Tornbjergguiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tornbjergguiden 2013-1214"

Transkript

1 Tornbjergguiden ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen er klar over det. AMATØRAFTEN Et internt arrangement i efteråret, hvor alle har mulighed for at vise kreative færdigheder. BESTYRELSEN Bestyrelsen for Tornbjerg Gymnasium består af: Formand Rektor Erik Knudsen, UCL Lillebælt Øvrige medlemmer Kasper Westh, udpeget af Odense Kommune Peter Henrik Raae, udpeget af Syddansk Universitet John Christensen, udpeget ved selvsupplering Vakant, udpeget ved selvsupplering Lektor Gitte Christensen (med stemmeret), udpeget af skolens personale Lektor Paw Stylsvig Jeppesen, udpeget af skolens personale Elev Anders Askholm udpeget af elevrådet (med stemmeret) Elev Jonas Trelle, udpeget af elevrådet BROBYGNING Elever fra folkeskolens klasser har mulighed for at snuse til en af de ungdomsuddannelser, de overvejer. Dette kaldes brobygning. Når det sker, dannes en speciel klasse for disse elever. De gennemfører et forløb, hvor de undervises af gymnasiets lærere i fagligt stof, der kan være dem til nytte, hvis de beslutter sig for at gå i gymnasiet. Det sker på en måde, så de får et realistisk billede af skolehverdagen på Tornbjerg. På tilsvarende vis er der et tilbud til 3g-elever om brobygning på Syddansk Universitet. BØGER OG PAPIR Boglånet på Tornbjerg er gratis, medens eleverne selv må sørge for papirvarerne. COMPUTER På Tornbjerg forventer vi at eleverne medbringer deres egen bærbare computer til undervisningen og prøver. Desuden skal eleverne også selv medbringe printer til skriftlige prøver. EFTER SKOLETID Da skolen normalt først lukkes ved tiden, må eleverne gerne, alene eller i mindre grupper, blive på skolen indtil dette tidspunkt for evt. at læse lektier i studiecenteret. EKSKURSIONER/ UDVEKSLINGER 1-dags-ekskursioner kan foretages på alle klassetrin. På studieretningerne tager stamklasserne i 2g på udvekslingseller studierejse til udlandet. Sammenbragte sproghold har mulighed for at rejse i 3g. ELEKTRONISKE TAVLER Elektroniske tavler er installeret i alle klasselokaler. ELEVRÅDET Elevrådet består af to repræsentanter for hver klasse. Rådet kan få stor indflydelse ved aktiv deltagelse i skolens faste udvalg samt skolens liv generelt. FERIEPLAN Kontoret har sommerferielukket i perioden fra 8. juli til 5. august 2013 Skolestart efter sommerferien man. 12. aug Efterårsferie (uge 42) 14. oktober oktober 2013 Juleferie 23. december januar 2014 Vinterferie (uge 8) 17. februar februar 2014 Påskeferie 14. april 22. april 2014 Store Bededag 16. maj 2014 Kristi Himmelfart 29.maj Pinsedag 20. maj 2013 Grundlovsdag 5. juni pinsedag 9. juni 2014 Sidste skoledag før sommerferien 27. juni 2014 FORSIKRING Personlige ejendele er ikke forsikrede. Man kan selv tegne en forsikring ang. ulykke, ansvar, tyveri el. lign. eller lade sine forældre gøre det. Det er muligt at leje et aflåst skab på skolen. Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning. Skolen må ikke tegne en forsikring, der dækker elever, og forældre og elever opfordres derfor selv til at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring. FORSØMMELSER I gymnasiet er der mødepligt til undervisningen og afleveringspligt til de skriftlige opgaver. Ved forsømmelse forstås altså ethvert fravær fra undervisningen og enhver forsømmelse med at aflevere opgaver. Ved skoleårets start informeres om regler og sanktioner i forbindelse med forsømmelser. Der instrueres ligeledes i hvordan begrundelse for evt. fravær meddeles skolen. FORÆLDRE KONSULTATION Godt inde i Grundforløbet afholdes forældre-konsultationer for 1g klasserne. FORÅRSKULTURAFTEN De kunstneriske fags fremvisning af årets arbejde og eksamensprojekter har form af en flot kulturaften. Alle inviteres til at lytte og se med når musik, billedkunst og dramatik ruller sig ud. FRITAGELSE FOR IDRÆT Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan deltage i idrætsundervisningen, kan man på grundlag af en lægeattest blive fritaget for disse timer i en periode. Er der tale

2 om permanent fritagelse, skal eleven i stedet læse et andet fag på c-niveau. FRIVILLIGE AKTIVITETER Skolens faciliteter og lærerkræfter inden for bl.a. fagene musik, idræt og billedkunst stilles i vid udstrækning til elevernes disposition efter skoletid. På Tornbjergsamlinger, opslags-tavlerne samt på den elektroniske kalender vil disse tilbud blive annonceret. Alle aktiviteterne koordineres i skolens AKTIVITETSUVALG. FRONTER Det ene af Tornbjergs to intranet. Fronter er det enkelte undervisnings-holds elektroniske rum. Her afleveres fx skriftlige opgaver til elektronisk retning. Foruden holdenes rum, er fronter skolens fælles arkiv og platform for intern kommunikation og information. Fra forsiden KomIn føres man via en række overskrifter videre. Der kræves log-in til fronter. Fronteradministrator er Flemming Petersen. FÆLLESTIMER Nogle gange i årets løb samles hele skolen/årgange/studieretninger til arrangementer af underholdende, udviklende eller orienterende art. GLEMTE SAGER Pedellen og rengøringspersonalet samler efterladte effekter. De kan besigtiges og udleveres ved henvendelse til pedellen. HJEMMESIDE Hjemmesiden er stedet, hvor man finder utallige oplysninger om skolen. Siden henvender sig først og fremmest til eksterne brugere. Fra hjemmesiden logges på skolens to intranet: fronter og LUDUS Web. IDRÆTSDAG Idrætslærerne arrangerer hvert år i begyndelsen af september tematisk idrætsdag for hele skolen. Dagen afsluttes med 2.g restauranter og fest på skolen. INTERNATIONALISERING Udsyn og internationale studieoplevelser er et felt vi udvider og udvikler på Tornbjerg. Vi samarbejder med Flensborgskolen i Island, hvor vi hvert år har en naturvidenskabelig klasse på besøg eller udveksling. Ligeledes samarbejder en klasse hvert år med Malta. I New York City udvikles et samarbejde med en skole i Brooklyn, og hvert år er der studieture til fx London, Barcelona, München, Dublin og Berlin. European Youth Parliament (EYP) er et nyt internationalt initiativ. Elever med politisk interesse mødes med elever fra hele Europa, og diskuterer politiske spørgsmål om vores fælles fremtid. Hjemme på Tornbjerg er der input fra den store verden fx gennem enkeltpersoner eller arrangementer fra sprogstudierne på SDU. Gennem Comenius virker undervisere fra andre lande i perioder som sprogassistenter og kulturformidlere på skolen. INTROFORLØB Introforløbet for 1g klasserne løber fra første skoledag og indtil idrætsdagen. I denne første månedstid er skemaet for 1g erne en blanding af almindelige timer og særligt tilrettelagte introaktiviteter. IT SUPPORT Tornbjerg tilbyder it-support til elevernes egne bærbare computere. Supporten omfatter alt, hvad der har relation til elevens brug af computeren i forhold til skolen og undervisningen. Dette inkluderer opsætning til netværk, installation af programmer m.v. Henvendelse til IT-tekniker Poul Sloth. JAZZEKSPRESSEN Et uformelt retro-hygge-sted i skolens kælder for elever og lærere efter skoletid og ved små festlige lejligheder. Jazzekspressen ledes af en bestyrelse, valgt blandt eleverne. KALENDER Skolens kalender finder du på intranettet LUDUS Web, hvor du også ser dit skema. Kalenderen viser plan over år/måned/uge eller dag - og den opdateres løbende. Hold godt øje med arrangementer såsom frivillige aktiviteter mv. KARAKTERGIVNING Gymnasiet er en eksamensskole. Derfor gives der karakterer i samtlige fag. I løbet af skoleåret skal der gives karakterer 2 gange, og ved skoleårets slutning gives årskarakterer. Karaktererne gives via intranettet LUDUS Web i december og marts. For 1g desuden mod slutningen af grundforløbet i 1. semester. KONTORET Skolens kontor har åbent mandag - torsdag kl fredag kl I er altid velkomne til at henvende jer. LEDELSEN Skolen ledes af en Teamledelse bestående af rektor, vicerektor og tre uddannelsesledere med hver deres ansvarsområder. LOMMEREGNER Som elev på Tornbjerg får du gratis adgang til at få installeret matematikprogrammet TII på din computer. Det erstatter en lommeregner. LUDUS Web Det ene af Tornbjergs to intranet. I LUDUS Web finder du fx skema, lektier, skolens kalender, fraværsoversigter og karakterer. Skriftlige afleveringer kan afleveres både i fronter og LUDUS Web. Der kræves login til LUDUS Web. LYS- OG LYDGRUPPE En flok teknikkyndige elever, der i studiekredsregi sørger for kvalitetslys og -lyd til skolens

3 kunstneriske arrangementer. Interesserede melder sig til musiklærerne. LÆRERFORSAMLINGEN En elevs lærerteam, øvrige lærere, studievejleder, tilknyttede uddannelsesleder og rektor udgør lærerforsamlingen om eleven. I forbindelse med karaktergivningen og årets afslutning, eller hvis særlige forhold taler for det, mødes lærerforsamlingen for at drøfte elevens forhold. LÆRERTEAMS Til hver klasse er knyttet et lærerteam bestående af 2 lærere. Teamet har til opgave at støtte og vejlede klassen og den enkelte elev samt at koordinere den overordnede studieplan for klassen. Dvs. at koordinere og udvikle undervisningen i klassen. LÆSEVEJLEDER Skolens læsevejledning tilbyder undervisning til elever med særlige læsevanskeligheder. Alle 1g klasser screenes i dansk. MENTOR Mentorordningen består i at en elev med problemer, der har relation til det uddannelsesmæssige, gennem sin vejleder kan få tildelt en mentor. Mentor støtter gennem samtale eleven i en nærmere aftalt periode. MIRACULES Elevernes festforening, som ledes af en elevvalgt bestyrelse. Se på kalenderen i LUDUS, hvornår årets fester afholdes. OPERATION DAGSVÆRK Hvert år i november er der afsat en dag til en elevorganiseret arbejdsdag til støtte for Ulandshjælp. Arrangementet er landsdækkende, men den praktiske organisation foretages af en arbejdsgruppe på det enkelte gymnasium. Tornbjerg har tradition for at rigtig mange elever deltager, med et flot resultat til følge. OP IGEN Skulpturen står ved indgangen til skolens cykelparkering og fungerer som skolens vartegn og logo. ORDBØGER På din egen bærbare computer får du gratis online adgang til de bedste ordbøger i sprogfagene og dansk. Vi har købt licens til alle vores elever gældende for deres tid på Tornbjerg. ORDENSREGLER Tornbjergs studie- og ordensregler står at læse i detaljer på hjemmesiden. Her er hovedpunkterne: Det forventes, at du udviser respekt for undervisningen. Du har pligt til at bidrage til, at skolens lokaler og inventar bevares i pæn og ryddelig stand, og at der spares på ressourcerne. Skolen stiller som hovedregel bøger og andre undervisningsmaterialer til rådighed for dig. Du har pligt til at aflevere de pågældende bøger og materialer i ordentlig stand. I kantinen: Ryd altid op efter dig selv og hæng stolen op. Service må ikke fjernes fra kantinen. Hvis en anden elev glemmer at rydde op efter sig, er du forpligtet til at gøre det for vedkommende. Derfor: hvis du ser nogen forlade kantinen uden at rydde op efter sig, så gør en indsats for at minde vedkommende om det. I klasserne: Du skal rydde op efter dig selv og sætte din stol op. I fællesområderne: Fællesområderne i blokkene skal holdes lige så ryddelige som klasseværelserne. I studiecenteret: Det er forbudt at spise i studiecenteret. Alkohol: Erfaringen viser, at det er nødvendigt at præcisere, at til fester er det ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. PERSONDATA Skolen ligger inde med oplysninger om alle elever. Det drejer sig om den enkelte elevs navn, cpr-nummer, adresse, telefon og faglige resultater opnået i grundskolen. Disse oplysninger er givet af eleven selv/elevens forældre i forbindelse med elevens optagelse på skolen. I løbet af gymnasietiden registrerer skolen løbende data om elevens forsømmelser, om elevens standpunkt i alle fag samt karakterer opnået ved prøver og eksaminer. Disse data danner grundlaget for den endelige udformning af studentereksamensbeviset. Alle elever har ret til at få oplyst, hvilke informationer vedr. eleven skolen ligger inde med. PRØVER For at blive student kræves det, at eleven går til eksamen 9 gange, hvoraf den ene eksamen er studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Nogle af disse prøver finder sted efter 1.g og/eller 2.g. Desuden er der årsprøver, såvel mundtlige som skriftlige. PÆDAGOGISK FORUM Pædagogisk Forum omfatter alle lærere og hele ledelsen. PF er et organ for drøftelser og debatter. Der afholdes 2 3 møder pr semester, hvoraf det ene kan være ½ - 1 dag. På møderne drøftes forhold vedr. undervisningen, skolens udvikling og overordnede strategi. RINGETIDER 1. modul: modul: Pause: modul: modul: modul: (5.modul bruges til studiecafé & frivillige aktiviteter) RYGEREGLER Rygning er forbudt på hele skolens område. SAMARBEJDSUDVALGET Repræsentanter for ledelse, lærere og tekniskadministrativt personale drøfter i samarbejdsudvalget alle forhold, der har betydning for beskæftigelse og samarbejde

4 mellem grupperne. Beslutninger i SU er bindende for alle parter. SDU-SAMARBEJDE Tornbjerg har, ikke mindst pga. gymnasiets beliggenhed, et veletableret og stadigt udviklende samarbejde med SDU. SKEMA Dit daglige skema finder du på LUDUS Web. Hold godt øje med skemaet og ikke mindst med skemaændringer. Dit skema vil ofte undergå ændringer. STUDIECAFÈ Der afholdes studiecafé i studiecenteret efter skoletid. Hjælp til lektier og skriftlige opgaver gives af lærere og studiepiloter (ældre elever). Omfanget og tidspunkter annonceres. STUDIECENTERET Studiecenteret ligger på 1.sal, over kantinen. Her findes biblioteksbøger, tidsskrifter og masser af gode arbejdspladser. Bibliotekaren og studiecenter-koordinatoren står til rådighed med hjælp og vejledning. STUDIEPLAN En studieplan skal omfatte planlægning, gennemførelse og justering af undervisningen i en klasse. Den udarbejdes af klassens lærere før den offentliggøres på skolens hjemmeside. Studieplanen skal omfatte alle klassens fag og sikre fagenes samspil. Den skal bl.a. konkret beskrive undervisningens helhed, progression, variation i arbejdsformer, udvikling af elevernes studiekompetence, koordinering af elevernes arbejdsbyrde, inkl. det skriftlige arbejde. STUDIERETNINGER Sidst i Grundforløbet skal der afgives endeligt ønske om studieretning og valgfag. Forud for valget orienteres elever og forældre grundigt om indhold og konsekvenser af valg. STUDIETIME Et fast ugentligt skemalagt modul i Grundforløbet. Her undervises og trænes klassen i studieteknikker og lektielæsning. Studiegrupper dannes med henblik på samarbejde om studierne både i og uden for skolen. STUDIEVALG FYN Studievalg Fyn har ansvaret for vejledningen ved overgangen fra gymnasiet til videregående uddannelser. I løbet af de tre gymnasieår afholdes forskellige arrangementer på skolen, hvor eleverne har mulighed for at få informationer om videregående uddannelser og erhverv, generelle uddannelsesforhold samt økonomiske og sociale forhold under uddannelserne. Studievalg Fyn, Albanigade 30, står åben for personlig henvendelse, individuelt eller i grupper. SVØMMEUNDERVISNING Et veletableret samarbejde med Institut for Idræt på SDU, betyder at alle 1g klasser på Tornbjerg fungerer som kaniner for de idrætsstuderende i svømning. Dvs. at alle Tornbjerg-elever svømmer i en periode, som en del af idrætsundervisningen i 1g. VEJLEDNING På Tornbjerg er der fem studievejledere: Erika Kirsch, Margrethe Wind, Jesper Thøis Madsen, Signe Klokker og Line Beese Rasmussen. Hver klasse har sin faste vejleder. Vejlederkontorerne findes i tilknytning til studiecenteret på 1.sal samt i blok A, stuen. Den primære opgave er at støtte og hjælpe den enkelte elev til at fuldføre gymnasieuddannelsen med størst mulig fagligt og personligt udbytte. Vejledningen indeholder en kollektiv og en individuel del. Den kollektive vejledning foregår i stamklassen og er skemalagt. Den individuelle vejledning er et tilbud til den enkelte elev, som efter eget behov kan opsøge gymnasievejlederen, der har faste træffetider. SU Elever over 18 år kan ansøge om SU. Du søger SU på su.dk. For at få adgang til at søge skal du bruge en NemId, som du kan bestille på su.dk. For at få udbetalt pengene skal du have registreret en NemKonto i din bank. I begyndelsen af skoleåret bliver der givet nøjere oplysninger om SU på Tornbjergsamling. SYGETRANSPORT Bopælskommunen kan yde gratis befordring for syge og invaliderede elever, der i kortere perioder ikke kan komme i skole ved egen hjælp (f.eks. på grund af et brækket ben). Man skal i så fald henvende sig på skolens kontor. TEAM DANMARK/MGK Elever godkendt af Team Danmark eller optaget på Musikalsk Grundkursus tilbydes særligt tilrettelagte forløb. Yderligere oplysninger fås hos skolens ledelse. TEAMTOUR TORNBJERG Introtur for 1g klasserne til Grusgravene i Tarup-Davinde. Fokus er friluftsliv og teambuilding. TEMAUGE Gammel og stolt tradition på Tornbjerg. Afholdes normalt hvert 3. år. Sidste gang var i Emnet var: Udsmykning af det nye Tornbjerg. De bedste af elevprodukterne fra temaugen pynter stadig rundt på skolen. TORNBJERG ELITE Siden har der eksisteret et særligt tilbud til eliteidrætsudøvere på Tornbjerg. Har de opfyldt kriterierne for optagelse eller er godkendt af Team Danmark kan de gennemføre en 3-årig eller 4-årig gymnasieuddannelse, der støtter og tilgodeser behovet for bedre sammenhæng mellem skole og idræt. En uddannelsesleder og 2 koordinatorer sikrer ordningens kvalitet og samarbejdet med klubberne.

5 TORNBJERG FRISK Et elevdrevet Tornbjerginitiativ der sætter sundhed på dagsordenen. Eksempler på sunde og friske tilbud er sundhedsuge, zumba og fitnesskørekortet, der giver mulighed for at træne i fitnessrummet før, i løbet af og efter skoletid ligesom kantinen vægter sund og næringsrig mad højt og derfor altid serverer et sundt alternativ til en god pris. Når du har erhvervet fitnesskørekort, kan du mod en betaling på 300 kr. frit bruge styrkerummet til du er blevet student. TORNBJERG GYMNASIUMS VENNER Skolens støtteforening som mange forældre er medlemmer af. Foreningen giver økonomisk støtte til aktiviteter, som skolens budget ikke har mulighed for at tilgodese, f.eks. enkeltelevers deltagelse i ekskursioner o.l. Der afholdes generalforsamling i september i forbindelse med Åbent Hus arrangement for 1g. TORNBJERGMØDER Ca.7 gange om året afholdes der et diskussions- og orienteringsmøde i klasserne, ledet af elevråds-repræsentanten i samarbejde med teamet. Mødet erstatter ugens Tornbjergsamling. TORNBJEG PLUS Tornbjerg Plus dækker talentudvikling på flere strenge. Tornbjerg-elever deltager hvert år i projekter, der plejer og udvikler talent. Projekt Forskerspire giver mulighed for at komme i kontakt med forskere inden for et særligt fagområde og blive inspireret til at udforme sit eget forskningsprojekt. Eleverne deltager i konkurrencen om at blive kåret som en af årets forskerspirer. Akademiet for Talentfulde Unge samler ca. 100 elever fra hele Fyn, Der arrangeres foredrag, workshops, camps mm. for elever, der synes det er sjovt at bruge fritid på at blive fagligt udfordret. EYP (European Youth Parliament) sender vi hvert år udvalgte, politisk interesserede elever til i Danmark eller ude i Europa. Her lærer eleverne retorik, disciplin og mundtlig fremstilling på højeste niveau, samtidig med de møder unge fra hele Europa. TORNBJERGSAMLING Ugentligt orienteringsmøde for hele skolen. Afholdes på forskellige dage kl Klasserne skiftes til at stå for og underholde på samlingerne. TRANSPORT Transportkortet Ungdomskort er et rabatkort til den kollektive trafik for årige på ungdomsuddannelser. Du kan gå ind på og bestille dit ungdomskort. Pris ca. 340 kr. per måned. UDVALG Skolen har 4 faste udvalg: undervisnings-, strategi-, aktivitets- og kontaktudvalget. Repræsentanter fra Pædagogisk Forum, Ledelsen og Elevrådet deltager i udvalgsarbejdet. WHO'S WHO Så hurtigt som muligt efter skoleårets start opsættes der fotos af alle klasser og ansatte på opslagstavlen ved hovedindgangen. Lærernes mailadresser, data og billeder af enkelte elever skal man på skolens intranet LUDUS Web for at finde. ÅBENT HUS Midt i Grundforløbet i 1g inviteres forældre og 1g elever sammen til Åbent Hus arrangement. Her fortæller 1geleverne selv, sammen med lærerteamet, om skolen og Grundforløbet. ÅBNINGSTIDER Skolen er åben alle hverdage fra kl Uden for dette tidsrum, i weekender og ferier kan du færdes på skolen efter særlig aftale. ÅRSFEST Normalt den sidste lørdag i januar, ifører alle skolens elever og lærere sig deres fineste skrud for at deltage i denne fest, hvor også mange tidligere elever møder op. I forbindelse med Årsfesten er der tradition for at elever opfører et årsshow. (senest redigeret 23/ TP)

6

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG VELKOMMEN! Hjertelig velkommen til dig og dine forældre på Grenaa Gymnasium. Hele personalet glæder sig til at komme i gang med et nyt skoleår, og vi håber, at du vil finde

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

2 T 2 F AT1 (1.g): "Kroppen" 6 L 6 T AT1 (1.g): "Kroppen"

2 T 2 F AT1 (1.g): Kroppen 6 L 6 T AT1 (1.g): Kroppen UGE 2007 OKTOBER UGE 2007 NOVEMBER "Studie og erhvervstræf" 12.15-14.45 CPH West, Taastrup for alle elever i 2.g og 3.g. Omfotografering for elever og lærere 12.00-13.30 Gymnasieturnering, pigefodbold,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde for årgang

Velkommen til informationsmøde for årgang Velkommen til informationsmøde for årgang 2017-2020 Program Velkomst v. rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation af skolen og uddannelsen v. rektor Jan Mandrup Jacobsen og uddannelsesleder Gitte Engelund

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa

Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Uge Dag Aktivitet 32 T 05.08 T 07.08 F 08.08 33 M 11.08 T 12.08 Lærermøde + pædagogisk dag 9-15 Pædagogisk dag 8-15 Pædagogisk dag 8-15 Første

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

VELKOMMEN. Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen

VELKOMMEN. Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen VELKOMMEN HH1B Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen Lidt om HH1B S T U D I E R E T N I N G : M A R K E T I N G 2. F R E M M E D S P R O G : T Y S K K L A S S E L Æ R E R : J E N S B O L L E R U P 3 0

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF 1. Formål: Fastholdelsespolitikken har til formål at sikre, at de elever, der optages på Holstebro Gymnasium og HF, gennemfører uddannelsen på forventede

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Aktivitetsplan 2014-15

Aktivitetsplan 2014-15 Aktivitetsplan 2014-15 Opdateret: 22-06-14 Dato Ugedag GUX TNI og Serviceassistent 01-08-14 fredag Sommerferie 02-08-14 lørdag Sommerferie 03-08-14 søndag Sommerferie 04-08-14 mandag 3. G studietur / Sommerferie

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. dit HF-tilbud. statsskole.dk

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. dit HF-tilbud. statsskole.dk A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole dit HF-tilbud statsskole.dk UDDANNELSE MED UDSYN En HF uddannelse giver dig de studiekompetencer, du senere får brug for på dit videregående

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Hvem er vi? Line Thorsteinsson (LR) Teamleder for klassen Biologi og idræt 1z i biologi på A-niveau og nogle af jer til idræt på c-niveau Tutorerne

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder Teamlærer på ÅSG Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder For eleven opleves klassen som rammen om tiden i gymnasiet. En god og velfungerende klasse kan være med til at udfolde den

Læs mere

VGHF fra A til Z 2017

VGHF fra A til Z 2017 VGHF fra A til Z 2017 Velkommen til Viborg Gymnasium & HF Vi har i denne lille folder samlet praktiske informationer om Viborg Gymnasium & HF, som er en stor skole: I skoleåret 2017/2018 går der ca. 1050

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Aktivitetskalender 2009/2010 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa

Aktivitetskalender 2009/2010 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Aktivitetskalender 2009/2010 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Uge Dag Aktivitet 32 Ti 04.08 O 05.08 F 07.08 33 M 10.08 Ti 11.08 Lærermøde + pædagogisk dag 9-15 Pædagogisk dag 8-15 Personalemøde? Fælles aftenarrangement

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m Hvem er vi? Ulla Wogensen (uw@norreg.dk) Teamleder for klassen Dansk (3-årigt fag på A-niveau) Idræt (3-årigt fag på C-niveau) Asta og Johan Tutorer Hvem

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Hvad er individuel tid?

Hvad er individuel tid? Individuelle tilbud 2017-2018 Hvad er individuel tid? Som elev på STX har man ud over den almindelige undervisning 130 timer, der kaldes individuel tid. Er man HF-elev har man 80 timers individuel tid.

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM Ahorn Allé Ringsted Tlf zbc.

PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM Ahorn Allé Ringsted Tlf zbc. PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM 2016-17 Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 zbc.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens adresse, telefon m.v... 3 Skolens ledelse...

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER INTROFORLØB PROGRAM: 1.g Her følger programmet for introforløbets aktiviteter. Det normale skema vil du kunne se

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

VGHF fra A til Z 2016

VGHF fra A til Z 2016 VGHF fra A til Z 2016 Velkommen til Viborg Gymnasium & HF Vi har i denne lille folder samlet praktiske informationer om Viborg Gymnasium & HF, som er en stor skole: I skoleåret 2016/2017 går der ca. 1050

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Erhvervsskolen Nordsjælland s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Rapport fra Klasserumskulturudvalget:

Rapport fra Klasserumskulturudvalget: Sankt Annæ Gymnasium September 2010 Rapport fra Klasserumskulturudvalget: Baggrunden: Klasserumskulturudvalget blev nedsat som et ad hoc udvalg i skoleåret 2009/10 i forlængelse af en pædagogisk dag i

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere