REVISOR POSTEN. SIDE 2 s og internetpolitik. SIDE 3 Beregning af feriepenge...fortsat fra forrige nummer. SIDE 5 Nærtstående parter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR POSTEN. SIDE 2 E-mails og internetpolitik. SIDE 3 Beregning af feriepenge...fortsat fra forrige nummer. SIDE 5 Nærtstående parter"

Transkript

1 STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 s og internetpolitik SIDE 3 Beregning af feriepenge...fortsat fra forrige nummer SIDE 5 Nærtstående parter SIDE 6 Repræsentation SIDE 7 Forældrekøb - hvad skal huslejen udgøre? SIDE 8 Vi noterer at

2 2 s og internetpolitik Da s og internettet i dag er i brug i stort set alle virksomheder, bør det være et led i enhver virksomheds virke at formulere en politik på området. Det er ikke blot i virksomhedens interesse, men også i medarbejdernes interesse, at alle ved, hvad der er tilladt og ikke tilladt med hensyn til privat anvendelse af s og internettet, ligesom der jo i mange virksomheder findes retningslinjer for privat anvendelse af telefon. Baggrunden for, at der bør formuleres en politik på området er, at privat anvendelse dels tager tid, der går fra arbejdstiden, men også medfører en trafik på virksomhedens net, som ikke har noget med virksomhedens normale drift at gøre. Der kan også være tale om, at medarbejderne klikker sig ind på internetsider, hvis indhold kan stride mod, hvad virksomheden ønsker. Der kan således være tale om sider med pornografisk, religiøst eller politisk indhold. En politik for s og internetanvendelse bør som minimum omfatte: Hvor meget tid og hvornår må ansatte anvende virksomhedens net til privat trafik? Hvilke typer af internetsider må man ikke klikke sig ind på? Må s og internetsider videredistribueres via virksomhedens net? Virksomhedens ret til at kontrollere medarbejdernes private anvendelse, herunder adgangen til at åbne og læse private s. Regler for opbevaring og sletning af s, herunder private s. Hvordan behandles s efter medarbejderens fratræden? Hvilke konsekvenser har det for ansættelsesforholdet, hvis de vedtagne regler ikke overholdes? _RP_02_03.indd 2 At sagen er vigtig, ses af 2 offentliggjorte retsafgørelser om problemstillingen. I et tilfælde blev en IT-administrator opsagt, fordi han havde distribueret materiale, der kunne opfattes som diskriminerende. Sagen faldt såvel i byretten som i landsretten ud til virksomhedens fordel, idet begge retter anså opsigelsen for velbegrundet, bl.a. fordi der i virksomheden lå en klar politik for området, og fordi medarbejderen klart havde overtrådt de formulerede regler. I den anden sag blev en kvindelig medarbejder bortvist, fordi hun havde benyttet private s, og i øvrigt logget sig ind på en sexchatside. Byretten fandt bortvisningen berettiget. Landsretten mente imidlertid ikke, at der var grundlag for at bortvise eller opsige medarbejderen, der i stedet fik tilkendt en godtgørelse. Landsretten indledte sin begrundelse for afgørelsen med, at virksomheden ikke havde formuleret en politik for de ansattes private brug af virksomhedens internetforbindelse. Herudover fandt landsretten det ikke bevist, at medarbejderen havde forsømt sit arbejde på grund af internetanvendelsen. Som det ses af de 2 forskellige afgørelser, kan en skriftligt formuleret politik for området være afgørende for udfald af sager, hvor der mellem virksomhed og medarbejder opstår konflikter om den private anvendelse. Vi skal derfor opfordre alle virksomheder såvel små som store til hurtigst muligt at få udarbejdet skriftlige retningslinjer på området. Statsautoriseret revisor Finn Elkjær , 12:49:39

3 Fortsættelse af artikel om beregning af feriepenge fra forrige nummer af Revisorposten: 3 1. BEREGNING AF FERIE- GODTGØRELSE VED ANSÆT- TELSESFORHOLDETS OPHØR 1.1 Ret til feriegodtgørelse Er lønmodtageren berettiget til ferie med løn, skal der ved fratræden gøres op med eventuel restferie optjent i det foregående optjeningsår, og som lønmodtageren før sin fratræden ikke har holdt i ferieåret (forudsat varsling af ferieafvikling i opsigelsesperioden ikke kan nås, eller ferieåret ikke er startet), ligesom der skal beregnes feriegodtgørelse for det løbende optjeningsår (det år, hvor fratræden sker, da ferie først kan afholdes fra den 1. maj i det efterfølgende ferieår). Ferietillægget skal ikke betales ud over feriegodtgørelsen ved fratræden. Er ferietillægget allerede betalt for hele ferieåret, kan en forholdsmæssig del svarende til den ikkeafholdte ferie ikke kræves tilbage jf. punkt 2.1 i artiklen bragt i forrige nummer af Revisorposten. 1.2 Beregning af feriegodtgørelse Feriegodtgørelsen skal beregnes af lønnen i optjeningsåret. Lønbegrebet omfatter både vederlag i penge og tillige andre indkomstskattepligtige ydelser, som lønmodtageren har krav på i kraft af sin ansættelse, eksempelvis den skattemæssige værdi af fri bil og telefon eller kost og logi. Derudover indgår lønmodtagerens eget bidrag til pensionsordninger, ATP og arbejdsmarkedsbidrag i beregningsgrundlaget. Afgørende for, om også andre ydelser indgår i beregningsgrundlaget er, om ydelsen indgår som en del af lønnen og dermed vederlaget for arbejdet under ansættelsen. Der skal derfor ikke beregnes feriegodtgørelse af en fratrædelsesgodtgørelse, en godtgørelse for usaglig afsked efter funktionærlovens 2 b eller en kompensation for konkurrenceklausul, som udbetales efter ansættelsesforholdets ophør. Når den ferieberettigede løn er beregnet, skal der fratrækkes den løn inkl. ferietillæg, som er udbetalt under ferie afholdt i optjeningsåret. For løn udbetalt under ferie afholdt frem til 30. april 2002 fradrages lønnen med 1/25 af månedslønnen pr. afholdt feriedag For ferie afholdt fra 1. maj 2002 og frem fradrages lønmodtagere med en arbejdsuge på 5 dage med 4,8% af månedslønnen pr. feriedag. Har lønmodtageren en arbejdsuge på 6 dage, er fradraget på 4% af månedslønnen pr. feriedag Feriegodtgørelse beregnes herefter med 12,5% af løn for indeværende optjeningsår (2002) og det tidligere optjeningsår (2001), idet godtgørelsen for sidstnævnte optjeningsår beregnes forholdsmæssigt i forhold til det antal feriedage, lønmodtageren ikke har holdt ved sin fratræden. 1.3 Eksempler på beregning af feriegodtgørelse Eksempel på beregning af feriegodtgørelse for tidligere optjeningsår: Lønmodtageren fratræder den 31. juli 2003 og har i perioden 1. maj til 31. juli 2003 holdt 15 dages ferie. Arbejdsgiveren har ved ferieårets start den 1. maj 2003 udbetalt ferietillæg med 1% af den ferieberettigede løn i Da lønmodtageren har ret til i alt 25 feriedage, har lønmodtageren krav på feriegodtgørelse for yderligere 10 dage til brug i ferieåret Optjeningsåret ferieåret 2003/2004 A-indkomst incl. eget ATP, AM-bidrag og ferietillæg (12 x = udbetalt ferietillæg kr ) kr løn under ferie 30 dage i kalenderår 2002 (30/25 af månedsløn ) kr udbetalt ferietillæg i maj 2002 (1% af ferieberettiget løn i 2001) kr Ferieberettiget løn i 2002 (beregningsgrundlag) kr ,5% af beregningsgrundlaget kr feriegodtgørelse svarende til 10 dage (10/25 af ) kr arbejdsmarkedsbidrag (8%) kr den særlige pensionsopsparing (1%) kr. 86 Feriegodtgørelse til beskatning kr Fradrag 50% skat kr Feriegodtgørelse netto til restferie på 10 feriedage (indbetales til FerieKonto) kr

4 4 Eksempel på beregning af feriegodtgørelse for løbende optjeningsår: Lønmodtageren fratræder den 31. juli 2003 og har efter 7 måneders beskæftigelse optjent feriegodtgørelse svarende til 14,56 feriedage (2,08 x 7) til brug i ferieåret 2004/ Arbejdsgiveren har ved ferieårets start den 1. maj 2003 udbetalt ferietillæg med 1% af den ferieberettigede løn i Elektroniske beregningsprogrammer til brug for beregning af feriepenge til fratrådte funktionærer findes på idet hjemmesiden indeholder 2 programmer: Beregning af feriegodtgørelse for optjeningsåret 2001/ferieåret samt optjeningsåret 2002/ferieåret (relevant ved fratræden af lønmodtager, som både har været ansat i 2001 og 2002) Beregning af feriegodtgørelse alene for optjeningsåret 2002/ ferieåret (relevant ved fratræden af lønmodtager, som alene har været ansat i 2002). Det bemærkes, at de elektroniske beregningsmodeller alene kan benyttes, når lønmodtageren har haft den samme månedsløn i hele optjeningsåret. 1.4 Udbetaling af feriegodtgørelse ved fratrædelse Arbejdsgiveren må ikke udbetale feriegodtgørelse kontant til lønmodtageren ved fratræden, medmindre beløbet enten er på under kr. 500 efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, eller lønmodtageren er afskåret fra at holde ferie grundet alders- eller helbredsbetinget fratræden/opgivelse af tilknytning til det danske arbejdsmarked ved flytning til udlandet. Arbejdsgiveren skal derimod afregne feriegodtgørelse overfor FerieKonto ved brug af et særligt indbetalingskort, som rekvireres på posthuset. Er Optjeningsåret ferieåret 2004/2005 A-indkomst i 7 måneder à kr inkl. eget ATP, AM-bidrag og ferietillæg (7 x = ferietillæg 1% af ) kr løn under ferie 27 dage i kalenderår 2003 (4,8% x 27 x ) kr udbetalt ferietillæg i maj 2003 (1% af ferieberettigede løn i 2002) kr Ferieberettiget løn i 2003 (beregningsgrundlag) kr ,5% af beregningsgrundlaget kr arbejdsmarkedsbidrag (8%) kr den særlige pensionsopsparing (1%) kr. 118 Feriegodtgørelse til beskatning kr Fradrag 50% skat kr Feriegodtgørelse netto til 14,56 dage (indbetales til FerieKonto) kr virksomheden omfattet af en godkendt ferieoverenskomst, hvor brug af feriekort er aftalt, vil virksomheden også fremover kunne benytte feriekort. Betaling af feriegodtgørelsen forfalder på fratrædelsestidspunktet, og arbejdsgiveren skal afregne beløbet over for FerieKonto senest 10 dage efter fratrædelsen. Krav om feriegodtgørelse forældes fremover den 15. maj efter udløb af det ferieår, hvor ferien skulle være afholdt. For at forhindre at kravet forældes, skal lønmodtageren senest den 15. maj bede om eller rykke for feriepengene. Selvom kravet er forældet, er arbejdsgiveren fortsat forpligtet til at afregne beløbet over for FerieKonto, idet pengene tilfalder Feriefonden. 2. FERIEOVERENSKOMSTER Den nye lov åbner i højere grad end den tidligere lov mulighed for, at arbejdsgiveren og arbejdstageren ved kollektiv overenskomst kan aftale ferieregler, der fraviger ferielovens ellers gældende regler. Aftalefriheden kan benyttes til ugunst for lønmodtageren, idet loven forudsætter, at der på lønmodtagersiden som aftalepart mindst er tale om en fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation. Det er derudover muligt ved en lokalaftale med en lokal fagforening at indgå aftale om andre ferieregler end dem, der eventuelt måtte være aftalt ved en overordnet ferieoverenskomst, forudsat at lokalaftalen ikke er i strid med overenskomsten. Er virksomheden omfattet af en ferieoverenskomst f.eks. ved medlemskab af en arbejdsgiverorganisation eller individuel overenskomst med et fagforbund skal man derfor være opmærksom på, at ferielovens regler kan være fraveget på følgende punkter: Mulighed for overførsel af optjent ferie ud over 20 dage til det efterfølgende ferieår Ferie optjenes i timer i stedet for i dage Ret til ferie med løn trods manglende optjening Ret til feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn Beregning af feriegodtgørelsens størrelse, konsekvens af ændret arbejdstid/omfang, udbetaling af ferietillæg, lønmodtagerens ret til at kræve feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn Anderledes placering af hovedferie og restferie Fradrag i løn ved ferie, når medarbejder ikke har optjent ret til betalt ferie. Advokat Majse Jarlov

5 Nærtstående parter 5 Årsrapporter for selskaber mv. aflagt for kalenderåret 2002 og senere skal indeholde oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med disse. HVEM ER NÆRTSTÅENDE? Nærtstående parter omfatter personer og selskaber, hvor den ene part har bestemmende eller betydelig indflydelse på den anden part. Et selskab er underlagt bestemmende indflydelse af et moderselskab eller af en hovedaktionær, der ejer mere end 50% af aktierne/ stemmerettighederne. Betydelig indflydelse foreligger, hvor en person eller et selskab ejer mere end 20% af aktierne/stemmerettighederne. Direktion og bestyrelse anses også for at have betydelig indflydelse i det selskab, hvor de udgør ledelsen. HVAD SKAL OPLYSES? Der skal altid oplyses navn og bopæl/hjemsted, hvis et selskab har en hovedaktionær eller et moderselskab med bestemmende indflydelse. Såfremt der er transaktioner mellem selskabet og nærtstående parter med enten bestemmende eller betydelig indflydelse, skal der oplyses herom. Oplysningerne omfatter navn og bopæl/hjemsted, grundlaget for indflydelsen samt art og omfang af transaktionerne. Der skal ikke oplyses om nærtstående parter med betydelig indflydelse, hvis der ikke har været transaktioner i regnskabsåret. Der er i en række situationer lavet undtagelser til oplysningsforpligtelsen i koncerner og koncernforbundne selskaber. Note til regnskab Bestemmende indflydelse Peter Jensen, Gadekæret 2, 1111 København Betydelig indflydelse Ejendomsselskabet A/S, 9999 Nordby Transaktioner Køb af fast ejendom fra Ejendomsselskabet A/S til værdi fastsat af ejendomsmægler til markedsværdi 15 mio. kr. TRANSAKTIONERNE Transaktioner med nærtstående parter kan være interessante for regnskabslæser ved f.eks. større enkeltdispositioner, eller hvor en aftale ikke er indgået på markedsvilkår. Årsregnskabsloven skelner dog ikke mellem forskellige typer af transaktioner, og der skal derfor oplyses om eksempelvis køb og salg af varer vedr. selskabets ordinære aktivitet eller udlejning af driftsmidler. Der skal ikke oplyses om ubetydelige transaktioner. Grundlag for indflydelse Hovedaktionær 30% ejet datterselskab Statsautoriseret revisor Anders Bisgaard Vi noterer at... Forrentning af koncernmellemværender En nylig offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten fastsætter, hvilken rente der skal anvendes ved mellemregninger mellem hovedaktionærer og disses selskaber samt mellem koncernforbundne selskaber, og tillige hvordan renten skal beregnes. Efter ligningsloven skal mellemregninger forrentes med den rentesats, som ville kunne opnås i låneforhold mellem uafhængige parter. I den pågældende sag, der vedrørte 1999, var der anvendt en forrentning svarende til mindsterenten på 4%. Renten var beregnet på grundlag af gennemsnittet mellem saldoen på mellemregningskontoen primo og ultimo året. Landsskatteretten fastsatte renten til diskontoen med tillæg af 4%, samt at beregningen skulle ske på grundlag af gennemsnittet af primo og ultimosaldoen for den enkelte måned. Endvidere fandt Landsskatteretten, at mellemregningskonti må sidestilles med anfordringstilgodehavender. Den fastsatte rente overstiger, hvad kreditorselskabet ville kunne opnå ved udlån til en uafhængig part, men muligvis ikke, hvad debitor ville skulle betale til en fremmed långiver. Under alle omstændigheder er der med afgørelsen fastsat en praksis for forrentningen af mellemregninger. Skattekonsulent Jytte Hjorth

6 6 Repræsentation Udgifter til repræsentation kan som bekendt kun fratrækkes med 25% i den skattepligtige indkomst. Har man afholdt en driftsomkostning på grænsen til repræsentationsområdet, er det derfor vigtigt at få fastslået, på hvilken side af grænsen man befinder sig. En vigtig skillelinje går mellem repræsentation og reklame. Reklame og repræsentation har det til fælles, at det er bestræbelser for at påvirke omverdenen til gavn for virksomhedens omdømme, udviklingsmuligheder og afsætning. Medens reklamen typisk retter sig mod en ubestemt kreds af potentielle aftagere af virksomhedens produkter, er målgruppen for repræsentation bestemte personer inden for virksomhedens interesseområde kunder, samarbejdspartnere og andre forretningsforbindelser. Det er navnlig inden for områderne gaver og forskellige former for»beværtning«, at praksis har måttet tage stilling til, hvor den skattemæssige skillelinje går. I praksis anses gaver kun som reklameud gift, hvis modtagerkredsen er ubestemt, og gaven har reklamepræg i form af påtrykt firmanavn/logo. Desuden forudsættes det, at gaven er af mindre værdi. Grænsen er i ligningslovscirkulæret fastsat til en indkøbs- eller fremstillings pris på 100 kr. ekskl. moms. Denne grænse er ikke reguleret, siden re præsenta tionsbegrænsningen blev indført i Se til illustration TfS , hvor vinflasker, som en ejendoms mægler havde uddelt dels til kunder efter formidling af en handel dels til potentielle købere og sælge re i tilfælde, hvor handel endnu ikke var for midlet, ansås for omfattet af fradragsbegrænsningen. I TfS Ø fandtes udgifter til chokoladeæsker, som Toms Fabrikker havde givet til kunder, leverandører samt andre modtagere, heriblandt kongehuset, dagblade, politikere, bestyrelser, banker, revisorer, forsikringsselskaber og ambassader, for at være repræsentationsudgifter. Ved konsumtilbud som kaffe, kager, bolsjer o.lign., der f.eks. tilbydes i detailforretninger, har man i praksis nedtonet kravet til modtagerkredsens ubestemthed. Formentlig ud fra det syns punkt, at sådanne serviceforanstaltninger ikke adskiller sig afgørende fra andre»miljøskabende«foranstaltninger som f.eks. lokaleindretning, der tjener til at tilvejebringe et positivt forretningsklima. Når det gælder receptioner o.lign. arrangementer, er det ligeledes en første betingelse for fuldt fradrag, at reklamepræget kan underbygges af, at der har været åben adgang for offentligheden eller for en større, ubestemt kreds af personer. Herudover stilles der krav om, at det traktement, der tilbydes, ikke har karakter af bespisning, men alene er en mindre servering. Denne betingelse har gennem tiden givet anledning til uforholdsmæssigt mange klage- og domstolssager om, hvorvidt der skulle lægges vægt på måltidets omfang, art og bekostning, tidspunktet, muligheden for at indtage det siddende osv. Med Højesterets dom i TfS er der skabt klarhed. Sagen angik en reception i anledning af et ejendomsmæglerfirmas jubilæum og lokaleudvi delse. Til receptionen, hvori der indgik et traktement, var kunder og for ret ningsforbindelser inviteret. Højesteret udtalte, at et sådant arrangement uanset traktementets omfang som udgangspunkt måtte anses for afholdt som udslag af kommerciel gæstfrihed, således at udgifterne var repræsentationsudgifter. At receptionen blev afholdt som»åbent hus«, og at der samtidig med receptionen blev iværksat en reklamekampagne med rabat på salær, kunne ikke bevirke en fravigelse fra dette udgangspunkt. Det kan herefter fastslås, at udgifter til receptioner mv. som udgangspunkt anses som begrænset fradragsberettigede repræsentationsudgifter, uanset åben adgang til arrangementet. Kun i undtagelsestilfælde, hvor reklamepræget er helt dominerende, vil der være mulighed for fuldt fradrag. Endelig erindres om, at forudsætningen for overhovedet at kunne fratrække noget er, at den afholdte udgift kan anses som en fradragsberettiget driftsudgift, dvs. private udgifter falder uden for. Også her har der været en del sager om receptioner og andre festligheder. Man kan gå ud fra, at hvis anledningen er privat f.eks. en fødselsdag nægtes fradrag. Kun hvis der tillige er en væsentlig forretningsmæssig begrundelse for arrangementets afholdelse og kun beskeden deltagelse af familie/venner, vil der efter omstændighederne kunne indrømmes fradrag, og da normalt kun med 25%, jf. ovenfor. Steen Askholt Konsulent

7 Forældrekøb hvad skal huslejen udgøre? 7 Højesteret har i en konkret afgørelse fastslået, at der er hjemmel til at korrigere en aftalt husleje. Skatteministeriet fik således medhold i, at der var grundlag for at beskatte en fiktiv lejeindtægt ved udlejning af en ejerlejlighed fra moder til datter. I sagen havde en moder og hendes søster arvet en lejlighed, som de udlejede til datteren for en månedlig leje på kr. Markedslejen udgjorde kr. Skattemyndighederne havde anset moderen for skattepligtig af forskellen mellem den betalte leje og markedslejen. Landsretten havde tidligere fundet, at der ikke forelå hjemmel til beskatning af en fiktiv lejeindtægt. Herudover havde Landsretten lagt vægt på, at søsteren ikke var blevet beskattet tilsvarende, og at forskellen mellem den aftalte leje og markedslejen var begrænset. Landsretten gav således moderen medhold i, at hun ikke skulle beskattes af forskellen mellem den betalte leje og markedslejen. Højesteret ændrede landsrettens afgørelse. Ved afgørelsen lagde Højesteret til grund, at bestemmelsen i statsskatteloven indeholder tilstrækkelig hjemmel til at anse en ejer af en beboelsesejendom for skattepligtig af en skønnet lejeværdi, når ejendommen stilles til rådighed vederlagsfrit eller for en væsentlig lavere leje end markedslejen for nærtstående personer. Konkret fandtes forskellen mellem den opkrævede leje på kr. pr. måned og markedslejen, der ubestridt udgjorde kr. pr. måned, at være væsentlig. Endvidere bemærkede Højesteret, at det ikke kunne tillægges betydning, at moderens søster ikke blev beskattet af en fikseret lejeindtægt. Med Højesterets dom er det således fastslået, at der er hjemmel til at korrigere en aftalt husleje, når bl.a. forældre stiller en lejlighed til rådighed for deres søn eller datter og der ikke er aftalt leje, eller lejen afviger væsentligt fra markedslejen. MARKEDSLEJEN VÆSENT- LIGHEDSBETRAGTNINGEN Der er i dommen ikke taget stilling til, hvordan markedslejen beregnes, ligesom der ikke af dommen kan udledes noget endegyldigt om væsentlighedsbetragtningen. Det må antages, at markedslejen, som forældrene skal beskattes af, og væsentlighedsbetragtningen må vurderes konkret ud fra de faktiske omstændigheder. Ved fastsættelse af markedslejen kan bl.a. skeles til, hvad lejligheder i området udlejes for såvel private som almene boliglejemål, lejlighedens stand, beliggenhed, mv. Markedslejen kan dog aldrig sættes højere end den husleje, som lovligt kan opkræves efter lejelovgivningens regler. Det kan i visse situationer medføre, at den lovlige husleje ligger under den markedsleje, der baserer sig på udbud/efterspørgsel. Det må forventes, at der også fremover vil opstå skattesager, hvor skattemyndighederne ikke vil acceptere en aftalt husleje. Stridsspørgsmålene i disse sager må dels være fastsættelsen af en markedsleje og dels en vurdering af, om den fastsatte markedsleje afviger væsentligt fra den aftalte leje. Skattekonsulent, cand.merc.jur. Jacob E. Christensen Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskatten udgør som udgangspunkt 10 af ejendomsværdien op til kr. og 30 af en eventuel overskydende værdi. Der er nedslag for ejendomme, der er købt før den 1. juli 1998, samt for pensionister. Som led i skattestoppet er der indført et loft over det beløb, som ejendomsværdiskatten for 2002 og senere år beregnes af. Man kan herefter højst blive beskattet på grundlag af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001 plus 5%. Dette betyder, at den ejendomsværdiskat, der står på forskudsopgørelsen for 2002, ikke kan forhøjes som følge af en eventuel højere vurdering i de efterfølgende år. Hvis ejendomsværdien falder, kan beregningen ske på grundlag af denne lavere værdi. Vi noterer at... Skattekonsulent Jytte Hjorth

8 8 Vi noterer at... AKTUELLE DATOER 1. maj 2003 Sidste frist for indsendelse af rettelser til den fortrykte selvangivelse. Rettelserne kan også ske via Tast- Selv-service eller Digital Signatur, se nedenfor. 1. juli 2003 Sidste frist for indsendelse af den udvidede selvangivelse samt for hovedaktionærer. Endvidere sidste frist for rettidig indbetaling af restskat for indkomståret 2002 op til kr., hvis man vil undgå procenttillæg. 5. september 2003 Den kommune, man er tilmeldt på denne dato, er afgørende for kommuneskatteprocenten for DISKONTOEN Fra 18. september ,75% Fra 9. november ,25% Fra 6. december ,75% Fra 7. marts ,50% MINDSTERENTEN 1/1 30/ ,00% 1/7 9/ ,00% 10/10 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% DIGITAL SIGNATUR Man kan som tidligere år få adgang til sin selvangivelse på internettet med tastselv-kode, men som noget nyt i år, kan man også få adgang med Digital Signatur, som kan bestilles via Fordelen med Digital Signatur i forhold til TastSelv-service er, at den Digitale Signatur også kan bruges til kommunikation med andre myndigheder og virksomheder. FRI TELEFON Værdien af fri telefon er ændret fra A-indkomst til B-indkomst. Værdien på kr. skal selvangives efter reduktion af husstandens privat afholdte telefonudgifter. Til husstanden hører ud over ægtefællen også hjemmeboende børn. Der skal ikke beskattes nogen værdi af fri telefon i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren betaler for tilslutning til internettet, når den ansatte har adgang til arbejdsgiverens interne netværk. Hvis en sådan internetforbindelse også kan anvendes til telefoni, anses det ikke som fri telefon, og der skal derfor hverken indberettes eller selvangives nogen værdi heraf. BREDBÅND TIL MEDARBEJDERE Ligningsrådet har den 22. april 2003 godkendt en ordning om bredbånd til medarbejdere. Der er tale om en såkaldt flat-rateordning, hvor de ansatte, der tilslutter sig ordningen, går ned i løn med et beløb svarende til den løbende faste betaling til teleudbyderen. Ligningsrådet begrunder sin afgørelse med, at den aftalte lønnedgang må anses som reel, da den har generel virkning, herunder i relation til feriepenge og pensionsindbetalinger. Ligningsrådet lægger endvidere vægt på, at lønnen i henhold til den indgåede aftale mellem medarbejderne og arbejdsgiveren ikke automatisk reguleres op ved ophør af ordningen, og at der er en økonomisk risiko for arbejdsgiveren i forbindelse med ordningen. NYT PÅ SELVANGIVELSEN FOR 2002 Fremførselsberettigede tab på aktier, fast ejendom og visse fordringer kan angives på selvangivelsen. Tab, der er opstået i indkomståret 2002, kan fremføres til modregning i fortjenester i senere indkomstår uden den tidligere 5-årige begrænsning. Når tabene bliver selvangivet, kan skattemyndighederne ikke anfægte fradragsretten eller kræve dokumentation for tabets opståen efter udløbet af de almindelige genoptagelsesfrister. Derudover undgår man at glemme gamle tab. Aktieavancer og tab kan beregnes ved hjælp af et digitalt system, som er tilgængeligt fra den 15. april Muligheden er opnået som følge af, at oplysninger om beholdninger og salg af børsnoterede aktier bliver indberettet til skattemyndighederne. Forlaget Thomson A/S Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 24. april 2003 Skattekonsulent Jytte Hjorth

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser. Ferieloven Ferieloven omfatter følgende: Lovens område Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Offentliggjort d. 12. august 2008 Forældrekøb - selskabs udlejning af lejlighed til hovedanpartshavers søn Fastsættelse af leje beskatning hovedaktionæren - tilsidesættelse af skattemyndighedernes skøn

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Page 1 of 9 LBK nr 407 af 28/05/2004 Gældende (Ferieloven) Offentliggørelsesdato: 11-06-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1420 af 22/12/2004 LOV nr 428 af 06/06/2005

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015 - 1 Forældrekøb II. del. Fastsættelsen af lejen for boligen, der udlejes fra forældre til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt de grundlæggende skattemæssige forhold

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

KEN nr af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen.

KEN nr af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen. KEN nr 10944 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-4027-48407 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag

Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag - 1 Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter - 1 Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Repræsentation kan normalt fratrækkes, dog kun med 25 pct. Men i en dom fra 1. december 2011

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om ferie (Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning for visse arbejdsgivere af betalingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere