Sammen bevarer vi tænder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen bevarer vi tænder"

Transkript

1 2015 Sammen bevarer vi tænder Et tværfagligt projekt mellem Ældreområdet og Tandplejen Lemvig kommune Rapport udarbejdet af overtandlæge Marianne Blegvad

2 Baggrund. Mangelfuld mundhygiejne hos plejekrævende ældre er et alment og veldokumenteret sundhedsproblem. Ikke alene kan dårlig mundhygiejne føre til massiv udvikling af tandsygdomme og tab af tænder og deraf følgende uhensigtsmæssigt vægttab, men også til alvorlige almenlidelser som lungebetændelse og hjerteinfarkt samt problemer med regulering af diabetes. Der er dokumentation for, at effektive mundplejeprogrammer kan forebygge omkring 10 % af alle lungebetændelser på plejecentre. Dårlig oral status har desuden stor betydning for livskvaliteten. En svensk undersøgelse fra 2009 viste at 78 % af de undersøgte beboere på plejecentre havde behov for hjælp til mundpleje, men at kun 7 % modtog den nødvendige hjælp. Det kan være følsomt og grænseoverskridende for både ældre og personale, når der er brug for hjælp til den daglige tandbørstning. Mange ældre finder det nedværdigende og forbinder det med tab af kontrol at skulle hjælpes. Og personalet kan finde opgaven svær og grænsende til overgreb. Tandplejen i Lemvig undersøgte i projekt Bedste børster i 2013/2014 tandstatus og mundhygiejne hos 156 beboere på kommunens plejehjem. Det generelle billede var, at det går rimelig godt med protesehygiejnen, mens det kniber meget med at holde beboernes egne tænder rene. I undersøgelsen havde 39 % af de undersøgte beboere egne tænder. Andelen af ældre med egne tænder og antallet af tænder pr. ældre er stærkt stigende. Med ønske om at forbedre mundhygiejnen hos ældre i plejeboliger i Lemvig kommune, er der søgt og bevilget midler fra Ældremilliarden 2015 puljen til løft af ældreområdet - til et projekt i samarbejde mellem ældreområdet og tandplejen i Lemvig kommune. Formål: Projektets formål er at udarbejde og implementere et forebyggende mundplejeprogram på kommunens plejehjem og dermed Materiale og metode. 1. forhindre at ældre i plejeboliger mister deres tænder som følge af dårlig mundhygiejne og 2. forebygge infektioner i kroppen forårsaget af dårlig mundhygiejne Med udgangspunkts i et allerede gennemført og evalueret projekt: Shared Oral Care fra Københavns kommune tilbydes alle beboere på Lemvig kommunes plejehjem i løbet af 2015 at deltage i et mundhygiejneprogram på i alt 8-9 måneders varighed. Programmet tilbydes som en del af den almindelige pleje, men beboerne kan frit fravælge at deltage i projektet. 1

3 Programmet er et samarbejde mellem personalet på plejehjemmene og tandplejens personale og udføres i et situeret læringsperspektiv, dvs. som sidemands mesterlære og som et arbejdsfællesskab om den praktiske udførelse af mundhygiejneprogrammet. Der er fokus på den praktiske udførelse af opgaven omkring mundhygiejnen hos den enkelte plejekrævende ældre. Intentionen er, at plejepersonalet opnår en erkendelse af opgavens mening og vigtighed og samtidig opnår manuelle færdigheder til at udføre opgaven. Planlagt forløb: 1. Introduktion og information om projektet til ledere og mellemledere 2. Introduktion til projektet samt traditionel vidensformidling om munden og dens sygdomme til personalet på plejehjemmene 3. Programstart: A. Startfase: Tandplejer og klinikassistent fra tandplejen udfører registrering af hver enkelt beboer: Antal egne tænder, rødder, implantater, proteser, plak, blødning og protesehygiejne. Hvert plejehjem tildeles herefter deres egen klinikassistent. De første 3 måneder kommer klinikassistenten 1 gang om ugen på plejehjemmet. Hun går sammen med plejepersonalet stuegang og ser på hver enkelt beboers mundhygiejne og de planlægger sammen, hvordan optimal mundhygiejne på beboeren bedst kan opnås. Der opbygges et arbejdsfællesskab. Mesterlære i tandbørstning på anden person med Vis og fortæl-metode. B. Mellemfase: 3 måneder. Klinikassistenten kommer på plejehjemmet hver 14. dag. Klinikassistentens rolle ændres fra aktivt udførende m.h.t. tandbørstning til vejledende funktion (konsulent) og fokus er stadig på samarbejdet om opnåelse af optimal mundhygiejne. C. Afslutningsfase: 2-3 måneder. Klinikassistenten kommer hver 3. uge med samme indhold som fase B. Projektet afsluttes med registrering af plak, blødning fra tandkød, protesehygiejne mv. på samme vis som under fase A. Det konkrete forløb: I april 2015 blev der afholdt indledende møde i projektgruppen (sundhedschef, områdeledere og overtandlæge og projektleder), hvor den overordnede udførelse af projektet blev tilrettelagt og de enkelte aktørers rolle klarlagt. Områdelederne solgte efterfølgende projektet til personalet i plejeboligerne og sammen med dem tilrettelagde de den praktiske gennemførsel af projektet i de 2

4 enkelte plejeenheder. Økonomisk blev hver områdeleder tildelt projektmidler svarende til antal beboere og tandplejen fik midler til ansættelse af 0,5 klinikassistent i 12 måneder. I perioden maj til september 2015 besøgte overtandlægen samtlige plejehjem, dels for at introducere projektet til medarbejderne og motivere dem til at deltage aktivt, dels for at levere traditionel undervisning om pasning af tænder, mund og proteser hos ældre. Umiddelbart efter, at personalet havde modtaget undervisning blev pjecer med tilbud og orientering om projektet uddelt til beboerne og deres pårørende. Så snart tandplejen havde modtaget lister over de beboere, der ønskede at deltage, blev plejehjemmet kontaktet for at lave konkrete aftaler om, hvornår tandplejer og klinikassistent kunne komme og udføre start registrering af beboerne. Herefter forløb projektet som skitseret under Programstart punkt A til C side 2. Projektet er dog undervejs i forløbet tilrettet således, at de beboere, der er tandløse og hvor der hurtigt kunne iagttages en god renholdelse af proteserne, fik lidt sjældnere besøg end skitseret i programmet. Derimod blev besøgshyppighed og fokus på tandbørstning på beboere med egne tænder bibeholdt. Alle plejehjem er i skrivende stund i gang med fase B med besøg af tandplejens personale hver 14. dag. Da der hurtigere end forventet og generelt på alle plejeenheder er opnået rigtig flotte resultater med hensyn til tandbørstning og mundpleje, er det besluttet at afslutte projektet lidt tidligere end planlagt. Projektet udfases således, at de sidste besøg og slutregistrering af hver enkelt beboer på samtlige plejehjem foregår ultimo marts Denne beslutning understøttes af det forhold, at de plejehjem, der er kommet sidst i gang og derfor afsluttes tidligere end planlagt også er de steder, hvor en stor del af beboerne har proteser og derfor mindre behov for hyppig opfølgning på tandbørstning. 3

5 Resultater: Deltagere. Som tidligere nævnt fik alle med bopæl i en plejebolig i Lemvig kommune tilbud om at deltage i projektet. I alt tog 139 beboere imod tilbuddet, hvilket svarer til 75 % af beboerne. Deltagerne var jævnt fordelt på samtlige plejeenheder i kommunen. Fordelingen på køn var 65 % kvinder og 35 % mænd. Hovedparten (75 %) af deltagerne var år. I nedenstående tabel vises antal og fordeling af deltagere på plejeenhederne ved 1) projektets start og 2) midtvejs i projektet. Desuden vises ændringer i deltagerantal undervejs i projektet. Som det fremgår af tabellen var der 46 beboere, der ikke ønskede at deltage ved opstart af projektet. Fra start til midtvejs i projektet var der et frafald på 16 beboere, hvoraf 12 døde i perioden og 4 valgte af gå ud af projektet. 4 nye beboere blev tilmeldt projektet undervejs. Opstart Fravalgt v. start Døde i forløb Fravalgt i forløbet Nye i forløbet Midtvejs Hav Fjord Hybenhaven Rosenhaven Harboøre Kirsebærhaven Bækmarksbro Bøvling Udsigten Højbo Søglimt Bakkely Højenloft Svalegangen Kvisten Tårnet Karnappen Østerbo Nord Østerbo Syd I alt Tabel 1: Opgørelse over deltagere ved opstart og midtvejs i projektet. 4

6 Tandforhold. Ved projektets start blev tandstatus hos alle deltagere registret af en tandplejer og klinikassistent fra tandplejen. Registreringen viste, at 46 % af beboerne i projektet havde egne tænder og de fleste mellem 1 og 19 tænder. Kun 9,52 % af deltagerne havde mere end 20 tænder. Andelen af beboere i plejeboliger i Lemvig kommune med egne tænder er steget i forhold til den sidste undersøgelse for 2 år siden. Her havde 39 % af beboerne egne tænder. Dette fund bekræfter den landdækkende tendens, at flere og flere ældre bevarer deres egne tænder i høj alder. Antal tænder > 20 tænder 1-19 tænder Tabel 2: Registrering af tandstatus hos beboere i plejeboliger i Lemvig tandløse rodstumper Hav Fjord Hybenhaven Rosenhaven Harboøre Kirsebærhaven Bækmarksbro Bøvling Udsigten Højbo Søglimt Bakkely Højenloft Svalegangen Kvisten Tårnet Karnappen Østerbo Nord Østerbo Syd Sum % fordeling 9,52 % 36,05 % 47,61 % 6,80 % Tandsundhed. For at kunne følge udviklingen i tandsundheden og dermed også effekten af projektet, blev hver enkelt deltager registreret ved projektets start, midtvejs og planlagt også ved afslutning mht. antal tænder, proteser, tandkødets tilstand (+/- blødning) og protesehygiejne. Blødning fra tandkødet er en vældig god indikator for tandbørstning. Børstes tænderne godt, dvs. hvis belægninger fjernes regelmæssigt og grundigt, så vil tandkødet ikke bløde ved sondering. 5

7 Ved registreringen blev brugt to indeks: 1) Blødningsindeks (for deltagere med tænder) Der måles på 6 tænder (3 i overmund, 3 i undermund), hvis de er til stede i munden. Alternativt måles på nabotand eller færre tænder. Der kan gives: Score 0 = Ingen blødning fra tandkød ved sondering med pochemåler Score 1= Blødning fra tandkød ved sondering med pochemåler Blødningsindeks opgøres som: Samlet score/ antal tænder der er målt på. Indekset kan variere mellem 0 og 1, hvor 0 er sundt tandkød. 2) Protesescore (for deltagere med proteser) 0 = Ingen synlig plak på protese 1 = Synlig plak på protesebasis eller støtteflader på mindst en protese 2 = Synlig plak på både protesebasis og støtteflader på mindst en protese Blødningsindeks start Blødningsindeks midt Samlet protesescore start Samlet protesescore midtvejs Hav 1, Fjord 0, Hybenhaven 0,83 0, Rosenhaven 0,33 0, Harboøre 0, Kirsebærhaven 0, Bækmarksbro 0,87 0, Bøvling 1,0 0, Udsigten 1, Højbo 0, Søglimt 0, Bakkely 0, Højenloft 0, Svalegangen 1, Kvisten 0, Tårnet Karnappen 0, Østerbo Nord 0, Østerbo Syd 0, I alt 11,5 1, Tabel 3: Udvikling i blødningsindeks og protesescore fra start til midtvejs i projektet 6

8 Som det fremgår af tabel 3 er der på kort tid opnået fantastisk flotte resultater mht. beboernes tandsundhed. Der ses en nedgang i blødningsindekset fra 11,5 til 1,19, dvs. en reduktion til mindre end en tiendedel af udgangspunktet. Dette resultat mindsker i markant grad risikoen for, at deltagerne vil miste egne tænder, såfremt blødningsindekset også fremover holdes nede med god tandbørstning. Ved projektets start udførte mange af beboerne selv tandbørstningen. Nogle blandt personalet var af den opfattelse, at det beboeren selv kan klare, det skal plejepersonalet ikke blande sig i. Desuden kan det for beboeren være grænseoverskridende at få børstet tænder af andre (munden er et privat og intimt område af kroppen ). Ligeledes kan det for plejepersonalet kræve overvindelse at børste tænder på en anden person. I løbet af projektet har samarbejdet med tandplejepersonalet bevirket, at stort set alle beboere med egne tænder får hjælp til tandbørstning. Det er sandsynligvis denne adfærdsændring, der er hovedårsagen til de markante forbedringer i blødningsindekset hos beboere med egne tænder. Der bliver effektivt fjernet belægninger dagligt! Protesehygiejnen er ligeledes forbedret markant og der ses udtalte forbedringer på samtlige plejeenheder. Det er værd at bemærke, at en høj protesescore på f.eks. Harboøre Plejecenter blot er et udtryk for, at langt de fleste beboere her har proteser. Opmærksomheden skal rettes på udviklingen i protesescoren dvs. fra start- til midtvejsregistreringen og igen til slutregistreringen. Det ses, at den samlede protesescore i Harboøre er reduceret fra 10 til 2. Evaluering Udover de ovenfor beskrevne resultater er der indsamlet udsagn fra interessenterne i projektet, dvs. fra plejepersonalet, fra de deltagende beboere i plejeboligerne og fra tandplejepersonalet. Udsagn fra plejepersonalet: Vi har oplevet et godt samarbejde med klinikpersonalet Fokus på handleplaner og dermed på at øge kvaliteten vedr. tandhygiejne Det har været en udfordring for nogle beboere at give slip på selvstændigheden i forhold til tandhygiejnen Det er godt der er kommet fokus på tænder Men det er også okay for os, at det afsluttes igen 7

9 Udsagn fra beboerne: Du kan smile lige så sødt du vil, men jeg VIL ikke Kommer du fordi jeg har så fine tænder? Det er vel nok en fin service. Vi har det jo også så godt her. Jeg vil gerne, at du lægger armen om mig, når du børster, jeg kan jo godt lide piger Jeg synes altså det er mærkeligt, at du synes, at det er sjovt at børste andres tænder Tandlægen er god til at komme med fif, men de sorte belægninger fjerner jeg med vindruer Du er så sød og det er den sjoveste aften jeg længe har haft. Vil du ikke nok komme igen i morgen? Udsagn fra tandplejepersonalet: Nogle gange har jeg været helt træt ved tanken om at skulle ud og børste, men så er jeg alligevel helt høj af glæde, når jeg kører hjem. Det er nogle gange lettere for mig at få lov at børste på beboeren fordi jeg er tandlægen Det er fantastisk så hurtigt jeg kan se resultater Der er rigtig dejligt at se, at mange af plejerne gør sig umage. Der er også nogen, der aldrig vil prioritere børstning højt Det er godt, at vi slutter projektet lidt tidligere end planlagt. Jeg tror, de er ved at være lidt trætte af, at vi kommer så ofte på plejehjemmet 8

10 Konklusion Projektet viser, at 46 % af beboere i plejeenhederne i Lemvig kommune har egne tænder. Ved projektets start havde de fleste af beboerne blødning fra tandkødet, hvilket er tydeligt tegn på mangelfuld tandbørstning. Mange ældre ønsker selv at børste tænder, men er i praksis ikke i stand til at gennemføre en tilstrækkelig tandbørstning. Tilstedeværelse af personale fra tandplejen, opfattet som tandlægen, kan medvirke til, at beboerne accepterer hjælp til tandbørstning. At hjælpe en beboer med mundpleje er en opgave, der fordrer særligt fokus, pædagogiske evner og praktiske færdigheder. Det er derfor uhyre vigtigt, at plejepersonalet udover viden om tandpleje også har de manuelle færdigheder til i praksis at kunne udføre optimal mundpleje på beboerne i plejeboligerne. Fokus på, hvad mangelfuld mundhygiejne kan betyde ikke alene lokalt i munden, men også for helbredet generelt er vigtig. Viden og færdigheder kan medvirke til nedbryde eventuelle barrierer hos plejepersonalet, således at det bliver mere naturligt at yde hjælp til tandbørstning. Med hensyn til god protesehygiejne (og dermed opretholdelse af sund mund) har projektet tydeligt vist, at øget fokus og praktiske fif i forhold til optimal renholdelse af proteserne meget hurtigt giver resultater. Anbefaling De ældre, der tilbydes plejeboliger, er i tiltagende grad svækkede og plejekrævende. Flere og flere af disse ældre bevarer deres egne tænder. Dårlig mundhygiejne kan hverken mærkes eller ses af den ældre selv, før konsekvenserne er massive. Ikke alene har dårlig mundhygiejne betydning for udvikling af tandsygdomme, men kan også have vidtgående konsekvenser for helbredet generelt. F.eks. kan 10 % af alle tilfælde af lungebetændelse hos ældre plejekrævende forebygges gennem god mundhygiejne. Ligeledes kan uhensigtsmæssigt vægttab pga. dårlige tænder undgås ved at bevare en god tyggefunktion. Det er derfor vigtigt med konstant og vedholdende forebyggelse i form af optimal tandbørstning og god renholdelse af proteser. Nærværende projekt har vist, at det på ganske kort tid med øget fokus på mundhygiejne, er lykkedes at opnå meget fine resultater. Det tværfaglige samarbejde mellem plejepersonalet i plejeboligerne og tandplejepersonalet har bidraget til markant bedre tandsundhed hos deltagerne i projektet. På baggrund af resultaterne i projektet anbefales det: 1. At der fremover etableredes et fast, men mindre intensivt samarbejde mellem tandplejen og plejeboligerne i Lemvig. Der vil løbende ske udskiftning af såvel beboere som personale, hvorfor det er vigtigt med et kontinuerligt og formaliseret samarbejde. 9

11 Fra lignende samarbejder andre steder ved man, at den nedre grænse for at kunne opretholde et godt videns- og færdighedsniveau blandt plejepersonalet er, at der højst går 3-4 uger mellem, at tandplejepersonalet besøger det enkelte plejehjem. Projektgruppen anbefaler derfor, at hver plejeenhed fortsat har en fast klinikassistent fra tandplejen tilknyttet og at besøgshyppigheden er hver 3-4 uge. 2. At det faste plejepersonale i plejeboligerne løbende (flere gange årligt) tilbydes undervisning i tand- og mundpleje. 3. At tilbud om tandlægefaglig hjælp til tand-og mundpleje udvides til også at omfatte det udekørende plejepersonale og de hertil knyttede hjemmeboende borgere, hvor der skønnes at være et særligt behov for en indsats mht. mundhygiejne. 4. At det udekørende plejepersonale tilbydes undervisning i tand-og mundpleje på samme måde som plejepersonalet i plejeboligerne. 10

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet.

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet. Norddjurs Kommunale Tandpleje Til Voksen- og Plejeudvalget Norddjurs Kommune Grenaa, den 21. januar 2016 Ansøgning til Voksen- og Plejeudvalgets Sundhedspulje 2016 Pilot-projekt Bedre tandsundhed hos ældre

Læs mere

Afsluttende rapport for Ældremilliarden 2015. En opsamlende rapport om anvendelsen af Lemvig Kommunes andel af ældremilliarden 2015.

Afsluttende rapport for Ældremilliarden 2015. En opsamlende rapport om anvendelsen af Lemvig Kommunes andel af ældremilliarden 2015. Afsluttende rapport for Ældremilliarden 2015 En opsamlende rapport om anvendelsen af Lemvig Kommunes andel af ældremilliarden 2015. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Projektorganisering... 4 Træning

Læs mere

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Omsorgstandpleje urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af omsorgstandpleje... 4 2 1. Indledning Byrådet har godkendt en kvalitetsstandard

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på XX udført den 15. januar 2016 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på XX udført den 15. januar 2016 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på XX udført den 15. januar 2016 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge

Læs mere

Ældres tandsundhed status og problemstillinger

Ældres tandsundhed status og problemstillinger Ældres tandsundhed status og problemstillinger Tandsundheden hos visse grupper, bl.a. svækkede ældre, er et vitalt og tabubelagt område, som ÆldreForum tidligere har beskæftiget sig med. Tandsundheden

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 2 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Indhold Praktiske informationer... 3 Værd at vide... 4 Førstegangs besøg 1½ år... 5 2½ - 5 år... 6 6-8 år... 7 9-15 år... 8 16-18 år... 9 Tandregulering...

Læs mere

Den 12. januar 2015. Udvalget for Ældre og Handicappede, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.

Den 12. januar 2015. Udvalget for Ældre og Handicappede, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune. Den 12. januar 2015 Udvalget for Ældre og Handicappede, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune. Ældrerådet har på sit møde i dag den 12. 01.2015 behandlet pkt. 134 Nattevagter på Plejecentrene, som

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Måltider der forebygger og rehabilitere. Vibeke Høy Worm Voksenenheden

Måltider der forebygger og rehabilitere. Vibeke Høy Worm Voksenenheden Måltider der forebygger og rehabilitere Vibeke Høy Worm Voksenenheden Det handler om Uden mad og drikke duer helten ikke heller ikke når man bliver ældre Baggrund for projekt God mad - godt liv Regeringen

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere

Dit barns tænder.... en hilsen fra Tandplejen. Brøndby Kommune

Dit barns tænder.... en hilsen fra Tandplejen. Brøndby Kommune Dit barns tænder... en hilsen fra Tandplejen Brøndby Kommune Lidt om tandplejen Tandplejen i Brøndby har stor erfaring med at undersøge og behandle børn. Vi er dygtige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014.

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014. Redegørelse vedrørende sager om i Ældreområdet 2014. Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antal sager vedrørende indenfor Ældreområdet. Ældre Bevillingsenheden Tlf. 46 11

Læs mere

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Måske kan jeg hjælpe dig En mentor er én, du kan snakke med om alt muligt. Jeg er ansat i Pleje og Omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE Formålet med ordningen har været at undersøge, om en fast tilknyttet læge på et plejecenter kan skabe bedre kvalitet for den ældre. 1 Dokumenteret effekt af ordningen

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Fællesskab Viden Glæde TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen,

Læs mere

Der findes et sted, hvor værdighed betyder, at vi bliver set og mødt, som dem vi er.

Der findes et sted, hvor værdighed betyder, at vi bliver set og mødt, som dem vi er. Værdighedspolitikken 2016 Forord- Værdighed Der findes et sted, hvor værdighed betyder, at vi bliver set og mødt, som dem vi er. Vi har alle forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt, når vi taler

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejecentret Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum Tilsynsbesøg den 9. og 16. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for

Læs mere

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99 Team Succes Vestre Engvej, 1. Sal, Vejle E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 5 3 99 Udarbejdet af foreningen Team Succes daglige ledelse Statusrapport for årgang /11 Denne statusrapport er udarbejdet

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Bakkely

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Bakkely Uanmeldt kommunalt tilsyn Bakkely 2. december 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning 3 1.1 formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 tilsynets fremgangsmåde 3 2. Interview med 2 beboere 4 3. Interview

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ 2013 Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ Niels Jakob Woersaa og Heidi Kristensen Kolding Kommune 21-05-2013 Er netop gået på efterløn og har endnu ikke

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning - Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

Nul huller i patientsikkerheden. Kvalitetskonsulent Lonnie Sander Terkildsen cand.soc.adm Kvalitetskonsulent Maria Staun cand.pharm Sygehus Lillebælt

Nul huller i patientsikkerheden. Kvalitetskonsulent Lonnie Sander Terkildsen cand.soc.adm Kvalitetskonsulent Maria Staun cand.pharm Sygehus Lillebælt Nul huller i patientsikkerheden Kvalitetskonsulent Lonnie Sander Terkildsen cand.soc.adm Kvalitetskonsulent Maria Staun cand.pharm Sygehus Lillebælt Safety is not measured by the number of times you fall

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 April 2016 1. Baggrund Virksomheden Sumondo ønskede at få testet monitoreringsløsningen

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter

Tilsynsrapport 2009. Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter Tilsynsrapport 2009 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 udarbejdet af Søren Kveiborg 25. januar 2016 Indledning Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelser

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en BUM-model. Det vil sige, at det er Visitationen der

Læs mere

Hovergården Plejecenter

Hovergården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Hovergården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3 1. Hvad skal

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Indsatskatalog, bostøtte

Indsatskatalog, bostøtte Administration Ydelsen tildeles borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp og støtte. Det er kendetegnende for borgere,

Læs mere

Årsrapport 2015. Kontinensklinikken

Årsrapport 2015. Kontinensklinikken Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2... 5 2.1 Formål... 5 2.2 Målgruppe... 5 2.3 s arbejde... 6 3 Resultater... 7 4 Egne erfaringer... 10 2 Årsrapport 2015 Det starter måske

Læs mere

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune 2012-2022 VISIONER OG MÅL for den psykosocial indsats i Rudersdal Kommune 2012-2022 Indledning Rudersdal

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Den udekørende hjemmepleje udgør en stor del af Social- og Sundhedsområdets budget samtidig med, at det er meget

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap og Samstyrken Godkendelse 19 april 2016 Udvalget for Social og Sundhed Revidering

Læs mere

Ågården Plejecenter. Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013. Tilsynsrapport udarbejdet af. Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow

Ågården Plejecenter. Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013. Tilsynsrapport udarbejdet af. Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Ågården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3 1. Hvad skal kommunale

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-18

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-18 VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-18 2 Baggrund 3 Sammen om værdighed 4 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 7 Kvalitet, kommunikation, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 9 Mad, måltider og ernæring 10 En værdig død

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Skab en SucceSfuld forening med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF NÅ I MÅL MED TO STÆRKE MEDSPILLERE! 2 DGI og DIF har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor

Læs mere

Udkast til værdighedspolitik 2016-17

Udkast til værdighedspolitik 2016-17 Udkast til værdighedspolitik 2016-17 Indhold Borgmesterens forord... 2 Værdighed i Greve Kommune... 2 Temaer... 2 1. Livskvalitet... 3 2. Selvbestemmelse... 3 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 24. september 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Glæde Forskning TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen, får mennesker

Læs mere

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF SKAB EN SUCCESFULD FORENING med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Som mange andre roklubber har vi medlemsnedgang og den udvikling skal vi vende! Vi er startet på udviklingsforløbet med DGI

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Hverdagen med demens - Ergoterapeut Jeanette With Lindér

Hverdagen med demens - Ergoterapeut Jeanette With Lindér Hverdagen med demens - Ergoterapeut Jeanette With Lindér Præsentation Rehabilitering Neuropædagogisk screening Teknologi 1 Forekomst af demens sygdomme Prognose for antal demente i Danmark 2014-2040: 2014-83.830

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

Fagprofil social- og sundhedshjælper.

Fagprofil social- og sundhedshjælper. Odder Kommune. Fagprofil social- og sundhedshjælper. For social- og sundhedshjælpere ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL

Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL BILAG 2 Bruttosparekatalog - forslag til servicereduktioner på hjemmeplejeområdet i 2008 17-03-2008 Sagsnr. 2008-884 Dokumentnr. 2008-49550 Budgetanalyse Bevilling Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede

Læs mere

Gældende fra maj 2016. Genoptræning. Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune

Gældende fra maj 2016. Genoptræning. Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune Gældende fra maj 2016 Genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Ishøj Kommune Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

Skriv en kommunikationskontrakt

Skriv en kommunikationskontrakt Skriv en kommunikationskontrakt Dette er et værktøj for dig, som vil Udvikle kommunikationen i din arbejdsgruppe Skabe klare rammer, roller og ansvar for dig og dine medarbejderes kommunikation Tydeliggøre

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

FAMILIE OG EVIDENS CENTER DANMARK EVIDENS - INTELLIGENT STYRING AF BØRN OG UNGEOMRÅDET VIA VIDEN, DER VIRKER

FAMILIE OG EVIDENS CENTER DANMARK EVIDENS - INTELLIGENT STYRING AF BØRN OG UNGEOMRÅDET VIA VIDEN, DER VIRKER FAMILIE OG EVIDENS CENTER DANMARK EVIDENS - INTELLIGENT STYRING AF BØRN OG UNGEOMRÅDET VIA VIDEN, DER VIRKER EVIDENS - INTELLIGENT STYRING AF BØRN OG UNGEOMRÅDET VIA VIDEN, DER VIRKER Demings opfordring

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Nyhedsbrev - november 2010. Faglige kvalitetsoplysninger på plejeboligområdet

Nyhedsbrev - november 2010. Faglige kvalitetsoplysninger på plejeboligområdet Nyhedsbrev - november 2010 Faglige kvalitetsoplysninger på plejeboligområdet Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i plejeboliger

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Læringsgrundlag Forskning (jvf. bl.a. Ole Henrik Hansen) viser at en struktureret tilgang til at arbejde med læring har en gavnlig effekt. 3 forhold der

Læs mere

starten på rådgivningen

starten på rådgivningen p l a n f o r 2.1 starten på rådgivningen Ved det første møde bør der som minimum afsættes 40 minutter. Denne vejledning retter sig mod den første indledende del af dette møde. Her er målet at skabe en

Læs mere

Arbejdskursus i planlægning af kommunal tandpleje 2010

Arbejdskursus i planlægning af kommunal tandpleje 2010 Opgave 1 Rammerne for den kommunale tandplejes arbejde og lokalsamfundet Formålet med opgaven er, at I opnår en forståelse for, hvilke rammer, den kommunale tandpleje arbejder indenfor. I skal afdække

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Th. Langs skole. Profilanalyse 2016 L E D E L S E S U D V I K L I N G

Th. Langs skole. Profilanalyse 2016 L E D E L S E S U D V I K L I N G Th. Langs skole Profilanalyse 2016 Om analysen Svargrupper Indkomne svar Forældre 0-2 kl. Forældre 3-10 kl. Medarbejdere 36 201 30 Elever 3-6 kl. Elever 7-10 kl. 164 168 I alt 599 Flotte resultater!! Samlet

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Videreførelse af Hjerneskadeteam 1. Resume Etablering og udviklingen af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Lektion 01 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund?

Lektion 01 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 01 - Mig og mine vaner DIALOGKORT 01 Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 01 Mig og mine vaner fakta Hænderne er den mest almindelige smittevej for almindelige

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

Slutevaluering af forebyggelsesprojekt vedr. udgående Akut-team på Herlev Hospital i samarbejde med Egedal, Gladsaxe og Herlev kommuner

Slutevaluering af forebyggelsesprojekt vedr. udgående Akut-team på Herlev Hospital i samarbejde med Egedal, Gladsaxe og Herlev kommuner Planlægningsafdelingen Til: Region Hovedstaden Herlev Hospital Herlev Ringvej 75 2730 Herlev Telefon 44 88 40 00 lokal 84698 Fax 44 88 43 43 Mail Petben01@heh.regionh.dk Dato: 23. juni 2009 Slutevaluering

Læs mere