Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser"

Transkript

1 Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

2

3 Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej Birkerød Telefon: Fax: Udgivet: 12. november 2014 Sagsnr.: 2014/ Oktober 2014

4

5 Indholdsfortegnelse 1 Område mv Eksamens omfang Tilsyn ved eksamen Eksamens afvikling Eksamensopgaverne Beståelseskriterier... 6 Udstedelse af ADR-kursusbevis Udstedelse af erstatnings- og ændringsbevis... 9 Klage... Ikrafttræden... November

6 Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser 2 November 2014

7 1 Område mv. 1.1 Disse bestemmelser fastsættes i medfør af 30, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 88 af 2. juni 2013 om vejtransport af farligt gods og i overensstemmelse med afsnit og i ADR-konventionen (ADR). 1.2 Bestemmelserne finder anvendelse ved afholdelse af eksaminer og repetitionseksaminer i forbindelse med den grundlæggende uddannelse og repetitionsuddannelsen for farligt gods chauffører. 1.3 Efter at et kursus, herunder eventuelle praktiske øvelser, er gennemført i overensstemmelse med den godkendte uddannelsesplan for det pågældende kursus, skal kursusudbyderen afholde den til kurset hørende eksamen. 1.4 Administrationen af eksamensordningen, herunder afholdelse af eksaminer og repetitionseksaminer, samt levering af oplysninger til brug for den kompetente myndigheds udstedelse af beviser, varetages af kursusudbyderen for Beredskabsstyrelsen. 2 Eksamens omfang 2.1 Eksamen består af en teoretisk prøve (multiple choice). 2.2 Eksamens varighed og antal multiple choice-opgaver i opgavesættet for de forskellige kursustyper fremgår af bilag 1. Kursusudbyderen kan dog efter de retningslinjer, der er anført i bilag 2, tildele en kursist forlænget eksamenstid. 2.3 Til hver multiple choice-opgave gives 4 svarmuligheder, hvoraf ét svar er det rigtige. Eksaminanden skal markere det svar, som eksaminanden anser for det rigtige svar. 2.4 Ved eksamen omfattende grundkursus består opgavesættet af 25 opgaver fordelt på 16 enkeltstående samt 9 sammenhængende opgaver. Ved eksamen omfattende et integreret heldækkende kursus, dvs. et grundkursus samt et eller flere specialiseringskurser, der tages i umiddelbar forlængelse af grundkurset, forøges opgavesættet med specialopgaver for hvert specialiseringskursus. Specialopgaverne findes sidst i opgavesættet. 2.5 Ved eksamen, der alene omfatter et specialiseringskursus består opgavesættet af specialopgaver i emnet for det pågældende specialiseringskursus. 2.6 Ved repetitionseksamen omfattende grundkursus består opgavesættet af opgaver fordelt på 6 enkeltstående samt 9 sammenhængende opgaver. Ved repetitionseksamen, der tillige omfatter ét eller flere specialiseringskurser, forøges opgavesættet med specialopgaver for hvert specialiseringskursus. Specialopgaverne findes sidst i opgavesættet. November

8 Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser 2. Repetitionseksamen omfattende specialiseringskurser kan kun afholdes som en del af en integreret heldækkende repetitionseksamen, dvs. en repetitionseksamen der tillige omfatter grundkursus. 3 Tilsyn ved eksamen 3.1 Ved eksamen skal der være mindst en instruktør, der er godkendt og registreret af Beredskabsstyrelsen til undervisning i den teoretiske del, til stede som tilsynsførende. Afholdes eksamen på flere lokaliteter, herunder i flere lokaler, skal der mindst være en instruktør som tilsynsførende på hver lokalitet. 3.2 Kursusudbyderen har ansvaret for, at instruktøren er bekendt med indholdet af disse bestemmelser samt med relevante bestemmelser i kursusudbyderens uddannelsesplan. 3.3 En person kan ikke medvirke ved eksaminationen af en eksaminand, som er dennes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller på anden måde personen nærtstående. Personen kan heller ikke medvirke, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om dennes upartiskhed. 3.4 De ved eksamen medvirkende personer har tavshedspligt om, hvad de erfarer i denne forbindelse. 3.5 Under eksamen har, foruden instruktøren eller instruktørerne, kun personer, der er udsendt af Beredskabsstyrelsen for at føre tilsyn med uddannelsen, adgang til lokaliteten, hvor eksamen afholdes. 4 Eksamens afvikling 4.1 Et eksemplar af disse bestemmelser skal være fremlagt under eksamen. 4.2 Eksamen skal afvikles i et online eksamenssystem kaldet Multitest inden for tidsrummet kl Beredskabsstyrelsen står dog kun til rådighed for eventuelle spørgsmål fra kursusudbyderen om Multitest på hverdage i tidsrummet kl Eksamenslokaliteten skal være et lukket lokale eller et afskærmet område, således at eksaminanderne ikke forstyrres. 4.4 Det er tilladt at medbringe og anvende alle skriftlige hjælpemidler herunder private notater, dog med undtagelse af multiple choice-opgaver, der er løst i forbindelse med kurset, herunder de af Beredskabsstyrelsen udarbejdede prøveeksamensopgaver. 4.5 Bortset fra anvendelse af Multitest og lommeregner er det ikke tilladt at anvende elektronisk udstyr såsom mobiltelefon, pc, tablet mv. under eksamen. Elektronisk ud- 4 November 2014

9 styr, der forefindes i eksamenslokalet, og som kan oprette kontakt til omverdenen skal være slukket. Instruktøren skal påse, at dette er overholdt, og om fornødent sikre, at det elektroniske udstyr bliver slukket. 4.6 Møder en eksaminand, efter at eksamen er påbegyndt, har vedkommende ikke krav på at deltage i eksamen. 4. Efter påbegyndelse af eksamen må ingen eksaminand forlade eksamensstedet uden tilladelse fra en instruktør, medmindre den pågældende eksaminand afbryder sin eksamen. 4.8 Forlades eksamen uden tilladelse fra en instruktør, betragtes dette som en afbrydelse af den pågældendes eksamen. 4.9 Eksaminanderne må ikke samtale eller på anden måde kommunikere med hinanden under eksamen. Al henvendelse skal ske til instruktøren. Udover eventuelle eksaminander, der afbryder deres eksamen, må kun én eksaminand ad gangen forlade eksamensstedet. 4. En eksaminand, der under eksamen efter påtale fortsat forstyrrer eksamenen eller på anden måde groft overtræder disse bestemmelser, skal bortvises fra eksamen. 4. En eksaminand, der gribes i tvivlsomt og uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave, skal straks bortvises fra eksamenen Hvis det konstateres, at en opgave uretmæssigt ikke er besvaret af eksaminanden, eller at eksaminanden i øvrigt uretmæssigt har skaffet sig hjælp til besvarelsen af en opgave, skal eksaminanden udelukkes fra eksamenen Hvis eksaminanden ikke gennemfører eksamen grundet de i pkt angivne forhold, vil evt. besvarelse ikke blive bedømt En eksaminand kan afslutte sin besvarelse før tid og forlade eksamenslokaliteten, hvis det kan ske uden, at de andre eksaminander forstyrres. 5 Eksamensopgaverne 5.1 Kursusudbyderen skal anvende opgavesæt, der er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. 5.2 Kursusudbyderen skal i Multitest oprette (rekvirere opgavesæt til) eksamen svarende til kursustypen for det pågældende kursus. Multitest tilgås på adressen https:// brs.multitest.dk/administration. Der henvises i øvrigt til Multitest brugervejledning. En rekvirering af opgavesæt senere end 48 timer før eksamens påbegyndelse kan ikke påregnes behandlet. Rekvirering af opgavesæt til en eksamen i henhold til bilag 2 November

10 Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser kan dog finde sted indtil 16 timer før eksamens påbegyndelse. Kursusudbyderen skal ved rekvirering være opmærksom på, at Beredskabsstyrelsen kun står til rådighed for eventuelle spørgsmål fra kursusudbyderen om Multitest på hverdage i tidsrummet kl. 9-. Beredskabsstyrelsens instrukser, der udsendes via Multitest, skal følges. 5.3 Kursusudbyderen skal inden eksamen selv kopiere de til opgavesættene hørende transportdokumenter i farver i god kvalitet i det antal, der kan blive behov for. 5.4 Eksamensopgaverne i Multitest og de til opgaverne hørende transportdokumenter må ikke være tilgængelige for kursisterne, før eksamens påbegyndelse. 6 Beståelseskriterier 6.1 Eksamen bedømmes via Multitest med karakteren bestået eller ikke bestået. 6.2 Beståelseskriterierne for hver eksamenstype fremgår af bilag 1. Eksaminer i heldækkende kurser kan kun bestås, såfremt alle beståelseskriterierne for eksamenstypen er opfyldt. 6.3 Der kan ikke udstedes bevis til beståede enkeltdele af et heldækkende kursus. 6.4 Instruktøren skal udvise diskretion i forhold til den enkeltes eksamensresultat. 6.5 I de tilfælde, hvor en kursist ikke består eksamen i henhold i beståelseskriterierne, skal denne gives mulighed for at deltage i en ny eksamen. Instruktøren skal forinden vejlede vedkommende omkring fejlene i den netop afholdte eksamen. Kursisten skal som minimum opfordres til selv at studere de pågældende områder før næste eksamen. Instruktøren kan også opfordre kursisten til at følge hele eller dele af uddannelsen igen før en ny eksamen, hvis der skønnes at være behov herfor. Kursisten kan gå til eksamen igen én gang (omeksamen). Bestås denne eksamen heller ikke, skal kursisten gennemføre hele kurset igen, før vedkommende kan gå til en ny eksamen. Udstedelse af ADR-kursusbevis.1 Kursusudbyderen skal inden kursusstart skriftligt underrette kursisterne om proceduren for udstedelse af ADR-kursusbevis. Underretningen skal indeholde en standardtekst, som rekvireres hos Beredskabsstyrelsen..2 Kursusudbyderen skal indsende oplysninger til brug for Beredskabsstyrelsens udstedelse af ADR-kursusbeviser i Trafikstyrelsens online bevisadministrationssystem (BAT systemet). BAT systemet tilgås på adressen Der henvises i øvrigt til BAT brugervejledning..3 Når en kursist har gennemført et kursus og bestået den dertil hørende eksamen, skal kursusudbyderen senest anden hverdag efter eksamensdatoen indsende oplysninger 6 November 2014

11 om navn, CPR-nummer, adresse, nationalitet, bevisets gyldighedsområde, foto og underskrift mv. i BAT systemet..4 Beredskabsstyrelsen forestår udstedelse af ADR-kursusbeviser på grundlag af de i BAT modtagne oplysninger, såfremt der for kursisten er indbetalt det for bevisudstedelsen fastsatte gebyr. 8 Udstedelse af erstatnings- og ændringsbevis 8.1 En indehaver af et bevis, der i sin tid blev bestilt via BAT systemet, og som nu er mistet, kan via BAT systemets selvbetjeningsmodul bestille et erstatningsbevis. 8.2 Alternativt kan den kursusudbyder, der i sin tid, via BAT systemet, bestilte det mistede bevis, forestå bestilling af et erstatningsbevis i BAT systemet. 8.3 Hvis det mistede bevis ikke blev bestilt via BAT systemet, skal den kursusudbyder, der i sin tid udstedte eller bestilte det mistede bevis, bestille et erstatningsbevis ved at oprette en ny bevisansøgning i BAT systemet. 8.4 Et ændringsbevis kan bestilles via BAT systemet af den kursusudbyder, der i sin tid bestilte beviset via BAT systemet. Hvis det bevis, der ønskes ændret, ikke blev bestilt via BAT systemet, skal kursusudbyderen, der i sin tid udstedte eller bestilte beviset, i stedet bestille et ændringsbevis ved at oprette en ny bevisansøgning i BAT. Ved navneskifte forudsættes, at indehaveren underskriver på ny. 8.5 Hvis kursusudbyderen forestår bestilling af erstatnings- eller ændringsbeviser, uden at indehaveren har legitimeret sig, fx udelukkende på grundlag af telefonisk kontakt, forudsættes det, at beviset kun sendes til den adresse, der fremgår af CPR-registret. 8.6 Ved bestilling af et erstatnings- eller ændringsbevis bliver det eksisterende (mistede hhv. ændrede) bevis ugyldigt. 8. Beredskabsstyrelsen forestår udstedelse af erstatnings- og ændringsbeviser på grundlag af de i BAT modtagne oplysninger, såfremt der for kursisten er indbetalt det 9 Klage for bevisudstedelsen fastsatte gebyr. 9.1 Klager over forhold i undervisningen og eksamenen kan af en eksaminand indbringes for Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse, Datavej 16, 3460 Birkerød senest fire uger efter afholdelse af eksamen. Ikrafttræden.1 Bestemmelserne træder i kraft den 22. oktober November 2014

12 Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser.2 Kursusudbydere kan dog indtil 2. oktober 2014 undlade at benytte BAT systemet, jf. bl.a. pkt..2, hvis oplysninger til brug for Beredskabsstyrelsens udstedelse af ADRkursusbeviser i stedet indsendes efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser af 1. juni 2013 for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser. 8 November 2014

13 Bilag 1 Varighed, antal eksamensopgaver og beståelseskriterier for de forskellige typer af farligt gods chaufførkurser Kursustype Eksamens varighed (minutter) Grundlæggende Antal eksamensopgaver i et sæt Grundlæggende Beståelseskriterier (antal korrekt besvarede opgaver) Repetition Repetition Grundlæggende Repetition Grundkursus Grundkursus og klasse Grundkursus og klasse Grundkursus og tank Grundkursus, klasse 1 og klasse Grundkursus, klasse 1 og tank Grundkursus, klasse og tank Grundkursus, klasse 1, klasse og tank Tank Klasse Klasse November

14 Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bilag 2 Retningslinjer for tildeling af forlænget eksamenstid på farligt gods chaufførkurser En kursist, der med henvisning til sine læse- eller IT-kundskaber vurderer, at vedkommende ikke vil kunne gennemføre eksamen uden forlænget eksamenstid, skal så tidligt som muligt og sådan, at kursusudbyderen kan opfylde pkt. 5.2 i bestemmelserne, anmode kursusudbyderen om forlænget eksamenstid. Hvis kursusudbyderen vurderer, at tildeling af forlænget eksamenstid er nødvendig henset til kursistens læse- eller IT-kundskaber, skal kursusudbyderen rekvirere et opgavesæt med forlænget eksamenstid, jf. pkt. 5.2 i bestemmelserne. Eksamenstiden er for denne type opgavesæt fastlagt til ca. 25 pct. ekstra tid i forhold til den i bilag 1 i bestemmelserne fastsatte varighed af eksamen for de forskellige kursustyper. Det er under alle omstændigheder en forudsætning, at der ikke sker øvrig fravigelse af bestemmelserne end tildeling af forlænget eksamenstid, så det sikres, at formålet med eksamen ikke forspildes. Muligheden for forlænget eksamenstid henset til kursistens læse- eller IT-kundskaber kan tillige overvejes i forbindelse med, at en kursist gives mulighed for at deltage i en omeksamen. November 2014

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere