Tornbjergguiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tornbjergguiden 2013-1214"

Transkript

1 Tornbjergguiden ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen er klar over det. AMATØRAFTEN Et internt arrangement i efteråret, hvor alle har mulighed for at vise kreative færdigheder. BESTYRELSEN Bestyrelsen for Tornbjerg Gymnasium består af: Formand Rektor Erik Knudsen, UCL Lillebælt Øvrige medlemmer Kasper Westh, udpeget af Odense Kommune Peter Henrik Raae, udpeget af Syddansk Universitet John Christensen, udpeget ved selvsupplering Vakant, udpeget ved selvsupplering Lektor Gitte Christensen (med stemmeret), udpeget af skolens personale Lektor Paw Stylsvig Jeppesen, udpeget af skolens personale Elev Anders Askholm udpeget af elevrådet (med stemmeret) Elev Jonas Trelle, udpeget af elevrådet BROBYGNING Elever fra folkeskolens klasser har mulighed for at snuse til en af de ungdomsuddannelser, de overvejer. Dette kaldes brobygning. Når det sker, dannes en speciel klasse for disse elever. De gennemfører et forløb, hvor de undervises af gymnasiets lærere i fagligt stof, der kan være dem til nytte, hvis de beslutter sig for at gå i gymnasiet. Det sker på en måde, så de får et realistisk billede af skolehverdagen på Tornbjerg. På tilsvarende vis er der et tilbud til 3g-elever om brobygning på Syddansk Universitet. BØGER OG PAPIR Boglånet på Tornbjerg er gratis, medens eleverne selv må sørge for papirvarerne. COMPUTER På Tornbjerg forventer vi at eleverne medbringer deres egen bærbare computer til undervisningen og prøver. Desuden skal eleverne også selv medbringe printer til skriftlige prøver. EFTER SKOLETID Da skolen normalt først lukkes ved tiden, må eleverne gerne, alene eller i mindre grupper, blive på skolen indtil dette tidspunkt for evt. at læse lektier i studiecenteret. EKSKURSIONER/ UDVEKSLINGER 1-dags-ekskursioner kan foretages på alle klassetrin. På studieretningerne tager stamklasserne i 2g på udvekslingseller studierejse til udlandet. Sammenbragte sproghold har mulighed for at rejse i 3g. ELEKTRONISKE TAVLER Elektroniske tavler er installeret i alle klasselokaler. ELEVRÅDET Elevrådet består af to repræsentanter for hver klasse. Rådet kan få stor indflydelse ved aktiv deltagelse i skolens faste udvalg samt skolens liv generelt. FERIEPLAN Kontoret har sommerferielukket i perioden fra 8. juli til 5. august 2013 Skolestart efter sommerferien man. 12. aug Efterårsferie (uge 42) 14. oktober oktober 2013 Juleferie 23. december januar 2014 Vinterferie (uge 8) 17. februar februar 2014 Påskeferie 14. april 22. april 2014 Store Bededag 16. maj 2014 Kristi Himmelfart 29.maj Pinsedag 20. maj 2013 Grundlovsdag 5. juni pinsedag 9. juni 2014 Sidste skoledag før sommerferien 27. juni 2014 FORSIKRING Personlige ejendele er ikke forsikrede. Man kan selv tegne en forsikring ang. ulykke, ansvar, tyveri el. lign. eller lade sine forældre gøre det. Det er muligt at leje et aflåst skab på skolen. Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning. Skolen må ikke tegne en forsikring, der dækker elever, og forældre og elever opfordres derfor selv til at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring. FORSØMMELSER I gymnasiet er der mødepligt til undervisningen og afleveringspligt til de skriftlige opgaver. Ved forsømmelse forstås altså ethvert fravær fra undervisningen og enhver forsømmelse med at aflevere opgaver. Ved skoleårets start informeres om regler og sanktioner i forbindelse med forsømmelser. Der instrueres ligeledes i hvordan begrundelse for evt. fravær meddeles skolen. FORÆLDRE KONSULTATION Godt inde i Grundforløbet afholdes forældre-konsultationer for 1g klasserne. FORÅRSKULTURAFTEN De kunstneriske fags fremvisning af årets arbejde og eksamensprojekter har form af en flot kulturaften. Alle inviteres til at lytte og se med når musik, billedkunst og dramatik ruller sig ud. FRITAGELSE FOR IDRÆT Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan deltage i idrætsundervisningen, kan man på grundlag af en lægeattest blive fritaget for disse timer i en periode. Er der tale

2 om permanent fritagelse, skal eleven i stedet læse et andet fag på c-niveau. FRIVILLIGE AKTIVITETER Skolens faciliteter og lærerkræfter inden for bl.a. fagene musik, idræt og billedkunst stilles i vid udstrækning til elevernes disposition efter skoletid. På Tornbjergsamlinger, opslags-tavlerne samt på den elektroniske kalender vil disse tilbud blive annonceret. Alle aktiviteterne koordineres i skolens AKTIVITETSUVALG. FRONTER Det ene af Tornbjergs to intranet. Fronter er det enkelte undervisnings-holds elektroniske rum. Her afleveres fx skriftlige opgaver til elektronisk retning. Foruden holdenes rum, er fronter skolens fælles arkiv og platform for intern kommunikation og information. Fra forsiden KomIn føres man via en række overskrifter videre. Der kræves log-in til fronter. Fronteradministrator er Flemming Petersen. FÆLLESTIMER Nogle gange i årets løb samles hele skolen/årgange/studieretninger til arrangementer af underholdende, udviklende eller orienterende art. GLEMTE SAGER Pedellen og rengøringspersonalet samler efterladte effekter. De kan besigtiges og udleveres ved henvendelse til pedellen. HJEMMESIDE Hjemmesiden er stedet, hvor man finder utallige oplysninger om skolen. Siden henvender sig først og fremmest til eksterne brugere. Fra hjemmesiden logges på skolens to intranet: fronter og LUDUS Web. IDRÆTSDAG Idrætslærerne arrangerer hvert år i begyndelsen af september tematisk idrætsdag for hele skolen. Dagen afsluttes med 2.g restauranter og fest på skolen. INTERNATIONALISERING Udsyn og internationale studieoplevelser er et felt vi udvider og udvikler på Tornbjerg. Vi samarbejder med Flensborgskolen i Island, hvor vi hvert år har en naturvidenskabelig klasse på besøg eller udveksling. Ligeledes samarbejder en klasse hvert år med Malta. I New York City udvikles et samarbejde med en skole i Brooklyn, og hvert år er der studieture til fx London, Barcelona, München, Dublin og Berlin. European Youth Parliament (EYP) er et nyt internationalt initiativ. Elever med politisk interesse mødes med elever fra hele Europa, og diskuterer politiske spørgsmål om vores fælles fremtid. Hjemme på Tornbjerg er der input fra den store verden fx gennem enkeltpersoner eller arrangementer fra sprogstudierne på SDU. Gennem Comenius virker undervisere fra andre lande i perioder som sprogassistenter og kulturformidlere på skolen. INTROFORLØB Introforløbet for 1g klasserne løber fra første skoledag og indtil idrætsdagen. I denne første månedstid er skemaet for 1g erne en blanding af almindelige timer og særligt tilrettelagte introaktiviteter. IT SUPPORT Tornbjerg tilbyder it-support til elevernes egne bærbare computere. Supporten omfatter alt, hvad der har relation til elevens brug af computeren i forhold til skolen og undervisningen. Dette inkluderer opsætning til netværk, installation af programmer m.v. Henvendelse til IT-tekniker Poul Sloth. JAZZEKSPRESSEN Et uformelt retro-hygge-sted i skolens kælder for elever og lærere efter skoletid og ved små festlige lejligheder. Jazzekspressen ledes af en bestyrelse, valgt blandt eleverne. KALENDER Skolens kalender finder du på intranettet LUDUS Web, hvor du også ser dit skema. Kalenderen viser plan over år/måned/uge eller dag - og den opdateres løbende. Hold godt øje med arrangementer såsom frivillige aktiviteter mv. KARAKTERGIVNING Gymnasiet er en eksamensskole. Derfor gives der karakterer i samtlige fag. I løbet af skoleåret skal der gives karakterer 2 gange, og ved skoleårets slutning gives årskarakterer. Karaktererne gives via intranettet LUDUS Web i december og marts. For 1g desuden mod slutningen af grundforløbet i 1. semester. KONTORET Skolens kontor har åbent mandag - torsdag kl fredag kl I er altid velkomne til at henvende jer. LEDELSEN Skolen ledes af en Teamledelse bestående af rektor, vicerektor og tre uddannelsesledere med hver deres ansvarsområder. LOMMEREGNER Som elev på Tornbjerg får du gratis adgang til at få installeret matematikprogrammet TII på din computer. Det erstatter en lommeregner. LUDUS Web Det ene af Tornbjergs to intranet. I LUDUS Web finder du fx skema, lektier, skolens kalender, fraværsoversigter og karakterer. Skriftlige afleveringer kan afleveres både i fronter og LUDUS Web. Der kræves login til LUDUS Web. LYS- OG LYDGRUPPE En flok teknikkyndige elever, der i studiekredsregi sørger for kvalitetslys og -lyd til skolens

3 kunstneriske arrangementer. Interesserede melder sig til musiklærerne. LÆRERFORSAMLINGEN En elevs lærerteam, øvrige lærere, studievejleder, tilknyttede uddannelsesleder og rektor udgør lærerforsamlingen om eleven. I forbindelse med karaktergivningen og årets afslutning, eller hvis særlige forhold taler for det, mødes lærerforsamlingen for at drøfte elevens forhold. LÆRERTEAMS Til hver klasse er knyttet et lærerteam bestående af 2 lærere. Teamet har til opgave at støtte og vejlede klassen og den enkelte elev samt at koordinere den overordnede studieplan for klassen. Dvs. at koordinere og udvikle undervisningen i klassen. LÆSEVEJLEDER Skolens læsevejledning tilbyder undervisning til elever med særlige læsevanskeligheder. Alle 1g klasser screenes i dansk. MENTOR Mentorordningen består i at en elev med problemer, der har relation til det uddannelsesmæssige, gennem sin vejleder kan få tildelt en mentor. Mentor støtter gennem samtale eleven i en nærmere aftalt periode. MIRACULES Elevernes festforening, som ledes af en elevvalgt bestyrelse. Se på kalenderen i LUDUS, hvornår årets fester afholdes. OPERATION DAGSVÆRK Hvert år i november er der afsat en dag til en elevorganiseret arbejdsdag til støtte for Ulandshjælp. Arrangementet er landsdækkende, men den praktiske organisation foretages af en arbejdsgruppe på det enkelte gymnasium. Tornbjerg har tradition for at rigtig mange elever deltager, med et flot resultat til følge. OP IGEN Skulpturen står ved indgangen til skolens cykelparkering og fungerer som skolens vartegn og logo. ORDBØGER På din egen bærbare computer får du gratis online adgang til de bedste ordbøger i sprogfagene og dansk. Vi har købt licens til alle vores elever gældende for deres tid på Tornbjerg. ORDENSREGLER Tornbjergs studie- og ordensregler står at læse i detaljer på hjemmesiden. Her er hovedpunkterne: Det forventes, at du udviser respekt for undervisningen. Du har pligt til at bidrage til, at skolens lokaler og inventar bevares i pæn og ryddelig stand, og at der spares på ressourcerne. Skolen stiller som hovedregel bøger og andre undervisningsmaterialer til rådighed for dig. Du har pligt til at aflevere de pågældende bøger og materialer i ordentlig stand. I kantinen: Ryd altid op efter dig selv og hæng stolen op. Service må ikke fjernes fra kantinen. Hvis en anden elev glemmer at rydde op efter sig, er du forpligtet til at gøre det for vedkommende. Derfor: hvis du ser nogen forlade kantinen uden at rydde op efter sig, så gør en indsats for at minde vedkommende om det. I klasserne: Du skal rydde op efter dig selv og sætte din stol op. I fællesområderne: Fællesområderne i blokkene skal holdes lige så ryddelige som klasseværelserne. I studiecenteret: Det er forbudt at spise i studiecenteret. Alkohol: Erfaringen viser, at det er nødvendigt at præcisere, at til fester er det ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. PERSONDATA Skolen ligger inde med oplysninger om alle elever. Det drejer sig om den enkelte elevs navn, cpr-nummer, adresse, telefon og faglige resultater opnået i grundskolen. Disse oplysninger er givet af eleven selv/elevens forældre i forbindelse med elevens optagelse på skolen. I løbet af gymnasietiden registrerer skolen løbende data om elevens forsømmelser, om elevens standpunkt i alle fag samt karakterer opnået ved prøver og eksaminer. Disse data danner grundlaget for den endelige udformning af studentereksamensbeviset. Alle elever har ret til at få oplyst, hvilke informationer vedr. eleven skolen ligger inde med. PRØVER For at blive student kræves det, at eleven går til eksamen 9 gange, hvoraf den ene eksamen er studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Nogle af disse prøver finder sted efter 1.g og/eller 2.g. Desuden er der årsprøver, såvel mundtlige som skriftlige. PÆDAGOGISK FORUM Pædagogisk Forum omfatter alle lærere og hele ledelsen. PF er et organ for drøftelser og debatter. Der afholdes 2 3 møder pr semester, hvoraf det ene kan være ½ - 1 dag. På møderne drøftes forhold vedr. undervisningen, skolens udvikling og overordnede strategi. RINGETIDER 1. modul: modul: Pause: modul: modul: modul: (5.modul bruges til studiecafé & frivillige aktiviteter) RYGEREGLER Rygning er forbudt på hele skolens område. SAMARBEJDSUDVALGET Repræsentanter for ledelse, lærere og tekniskadministrativt personale drøfter i samarbejdsudvalget alle forhold, der har betydning for beskæftigelse og samarbejde

4 mellem grupperne. Beslutninger i SU er bindende for alle parter. SDU-SAMARBEJDE Tornbjerg har, ikke mindst pga. gymnasiets beliggenhed, et veletableret og stadigt udviklende samarbejde med SDU. SKEMA Dit daglige skema finder du på LUDUS Web. Hold godt øje med skemaet og ikke mindst med skemaændringer. Dit skema vil ofte undergå ændringer. STUDIECAFÈ Der afholdes studiecafé i studiecenteret efter skoletid. Hjælp til lektier og skriftlige opgaver gives af lærere og studiepiloter (ældre elever). Omfanget og tidspunkter annonceres. STUDIECENTERET Studiecenteret ligger på 1.sal, over kantinen. Her findes biblioteksbøger, tidsskrifter og masser af gode arbejdspladser. Bibliotekaren og studiecenter-koordinatoren står til rådighed med hjælp og vejledning. STUDIEPLAN En studieplan skal omfatte planlægning, gennemførelse og justering af undervisningen i en klasse. Den udarbejdes af klassens lærere før den offentliggøres på skolens hjemmeside. Studieplanen skal omfatte alle klassens fag og sikre fagenes samspil. Den skal bl.a. konkret beskrive undervisningens helhed, progression, variation i arbejdsformer, udvikling af elevernes studiekompetence, koordinering af elevernes arbejdsbyrde, inkl. det skriftlige arbejde. STUDIERETNINGER Sidst i Grundforløbet skal der afgives endeligt ønske om studieretning og valgfag. Forud for valget orienteres elever og forældre grundigt om indhold og konsekvenser af valg. STUDIETIME Et fast ugentligt skemalagt modul i Grundforløbet. Her undervises og trænes klassen i studieteknikker og lektielæsning. Studiegrupper dannes med henblik på samarbejde om studierne både i og uden for skolen. STUDIEVALG FYN Studievalg Fyn har ansvaret for vejledningen ved overgangen fra gymnasiet til videregående uddannelser. I løbet af de tre gymnasieår afholdes forskellige arrangementer på skolen, hvor eleverne har mulighed for at få informationer om videregående uddannelser og erhverv, generelle uddannelsesforhold samt økonomiske og sociale forhold under uddannelserne. Studievalg Fyn, Albanigade 30, står åben for personlig henvendelse, individuelt eller i grupper. SVØMMEUNDERVISNING Et veletableret samarbejde med Institut for Idræt på SDU, betyder at alle 1g klasser på Tornbjerg fungerer som kaniner for de idrætsstuderende i svømning. Dvs. at alle Tornbjerg-elever svømmer i en periode, som en del af idrætsundervisningen i 1g. VEJLEDNING På Tornbjerg er der fem studievejledere: Erika Kirsch, Margrethe Wind, Jesper Thøis Madsen, Signe Klokker og Line Beese Rasmussen. Hver klasse har sin faste vejleder. Vejlederkontorerne findes i tilknytning til studiecenteret på 1.sal samt i blok A, stuen. Den primære opgave er at støtte og hjælpe den enkelte elev til at fuldføre gymnasieuddannelsen med størst mulig fagligt og personligt udbytte. Vejledningen indeholder en kollektiv og en individuel del. Den kollektive vejledning foregår i stamklassen og er skemalagt. Den individuelle vejledning er et tilbud til den enkelte elev, som efter eget behov kan opsøge gymnasievejlederen, der har faste træffetider. SU Elever over 18 år kan ansøge om SU. Du søger SU på su.dk. For at få adgang til at søge skal du bruge en NemId, som du kan bestille på su.dk. For at få udbetalt pengene skal du have registreret en NemKonto i din bank. I begyndelsen af skoleåret bliver der givet nøjere oplysninger om SU på Tornbjergsamling. SYGETRANSPORT Bopælskommunen kan yde gratis befordring for syge og invaliderede elever, der i kortere perioder ikke kan komme i skole ved egen hjælp (f.eks. på grund af et brækket ben). Man skal i så fald henvende sig på skolens kontor. TEAM DANMARK/MGK Elever godkendt af Team Danmark eller optaget på Musikalsk Grundkursus tilbydes særligt tilrettelagte forløb. Yderligere oplysninger fås hos skolens ledelse. TEAMTOUR TORNBJERG Introtur for 1g klasserne til Grusgravene i Tarup-Davinde. Fokus er friluftsliv og teambuilding. TEMAUGE Gammel og stolt tradition på Tornbjerg. Afholdes normalt hvert 3. år. Sidste gang var i Emnet var: Udsmykning af det nye Tornbjerg. De bedste af elevprodukterne fra temaugen pynter stadig rundt på skolen. TORNBJERG ELITE Siden har der eksisteret et særligt tilbud til eliteidrætsudøvere på Tornbjerg. Har de opfyldt kriterierne for optagelse eller er godkendt af Team Danmark kan de gennemføre en 3-årig eller 4-årig gymnasieuddannelse, der støtter og tilgodeser behovet for bedre sammenhæng mellem skole og idræt. En uddannelsesleder og 2 koordinatorer sikrer ordningens kvalitet og samarbejdet med klubberne.

5 TORNBJERG FRISK Et elevdrevet Tornbjerginitiativ der sætter sundhed på dagsordenen. Eksempler på sunde og friske tilbud er sundhedsuge, zumba og fitnesskørekortet, der giver mulighed for at træne i fitnessrummet før, i løbet af og efter skoletid ligesom kantinen vægter sund og næringsrig mad højt og derfor altid serverer et sundt alternativ til en god pris. Når du har erhvervet fitnesskørekort, kan du mod en betaling på 300 kr. frit bruge styrkerummet til du er blevet student. TORNBJERG GYMNASIUMS VENNER Skolens støtteforening som mange forældre er medlemmer af. Foreningen giver økonomisk støtte til aktiviteter, som skolens budget ikke har mulighed for at tilgodese, f.eks. enkeltelevers deltagelse i ekskursioner o.l. Der afholdes generalforsamling i september i forbindelse med Åbent Hus arrangement for 1g. TORNBJERGMØDER Ca.7 gange om året afholdes der et diskussions- og orienteringsmøde i klasserne, ledet af elevråds-repræsentanten i samarbejde med teamet. Mødet erstatter ugens Tornbjergsamling. TORNBJEG PLUS Tornbjerg Plus dækker talentudvikling på flere strenge. Tornbjerg-elever deltager hvert år i projekter, der plejer og udvikler talent. Projekt Forskerspire giver mulighed for at komme i kontakt med forskere inden for et særligt fagområde og blive inspireret til at udforme sit eget forskningsprojekt. Eleverne deltager i konkurrencen om at blive kåret som en af årets forskerspirer. Akademiet for Talentfulde Unge samler ca. 100 elever fra hele Fyn, Der arrangeres foredrag, workshops, camps mm. for elever, der synes det er sjovt at bruge fritid på at blive fagligt udfordret. EYP (European Youth Parliament) sender vi hvert år udvalgte, politisk interesserede elever til i Danmark eller ude i Europa. Her lærer eleverne retorik, disciplin og mundtlig fremstilling på højeste niveau, samtidig med de møder unge fra hele Europa. TORNBJERGSAMLING Ugentligt orienteringsmøde for hele skolen. Afholdes på forskellige dage kl Klasserne skiftes til at stå for og underholde på samlingerne. TRANSPORT Transportkortet Ungdomskort er et rabatkort til den kollektive trafik for årige på ungdomsuddannelser. Du kan gå ind på og bestille dit ungdomskort. Pris ca. 340 kr. per måned. UDVALG Skolen har 4 faste udvalg: undervisnings-, strategi-, aktivitets- og kontaktudvalget. Repræsentanter fra Pædagogisk Forum, Ledelsen og Elevrådet deltager i udvalgsarbejdet. WHO'S WHO Så hurtigt som muligt efter skoleårets start opsættes der fotos af alle klasser og ansatte på opslagstavlen ved hovedindgangen. Lærernes mailadresser, data og billeder af enkelte elever skal man på skolens intranet LUDUS Web for at finde. ÅBENT HUS Midt i Grundforløbet i 1g inviteres forældre og 1g elever sammen til Åbent Hus arrangement. Her fortæller 1geleverne selv, sammen med lærerteamet, om skolen og Grundforløbet. ÅBNINGSTIDER Skolen er åben alle hverdage fra kl Uden for dette tidsrum, i weekender og ferier kan du færdes på skolen efter særlig aftale. ÅRSFEST Normalt den sidste lørdag i januar, ifører alle skolens elever og lærere sig deres fineste skrud for at deltage i denne fest, hvor også mange tidligere elever møder op. I forbindelse med Årsfesten er der tradition for at elever opfører et årsshow. (senest redigeret 23/ TP)

6

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2010-2011 A D R E S S E R O G T EL E F O N N U M R E Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Hjemmeside Tørring Gymnasium Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2015-16 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Tornbladet. Leder fra rektor. Indhold. Juni 2015. Kære forældre,

Tornbladet. Leder fra rektor. Indhold. Juni 2015. Kære forældre, Tornbladet Juni 2015 Leder fra rektor Kære forældre, maj og juni er anderledes måneder på Tornbjerg. Skoleåret nærmer sig sin afslutning, og det er nu, kræfterne skal samles til de afsluttende prøver.

Læs mere