Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA"

Transkript

1 Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING 11 2 FREMGANGSMÅDE 13 3 LANDBASEREDE MØLLER 17 4 OFFSHOREMØLLER 21 5 LUFTABSORPTION 25 6 KONKLUSION 27 7 REFERENCER 29 3

4 4

5 Forord Miljøstyrelsen har iværksat en revision af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, så der fastsættes grænser også for den lavfrekvente støj fra møller. Bekendtgørelsen skal også foreskrive en entydig og operationel metode til at beregne den lavfrekvente støj. Derfor har Miljøstyrelsen bedt DELTA om at undersøge, om der kan udarbejdes en enkel beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller baseret på Nord2000, som ikke kræver anvendelse af egentlig Nord2000- software. Så vidt muligt skal terrænkorrektionerne udtrykkes som simple korrektioner pr. oktavbånd eller 1/3-oktavbånd, og metoden skal være gyldig i et afstandsområde der strækker sig fra minimumsafstanden til vindmøller (4 gange totalhøjden) til mindst den dobbelte afstand. For offshore vindmøller er der tale om længere afstande. Rapporten her dokumenterer de undersøgelser, som DELTA har gennemført og de opnåede resultater. Rapporten giver anbefalinger om terrænkorrektioner for vindmøller placeret henholdsvis på land og på havet, og anbefaler desuden værdier for luftabsorptionen. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Den enkle beregningsmetode for det A-vægtede støjniveau i den nuværende bekendtgørelse om støj fra vindmøller er baseret på Nord2000- beregningsmetoden. I beregningsmetoden giver terrænet anledning til en A- vægtet korrektion på 1,5 db for landbaserede møller og 3 db for offshoremøller. En beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller bør også baseres på Nord2000-beregningsmetoden, men den simple metode kan ikke bruges. Støjniveauet ville blive undervurderet, hvis denne metode anvendes, idet virkningen af terrænet er større i lavfrekvensområdet, og terrænkorrektionen må være frekvensafhængig. Formålet med dette projekt har været at udarbejde en enkel beregningsmetode for både landbaserede vindmøller og for offshoremøller, som er anvendelig ved beregning af lavfrekvent støj, og som ikke kræver anvendelse af egentlig Nord2000-software. Ønsket har været at udtrykke terrænkorrektionerne som simple korrektioner i 1/3-oktavbånd, som i udformning passer til den eksisterende metode i bekendtgørelsen. Korrektionerne har skullet dække vindmøller med navhøjder fra ca. 35 m til omkring 180 m og relevante udbredelsesafstande. For landbaserede vindmøller har det været hensigten, at metoden skulle dække afstande fra den mindste, relevante afstand til mindst det dobbelte af denne afstand. For offshoremøller skulle metoden dække større afstande. På baggrund af projektarbejdet anbefales anvendt samme model for terrænvirkningen for landbaserede møller og for offshoremøller, hvor afstanden mellem bolig og kystlinie er mindst 200 m, og en anden model for terrænvirkningen for offshoremøller, hvor boligerne er beliggende tæt på kystlinien. I begge modeller regnes terrænvirkningen at være uafhængig af møllehøjden og udbredelsesafstanden samt af de i vejledningen omtalte vindhastigheder og terrænruheder. For boliger beliggende mindre end 200 m fra kystlinien anbefales det at interpolere mellem værdierne de to terrænvirkningstabeller med anvendelse af afstanden til kysten som interpolationsparameter. I projektet belyses nøjagtigheden af den anbefalede metode til beregning af det indendørs A-vægtede lavfrensstøjniveau i forhold til beregninger med Nord2000-metoden, hvor der tages hensyn til de faktiske udbredelsesforhold (møllehøjde, udbredelsesafstand, vindhastighed og terrænruhed). Ved bestemmelse af luftabsorptionen anbefales det at anvende dæmpningskoefficienterne fra Nord2000-metoden i 1/3-oktavbånd fra 25 Hz til 160 Hz for den i vejledningen anførte lufttemperatur og relativ luftfugtighed og ignorere luftabsorption under 25 Hz. 7

8 8

9 Summary and conclusions The simple calculation method for the A-weighted noise level in the present regulation of noise from wind turbines is based on the Nord2000 calculation method. In the method the A-weighted terrain correction is 1.5 db for wind turbines placed on land and 3 db for offshore wind turbines. A calculation method for the A-weighted low frequency noise should also be based on Nord2000 but the simple method cannot be used. The noise level would be underestimated if this method was used as the ground effect is larger in the low frequency range, and the terrain correction has to be frequency dependent. The purpose of this project has been to develop a simple calculation method of the A-weighted low frequency noise level for wind turbines placed on land or offshore. The aim has been to express the terrain corrections in one-third octave bands in a form that fits into the present regulation. The corrections have to cover wind turbine hub heights between 35 m and 180 m and relevant propagation distances. For wind turbines on land the intension has been to cover propagation distances from the minimum relevant distance to at least twice this distance. For offshore wind turbines the method has to cover larger distances. Based on the work in the project it is recommended to use the same terrain correction for wind turbines on land and for offshore wind turbines when the distance from a habitation to the coast is at least 200 m. Another terrain correction is used for offshore wind turbines if the habitation is close to the coast. Both terrain corrections are assumed to be independent of wind turbine height, propagation distance and of the wind speed and terrain roughness mentioned in the regulation. For habitations less than 200 m from the coast it is recommended to make an interpolation between the two models using the distance to the coast as interpolation parameter. In the project the accuracy of A-weighted low frequency noise levels indoors predicted by the simplified method is analyzed and quantified by comparison with noise level predicted by the Nord2000 method taking into account all propagation variables (source height, propagation distance, and wind speed and terrain roughness). The prediction of air absorption is recommended to be based on the Nord2000 attenuation rates in one-third octave bands from 25 Hz to 160 Hz for the air temperature and relative humidity defined in the regulation and to ignore air absorption below 25 Hz. 9

10 10

11 1 Indledning Den enkle beregningsmetode for det A-vægtede støjniveau i den nuværende bekendtgørelse om støj fra vindmøller [1] er baseret på Nord2000- beregningsmetoden [2]. Metodens udarbejdelse er beskrevet i [3] og [4]. I beregningsmetoden giver terrænet anledning til en A-vægtet korrektion på 1,5 db for landbaserede møller og 3 db for offshoremøller. En beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller bør også baseres på Nord2000- beregningsmetoden, men den simple metode kan ikke bruges. Virkningen af terrænet vil være større, så støjniveauet ville blive undervurderet, og det forventes, at korrektionen for terræn må være frekvensafhængig. Formålet med dette projekt har været at udarbejde en enkel beregningsmetode for både landbaserede vindmøller og for offshoremøller, som er anvendelig ved beregning af lavfrekvent støj, og som ikke kræver anvendelse af egentlig Nord2000-software. Ønsket har været at udtrykke terrænkorrektionerne som simple korrektioner i 1/3-oktavbånd, som i udformning passer til den eksisterende metode i bekendtgørelsen. Korrektionerne har skullet dække vindmøller med navhøjder fra ca. 35 m til omkring 180 m, hvilket betyder at den mindste, relevante afstand bliver m (4 gange totalhøjden). For landbaserede vindmøller har det været hensigten, at metoden skulle dække afstande fra den mindste, relevante afstand til mindst det dobbelte af denne afstand. For offshoremøller er større afstande relevante, og under udførelse af projektet blev det klart, at det er nødvendigt at skelne mellem boliger, som befinder sig i en vis afstand fra kystlinien (mindst 200 m), hvilket vil være den almindeligst forekommende situation, og boliger tæt på kystlinien. Da formålet har været at beregne A-vægtet lavfrekvent støj er det relevante frekvensområdet 10 Hz Hz (centerfrekvenser i 1/3-oktavbånd). Derudover har korrektionerne skulle dække vindhastigheder på omkring 6 og 8 m/s i 10 m højde og de i bekendtgørelsen omtalte ruhedslængder for forskellige terræntyper. 11

12 12

13 2 Fremgangsmåde Til brug for udarbejdelsen af en simplificeret metode er der udført en række beregninger med DELTA s Nord2000-referencesoftware skrevet i Matlabkode. Disse beregninger omfatter relevante vindmøllehøjder, beregningsafstande, vindhastigheder og terrænruheder. Vindmøllehøjderne omfatter navhøjder fra 35 m til 180 m, som i analysen er repræsenteret ved højderne vist i Tabel 1. Tabellen viser også de tilhørende mindste afstande til vindmøllen (4 gange totalhøjden). Tabel 1: Navhøjder og tilhørende mindste afstande i analysen Navhøjde (m) Mindste afstand (m) Beregningsafstandene omfatter afstande fra mindste afstand vist i Tabel 1 til op til 16 gange mindste afstand. Forholdet mellem de valgte beregningsafstande i analysen og mindste afstand er vist i Tabel 2. For landbaserede møller indgår kun afstande op til 4 gange mindste afstand i analysen. Tabellen viser også elevationsvinklen af vindmøllens nav set fra modtageren. I analysen afbildes resultaterne ofte som elevationsvinklen, idet en eventuel afhængighed af udbredelsesgeometrien forventes at være knyttet til denne parameter. 13

14 Tabel 2: Afstande anvendt i analysen og tilhørende elevationsvinkel af nav set fra modtagerpunkt Forhold mellem afstand og mindste afstand Navelevationsvinkel ( ) , ,8 3,6 4 2,6 5,7 1,8 8 1,3 11,3 0,9 16 0,6 Analysen omfatter derudover de i bekendtgørelsen relevante vindhastigheder 6 og 8 m/s og terrænruhederne 0,0001 m, 0,01 m, 0,05 m og 0,3 m. For offshoremøller omfatter analysen kun den mindste terrænruhed. For at kvantificere nøjagtigheden af det A-vægtede indendørs LF-støjniveau beregnet med en simplificeret beregningsmetode i forhold til beregning med Nord2000 direkte har der i analysen været anvendt et typisk vindmøllekildespektrum og en typisk forskel på støjniveau udendørs og indendørs i 1/3-oktavbånd fra 10 til 160 Hz. Det anvendte typiske A-vægtede kildespektrum, som er en middelværdi af 17 spektre målt af DELTA i [6], er vist i Figur 1. Den absolutte kildestyrke er uden betydning for analysen, idet den beregnede differens kun påvirkes af spektrets form. Figur 1: 17 forskellige spektre målt i [6] og middelværdi af disse (fed sort streg) A-vægtet kildestyrke (db) /3-oktav frekvensbånd (Hz) 14

15 Den anvendte typiske forskel mellem støjniveauet udendørs og indendørs i 1/3-oktavbånd fra 10 til 160 Hz stammer fra [3] og er defineret som den mindste niveauforskel for % af danske boliger. Den i analysen anvendte typiske forskel ses i Figur 2. Figur 2: Forskel mellem udendørs og indendørs støjniveau anvendt i analysen 20 Forskel mellem udendørs og indendørs støjniveau (db) /3-oktavbånd (Hz) Ved beregning af det A-vægtede LF-støjniveau både med den simplificerede og med Nord2000-metoden medtages virkningen af luftabsorptionen for 10 C lufttemperatur og 80 % relativ luftfugtighed efter Nord2000-metoden. Virkningen vil dog være begrænset i lavfrekvensområdet selv ved de store udbredelsesafstande.. 15

16 16

17 3 Landbaserede møller For landbaserede møller har formålet som nævnt i Afsnit 1 været at udarbejde en simplificeret metode, som kan dække afstande fra mindste relevante afstand til det dobbelte af denne. Terrænkorrektion i 1/3-oktavbånd fra 10 Hz til 160 Hz er derfor fundet som gennemsnittet af udbredelsesafstandene 1, 1,4 og 2 gange den mindste afstand samt af vindhastighederne og terrænruheder omtalt i Afsnit 2. Den fundne terrænkorrektion L G er vist i Tabel 3. Tabel 3: Terrænkorrektion L g for landbaserede møller Frekvens (Hz) L g (db) 10 6,00 12,5 5, , , ,43 31,5 5, , , , , , , ,03 For at undersøge nøjagtigheden af det A-vægtede indendørs LF-støjniveau beregnet med terrænkorrektionen vist i Tabel 3 i forhold til beregninger med Nord2000-metoden, som kan tage hensyn til udbredelsesgeometri og forskelle i vindhastighed og terrænruhed, er afstandsintervallet i analysen udvidet til op til 4 gange den mindste afstand for også at kunne kvantificere metodens nøjagtighed ved større afstande end det tilstræbte afstandsinterval. De beregnede A-vægtede spektre indendørs i forhold til det A-vægtede LFstøjniveau er for de 240 beregningstilfælde, der indgår i analysen, vist i Figur 3 (alle kombinationer af udbredelsesgeometri (30), vindhastighed (2) og terrænruhed (4)). Af figuren ses det, at LF-støjniveauet indendørs domineres af frekvensområdet Hz. Derudover viser figuren, at variationen i det beregnede indendørs spektrum er lille for de 240 beregningstilfælde. Største bidrag kommer fra 125 Hz frekvensbåndet, men da det totale A-vægtede LFstøjniveau er 7-8 db større end bidraget i dette frekvensbånd, indikerer det, at mindst 7-8 frekvensbånd bidrager væsentligt til det samlede støjniveau. 17

18 Figur 3: A-vægtet støjniveau indendørs i de enkelte frekvensbånd (givet ved båndnummer, 1 svarer til 10 Hz, 22 svarer til 160 Hz) i forhold til det A- vægtede LF-støjniveau -5 Støjniveau i bånd re. A-vægtet støjniveau Frekvensbåndnummer I analysen blev det undersøgt, hvor stor indflydelsen var af de meteorologiske variable som vindhastighed og terrænruheder, ved at bestemme den gennemsnitlige terrænkorrektion for hver af de otte kombinationer af vindhastighed og terrænruhed (hver især for de 18 udbredelsesgeometrier som indgår i Tabel 3). Figur 4 viser forskellen mellem disse otte terrænkorrektioner og terrænkorrektionen i den simplificerede metode (Tabel 3). Figuren viser en meget lille indflydelse af disse variable, så det kan konkluderes, at de største afvigelser skyldes variationer i de geometriske udbredelsesforhold (højde og afstand). Der vil derfor ikke være behov for i beregningsmetoden at tage højde for vindhastighed og terrænruhed. Figur 4: Afvigelser i terrænkorrektion ved variation i meteorologiske variable (vindhastighed og terrænruhed) i forhold værdierne i Tabel 3 1 Forskelle i forhold til simplificeret metode (db) /3-oktav frekvens u = 8 m/s, z0 = 0,0001 m u = 8 m/s, z0 = 0,01 m u = 8 m/s, z0 = 0,05 m u = 8 m/s, z0 = 0,3 m u = 6 m/s, z0 = 0,0001 m u = 6 m/s, z0 = 0,01 m u = 6 m/s, z0 = 0,05 m u = 6 m/s, z0 = 0,3 m Figur 5 viser forskellen i A-vægtet LF-støjniveau beregnet med den simplificerede metode og med Nord2000-metoden for elevationsvinkler mellem 10 og 2,6 (afstande fra 1 til 4 gange mindste afstand). Figuren viser, at den gennemsnitlige forskel er meget lille i afstandsintervallet fra mindste afstand til den dobbelte afstand (elevationsvinkel 5-10 ), og at den simplificerede metode giver et ca. 1 db højere LF-støjniveau ved fire gange 18

19 den mindste afstand (2,6 ). Figuren viser endvidere variationen i forskellene udtrykt ved to gange standardafvigelsen. Det ses, at variationsområdet kun udgør nogle få tiendedele db på hver side af gennemsnitsværdien. Figur 5: Gennemsnitlig forskel i A-vægtet LF-støjniveau indendørs for landbaserede møller beregnet med simplificeret metode og med Nord2000 som funktion af elevationsvinklen og variationsområdet vist som to gange spredningen (lodrette streger) 5 Forskel mellem simplificeret metode og Nord2000 (db) Elevationsvinkel ( ) 12 19

20 20

21 4 Offshoremøller For offshoremøller har formålet som nævnt i Afsnit 1 været at udarbejde en simplificeret metode, som kan dække større afstande end de afstande, der er relevante for landbaserede møller. I projektet er det valgt i analysen at dække afstande op til 16 gange den mindste afstand i forventning om, at møllerne ikke udgør et støjmæssigt problem ved større afstande. I første omgang blev terrænvirkningen bestemt under forudsætning af, at boligen befinder sig tæt på kystlinien. Herved vil lydudbredelsen udelukkende ske over vand. Terrænkorrektionen i 1/3-oktavbånd fra 10 Hz til 160 Hz er fundet som gennemsnittet af udbredelsesafstandene fra 1,4 til 8 gange den mindste afstand (elevationsvinkel 7 til 1,3 ) samt af vindhastighederne omtalt i Afsnit 2 (der er kun en terrænruhed). Dette afstandsinterval giver en nogenlunde konstant terrænkorrektion, mens terrænkorrektion vil mindskes (give lave støjniveauer) ved større afstande og ved den mindste afstand. Terrænkorrektionen L G er vist i Tabel 4. Tabel 4: Terrænkorrektion L g for offshoremøller og boliger tæt på kystlinien Frekvens (Hz) L g (db) 10 6,00 12,5 6, , , ,95 31,5 5, , , , , , , ,03 For at undersøge nøjagtigheden af det A-vægtede indendørs LF-støjniveau beregnet med terrænkorrektionen vist i Tabel 4 i forhold til beregninger med Nord2000-metoden er afstandsintervallet i analysen udvidet til 16 gange den mindste afstand. I analysen blev det undersøgt, hvor stor indflydelsen var af vindhastigheden (6 og 8 m/s), og som for de landbaserede møller kunne det konkluderes, at der ikke er behov for i beregningsmetoden at tage højde for vindhastigheden. 21

22 Figur 6 viser forskellen i A-vægtet LF-støjniveau for offshoremøller beregnet med den simplificerede metode og med Nord2000-metoden for elevationsvinkler mellem 10 og 0,6 (afstande fra 1 til 16 gange mindste afstand), når boligen er placeret tæt på kystlinien. Figuren viser, at den gennemsnitlige forskel er meget lille i afstandsintervallet fra 1,4 til 8 gange mindste afstand (elevationsvinkel 7-1,3 ), og at den simplificerede metode giver et 1,7 db højere LF-støjniveau ved 16 gange den mindste afstand (0,6 ) og et 0,7 db højere LF-støjniveau ved den mindste afstand (10 ). Figuren viser endvidere variationen i forskellene udtrykt ved to gange standardafvigelsen. Det ses, at variationsområdet kun udgør nogle få tiendedele db på hver side af gennemsnitsværdien op til 4 gange mindste afstand som fundet for landbaserede møller, men at variationsområdet stiger for større afstande og er 0,8 db ved 16 gange mindste afstand. Figur 6: Gennemsnitlig forskel i A-vægtet LF-støjniveau indendørs for offshoremøller og boliger tæt på kystlinien beregnet med simplificeret metode og med Nord2000 som funktion af elevationsvinklen og variationsområdet vist som to gange spredningen (lodrette streger) 5 Forskel mellem simplificeret metode og Nord2000 (db) Elevationsvinkel ( ) 12 Herefter blev terrænvirkningen bestemt under forudsætning af, at boligen befinder sig 200 m fra kystlinien. Den i almindelighed forekommende situation er, at boligerne befinder sig mindst 200 m fra kystlinien. Ligesom for de kystnære boliger blev terrænkorrektionen i 1/3-oktavbånd fra 10 Hz til 160 Hz bestemt som gennemsnittet af udbredelsesafstandene fra 1,4 til 8 gange den mindste afstand. Den herved fundne terrænkorrektion er vist i Figur 7. Figuren viser også terrænvirkningen for boliger med en placering ved tæt ved kystlinien fra Tabel 4 og terrænvirkningen for landbaserede møller fra Tabel 3. Umiddelbart kan det overraske, at terrænvirkningen er mindre for offshoremøller, hvor kun den sidste del af udbredelsen sker over land, end for landbaserede møller, hvor hele udbredelsen sker over land. Det skyldes, at afstandsintervallet ved optimering af terrænvirkningen for offshore og landbaserede møller ikke er det samme. Optimeres terrænvirkningen for offshoremøller med boliger 200 m fra kystlinien i stedet for det samme afstandsinterval, som er anvendt for landbaserede møller (1 til 2 gange mindste afstand), er der kun meget små forskelle mellem beregnede terrænvirkning og terrænvirkningen for landbaserede møller. Det kan derfor konkluderes, at mindst 200 m land mellem bolig og kyst betyder, at 22

23 terrænvirkningen stort set er den samme for offshoremøller og landbaserede møller. Anvendes den fundne terrænvirkning for offshoremøller vist i Figur 7, giver dette anledning til lavere støjniveauer end beregnet for landbaserede møller i samme afstand (ca. 1 db) og for afstande op til 2 gange den mindste afstand vil den simplificerede metode undervurdere støjniveauet med omkring 1 db. For at udgå dette og for at få en simplere metode anbefales det, at terrænkorrektionen for landbaserede møller også anvendes for offshoremøller, hvor boligerne ligger mindst 200 m fra kystlinien. Figur 7: Gennemsnitlig terrænvirkning L g i 1/3-oktavbånd fra 1,4 til 8 gange mindste afstand for offshore møller med boliger 200 m fra kystlinien og placeret tæt på kystlinien samt terrænvirkning for landbaserede møller fra Tabel Terrænvirkning (db) /3-oktav frekvens Offshore, boliger 200 m fra kystlinien Offshore, kystnære boliger Landbaseret Hvis terrænkorrektionen for landbaserede møller også anvendes for offshoremøller, hvor boligerne ligger mindst 200 m fra kystlinien, viser Figur 8 forskellen i A-vægtet LF-støjniveau indendørs for offshoremøller, når boligen er mindst 200 m fra kystlinien, beregnet med den simplificerede metode og med Nord2000-metoden for elevationsvinkler mellem 10 og 0,6 (afstande fra 1 til 16 gange mindste afstand). Figuren viser, at den gennemsnitlige forskel er lille i afstandsintervallet op til 4 gange den mindste afstand (elevationsvinkel 3,6 ) og ca. den samme som set for landbaserede møller. For stigende afstande optræder en stigende overestimering af støjniveauet med den simplificerede metode. Figuren viser endvidere variationen i forskellene udtrykt ved to gange standardafvigelsen. Det ses som tidligere, at variationsområdet kun udgør nogle få tiendedele db på hver side af gennemsnitsværdien ved de mindre afstande, men at variationsområdet stiger med stigende afstand over 4 gange mindste afstand men forbliver dog mindre end 1 db i alle afstande. 23

24 Figur 8: Gennemsnitlig forskel i A-vægtet LF-støjniveau indendørs for offshoremøller og boliger beliggende mindst 200 m fra kystlinien beregnet med simplificeret metode og med Nord2000 som funktion af elevationsvinklen og variationsområdet vist som to gange spredningen (lodrette streger) 5 Forskel mellem simplificeret metode og Nord2000 (db) Elevationsvinkel ( ) Da variationsområdet i hele afstandsintervallet er forholdsmæssigt beskedent (inden for ca. 1 db) for offshoremøller, både når boliger er placeret tæt på kysten (Figur 6), og når boligen er placeret mindst 200 m fra kysten (Figur 8), kan nøjagtigheden i begge modeller forbedres ved over en given afstand at tilføje en frekvensuafhængig korrektion til terrænvirkningen, som er en funktion af elevationsvinklen. Denne korrektion vil være en simpel tabel med de i figurerne viste afvigelser. Det anbefales dog ikke at medtage sådan en korrektion, da det vil resultere i en mere kompliceret model, og da overvurderingen vil ske med stigende afstand, hvor der alt andet lige forventes stigende usikkerhed på støjniveauerne. På denne baggrund vurderes det, at den simple, konservative model er at foretrække. Overgangen mellem terrænvirkningen for boliger tæt på kysten og i afstanden 200 m har ikke været undersøgt. Hvis der ønskes en overgang uden diskontinuitet anbefales det, at der interpoleres mellem værdierne de to terrænvirkningstabeller (Tabel 3 og Tabel 4) med anvendelse af afstanden til kysten som interpolationsparameter. Dette vurderes ikke at undervurdere terrænvirkningen

25 5 Luftabsorption I de fleste tilfælde vil luftabsorption kunne ignoreres ved beregning af LFstøjniveauet, men specielt for offshoremøller vides det ikke med sikkerhed, hvor store afstande der kan blive relevante. Analysen omfatter for de højeste møller afstande helt op til 16 km. Ved en afstand på 10 km vil luftabsorptionen eksempelvis udgøre 5,5 db ved 160 Hz ved den lufttemperatur og relativ luftfugtighed, der forudsættes i bekendtgørelsen (10 C og 80 %), så det kan ikke helt udelukkes, at luftabsorptionen kan få en indflydelse på det beregnede LF-støjniveau. Det anbefales at anvende dæmpningskoefficienterne fra Nord2000-metoden i frekvensområdet 25 Hz til 160 Hz og ignorere luftabsorption under 25 Hz som vist i Tabel 5. Tabel 5: Luftabsorptionskoefficienter i db/m ved en relativ luftfugtighed på 80 % og en lufttemperatur på 10 C i 1/3-oktavbånd fra 10 til 160 Hz Frekvens (Hz) i db/m , , ,5 0, , , , , , , ,

26 26

27 6 Konklusion Det anbefales at anvende terrænvirkningen vist i Tabel 3 for landbaserede møller og for offshoremøller, hvor afstanden mellem bolig og kystlinie er mindst 200 m. Det anbefales at anvende terrænvirkningen vist i Tabel 4 for offshoremøller, hvor boligerne er beliggende tæt på kystlinien. For andre boliger beliggende mindre end 200 m fra kystlinien anbefales det at interpolere mellem værdierne de to terrænvirkningstabeller med anvendelse af afstanden til kysten som interpolationsparameter. Nøjagtigheden i begge modeller kan forbedres ved over en given afstand at tilføje en frekvensuafhængig korrektion til terrænvirkningen, som er en funktion af elevationsvinklen. Det anbefales dog ikke at medtage sådan en korrektion, da det vil resultere i en mere kompliceret model, og da overvurderingen vil ske med stigende afstand, hvor der alt andet lige forventes stigende usikkerhed på støjniveauerne. På denne baggrund vurderes det, at den simple, konservative model er at foretrække. Det anbefales at anvende dæmpningskoefficienterne vist i Tabel 5 til bestemmelse af luftabsorptionen, selv om denne i de fleste tilfælde må antages at være af mindre betydning for LF-støjniveauet. 27

28 28

29 7 Referencer [1] Miljøstyrelsen, Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr af 14. december 2006 [2] B. Plovsing, Proposal for Nordtest Method: Nord2000 Prediction of Outdoor Sound Propagation, DELTA Report AV 1106/07, revised 10. jan 2010 [3] Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger, Udbredelse af støj fra vindmøller, Teknisk Notat RL 45/05, 2005 [4] Miljøstyrelsen, Noise from offshore wind turbines, Environmental Project no. 1016, 2005 [5] D. Hoffmeyer og J. Jakobsen, Sound insulation of dwellings at low frequencies, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 2010 [6] K. D. Madsen and T. H. Pedersen, Low frequency noise from large wind turbines. Final report, DELTA Report AV 1272/10,

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Report. Test Cases for Railway Noise Nord2000 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER. Version 5 March 2014 Birger Plovsing

Report. Test Cases for Railway Noise Nord2000 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER. Version 5 March 2014 Birger Plovsing DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk Report 5 March 2014 BP/ilk J. nr.: RL 4/14 Test Cases for Railway Noise Nord2000 Version 5 March

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 9/09 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse. KVA Diesel Borrisvej

Læs mere

Vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Vejledning om måling af støj fra vejtrafik Vejledning om måling af støj fra vejtrafik Rapport 238 2002 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 41 33 33 Fax.: 33 15 63 35 Titel Vejledning om måling af støj fra

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

15. sammenlignende støjmåling

15. sammenlignende støjmåling 15. sammenlignende støjmåling 270 315 0 2 1 0-1 -2-3 -4 45 90 225 135 180 Rapport nr. 18 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Udøvende institution:

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll Hvordan opnås et godt indeklima i lavenergiboliger? Temamøde 28. September Aalborg Universitet Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v., Rambøll Hvad er støj Rumakustik og bygningsakustik Krav

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 14/12 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2008-1

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2008-1 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Ny Viden 2008-1 Udøvende institution:

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-5114-00048 Ref. ALG/JJ Den 23. december 2011 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udkastet til ændring af bekendtgørelsen om

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Baggrundsrapporter og notater. til. Forsøgsvindmøller ved Kappel på Vestlolland

Baggrundsrapporter og notater. til. Forsøgsvindmøller ved Kappel på Vestlolland Baggrundsrapporter og notater til Forsøgsvindmøller ved Kappel på Vestlolland Indholdsfortegnelse: - Ekstra Notat fra Orbicom, juni 2009. - Risikovurdering ifm. Opsætning af nye vindmøller ved Kappel,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Anvendelse af kildedata til bygge- og anlægsstøj Orientering nr. 48 OWN/JEL/CB/ilk 7. november 2013 Byggepladsstøj reguleres af kommunerne Katalogdata er et alternativ til

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Mols-Linien A/S. Ny hurtigfærge Ekstern Støj. Marts 2012. Rapportnr. 12.3380 vers. 4. Projektnr.: 11.450491 Kunde

Mols-Linien A/S. Ny hurtigfærge Ekstern Støj. Marts 2012. Rapportnr. 12.3380 vers. 4. Projektnr.: 11.450491 Kunde Ny hurtigfærge Ekstern Støj Marts 2012 Rapportnr. 12.3380 vers. 4 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen Revision Version Dato Kommentarer 1 02

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2011-1. Udøvende institution:

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2011-1. Udøvende institution: Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 Telefax: +45 72 19 00 01 www.referencelaboratoriet.dk Teknisk Notat Ny Viden 2011-1 Titel Ny Viden 2011-1 Journal nr.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret :

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne.

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne. LÆGEFAGLIG UNDREN Lad mig understrege fra starten, at jeg godt kan lide vindmøller. Jeg har ofte nydt synet af dem, mens jeg kørte rundt i det danske landskab og har aldrig (tidligere) kunnet forstå folks

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Titel: Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Redaktion: DELTA

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2006-2

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2006-2 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Ny Viden 2006-2 Udøvende institution:

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FDB Analyse Lars Aarup Analysechef la@fdb.dk Mobil: 30 91 92 66 Erhard Nielsen Analytiker en@fdb.dk Mobil: 30 91 92 59 Thomas S. Pedersen Presse- og analysemedarbejder

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer.

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer. Fra: valter [vz-consult@outlook.dk] Til: Karsten Jakobsen [kajak@frederikssund.dk] Sendt dato: 27-07-2015 20:55 Modtaget Dato: 27-07-2015 20:55 Vedrørende: Sag Tørslevvej 63. Hej Karsten Jakobsen. Til

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-02

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten We help ideas meet the real world Teknisk Notat Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006 Rekvirent: Jyllands-Posten Side 1 af 7 30. august 2007 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Hvad er en OTDR Backscattered lys Pulse input Hvad er en OTDR? En OTDR er et instrument, der analyserer lys tabet i en optisk fiber og benyttes til at

Læs mere

Case: Kopenhagen Fur

Case: Kopenhagen Fur indoordesign Case: Kopenhagen Fur Case: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Case: MLA-Gruppen Case: Mærsk Case: Komfo Case: DSB Case: Eitzen Chemicals Case: Endemol Case: Tivoli Case: Københavns Universitet

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere