Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning"

Transkript

1 Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning Sproglig (skrive)stil er ikke noget luftigt og uhåndgribeligt, men et resultat af mere eller mindre bevidste valg af sproglige hjælpemidler. Ordvalget er ét middel. Bruger man mange billedskabende adjektiver med rod i følelseslivet (fx hjerteskærende, dødningekoldt, solnedgangsvarm), får man en litterært-lyrisk tekst. Hvis man skriver helt uden adjektiver, får man sandsynligvis en mere nøgtern tør tekst, som den ses i naturvidenskabelige afhandlinger. Ordvalget og mulighederne i variationer i ordvalget er behandlet andre steder og vil ikke blive behandlet mere her. Men sproget er jo mere end bare ord og deres indhold. Her skal sætningsstrukturen behandles, dvs med udgangspunkt i sætningsskema og helsætningsanalyse. Sætningsskemaet kan kort repeteres således: en dansk sætning består af et antal pladser i en bestemt rækkefølge udfyldt af led: (K) F v n a V N A (hovedsætning) og K n a v V N A (bisætning). Ledpladserne for de to sætningstyper er de samme, men rækkefølgen er forskellig. Konjunktionspladsen udfyldes af eventuelle konjunktioner/bindeord, som og, men, at, fordi... Forfeltet er en slags altmuligplads, hvor næsten alt kan placeres, og står foran verbalplads 1, der altid er udfyldt med et (finit) verbum/udsagnsord. Derefter følger nominalplads 1, der mest er subjektet/grundleddets plads. adverbialplads 1 indeholder (små) adverbialled/biled, oftest enkeltord, fx alle de manipulerende småord som jo, da, selvfølgelig...; ikke kan kun stå her. Verbalplads 2 indeholder eventuelle verbalformer/udsagnsord udover det på v, dvs infinitiver/navnemåder og participier/tillægsmåder; (for dem der kan komme i tvivl om dette: der kan aldrig komme r på verberne/udsagnsordene her!). Nominalfelt 2 indeholder objekter og prædikativer /genstandsled, hensynsled, omsagnsled. Sætningen slutter med Adverbialplads 2, hvor længere adverbialled/biled står, typisk præpositionsforbindelser/forholdsordsforbindelser eller hele sætninger. Der kan også stå hele sætninger på andre af pladserne. Sætningsskemaet er derfor også et vigtigt hjælpemiddel i helsætningsanalysen (analysen af sætninger som led i andre sætninger); en helsætning er det der kan stå mellem to punktummer, dvs. det kan være én sætning alene eller en overordnet sætning med ledsætninger. Den sproglige stil er meget afhængig af placeringen af sætninger i helsætningen. Her skal behandles to syntaktiske stiltræk, nemlig forvægt og bagvægt.

2 K F v n a V N A Men i dag skal klassen helt alene skrive danske sætninger ind i et sætningsskema Uden at have læst alle de bøger og noter han havde lånt af sin sidemand i skolen, gik han fortrøstningsfuld til eksamen Men han gik fortrøstningsfuld til eksamen uden at have læst alle de bøger og noter han havde lånt af sin sidemand i skolen hvis en elev uden at spørge om lov til at være fraværende i den tid han burde have været til undervisning alligevel udebliver fra undervisningen bør rektor eller en af hans inspektorer ifald det skønnes, at forseelsen er af en sådan tyngde, at der må statueres et eksempel sende eleven eller dennes forældre en skriftlig advarsel med oplysning om fraværets omfang og karakter, samt om de betingelser og muligheder eleven har for at forbedre sit fremmøde og konsekvenserne for den videre skolegang, hvis disse ikke opfyldes. I sætningens Forfelt kan anbringes stort set alle slags led. Hvis meget lange og tunge led, fx sætninger, anbringes her, taler man om forvægt. Fx: Uden at have læst alle de bøger og noter han havde lånt af sin sidemand i skolen, gik han fortrøstningsfuld til eksamen. Her står alt frem til gik i Forfeltet. Dette kunne også have været placeret i slutningen af sætningen (i A): han gik fortrøstningsfuld til eksamen uden at have læst alle de bøger og noter han havde lånt af sin sidemand i skolen. Klumper der sig tunge led sammen i slutningen af sætningen, taler man om bagvægt. Anvendes forvægt, stiller man ret store krav til læseren, som først får kendskab til det vigtigste (det overordnede subjekt og verbum) efter alle mulige underordnede konstruktioner. Man kan måske sammenligne lidt med en avisartikel, der med fordel kan indledes med pointen som derefter forklares nærmere; mens en artikel, der opregner alle forundersøgelser, overvejelser og sandsynligheder, før konklusionen præsenteres i sidste afsnit, risikerer at tabe sine læsere undervejs. Stilles alt for meget i Forfeltet, får man altså en tung stil, som kan være svær at overskue for den, der skriver den og som derfor også kan være årsag til fejl. Trods alt kan det dog være nemmere at skrive i denne stil end at læse den, fordi man ofte skriver én sætning, som man derefter putter flere og flere andre sætninger ind i; læseren får imidlertid hele resultatet heraf i hovedet på en gang.

3 Noget tilsvarende kan ske ved Bagvægt: Man ryger ud af tangenten og klistrer bare flere og flere sætninger på, fordi man lige synes, at det også skal med. Og hvis man bare læsser så meget som muligt ind mellem to punktummer som i sætningen om fravær i skemaet, bliver det meget tungt at læse. Her kunne sætningen med fordel være omformuleret, så der blev sat nogle flere punktummer. Omvendt kunne man så sige, at det ville blive mere overskueligt med en lang række af enkeltsætninger, men det er dødssygt at læse i længden (en børneagtig..og så...-stil); det kan desuden blive vanskeligt at skabe indholdsmæssig sammenhæng mellem sætningerne med sådan en skrivestil. <eks>hunden havde været syg et stykke tid. Den kunne ikke rigtig gå. Peter lod hunden aflive. Her overlades det til læseren at gætte på, hvorfor Peter lod hunden aflive, mens sætningen Peter lod hunden aflive, fordi den havde været syg et stykke tid og derfor ikke engang rigtig kunne gå skaber sammenhæng i de forskellige deloplysninger, således at det bliver ét tankeforløb. Sætningsopbygning og sætningstegn Det kan være en fordel at holde en tankemæssig enhed inden for et punktum. Hvis denne tanke består af flere (selvstændige) enheder, som dog hænger sammen, kan man bruge semikolon. Det angiver, at man afslutter en tankerække og nu kommer der noget nyt, men at dette stadig er med i den overordnede tankerække; således kan man hjælpe læseren til at strukturere indholdet rigtigt. Sætter man et punktum, er der i højere grad stop for tankerækken og endnu mere, hvis man laver nyt afsnit. Kunsten er så at vurdere, hvor man vil lægge de større eller mindre snit i teksten. Alt i en opgave/stil/ hænger naturligvis sammen på en eller anden måde, men hvis man bare lader den ene tanke følge den næste, får man et seriøsitetsniveau svarende til den sniksnakken, man hører hos kaffeslubrende damer i rappenskraldealderen eller som tekst XX (ATS), der er en parodi på en sådan skrivestil. Sæt ikke for mange ualmindelige tegn. Der er lidt undtagelsestilstand over et udråbstegn: Advarsel! Der er hajer i poolen. Det virker derfor forkert med udråbstegnet på de mærkater, som man ser på handikaptoiletter: Ved brug! Fold støttebenet ud før armlænet sænkes; her skulle udråbstegnet snarere være placeret sidst som følge af imperativen fold, og et kolon efter Ved brug. Andre specialtegn, der er mindre brugt og derfor ikke har nogen alment anerkendt betydning, kan være svære at afkode for læseren; fx møder man tit pile i elevers synopser, hvis betydning er uklar og varierende fra tilfælde til tilfælde. Husk den gamle talemåde: det dunkelt sagte er det dunkelt tænkte; ved en uklar brug af fx pile giver du læseren indtryk af, at du ikke ved, hvordan forbindelsen er, og derfor bruger en sådan uklar forbinder. Orden i tanken skaber orden i skriften Det kan være en fordel ind i mellem at tænke på, hvordan man ville forklare indholdet for sin tumpede lillebror (der selvfølgelig stiller alle de irriterende spørgsmål: hvorfor det, hvor har du det

4 fra, hvordan kan man vide at..), fremfor, hvordan man vil prøve at gøre indtryk på læreren; ved at gøre det klart for lillebroderen (dvs. en selv), kan man opdage, om man selv har fuldt tjek på sammenhængen i indholdet. Det kan give et klarere resultat at udbygge og forfine på en læse-letudgave, fremfor at skrive kompliceret fra starten. Altså: Ved at have en klar forestilling om emnet og dets disposition (dvs. overordnet tema + rækken af underordnede punkter), får man en forestilling om, hvad der skal stå inden for det enkelte punktum; derved har man overskud til at tænke på, hvordan den enkelte helsætning skal bygges op. Fx: hvis en meteorit ikke er ret stor, brænder den op i atmosfæren, således at vi ikke kan få at vide, hvad den består af. I denne sætning er der en betingelse først (i F), derefter konsekvensen af denne betingelse og til sidst nogle følger heraf (i A). Man kunne godt flytte hvis-sætningen ned i A (En meteorit brænder op i atmosfæren, hvis den ikke er ret stor, således at vi ikke kan få at vide, hvad den består af), men dette virker rodet, fordi betingelse og følger står samme sted og derfor risikerer at blive rodet sammen. Hvis det, man vil sige, derimod kun består af betingelsessætningen og konsekvensen heraf, kan man sagtens have hvis-sætningen sidst (i A): Meteoritten brænder op i atmosfæren, hvis den er under xx millimeter i diameter. NB: Det er ikke altid, at det indholdsmæssigt vigtige står i den sætning, der er grammatisk overordnet. Fx kan man have skrevet en masse om brændende meteoritter allerede, hvorfor det nye er størrelsesgrænsen for fuldstændig forbrænding, som står i hvis-sætningen. Man kan heller ikke regne med, at det vigtigste står først og det er derfor heller ikke et krav, når man skriver. Man kan, hvis man ønsker at komplicere sætningsbygningen uden at tage hensyn til en eventuel læser, placere hele sætninger på a, men det er ikke så læsevenligt og man risikerer, hvilket må anses for uheldigt selv at løbe sur i konstruktionen og dermed, selv om det næppe var meningen, lave direkte meningsforstyrrende grammatikfejl. Komma Kommaer sættes principielt for at lette læsningen af teksten. De sættes før K og efter A. Hertil kommer opremsningskomma. Man kan også sætte komma i stedet for tankestreger og parentetiske indskud, men pas på med at overdrive dette. For det første fordi sådanne indskud netop står lidt uden for tankerækken og dermed i en vis forstand afsporer læsningen, og for det andet fordi, og det var også, hvad jeg selv lærte i gymnasiet, det kan være fornuftigt at markere sådanne sidebemærkninger med andre tegn end det komma, som ellers bruges til at strukturere meningen. Brug derfor snarere parenteser eller tankestreger for at markere overfor dig selv og læseren, at dette egentlig ikke hører med. Endnu bedre er det måske at droppe den slags indskud i erkendelse af at læseren formentlig er helt ligeglad med fx hvad jeg lærte i gymnasiet i sætningen ovenfor. Forkerte kommaer (tendenser fra elevopgaver): Der skal ikke komma efter F, med mindre der står en sætning på F; i så fald gælder jo reglen om komma efter denne sætnings A. Der breder sig imidlertid en tendens formentlig under inspiration fra engelsk til at sætte komma efter en præpositionsforbindelse i F, men dette er ikke korrekt. *I skoven, skulle være gilde!??

5 En anden forkert tendens er at sætte komma efter K, især efter bisætningsindlederne fordi og at. Dette er helt entydigt forkert og skal undgås. Variation m.m. Hvis en tekst udelukkende består af ens opbyggede sætninger, bliver den kedelig at læse og vanskeligere at afkode sammenhængen i. Manden var smed og konen gik hjemme og kedede sig. Huset stod tomt det meste af tiden; børnene boede ikke hjemme mere. Dette er blot en stribe konstateringer uden sammenhæng, eller det overlades til læseren at etablere en sådan sammenhæng; den kan så være en anden, end den forfatteren havde tænkt sig; er det fordi/på trods af/ selv om manden er smed, at konen går hjemme? Kæder man det sammen, giver man læseren den nuance, man havde tænkt selv: I modsætning til manden, der var smed, gik konen hjemme og kedede sig. Fordi børnene ikke mere boede hjemme, stod huset tomt det meste af tiden. Alene det trick at skifte subjektets placering mellem F og n (dvs placere noget andet end x i F) giver lidt variation. Pas på med for megen retorisk smartness. Vi bruger jo en masse småord i vores daglige snak, der jo skal gøre vores tale mere overbevisende, fx jo, da, selvfølgelig (der jo næsten altid står på a), men de virker jo irriterende, hvis de står i hver anden sætning. Man vil jo gerne som tilhører/læser have mulighed for at bryde gennem al denne overbevisningskraft ind i mellem. Prøv derfor at luge ud i dem og reservér dem til de tilfælde, hvor der faktisk ikke er noget at diskutere. Brug fuldverber i stedet for de intetsigende standardverber være, have, gøre... Det øger også nuanceringen og præcisionen af budskabet.

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation 1/11 Præsentationsteknik God præsentationsteknik er at kunne stille sig op foran en større eller mindre gruppe af mennesker og kommunikere et budskab ud på en klar, overbevisende og troværdig måde. Den

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med helsætninger og ledsætninger. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære:

I dette forløb arbejder eleverne med helsætninger og ledsætninger. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære: Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

BERETTE. NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

BERETTE. NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet personligt brev i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Elisabeth Arnbak & Trine Gandil For Statens Styrelse for Uddannelsesstøtte Marts 2010 1 1. Introduktion...3

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse

Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Den tekniske side af eksamen før, under og efter 3. Eksempel på tjekliste 4. Nervøsitet. Den følelsesmæssige side af

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Debatindlæg i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb eleverne

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere