Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA"

Transkript

1 Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING 11 2 FREMGANGSMÅDE 13 3 LANDBASEREDE MØLLER 17 4 OFFSHOREMØLLER 21 5 LUFTABSORPTION 25 6 KONKLUSION 27 7 REFERENCER 29 3

4 4

5 Forord Miljøstyrelsen har iværksat en revision af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, så der fastsættes grænser også for den lavfrekvente støj fra møller. Bekendtgørelsen skal også foreskrive en entydig og operationel metode til at beregne den lavfrekvente støj. Derfor har Miljøstyrelsen bedt DELTA om at undersøge, om der kan udarbejdes en enkel beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller baseret på Nord2000, som ikke kræver anvendelse af egentlig Nord2000- software. Så vidt muligt skal terrænkorrektionerne udtrykkes som simple korrektioner pr. oktavbånd eller 1/3-oktavbånd, og metoden skal være gyldig i et afstandsområde der strækker sig fra minimumsafstanden til vindmøller (4 gange totalhøjden) til mindst den dobbelte afstand. For offshore vindmøller er der tale om længere afstande. Rapporten her dokumenterer de undersøgelser, som DELTA har gennemført og de opnåede resultater. Rapporten giver anbefalinger om terrænkorrektioner for vindmøller placeret henholdsvis på land og på havet, og anbefaler desuden værdier for luftabsorptionen. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Den enkle beregningsmetode for det A-vægtede støjniveau i den nuværende bekendtgørelse om støj fra vindmøller er baseret på Nord2000- beregningsmetoden. I beregningsmetoden giver terrænet anledning til en A- vægtet korrektion på 1,5 db for landbaserede møller og 3 db for offshoremøller. En beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller bør også baseres på Nord2000-beregningsmetoden, men den simple metode kan ikke bruges. Støjniveauet ville blive undervurderet, hvis denne metode anvendes, idet virkningen af terrænet er større i lavfrekvensområdet, og terrænkorrektionen må være frekvensafhængig. Formålet med dette projekt har været at udarbejde en enkel beregningsmetode for både landbaserede vindmøller og for offshoremøller, som er anvendelig ved beregning af lavfrekvent støj, og som ikke kræver anvendelse af egentlig Nord2000-software. Ønsket har været at udtrykke terrænkorrektionerne som simple korrektioner i 1/3-oktavbånd, som i udformning passer til den eksisterende metode i bekendtgørelsen. Korrektionerne har skullet dække vindmøller med navhøjder fra ca. 35 m til omkring 180 m og relevante udbredelsesafstande. For landbaserede vindmøller har det været hensigten, at metoden skulle dække afstande fra den mindste, relevante afstand til mindst det dobbelte af denne afstand. For offshoremøller skulle metoden dække større afstande. På baggrund af projektarbejdet anbefales anvendt samme model for terrænvirkningen for landbaserede møller og for offshoremøller, hvor afstanden mellem bolig og kystlinie er mindst 200 m, og en anden model for terrænvirkningen for offshoremøller, hvor boligerne er beliggende tæt på kystlinien. I begge modeller regnes terrænvirkningen at være uafhængig af møllehøjden og udbredelsesafstanden samt af de i vejledningen omtalte vindhastigheder og terrænruheder. For boliger beliggende mindre end 200 m fra kystlinien anbefales det at interpolere mellem værdierne de to terrænvirkningstabeller med anvendelse af afstanden til kysten som interpolationsparameter. I projektet belyses nøjagtigheden af den anbefalede metode til beregning af det indendørs A-vægtede lavfrensstøjniveau i forhold til beregninger med Nord2000-metoden, hvor der tages hensyn til de faktiske udbredelsesforhold (møllehøjde, udbredelsesafstand, vindhastighed og terrænruhed). Ved bestemmelse af luftabsorptionen anbefales det at anvende dæmpningskoefficienterne fra Nord2000-metoden i 1/3-oktavbånd fra 25 Hz til 160 Hz for den i vejledningen anførte lufttemperatur og relativ luftfugtighed og ignorere luftabsorption under 25 Hz. 7

8 8

9 Summary and conclusions The simple calculation method for the A-weighted noise level in the present regulation of noise from wind turbines is based on the Nord2000 calculation method. In the method the A-weighted terrain correction is 1.5 db for wind turbines placed on land and 3 db for offshore wind turbines. A calculation method for the A-weighted low frequency noise should also be based on Nord2000 but the simple method cannot be used. The noise level would be underestimated if this method was used as the ground effect is larger in the low frequency range, and the terrain correction has to be frequency dependent. The purpose of this project has been to develop a simple calculation method of the A-weighted low frequency noise level for wind turbines placed on land or offshore. The aim has been to express the terrain corrections in one-third octave bands in a form that fits into the present regulation. The corrections have to cover wind turbine hub heights between 35 m and 180 m and relevant propagation distances. For wind turbines on land the intension has been to cover propagation distances from the minimum relevant distance to at least twice this distance. For offshore wind turbines the method has to cover larger distances. Based on the work in the project it is recommended to use the same terrain correction for wind turbines on land and for offshore wind turbines when the distance from a habitation to the coast is at least 200 m. Another terrain correction is used for offshore wind turbines if the habitation is close to the coast. Both terrain corrections are assumed to be independent of wind turbine height, propagation distance and of the wind speed and terrain roughness mentioned in the regulation. For habitations less than 200 m from the coast it is recommended to make an interpolation between the two models using the distance to the coast as interpolation parameter. In the project the accuracy of A-weighted low frequency noise levels indoors predicted by the simplified method is analyzed and quantified by comparison with noise level predicted by the Nord2000 method taking into account all propagation variables (source height, propagation distance, and wind speed and terrain roughness). The prediction of air absorption is recommended to be based on the Nord2000 attenuation rates in one-third octave bands from 25 Hz to 160 Hz for the air temperature and relative humidity defined in the regulation and to ignore air absorption below 25 Hz. 9

10 10

11 1 Indledning Den enkle beregningsmetode for det A-vægtede støjniveau i den nuværende bekendtgørelse om støj fra vindmøller [1] er baseret på Nord2000- beregningsmetoden [2]. Metodens udarbejdelse er beskrevet i [3] og [4]. I beregningsmetoden giver terrænet anledning til en A-vægtet korrektion på 1,5 db for landbaserede møller og 3 db for offshoremøller. En beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller bør også baseres på Nord2000- beregningsmetoden, men den simple metode kan ikke bruges. Virkningen af terrænet vil være større, så støjniveauet ville blive undervurderet, og det forventes, at korrektionen for terræn må være frekvensafhængig. Formålet med dette projekt har været at udarbejde en enkel beregningsmetode for både landbaserede vindmøller og for offshoremøller, som er anvendelig ved beregning af lavfrekvent støj, og som ikke kræver anvendelse af egentlig Nord2000-software. Ønsket har været at udtrykke terrænkorrektionerne som simple korrektioner i 1/3-oktavbånd, som i udformning passer til den eksisterende metode i bekendtgørelsen. Korrektionerne har skullet dække vindmøller med navhøjder fra ca. 35 m til omkring 180 m, hvilket betyder at den mindste, relevante afstand bliver m (4 gange totalhøjden). For landbaserede vindmøller har det været hensigten, at metoden skulle dække afstande fra den mindste, relevante afstand til mindst det dobbelte af denne afstand. For offshoremøller er større afstande relevante, og under udførelse af projektet blev det klart, at det er nødvendigt at skelne mellem boliger, som befinder sig i en vis afstand fra kystlinien (mindst 200 m), hvilket vil være den almindeligst forekommende situation, og boliger tæt på kystlinien. Da formålet har været at beregne A-vægtet lavfrekvent støj er det relevante frekvensområdet 10 Hz Hz (centerfrekvenser i 1/3-oktavbånd). Derudover har korrektionerne skulle dække vindhastigheder på omkring 6 og 8 m/s i 10 m højde og de i bekendtgørelsen omtalte ruhedslængder for forskellige terræntyper. 11

12 12

13 2 Fremgangsmåde Til brug for udarbejdelsen af en simplificeret metode er der udført en række beregninger med DELTA s Nord2000-referencesoftware skrevet i Matlabkode. Disse beregninger omfatter relevante vindmøllehøjder, beregningsafstande, vindhastigheder og terrænruheder. Vindmøllehøjderne omfatter navhøjder fra 35 m til 180 m, som i analysen er repræsenteret ved højderne vist i Tabel 1. Tabellen viser også de tilhørende mindste afstande til vindmøllen (4 gange totalhøjden). Tabel 1: Navhøjder og tilhørende mindste afstande i analysen Navhøjde (m) Mindste afstand (m) Beregningsafstandene omfatter afstande fra mindste afstand vist i Tabel 1 til op til 16 gange mindste afstand. Forholdet mellem de valgte beregningsafstande i analysen og mindste afstand er vist i Tabel 2. For landbaserede møller indgår kun afstande op til 4 gange mindste afstand i analysen. Tabellen viser også elevationsvinklen af vindmøllens nav set fra modtageren. I analysen afbildes resultaterne ofte som elevationsvinklen, idet en eventuel afhængighed af udbredelsesgeometrien forventes at være knyttet til denne parameter. 13

14 Tabel 2: Afstande anvendt i analysen og tilhørende elevationsvinkel af nav set fra modtagerpunkt Forhold mellem afstand og mindste afstand Navelevationsvinkel ( ) , ,8 3,6 4 2,6 5,7 1,8 8 1,3 11,3 0,9 16 0,6 Analysen omfatter derudover de i bekendtgørelsen relevante vindhastigheder 6 og 8 m/s og terrænruhederne 0,0001 m, 0,01 m, 0,05 m og 0,3 m. For offshoremøller omfatter analysen kun den mindste terrænruhed. For at kvantificere nøjagtigheden af det A-vægtede indendørs LF-støjniveau beregnet med en simplificeret beregningsmetode i forhold til beregning med Nord2000 direkte har der i analysen været anvendt et typisk vindmøllekildespektrum og en typisk forskel på støjniveau udendørs og indendørs i 1/3-oktavbånd fra 10 til 160 Hz. Det anvendte typiske A-vægtede kildespektrum, som er en middelværdi af 17 spektre målt af DELTA i [6], er vist i Figur 1. Den absolutte kildestyrke er uden betydning for analysen, idet den beregnede differens kun påvirkes af spektrets form. Figur 1: 17 forskellige spektre målt i [6] og middelværdi af disse (fed sort streg) A-vægtet kildestyrke (db) /3-oktav frekvensbånd (Hz) 14

15 Den anvendte typiske forskel mellem støjniveauet udendørs og indendørs i 1/3-oktavbånd fra 10 til 160 Hz stammer fra [3] og er defineret som den mindste niveauforskel for % af danske boliger. Den i analysen anvendte typiske forskel ses i Figur 2. Figur 2: Forskel mellem udendørs og indendørs støjniveau anvendt i analysen 20 Forskel mellem udendørs og indendørs støjniveau (db) /3-oktavbånd (Hz) Ved beregning af det A-vægtede LF-støjniveau både med den simplificerede og med Nord2000-metoden medtages virkningen af luftabsorptionen for 10 C lufttemperatur og 80 % relativ luftfugtighed efter Nord2000-metoden. Virkningen vil dog være begrænset i lavfrekvensområdet selv ved de store udbredelsesafstande.. 15

16 16

17 3 Landbaserede møller For landbaserede møller har formålet som nævnt i Afsnit 1 været at udarbejde en simplificeret metode, som kan dække afstande fra mindste relevante afstand til det dobbelte af denne. Terrænkorrektion i 1/3-oktavbånd fra 10 Hz til 160 Hz er derfor fundet som gennemsnittet af udbredelsesafstandene 1, 1,4 og 2 gange den mindste afstand samt af vindhastighederne og terrænruheder omtalt i Afsnit 2. Den fundne terrænkorrektion L G er vist i Tabel 3. Tabel 3: Terrænkorrektion L g for landbaserede møller Frekvens (Hz) L g (db) 10 6,00 12,5 5, , , ,43 31,5 5, , , , , , , ,03 For at undersøge nøjagtigheden af det A-vægtede indendørs LF-støjniveau beregnet med terrænkorrektionen vist i Tabel 3 i forhold til beregninger med Nord2000-metoden, som kan tage hensyn til udbredelsesgeometri og forskelle i vindhastighed og terrænruhed, er afstandsintervallet i analysen udvidet til op til 4 gange den mindste afstand for også at kunne kvantificere metodens nøjagtighed ved større afstande end det tilstræbte afstandsinterval. De beregnede A-vægtede spektre indendørs i forhold til det A-vægtede LFstøjniveau er for de 240 beregningstilfælde, der indgår i analysen, vist i Figur 3 (alle kombinationer af udbredelsesgeometri (30), vindhastighed (2) og terrænruhed (4)). Af figuren ses det, at LF-støjniveauet indendørs domineres af frekvensområdet Hz. Derudover viser figuren, at variationen i det beregnede indendørs spektrum er lille for de 240 beregningstilfælde. Største bidrag kommer fra 125 Hz frekvensbåndet, men da det totale A-vægtede LFstøjniveau er 7-8 db større end bidraget i dette frekvensbånd, indikerer det, at mindst 7-8 frekvensbånd bidrager væsentligt til det samlede støjniveau. 17

18 Figur 3: A-vægtet støjniveau indendørs i de enkelte frekvensbånd (givet ved båndnummer, 1 svarer til 10 Hz, 22 svarer til 160 Hz) i forhold til det A- vægtede LF-støjniveau -5 Støjniveau i bånd re. A-vægtet støjniveau Frekvensbåndnummer I analysen blev det undersøgt, hvor stor indflydelsen var af de meteorologiske variable som vindhastighed og terrænruheder, ved at bestemme den gennemsnitlige terrænkorrektion for hver af de otte kombinationer af vindhastighed og terrænruhed (hver især for de 18 udbredelsesgeometrier som indgår i Tabel 3). Figur 4 viser forskellen mellem disse otte terrænkorrektioner og terrænkorrektionen i den simplificerede metode (Tabel 3). Figuren viser en meget lille indflydelse af disse variable, så det kan konkluderes, at de største afvigelser skyldes variationer i de geometriske udbredelsesforhold (højde og afstand). Der vil derfor ikke være behov for i beregningsmetoden at tage højde for vindhastighed og terrænruhed. Figur 4: Afvigelser i terrænkorrektion ved variation i meteorologiske variable (vindhastighed og terrænruhed) i forhold værdierne i Tabel 3 1 Forskelle i forhold til simplificeret metode (db) /3-oktav frekvens u = 8 m/s, z0 = 0,0001 m u = 8 m/s, z0 = 0,01 m u = 8 m/s, z0 = 0,05 m u = 8 m/s, z0 = 0,3 m u = 6 m/s, z0 = 0,0001 m u = 6 m/s, z0 = 0,01 m u = 6 m/s, z0 = 0,05 m u = 6 m/s, z0 = 0,3 m Figur 5 viser forskellen i A-vægtet LF-støjniveau beregnet med den simplificerede metode og med Nord2000-metoden for elevationsvinkler mellem 10 og 2,6 (afstande fra 1 til 4 gange mindste afstand). Figuren viser, at den gennemsnitlige forskel er meget lille i afstandsintervallet fra mindste afstand til den dobbelte afstand (elevationsvinkel 5-10 ), og at den simplificerede metode giver et ca. 1 db højere LF-støjniveau ved fire gange 18

19 den mindste afstand (2,6 ). Figuren viser endvidere variationen i forskellene udtrykt ved to gange standardafvigelsen. Det ses, at variationsområdet kun udgør nogle få tiendedele db på hver side af gennemsnitsværdien. Figur 5: Gennemsnitlig forskel i A-vægtet LF-støjniveau indendørs for landbaserede møller beregnet med simplificeret metode og med Nord2000 som funktion af elevationsvinklen og variationsområdet vist som to gange spredningen (lodrette streger) 5 Forskel mellem simplificeret metode og Nord2000 (db) Elevationsvinkel ( ) 12 19

20 20

21 4 Offshoremøller For offshoremøller har formålet som nævnt i Afsnit 1 været at udarbejde en simplificeret metode, som kan dække større afstande end de afstande, der er relevante for landbaserede møller. I projektet er det valgt i analysen at dække afstande op til 16 gange den mindste afstand i forventning om, at møllerne ikke udgør et støjmæssigt problem ved større afstande. I første omgang blev terrænvirkningen bestemt under forudsætning af, at boligen befinder sig tæt på kystlinien. Herved vil lydudbredelsen udelukkende ske over vand. Terrænkorrektionen i 1/3-oktavbånd fra 10 Hz til 160 Hz er fundet som gennemsnittet af udbredelsesafstandene fra 1,4 til 8 gange den mindste afstand (elevationsvinkel 7 til 1,3 ) samt af vindhastighederne omtalt i Afsnit 2 (der er kun en terrænruhed). Dette afstandsinterval giver en nogenlunde konstant terrænkorrektion, mens terrænkorrektion vil mindskes (give lave støjniveauer) ved større afstande og ved den mindste afstand. Terrænkorrektionen L G er vist i Tabel 4. Tabel 4: Terrænkorrektion L g for offshoremøller og boliger tæt på kystlinien Frekvens (Hz) L g (db) 10 6,00 12,5 6, , , ,95 31,5 5, , , , , , , ,03 For at undersøge nøjagtigheden af det A-vægtede indendørs LF-støjniveau beregnet med terrænkorrektionen vist i Tabel 4 i forhold til beregninger med Nord2000-metoden er afstandsintervallet i analysen udvidet til 16 gange den mindste afstand. I analysen blev det undersøgt, hvor stor indflydelsen var af vindhastigheden (6 og 8 m/s), og som for de landbaserede møller kunne det konkluderes, at der ikke er behov for i beregningsmetoden at tage højde for vindhastigheden. 21

22 Figur 6 viser forskellen i A-vægtet LF-støjniveau for offshoremøller beregnet med den simplificerede metode og med Nord2000-metoden for elevationsvinkler mellem 10 og 0,6 (afstande fra 1 til 16 gange mindste afstand), når boligen er placeret tæt på kystlinien. Figuren viser, at den gennemsnitlige forskel er meget lille i afstandsintervallet fra 1,4 til 8 gange mindste afstand (elevationsvinkel 7-1,3 ), og at den simplificerede metode giver et 1,7 db højere LF-støjniveau ved 16 gange den mindste afstand (0,6 ) og et 0,7 db højere LF-støjniveau ved den mindste afstand (10 ). Figuren viser endvidere variationen i forskellene udtrykt ved to gange standardafvigelsen. Det ses, at variationsområdet kun udgør nogle få tiendedele db på hver side af gennemsnitsværdien op til 4 gange mindste afstand som fundet for landbaserede møller, men at variationsområdet stiger for større afstande og er 0,8 db ved 16 gange mindste afstand. Figur 6: Gennemsnitlig forskel i A-vægtet LF-støjniveau indendørs for offshoremøller og boliger tæt på kystlinien beregnet med simplificeret metode og med Nord2000 som funktion af elevationsvinklen og variationsområdet vist som to gange spredningen (lodrette streger) 5 Forskel mellem simplificeret metode og Nord2000 (db) Elevationsvinkel ( ) 12 Herefter blev terrænvirkningen bestemt under forudsætning af, at boligen befinder sig 200 m fra kystlinien. Den i almindelighed forekommende situation er, at boligerne befinder sig mindst 200 m fra kystlinien. Ligesom for de kystnære boliger blev terrænkorrektionen i 1/3-oktavbånd fra 10 Hz til 160 Hz bestemt som gennemsnittet af udbredelsesafstandene fra 1,4 til 8 gange den mindste afstand. Den herved fundne terrænkorrektion er vist i Figur 7. Figuren viser også terrænvirkningen for boliger med en placering ved tæt ved kystlinien fra Tabel 4 og terrænvirkningen for landbaserede møller fra Tabel 3. Umiddelbart kan det overraske, at terrænvirkningen er mindre for offshoremøller, hvor kun den sidste del af udbredelsen sker over land, end for landbaserede møller, hvor hele udbredelsen sker over land. Det skyldes, at afstandsintervallet ved optimering af terrænvirkningen for offshore og landbaserede møller ikke er det samme. Optimeres terrænvirkningen for offshoremøller med boliger 200 m fra kystlinien i stedet for det samme afstandsinterval, som er anvendt for landbaserede møller (1 til 2 gange mindste afstand), er der kun meget små forskelle mellem beregnede terrænvirkning og terrænvirkningen for landbaserede møller. Det kan derfor konkluderes, at mindst 200 m land mellem bolig og kyst betyder, at 22

23 terrænvirkningen stort set er den samme for offshoremøller og landbaserede møller. Anvendes den fundne terrænvirkning for offshoremøller vist i Figur 7, giver dette anledning til lavere støjniveauer end beregnet for landbaserede møller i samme afstand (ca. 1 db) og for afstande op til 2 gange den mindste afstand vil den simplificerede metode undervurdere støjniveauet med omkring 1 db. For at udgå dette og for at få en simplere metode anbefales det, at terrænkorrektionen for landbaserede møller også anvendes for offshoremøller, hvor boligerne ligger mindst 200 m fra kystlinien. Figur 7: Gennemsnitlig terrænvirkning L g i 1/3-oktavbånd fra 1,4 til 8 gange mindste afstand for offshore møller med boliger 200 m fra kystlinien og placeret tæt på kystlinien samt terrænvirkning for landbaserede møller fra Tabel Terrænvirkning (db) /3-oktav frekvens Offshore, boliger 200 m fra kystlinien Offshore, kystnære boliger Landbaseret Hvis terrænkorrektionen for landbaserede møller også anvendes for offshoremøller, hvor boligerne ligger mindst 200 m fra kystlinien, viser Figur 8 forskellen i A-vægtet LF-støjniveau indendørs for offshoremøller, når boligen er mindst 200 m fra kystlinien, beregnet med den simplificerede metode og med Nord2000-metoden for elevationsvinkler mellem 10 og 0,6 (afstande fra 1 til 16 gange mindste afstand). Figuren viser, at den gennemsnitlige forskel er lille i afstandsintervallet op til 4 gange den mindste afstand (elevationsvinkel 3,6 ) og ca. den samme som set for landbaserede møller. For stigende afstande optræder en stigende overestimering af støjniveauet med den simplificerede metode. Figuren viser endvidere variationen i forskellene udtrykt ved to gange standardafvigelsen. Det ses som tidligere, at variationsområdet kun udgør nogle få tiendedele db på hver side af gennemsnitsværdien ved de mindre afstande, men at variationsområdet stiger med stigende afstand over 4 gange mindste afstand men forbliver dog mindre end 1 db i alle afstande. 23

24 Figur 8: Gennemsnitlig forskel i A-vægtet LF-støjniveau indendørs for offshoremøller og boliger beliggende mindst 200 m fra kystlinien beregnet med simplificeret metode og med Nord2000 som funktion af elevationsvinklen og variationsområdet vist som to gange spredningen (lodrette streger) 5 Forskel mellem simplificeret metode og Nord2000 (db) Elevationsvinkel ( ) Da variationsområdet i hele afstandsintervallet er forholdsmæssigt beskedent (inden for ca. 1 db) for offshoremøller, både når boliger er placeret tæt på kysten (Figur 6), og når boligen er placeret mindst 200 m fra kysten (Figur 8), kan nøjagtigheden i begge modeller forbedres ved over en given afstand at tilføje en frekvensuafhængig korrektion til terrænvirkningen, som er en funktion af elevationsvinklen. Denne korrektion vil være en simpel tabel med de i figurerne viste afvigelser. Det anbefales dog ikke at medtage sådan en korrektion, da det vil resultere i en mere kompliceret model, og da overvurderingen vil ske med stigende afstand, hvor der alt andet lige forventes stigende usikkerhed på støjniveauerne. På denne baggrund vurderes det, at den simple, konservative model er at foretrække. Overgangen mellem terrænvirkningen for boliger tæt på kysten og i afstanden 200 m har ikke været undersøgt. Hvis der ønskes en overgang uden diskontinuitet anbefales det, at der interpoleres mellem værdierne de to terrænvirkningstabeller (Tabel 3 og Tabel 4) med anvendelse af afstanden til kysten som interpolationsparameter. Dette vurderes ikke at undervurdere terrænvirkningen

25 5 Luftabsorption I de fleste tilfælde vil luftabsorption kunne ignoreres ved beregning af LFstøjniveauet, men specielt for offshoremøller vides det ikke med sikkerhed, hvor store afstande der kan blive relevante. Analysen omfatter for de højeste møller afstande helt op til 16 km. Ved en afstand på 10 km vil luftabsorptionen eksempelvis udgøre 5,5 db ved 160 Hz ved den lufttemperatur og relativ luftfugtighed, der forudsættes i bekendtgørelsen (10 C og 80 %), så det kan ikke helt udelukkes, at luftabsorptionen kan få en indflydelse på det beregnede LF-støjniveau. Det anbefales at anvende dæmpningskoefficienterne fra Nord2000-metoden i frekvensområdet 25 Hz til 160 Hz og ignorere luftabsorption under 25 Hz som vist i Tabel 5. Tabel 5: Luftabsorptionskoefficienter i db/m ved en relativ luftfugtighed på 80 % og en lufttemperatur på 10 C i 1/3-oktavbånd fra 10 til 160 Hz Frekvens (Hz) i db/m , , ,5 0, , , , , , , ,

26 26

27 6 Konklusion Det anbefales at anvende terrænvirkningen vist i Tabel 3 for landbaserede møller og for offshoremøller, hvor afstanden mellem bolig og kystlinie er mindst 200 m. Det anbefales at anvende terrænvirkningen vist i Tabel 4 for offshoremøller, hvor boligerne er beliggende tæt på kystlinien. For andre boliger beliggende mindre end 200 m fra kystlinien anbefales det at interpolere mellem værdierne de to terrænvirkningstabeller med anvendelse af afstanden til kysten som interpolationsparameter. Nøjagtigheden i begge modeller kan forbedres ved over en given afstand at tilføje en frekvensuafhængig korrektion til terrænvirkningen, som er en funktion af elevationsvinklen. Det anbefales dog ikke at medtage sådan en korrektion, da det vil resultere i en mere kompliceret model, og da overvurderingen vil ske med stigende afstand, hvor der alt andet lige forventes stigende usikkerhed på støjniveauerne. På denne baggrund vurderes det, at den simple, konservative model er at foretrække. Det anbefales at anvende dæmpningskoefficienterne vist i Tabel 5 til bestemmelse af luftabsorptionen, selv om denne i de fleste tilfælde må antages at være af mindre betydning for LF-støjniveauet. 27

28 28

29 7 Referencer [1] Miljøstyrelsen, Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr af 14. december 2006 [2] B. Plovsing, Proposal for Nordtest Method: Nord2000 Prediction of Outdoor Sound Propagation, DELTA Report AV 1106/07, revised 10. jan 2010 [3] Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger, Udbredelse af støj fra vindmøller, Teknisk Notat RL 45/05, 2005 [4] Miljøstyrelsen, Noise from offshore wind turbines, Environmental Project no. 1016, 2005 [5] D. Hoffmeyer og J. Jakobsen, Sound insulation of dwellings at low frequencies, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 2010 [6] K. D. Madsen and T. H. Pedersen, Low frequency noise from large wind turbines. Final report, DELTA Report AV 1272/10,

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Generelle data om støjen fra ældre vindmøller Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Miljøprojekt Nr. 1398 11 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Miljøstyrelsen Att.: Frank Pedersen og Jesper Mogensen Strandgade 29 1401 København DELTA a part of FORCE Technology Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a Af Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen Akustik, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7, B5, 9220 Aalborg

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Report. Test Cases for Railway Noise Nord2000 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER. Version 5 March 2014 Birger Plovsing

Report. Test Cases for Railway Noise Nord2000 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER. Version 5 March 2014 Birger Plovsing DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk Report 5 March 2014 BP/ilk J. nr.: RL 4/14 Test Cases for Railway Noise Nord2000 Version 5 March

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

Høringssvar vedrørende revision af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringssvar vedrørende revision af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Akustik Institut for Elektroniske Systemer Fredrik Bajers Vej 7 B5 DK-9220 Aalborg Ø Tlf. 9635 8710 Fax 9940 7510 http://es.aau.dk/acoustics Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Aalborg, 22. november

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Støj fra vindmøller om natten. Miljøprojekt nr. 1415, 2012

Støj fra vindmøller om natten. Miljøprojekt nr. 1415, 2012 Støj fra vindmøller om natten Miljøprojekt nr. 1415, 2012 Titel: Støj fra vindmøller om natten Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk Redaktion: Kaj Dam & Birger Plovsing DELTA

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane

Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 41 2003 Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane Viggo Lemche Motorsportens Akustiklaboratorium Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Kildestyrkedata for togstøj til Nord2000. Dan Hoffmeyer DELTA Akustik, Lys og Akustik

Kildestyrkedata for togstøj til Nord2000. Dan Hoffmeyer DELTA Akustik, Lys og Akustik Kildestyrkedata for togstøj til Nord2000 Dan Hoffmeyer DELTA Akustik, Lys og Akustik Miljøprojekt Nr. 1014 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Beregning af skudstøj Orientering nr. 41 BSG/CB/JJ/ilk 31. juli 2009 Miljøstyrelsens forskellige vejledninger Forskellige beregningsmetoder Hvordan udføres beregninger i

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde

Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde DANWEA - Ebeltoft - 27-28. november 2003 Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde Sten Frandsen Forskningscenter RISØ Nogle uafklarede emner i forb. med: Design basis for

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse

Læs mere

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DANAK 100/1560 Sagsnr.: T201507 Side 1 af 53 21. maj 2012 DELTA Agro Food

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Regler om støj fra vindmøller Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen Vindmøller Biopix.dk: N Sloth Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Støjgrænser gene af vindmøllestøj Baggrund for støjgrænser Lavfrekvent støj

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Toneanalyser den danske metode Orientering nr. 47 JEL/CB/THP/ilk 16. september 2013 Resume I denne orientering gennemgås den danske toneanalysemetode Joint Nordic Method

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger Vindpark Øster Børsting Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Loss&Uncertainty - Hovedresultat Main data for PARK PARK calculation

Læs mere

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-09 Klimagrid Danmark Referenceværdier 2001-2010 Måneds- og årsværdier for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed og globalstråling 20x20 km samt nedbør 10x10 km Peter Riddersholm

Læs mere

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan MD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, Ved eventuelle krav, som følge af denne

Læs mere

Teknisk Rapport 12-22

Teknisk Rapport 12-22 Teknisk Rapport 12-22 Referenceværdier: Døgn-, måneds- og årsværdier for regioner og hele landet 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Glumsø-Fensmark Jagtforening Beregning af støjbelastning fra flugtskydningsbanen for

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Vi har valgt at dele vores bemærkninger ind i punktform i forhold til bekendtgørelsens paragraffer.

Vi har valgt at dele vores bemærkninger ind i punktform i forhold til bekendtgørelsens paragraffer. 24/11-2011 Att. Miljøstyrelsen Jf. J.nr. MST- 5114-00048 Vedr. udkast til bekendtgørelse om støj fra vindmøller Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har modtaget begge versioner af høringsudkastet

Læs mere

Behov for støjmåling ved idriftsættelse

Behov for støjmåling ved idriftsættelse Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring raadhus@rebild.dk Jan Stensballe Blushøjvej 3 6. Maj 2015 Vedr. Vindmølle park vest for Døstrup I forbindelse med et ønske fra Eurowind Project A/S, om at opføre

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Praktisk anvendelse af Nord2000 til støjberegninger Orientering nr. 39 Birger Plovsing/ilk 10. november 2008 Oplysninger og praktiske brugertips Indhold 1. Indledning...

Læs mere

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer:

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer: relevante havområde. et et baseret på 10 års målinger (1987-1996) fra følgende meteorologiske stationer: åstrup (ca 8 km nord for Vejle) (38%) Gniben (på spidsen af Sjællands Odde) (41%) eldringe (Fyn)

Læs mere

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 17/15 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Udvidet datagrundlag for danske boligers lydisolation mod lavfrekvent støj

Udvidet datagrundlag for danske boligers lydisolation mod lavfrekvent støj Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 865 Offentligt Udvidet datagrundlag for danske boligers lydisolation mod lavfrekvent støj Miljørapport nr. 1866 Juni 2016 Redaktion:

Læs mere

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Teknisk Rapport 12-23 Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT KLIMAGRID DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT KLIMAGRID DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-18 KLIMAGRID DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra den modificerede Penman formel med og uden en revideret

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Bemærkninger til forslag til lokalplan 1095 og tillæg nr. 25 til kommuneplan.

Bemærkninger til forslag til lokalplan 1095 og tillæg nr. 25 til kommuneplan. brev pr. mail: planafdelingen@holstebro.dk Holstebro kommune Teknik og Miljø Planafdelingen Kirkestræde 11 7500 Holstebro 12. februar 2014 Journalnr.: 202458 Advokat: Ib Skovbo is@codexlaw.dk Sekretær:

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Rasmus Banke Banke Accessory Drives

Rasmus Banke Banke Accessory Drives Dakofa 2014 Rasmus Banke Banke Accessory Drives Agenda Lidt om Banke Accessory Drives Baggrund og produkter Meldgaard og Ringkøbing-Skjern kommune idriftsætter landets første Gas/El-hybrid Skraldebiler

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane Notat N6.003.13 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5101 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane 18. januar 2013 Projekt:

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Green Silencer. Udvikling og test af grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015

Green Silencer. Udvikling og test af grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015 Green Silencer Udvikling og test af grøn støjvæg Miljøprojekt nr. 1718, 2015 Titel: Green Silencer Redaktion: Brian Nielsen, Green Silencer ApS Anders Theisen, Green Silencer ApS Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Dæk/vejbanestøj - støjgenererende mekanismer

Dæk/vejbanestøj - støjgenererende mekanismer Dæk/vejbanestøj - støjgenererende mekanismer Bent Andersen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut København 2006-11-10, BEA@vd.dk 1 Indledning støj generelt 1. Generelt om støj meget kort 2. Delstøjkilder

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade København K. Sagsnummer: MST Bemærkninger til bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Miljøstyrelsen Strandgade København K. Sagsnummer: MST Bemærkninger til bekendtgørelse om støj fra vindmøller Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Sagsnummer: MST-5114-00048 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 danish@windpower.org www.windpower.org Bemærkninger til bekendtgørelse

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Måling af lydisolation af etageadskillelse på Brendstrupvej 3 Dato 5. juni 2012 Målested Rekvirent Brendstrupvej 3 st. og 1.sal, 8200 Århus N Claus Jensen, Arkitektfirma

Læs mere

Early publication. for Kriegers Flak Havmøllepark. Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015

Early publication. for Kriegers Flak Havmøllepark. Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Kriegers Flak Havmøllepark Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Early publication Der tages forbehold for eventuelle ændringer af rapporten frem mod offentliggørelsen af VVMredegørelsen

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere