Vejledning om bekendtgørelse nr af 10. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014"

Transkript

1 Vejledning om bekendtgørelse nr af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen) 1

2 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Telefon Sagsnummer: 2014/ Januar

3 Indledning Formålet med denne vejledning er at orientere om indholdet i bekendtgørelse nr af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen), der trådte i kraft den 1. januar Bekendtgørelsen erstatter to tidligere bekendtgørelser, nemlig bekendtgørelse nr. 679 af 14. juni 2013 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. og bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys m.v. Vejledningen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Bekendtgørelsen tager udgangspunkt i de tidligere bekendtgørelser. Det har ikke været hensigten at foretage væsentlige materielle ændringer i forhold til disse bekendtgørelser, men den nye bekendtgørelse er udtryk for en regelforenkling og afspejler et ønske om at gøre bekendtgørelsesteksten mere læsevenlig og forståelig. Samtidig tydeliggør bekendtgørelsen den enkeltes ansvar for at handle forsigtigt og forsvarligt i omgangen med ild. Alle afstandskrav er fjernet fra bekendtgørelsesteksten og fremgår i stedet for som vejledende slinjer, jf. bilag 1 til denne vejledning. Ved at lægge vægt på de generelle forsigtighedsbestemmelser i stedet for specifikke afstandskrav sikres det, at behovet for forsvarligheden vurderes konkret og der kan søges inspiration i bilagets anbefalinger. Samtidig skal det understreges, at kommunalbestyrelsen efter 5 har mulighed for at forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver påtænkt eller påbegyndt afbrænding, brug af apparater, anvendelse af åben ild og lys m.v., når brandsikkerhedsmæssige forhold taler herfor. I bilag 1 bruges begrebet Metalbeholder til afbrænding. Herved forstås tønde af stål, støbejern el. lign. med et rumindhold på højst 200 liter. Beholderen skal være lukket på siderne, dog kan der være mindre huller i den nederste tredjedel af beholderens sider. Sammenhængen med Miljøministeriets regler om affald, halm m.v. Det er vigtigt at gøre sig klart, at reglerne i afbrændingsbekendtgørelsen har en nær sammenhæng med visse af Miljøministeriets bekendtgørelser, specielt bekendtgørelse om affald. De nedenfor nævnte paragrafhenvisninger henviser til bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald, herefter omtalt som affaldsbekendtgørelsen. Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens 50, at forbrænding af forbrændingsegnet affald kun er tilladt på godkendte anlæg. I almindelighed må der således ikke afbrændes affald på ikke-godkendte anlæg. Affald er i affaldsbekendtgørelsens 2 defineret som ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med. Af affaldsbekendtgørelsens 38 fremgår dog, at kommunalbestyrelsen i regulativet for husholdningsaffald, der også omfatter haveaffald, kan fastsætte bestemmelser om, at borgere og grundejere må afbrænde: 1. Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts. Det gælder dog ikke for afbrænding i byzone og i sommerhusområder. 2. Rent, tørt træ, der er affald, på særligt indrettede bålpladser. 3. Haveaffald sankthansaften. Det er ikke noget krav, at kommunalbestyrelsen fastsætter sådanne bestemmelser, men hvis de gør, kan kommunalbestyrelsen i regulativet for husholdningsaffald fastsætte de nærmere betingelser for disse former for afbrænding af affald, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde af affald, som må afbrændes. Sådanne krav skal være miljømæssigt begrundede. Af affaldsbekendtgørelsens 46 fremgår ligeledes, at kommunalbestyrelsen i regulativet for erhvervsaffald kan fastsætte bestemmelser om, at det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt. 3

4 Det er ikke noget krav, at kommunalbestyrelsen fastsætter sådanne bestemmelser, men hvis de gør, kan kommunalbestyrelsen i regulativet for erhvervsaffald fastsætte de nærmere betingelser for afbrændingen, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde af affald, som må afbrændes. Sådanne krav skal være miljømæssigt begrundede. For både 38 og 46 gælder, at fastsættelse af bestemmelser om afbrænding af haveaffald og lignende er noget, som kommunalbestyrelsen kan vælge at gøre, men de er ikke forpligtede til det, og hvis der ikke er fastsat regler, så gælder udgangspunktet om forbud mod afbrænding af affald uden for de godkendte anlæg. Det er endvidere tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde. I bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om forbud mod markafbrænding af halm m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr af 11. oktober 2007, er hovedreglen, at afbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder ikke må finde sted på marker eller uopdyrkede arealer. Der er dog en række undtagelser, hvor afbrænding af halm er tilladt. Afbrændingsbekendtgørelsen gælder således for de tilfælde, hvor afbrænding af affald, halm m.v. er tilladt i henhold til miljølovgivningen, og for situationer, der ikke er reguleret i miljøreglerne. Bemærkninger til afbrændingsbekendtgørelsens enkelte bestemmelser Kapitel 1 angiver bekendtgørelsens anvendelsesområde, og de begreber, der anvendes i bekendtgørelsen, defineres. Der er foretaget enkelte, mindre justeringer i definitionerne fra de tidligere bekendtgørelser, og definitionen af hård vind svarer nu til DMI s brug af begrebet. Visse af definitionerne er forklaret ved eksempler, idet det ikke er muligt at opstille en udtømmende liste over f.eks. apparater og lign., som er omfattet af bekendtgørelsen. Dette betyder, at også apparater, der endnu ikke findes på markedet, vil kunne blive omfattet af bekendtgørelsen, uden at denne skal ændres. Kapitel 2 indeholder generelle forsigtighedsbestemmelser og rummer hjemlen for kommunalbestyrelsen til at nedlægge forbud eller fastsætte vilkår for alle de aktiviteter, der omfattes af bekendtgørelsen. 3 Bestemmelsen vedrører enhver aktivitet, der falder inden for bekendtgørelsens rammer, dvs. uanset om der er tale om erhvervsmæssige aktiviteter, privat afbrænding, bål, brug af bålfade, apparater, ild, lys eller varmekilder m.v. 4 Bestemmelsen indeholder overordnede forsigtigheds- og hensynsregler for afbrænding. Hvad der ligger i begrebet opsyn, og hvor tæt dette opsyn skal være, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde. Det bemærkes, at afbrænding i henhold til bekendtgørelsens 4, stk. 2, efter omstændighederne tillige vil kunne være omfattet af 12 i bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (ordensbekendtgørelsen), hvorefter det er forbudt at tænde bål, hvis dette kan medføre fare eller ulempe for forbipasserende. 5 Kommunalbestyrelsen har efter 5 hjemmel til at forbyde eller fastsætte vilkår for alle aktiviteter, der omfattes af bekendtgørelsen, og til at fravige bekendtgørelsens konkrete bestemmelser, når det skønnes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kommunalbestyrelsens beslutning om at nedlægge forbud eller fastsætte vilkår skal i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler begrundes. Der skal endvidere henvises til, at forbud udstedes, eller vilkår fastsættes i henhold til i 5 i bekendtgørelse nr af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug 4

5 af ild, lys, varmekilder m.v. Herudover bør der henvises til, at en tilsidesættelse af forbuddet eller de fastsatte vilkår kan straffes med bøde i henhold til 17 i bekendtgørelsen. Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen beskriver inden for hvilket område eller hvilke områder, det udstedte forbud eller vilkår gælder (f.eks. i det fri, i private haver eller på nærmere beskrevne offentlige områder). Endelig bør det sikres, at forbuddet meddeles på en sådan måde, at det kommer til de relevante personers kendskab, dvs. både kommunens egne borgere, personer med midlertidigt ophold i kommunen (f.eks. lejere af sommerhuse og lign.) og personer, der blot har kort tids ophold i kommunen (f.eks. personer, der i et antal timer besøger naturområder). Forbuddet skal derfor offentliggøres på behørig vis og bør fremgå af kommunens hjemmeside, lokalblade og evt. opslag på centrale steder i kommunen. Som bilag 2 til denne vejledning er der medtaget et eksempel på et afbrændingsforbud. Kapitel 3 vedrører lovlig afbrænding af affald, herunder halm, halmstakke, hugstaffald kvas og lign. fra skovbrug, samt afbrænding af bål af tørt rent træ m.v., der ikke er affald. Herudover er der bestemmelser for afbrænding af siv, rør, lyng, hede- og mosetørv, hedeog mosejord. En række af disse former for afbrænding vil normalt have erhvervsmæssig karakter. 6 I bestemmelsen præciseres sammenhængen med Miljøministeriets regler og de kommunale affaldsregulativer, jf. ovenfor. Da sankthansbål defineres som afbrænding af haveaffald, som det er tilladt at afbrænde sankthansaften efter affaldsbekendtgørelsen, er bestemmelsen placeret sammen med reglerne for anden affaldsafbrænding (herunder afbrænding af haveaffald) i stedet for sammen med bål, der netop er afbrænding af andet end affald. Det bemærkes, at et sankthansbål (som et bål) i stedet kan være omfattet af 8, men dette forudsætter, at der anvendes tørt, rent træ, der ikke er affald. Park- og gartneriaffald nævnes ikke længere konkret, men omfattes fortsat af bestemmelsen. Der er fastsat tidspunkt for afslutning af en halmafbrænding, idet det erfaringsmæssigt ofte er i tidsrummet mellem solnedgang og mørkets frembrud, at de kommunale redningsberedskaber bliver tilkaldt af forbipasserende, der forveksler en kontrolleret afbrænding med en brand. 7 Bestemmelsen er en omformuleret videreførelse af den tidligere afbrændingsbekendtgørelses 15. Tidsafgrænsningen er dog ændret, så den svarer til tidsafgrænsningen i naturbeskyttelseslovens 32, som har følgende tekst: Rørskær i perioden 1. marts 31. oktober må kun ske med tilladelse fra miljøministeren. Kompetencen er delegeret til Naturstyrelsen. Det bemærkes, at afbrænding af siv og rør, lyng, hede og mosetørv m.v. i langt de fleste tilfælde vil kræve en forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, samt i nogle tilfælde naturbeskyttelseslovens 32. Tidsafgrænsningen er begrundet i, at det dermed i langt højere grad sikres, at de vilde planter har nået at sætte og afkaste frø, at insektlivet, som for størstedelens vedkommende er afhængig af plantevæksten, ikke påvirkes negativt, at ynglende, rastende og fødesøgende fugle ikke påvirkes negativt, samt at krybdyrarter vil have nået at gå i dvale. Dette sker typisk i september-oktober måned. 8 Bestemmelsen regulerer afbrænding af bål af rent, tørt træ m.v., der ikke er affald, herunder bål i bålfade. Stk. 2 er ny og tilføjet som en parallel til forbeholdet for brug af griller under overdækninger m.v. Det fremgår endvidere af reglerne om brandværnsforanstaltninger for telte m.v., at bål kan afbrændes i forsamlingstelte, der er specielt konstrueret hertil. I disse regler er der endvidere fastsat afstandskrav for kogebål, mindre lejrbål, kogeapparater og lign. i forhold til teltene. 5

6 Det bemærkes, at bålhytter reguleres af byggelovgivningen. Kapitel 4 regulerer brug af apparater og lign., herunder griller og ildsteder. Bekendtgørelsen anvender ikke den tidligere bekendtgørelses grundlæggende opdeling af apparater i apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof, og apparater, der er elektrisk opvarmede. Reglerne for de to typer er i vid udstrækning de samme, men sondringen anvendes dog fortsat i enkelte bestemmelser, hvor der er relevant. 9 Bestemmelsen indeholder generelle forsigtighedsbestemmelser for brugen af apparater og lign. De tidligere gældende bestemmelser om, at apparater skal være fremstillet på en solid og forsvarlig måde, samt at de skal vedligeholdes, er udgået. Ved den konkrete vurdering af forsvarlig afstand, jf. stk. 1 og 2, bør der bl.a. lægges vægt på oplagets antændelighed, oplagsstørrelse, tændkilde m.v. Bestemmelsen i stk. 6 gælder både i det fri og i bygninger og finder også anvendelse i f.eks. telte og primitive hytter med aftræk til det fri. 9, stk. 7, er ny, og svarer til den formulering, der visse steder anvendes i gasreglementet. 10 De midlertidige arbejdsopgaver, jf. stk. 3, kan f.eks. være varmt arbejde, som er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Som eksempel herpå kan nævnes: tagdækning, svejsning af f.eks. tagpap, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, optøning af vandrør og ukrudtsafbrænding. Disse opgaver indebærer en direkte antændelsesrisiko som følge af varmeledning, -strømning og -stråling. Stk. 4 fastslår, at der skal forefindes et brandslukningsmiddel, der er egnet til slukning af brand. Vurderingen af, hvilket slukningsmiddel der skal være til stede på arbejdsstedet, er således afhængig af, hvilke risici der er på arbejdsstedet. Hvis der på arbejdsstedet er risiko for, at brandfarlige væsker påvirkes, bør der eksempelvis være en pulver- eller CO 2 -slukker i nærheden. Er der risiko for, at faste stoffer påvirkes, bør der eksempelvis være en trykvandslukker. 11 Bestemmelsen regulerer alle størrelser af griller. Elektriske griller er ikke omfattet af bestemmelsen, da disse reguleres af bekendtgørelsens bestemmelser om elektrisk opvarmende apparater og lign. I stk. 2 anvendes begrebet mindre griller. Herved forstås små griller, som har væsentligt mindre brændsel end andre griller. Brændslet i mindre griller vil normalt fylde op til ca. 10 l, svarende til indholdet af en normal grillstarter. Anvendes en grill med andet fast brændsel end trækul, briketter og lign. (stk. 3), som eksempelvis brænde, betragtes grillen som et bålfad, se 8. Specielt om gasgriller henvises i stk. 6 til gasreglementets afsnit B Det bemærkes, at faste ildsteder reguleres af bygningsreglementet. Dette gælder også flytbare ildsteder bestemt til indendørs brug, jf. stk. 2. Stk. 4 fastslår, at der skal udvises særlig forsigtighed ved opvarmning eller smeltning af asfalt, tjære, beg, paraffin og lign. på et ildsted, idet aktiviteten udgør en særlig risiko ved, at produkterne opvarmes og dermed kan få brandmæssige egenskaber og risici svarende til en brandfarlig væske, såsom f.eks. risiko for antændelse af dampe. 6

7 Kapitel 5 omhandler anden brug af åben ild og lys. Kapitlet omhandler ikke ild/flammer, der indgår i funktionen af apparater, der er reguleret i kapitel Bestemmelsen indeholder nogle generelle forsigtighedsbestemmelser for brugen af åben ild og lys m.v. Bestemmelsen gælder både i det fri og indendørs og kan bl.a. være relevant i forbindelse med anvendelse af lanterner. Ved vurderingen af om brug af åben ild, lys eller rygning, jf. stk. 1, sker i forsvarlig afstand, bør der bl.a. lægges vægt på antændelighed, oplagsstørrelse, tændkilde m.v. Kapitel 6 omhandler situationer, hvor der kan være risiko for selvantændelse. 16 Klude med rester af olie, farve, lak m.v. vil kunne selvantænde og give anledning til brand, såfremt de ikke opbevares forsvarligt. Det samme vil gælde for slibestøv og lign., som er blandet med rester af fernis, olie, farve, lak m.v. En forsvarlig opbevaring kan f.eks. være i en lukket beholder af uantændeligt materiale, og en forsvarlig bortskafning vil skulle ske i overensstemmelse med de kommunale affaldsregulativer. Kapitel 7 indeholder bestemmelser om straf og ikrafttræden m.v. 17 Bestemmelsen er en sammenskrivning af straffebestemmelserne i afbrændingsbekendtgørelsens 18 og ild- og lysbekendtgørelsens 24. Den skærpede straf, fængsel indtil 4 måneder, og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år, er udgået. Der kan således efter bekendtgørelsen kun fastsættes straf af bøde. 18 Bestemmelsen angiver ikrafttrædelsestidspunkt, og samtidig ophæves de to tidligere bekendtgørelser. 7

8 Bilag 1 Vejledende afstande Bygninger med hårdt tag Bygninger med letantændeligt tag Oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer Nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation Letantændelige markafgrøder Mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen Afbrænding i det fri af affald af højst 200 l 10 m dog 5 m ved afbrænding i en metalbeholder til afbrænding fordobles i jævn og frisk vind i vindens Afbrænding i det fri af affald af l fordobles i jævn og frisk vind i vindens Afbrænding i det fri af affald af mere end 500 l 200 m 200 m 200 m 60 m Sankthansbål med en diameter eller diagonal på over 120 cm 200 m 200 m 200 m 60 m Halm og lign. fordobles i jævn og frisk vind i vindens 8

9 Bilag 1(fortsat) Vejledende afstande Bygninger med hårdt tag Bygninger med letantændeligt tag Oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer Nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation Letantændelige markafgrøder Mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen Halmstakke Afbrænding af hugstaffald, kvas og lign. som en integreret del af den almindelige skovdrift med et grundareal på under 2 eller strengformede afbrændinger på under 5 m i bredden Afbrænding af hugstaffald, kvas og lign. som en integreret del af den almindelige skovdrift med et grundareal på over 2 eller strengformede afbrændinger på over 5 m i bredden Bål eller bålfade med en diameter eller diagonal på højst 80 cm Forsvarlig afstand 9

10 Bilag 1(fortsat) Vejledende afstande Bygninger med hårdt tag Bygninger med letantændeligt tag Oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer Nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation Letantændelige markafgrøder Mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen Bål og bålfade med en diameter eller diagonal på mellem 80 og 120 cm 10 m Bål og bålfade med en diameter eller diagonal på over 120 cm 200 m 200 m 200 m 60 m Mindre griller og ildsteder Griller og ildsteder Grillen eller ildstedet placeres og bruges i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag, og grillen/ildstedet forlades, ikke, før det er slukket. 5 m Forsvarlig Forsvarlig afstand afstand 10

11 Bilag 2 Eksempel på udformning af afbrændingsforbud Afbrændingsforbud Der indføres forbud mod afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere i X Kommune samt anvendelse af griller i naturen i medfør af 5 i bekendtgørelse nr af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Afbrændingsforbuddet er begrundet i den langvarige tørke. Forbuddet gælder således ikke anvendelse af grills i private haver, hvor grillen er placeret på fliser el. lign. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde i medfør af 17 i bekendtgørelsen. Forbuddet gælder fra den xx.xx.20xx og indtil videre. Ophævelse af forbuddet vil sker ved opslag på. 11

12 12 Vejledning om bekendtgørelse nr af 10. december 2014

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER Kandidatspeciale - Aalborg Universitet Kristina Estrup Elholm - studienummer 20083600 Titelblad Type: Uddannelsessted: Studieretning:

Læs mere