Omsorg for gravide. og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorg for gravide. og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel"

Transkript

1 Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel

2 Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel

3 Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel Sundhedsstyrelsen udgave, 1. oplag ISBN Manuskript May Olofsson, overlæge Fagredaktion Christine Brot, overlæge, ph.d. Freddy Krarup Pedersen, overlæge dr. med. Hanne Kjærgaard, jordemoder Hans Henrik Philipsen, fuldmægtig Henrik Sælan, embedslæge Ingeborg Kristensen, udviklingskonsulent Kim Toftager-Larsen, overlæge dr. med. Kit Broholm, specialkonsulent Laila Hørby, instruktionsjordemoder Mette Harbo, projektkoordinator Tine Houmann, overlæge Tom Weber, overlæge Redaktion og produktion Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning Grafisk tilrettelæggelse Peter Dyrvig Grafisk Design Fotos Anjo Foto Udgivet af Sundhedsstyrelsen

4 Indhold Forord 5 1. Indledning 6 2. Rusmidler set i et børneperspektiv Organisation, struktur og intervention Karakteristik af målgruppen Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Rusmidlers indvirkning på graviditet, fødsel og barnets udvikling Intervention under graviditet og fødsel Indlæggelse af den gravide Helhedsorienteret behandling Kroniske infektioner og graviditet Gravide med dobbeltdiagnose (psykisk syge med rusmiddelbrug) Intervention i barselsperioden Intervention under barnets indlæggelse på neonatalafdeling Intervention under barnets indlæggelse på børneafdeling Opfølgende børneundersøgelser Holdninger, kommunikation, professionalisme og etiske dilemmaer Resultater af Familieambulatoriets intervention Perspektivering 117 Referencer og litteratur 119 Register 127 Bilag Lovgrundlag 133 Patientinformation 137 Spørgeskema 138 Specialark til svangrejournal 140 Observationsskema for mor-barn-samspil 142 Observationsskema for abstinenssymptomer 144 Omsorg for gravide 3

5

6 1. Forord Denne publikation bygger på en grundig og omfattende revision af Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer, som blev udgivet på initiativ af Sundhedsstyrelsen i udgaven er i lighed med den første publikation en beskrivelse af en tværfaglig og tværsektoriel arbejdsmodel, som vi anvender i Familieambulatoriets indsats overfor gravide med rusmiddelproblemer og deres børn. Baggrunden for revisionen er dels ny viden og indhøstede erfaringer på området, og dels Folketingets beslutning om, at der i regionernes regi oprettes familieambulatorier efter den metode, som vi anvender i Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Familieambulatoriets medarbejdere har bistået med revisionen af denne publikation. I de politiske initiativer indgår desuden etableringen af Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn, der er placeret i tilknytning til Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Videncentret, der blev åbnet i begyndelsen af 2009, skal blandt andet understøtte opbygningen af de nye regionale ambulatorier. Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer 2010 er tænkt som en vejledning og inspirationskilde til de fagpersoner, der får tilknytning til de nye regionale familieambulatorier og andre som arbejder med gravide, børn, børnefamilier, alkohol- og andre rusmiddelproblemer, børnepsykiatri, psykiatri, psykologi eller pædagogik. Publikationen er opbygget som en opslagsbog, og de enkelte kapitler kan derfor læses hver for sig. Det er årsagen til, at enkelte temaer gentages. Den interventionsmodel, som vi beskriver, vil kunne anvendes over for alle gravide og småbørnsfamilier med en belastet livssituation. Med etableringen af Videncentret vil det være muligt kontinuerligt at opdatere publikationens indhold, og ny viden og indvundne erfaringer vil successivt blive offentliggjort via Videncentrets hjemmeside København februar 2010 May Olofsson Omsorg for gravide 5

7 1. Indledning Svangreomsorg Forebyggelse af sygdom og død hos kvinden og det ufødte og nyfødte barn har været det primære formål med sundhedsvæsenets tilbud til gravide kvinder, siden svangreomsorgen i 1945 blev et lovfæstet tilbud. Således er et af de overordnede formål med svangreomsorgen som beskrevet i anbefalingerne, at mor og barn får så godt et forløb som muligt. Det pointeres i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg, at der skal vises særlig opmærksomhed over for kvinder/familier, hvis livsvilkår eller livsstil medfører særlige risici for mor og/ eller barn, og over for kvinder, hos hvem graviditeten eller fødslen kan forventes at blive kompliceret 2. Der gøres her opmærksom på grupper af gravide, som har særlige behov, og for hvem svangreomsorgens formål kun kan opfyldes ved, at deres situation ofres særlig opmærksomhed. Det drejer sig for eksempel om gravide, der er: Overforbrugende/afhængige af medicin, alkohol, tobak og andre rusmidler Psykisk syge/psykisk skrøbelige Helt unge/umodne med sundhedsskadelig livsstil/livsvilkår Socialt stærkt belastede Tilhørende visse etniske minoritetsgrupper Udviklingshæmmede. Der vil være behov for at tilbyde specifik psykosocial eller livsstilsrelateret intervention til disse gravide. Sundhedsvæsenets indsats skal, medicinsk, psykisk og socialt, tilpasses brugerens individuelle behov og erfaringsgrundlag. Indsatsen skal rettes mod at reducere og helst eliminere risikofaktorerne. Der peges på vigtigheden af tidlig indsats samt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 3. Sårbare gravide og børn Hvor mange gravide kvinder og nyfødte børn, som kan betegnes som særligt sårbare, er der ikke præcise tal for. Det skønnes, at det drejer sig om ca. 5 % af de gravide, således ca gravide om året og deres nyfødte børn. Den sårbare gruppe omfatter gravide med rusmiddelproblemer, de psykisk syge/psykisk skrøbelige, de helt unge/umodne, de socialt stærkt belastede, de psykisk 6 Omsorg for gravide

8 udviklingshæmmede og visse etniske minoritetsgrupper. I Sundhedsstyrelsens rapport fra 1992 Børn i familier med alkohol- og stofproblemer anslås, at der i Danmark årligt fødes børn af mødre med et afhængighedsforbrug af rusmidler og/eller afhængighedsskabende medicin, og at der fødes ca. 100 børn om året med føtalt alkoholsyndrom (FAS) 4. Af Sundhedsstyrelsens rapport Graviditet og alkohol fremgår det, at ca. 80 % af gravide drikker alkohol, at mellem 0,6 % og 2,4 % i gennemsnit drikker 10 genstande om ugen eller derover, og at ca. 18 % ved mindst én lejlighed har drukket 7 genstande eller mere 5. De gravide, som har det største alkoholforbrug, er veluddannede kvinder over 30 år, og der er færre alkoholafholdende gravide i Danmark end i andre europæiske lande 6. Hvor meget alkohol, der skal til for at give risiko for medfødte skader, kendes ikke. Sundhedsstyrelsens anbefaling til gravide er derfor, så vidt muligt, helt at undgå alkohol under graviditeten. En dansk undersøgelse baseret på sundhedsplejerskernes kendskab til omsorgssituationen for 0-3-årige børn viste, at 2 % af børnene har en mor med et alkoholmisbrug, og 1/2 % har en mor med et stofmisbrug 7. Disse tal må vurderes som minimumstal. Rapporten Graviditeter og fødsler blandt stofmisbrugere i Danmark , udarbejdet i 2004 af Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksbergs Kommuner, viser, at stofmisbrugende kvinder får lige så mange børn som den øvrige befolkning, nemlig 1,6-1,7 barn pr. kvinde, men ca. 2,5 gange flere provokerede aborter. Blandt de levendefødte børn er der en tre gange større dødelighedsrate blandt misbrugernes børn, særligt i de første 2 leveår i forhold til baggrundsbefolkningen. Der ses en forskel mellem Øst- og Vestdanmark i antallet af graviditeter og fødsler. For Sjælland er der samlet set tale om et lavere antal både fødsler og provokerede aborter end i resten af landet. Der er en tre gange lavere spædbarnsdødelighed i København i denne risikogruppe sammenlignet med resten af landet 8. Det skal bemærkes, at den periode, som undersøgelsen omhandler, er sammenfaldende med den periode, hvor Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet har ydet en intensiv og systematisk indsats over for gravide med rusmiddelproblemer og deres børn ved tidlig og tværfaglig indsats, abortrådgivning og antikonception såvel i forbindelse med fødsler som ved abortindgreb. Familieambulatorier i regionerne Det vil være muligt at etablere tværfaglige enheder, der arbejder efter de samme principper, andre steder i landet ved regionshospitalerne. De nødvendige fagpersoner er i forvejen til stede på de store sygehuse. Det vil overvejende være et spørgsmål om at organisere og prioritere de eksisterende ressourcer til målrettet at varetage primært de marginaliserede grupper i et samarbejde på tværs af faggrænser, afdelingsgrænser og sektorgrænser. Omsorg for gravide 7

9 Politisk ønske om særlig indsats over for gravide med særlige behov I Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg påpeges nødvendigheden af en prioriteret indsats over for gravide med særlige behov. Det samme gør sig gældende i regeringens folkesundhedsprogram Sund hele livet 9 samt i regeringens målsætning om at bryde den negative sociale arv 10. I alle de her nævnte sammenhænge er Familieambulatoriets metode beskrevet som en effektiv forebyggelses- og behandlingsmodel for risikobørn og risikogravide. Familieambulatorier i regionerne Folketinget har i 2008 besluttet at etablere regionale familieambulatorier efter samme model som Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital og har bevilget 137 millioner kr. fra Satspuljen Herefter overgår den videre finansiering af driften til regionerne via et øget bloktilskud, således at der på forhånd er sikret en varig styrkelse på landsplan af indsatsen over for målgruppen. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Vejledning om etablering af regionale familieambulatorier (2009), som er udsendt til regionerne. Et nyt Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn er etableret i 2008 med det formål at bistå regionerne og andre involverede instanser og fagpersoner med faglig råd og vejledning. Videncenteret er beliggende på Hvidovre Hospital og tilbyder telefonrådgivning, -rådgivning, hjemmeside, kurser og andre former for undervisning og videnformidling inden for problemfeltet. Samfundsøkonomiske konsekvenser At børn skades af rusmidler, er samfundsøkonomisk en stor belastning ud over de menneskelige omkostninger, som altid følger med et skadet barn. Hvor stort problemet er mere præcist, vides ikke, men det er betydeligt større end de tal, der kan ses af de offentlige statistikker. Mange af børnene vil være at finde i de (mange) grupper af børn med udviklingsskader som for eksempel medfødt hjertefejl og andre medfødte misdannelser, lav fødselsvægt, for tidlig fødsel, hjerneskade, spastisk lammelse med mere. Tillige vil børnene være at finde blandt (mange) andre diagnoser så som dårlig trivsel, væksthæmning, forsinket udvikling, opmærksomhedsforstyrrelser, koncentrationsbesvær, forsinket sproglig udvikling, perceptionsforstyrrelser, adfærdsproblemer, indlæringsproblemer i skolen m.m. Dertil kommer omsorgssvigt, understimulation, seksuelle overgreb og andre fysiske overgreb. Mange af børnene får således aldrig en diagnose, som relaterer til en rusmiddelproblematik, på trods af, at alkohol regnes for at være den hyppigste årsag til mental retardering hos børn i den vestlige verden, og den eneste, som 100 % 8 Omsorg for gravide

10 kan forebygges 11. Mange af de rusmiddelskadede børn får aldrig en normal barndom og aldrig et normalt voksenliv. De har behov for hjælpeforanstaltninger hele livet igennem fra den helt tidlige spædbarnsalder. Man skal i den sammenhæng holde sig for øje, at de her omtalte børn som udgangspunkt har et normalt udviklingspotentiale og derfor ville være blevet helt normale, sunde børn og velfungerende voksne, hvis ikke de var blevet udsat for rusmidler og andre skadelige faktorer fra den tidlige fosteralder. Samfundsøkonomisk er det en stor belastning at behandle og varetage omsorgen for børn med ovennævnte udviklingsproblemer, som også i voksenlivet vil have behov for betydelig hjælp og støtte fra det offentlige. Børn af opioidafhængige mødre Efterundersøgelse af 89 børn født (Børnenes gennemsnitsalder er på undersøgelsestidspunktet 4 år (1-10 år)) For tidlig fødsel 20 % Lav fødselsvægt 31 % Iltmangel ved fødslen 20 % Abstinenser efter fødslen 85 % Retarderet udvikling 21 % Adfærds- og psykiske problemer 54 % Uden problemer 25 % Anbragt uden for hjemmet 56 % Interventionsmodellens baggrund En tværfaglig interventionsmodel, Family Center, blev oprindeligt udviklet ved Thomas Jefferson University Hospital i Philadelphia i USA af den amerikanske børnelæge og forsker Loretta Finnegan, som har gennemført adskillige forskningsprojekter inden for problemfeltet og udviklet observations- og behandlingsmetoder til gravide og fødende 14 samt til nyfødte børn med abstinenssymptomer 15. Hun har blandt andet kunnet påvise, at børnenes prognose bedres betydeligt ved tidlig og tværfaglig intervention fra den tidlige graviditet 16. I Danmark blev det omkring år 1980 klart, at der var et behov for at tage vare på de rusmiddelafhængige gravide og deres børn efter resultaterne fra en dansk efterundersøgelse af 89 børn født af stofmisbrugende mødre 17. På baggrund af denne undersøgelse udviklede forfatteren en tværfaglig og tværsektoriel forebyggelses- og behandlingsmodel og inkluderede blandt andet Finnegans meto- Omsorg for gravide 9

11 der for behandling af gravide med rusmiddelproblemer og nyfødte børn med abstinenser. Efter yderligere studier i USA blev modellen afprøvet i perioden som et tværfagligt projekt finansieret af fondsmidler. Resultaterne fra dette projekt førte i 1989 til oprettelsen af Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet som den første specialafdeling for gravide med rusmiddelproblemer og deres børn. I 1992 fik Familieambulatoriet en stor bevilling fra Egmont Fonden til et 3-årigt projekt om gravide med alkoholproblemer og deres børn, som efterfølgende blev implementeret i afdelingens arbejde. Familieambulatoriet blev i 1995 fast etableret som en specialafdeling i Hovedstadens Sygehusfællsskab H:S i København, og blev fra 1. januar overført til Region Hovedstaden i forbindelse med regionsdannelsen i Danmark. Senere er modellen taget i anvendelse også i Norge og Sverige, blandt andet ved Karolinska Universitetssjukhus i Stockholm, Malmø Almena Sjukhuset, Sykehus Levanger og Ullevål Sykehus i Oslo på baggrund af erfaringerne fra Familieambulatoriet i København. Familieambulatoriet har i alle årene haft et tæt samarbejde med dr. Loretta Finnegan og Family Center i USA. 10 Omsorg for gravide

12 2. Rusmidler set i et børneperspektiv Risikomiljøet Børn født af mødre med forbrug af rusmidler er en både obstetrisk, pædiatrisk, psykologisk og social risikogruppe. De er fra den allertidligste fosterudvikling og i alle udviklingsfaser udsat for en mængde forskellige faktorer af både biologisk og psykosocial karakter, som kan føre til alvorlig skade på deres udvikling. De er i risiko for fosterdød, medfødte misdannelser, væksthæmning, hjerneskade, for tidlig fødsel, dødfødsel, iltmangel, infektioner m.m. 19. Børnene er tillige i risiko for at udvikle behandlingskrævende abstinenser eller andre sygdomme i nyfødthedsperioden 20. Ydermere vokser mange af disse børn op under utrygge og ustabile forhold, hvor de udsættes for forskellige grader af understimulation og omsorgssvigt, som kan forstærke de medfødte skaders konsekvenser for børnenes videre udvikling 21. Opvækst i et rusmiddelbelastet hjem kan i sig selv føre til alvorlig fejludvikling og omsorgssvigt. Børn, som vokser op under disse forhold, har langt flere helbredsproblemer, psykiske og adfærdsmæssige problemer samt skoleproblemer, og de kommer desuden ud for flere ulykker end andre børn 22. Disse børn er tillige i risiko for omsorgssvigt og seksuelle overgreb 23. Voksne, som er vokset op i et miljø med rusmiddelproblemer, klarer sig betydeligt dårligere end voksne med anden opvækstbaggrund. De har flere helbredsproblemer, psykiatriske lidelser og psykiatriske indlæggelser, rusmiddelproblemer og kriminalitet. De har tillige en dårligere skolebaggrund og uddannelsesforløb og flere sociale problemer sammenlignet med andre voksne 24. Sårbarheden Vi ved, at børn, som har en medfødt skade eller sårbarhed, er langt mere udsatte for understimulation og omsorgssvigt end børn, som fra fødslen er fysisk sunde og normale, og vi ved, at de sårbare børn er langt mere følsomme over for utrygge og ustabile forhold i det allerførste leveår. Et godt opvækstmiljø i første leveår kan således i nogen grad kompensere for en medfødt skades videre konsekvenser, og et dårligt miljø kan forstærke de videre konsekvenser for barnets udvikling 25. Støttebehov og muligheder En dansk efterundersøgelse af børn født af rusmiddelafhængige mødre har påvist, at det går børnene meget dårligt, såfremt de og deres mødre er overladt til blot at benytte samfundets almindelige tilbud til gravide, spædbørn og små- Omsorg for gravide 11

13 børnsfamilier. Dels er disse børn i meget dårlig tilstand ved fødslen, og dels vokser de op under særdeles ustabile forhold, hvor de oftere end andre børn udsættes for understimulation, omsorgssvigt og overgreb. Tillige tilses de som regel ikke af hverken sundhedsplejerske, egen læge, daginstitutionspersonale eller andre børnesagkyndige, før de starter i skole. Resultatet for mange af disse børn er hjerneskade og anden alvorlig fejludvikling foruden øget sygelighed, dødelighed og omsorgssvigt 13. En anden dansk undersøgelse har påvist, at børn af mødre med dobbeltdiagnose (psykisk syge med rusmiddelproblemer) er i endnu højere risikogruppe end børn af rusmiddelafhængige mødre uden psykisk sygdom 26. Både danske og udenlandske undersøgelser har påvist, at det er muligt at forebygge alvorlige skader på børnenes udvikling ved tidlig og tværfaglig intervention fra den tidlige graviditet og under graviditet, fødsel, nyfødtheds- og barselsperiode og i barnets første leveår. Det gælder såvel de skader, som opstår før fødslen og under fødslen som dem, der opstår efter fødslen under barnets opvækst 27. Det er ud fra en samfundsøkonomisk betragtning meget dyrt at varetage behandlingen og omsorgen for handicappede børn ud over de menneskelige omkostninger, der altid følger med et handicappet barn. Børn af mødre med alkohol- og stofproblemer har som udgangspunkt et normalt udviklingspotentiale og ville blive helt normale, sunde børn og velfungerende voksne, hvis ikke de blev udsat for skadelige faktorer fra den tidlige udvikling. Jo tidligere der sker skade på et barns udvikling, jo alvorligere bliver konsekvenserne for barnets prognose 28. Vi ved, at risikoen for en ny generation med sociale problemer som rusmiddelafhængighed, arbejdsløshed, sygdom og tidlig død er stor, såfremt børnene og deres mødre ikke får hjælp på et meget tidligt tidspunkt i børnenes udvikling 29. Familieambulatoriemodellen Familieambulatoriemodellen, som denne publikation omhandler, er blevet til gennem mange års udviklings- og forskningsarbejde inden for dette problemfelt og er baseret på erkendelse af de ovenfor beskrevne problemstillinger og sammenhænge. Den tværfaglige og tværsektorielle interventionsmodel er udviklet af Familieambulatoriets leder og afprøvet gennem mange år i klinisk og tværfagligt arbejde ved Rigshospitalets og Hvidovre Hospitals fødeafdelinger og børneafdelinger. Interventionsmodellen er udviklet ikke blot til den rusmiddelbelastede målgruppe, men også til brug for andre grupper af gravide med alvorlig psykosocial belastning og deres børn i aldersgruppen 0-7 år (psykisk syge gravide, de meget unge gravide, voldsramte, psykisk udviklingshæmmede m.fl.). 12 Omsorg for gravide

14 Familieambulatoriemodellen har dannet basis for udvikling og etablering af forskellige initiativer til behandling af og omsorg for gravide med rusmiddelproblemer og deres nyfødte børn flere steder i landet, tilpasset de lokale forhold. Nordjyllands Amt har gennem mange år haft Baggrundsteamet, som er en tværfaglig og tværsektoriel gruppe, som inddrages i behandlingen af gravide rusmiddelbrugere og deres børn og andre risikogravide ved Ålborg Sygehus 30. I Storstrøms Amt findes ISIS-gruppen, som ligeledes er en tværfaglig gruppe, der varetager svangreomsorgen for rusmiddelbrugende gravide og andre gravide med psykosocial belastning 31. Også andre steder i landet har man etableret lignende tiltag. Nogle steder i landet er tiltagene over for de gravide rusmiddelbrugere etableret med udgangspunkt i kommunens rådgivningscenter (behandlingsinstitution for rusmiddelafhængige), som så indleder et samarbejde med fødeafdeling, socialforvaltning og andre relevante instanser og fagpersoner. Sidstnævnte model har den ulempe, at målgruppen af gravide rusmiddelbrugere ikke nås bredt nok, idet mange i målgruppen ikke opfatter sig selv som misbrugere og derfor ikke vil komme et sted, som behandler misbrugere. Hvis gruppen af gravide med risikoforbrug af rusmidler og afhængighedsskabende medicin skal nås i tilstrækkeligt omfang, skal den gravide primært mødes og behandles som gravid kvinde, kommende mor og ikke som misbruger. Af denne grund er det vigtigt, at de relevante tilbud er til stede inden for det system, som varetager omsorgen for gravide generelt. I flere af de andre nordiske lande har familieambulatoriemodellen dannet basis for etablering af lignende tilbud til rusmiddelbrugende gravide, som fx Den Familiesociale Klinik ved Karolinska Universitets Sjukhus i Stockholm og Ullevålteamet ved Ullevål Sykehus i Oslo, Familieambulatoriet ved Sykehus Levanger samt teamet ved Malmø Almena Sjukhuset. Familieambulatoriet har kunnet påvise, at det er muligt at forebygge både de medfødte skader og sygdomme og de opvækstbetingede udviklingsproblemer og omsorgssvigt i denne meget truede børnegruppe 32. Omsorg for gravide 13

15 3. Organisation, struktur og intervention Familieambulatoriet er et specialambulatorium for gravide med forbrug af alkohol og andre afhængighedsskabende rusmidler og medikamenter samt deres børn frem til skolealderen. Familieambulatoriet hører under gynækologisk-obstetrisk afdeling med funktion tillige i neonatalafdeling og børneafdeling. Personalet er tværfagligt sammensat af speciallæger, socialrådgivere, psykologer, jordemødre og sekretærer. Familieambulatoriets behandlingstilbud strækker sig over et langt forløb, fra graviditeten er konstateret og frem til barnets skolealder. Så længe familien er indskrevet i Familieambulatoriet, er familien tilknyttet et fast tværfagligt team, som har behandlingsansvaret i tæt samarbejde med den primære social- og sundhedsforvaltning. Opfølgning af børnene foretages så vidt muligt af den samme læge og psykolog, som har fulgt moderen og familien under graviditeten, og socialrådgiveren inddrages efter behov i det videre forløb. Visitation Målgruppen for Familieambulatoriet er (1) gravide kvinder med risikoforbrug af alkohol og/eller andre rusmidler og/eller afhængighedsskabende medikamenter, (2) gravide, som inden for de sidste par år har haft et afhængighedsforbrug af rusmidler eller afhængighedsskabende medikamenter, samt (3) børn i alderen 0-7 år, som i fostertilværelsen har været udsat for rusmidler. Desuden muliggør familieambulatoriets interventionsmodel en særlig indsats i forhold til gravide, hvis partner har et afhængighedsforbrug af rusmidler, som kan have konsekvenser for svangerskabet eller barnets udvikling efter fødslen. Visitationsproceduren skal sikre en så tidlig kontakt med den gravide som muligt. Derfor er visitationen åben. Lægehenvisning er ikke nødvendig. Den nye svangrejournal giver mulighed for differentieret henvisning til svangreomsorg, herunder henvisning til Familieambulatoriet (ref. G). Gravide kan henvende sig direkte fra gaden, alle kan henvise, og det er tillige muligt at henvende sig akut og anonymt. Der er ikke ventetid på nyhenviste gravide. En del gravide visiteres på baggrund af besvarelse af det spørgeskema om brug af rusmidler, som alle gravide i København præsenteres for ved første svangreundersøgelse i jordemodercenter eller obstetrisk afdeling. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der anvendes et struktureret, valideret spørgeskema til opsporing af gravide med risikoforbrug. 14 Omsorg for gravide

16 Samarbejdsrelationer Gravide kvinder med rusmiddelproblemer har som regel betydelige og komplekse helbredsmæssige, psykiske og sociale problemer. For at sikre, at interventionen bliver så helhedsorienteret og sufficient som muligt, etableres der ud over det tværfaglige teamarbejde i Familieambulatoriet et vidtgående tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, dels med andre afdelinger inden for hospitalet (interne samarbejdspartnere), dels med fagpersoner og instanser uden for hospitalet (eksterne samarbejdspartnere) (se boks). Familieambulatoriets struktur og samarbejdsrelationer Fødeafdeling Afdeling for nyfødte Børneafdeling FamilieAMBULATORIet Tværfagligt team (læger, jordemødre, psykologer, socialrådgivere, sekretærer) Hiv/aids Hepatitis Infektionsmedicinsk afdeling Alkoholafdeling Psykiatrisk afdeling Socialforvaltning Praktiserende læge Behandlingssystemer Sundhedsplejerske Kriminal forsorg Andre Andre målgrupper Samme interventionsmodel er anvendelig over for andre risikogravide med psykosociale problemer, fx psykisk syge gravide. De interne samarbejdsrelationer omfatter fødeafdeling, neonatal- og børneafdeling, infektionsmedicinsk afdeling, psykiatrisk afdeling med tilhørende distriktspsykiatriske centre samt børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. De eksterne samarbejdsrelationer omfatter socialforvaltning, sundhedsplejersker, praktiserende læger og andre speciallæger, rådgivningscentre, alkoholambulatorier, kriminalforsorg, dag- og døgninstitutioner, KFUK s Reden og andre gadeplansinstitutioner. Omsorg for gravide 15

17 Intervention Interventionen under graviditeten omfatter bl.a. tidlig opsporing, herunder anvendelse af struktureret spørgeskema (se side 128), antikonceptionsrådgivning, abortrådgivning, hiv-rådgivning med mere. Den gravide tilbydes graviditetsundersøgelser hos jordemoder og læge, afrusning/afgiftning samt screening for og behandling af infektionssygdomme og andre følgesygdomme. Den gravide tilbydes psykosocial støtte, herunder kontakt med socialrådgiver og psykolog. I tilfælde af vanskeligheder med at etablere eller fastholde kontakten med den gravide, foretages opsøgende arbejde. Har den gravide behov for behandling og støtte på døgnbasis, tilbydes aflastende indlæggelse, og behandling i døgninstitution forsøges etableret. Inden fødslen udarbejdes en plan for fødslen, både for mor og for barn. Efter fødslen omfatter interventionen observation og behandling af den nyfødte, observation og støtte af forældre-barn-kontakten samt behandling og støtte til forældrene i barselsperioden. Efter udskrivning følges barnets udvikling ved regelmæssige børneundersøgelser hos læge og psykolog. I hele forløbet både under graviditeten og efter fødslen indgår tværsektorielle konferencer og skriftlige erklæringer som metoder til formidling af Familieambulatoriets kendskab til og vurdering af den gravide og barnet samt familiens behov. Der henvises til de respektive afsnit, hvor de enkelte behandlingsfaser nærmere beskrives. 16 Omsorg for gravide

18 4. Karakteristik af målgruppen De gravide Gravide med rusmiddelforbrug har som regel betydelige problemer på mange områder. Deres livssituation er ofte præget af belastede baggrundsforhold (opvækstforhold præget eksempelvis af psykisk syge eller rusmiddelafhængige forældre, omsorgssvigt, mishandling, anbringelse uden for hjemmet, mangelfuld skolegang m.m.) og en belastet aktuel psykosocial situation (eksempelvis dårlige boligforhold, kaotisk økonomi, prostitution, kriminalitet, samlever med rusmiddelproblemer, vold, børn anbragt uden for hjemmet) 34. Kvindens helbredsmæssige status og almentilstand er ofte præget af underernæring/fejlernæring, blodmangel, infektionssygdomme (hepatitis, hiv m.fl.) og andre rusmiddelrelaterede følgesygdomme. En bagvedliggende psykopatologi er en yderligere belastningsfaktor hos en del af kvinderne 35. Rusmidlernes specifikke virkning samt kvindens forbrugsmønster, som ofte er vekslende mellem overdosering og underdosering med abstinenser, udgør en betydelig risiko for barnet. Ofte negligerer kvinderne deres helbredsmæssige problemer, hvorfor de ikke bruger sundhedssystemet i samme omfang som andre og slet ikke, hvad angår de forebyggende tilbud, eksempelvis de forebyggende svangreundersøgelser og børneundersøgelser 36, 21. De ovennævnte belastninger i kvindens liv udgør risikofaktorer i forhold til graviditetens og fødslens forløb og det ufødte barns vækst, udvikling og helbredstilstand. Børnene Sammenhængen mellem belastede sociale forhold og graviditetskomplikationer, komplicerede fødsler samt dårlig helbredstilstand hos børnene ved fødslen er veldokumenteret 37. Børn født af socialt belastede kvinder har en hyppigere forekomst af for tidlig fødsel, dødfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Efterundersøgelser af børn af rusmiddelafhængige mødre i Danmark har vist en høj forekomst af sygdomme, udviklingsmæssige skader, belastede opvækstvilkår og omsorgssvigt 13. Børns helbredstilstand og udvikling er stærkt afhængig af sociale forhold, hvilket især gælder børn med lav fødselsvægt (for tidligt fødte børn og vækstretarderede børn) 25. Børn, som har en medfødt skade, er mere sårbare over for ustabile opvækstforhold sammenlignet med børn, som ved fødslen er normale. Tillige er børn med medfødte skader mere udsatte for omsorgssvigt og mishandling end børn, som ved fødslen er normale. Et godt opvækstmiljø kan således i nogen grad kompen- Omsorg for gravide 17

19 sere for konsekvenserne af en medfødt skade for barnets videre udvikling, og et dårligt opvækstmiljø kan forstærke konsekvenserne af en medfødt skade 25. Ved tilrettelæggelse af intervention over for gravide kvinder med rusmiddelbrug og deres børn er det derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i det multifaktorielle problemkompleks og kategorisere risikofaktorerne, så det bliver muligt at skabe sig et overblik over dem med henblik på målrettet at kunne reducere dem til et minimum så tidligt som muligt. Derfor er det nødvendigt med en multiprofessionel tilgang og at arbejde på tværs af faggrænser, afdelingsgrænser og sektorgrænser. Risikofaktorer hos gravide rusmiddelafhængige I. Konstitution Belastet opvækst, lav selvtillid, lav selvvurdering, kontaktsvag, mistillid, kort skolegang, ingen uddannelse, eventuel psykopatologi II. Den aktuelle sociale situation Dårlig bolig, eventuelt boligløs, dårlig økonomi, prostitution, kriminalitet, vold, fængsel, rusmiddelbrugende partner, børn (evt. omsorgssvigtede, anbragt uden for hjemmet) III. Almentilstand Underernæring/fejlernæring, infektionssygdomme, blodmangel IV. Farmakologiske/fosterskadende Alkohol, heroin, kokain, amfetamin, nervemedicin, sovemedicin, smertestillende medicin, cannabis (hash), tobak, kaffe, slik mm. V. Forbrugsmønster (rusmidler) Overdosering Abstinenser VI. Mangelfuld svangreomsorg Sen opdagelse af graviditet, usikker termin, sen henvendelse til læge/ jordemoder, negligering af helbred inkl. svangreomsorg VII. Visitationsprocedurer Uhensigtsmæssige procedurer ( bureaukrati ) Insufficiente behandlings-/profylaksetilbud 18 Omsorg for gravide

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel

Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Børn født af Mødre med Alkohol - Stofproblemer. BoPaM s Landskonference 3. November 2009 May Olofsson

Børn født af Mødre med Alkohol - Stofproblemer. BoPaM s Landskonference 3. November 2009 May Olofsson Børn født af Mødre med Alkohol - Stofproblemer BoPaM s Landskonference 3. November 2009 May Olofsson 1 FAMILIEAMBULATORIET Målgrupper: Gravide med forbrug af rusmidler og/eller afhængighedsskabende medikamenter

Læs mere

Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer

Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriet interventionsmodel bliver landsdækkende SEMINAR GRAVIDITET OG RUSMIDLER Scandic Hvidovre, den 8. oktober 2009 May Olofsson,

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland Patientinformation Familieambulatoriet Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn Revideret 19.11.2010 Region Midtjylland Familieambulatoriet Familieambulatoriet, Region Midt Adresse: Familieambulatoriet

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145 AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet september 2015 KOLOFON Af Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

2 Sårbare gravide. Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier. 1. Målgruppe. 1 Indledning

2 Sårbare gravide. Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier. 1. Målgruppe. 1 Indledning Dato: 27. januar 2009 Sagsnummer: Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier 1 Indledning Kvalitet og Udvikling Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 52 57 boe@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Graviditet og alkohol

Graviditet og alkohol STOF nr. 16, 2010 Graviditet og alkohol For fosteret er alkohol suverænt det farligste af alle rusmidler. Sikrer man at alle gravide spørges til deres alkoholvaner, kan kvinder med alkoholproblemer lettere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Gravide med særlige behov Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Melanie 16 år, bor på ungdomspension, går ikke regelmæssigt i skole Vokset op m psykisk syg og alkoholiseret mor, kender

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Psykologfaglig indsats i graviditeten

Psykologfaglig indsats i graviditeten Psykologfaglig indsats i graviditeten 1. INTRODUKTION TIL SÅRBARE GRAVIDE I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV...2 FAMILIEAMBULATORIETS MÅLGRUPPER...2 HENVISNING...3 FORMÅLET MED PSYKOLOGFAGLIG INDSATS I GRAVIDITETEN...4

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere