Tornbjergguiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tornbjergguiden 2013-1214"

Transkript

1 Tornbjergguiden ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen er klar over det. AMATØRAFTEN Et internt arrangement i efteråret, hvor alle har mulighed for at vise kreative færdigheder. BESTYRELSEN Bestyrelsen for Tornbjerg Gymnasium består af: Formand Rektor Erik Knudsen, UCL Lillebælt Øvrige medlemmer Kasper Westh, udpeget af Odense Kommune Peter Henrik Raae, udpeget af Syddansk Universitet John Christensen, udpeget ved selvsupplering Vakant, udpeget ved selvsupplering Lektor Gitte Christensen (med stemmeret), udpeget af skolens personale Lektor Paw Stylsvig Jeppesen, udpeget af skolens personale Elev Anders Askholm udpeget af elevrådet (med stemmeret) Elev Jonas Trelle, udpeget af elevrådet BROBYGNING Elever fra folkeskolens klasser har mulighed for at snuse til en af de ungdomsuddannelser, de overvejer. Dette kaldes brobygning. Når det sker, dannes en speciel klasse for disse elever. De gennemfører et forløb, hvor de undervises af gymnasiets lærere i fagligt stof, der kan være dem til nytte, hvis de beslutter sig for at gå i gymnasiet. Det sker på en måde, så de får et realistisk billede af skolehverdagen på Tornbjerg. På tilsvarende vis er der et tilbud til 3g-elever om brobygning på Syddansk Universitet. BØGER OG PAPIR Boglånet på Tornbjerg er gratis, medens eleverne selv må sørge for papirvarerne. COMPUTER På Tornbjerg forventer vi at eleverne medbringer deres egen bærbare computer til undervisningen og prøver. Desuden skal eleverne også selv medbringe printer til skriftlige prøver. EFTER SKOLETID Da skolen normalt først lukkes ved tiden, må eleverne gerne, alene eller i mindre grupper, blive på skolen indtil dette tidspunkt for evt. at læse lektier i studiecenteret. EKSKURSIONER/ UDVEKSLINGER 1-dags-ekskursioner kan foretages på alle klassetrin. På studieretningerne tager stamklasserne i 2g på udvekslingseller studierejse til udlandet. Sammenbragte sproghold har mulighed for at rejse i 3g. ELEKTRONISKE TAVLER Elektroniske tavler er installeret i alle klasselokaler. ELEVRÅDET Elevrådet består af to repræsentanter for hver klasse. Rådet kan få stor indflydelse ved aktiv deltagelse i skolens faste udvalg samt skolens liv generelt. FERIEPLAN Kontoret har sommerferielukket i perioden fra 8. juli til 5. august 2013 Skolestart efter sommerferien man. 12. aug Efterårsferie (uge 42) 14. oktober oktober 2013 Juleferie 23. december januar 2014 Vinterferie (uge 8) 17. februar februar 2014 Påskeferie 14. april 22. april 2014 Store Bededag 16. maj 2014 Kristi Himmelfart 29.maj Pinsedag 20. maj 2013 Grundlovsdag 5. juni pinsedag 9. juni 2014 Sidste skoledag før sommerferien 27. juni 2014 FORSIKRING Personlige ejendele er ikke forsikrede. Man kan selv tegne en forsikring ang. ulykke, ansvar, tyveri el. lign. eller lade sine forældre gøre det. Det er muligt at leje et aflåst skab på skolen. Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning. Skolen må ikke tegne en forsikring, der dækker elever, og forældre og elever opfordres derfor selv til at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring. FORSØMMELSER I gymnasiet er der mødepligt til undervisningen og afleveringspligt til de skriftlige opgaver. Ved forsømmelse forstås altså ethvert fravær fra undervisningen og enhver forsømmelse med at aflevere opgaver. Ved skoleårets start informeres om regler og sanktioner i forbindelse med forsømmelser. Der instrueres ligeledes i hvordan begrundelse for evt. fravær meddeles skolen. FORÆLDRE KONSULTATION Godt inde i Grundforløbet afholdes forældre-konsultationer for 1g klasserne. FORÅRSKULTURAFTEN De kunstneriske fags fremvisning af årets arbejde og eksamensprojekter har form af en flot kulturaften. Alle inviteres til at lytte og se med når musik, billedkunst og dramatik ruller sig ud. FRITAGELSE FOR IDRÆT Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan deltage i idrætsundervisningen, kan man på grundlag af en lægeattest blive fritaget for disse timer i en periode. Er der tale

2 om permanent fritagelse, skal eleven i stedet læse et andet fag på c-niveau. FRIVILLIGE AKTIVITETER Skolens faciliteter og lærerkræfter inden for bl.a. fagene musik, idræt og billedkunst stilles i vid udstrækning til elevernes disposition efter skoletid. På Tornbjergsamlinger, opslags-tavlerne samt på den elektroniske kalender vil disse tilbud blive annonceret. Alle aktiviteterne koordineres i skolens AKTIVITETSUVALG. FRONTER Det ene af Tornbjergs to intranet. Fronter er det enkelte undervisnings-holds elektroniske rum. Her afleveres fx skriftlige opgaver til elektronisk retning. Foruden holdenes rum, er fronter skolens fælles arkiv og platform for intern kommunikation og information. Fra forsiden KomIn føres man via en række overskrifter videre. Der kræves log-in til fronter. Fronteradministrator er Flemming Petersen. FÆLLESTIMER Nogle gange i årets løb samles hele skolen/årgange/studieretninger til arrangementer af underholdende, udviklende eller orienterende art. GLEMTE SAGER Pedellen og rengøringspersonalet samler efterladte effekter. De kan besigtiges og udleveres ved henvendelse til pedellen. HJEMMESIDE Hjemmesiden er stedet, hvor man finder utallige oplysninger om skolen. Siden henvender sig først og fremmest til eksterne brugere. Fra hjemmesiden logges på skolens to intranet: fronter og LUDUS Web. IDRÆTSDAG Idrætslærerne arrangerer hvert år i begyndelsen af september tematisk idrætsdag for hele skolen. Dagen afsluttes med 2.g restauranter og fest på skolen. INTERNATIONALISERING Udsyn og internationale studieoplevelser er et felt vi udvider og udvikler på Tornbjerg. Vi samarbejder med Flensborgskolen i Island, hvor vi hvert år har en naturvidenskabelig klasse på besøg eller udveksling. Ligeledes samarbejder en klasse hvert år med Malta. I New York City udvikles et samarbejde med en skole i Brooklyn, og hvert år er der studieture til fx London, Barcelona, München, Dublin og Berlin. European Youth Parliament (EYP) er et nyt internationalt initiativ. Elever med politisk interesse mødes med elever fra hele Europa, og diskuterer politiske spørgsmål om vores fælles fremtid. Hjemme på Tornbjerg er der input fra den store verden fx gennem enkeltpersoner eller arrangementer fra sprogstudierne på SDU. Gennem Comenius virker undervisere fra andre lande i perioder som sprogassistenter og kulturformidlere på skolen. INTROFORLØB Introforløbet for 1g klasserne løber fra første skoledag og indtil idrætsdagen. I denne første månedstid er skemaet for 1g erne en blanding af almindelige timer og særligt tilrettelagte introaktiviteter. IT SUPPORT Tornbjerg tilbyder it-support til elevernes egne bærbare computere. Supporten omfatter alt, hvad der har relation til elevens brug af computeren i forhold til skolen og undervisningen. Dette inkluderer opsætning til netværk, installation af programmer m.v. Henvendelse til IT-tekniker Poul Sloth. JAZZEKSPRESSEN Et uformelt retro-hygge-sted i skolens kælder for elever og lærere efter skoletid og ved små festlige lejligheder. Jazzekspressen ledes af en bestyrelse, valgt blandt eleverne. KALENDER Skolens kalender finder du på intranettet LUDUS Web, hvor du også ser dit skema. Kalenderen viser plan over år/måned/uge eller dag - og den opdateres løbende. Hold godt øje med arrangementer såsom frivillige aktiviteter mv. KARAKTERGIVNING Gymnasiet er en eksamensskole. Derfor gives der karakterer i samtlige fag. I løbet af skoleåret skal der gives karakterer 2 gange, og ved skoleårets slutning gives årskarakterer. Karaktererne gives via intranettet LUDUS Web i december og marts. For 1g desuden mod slutningen af grundforløbet i 1. semester. KONTORET Skolens kontor har åbent mandag - torsdag kl fredag kl I er altid velkomne til at henvende jer. LEDELSEN Skolen ledes af en Teamledelse bestående af rektor, vicerektor og tre uddannelsesledere med hver deres ansvarsområder. LOMMEREGNER Som elev på Tornbjerg får du gratis adgang til at få installeret matematikprogrammet TII på din computer. Det erstatter en lommeregner. LUDUS Web Det ene af Tornbjergs to intranet. I LUDUS Web finder du fx skema, lektier, skolens kalender, fraværsoversigter og karakterer. Skriftlige afleveringer kan afleveres både i fronter og LUDUS Web. Der kræves login til LUDUS Web. LYS- OG LYDGRUPPE En flok teknikkyndige elever, der i studiekredsregi sørger for kvalitetslys og -lyd til skolens

3 kunstneriske arrangementer. Interesserede melder sig til musiklærerne. LÆRERFORSAMLINGEN En elevs lærerteam, øvrige lærere, studievejleder, tilknyttede uddannelsesleder og rektor udgør lærerforsamlingen om eleven. I forbindelse med karaktergivningen og årets afslutning, eller hvis særlige forhold taler for det, mødes lærerforsamlingen for at drøfte elevens forhold. LÆRERTEAMS Til hver klasse er knyttet et lærerteam bestående af 2 lærere. Teamet har til opgave at støtte og vejlede klassen og den enkelte elev samt at koordinere den overordnede studieplan for klassen. Dvs. at koordinere og udvikle undervisningen i klassen. LÆSEVEJLEDER Skolens læsevejledning tilbyder undervisning til elever med særlige læsevanskeligheder. Alle 1g klasser screenes i dansk. MENTOR Mentorordningen består i at en elev med problemer, der har relation til det uddannelsesmæssige, gennem sin vejleder kan få tildelt en mentor. Mentor støtter gennem samtale eleven i en nærmere aftalt periode. MIRACULES Elevernes festforening, som ledes af en elevvalgt bestyrelse. Se på kalenderen i LUDUS, hvornår årets fester afholdes. OPERATION DAGSVÆRK Hvert år i november er der afsat en dag til en elevorganiseret arbejdsdag til støtte for Ulandshjælp. Arrangementet er landsdækkende, men den praktiske organisation foretages af en arbejdsgruppe på det enkelte gymnasium. Tornbjerg har tradition for at rigtig mange elever deltager, med et flot resultat til følge. OP IGEN Skulpturen står ved indgangen til skolens cykelparkering og fungerer som skolens vartegn og logo. ORDBØGER På din egen bærbare computer får du gratis online adgang til de bedste ordbøger i sprogfagene og dansk. Vi har købt licens til alle vores elever gældende for deres tid på Tornbjerg. ORDENSREGLER Tornbjergs studie- og ordensregler står at læse i detaljer på hjemmesiden. Her er hovedpunkterne: Det forventes, at du udviser respekt for undervisningen. Du har pligt til at bidrage til, at skolens lokaler og inventar bevares i pæn og ryddelig stand, og at der spares på ressourcerne. Skolen stiller som hovedregel bøger og andre undervisningsmaterialer til rådighed for dig. Du har pligt til at aflevere de pågældende bøger og materialer i ordentlig stand. I kantinen: Ryd altid op efter dig selv og hæng stolen op. Service må ikke fjernes fra kantinen. Hvis en anden elev glemmer at rydde op efter sig, er du forpligtet til at gøre det for vedkommende. Derfor: hvis du ser nogen forlade kantinen uden at rydde op efter sig, så gør en indsats for at minde vedkommende om det. I klasserne: Du skal rydde op efter dig selv og sætte din stol op. I fællesområderne: Fællesområderne i blokkene skal holdes lige så ryddelige som klasseværelserne. I studiecenteret: Det er forbudt at spise i studiecenteret. Alkohol: Erfaringen viser, at det er nødvendigt at præcisere, at til fester er det ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. PERSONDATA Skolen ligger inde med oplysninger om alle elever. Det drejer sig om den enkelte elevs navn, cpr-nummer, adresse, telefon og faglige resultater opnået i grundskolen. Disse oplysninger er givet af eleven selv/elevens forældre i forbindelse med elevens optagelse på skolen. I løbet af gymnasietiden registrerer skolen løbende data om elevens forsømmelser, om elevens standpunkt i alle fag samt karakterer opnået ved prøver og eksaminer. Disse data danner grundlaget for den endelige udformning af studentereksamensbeviset. Alle elever har ret til at få oplyst, hvilke informationer vedr. eleven skolen ligger inde med. PRØVER For at blive student kræves det, at eleven går til eksamen 9 gange, hvoraf den ene eksamen er studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Nogle af disse prøver finder sted efter 1.g og/eller 2.g. Desuden er der årsprøver, såvel mundtlige som skriftlige. PÆDAGOGISK FORUM Pædagogisk Forum omfatter alle lærere og hele ledelsen. PF er et organ for drøftelser og debatter. Der afholdes 2 3 møder pr semester, hvoraf det ene kan være ½ - 1 dag. På møderne drøftes forhold vedr. undervisningen, skolens udvikling og overordnede strategi. RINGETIDER 1. modul: modul: Pause: modul: modul: modul: (5.modul bruges til studiecafé & frivillige aktiviteter) RYGEREGLER Rygning er forbudt på hele skolens område. SAMARBEJDSUDVALGET Repræsentanter for ledelse, lærere og tekniskadministrativt personale drøfter i samarbejdsudvalget alle forhold, der har betydning for beskæftigelse og samarbejde

4 mellem grupperne. Beslutninger i SU er bindende for alle parter. SDU-SAMARBEJDE Tornbjerg har, ikke mindst pga. gymnasiets beliggenhed, et veletableret og stadigt udviklende samarbejde med SDU. SKEMA Dit daglige skema finder du på LUDUS Web. Hold godt øje med skemaet og ikke mindst med skemaændringer. Dit skema vil ofte undergå ændringer. STUDIECAFÈ Der afholdes studiecafé i studiecenteret efter skoletid. Hjælp til lektier og skriftlige opgaver gives af lærere og studiepiloter (ældre elever). Omfanget og tidspunkter annonceres. STUDIECENTERET Studiecenteret ligger på 1.sal, over kantinen. Her findes biblioteksbøger, tidsskrifter og masser af gode arbejdspladser. Bibliotekaren og studiecenter-koordinatoren står til rådighed med hjælp og vejledning. STUDIEPLAN En studieplan skal omfatte planlægning, gennemførelse og justering af undervisningen i en klasse. Den udarbejdes af klassens lærere før den offentliggøres på skolens hjemmeside. Studieplanen skal omfatte alle klassens fag og sikre fagenes samspil. Den skal bl.a. konkret beskrive undervisningens helhed, progression, variation i arbejdsformer, udvikling af elevernes studiekompetence, koordinering af elevernes arbejdsbyrde, inkl. det skriftlige arbejde. STUDIERETNINGER Sidst i Grundforløbet skal der afgives endeligt ønske om studieretning og valgfag. Forud for valget orienteres elever og forældre grundigt om indhold og konsekvenser af valg. STUDIETIME Et fast ugentligt skemalagt modul i Grundforløbet. Her undervises og trænes klassen i studieteknikker og lektielæsning. Studiegrupper dannes med henblik på samarbejde om studierne både i og uden for skolen. STUDIEVALG FYN Studievalg Fyn har ansvaret for vejledningen ved overgangen fra gymnasiet til videregående uddannelser. I løbet af de tre gymnasieår afholdes forskellige arrangementer på skolen, hvor eleverne har mulighed for at få informationer om videregående uddannelser og erhverv, generelle uddannelsesforhold samt økonomiske og sociale forhold under uddannelserne. Studievalg Fyn, Albanigade 30, står åben for personlig henvendelse, individuelt eller i grupper. SVØMMEUNDERVISNING Et veletableret samarbejde med Institut for Idræt på SDU, betyder at alle 1g klasser på Tornbjerg fungerer som kaniner for de idrætsstuderende i svømning. Dvs. at alle Tornbjerg-elever svømmer i en periode, som en del af idrætsundervisningen i 1g. VEJLEDNING På Tornbjerg er der fem studievejledere: Erika Kirsch, Margrethe Wind, Jesper Thøis Madsen, Signe Klokker og Line Beese Rasmussen. Hver klasse har sin faste vejleder. Vejlederkontorerne findes i tilknytning til studiecenteret på 1.sal samt i blok A, stuen. Den primære opgave er at støtte og hjælpe den enkelte elev til at fuldføre gymnasieuddannelsen med størst mulig fagligt og personligt udbytte. Vejledningen indeholder en kollektiv og en individuel del. Den kollektive vejledning foregår i stamklassen og er skemalagt. Den individuelle vejledning er et tilbud til den enkelte elev, som efter eget behov kan opsøge gymnasievejlederen, der har faste træffetider. SU Elever over 18 år kan ansøge om SU. Du søger SU på su.dk. For at få adgang til at søge skal du bruge en NemId, som du kan bestille på su.dk. For at få udbetalt pengene skal du have registreret en NemKonto i din bank. I begyndelsen af skoleåret bliver der givet nøjere oplysninger om SU på Tornbjergsamling. SYGETRANSPORT Bopælskommunen kan yde gratis befordring for syge og invaliderede elever, der i kortere perioder ikke kan komme i skole ved egen hjælp (f.eks. på grund af et brækket ben). Man skal i så fald henvende sig på skolens kontor. TEAM DANMARK/MGK Elever godkendt af Team Danmark eller optaget på Musikalsk Grundkursus tilbydes særligt tilrettelagte forløb. Yderligere oplysninger fås hos skolens ledelse. TEAMTOUR TORNBJERG Introtur for 1g klasserne til Grusgravene i Tarup-Davinde. Fokus er friluftsliv og teambuilding. TEMAUGE Gammel og stolt tradition på Tornbjerg. Afholdes normalt hvert 3. år. Sidste gang var i Emnet var: Udsmykning af det nye Tornbjerg. De bedste af elevprodukterne fra temaugen pynter stadig rundt på skolen. TORNBJERG ELITE Siden har der eksisteret et særligt tilbud til eliteidrætsudøvere på Tornbjerg. Har de opfyldt kriterierne for optagelse eller er godkendt af Team Danmark kan de gennemføre en 3-årig eller 4-årig gymnasieuddannelse, der støtter og tilgodeser behovet for bedre sammenhæng mellem skole og idræt. En uddannelsesleder og 2 koordinatorer sikrer ordningens kvalitet og samarbejdet med klubberne.

5 TORNBJERG FRISK Et elevdrevet Tornbjerginitiativ der sætter sundhed på dagsordenen. Eksempler på sunde og friske tilbud er sundhedsuge, zumba og fitnesskørekortet, der giver mulighed for at træne i fitnessrummet før, i løbet af og efter skoletid ligesom kantinen vægter sund og næringsrig mad højt og derfor altid serverer et sundt alternativ til en god pris. Når du har erhvervet fitnesskørekort, kan du mod en betaling på 300 kr. frit bruge styrkerummet til du er blevet student. TORNBJERG GYMNASIUMS VENNER Skolens støtteforening som mange forældre er medlemmer af. Foreningen giver økonomisk støtte til aktiviteter, som skolens budget ikke har mulighed for at tilgodese, f.eks. enkeltelevers deltagelse i ekskursioner o.l. Der afholdes generalforsamling i september i forbindelse med Åbent Hus arrangement for 1g. TORNBJERGMØDER Ca.7 gange om året afholdes der et diskussions- og orienteringsmøde i klasserne, ledet af elevråds-repræsentanten i samarbejde med teamet. Mødet erstatter ugens Tornbjergsamling. TORNBJEG PLUS Tornbjerg Plus dækker talentudvikling på flere strenge. Tornbjerg-elever deltager hvert år i projekter, der plejer og udvikler talent. Projekt Forskerspire giver mulighed for at komme i kontakt med forskere inden for et særligt fagområde og blive inspireret til at udforme sit eget forskningsprojekt. Eleverne deltager i konkurrencen om at blive kåret som en af årets forskerspirer. Akademiet for Talentfulde Unge samler ca. 100 elever fra hele Fyn, Der arrangeres foredrag, workshops, camps mm. for elever, der synes det er sjovt at bruge fritid på at blive fagligt udfordret. EYP (European Youth Parliament) sender vi hvert år udvalgte, politisk interesserede elever til i Danmark eller ude i Europa. Her lærer eleverne retorik, disciplin og mundtlig fremstilling på højeste niveau, samtidig med de møder unge fra hele Europa. TORNBJERGSAMLING Ugentligt orienteringsmøde for hele skolen. Afholdes på forskellige dage kl Klasserne skiftes til at stå for og underholde på samlingerne. TRANSPORT Transportkortet Ungdomskort er et rabatkort til den kollektive trafik for årige på ungdomsuddannelser. Du kan gå ind på og bestille dit ungdomskort. Pris ca. 340 kr. per måned. UDVALG Skolen har 4 faste udvalg: undervisnings-, strategi-, aktivitets- og kontaktudvalget. Repræsentanter fra Pædagogisk Forum, Ledelsen og Elevrådet deltager i udvalgsarbejdet. WHO'S WHO Så hurtigt som muligt efter skoleårets start opsættes der fotos af alle klasser og ansatte på opslagstavlen ved hovedindgangen. Lærernes mailadresser, data og billeder af enkelte elever skal man på skolens intranet LUDUS Web for at finde. ÅBENT HUS Midt i Grundforløbet i 1g inviteres forældre og 1g elever sammen til Åbent Hus arrangement. Her fortæller 1geleverne selv, sammen med lærerteamet, om skolen og Grundforløbet. ÅBNINGSTIDER Skolen er åben alle hverdage fra kl Uden for dette tidsrum, i weekender og ferier kan du færdes på skolen efter særlig aftale. ÅRSFEST Normalt den sidste lørdag i januar, ifører alle skolens elever og lærere sig deres fineste skrud for at deltage i denne fest, hvor også mange tidligere elever møder op. I forbindelse med Årsfesten er der tradition for at elever opfører et årsshow. (senest redigeret 23/ TP)

6

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11 Mærk verden MERE ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk LIND/juni2010 2010/11 Studievejledere på OTG Annette D. Bertelsen E-mail: adb@sde.dk Tlf.:

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET

Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET Personale side 2 Spilleregler for undervisning side 3 Grundskema side 4 Sygemeldinger side 6 Ferieplan side 8 Ud af huset side 9 Andre oplysninger

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015 eucnord.dk INDHOLD Introarrangementer HH1... 4 Lektiecafé... 5 Aktivitetsdag... 7 Fredagscafé... 8 Elevrådsfester... 9 Gæsteforelæsere... 11 Wii... 13 Julehygge...

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

INFORMATION til dig og dine forældre

INFORMATION til dig og dine forældre INFORMATION til dig og dine forældre VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR på Teknisk Gymnasium Viby Vi glæder os til at tage imod alle nye elever og gense jer, der skal videre på 2. og 3. årgang. Vi håber, I har

Læs mere

Orientering til nye lærere 2013

Orientering til nye lærere 2013 Orientering til nye lærere 2013 1 Kære nye kollega. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens

Læs mere