Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer."

Transkript

1 Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Tilbud Postkasser Tidligere har der været forespurgt om nye og postkasser og vi har set på diverse tilbud tilsendt pr. post og på nettet, men skønnede at det ville blive for dyrt at udskifte i alle opgange. Jævnfør tidligere modtaget salgsmateriale ville udgiften samlet blive mindst kr alene for postkasser inkl. forsendelse (reelt.dk). Medregnes udgift til nedtagning og bortskaffelse af de gamle samt montering af de nye, skal vi regne med mindst det dobbelte beløb. Tæpperens I forbindelse med en fælles arbejdsdag var det hensigten at foretage tæpperens i opgangene og bestyrelsen indhentede tilbud på leje af tæpperensere og rensemidler, men rensningen blev ikke gennemført, da det på selve arbejdsdagen var nødvendigt at omprioritere opgaverne som følge af færre fremmødte beboere end forventet. (se fælles arbejdsdage) Waoo fibernet I løbet af august/september deltog bestyrelsen under Grundejerforeningens regi i formøder med NRGI om etableringen af fibernet i lejlighederne. Måneden efter blev der afholdt tilmeldings- og informationsmøder hhv. den 5/10 og 13/10 på parkeringspladserne med efterfølgende mulighed for en god snak om internet og forplejning fra medbragt pølsevogn. Tilbudet om fibernet betød, at selve etableringen herunder gravearbejde og trækning af fibrene var gratis mod normalt en pris á kr pr. lejlighed. Den endelige etablering med trækning af fibre og opsætning af fiberboks blev foretaget i løbet af marts/april. Bestyrelsen besluttede at benytte lejligheden til at få fiberbokse sat op i hhv. selskabslokalet/hobbyrum, bestyrelseslokalet og i teknikrummet. Yderligere informationer om etableringsforløbet og tilbudene kan ses på Grundejerforeningens hjemmeside: Reparationer og vedligeholdelse: En ny energimærkerapport var påkrævet, da den forrige var fra 2006 og gældende i 3 år men forlænget ved ny lovgivning til Den nye rapport blev i nært samarbejde med viceværten udført i maj 2011 af NRGI og er gældende for en 10-årig periode. Senere (medio juni) blev den revideret ved gennemgang af Energistyrelsen, da de tjekker op på enkelte energimærkerapporter. Desværre blev vi herefter nedgraderet fra A til B-niveau i varmeforbrug, men det er dog stadig et lavt forbrug. Ved gennemgang af rapporten blev det her nævnt, at vi evt. kan spare energi ved at udskifte varmebeholderen med en mere tidssvarende. Dette vil i givet fald betyde, at det varme vand kunne skiftes 3 gange i døgnet i stedet for som nu 1 gang i døgnet. Bestyrelsen vil løbende følge op på forslag fra rapporten vedr. energibesparelse. Mindre reparationer: Bom ved brandvej Vi er i øjeblikket i dialog med de øvrige ejerforeninger i blokkene om enten at etablere vejbump eller at male ny tekst på bommen. Desuden har Bo i efteråret sat en ny lukkemekanisme på bommen, så den bedre kan fæstnes. Det kan forhåbentlig dæmpe, den til tider, megen trafik, på brandvejen. Justering af dørpumper, løse håndtag på yderdøre og løsthængende lamper: Dørpumperne tjekkes jævnligt af viceværten, da det er vigtigt at dørene lukker automatisk og pt. skønnes det ikke nødvendigt at indkøbe nye dørpumper. Såfremt nogle døre ikke lukker ordentligt er det vigtigt, at give viceværten besked herom, da branddøre i kælderen skal være lukkede.

2 Ligeledes er det vigtigt at holde øje med, at både dørene i kælderen med udgang til parkeringspladsen og kælderdøre i opgangene er låst. Endelig er håndtagene på hhv. yderdøre til parkeringspladsen og ved selskabslokalet blevet repareret samt en løsthængende lampe i selskabslokalets entré. Vand I slutningen af februar blev en lækage opdaget i kælderen ud for teknikrummet. Det viste sig at det var nødvendigt at udskifte en ventil. Senere hen gav det nogle problemer med at vand i køkken og bad især i opgang 2 ikke blev varmt hurtigt nok, hvorfor det var nødvendigt at efterjustere. Der har desuden været enkelte private reparationer, der har krævet lukning for vandet. Af hensyn til øvrige beboere er det her vigtigt at der gives besked om lukning for vandet ved opslag i opgangene mindst 2 dage i forvejen og selve lukningen skal foretages i samråd med viceværten. Efterhånden er også ventilerne til hovedhanerne ved at være slidte og dermed svære at håndtere. Viceværten vil derfor i den kommende tid indhente tilbud på opsætning af nye ventiler. Forsikringssag Vandskade i opgang 16 I opg. 16 har der været en problematik med at få en taksator fra forsikringsselskabet ud og tjekke skaden. Hvis det bliver kutyme fremover er det et problem for ejerforeningen, idet vi risikerer at blive fanget mellem ejer og forsikringsselskab, når tilkaldte håndværkere ikke kan afgøre en skades omfang. Siden sagen startede har der været 3 håndværkere tilkaldt (2 vvs-folk og 1 murer), men sagen trak i langdrag grundet uoverensstemmelse om skadeårsagen. Eftersom både de involverede ejere og bestyrelsen var utilfredse med den håndtering af sagen som ejerforeningens forsikringsselskab udviste, henvendte bestyrelsen sig siden hen med en klageskrivelse til forsikringsselskabet. Primært er det bestyrelsens opfattelse, at sagsgangen hurtigt kunne have været afsluttet, såfremt forsikringsselskabet havde imødekommet anmodninger om en taksator til afklaring af skadeårsag, udbedring og forsikringsspørgsmålet. Hen over sommeren påpegede den sidst tilkaldte håndværker, at skaden var opstået i selve lejligheden og ikke som følge af fejl i skjulte rør i lejligheden ovenover. Ud fra denne vurdering dækker Ejerforeningens forsikring ikke og bestyrelsen betragtede derfor sagen som afsluttet, idet ejerens egen forsikring måtte dække eller ejeren måtte selv sørge for at reparere skaden. Diverse kælderrum: Vaskekælder: Vi holder jævnligt øje med status på el, vand og forbrug på de nye vaskemaskiner jævnfør regnskabet har vi sparet på både el og vand. I maj/juni har vi haft kontakt til Miele med en klage vedr. fejl i vaskekort bl.a. var pris ikke angivet på disse. Miele har herefter sørget for at påsætte en pris i form af røde mærkater. Bestyrelseslokalet: Efter lokalet blev malet er der yderligere opsat nyt interiør i form af reol, gulvtæppe, hylde, lamper etc. (stor tak til Charlotte og Gravers). Siden hen blev der først etableret internetforbindelse via Stofa og senest fibernet. Endelig er der indkøbt og opsat en printer med forbindelse til fibernettet. (tak til Bo og Holger) Oprydning: Til egen ros skal det nævnes, at formanden og viceværten i flere omgange har gennemgået gamle mapper og etableret nye, så dokumenterne nu kan forefindes i udvalgte emnemapper. Eksempelvis er alle årsrapporter fra samlet i én mappe. 2

3 Selskabslokalet I august måned blev en toiletdør ødelagt ved en fest og efterfølgende har vor tømrer indkøbt en ny specialmalet dør og isat denne. Regningen blev videresendt til den pågældende lejer af lokalet. For nylig har bestyrelsen taget initiativ til en række mindre forbedringer. I forbindelse med udlejning af selskabslokalet er det f.eks. vigtigt at faciliteterne er i ordentlig stand herunder rengøring af lokalerne. Her skal vi især være opmærksomme på rengøring af ovn og service. Såfremt der under udlejning skulle opstå et problem - f.eks. med manglende sikringer, skal der desuden være en bagvagt / kontaktperson, som lejeren kan henvende sig til. Initiativerne førte endvidere til følgende tiltag: En ny opvaskemaskine er indkøbt og opsat således, at det ikke længere er nødvendigt at åbne/lukke for vandtilførslen. En lille støvsuger til rengøring i lokalerne (tilbud fra Rie) Et fødselsdagsstel til 40 personer bestående af kopper og underkopper (tilbud fra Rie) Desuden skal vi være opmærksomme på at få suppleret op på service jævnfør gennemgangen ved forrige fælles arbejdsdag. Bestyrelsen diskuterede tillige brugen af selskabslokalet og omgivende områder både i kælder og udenfor herunder forslag om at kunne holde yderdør åben for rygere uden at den står helt åben. Det er naturligvis svært helt at undgå støj, men der opfordres til som lejer, at være meget opmærksom på ikke at genere beboerne. Hobbyrum: Der har desværre været eksempler på, at der ikke var ryddet ordentligt op efter brug. Det skal derfor indskærpes at brugere rydder op efter sig selv. Vicevært: Storskrald: Holger har haft kontakt med Affald Varme i Aarhus Kommune, idet der i november måned var problemer med at få afhentet en del henstillet affald ved containeren på parkeringspladsen. Diverse administrative mangler var åbenbart skyld i en forglemmelse af afhentningen. Affaldsskakter: I løbet af vinteren og foråret har der været nogle lugtgener fra skakterne. Disse lugter tit og ofte af hunde/katteekskrementer og lignende. Ildelugtende affald skal puttes i udendørs container. Viceværten har gjort beboerne opmærksomme på problemet ved opslag i opgangene. Affaldscontainere: Affaldskapaciteten slår ikke til længere, så det blev for nylig besluttet at leje en ekstra affaldsspand. Ved samme lejlighed har viceværten ved opslag igen måttet opfordre beboerne til at sortere affaldet bedre, så containerne til dagrenovation ikke bliver brugt til pap og aviser. I øvrigt har der en overgang været et problem med at få tømt affaldsspandene i løbet af februar måned, men problemet blev løst efter kontakt til Affald Varme. Forsikringspolice arbejdsskade: Vi har modtaget en ny police fra vores forsikringsselskab vedr. arbejdsskadeforsikring for viceværten. Den forrige arbejdsskadeforsikring, ved andet selskab, blev opsagt forrige år ved indgåelse af vores nye bygningsforsikringsaftale, men grundet opsigelsesvarsel, træder den nye arbejdsskadesforsikring først i kraft i år. Aftalen er en lovpligtig standardaftale. 3

4 Information til beboere: Velkomstfoldere: Ved indgangsdørene i kælderen blev der opsat velkomstfoldere til nye beboerer/lejere til fri afbenyttelse, idet vi havde et antal ubenyttede foldere liggende. Som nævnt ovenfor har viceværten i opgangene informeret ved opslag om diverse lugtgener i kælderen pga. manglende overholdelse af reglerne for brug af skakterne. Vær derfor opmærksom på håndtering af husholdningsaffald. (se i øvrigt mere på ejerforeningens hjemmeside om de generelle regler: ) Fælles arbejdsdage: Grundet travlhed i foråret med diverse tilbudsmøder og beboermøde med de øvrige ejerforeninger, blev der i 2011 kun afholdt én fælles arbejdsdag. Den blev afholdt lørdag den 8.oktober. Som nævnt tidligere var det her planlagt, at der skulle have været foretaget tæpperens og nedvaskning af væggene i opgangene, men som følge af bl.a. for få tilmeldte og konstateringen af løbende toiletter betød en nødvendig omprioritering af arbejdsopgaverne. Således blev der indkøbt 3 nye vandbesparende toiletter, der blev installeret ved hhv. toilettet i selskabslokalet, hobbyrummet og vaskeriet. Endvidere blev der på dagen foretaget optælling af køkken, pletmaling på gangen, oprydning af hobbyrum og opstilling af diverse træningsredskaber. Nu fungerer hobbyrummet således som et super træningsrum for alle beboere. Tak til alle deltagere for en god produktiv dag. Datoen for den næste arbejdsdag er fastsat til den 9.juni Her vil én af arbejdsopgaverne især være maling af udvendigt træværk ved fælleslokalerne. TV-forhold: Den nye aftale med Stofa trådte i kraft fra den 1.juli 2011 forud var gået beboermøder med Stofa om tvpakkernes indhold. Til aftalen hørte etablering af stik til tv og bredbånd i hobbyrummet og i bestyrelseslokalet. Efter tilpasning af vort antenneanlæg i kælderen viste det sig, at der i én af lejlighederne ikke var optimale modtageforhold. Signalet i kælderen blev repareret, da det har været for svagt, hvilket har kunnet give forstyrrelser på nogle kanaler. På fællesmødet den 19.maj blev forskellige pakkeløsninger med hd-programmer og zaptor gennemgået. Siden har Stofa udsendt et informationsbrev til alle ejere/beboere, hvoraf det fremgår, at pr. 1.juli er alle automatisk tilmeldt den lille pakke og såfremt den store pakke ønskes, skal man give Stofa besked herom. Ved faktureringen siden hen har der desværre været problemer, idet Stofa i nogle tilfælde har opkrævet kr. 39 i administration, selvom fakturaen var tilmeldt PBS. Desuden har der været problemer med overgang til stor pakke, da ikke alle ejere tilsyneladende havde modtaget brevet med tilmeldingsblanketten. Aftalen betød endvidere, at der blev udsendt information om ændring af fællesudgifterne. Heraf fremgik det, at udgiften til den lille pakke automatisk lægges oven i udgiftsbeløbet for de sidste 3 indbetalinger. Imidlertid er der i 2012 sket nogle ændringer, der har betydning for den fælles opkrævning af den lille tvpakke. Der blev således fremsendt en opkrævning til Ejerforeningen, med en stigning på 33 %. Stofa giver som årsag, at TV2 er blevet en betalingskanal og priserne på ophavsrettigheder er steget væsentligt. Ifølge aftale med Stofa skulle regningen være på 177 kroner pr. kvartal pr. lejlighed, hvilket er steget til 236 kroner pr kvartal pr. lejlighed. Bestyrelsen fandt ikke en prisstigning på 33 % acceptabel og klagede derfor til både Stofa og Antenneforeningen, men desværre uden mulighed for at kunne ændre denne voldsomme prisstigning. 4

5 Ændring af digitale signaler: I forbindelse med nye digitale signaler har enkelte beboere henvendt sig til bestyrelsen for at få afklaret eventuelle problemer med signalerne. Antenneforeningen har i begyndelsen af januar ændret digitalt signal, således at det nu kun er mpeg4, der sendes. Dette har kun betydning for modtagelse af HD-kanaler. Såfremt der forekommer afbrydelse af signaler, er det tilrådeligt at tænde og slukke eventuelle digitale bokse og atter søge kanalerne. Paraboler: På et tidspunkt blev det konstateret, at nogle beboere havde opsat paraboler på altanerne. I følge gældende ordensregler, er det ikke tilladt at montere antenner udendørs på ejendommen (herunder paraboler). Ved udlejning er det derfor vigtigt, at ejeren giver besked herom til lejerne. Økonomi: I løbet af oktober måned kom en lejlighed desværre på tvangsauktion. Bestyrelsen deltog for at overvære auktionen og samtidig for at svare på relevante spørgsmål om ejerforeningens forhold. Tvangsauktionen betød, at vi på manglende indbetalinger af de fælles omkostninger fik et tab på kr Senere har vi kontaktet EJL for en diskussion af muligheden for at sætte summen op på det pantebrev ejerforeningen har som første prioritet. Ønsket er en forhøjelse fra kr til kr , så eventuelle fremtidige tab kan minimeres. I januar måned modtog vi et svar fra EJL vedr. pantebrevssummen. Ifølge EJL kan der enten udstedes et nyt pantebrev eller vore vedtægter kan lyses pantstiftende. I sidstnævnte tilfælde skal en evt. vedtægtsændring om pant i den enkelte lejlighed, såfremt der er gæld til Ejerforeningen, først godkendes på en generalforsamling. Ved ændringer af pantebrevet er der en yderligere problematik om prioritet i forhold til andre gældsposter. Øvrige ejerforeninger: Den 26.september blev der afholdt et fælles møde med de andre ejerforeninger i blokkene. På mødet blev der bl.a. diskuteret forhold omkring renovering af altandøre og vinduer, regler for paraboler og synligt vasketøj på altanerne, eventuelle besparelser på BioClean (f.eks. fjernelse af hække) og trafikforhold på brandvejene (f.eks. opsætning af vejbump) Blok A-Vest er interesseret i en fælles løsning med renovering af bommen og evt. vejbump.. Siden mødet har blok B forespurgt om interessen for at oprette en fælles legeplads på det område, hvor der i dag er boldbane til basketball. En ny legeplads ville beløbe sig til ca kr. om året for hver blok. Vi er åbne for planen, men vil gerne have at alle ejerforeningerne er med i fællesskab. Deltagelse i planen forudsætter, at vi ikke bliver draget juridisk til ansvar. Det er hensigten at det firma, der bygger legepladsen også står for driften i 3 år. Ligeledes har det været nævnt, at der kunne søges sponsorer til at dække driftsomkostningerne. 5

6 Beboerklager: Afløb: I en lejlighed er der hældt afløbsrens ned i afløbet i badeværelset uden afløbets si først er renset. Bestyrelsen i to omgange kontaktet ejeren af lejligheden, for at gøre opmærksom på vigtigheden af at denne rensning foretages jævnligt. Samme problematik har gjort sig gældende i en anden lejlighed, hvor der i badeværelset fremtræder en mindre vandskade som følge af nedsivende vand pga. manglende rensning af risten. Fremover må det præciseres over for især nye beboere, at problemet kan opstå. Hundegøen: Der har været en del klager over hunde, der stod og gøede i lang tid, når deres ejere ikke var hjemme. Bestyrelsen har informeret hundeejerne om problemets omfang i henhold til gældende regler både mundtligt og skriftligt. En eventuel opstramning af vedtægterne tages op til diskussion på generalforsamlingen. Larm fra selskabslokale: Vi kan desværre ikke gøre ret meget, udover at opfordre lejer og gæster til at vise hensyn til andre beboere. Larm under rygning udenfor behøver jo ikke genere resten af ejendommen. Så der henstilles til, at man tænker sig lidt om og dæmper sig lidt når man færdes såvel indenfor, som udenfor. Klage over dørringning: En sag der tidligere har været oppe på generalforsamlingen er desværre fortsat, idet en ejer er generet af vækning ved ringen på hoveddør eller anden elektronisk støj tidligt om morgenen. Beboere i opgangen har været forespurgt uden resultat, om de havde kendskab til problemet. Det har bl.a. været på tale at opsætte et videokamera, men ifølge lovgivningen er det ikke muligt pt. Politiet har været informeret, men har ikke mulighed for at foretage sig yderligere uden bevismateriale. Endelig har Formanden for nylig kontaktet Ejerlejlighedernes landsforening for juridisk bistand i sagen. EJL mener ikke vi som ejerforening er i stand til at gøre mere, end der er blevet gjort. Ejerforeningen har ikke hjemmel til at foretage sig yderligere Lugt- og lydgener i en lejlighed Bestyrelsen har for nylig modtaget klager over problemer i en lejlighed mht. lugt- og lydgener. Problemet har tidligere været behandlet ved en lignende henvendelse, men det har ikke været muligt at afklare problemet, idet der ikke er andre i opgangen, som føler sig generet. Endtil videre foreslår bestyrelsen at man forsøgsvis kan lufte mere ud i opgangen for at se, om det kunne afhjælpe problemet. Med hensyn til lydproblemer, kan der være tale om larm fra vandrørene eller susen fra ventilationen. Også i denne sag har vi henvendt os til EJL for at få afklaret, om der er mulighed for tekniske undersøgelser og i givet fald, om det skal finansieres privat eller af ejerforeningen. Udendørsarealer: Hærværk mod bilrude på parkeringsplads På opfordring fra formanden underrettede de beboere, som opdagede hærværket, politiet om skadens omfang, således at bilens ejer kunne informeres. Generelt har vi heldigvis været forskånet for denne type hærværk. Grundejerforeningen: Lysstandere: Sommeren over er der blevet udskiftet nogle standere rundt omkring på området efterhånden som de er gået i stykker. To lamper ved østsiden af blokken blev udnævnt til prøvelamper for over en periode at se, om de afgav et ordentligt lys. 6

7 Til Grundejerforeningens generalforsamling 15.marts 2012: Af interesse for ejerforeningen kan nævnes, at der på Grundejerforeningens nylige generalforsamling var forslag fremme om ændring af vedtægterne vedr. etablering og vedligeholdelse af anlæg (skilte, bænke, bomme etc.) på Grundejerforeningens fællesarealer. Vedtægtsændringen er en følge af diskussionerne på Grundejerforeningens forrige generalforsamling, hvor flere ejerforeninger ønskede en fælles skiltning under Grundejerforeningens regi. En foreslået vedtægtsændring med fokus på hhv. fremtidige anlæg på fællesarealer og tilhørende vedligeholdelsespligter og på fordeling af vedligeholdelsespligten ved ældre tilsvarende anlæg, blev ikke gennemført som følge af modstand fra især ejerforeningerne i blokkene. Holger blev stemt ind i bestyrelsen som suppleant i Grundejerforeningen (tillykke med det) 5. april 2012 Ulrich Kleiminger Formand for Ejerforeningen, Vejlbyparken Blok A-Øst 7

Formandens beretning. I August måned blev varmeanlægget besigtiget af en konsulent fra et vvs-firma og efterfølgende blev et tilbud afgivet.

Formandens beretning. I August måned blev varmeanlægget besigtiget af en konsulent fra et vvs-firma og efterfølgende blev et tilbud afgivet. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 4. april 2013 Formandens beretning Året der gik bød især på udvendigt vedligehold, idet det var tid for at få malet træværk, men der har også været

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet

Referat fra generalforsamling. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet Referat fra generalforsamling Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet 16 ejere var fremmødt 1. Valg af dirigent Mette Stefansdottir blev valgt. Redegjorde for, at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Referat af generalforsamling. Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet

Referat af generalforsamling. Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet Referat af generalforsamling Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet 1. Valg af dirigent Anita blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel. 2. Formandens

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således BEBOERVEJLEDNING Opdateret 16.10.2010 FOR EJERFORENINGEN SKOVVANGSVEJ 22-26 Historisk baggrund Ejendommen Skovvangsvej 22-26 blev bygget I 1954 af A/S af 7. december ved Frede Andersen, Risskov, som i

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Afholdt: Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Dato: 3. maj 2015 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Martin (lejl. 104), Karina (lejl. 218). Dagsorden: 1. Posten

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Afholdes: Dato: 1. juni Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Martin Jakobsen (lejl. 104); Lis Jespersen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning for 2013

Afdelingsbestyrelsens beretning for 2013 Afdelingsbestyrelsens beretning for 2013 Afdelingens tidligere formand, Christina Clausen valgte at flytte fra afdelingen i foråret, hvorfor vi i april afholdt ekstraordinært afdelingsmøde for at vælge

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Referat fra generalforsamling på Chr. X Kollegiet d. 5/9 2012

Referat fra generalforsamling på Chr. X Kollegiet d. 5/9 2012 Referat fra generalforsamling på Chr. X Kollegiet d. 5/9 2012 Dagsorden: 1. Formandens beretning 2. Information 3. Økonomi 4. Fremtidige arrangementer 5. Eventuelt 6. Valg af nyt kollegieråd 7. Kollegierådets

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husbog for ejerforeningen Adelgården II

Husbog for ejerforeningen Adelgården II Husbog for ejerforeningen Adelgården II Velkommen til husbogen Ejerforeningen har udarbejdet denne folder med praktiske oplysninger om vores hus. Vores forening har i fællesskab valgt et højt serviceniveau

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere