REVISOR POSTEN. SIDE 2 s og internetpolitik. SIDE 3 Beregning af feriepenge...fortsat fra forrige nummer. SIDE 5 Nærtstående parter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR POSTEN. SIDE 2 E-mails og internetpolitik. SIDE 3 Beregning af feriepenge...fortsat fra forrige nummer. SIDE 5 Nærtstående parter"

Transkript

1 STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 s og internetpolitik SIDE 3 Beregning af feriepenge...fortsat fra forrige nummer SIDE 5 Nærtstående parter SIDE 6 Repræsentation SIDE 7 Forældrekøb - hvad skal huslejen udgøre? SIDE 8 Vi noterer at

2 2 s og internetpolitik Da s og internettet i dag er i brug i stort set alle virksomheder, bør det være et led i enhver virksomheds virke at formulere en politik på området. Det er ikke blot i virksomhedens interesse, men også i medarbejdernes interesse, at alle ved, hvad der er tilladt og ikke tilladt med hensyn til privat anvendelse af s og internettet, ligesom der jo i mange virksomheder findes retningslinjer for privat anvendelse af telefon. Baggrunden for, at der bør formuleres en politik på området er, at privat anvendelse dels tager tid, der går fra arbejdstiden, men også medfører en trafik på virksomhedens net, som ikke har noget med virksomhedens normale drift at gøre. Der kan også være tale om, at medarbejderne klikker sig ind på internetsider, hvis indhold kan stride mod, hvad virksomheden ønsker. Der kan således være tale om sider med pornografisk, religiøst eller politisk indhold. En politik for s og internetanvendelse bør som minimum omfatte: Hvor meget tid og hvornår må ansatte anvende virksomhedens net til privat trafik? Hvilke typer af internetsider må man ikke klikke sig ind på? Må s og internetsider videredistribueres via virksomhedens net? Virksomhedens ret til at kontrollere medarbejdernes private anvendelse, herunder adgangen til at åbne og læse private s. Regler for opbevaring og sletning af s, herunder private s. Hvordan behandles s efter medarbejderens fratræden? Hvilke konsekvenser har det for ansættelsesforholdet, hvis de vedtagne regler ikke overholdes? _RP_02_03.indd 2 At sagen er vigtig, ses af 2 offentliggjorte retsafgørelser om problemstillingen. I et tilfælde blev en IT-administrator opsagt, fordi han havde distribueret materiale, der kunne opfattes som diskriminerende. Sagen faldt såvel i byretten som i landsretten ud til virksomhedens fordel, idet begge retter anså opsigelsen for velbegrundet, bl.a. fordi der i virksomheden lå en klar politik for området, og fordi medarbejderen klart havde overtrådt de formulerede regler. I den anden sag blev en kvindelig medarbejder bortvist, fordi hun havde benyttet private s, og i øvrigt logget sig ind på en sexchatside. Byretten fandt bortvisningen berettiget. Landsretten mente imidlertid ikke, at der var grundlag for at bortvise eller opsige medarbejderen, der i stedet fik tilkendt en godtgørelse. Landsretten indledte sin begrundelse for afgørelsen med, at virksomheden ikke havde formuleret en politik for de ansattes private brug af virksomhedens internetforbindelse. Herudover fandt landsretten det ikke bevist, at medarbejderen havde forsømt sit arbejde på grund af internetanvendelsen. Som det ses af de 2 forskellige afgørelser, kan en skriftligt formuleret politik for området være afgørende for udfald af sager, hvor der mellem virksomhed og medarbejder opstår konflikter om den private anvendelse. Vi skal derfor opfordre alle virksomheder såvel små som store til hurtigst muligt at få udarbejdet skriftlige retningslinjer på området. Statsautoriseret revisor Finn Elkjær , 12:49:39

3 Fortsættelse af artikel om beregning af feriepenge fra forrige nummer af Revisorposten: 3 1. BEREGNING AF FERIE- GODTGØRELSE VED ANSÆT- TELSESFORHOLDETS OPHØR 1.1 Ret til feriegodtgørelse Er lønmodtageren berettiget til ferie med løn, skal der ved fratræden gøres op med eventuel restferie optjent i det foregående optjeningsår, og som lønmodtageren før sin fratræden ikke har holdt i ferieåret (forudsat varsling af ferieafvikling i opsigelsesperioden ikke kan nås, eller ferieåret ikke er startet), ligesom der skal beregnes feriegodtgørelse for det løbende optjeningsår (det år, hvor fratræden sker, da ferie først kan afholdes fra den 1. maj i det efterfølgende ferieår). Ferietillægget skal ikke betales ud over feriegodtgørelsen ved fratræden. Er ferietillægget allerede betalt for hele ferieåret, kan en forholdsmæssig del svarende til den ikkeafholdte ferie ikke kræves tilbage jf. punkt 2.1 i artiklen bragt i forrige nummer af Revisorposten. 1.2 Beregning af feriegodtgørelse Feriegodtgørelsen skal beregnes af lønnen i optjeningsåret. Lønbegrebet omfatter både vederlag i penge og tillige andre indkomstskattepligtige ydelser, som lønmodtageren har krav på i kraft af sin ansættelse, eksempelvis den skattemæssige værdi af fri bil og telefon eller kost og logi. Derudover indgår lønmodtagerens eget bidrag til pensionsordninger, ATP og arbejdsmarkedsbidrag i beregningsgrundlaget. Afgørende for, om også andre ydelser indgår i beregningsgrundlaget er, om ydelsen indgår som en del af lønnen og dermed vederlaget for arbejdet under ansættelsen. Der skal derfor ikke beregnes feriegodtgørelse af en fratrædelsesgodtgørelse, en godtgørelse for usaglig afsked efter funktionærlovens 2 b eller en kompensation for konkurrenceklausul, som udbetales efter ansættelsesforholdets ophør. Når den ferieberettigede løn er beregnet, skal der fratrækkes den løn inkl. ferietillæg, som er udbetalt under ferie afholdt i optjeningsåret. For løn udbetalt under ferie afholdt frem til 30. april 2002 fradrages lønnen med 1/25 af månedslønnen pr. afholdt feriedag For ferie afholdt fra 1. maj 2002 og frem fradrages lønmodtagere med en arbejdsuge på 5 dage med 4,8% af månedslønnen pr. feriedag. Har lønmodtageren en arbejdsuge på 6 dage, er fradraget på 4% af månedslønnen pr. feriedag Feriegodtgørelse beregnes herefter med 12,5% af løn for indeværende optjeningsår (2002) og det tidligere optjeningsår (2001), idet godtgørelsen for sidstnævnte optjeningsår beregnes forholdsmæssigt i forhold til det antal feriedage, lønmodtageren ikke har holdt ved sin fratræden. 1.3 Eksempler på beregning af feriegodtgørelse Eksempel på beregning af feriegodtgørelse for tidligere optjeningsår: Lønmodtageren fratræder den 31. juli 2003 og har i perioden 1. maj til 31. juli 2003 holdt 15 dages ferie. Arbejdsgiveren har ved ferieårets start den 1. maj 2003 udbetalt ferietillæg med 1% af den ferieberettigede løn i Da lønmodtageren har ret til i alt 25 feriedage, har lønmodtageren krav på feriegodtgørelse for yderligere 10 dage til brug i ferieåret Optjeningsåret ferieåret 2003/2004 A-indkomst incl. eget ATP, AM-bidrag og ferietillæg (12 x = udbetalt ferietillæg kr ) kr løn under ferie 30 dage i kalenderår 2002 (30/25 af månedsløn ) kr udbetalt ferietillæg i maj 2002 (1% af ferieberettiget løn i 2001) kr Ferieberettiget løn i 2002 (beregningsgrundlag) kr ,5% af beregningsgrundlaget kr feriegodtgørelse svarende til 10 dage (10/25 af ) kr arbejdsmarkedsbidrag (8%) kr den særlige pensionsopsparing (1%) kr. 86 Feriegodtgørelse til beskatning kr Fradrag 50% skat kr Feriegodtgørelse netto til restferie på 10 feriedage (indbetales til FerieKonto) kr

4 4 Eksempel på beregning af feriegodtgørelse for løbende optjeningsår: Lønmodtageren fratræder den 31. juli 2003 og har efter 7 måneders beskæftigelse optjent feriegodtgørelse svarende til 14,56 feriedage (2,08 x 7) til brug i ferieåret 2004/ Arbejdsgiveren har ved ferieårets start den 1. maj 2003 udbetalt ferietillæg med 1% af den ferieberettigede løn i Elektroniske beregningsprogrammer til brug for beregning af feriepenge til fratrådte funktionærer findes på idet hjemmesiden indeholder 2 programmer: Beregning af feriegodtgørelse for optjeningsåret 2001/ferieåret samt optjeningsåret 2002/ferieåret (relevant ved fratræden af lønmodtager, som både har været ansat i 2001 og 2002) Beregning af feriegodtgørelse alene for optjeningsåret 2002/ ferieåret (relevant ved fratræden af lønmodtager, som alene har været ansat i 2002). Det bemærkes, at de elektroniske beregningsmodeller alene kan benyttes, når lønmodtageren har haft den samme månedsløn i hele optjeningsåret. 1.4 Udbetaling af feriegodtgørelse ved fratrædelse Arbejdsgiveren må ikke udbetale feriegodtgørelse kontant til lønmodtageren ved fratræden, medmindre beløbet enten er på under kr. 500 efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, eller lønmodtageren er afskåret fra at holde ferie grundet alders- eller helbredsbetinget fratræden/opgivelse af tilknytning til det danske arbejdsmarked ved flytning til udlandet. Arbejdsgiveren skal derimod afregne feriegodtgørelse overfor FerieKonto ved brug af et særligt indbetalingskort, som rekvireres på posthuset. Er Optjeningsåret ferieåret 2004/2005 A-indkomst i 7 måneder à kr inkl. eget ATP, AM-bidrag og ferietillæg (7 x = ferietillæg 1% af ) kr løn under ferie 27 dage i kalenderår 2003 (4,8% x 27 x ) kr udbetalt ferietillæg i maj 2003 (1% af ferieberettigede løn i 2002) kr Ferieberettiget løn i 2003 (beregningsgrundlag) kr ,5% af beregningsgrundlaget kr arbejdsmarkedsbidrag (8%) kr den særlige pensionsopsparing (1%) kr. 118 Feriegodtgørelse til beskatning kr Fradrag 50% skat kr Feriegodtgørelse netto til 14,56 dage (indbetales til FerieKonto) kr virksomheden omfattet af en godkendt ferieoverenskomst, hvor brug af feriekort er aftalt, vil virksomheden også fremover kunne benytte feriekort. Betaling af feriegodtgørelsen forfalder på fratrædelsestidspunktet, og arbejdsgiveren skal afregne beløbet over for FerieKonto senest 10 dage efter fratrædelsen. Krav om feriegodtgørelse forældes fremover den 15. maj efter udløb af det ferieår, hvor ferien skulle være afholdt. For at forhindre at kravet forældes, skal lønmodtageren senest den 15. maj bede om eller rykke for feriepengene. Selvom kravet er forældet, er arbejdsgiveren fortsat forpligtet til at afregne beløbet over for FerieKonto, idet pengene tilfalder Feriefonden. 2. FERIEOVERENSKOMSTER Den nye lov åbner i højere grad end den tidligere lov mulighed for, at arbejdsgiveren og arbejdstageren ved kollektiv overenskomst kan aftale ferieregler, der fraviger ferielovens ellers gældende regler. Aftalefriheden kan benyttes til ugunst for lønmodtageren, idet loven forudsætter, at der på lønmodtagersiden som aftalepart mindst er tale om en fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation. Det er derudover muligt ved en lokalaftale med en lokal fagforening at indgå aftale om andre ferieregler end dem, der eventuelt måtte være aftalt ved en overordnet ferieoverenskomst, forudsat at lokalaftalen ikke er i strid med overenskomsten. Er virksomheden omfattet af en ferieoverenskomst f.eks. ved medlemskab af en arbejdsgiverorganisation eller individuel overenskomst med et fagforbund skal man derfor være opmærksom på, at ferielovens regler kan være fraveget på følgende punkter: Mulighed for overførsel af optjent ferie ud over 20 dage til det efterfølgende ferieår Ferie optjenes i timer i stedet for i dage Ret til ferie med løn trods manglende optjening Ret til feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn Beregning af feriegodtgørelsens størrelse, konsekvens af ændret arbejdstid/omfang, udbetaling af ferietillæg, lønmodtagerens ret til at kræve feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn Anderledes placering af hovedferie og restferie Fradrag i løn ved ferie, når medarbejder ikke har optjent ret til betalt ferie. Advokat Majse Jarlov

5 Nærtstående parter 5 Årsrapporter for selskaber mv. aflagt for kalenderåret 2002 og senere skal indeholde oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med disse. HVEM ER NÆRTSTÅENDE? Nærtstående parter omfatter personer og selskaber, hvor den ene part har bestemmende eller betydelig indflydelse på den anden part. Et selskab er underlagt bestemmende indflydelse af et moderselskab eller af en hovedaktionær, der ejer mere end 50% af aktierne/ stemmerettighederne. Betydelig indflydelse foreligger, hvor en person eller et selskab ejer mere end 20% af aktierne/stemmerettighederne. Direktion og bestyrelse anses også for at have betydelig indflydelse i det selskab, hvor de udgør ledelsen. HVAD SKAL OPLYSES? Der skal altid oplyses navn og bopæl/hjemsted, hvis et selskab har en hovedaktionær eller et moderselskab med bestemmende indflydelse. Såfremt der er transaktioner mellem selskabet og nærtstående parter med enten bestemmende eller betydelig indflydelse, skal der oplyses herom. Oplysningerne omfatter navn og bopæl/hjemsted, grundlaget for indflydelsen samt art og omfang af transaktionerne. Der skal ikke oplyses om nærtstående parter med betydelig indflydelse, hvis der ikke har været transaktioner i regnskabsåret. Der er i en række situationer lavet undtagelser til oplysningsforpligtelsen i koncerner og koncernforbundne selskaber. Note til regnskab Bestemmende indflydelse Peter Jensen, Gadekæret 2, 1111 København Betydelig indflydelse Ejendomsselskabet A/S, 9999 Nordby Transaktioner Køb af fast ejendom fra Ejendomsselskabet A/S til værdi fastsat af ejendomsmægler til markedsværdi 15 mio. kr. TRANSAKTIONERNE Transaktioner med nærtstående parter kan være interessante for regnskabslæser ved f.eks. større enkeltdispositioner, eller hvor en aftale ikke er indgået på markedsvilkår. Årsregnskabsloven skelner dog ikke mellem forskellige typer af transaktioner, og der skal derfor oplyses om eksempelvis køb og salg af varer vedr. selskabets ordinære aktivitet eller udlejning af driftsmidler. Der skal ikke oplyses om ubetydelige transaktioner. Grundlag for indflydelse Hovedaktionær 30% ejet datterselskab Statsautoriseret revisor Anders Bisgaard Vi noterer at... Forrentning af koncernmellemværender En nylig offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten fastsætter, hvilken rente der skal anvendes ved mellemregninger mellem hovedaktionærer og disses selskaber samt mellem koncernforbundne selskaber, og tillige hvordan renten skal beregnes. Efter ligningsloven skal mellemregninger forrentes med den rentesats, som ville kunne opnås i låneforhold mellem uafhængige parter. I den pågældende sag, der vedrørte 1999, var der anvendt en forrentning svarende til mindsterenten på 4%. Renten var beregnet på grundlag af gennemsnittet mellem saldoen på mellemregningskontoen primo og ultimo året. Landsskatteretten fastsatte renten til diskontoen med tillæg af 4%, samt at beregningen skulle ske på grundlag af gennemsnittet af primo og ultimosaldoen for den enkelte måned. Endvidere fandt Landsskatteretten, at mellemregningskonti må sidestilles med anfordringstilgodehavender. Den fastsatte rente overstiger, hvad kreditorselskabet ville kunne opnå ved udlån til en uafhængig part, men muligvis ikke, hvad debitor ville skulle betale til en fremmed långiver. Under alle omstændigheder er der med afgørelsen fastsat en praksis for forrentningen af mellemregninger. Skattekonsulent Jytte Hjorth

6 6 Repræsentation Udgifter til repræsentation kan som bekendt kun fratrækkes med 25% i den skattepligtige indkomst. Har man afholdt en driftsomkostning på grænsen til repræsentationsområdet, er det derfor vigtigt at få fastslået, på hvilken side af grænsen man befinder sig. En vigtig skillelinje går mellem repræsentation og reklame. Reklame og repræsentation har det til fælles, at det er bestræbelser for at påvirke omverdenen til gavn for virksomhedens omdømme, udviklingsmuligheder og afsætning. Medens reklamen typisk retter sig mod en ubestemt kreds af potentielle aftagere af virksomhedens produkter, er målgruppen for repræsentation bestemte personer inden for virksomhedens interesseområde kunder, samarbejdspartnere og andre forretningsforbindelser. Det er navnlig inden for områderne gaver og forskellige former for»beværtning«, at praksis har måttet tage stilling til, hvor den skattemæssige skillelinje går. I praksis anses gaver kun som reklameud gift, hvis modtagerkredsen er ubestemt, og gaven har reklamepræg i form af påtrykt firmanavn/logo. Desuden forudsættes det, at gaven er af mindre værdi. Grænsen er i ligningslovscirkulæret fastsat til en indkøbs- eller fremstillings pris på 100 kr. ekskl. moms. Denne grænse er ikke reguleret, siden re præsenta tionsbegrænsningen blev indført i Se til illustration TfS , hvor vinflasker, som en ejendoms mægler havde uddelt dels til kunder efter formidling af en handel dels til potentielle købere og sælge re i tilfælde, hvor handel endnu ikke var for midlet, ansås for omfattet af fradragsbegrænsningen. I TfS Ø fandtes udgifter til chokoladeæsker, som Toms Fabrikker havde givet til kunder, leverandører samt andre modtagere, heriblandt kongehuset, dagblade, politikere, bestyrelser, banker, revisorer, forsikringsselskaber og ambassader, for at være repræsentationsudgifter. Ved konsumtilbud som kaffe, kager, bolsjer o.lign., der f.eks. tilbydes i detailforretninger, har man i praksis nedtonet kravet til modtagerkredsens ubestemthed. Formentlig ud fra det syns punkt, at sådanne serviceforanstaltninger ikke adskiller sig afgørende fra andre»miljøskabende«foranstaltninger som f.eks. lokaleindretning, der tjener til at tilvejebringe et positivt forretningsklima. Når det gælder receptioner o.lign. arrangementer, er det ligeledes en første betingelse for fuldt fradrag, at reklamepræget kan underbygges af, at der har været åben adgang for offentligheden eller for en større, ubestemt kreds af personer. Herudover stilles der krav om, at det traktement, der tilbydes, ikke har karakter af bespisning, men alene er en mindre servering. Denne betingelse har gennem tiden givet anledning til uforholdsmæssigt mange klage- og domstolssager om, hvorvidt der skulle lægges vægt på måltidets omfang, art og bekostning, tidspunktet, muligheden for at indtage det siddende osv. Med Højesterets dom i TfS er der skabt klarhed. Sagen angik en reception i anledning af et ejendomsmæglerfirmas jubilæum og lokaleudvi delse. Til receptionen, hvori der indgik et traktement, var kunder og for ret ningsforbindelser inviteret. Højesteret udtalte, at et sådant arrangement uanset traktementets omfang som udgangspunkt måtte anses for afholdt som udslag af kommerciel gæstfrihed, således at udgifterne var repræsentationsudgifter. At receptionen blev afholdt som»åbent hus«, og at der samtidig med receptionen blev iværksat en reklamekampagne med rabat på salær, kunne ikke bevirke en fravigelse fra dette udgangspunkt. Det kan herefter fastslås, at udgifter til receptioner mv. som udgangspunkt anses som begrænset fradragsberettigede repræsentationsudgifter, uanset åben adgang til arrangementet. Kun i undtagelsestilfælde, hvor reklamepræget er helt dominerende, vil der være mulighed for fuldt fradrag. Endelig erindres om, at forudsætningen for overhovedet at kunne fratrække noget er, at den afholdte udgift kan anses som en fradragsberettiget driftsudgift, dvs. private udgifter falder uden for. Også her har der været en del sager om receptioner og andre festligheder. Man kan gå ud fra, at hvis anledningen er privat f.eks. en fødselsdag nægtes fradrag. Kun hvis der tillige er en væsentlig forretningsmæssig begrundelse for arrangementets afholdelse og kun beskeden deltagelse af familie/venner, vil der efter omstændighederne kunne indrømmes fradrag, og da normalt kun med 25%, jf. ovenfor. Steen Askholt Konsulent

7 Forældrekøb hvad skal huslejen udgøre? 7 Højesteret har i en konkret afgørelse fastslået, at der er hjemmel til at korrigere en aftalt husleje. Skatteministeriet fik således medhold i, at der var grundlag for at beskatte en fiktiv lejeindtægt ved udlejning af en ejerlejlighed fra moder til datter. I sagen havde en moder og hendes søster arvet en lejlighed, som de udlejede til datteren for en månedlig leje på kr. Markedslejen udgjorde kr. Skattemyndighederne havde anset moderen for skattepligtig af forskellen mellem den betalte leje og markedslejen. Landsretten havde tidligere fundet, at der ikke forelå hjemmel til beskatning af en fiktiv lejeindtægt. Herudover havde Landsretten lagt vægt på, at søsteren ikke var blevet beskattet tilsvarende, og at forskellen mellem den aftalte leje og markedslejen var begrænset. Landsretten gav således moderen medhold i, at hun ikke skulle beskattes af forskellen mellem den betalte leje og markedslejen. Højesteret ændrede landsrettens afgørelse. Ved afgørelsen lagde Højesteret til grund, at bestemmelsen i statsskatteloven indeholder tilstrækkelig hjemmel til at anse en ejer af en beboelsesejendom for skattepligtig af en skønnet lejeværdi, når ejendommen stilles til rådighed vederlagsfrit eller for en væsentlig lavere leje end markedslejen for nærtstående personer. Konkret fandtes forskellen mellem den opkrævede leje på kr. pr. måned og markedslejen, der ubestridt udgjorde kr. pr. måned, at være væsentlig. Endvidere bemærkede Højesteret, at det ikke kunne tillægges betydning, at moderens søster ikke blev beskattet af en fikseret lejeindtægt. Med Højesterets dom er det således fastslået, at der er hjemmel til at korrigere en aftalt husleje, når bl.a. forældre stiller en lejlighed til rådighed for deres søn eller datter og der ikke er aftalt leje, eller lejen afviger væsentligt fra markedslejen. MARKEDSLEJEN VÆSENT- LIGHEDSBETRAGTNINGEN Der er i dommen ikke taget stilling til, hvordan markedslejen beregnes, ligesom der ikke af dommen kan udledes noget endegyldigt om væsentlighedsbetragtningen. Det må antages, at markedslejen, som forældrene skal beskattes af, og væsentlighedsbetragtningen må vurderes konkret ud fra de faktiske omstændigheder. Ved fastsættelse af markedslejen kan bl.a. skeles til, hvad lejligheder i området udlejes for såvel private som almene boliglejemål, lejlighedens stand, beliggenhed, mv. Markedslejen kan dog aldrig sættes højere end den husleje, som lovligt kan opkræves efter lejelovgivningens regler. Det kan i visse situationer medføre, at den lovlige husleje ligger under den markedsleje, der baserer sig på udbud/efterspørgsel. Det må forventes, at der også fremover vil opstå skattesager, hvor skattemyndighederne ikke vil acceptere en aftalt husleje. Stridsspørgsmålene i disse sager må dels være fastsættelsen af en markedsleje og dels en vurdering af, om den fastsatte markedsleje afviger væsentligt fra den aftalte leje. Skattekonsulent, cand.merc.jur. Jacob E. Christensen Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskatten udgør som udgangspunkt 10 af ejendomsværdien op til kr. og 30 af en eventuel overskydende værdi. Der er nedslag for ejendomme, der er købt før den 1. juli 1998, samt for pensionister. Som led i skattestoppet er der indført et loft over det beløb, som ejendomsværdiskatten for 2002 og senere år beregnes af. Man kan herefter højst blive beskattet på grundlag af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001 plus 5%. Dette betyder, at den ejendomsværdiskat, der står på forskudsopgørelsen for 2002, ikke kan forhøjes som følge af en eventuel højere vurdering i de efterfølgende år. Hvis ejendomsværdien falder, kan beregningen ske på grundlag af denne lavere værdi. Vi noterer at... Skattekonsulent Jytte Hjorth

8 8 Vi noterer at... AKTUELLE DATOER 1. maj 2003 Sidste frist for indsendelse af rettelser til den fortrykte selvangivelse. Rettelserne kan også ske via Tast- Selv-service eller Digital Signatur, se nedenfor. 1. juli 2003 Sidste frist for indsendelse af den udvidede selvangivelse samt for hovedaktionærer. Endvidere sidste frist for rettidig indbetaling af restskat for indkomståret 2002 op til kr., hvis man vil undgå procenttillæg. 5. september 2003 Den kommune, man er tilmeldt på denne dato, er afgørende for kommuneskatteprocenten for DISKONTOEN Fra 18. september ,75% Fra 9. november ,25% Fra 6. december ,75% Fra 7. marts ,50% MINDSTERENTEN 1/1 30/ ,00% 1/7 9/ ,00% 10/10 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% DIGITAL SIGNATUR Man kan som tidligere år få adgang til sin selvangivelse på internettet med tastselv-kode, men som noget nyt i år, kan man også få adgang med Digital Signatur, som kan bestilles via Fordelen med Digital Signatur i forhold til TastSelv-service er, at den Digitale Signatur også kan bruges til kommunikation med andre myndigheder og virksomheder. FRI TELEFON Værdien af fri telefon er ændret fra A-indkomst til B-indkomst. Værdien på kr. skal selvangives efter reduktion af husstandens privat afholdte telefonudgifter. Til husstanden hører ud over ægtefællen også hjemmeboende børn. Der skal ikke beskattes nogen værdi af fri telefon i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren betaler for tilslutning til internettet, når den ansatte har adgang til arbejdsgiverens interne netværk. Hvis en sådan internetforbindelse også kan anvendes til telefoni, anses det ikke som fri telefon, og der skal derfor hverken indberettes eller selvangives nogen værdi heraf. BREDBÅND TIL MEDARBEJDERE Ligningsrådet har den 22. april 2003 godkendt en ordning om bredbånd til medarbejdere. Der er tale om en såkaldt flat-rateordning, hvor de ansatte, der tilslutter sig ordningen, går ned i løn med et beløb svarende til den løbende faste betaling til teleudbyderen. Ligningsrådet begrunder sin afgørelse med, at den aftalte lønnedgang må anses som reel, da den har generel virkning, herunder i relation til feriepenge og pensionsindbetalinger. Ligningsrådet lægger endvidere vægt på, at lønnen i henhold til den indgåede aftale mellem medarbejderne og arbejdsgiveren ikke automatisk reguleres op ved ophør af ordningen, og at der er en økonomisk risiko for arbejdsgiveren i forbindelse med ordningen. NYT PÅ SELVANGIVELSEN FOR 2002 Fremførselsberettigede tab på aktier, fast ejendom og visse fordringer kan angives på selvangivelsen. Tab, der er opstået i indkomståret 2002, kan fremføres til modregning i fortjenester i senere indkomstår uden den tidligere 5-årige begrænsning. Når tabene bliver selvangivet, kan skattemyndighederne ikke anfægte fradragsretten eller kræve dokumentation for tabets opståen efter udløbet af de almindelige genoptagelsesfrister. Derudover undgår man at glemme gamle tab. Aktieavancer og tab kan beregnes ved hjælp af et digitalt system, som er tilgængeligt fra den 15. april Muligheden er opnået som følge af, at oplysninger om beholdninger og salg af børsnoterede aktier bliver indberettet til skattemyndighederne. Forlaget Thomson A/S Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 24. april 2003 Skattekonsulent Jytte Hjorth

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Side 1 af 12 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Optjening af ferie Kapitel 3 Afholdelse af ferie Kapitel 4 Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Kapitel 5 Indbetaling

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere