlsproduktion til dyrehold på slagtesvin om året ønskes foretaget i forbindelse med et fremtidigt generationsskifte. Der har tidligere været malkekøer på ejendommen. Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af vilkårsdelen. Vilkårene skal overholdes og er en forudsætning for godkendelsen. Vilkår går videre end lovgivningen. Vilkårene er fastsat på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse. Miljøgodkendelse består af følgende kapitler: - Vigtige adresser og dato - Indledning - Afgørelse om miljøgodkendelse/samlet vurdering - Vilkårsdel - Supplerende miljøteknisk beskrivelse - Miljøteknisk vurdering - Høringer - Klagevejledning - Regelgrundlag - Liste over sagens akter - Bilag Der er ikke tidligere meddelt miljøgodkendelse af landbruget. Udvidelsen kræver en miljøgodkendelse i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der vedrører etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbrug for mere end 75 DE. Godkendelsen er udarbejdet af Tønder Kommune, Miljø og Natur, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster. Tønder Kommune er også tilsynsmyndighed. Miljøgodkendelsen omfatter alene forholdet til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Øvrige relevante godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. spildevandsbekendtgørelsen) skal søges separat. Byggemyndighedens accept af staldbyggeri skal foreligge inden godkendelsen må udnyttes. Vejmyndighedens tilladelse til ny udkørsel til Adelvadvej skal foreligge inden godkendelsen må udnyttes. 5

6 Høgslundvej 12, 6270 Tønder 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE 3.1. Samlet vurdering Tønder Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af dyrehold på husdyrbruget Høgslundvej 12, 6270 Tønder. Der er meddelt miljøgodkendelse til en slagtesvineproduktion på slagtesvin (30-106,5 kg) om året (med 3,8 hold om året), svarende til 290,50 DE. I forbindelse med etablering af dyreholdet opføres en ny slagtesvinestald på ca m 3, 3 udendørs fodersiloer samt en overdækket gyllebeholder på m 3. Der etableres desuden overdækning på den eksisterende gyllebeholder. Godkendelsen er meddelt efter en miljøteknisk vurdering af husdyrbruget og i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr af 20. december På baggrund af den miljøtekniske vurdering i kapitel 6 vurderes det sammenfattende, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra virksomheden ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, når virksomheden indrettes og drives som beskrevet i ansøgning om godkendelse med tilhørende miljøredegørelse og efterlever vilkårene i denne godkendelse. Samtidigt vurderes det, at virksomheden kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelige med hensynet til omgivelserne. Miljøgodkendelsen træder i kraft den 2. marts Hvor intet andet er nævnt, skal vilkårene være opfyldt ved godkendelsens ibrugtagning. Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år efter denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen udløber den 2. marts med mindre godkendelsen påklages se kapitel 8. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 40, stk. 2. Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt, at foretage den første revurdering i Dorte Fabrin Miljømedarbejder 6

7 Høgslundvej 12, 6270 Tønder 4 VILKÅR Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår: 4.1. GRUNDFORHOLD Generelle forhold Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen bliver udnyttet Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Høgslundvej 12, 6270 Tønder. Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr , og ejendommen er desuden knyttet til CVR nr og og CVRp nr Husdyrbruget har tilladelse til et dyrehold på slagtesvin ,5 kg fordelt på 3,8 hold om året, i alt svarende til 290,50 DE. Slagtesvinene skal produceres i den nye stald (bygning nr ) Ejer skal underrette Tønder Kommune om besætningens/produktionens størrelse den Husdyrbruget Høgslundvej 12, 6270 Tønder skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte ansøgning version 17 af og de indsendte supplerende oplysninger med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår Husdyrbruget skal anmelde og have miljømyndighedens accept, inden der må foretages ændringer af indretning og drift Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens daglige drift. Herudover skal driftspersonalet, herunder ansatte hos maskinstation, til enhver tid være gjort bekendt med miljøgodkendelsens indhold og betingelser. Maskinstation samt eventuelt ansatte skal specifikt instrueres i, hvornår og hvordan beredskabet og miljømyndigheden skal tilkaldes/orienteres, jf. beredskabsplan Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) eller ophør skal meddeles til kommunen senest en måned efter ændringen HUSDYRBRUGETS ANLÆG Stalde Den nye stald (bygning nr ) og gyllebeholder skal opføres i henhold til ansøgningen (ansøgning nr. 1784, version 17 af ). 7

8 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Ventilation Ventilations- og luftvaskeanlæg i den nye stald (bygning nr ) skal renholdes og rengøres efter behov dog mindst én gang om året. Nævnte skal fremgå af egenkontrol-journalen Ressourceforbrug Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således vandforbruget og vandspild minimeres Anlæg der er særligt energiforbrugende (ventilations- og gyllekølingsanlæg), skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt Spildevand Spildevand fra overbrusningsanlæg samt fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til gyllesystem og anvendes i henhold til gældende regler Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester samt transportvogne og marksprøjter skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder. Spildevandet skal anvendes i henhold til gældende regler Der ikke må foretages affedtning af olierede maskindele på ejendommen Afløbsbrønde, tagnedløbsbrønde og lignende, der ligger inden for 15 m fra gyllebeholdere og pumpebrønde, skal sikres, så der ikke i.f.m. uheld ved beholderne kan afledes gylle til drænsystem/vandløb Driftsforstyrrelser og uheld Der skal ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, straks ske alarmering til alarmcentralen på telefon 112, og igangsættes afværgeforanstaltninger, der kan begrænse forureningen af omgivelserne mest muligt. Straks efter alarmering skal Miljø og Natur, Tønder Kommune underrettes på tlf.: Dog kan dette telefonnummer udelukkende benyttes i kommunens åbningstid Der skal udarbejdes en beredskabsplan (se bilag 4 til godkendelsesvejledningen), som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm. En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, og som kan anvendes i forbindelse med 8

9 Høgslundvej 12, 6270 Tønder afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø Beredskabsplanen skal senest ved ibrugtagning af godkendelsen være accepteret/godkendt af miljømyndigheden Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at gylle eller olieanlæg er utætte, skal tilsynsmyndigheden/tønder Kommune straks underrettes Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand Gødningsproduktion og -håndtering Opbevaringskapaciteten skal være så stor, at der til enhver tid er kapacitet til opbevaring af gylle, ensilagesaft, vaskevand m.v. indtil udbringning kan ske Transport af husdyrgødning skal ske på en sådan måde, at så få beboelser som muligt påføres gener Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle Påfyldning af gyllevogne og evt. tømning af gylle i anden beholder skal foregå under opsyn, og der må ikke ske spild Efter udbringning af gylle på mark og fyldning af gyllevogne skal det sikres, at diverse rør og slanger m.v. er tømt, så der ikke spildes gylle på veje Ved transport af gylle på offentlige veje, skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spil, skal dette straks opsamles FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG Ammoniak Anlæg Der skal etableres fast overdækning på både den eksisterende og den nye gyllebeholder. Gyllekøling I den nye stald (bygning 1.1.1) skal der etableres et gyllekølingsanlæg i gyllekanalerne, på i alt m 2, i henhold til ansøgningen (efter BAT-blad Køling af gyllen i slagtesvinestalde ). For at opnå en reduktion i ammoniakemissionen på 35 pct., skal der i gennemsnit over året køles 9

10 Høgslundvej 12, 6270 Tønder med 40 W/m 2. Varmepumpen skal kunne levere en køleeffekt på mindst 101 kw Der skal etableres gyllekøling som giver en samlet årlig køling af gyllen i den nye stald svarende til en effekt på minimum kwh Der skal monteres en timetæller på varmepumpen Når varmepumpe er valgt, skal der udarbejdes en tabel der viser sammenhængen mellem pumpens timetal og køleeffekten i kwh Varmepumpens timetæller skal aflæses månedligt og noteres i driftsjournal Køleanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper køleanlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk efter driftsstop Enhver type af driftsstop noteres i driftsjournalen sammen med årsagen hertil Driften af gyllekølingsanlægget skal følge fabrikantens anvisninger om optimal drift og vedligeholdelse, m.m. Fabrikantens anvisninger og evt. en serviceaftale skal indsendes til og accepteres af Tønder Kommune, Miljø og Natur inden godkendelsen må udnyttes Korrekt drift af anlægget skal kunne dokumenteres på tilsynsmyndighedens forlangende. Biologisk luftrenseanlæg Der skal etableres et biologisk luftrenseanlæg i henhold til ansøgningen version 17. Anlægget skal være i drift i året rundt (8.760 timer/år). Anlægget skal reducere ammoniakemissionen med minimum 18 % Overholdelse af vilkår skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne dokumenteres ved hjælp af målinger Eventuelle udgifter til målinger mv. til dokumentation af at vilkår overholdes, skal afholdes af landmanden Enhver type af driftsstop skal registreres sammen med årsagen dertil Korrekt drift af anlægget skal kunne dokumenteres på tilsynsmyndighedens forlangende. Foder Ud fra følgende formel skal type 2 korrektion være højest 0,87: ((FEsv pr. produceret svin x g råprotein pr. FEsv / 6250) ((slagtevægt x 1,31 - indgangsvægt) x 0,028 kg N pr. kg tilvækst)) / 3,19 idet følgende værdier er benyttet: 10

11 Høgslundvej 12, 6270 Tønder FE pr. kg tilvækst: 2,87 (kg tilvækst: 76,5 kg), g råprotein:140,0, slagtevægt: 106,5 kg og indgangsvægt 30 kg. Eller FE pr. kg tilvækst: 2,60 (kg tilvækst: 76,5 kg), g råprotein:154,6, slagtevægt: 106,5 kg og indgangsvægt 30 kg. Samtlige slagtesvin på ejendommen skal leve op til disse krav I foderet skal der tilsættes 10 g benzoesyre/fe Lys Mellem solnedgang og solopgang skal porte holdes lukkede for at reducere lysgenerne for omboende. Portene kan dog åbnes kortvarig ved ind- og udkørsel Der må kun tændes udendørs lys efter behov Lugt Der skal etableres et biologisk luftrenseanlæg i henhold til ansøgningen version 17. Anlægget skal være i drift i året rundt (8.760 timer/år). Anlægget skal kunne reducere lugtgenerne med 35 % uanset årstiden Overholdelse af vilkår skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne dokumenteres ved hjælp af målinger Eventuelle udgifter til målinger mv. til dokumentation af at vilkår overholdes, skal afholdes af landmanden Der altid stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at staldene og fordringsanlæg holdes rene Transport Senest 2 timer efter transport på offentlig vej, skal vejene være rengjort for jord m.m Støj Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer (have m.v.). Kl. Midlingstiden db(a) Mandag-fredag timer 55 Lørdag timer 55 Lørdag timer 45 Søn- og helligdage timer 45 Alle dage timer 45 Alle dage ,5 timer 40 11

12 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Spidsværdi De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Ved ekstern støjbelastning menes støj hidrørende fra husdyrbruget staldventilation, vakuumpumpe og andre faste installationer, gyllepumper/omrørere, foderblanding o. lign. samt fodertransporter. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser Miljømyndigheden/Tønder Kommune kan forlange, at husdyrbruget dokumenterer, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal sendes til miljømyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Tidsfristen herfor aftales med miljømyndigheden. Målingerne og dokumentationen skal udføres efter Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledninger og af et firma, som er godkendt af Miljøstyrelsen Støjmålingerne beregningerne skal foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. og under de mest støjbelastede driftsforhold eller som kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves en årlig støjmåling. Udgifterne til dokumentationen betales af virksomheden Støv Skadedyr Driften ikke må medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget areal Der skal foretages effektiv skadedyrsbekæmpelse på ejendommen i overensstemmelse med Skadedyrlaboratoriets retningslinier for fluebekæmpelse på gårde og Skadedyrlaboratoriets retningslinier for rottebekæmpelse på gårde Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester m.v. og på et højt hygiejneniveau Opbevaring af foder skal ske på en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.m.) Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levemuligheder for rotter HUSDYRBRUGETS AREALER Husdyrbrugets udbringningsarealer Der må kun udbringes husdyrgødning på de ejede og forpagtede arealer, der er vist som Ejet og forpagtet på kortbilag 2. 12

13 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Ændringer i husdyrbrugets ejede og forpagtede udbringningsarealer til udbringning af husdyrgødning skal på forhånd anmeldes til kommunen, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare end de hidtidige arealer Der skal foreligge skriftlige forpagtningsaftaler i takt med og inden dyreholdet udvides Naturbeskyttelseslovens Det er ansøgerens ansvar, at driften af arealer, der grænser op til 3 beskyttede områder herunder 3 beskyttede vandløb, søer, vandhuller og enge varetager hensynet til 3 beskyttelsen Der må ikke sprøjtes eller køres husdyrgødning eller handelsgødning ud i en zone på 2 m omkring 3 søer/vandhuller og 3 vandløb. Det samme gælder for erstatningsvandhullet Bilag IV arter Der må ikke sprøjtes eller køres husdyrgødning eller handelsgødning ud i en zone på 2 m omkring de 7 små beskyttede vandhuller/søer, som er vist på bilag 7. Det drejer sig om vandhullerne i forbindelse med arealerne 10-0, 15-0, 16-0, 18-0 og Aftalearealer De arealer, for hvilke der må indgås af tale om udbringning af husdyrgødning med tredjemand (aftalearealer), er vist som Gylleaftale på kortbilag Aftalearealerne skal tilføres overskydende husdyrgødning fra husdyrbruget, dog maksimalt fra 105,58 dyreenheder pr. planperiode Der skal foreligge skriftlig aftale om udbringning af husdyrgødning, når der sker udbringning til tredjemand Ændringer i aftalearealer skal på forhånd anmeldes til kommunen, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare end de hidtidige arealer BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK Anvendelse af BAT Der skal i godkendelsesperioden foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af eventuelle gener fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 13

14 Høgslundvej 12, 6270 Tønder 4.6. AFFALD OG KEMIKALIER Olie Brændstoftanken skal stå på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand Affald Animalsk affald ikke må nedgraves eller opbevares sammen med husdyrgødning Døde dyr skal placeres som vist på bilag 1 på befæstet areal og hævet over jorden Husdyrbrugets medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængelig for uvedkommende Hvis der opbevares spildolie og andet flydende farligt affald, skal det opbevares indendørs i beholdere, der er egnede. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken Hvis der opbevares fast farligt affald skal det opbevares i en beholder, der er egnet til opbevaring af indholdet Pesticider Påfyldning af sprøjte skal foregå under opsyn og fra separat vandtank eller fra vandforsyning med monteret kontraventil og min. 5 m fra boring LANDSKABELIGE HENSYN Beplantning Eksisterende beplantning mod Høgslundvej skal bevares og vedligeholdes Der skal etableres en afskærmende beplantning nord, syd og vest for den nye gyllebeholder, nord og øst for fodersiloer samt øst og vest for den nye stald. Beplantningen skal vedligeholdes Beplantningerne skal være et 3 rækket læhegn bestående af egnskarakteristiske hjemmehørende træer og buske (således ikke glansbladet hæg og hybenrose) Imellem planterne skal der være en afstand på 1,25-1,5 meter Den indvendige række planter plantes min. 5 m fra anlæggene Der skal udarbejdes en plan med afskærmende beplantning omkring de nye anlæg. Beplantningsplanen skal godkendes af Tønder Kommune, inden beplantningen etableres. 14

15 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Beplantningen skal etableres førstkommende plantesæson, efter at anlæggene er taget i brug Det opgravede materiale ved udgravningen til stalden og gyllebeholderen skal udjævnes i et maximalt 30 cm tykt lag på den omkringliggende dyrkede landbrugsjord eller bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for bortskaffelse af overskudsjord Der må ikke fremkomme volde eller lignende efter udjævningen Bygninger Den nye stald, de nye siloer og den nye gyllebeholder skal placeres som vist på bilag Der skal til bygningerne anvendes afdæmpede farver og ikkereflekterende materialer. Dette gælder også de tre siloer, der opføres i forbindelse med stalden HUSDYRBRUGETS OPHØR Anlæg Drift Den nye gyllebeholder skal fjernes, hvis den ikke har været i brug i 3 år. Der gives et års frist for fjernelse. Ved husdyrbrugets ophør, skal o Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/-kummer m.v. tømmes og rengøres. Gødningsrester og spildevand skal bortskaffes efter gældende regler. o Alle olietanke tømmes. o Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald og andet affald bortskaffes i henhold til Tønder Kommunes erhvervsaffaldsregulativ EGENKONTROL Egenkontrol generelt Oplysningerne fra egenkontrollen skal opbevares samlet, være opstillet overskueligt, hele tiden være opdateret og være lettilgængelige for tilsynsmyndigheden Oplysningerne skal fremvises for miljømyndigheden på forlangende og dokumentationen skal gemmes i minimum 5 år Egenkontrol miljøteknologier Der skal indgås fast serviceaftale for gyllekølingsanlægget i henhold til fabrikantens anvisninger. 15

16 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Der skal føres en egenkontroljournal for driften og virkning af gyllekølingsanlægget. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om: o o o Hvornår anlægget har været ude af drift Driftstimer for varmepumpen Hvornår anlægget sidst er efterset Der skal indgås fast serviceaftale for det biologiske luftrenseanlæg med producenten om kontrol jf. servicemanualen. Kontrol skal noteres i ejendommens driftsjournal Der skal føres en driftsjournal for driften af det biologiske luftrenseanlæg. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om: o o Hvornår anlægget har været ude af drift Hvornår anlægget sidst er efterset Der skal føres en driftsjournal for ventilationsanlægget: Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om hvornår anlægget er rengjort og vedligeholdt Der skal føres en driftsjournal for fluebekæmpelse: Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om, hvornår og hvordan der er foretaget fluebekæmpelse Egenkontrol foder Der skal føres driftsjournal for foder. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om: o Mængden af forbrugt husdyrfoder og opstået spild. o Dokumentation for, at type-2 korrektionsfaktor, jf. vilkår , overholdes. Dokumentation skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder. Dokumentation skal vise forbruget af foder i perioden, samt antal kg produceret slagtesvin f.eks. i form af faktura fra foderstoffirma, blanderecept, indlægssedler og afregninger fra slagteri. o Dokumentation for indhold af benzoesyre i foderet, jf. vilkår Dokumentationen skal opbevares i fem år og forevises miljømyndigheden på forlangende Egenkontrol - dyrehold Der skal føres en driftsjournal over dyreholdet Driftsjournalen skal indeholde oplysninger og dokumentation for: o o o o Antal, vægt og alder af indsatte dyr. Antal dyr bortskaffet til destruktion. Antal, vægt og alder af dyr sendt til slagtning. Antal solgte levende dyr Egenkontrol - ressourceforbrug Der skal føres en driftsjournal over ressourceforbrug. 16

17 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om forbrug af olie, vand, brændstof og sprøjtemidler Egenkontrol - affald Der skal foreligge dokumentation for korrekt affaldsbortskaffelse f.eks. i form af logbog eller kvitteringer Egenkontrol gødning Der skal føres et regnskab over afsat og udbragt husdyrgødning Der skal føres en journal, over husdyrgødningsaftaler. Det skal registreres hvilke arealer, der er tale om, men også hvilken tidshorisont der er indgået aftaler om Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne fremlægges gødnings- og sædskifteplaner, samt gødningsregnskaber, som kan dokumentere, at husdyrgødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt og at harmonikravet overholdes. 17

18 Høgslundvej 12, 6270 Tønder 5 SUPPLERENDE MILJØTEKNISK BESKRIVELSE Ansøgningsmateriale Godkendelsen bygger på oplysningerne i den elektroniske ansøgning version 17 af 11. december 2009 med følgende tilhørende bilag: o Kort med udbringningsarealer o Situationsplan o Byggeansøgning med tilhørende tegninger o Kort med transportveje o Kort med pumpeledning til gylle o Kapacitetserklæring o Gødningsplan o Markplan o Sædskifte oversigt o Ikke-teknisk resumé Den elektroniske ansøgning er senest genberegnet den 11. december Der er modtaget følgende supplerende oplysninger: o Nyt kort med adgangsvej (bilag 11 til denne godkendelse) (dok. nr ) o Beregning vedr. gyllekøling (dok. nr ) o Areal af gyllekummer (dok. nr ) o Oplysninger vedr. biologisk luftvasker (dok. nr ) o Oplysninger vedr. fodring (dok. nr og ) Tønder Kommune har desuden udarbejdet følgende kort: Kort med udbringningsarealer (bilag 2) Nærmeste nabo uden landbrugspligt (bilag 3) Grundvand (Bilag 4) Overfladevand (Bilag 5) Landskab (Bilag 6) 3 Natur mm. (Bilag 7) 7 Natur (bilag 8) Natura 2000 (Bilag 9) Udbredelse af tørvemosser (Bilag 10) Der er intet dyrehold på ejendommen på nuværende tidspunkt. Oplysninger om ejendommens indretning og drift i ansøgt drift fremgår af nedenstående skema. Nr. Staldafsnit Staldsystem Dyr Antal Stipladser DE Svinestald Drænet gulv + Slagtesvin , på ,50 spalter (33/67) kg 3,8 hold om året Total ,50 18

19 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Planforhold Generelle lokaliseringskrav - Jf. lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6. (Afstandskrav gælder i forhold til naboer både med og uden landbrugspligt): Ejendommen på Høgslundvej 12 er placeret i landzone. Den nærmeste by (el. fremtidig byzone) er Abild, som ligger ca. 3,5 km sydvest for ejendommen. Den nærmeste samlede bebyggelse er ligeledes Abild. Afstanden fra det nye staldanlæg til nærmeste nabobeboelse, Høgslundvej 11, bliver ca. 110 m. Afstanden fra den nye gyllebeholder til nærmeste nabobeboelse, Høgslundvej 10, bliver ca. 100 m. Afstand fra den nye stald og den nye gyllebeholder til beboelsen på Høgslundvej 12, bliver hhv. 100 m og 110 m. Afstand til særlige naturområder - Jf. lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 7: m nordvest for Høgslundvej 12 ligger en højmose, der er omfattet af 7. Derudover ligger der et vandhul på samme jordlod som den nye stald. Vandhullet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 og er beliggende ca. 100 m vest for stalden. Tønder Kommune har meddelt dispensation til nedlæggelse af vandhullet mod at der etableres et erstatningsvandhul på matr. Nr. 148 Høgslund. Generelle afstandskrav - Jf. lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 8: Høgslundvej 12 ligger ikke i nærheden af ikke-almene vandforsyningsanlæg. Høgslundvej 12 ligger ca. 4,2 km nordøst for Abild Vandværk. De nye anlæg (stald og gyllebeholder) ligger ligeledes ca. 4,2 km nordøst for Abild Vandværk. Høgslundvej 12 ligger ca. 100 m øst-sydøst for nærmeste vandløb med forbindelse til andre vandløb der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Den nye stald og gyllebeholder ligger ca. 160 m fra nærmeste vandløb med forbindelse til andre vandløb, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Nærmeste eksisterende stald ligger ca. 45 m vest for Høgslundvej. Det nye staldanlæg vil ligge ca. 15 m syd for Adelvadvej og mere end 40 m vest for Høgslundvej. Afstandskrav på 15 m til offentlig vej skal overholdes. Der findes ikke levnedsmiddelvirksomhed i nærheden af Høgslundvej 12. Nærmeste eksisterende stald ligger ca. 30 m nord for beboelsen, der hører til husdyrbruget, og afstanden til det nye staldanlæg vil blive mindst ca. 100 m. 19

20 Høgslundvej 12, 6270 Tønder Nærmeste afstand fra eksisterende stald på Høgslundvej 12 til skel mod Høgslundvej 11 (beboelsesejendom) er ca. 40 m. Nærmeste afstand fra nye staldanlæg til skel (markskel) mod nord vil blive 30 m. Afstandskrav på 30 m til naboskel skal overholdes. Regionplanforhold - Landskabelige forhold Høgslundvej 12 ligger uden for kystnærhedszonen og værdifulde landskaber, men inden for et uforstyrret landskab. Høgslundvej 12 ligger ikke inden for sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer eller skovrejsningsområder. Et enkelt af aftalearealerne ligger indenfor skovrejsningsområde. Den nye stald placeres ca. 50 meter nordnordvest for de øvrige bebyggelsesarealer på Høgslundvej 12. Den nye gyllebeholder placeres ca. 50 m fra bebyggelsesarealer i tilknytning til den eksisterende gyllebeholder. Regionplanforhold - Kulturhistoriske interesser Høgslundvej 12 ligger uden for værdifulde kulturmiljøer, bevaringsværdige landsbyer og kulturlandskaber. Der er ikke fredede fortidsminder i nærheden af Høgslundvej 12 eller på udbringningsarealerne. Omkring Abild og kirken i byen er der udlagt et kirkelandskab, som Høgslundvej 12 ikke er i berøring med. Flere af aftalearealerne er beliggende indenfor kirkelandskabet. Der findes ikke sten- og jorddiger langs udbringningsarealerne. Regionplanforhold - Rekreative interesser Der ligger ikke nogen eksisterende eller planlagte sommerhusområder, udlagte eller planlagte arealer til ferie-fritidsformål eller vandreområder i oplandet til Høgslundvej 12 Regionplanforhold Naturforhold Der findes på udbringningsarealerne flere mindre søer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det drejer sig om markerne 10-0, 15-0, 16-0, 18-0 og Vandløbene i området (de centrale og de sydlige udbringningsarealer) er klassificeret som B 3 (karpefiskevand). Målsætningen er ikke opfyldt. Der er desuden en række mindre vandløb der ikke er målsat men som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Regionplanens krav om mindst faunaklasse 5 er ikke opfyldt i disse. rmoniarealet afvander til Vadehavet. Der er ca. 650 m fra Høgslundvej 12 til det nærmeste Natura 2000-område (H88 Kongens Mose og Draved Skov). Udbringningsarealet 5-0 ved Høgslund Mose ligger inden for områder der i regionplanen er udlagt til områder med naturinteresser, hvor inden for jordbrugsmæssig drift dog kan fortsætte. Høgslundvej 12 med tilhørende udbringningsarealer ligger ikke inden for områder der i regionplanen er udpeget som naturområder eller særligt næringsfattige naturområder. 20

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tjerrildgård, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård

Miljøgodkendelse. Tjerrildgård, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion Tjerrildgård, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård August 2008 1 Resumé...4 2 Godkendelse...5 3 Vilkår...7 3.1 Generelt...7 3.1.1 Drift og indretning...7 3.2 Årsproduktion...7

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft

GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft Målforhold 1:16 Dato 11/6 GIS Signaturforklaring Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009 Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft 1 Resumé... 4 2 Godkendelse... 5 3 Vilkår... 7 3.1 Generelt... 7 3.1.1

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Tillæg nr. 19 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2005 J. nr. 8-52-6-2-6-04 Regionplantillæg nr. 19 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER Michael Holm, Chefforsker, Innovation Malene Jørgensen, Seniorkonsulent, Innovation Herning, DISPOSITION Miljøregulering i DK Miljøtiltag til

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4,

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4, #split# Henrik Endelt Sørensen Trangetvej 4 9330 Dronninglund Sendt til virksomhedens digitale postkasse via cvr.nr. 23175657 Plan og Miljø Dato: 8. september 2014 Sags. nr.: 09.17.05-G01-1-14 Sagsbeh.:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

26. Maj 2011

26. Maj 2011 Mødets udgangspunkt Odder kommune har besluttet at udarbejde principper/ politik for landbrugsområdet. Planstrategi og kommuneplan undervejs. Byrådet ønsker borgerinddragelse. Berøringsflader landbrug:

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af svineproduktionen på virksomheden Sivestedodde 5, 8560 Kolind Virksomhedens

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx. 11 Miljøgodkendelse september 2009 11 miljøgodkendelse af Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.xxxx Copyright Cowi A/S Datablad 11 miljøgodkendelse af svineproduktion

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Bjerring Hede 18, Bjerring i Bjerringbro Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Bjerring Hede 18, Bjerring i Bjerringbro Kommune Udvidelse af svineproduktion på Bjerring Hede 18, Bjerring i Bjerringbro Kommune Tillæg nr. 4 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Oktober 2006 J. nr. 8-52-6-2-2-05 Rregionplantillæg nr. 4 til Regionplan

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Anmeldeordninger for husdyrbrug

Anmeldeordninger for husdyrbrug Notat Erhverv J.nr. Ref. ANDPE Den 11. april 2011 Anmeldeordninger for husdyrbrug Indhold Generelt om anmeldeordningerne Betingelser for at kunne bruge hver af de fem nye anmeldeordninger Ensilageplads

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang GRÅKJÆR MILJØCENTER Gråkjær Miljøcenter tilbyder en bred vifte af miljørådgivning til landbrugserhvervet Vi rådgiver alle typer

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere