REVISOR POSTEN. SIDE 2 s og internetpolitik. SIDE 3 Beregning af feriepenge...fortsat fra forrige nummer. SIDE 5 Nærtstående parter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR POSTEN. SIDE 2 E-mails og internetpolitik. SIDE 3 Beregning af feriepenge...fortsat fra forrige nummer. SIDE 5 Nærtstående parter"

Transkript

1 STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 s og internetpolitik SIDE 3 Beregning af feriepenge...fortsat fra forrige nummer SIDE 5 Nærtstående parter SIDE 6 Repræsentation SIDE 7 Forældrekøb - hvad skal huslejen udgøre? SIDE 8 Vi noterer at

2 2 s og internetpolitik Da s og internettet i dag er i brug i stort set alle virksomheder, bør det være et led i enhver virksomheds virke at formulere en politik på området. Det er ikke blot i virksomhedens interesse, men også i medarbejdernes interesse, at alle ved, hvad der er tilladt og ikke tilladt med hensyn til privat anvendelse af s og internettet, ligesom der jo i mange virksomheder findes retningslinjer for privat anvendelse af telefon. Baggrunden for, at der bør formuleres en politik på området er, at privat anvendelse dels tager tid, der går fra arbejdstiden, men også medfører en trafik på virksomhedens net, som ikke har noget med virksomhedens normale drift at gøre. Der kan også være tale om, at medarbejderne klikker sig ind på internetsider, hvis indhold kan stride mod, hvad virksomheden ønsker. Der kan således være tale om sider med pornografisk, religiøst eller politisk indhold. En politik for s og internetanvendelse bør som minimum omfatte: Hvor meget tid og hvornår må ansatte anvende virksomhedens net til privat trafik? Hvilke typer af internetsider må man ikke klikke sig ind på? Må s og internetsider videredistribueres via virksomhedens net? Virksomhedens ret til at kontrollere medarbejdernes private anvendelse, herunder adgangen til at åbne og læse private s. Regler for opbevaring og sletning af s, herunder private s. Hvordan behandles s efter medarbejderens fratræden? Hvilke konsekvenser har det for ansættelsesforholdet, hvis de vedtagne regler ikke overholdes? _RP_02_03.indd 2 At sagen er vigtig, ses af 2 offentliggjorte retsafgørelser om problemstillingen. I et tilfælde blev en IT-administrator opsagt, fordi han havde distribueret materiale, der kunne opfattes som diskriminerende. Sagen faldt såvel i byretten som i landsretten ud til virksomhedens fordel, idet begge retter anså opsigelsen for velbegrundet, bl.a. fordi der i virksomheden lå en klar politik for området, og fordi medarbejderen klart havde overtrådt de formulerede regler. I den anden sag blev en kvindelig medarbejder bortvist, fordi hun havde benyttet private s, og i øvrigt logget sig ind på en sexchatside. Byretten fandt bortvisningen berettiget. Landsretten mente imidlertid ikke, at der var grundlag for at bortvise eller opsige medarbejderen, der i stedet fik tilkendt en godtgørelse. Landsretten indledte sin begrundelse for afgørelsen med, at virksomheden ikke havde formuleret en politik for de ansattes private brug af virksomhedens internetforbindelse. Herudover fandt landsretten det ikke bevist, at medarbejderen havde forsømt sit arbejde på grund af internetanvendelsen. Som det ses af de 2 forskellige afgørelser, kan en skriftligt formuleret politik for området være afgørende for udfald af sager, hvor der mellem virksomhed og medarbejder opstår konflikter om den private anvendelse. Vi skal derfor opfordre alle virksomheder såvel små som store til hurtigst muligt at få udarbejdet skriftlige retningslinjer på området. Statsautoriseret revisor Finn Elkjær , 12:49:39

3 Fortsættelse af artikel om beregning af feriepenge fra forrige nummer af Revisorposten: 3 1. BEREGNING AF FERIE- GODTGØRELSE VED ANSÆT- TELSESFORHOLDETS OPHØR 1.1 Ret til feriegodtgørelse Er lønmodtageren berettiget til ferie med løn, skal der ved fratræden gøres op med eventuel restferie optjent i det foregående optjeningsår, og som lønmodtageren før sin fratræden ikke har holdt i ferieåret (forudsat varsling af ferieafvikling i opsigelsesperioden ikke kan nås, eller ferieåret ikke er startet), ligesom der skal beregnes feriegodtgørelse for det løbende optjeningsår (det år, hvor fratræden sker, da ferie først kan afholdes fra den 1. maj i det efterfølgende ferieår). Ferietillægget skal ikke betales ud over feriegodtgørelsen ved fratræden. Er ferietillægget allerede betalt for hele ferieåret, kan en forholdsmæssig del svarende til den ikkeafholdte ferie ikke kræves tilbage jf. punkt 2.1 i artiklen bragt i forrige nummer af Revisorposten. 1.2 Beregning af feriegodtgørelse Feriegodtgørelsen skal beregnes af lønnen i optjeningsåret. Lønbegrebet omfatter både vederlag i penge og tillige andre indkomstskattepligtige ydelser, som lønmodtageren har krav på i kraft af sin ansættelse, eksempelvis den skattemæssige værdi af fri bil og telefon eller kost og logi. Derudover indgår lønmodtagerens eget bidrag til pensionsordninger, ATP og arbejdsmarkedsbidrag i beregningsgrundlaget. Afgørende for, om også andre ydelser indgår i beregningsgrundlaget er, om ydelsen indgår som en del af lønnen og dermed vederlaget for arbejdet under ansættelsen. Der skal derfor ikke beregnes feriegodtgørelse af en fratrædelsesgodtgørelse, en godtgørelse for usaglig afsked efter funktionærlovens 2 b eller en kompensation for konkurrenceklausul, som udbetales efter ansættelsesforholdets ophør. Når den ferieberettigede løn er beregnet, skal der fratrækkes den løn inkl. ferietillæg, som er udbetalt under ferie afholdt i optjeningsåret. For løn udbetalt under ferie afholdt frem til 30. april 2002 fradrages lønnen med 1/25 af månedslønnen pr. afholdt feriedag For ferie afholdt fra 1. maj 2002 og frem fradrages lønmodtagere med en arbejdsuge på 5 dage med 4,8% af månedslønnen pr. feriedag. Har lønmodtageren en arbejdsuge på 6 dage, er fradraget på 4% af månedslønnen pr. feriedag Feriegodtgørelse beregnes herefter med 12,5% af løn for indeværende optjeningsår (2002) og det tidligere optjeningsår (2001), idet godtgørelsen for sidstnævnte optjeningsår beregnes forholdsmæssigt i forhold til det antal feriedage, lønmodtageren ikke har holdt ved sin fratræden. 1.3 Eksempler på beregning af feriegodtgørelse Eksempel på beregning af feriegodtgørelse for tidligere optjeningsår: Lønmodtageren fratræder den 31. juli 2003 og har i perioden 1. maj til 31. juli 2003 holdt 15 dages ferie. Arbejdsgiveren har ved ferieårets start den 1. maj 2003 udbetalt ferietillæg med 1% af den ferieberettigede løn i Da lønmodtageren har ret til i alt 25 feriedage, har lønmodtageren krav på feriegodtgørelse for yderligere 10 dage til brug i ferieåret Optjeningsåret ferieåret 2003/2004 A-indkomst incl. eget ATP, AM-bidrag og ferietillæg (12 x = udbetalt ferietillæg kr ) kr løn under ferie 30 dage i kalenderår 2002 (30/25 af månedsløn ) kr udbetalt ferietillæg i maj 2002 (1% af ferieberettiget løn i 2001) kr Ferieberettiget løn i 2002 (beregningsgrundlag) kr ,5% af beregningsgrundlaget kr feriegodtgørelse svarende til 10 dage (10/25 af ) kr arbejdsmarkedsbidrag (8%) kr den særlige pensionsopsparing (1%) kr. 86 Feriegodtgørelse til beskatning kr Fradrag 50% skat kr Feriegodtgørelse netto til restferie på 10 feriedage (indbetales til FerieKonto) kr

4 4 Eksempel på beregning af feriegodtgørelse for løbende optjeningsår: Lønmodtageren fratræder den 31. juli 2003 og har efter 7 måneders beskæftigelse optjent feriegodtgørelse svarende til 14,56 feriedage (2,08 x 7) til brug i ferieåret 2004/ Arbejdsgiveren har ved ferieårets start den 1. maj 2003 udbetalt ferietillæg med 1% af den ferieberettigede løn i Elektroniske beregningsprogrammer til brug for beregning af feriepenge til fratrådte funktionærer findes på idet hjemmesiden indeholder 2 programmer: Beregning af feriegodtgørelse for optjeningsåret 2001/ferieåret samt optjeningsåret 2002/ferieåret (relevant ved fratræden af lønmodtager, som både har været ansat i 2001 og 2002) Beregning af feriegodtgørelse alene for optjeningsåret 2002/ ferieåret (relevant ved fratræden af lønmodtager, som alene har været ansat i 2002). Det bemærkes, at de elektroniske beregningsmodeller alene kan benyttes, når lønmodtageren har haft den samme månedsløn i hele optjeningsåret. 1.4 Udbetaling af feriegodtgørelse ved fratrædelse Arbejdsgiveren må ikke udbetale feriegodtgørelse kontant til lønmodtageren ved fratræden, medmindre beløbet enten er på under kr. 500 efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, eller lønmodtageren er afskåret fra at holde ferie grundet alders- eller helbredsbetinget fratræden/opgivelse af tilknytning til det danske arbejdsmarked ved flytning til udlandet. Arbejdsgiveren skal derimod afregne feriegodtgørelse overfor FerieKonto ved brug af et særligt indbetalingskort, som rekvireres på posthuset. Er Optjeningsåret ferieåret 2004/2005 A-indkomst i 7 måneder à kr inkl. eget ATP, AM-bidrag og ferietillæg (7 x = ferietillæg 1% af ) kr løn under ferie 27 dage i kalenderår 2003 (4,8% x 27 x ) kr udbetalt ferietillæg i maj 2003 (1% af ferieberettigede løn i 2002) kr Ferieberettiget løn i 2003 (beregningsgrundlag) kr ,5% af beregningsgrundlaget kr arbejdsmarkedsbidrag (8%) kr den særlige pensionsopsparing (1%) kr. 118 Feriegodtgørelse til beskatning kr Fradrag 50% skat kr Feriegodtgørelse netto til 14,56 dage (indbetales til FerieKonto) kr virksomheden omfattet af en godkendt ferieoverenskomst, hvor brug af feriekort er aftalt, vil virksomheden også fremover kunne benytte feriekort. Betaling af feriegodtgørelsen forfalder på fratrædelsestidspunktet, og arbejdsgiveren skal afregne beløbet over for FerieKonto senest 10 dage efter fratrædelsen. Krav om feriegodtgørelse forældes fremover den 15. maj efter udløb af det ferieår, hvor ferien skulle være afholdt. For at forhindre at kravet forældes, skal lønmodtageren senest den 15. maj bede om eller rykke for feriepengene. Selvom kravet er forældet, er arbejdsgiveren fortsat forpligtet til at afregne beløbet over for FerieKonto, idet pengene tilfalder Feriefonden. 2. FERIEOVERENSKOMSTER Den nye lov åbner i højere grad end den tidligere lov mulighed for, at arbejdsgiveren og arbejdstageren ved kollektiv overenskomst kan aftale ferieregler, der fraviger ferielovens ellers gældende regler. Aftalefriheden kan benyttes til ugunst for lønmodtageren, idet loven forudsætter, at der på lønmodtagersiden som aftalepart mindst er tale om en fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation. Det er derudover muligt ved en lokalaftale med en lokal fagforening at indgå aftale om andre ferieregler end dem, der eventuelt måtte være aftalt ved en overordnet ferieoverenskomst, forudsat at lokalaftalen ikke er i strid med overenskomsten. Er virksomheden omfattet af en ferieoverenskomst f.eks. ved medlemskab af en arbejdsgiverorganisation eller individuel overenskomst med et fagforbund skal man derfor være opmærksom på, at ferielovens regler kan være fraveget på følgende punkter: Mulighed for overførsel af optjent ferie ud over 20 dage til det efterfølgende ferieår Ferie optjenes i timer i stedet for i dage Ret til ferie med løn trods manglende optjening Ret til feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn Beregning af feriegodtgørelsens størrelse, konsekvens af ændret arbejdstid/omfang, udbetaling af ferietillæg, lønmodtagerens ret til at kræve feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn Anderledes placering af hovedferie og restferie Fradrag i løn ved ferie, når medarbejder ikke har optjent ret til betalt ferie. Advokat Majse Jarlov

5 Nærtstående parter 5 Årsrapporter for selskaber mv. aflagt for kalenderåret 2002 og senere skal indeholde oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med disse. HVEM ER NÆRTSTÅENDE? Nærtstående parter omfatter personer og selskaber, hvor den ene part har bestemmende eller betydelig indflydelse på den anden part. Et selskab er underlagt bestemmende indflydelse af et moderselskab eller af en hovedaktionær, der ejer mere end 50% af aktierne/ stemmerettighederne. Betydelig indflydelse foreligger, hvor en person eller et selskab ejer mere end 20% af aktierne/stemmerettighederne. Direktion og bestyrelse anses også for at have betydelig indflydelse i det selskab, hvor de udgør ledelsen. HVAD SKAL OPLYSES? Der skal altid oplyses navn og bopæl/hjemsted, hvis et selskab har en hovedaktionær eller et moderselskab med bestemmende indflydelse. Såfremt der er transaktioner mellem selskabet og nærtstående parter med enten bestemmende eller betydelig indflydelse, skal der oplyses herom. Oplysningerne omfatter navn og bopæl/hjemsted, grundlaget for indflydelsen samt art og omfang af transaktionerne. Der skal ikke oplyses om nærtstående parter med betydelig indflydelse, hvis der ikke har været transaktioner i regnskabsåret. Der er i en række situationer lavet undtagelser til oplysningsforpligtelsen i koncerner og koncernforbundne selskaber. Note til regnskab Bestemmende indflydelse Peter Jensen, Gadekæret 2, 1111 København Betydelig indflydelse Ejendomsselskabet A/S, 9999 Nordby Transaktioner Køb af fast ejendom fra Ejendomsselskabet A/S til værdi fastsat af ejendomsmægler til markedsværdi 15 mio. kr. TRANSAKTIONERNE Transaktioner med nærtstående parter kan være interessante for regnskabslæser ved f.eks. større enkeltdispositioner, eller hvor en aftale ikke er indgået på markedsvilkår. Årsregnskabsloven skelner dog ikke mellem forskellige typer af transaktioner, og der skal derfor oplyses om eksempelvis køb og salg af varer vedr. selskabets ordinære aktivitet eller udlejning af driftsmidler. Der skal ikke oplyses om ubetydelige transaktioner. Grundlag for indflydelse Hovedaktionær 30% ejet datterselskab Statsautoriseret revisor Anders Bisgaard Vi noterer at... Forrentning af koncernmellemværender En nylig offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten fastsætter, hvilken rente der skal anvendes ved mellemregninger mellem hovedaktionærer og disses selskaber samt mellem koncernforbundne selskaber, og tillige hvordan renten skal beregnes. Efter ligningsloven skal mellemregninger forrentes med den rentesats, som ville kunne opnås i låneforhold mellem uafhængige parter. I den pågældende sag, der vedrørte 1999, var der anvendt en forrentning svarende til mindsterenten på 4%. Renten var beregnet på grundlag af gennemsnittet mellem saldoen på mellemregningskontoen primo og ultimo året. Landsskatteretten fastsatte renten til diskontoen med tillæg af 4%, samt at beregningen skulle ske på grundlag af gennemsnittet af primo og ultimosaldoen for den enkelte måned. Endvidere fandt Landsskatteretten, at mellemregningskonti må sidestilles med anfordringstilgodehavender. Den fastsatte rente overstiger, hvad kreditorselskabet ville kunne opnå ved udlån til en uafhængig part, men muligvis ikke, hvad debitor ville skulle betale til en fremmed långiver. Under alle omstændigheder er der med afgørelsen fastsat en praksis for forrentningen af mellemregninger. Skattekonsulent Jytte Hjorth

6 6 Repræsentation Udgifter til repræsentation kan som bekendt kun fratrækkes med 25% i den skattepligtige indkomst. Har man afholdt en driftsomkostning på grænsen til repræsentationsområdet, er det derfor vigtigt at få fastslået, på hvilken side af grænsen man befinder sig. En vigtig skillelinje går mellem repræsentation og reklame. Reklame og repræsentation har det til fælles, at det er bestræbelser for at påvirke omverdenen til gavn for virksomhedens omdømme, udviklingsmuligheder og afsætning. Medens reklamen typisk retter sig mod en ubestemt kreds af potentielle aftagere af virksomhedens produkter, er målgruppen for repræsentation bestemte personer inden for virksomhedens interesseområde kunder, samarbejdspartnere og andre forretningsforbindelser. Det er navnlig inden for områderne gaver og forskellige former for»beværtning«, at praksis har måttet tage stilling til, hvor den skattemæssige skillelinje går. I praksis anses gaver kun som reklameud gift, hvis modtagerkredsen er ubestemt, og gaven har reklamepræg i form af påtrykt firmanavn/logo. Desuden forudsættes det, at gaven er af mindre værdi. Grænsen er i ligningslovscirkulæret fastsat til en indkøbs- eller fremstillings pris på 100 kr. ekskl. moms. Denne grænse er ikke reguleret, siden re præsenta tionsbegrænsningen blev indført i Se til illustration TfS , hvor vinflasker, som en ejendoms mægler havde uddelt dels til kunder efter formidling af en handel dels til potentielle købere og sælge re i tilfælde, hvor handel endnu ikke var for midlet, ansås for omfattet af fradragsbegrænsningen. I TfS Ø fandtes udgifter til chokoladeæsker, som Toms Fabrikker havde givet til kunder, leverandører samt andre modtagere, heriblandt kongehuset, dagblade, politikere, bestyrelser, banker, revisorer, forsikringsselskaber og ambassader, for at være repræsentationsudgifter. Ved konsumtilbud som kaffe, kager, bolsjer o.lign., der f.eks. tilbydes i detailforretninger, har man i praksis nedtonet kravet til modtagerkredsens ubestemthed. Formentlig ud fra det syns punkt, at sådanne serviceforanstaltninger ikke adskiller sig afgørende fra andre»miljøskabende«foranstaltninger som f.eks. lokaleindretning, der tjener til at tilvejebringe et positivt forretningsklima. Når det gælder receptioner o.lign. arrangementer, er det ligeledes en første betingelse for fuldt fradrag, at reklamepræget kan underbygges af, at der har været åben adgang for offentligheden eller for en større, ubestemt kreds af personer. Herudover stilles der krav om, at det traktement, der tilbydes, ikke har karakter af bespisning, men alene er en mindre servering. Denne betingelse har gennem tiden givet anledning til uforholdsmæssigt mange klage- og domstolssager om, hvorvidt der skulle lægges vægt på måltidets omfang, art og bekostning, tidspunktet, muligheden for at indtage det siddende osv. Med Højesterets dom i TfS er der skabt klarhed. Sagen angik en reception i anledning af et ejendomsmæglerfirmas jubilæum og lokaleudvi delse. Til receptionen, hvori der indgik et traktement, var kunder og for ret ningsforbindelser inviteret. Højesteret udtalte, at et sådant arrangement uanset traktementets omfang som udgangspunkt måtte anses for afholdt som udslag af kommerciel gæstfrihed, således at udgifterne var repræsentationsudgifter. At receptionen blev afholdt som»åbent hus«, og at der samtidig med receptionen blev iværksat en reklamekampagne med rabat på salær, kunne ikke bevirke en fravigelse fra dette udgangspunkt. Det kan herefter fastslås, at udgifter til receptioner mv. som udgangspunkt anses som begrænset fradragsberettigede repræsentationsudgifter, uanset åben adgang til arrangementet. Kun i undtagelsestilfælde, hvor reklamepræget er helt dominerende, vil der være mulighed for fuldt fradrag. Endelig erindres om, at forudsætningen for overhovedet at kunne fratrække noget er, at den afholdte udgift kan anses som en fradragsberettiget driftsudgift, dvs. private udgifter falder uden for. Også her har der været en del sager om receptioner og andre festligheder. Man kan gå ud fra, at hvis anledningen er privat f.eks. en fødselsdag nægtes fradrag. Kun hvis der tillige er en væsentlig forretningsmæssig begrundelse for arrangementets afholdelse og kun beskeden deltagelse af familie/venner, vil der efter omstændighederne kunne indrømmes fradrag, og da normalt kun med 25%, jf. ovenfor. Steen Askholt Konsulent

7 Forældrekøb hvad skal huslejen udgøre? 7 Højesteret har i en konkret afgørelse fastslået, at der er hjemmel til at korrigere en aftalt husleje. Skatteministeriet fik således medhold i, at der var grundlag for at beskatte en fiktiv lejeindtægt ved udlejning af en ejerlejlighed fra moder til datter. I sagen havde en moder og hendes søster arvet en lejlighed, som de udlejede til datteren for en månedlig leje på kr. Markedslejen udgjorde kr. Skattemyndighederne havde anset moderen for skattepligtig af forskellen mellem den betalte leje og markedslejen. Landsretten havde tidligere fundet, at der ikke forelå hjemmel til beskatning af en fiktiv lejeindtægt. Herudover havde Landsretten lagt vægt på, at søsteren ikke var blevet beskattet tilsvarende, og at forskellen mellem den aftalte leje og markedslejen var begrænset. Landsretten gav således moderen medhold i, at hun ikke skulle beskattes af forskellen mellem den betalte leje og markedslejen. Højesteret ændrede landsrettens afgørelse. Ved afgørelsen lagde Højesteret til grund, at bestemmelsen i statsskatteloven indeholder tilstrækkelig hjemmel til at anse en ejer af en beboelsesejendom for skattepligtig af en skønnet lejeværdi, når ejendommen stilles til rådighed vederlagsfrit eller for en væsentlig lavere leje end markedslejen for nærtstående personer. Konkret fandtes forskellen mellem den opkrævede leje på kr. pr. måned og markedslejen, der ubestridt udgjorde kr. pr. måned, at være væsentlig. Endvidere bemærkede Højesteret, at det ikke kunne tillægges betydning, at moderens søster ikke blev beskattet af en fikseret lejeindtægt. Med Højesterets dom er det således fastslået, at der er hjemmel til at korrigere en aftalt husleje, når bl.a. forældre stiller en lejlighed til rådighed for deres søn eller datter og der ikke er aftalt leje, eller lejen afviger væsentligt fra markedslejen. MARKEDSLEJEN VÆSENT- LIGHEDSBETRAGTNINGEN Der er i dommen ikke taget stilling til, hvordan markedslejen beregnes, ligesom der ikke af dommen kan udledes noget endegyldigt om væsentlighedsbetragtningen. Det må antages, at markedslejen, som forældrene skal beskattes af, og væsentlighedsbetragtningen må vurderes konkret ud fra de faktiske omstændigheder. Ved fastsættelse af markedslejen kan bl.a. skeles til, hvad lejligheder i området udlejes for såvel private som almene boliglejemål, lejlighedens stand, beliggenhed, mv. Markedslejen kan dog aldrig sættes højere end den husleje, som lovligt kan opkræves efter lejelovgivningens regler. Det kan i visse situationer medføre, at den lovlige husleje ligger under den markedsleje, der baserer sig på udbud/efterspørgsel. Det må forventes, at der også fremover vil opstå skattesager, hvor skattemyndighederne ikke vil acceptere en aftalt husleje. Stridsspørgsmålene i disse sager må dels være fastsættelsen af en markedsleje og dels en vurdering af, om den fastsatte markedsleje afviger væsentligt fra den aftalte leje. Skattekonsulent, cand.merc.jur. Jacob E. Christensen Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskatten udgør som udgangspunkt 10 af ejendomsværdien op til kr. og 30 af en eventuel overskydende værdi. Der er nedslag for ejendomme, der er købt før den 1. juli 1998, samt for pensionister. Som led i skattestoppet er der indført et loft over det beløb, som ejendomsværdiskatten for 2002 og senere år beregnes af. Man kan herefter højst blive beskattet på grundlag af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001 plus 5%. Dette betyder, at den ejendomsværdiskat, der står på forskudsopgørelsen for 2002, ikke kan forhøjes som følge af en eventuel højere vurdering i de efterfølgende år. Hvis ejendomsværdien falder, kan beregningen ske på grundlag af denne lavere værdi. Vi noterer at... Skattekonsulent Jytte Hjorth

8 8 Vi noterer at... AKTUELLE DATOER 1. maj 2003 Sidste frist for indsendelse af rettelser til den fortrykte selvangivelse. Rettelserne kan også ske via Tast- Selv-service eller Digital Signatur, se nedenfor. 1. juli 2003 Sidste frist for indsendelse af den udvidede selvangivelse samt for hovedaktionærer. Endvidere sidste frist for rettidig indbetaling af restskat for indkomståret 2002 op til kr., hvis man vil undgå procenttillæg. 5. september 2003 Den kommune, man er tilmeldt på denne dato, er afgørende for kommuneskatteprocenten for DISKONTOEN Fra 18. september ,75% Fra 9. november ,25% Fra 6. december ,75% Fra 7. marts ,50% MINDSTERENTEN 1/1 30/ ,00% 1/7 9/ ,00% 10/10 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% DIGITAL SIGNATUR Man kan som tidligere år få adgang til sin selvangivelse på internettet med tastselv-kode, men som noget nyt i år, kan man også få adgang med Digital Signatur, som kan bestilles via Fordelen med Digital Signatur i forhold til TastSelv-service er, at den Digitale Signatur også kan bruges til kommunikation med andre myndigheder og virksomheder. FRI TELEFON Værdien af fri telefon er ændret fra A-indkomst til B-indkomst. Værdien på kr. skal selvangives efter reduktion af husstandens privat afholdte telefonudgifter. Til husstanden hører ud over ægtefællen også hjemmeboende børn. Der skal ikke beskattes nogen værdi af fri telefon i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren betaler for tilslutning til internettet, når den ansatte har adgang til arbejdsgiverens interne netværk. Hvis en sådan internetforbindelse også kan anvendes til telefoni, anses det ikke som fri telefon, og der skal derfor hverken indberettes eller selvangives nogen værdi heraf. BREDBÅND TIL MEDARBEJDERE Ligningsrådet har den 22. april 2003 godkendt en ordning om bredbånd til medarbejdere. Der er tale om en såkaldt flat-rateordning, hvor de ansatte, der tilslutter sig ordningen, går ned i løn med et beløb svarende til den løbende faste betaling til teleudbyderen. Ligningsrådet begrunder sin afgørelse med, at den aftalte lønnedgang må anses som reel, da den har generel virkning, herunder i relation til feriepenge og pensionsindbetalinger. Ligningsrådet lægger endvidere vægt på, at lønnen i henhold til den indgåede aftale mellem medarbejderne og arbejdsgiveren ikke automatisk reguleres op ved ophør af ordningen, og at der er en økonomisk risiko for arbejdsgiveren i forbindelse med ordningen. NYT PÅ SELVANGIVELSEN FOR 2002 Fremførselsberettigede tab på aktier, fast ejendom og visse fordringer kan angives på selvangivelsen. Tab, der er opstået i indkomståret 2002, kan fremføres til modregning i fortjenester i senere indkomstår uden den tidligere 5-årige begrænsning. Når tabene bliver selvangivet, kan skattemyndighederne ikke anfægte fradragsretten eller kræve dokumentation for tabets opståen efter udløbet af de almindelige genoptagelsesfrister. Derudover undgår man at glemme gamle tab. Aktieavancer og tab kan beregnes ved hjælp af et digitalt system, som er tilgængeligt fra den 15. april Muligheden er opnået som følge af, at oplysninger om beholdninger og salg af børsnoterede aktier bliver indberettet til skattemyndighederne. Forlaget Thomson A/S Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 24. april 2003 Skattekonsulent Jytte Hjorth

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

REVISOR POSTEN. SIDE 2 Afdragsfrie lån til boligejerne. SIDE 3 Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer

REVISOR POSTEN. SIDE 2 Afdragsfrie lån til boligejerne. SIDE 3 Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Afdragsfrie lån til boligejerne SIDE 3 Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer SIDE 5 Billeasing Fri bil SIDE 5

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2 1-2012 3 Medarbejderes brug af medier på internettet såsom Facebook, Linkedin og lignende giver både medarbejdere og arbejdsgivere nye udfordringer i forhold til håndtering af kommunikation viser nyere

Læs mere

Beregning af feriepenge 2. Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 4. 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5

Beregning af feriepenge 2. Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 4. 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5 3-2014 2 5 Beregning af feriepenge også ved virksomhedsoverdragelse giver ofte anledning til tvivlsspørgsmål. Artiklen belyser de problemstillinger, en virksomheds bogholderi bør have for øje ved beregning

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet Side 4 MiFid det nye modeord Side 4 revisorskifte i utide

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 2 2004 SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB www.revisam2000.dk E-mail: revi@revisam2000.dk KARLSLUNDE Metalgangen

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4 1-2015 7 4 Hvad gør virksomheden i tilfælde af indehaverens længerevarende sygdom eller død? Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2 Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens

Læs mere

REVISOR POSTEN. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK STATSAUTORISEREDE REVISORER NR. 1-2015

REVISOR POSTEN. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK STATSAUTORISEREDE REVISORER NR. 1-2015 REVISOR POSTEN NR. 1-2015 STATSAUTORISEREDE REVISORER INDHOLD Stiftelse af fonde og foreninger...2 selskabsretligt og skatteretligt Kan arbejdsgiver bestemme over...3 medarbejderens ferie? Virksomhedens

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n 4 2009 Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering Side 3 Skat for sportsudøvere mv. med karriere i udlandet Side 4 ny selskabslov

Læs mere

SKATTEINFORMATION januar 2012

SKATTEINFORMATION januar 2012 SKATTEINFORMATION januar 2012 Forord Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne. Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer

Læs mere

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS BESKATNING AF ELITESPORTSUDØVERE MARTS 2011 Indhold Indhold 3 Forord 4 01 Kontant løn og bonus 6 Kontant løn 6 Bonus 7 Sign-on fee 7 Agenthonorarer 7 02 Personalegoder 8 Fri bil 8 Leasing af bil 10 Fri

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEinformation august 2006 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse. Hvor længe skal bilagene gemmes? Moms og betalingsfrister. Gældende sambeskatningsregler

Fratrædelsesgodtgørelse. Hvor længe skal bilagene gemmes? Moms og betalingsfrister. Gældende sambeskatningsregler 1-201 7 Reglerne om national og international sambeskatning er i dag lovfæstet i selskabsskatteloven. Sambeskatning blev lovreguleret i 1960 og grundlæggende ændret i 200. Har du tænkt over, hvem der får

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

5 Reglerne om national og

5 Reglerne om national og 1-2014 5 Reglerne om national og international sambeskatning er i dag lovfæstet i selskabsskatteloven. Sambeskatning blev lovreguleret i 1960 og grundlæggende ændret i 2005. 7 Har du tænkt over, hvem der

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere