Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer."

Transkript

1 Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Tilbud Postkasser Tidligere har der været forespurgt om nye og postkasser og vi har set på diverse tilbud tilsendt pr. post og på nettet, men skønnede at det ville blive for dyrt at udskifte i alle opgange. Jævnfør tidligere modtaget salgsmateriale ville udgiften samlet blive mindst kr alene for postkasser inkl. forsendelse (reelt.dk). Medregnes udgift til nedtagning og bortskaffelse af de gamle samt montering af de nye, skal vi regne med mindst det dobbelte beløb. Tæpperens I forbindelse med en fælles arbejdsdag var det hensigten at foretage tæpperens i opgangene og bestyrelsen indhentede tilbud på leje af tæpperensere og rensemidler, men rensningen blev ikke gennemført, da det på selve arbejdsdagen var nødvendigt at omprioritere opgaverne som følge af færre fremmødte beboere end forventet. (se fælles arbejdsdage) Waoo fibernet I løbet af august/september deltog bestyrelsen under Grundejerforeningens regi i formøder med NRGI om etableringen af fibernet i lejlighederne. Måneden efter blev der afholdt tilmeldings- og informationsmøder hhv. den 5/10 og 13/10 på parkeringspladserne med efterfølgende mulighed for en god snak om internet og forplejning fra medbragt pølsevogn. Tilbudet om fibernet betød, at selve etableringen herunder gravearbejde og trækning af fibrene var gratis mod normalt en pris á kr pr. lejlighed. Den endelige etablering med trækning af fibre og opsætning af fiberboks blev foretaget i løbet af marts/april. Bestyrelsen besluttede at benytte lejligheden til at få fiberbokse sat op i hhv. selskabslokalet/hobbyrum, bestyrelseslokalet og i teknikrummet. Yderligere informationer om etableringsforløbet og tilbudene kan ses på Grundejerforeningens hjemmeside: Reparationer og vedligeholdelse: En ny energimærkerapport var påkrævet, da den forrige var fra 2006 og gældende i 3 år men forlænget ved ny lovgivning til Den nye rapport blev i nært samarbejde med viceværten udført i maj 2011 af NRGI og er gældende for en 10-årig periode. Senere (medio juni) blev den revideret ved gennemgang af Energistyrelsen, da de tjekker op på enkelte energimærkerapporter. Desværre blev vi herefter nedgraderet fra A til B-niveau i varmeforbrug, men det er dog stadig et lavt forbrug. Ved gennemgang af rapporten blev det her nævnt, at vi evt. kan spare energi ved at udskifte varmebeholderen med en mere tidssvarende. Dette vil i givet fald betyde, at det varme vand kunne skiftes 3 gange i døgnet i stedet for som nu 1 gang i døgnet. Bestyrelsen vil løbende følge op på forslag fra rapporten vedr. energibesparelse. Mindre reparationer: Bom ved brandvej Vi er i øjeblikket i dialog med de øvrige ejerforeninger i blokkene om enten at etablere vejbump eller at male ny tekst på bommen. Desuden har Bo i efteråret sat en ny lukkemekanisme på bommen, så den bedre kan fæstnes. Det kan forhåbentlig dæmpe, den til tider, megen trafik, på brandvejen. Justering af dørpumper, løse håndtag på yderdøre og løsthængende lamper: Dørpumperne tjekkes jævnligt af viceværten, da det er vigtigt at dørene lukker automatisk og pt. skønnes det ikke nødvendigt at indkøbe nye dørpumper. Såfremt nogle døre ikke lukker ordentligt er det vigtigt, at give viceværten besked herom, da branddøre i kælderen skal være lukkede.

2 Ligeledes er det vigtigt at holde øje med, at både dørene i kælderen med udgang til parkeringspladsen og kælderdøre i opgangene er låst. Endelig er håndtagene på hhv. yderdøre til parkeringspladsen og ved selskabslokalet blevet repareret samt en løsthængende lampe i selskabslokalets entré. Vand I slutningen af februar blev en lækage opdaget i kælderen ud for teknikrummet. Det viste sig at det var nødvendigt at udskifte en ventil. Senere hen gav det nogle problemer med at vand i køkken og bad især i opgang 2 ikke blev varmt hurtigt nok, hvorfor det var nødvendigt at efterjustere. Der har desuden været enkelte private reparationer, der har krævet lukning for vandet. Af hensyn til øvrige beboere er det her vigtigt at der gives besked om lukning for vandet ved opslag i opgangene mindst 2 dage i forvejen og selve lukningen skal foretages i samråd med viceværten. Efterhånden er også ventilerne til hovedhanerne ved at være slidte og dermed svære at håndtere. Viceværten vil derfor i den kommende tid indhente tilbud på opsætning af nye ventiler. Forsikringssag Vandskade i opgang 16 I opg. 16 har der været en problematik med at få en taksator fra forsikringsselskabet ud og tjekke skaden. Hvis det bliver kutyme fremover er det et problem for ejerforeningen, idet vi risikerer at blive fanget mellem ejer og forsikringsselskab, når tilkaldte håndværkere ikke kan afgøre en skades omfang. Siden sagen startede har der været 3 håndværkere tilkaldt (2 vvs-folk og 1 murer), men sagen trak i langdrag grundet uoverensstemmelse om skadeårsagen. Eftersom både de involverede ejere og bestyrelsen var utilfredse med den håndtering af sagen som ejerforeningens forsikringsselskab udviste, henvendte bestyrelsen sig siden hen med en klageskrivelse til forsikringsselskabet. Primært er det bestyrelsens opfattelse, at sagsgangen hurtigt kunne have været afsluttet, såfremt forsikringsselskabet havde imødekommet anmodninger om en taksator til afklaring af skadeårsag, udbedring og forsikringsspørgsmålet. Hen over sommeren påpegede den sidst tilkaldte håndværker, at skaden var opstået i selve lejligheden og ikke som følge af fejl i skjulte rør i lejligheden ovenover. Ud fra denne vurdering dækker Ejerforeningens forsikring ikke og bestyrelsen betragtede derfor sagen som afsluttet, idet ejerens egen forsikring måtte dække eller ejeren måtte selv sørge for at reparere skaden. Diverse kælderrum: Vaskekælder: Vi holder jævnligt øje med status på el, vand og forbrug på de nye vaskemaskiner jævnfør regnskabet har vi sparet på både el og vand. I maj/juni har vi haft kontakt til Miele med en klage vedr. fejl i vaskekort bl.a. var pris ikke angivet på disse. Miele har herefter sørget for at påsætte en pris i form af røde mærkater. Bestyrelseslokalet: Efter lokalet blev malet er der yderligere opsat nyt interiør i form af reol, gulvtæppe, hylde, lamper etc. (stor tak til Charlotte og Gravers). Siden hen blev der først etableret internetforbindelse via Stofa og senest fibernet. Endelig er der indkøbt og opsat en printer med forbindelse til fibernettet. (tak til Bo og Holger) Oprydning: Til egen ros skal det nævnes, at formanden og viceværten i flere omgange har gennemgået gamle mapper og etableret nye, så dokumenterne nu kan forefindes i udvalgte emnemapper. Eksempelvis er alle årsrapporter fra samlet i én mappe. 2

3 Selskabslokalet I august måned blev en toiletdør ødelagt ved en fest og efterfølgende har vor tømrer indkøbt en ny specialmalet dør og isat denne. Regningen blev videresendt til den pågældende lejer af lokalet. For nylig har bestyrelsen taget initiativ til en række mindre forbedringer. I forbindelse med udlejning af selskabslokalet er det f.eks. vigtigt at faciliteterne er i ordentlig stand herunder rengøring af lokalerne. Her skal vi især være opmærksomme på rengøring af ovn og service. Såfremt der under udlejning skulle opstå et problem - f.eks. med manglende sikringer, skal der desuden være en bagvagt / kontaktperson, som lejeren kan henvende sig til. Initiativerne førte endvidere til følgende tiltag: En ny opvaskemaskine er indkøbt og opsat således, at det ikke længere er nødvendigt at åbne/lukke for vandtilførslen. En lille støvsuger til rengøring i lokalerne (tilbud fra Rie) Et fødselsdagsstel til 40 personer bestående af kopper og underkopper (tilbud fra Rie) Desuden skal vi være opmærksomme på at få suppleret op på service jævnfør gennemgangen ved forrige fælles arbejdsdag. Bestyrelsen diskuterede tillige brugen af selskabslokalet og omgivende områder både i kælder og udenfor herunder forslag om at kunne holde yderdør åben for rygere uden at den står helt åben. Det er naturligvis svært helt at undgå støj, men der opfordres til som lejer, at være meget opmærksom på ikke at genere beboerne. Hobbyrum: Der har desværre været eksempler på, at der ikke var ryddet ordentligt op efter brug. Det skal derfor indskærpes at brugere rydder op efter sig selv. Vicevært: Storskrald: Holger har haft kontakt med Affald Varme i Aarhus Kommune, idet der i november måned var problemer med at få afhentet en del henstillet affald ved containeren på parkeringspladsen. Diverse administrative mangler var åbenbart skyld i en forglemmelse af afhentningen. Affaldsskakter: I løbet af vinteren og foråret har der været nogle lugtgener fra skakterne. Disse lugter tit og ofte af hunde/katteekskrementer og lignende. Ildelugtende affald skal puttes i udendørs container. Viceværten har gjort beboerne opmærksomme på problemet ved opslag i opgangene. Affaldscontainere: Affaldskapaciteten slår ikke til længere, så det blev for nylig besluttet at leje en ekstra affaldsspand. Ved samme lejlighed har viceværten ved opslag igen måttet opfordre beboerne til at sortere affaldet bedre, så containerne til dagrenovation ikke bliver brugt til pap og aviser. I øvrigt har der en overgang været et problem med at få tømt affaldsspandene i løbet af februar måned, men problemet blev løst efter kontakt til Affald Varme. Forsikringspolice arbejdsskade: Vi har modtaget en ny police fra vores forsikringsselskab vedr. arbejdsskadeforsikring for viceværten. Den forrige arbejdsskadeforsikring, ved andet selskab, blev opsagt forrige år ved indgåelse af vores nye bygningsforsikringsaftale, men grundet opsigelsesvarsel, træder den nye arbejdsskadesforsikring først i kraft i år. Aftalen er en lovpligtig standardaftale. 3

4 Information til beboere: Velkomstfoldere: Ved indgangsdørene i kælderen blev der opsat velkomstfoldere til nye beboerer/lejere til fri afbenyttelse, idet vi havde et antal ubenyttede foldere liggende. Som nævnt ovenfor har viceværten i opgangene informeret ved opslag om diverse lugtgener i kælderen pga. manglende overholdelse af reglerne for brug af skakterne. Vær derfor opmærksom på håndtering af husholdningsaffald. (se i øvrigt mere på ejerforeningens hjemmeside om de generelle regler: ) Fælles arbejdsdage: Grundet travlhed i foråret med diverse tilbudsmøder og beboermøde med de øvrige ejerforeninger, blev der i 2011 kun afholdt én fælles arbejdsdag. Den blev afholdt lørdag den 8.oktober. Som nævnt tidligere var det her planlagt, at der skulle have været foretaget tæpperens og nedvaskning af væggene i opgangene, men som følge af bl.a. for få tilmeldte og konstateringen af løbende toiletter betød en nødvendig omprioritering af arbejdsopgaverne. Således blev der indkøbt 3 nye vandbesparende toiletter, der blev installeret ved hhv. toilettet i selskabslokalet, hobbyrummet og vaskeriet. Endvidere blev der på dagen foretaget optælling af køkken, pletmaling på gangen, oprydning af hobbyrum og opstilling af diverse træningsredskaber. Nu fungerer hobbyrummet således som et super træningsrum for alle beboere. Tak til alle deltagere for en god produktiv dag. Datoen for den næste arbejdsdag er fastsat til den 9.juni Her vil én af arbejdsopgaverne især være maling af udvendigt træværk ved fælleslokalerne. TV-forhold: Den nye aftale med Stofa trådte i kraft fra den 1.juli 2011 forud var gået beboermøder med Stofa om tvpakkernes indhold. Til aftalen hørte etablering af stik til tv og bredbånd i hobbyrummet og i bestyrelseslokalet. Efter tilpasning af vort antenneanlæg i kælderen viste det sig, at der i én af lejlighederne ikke var optimale modtageforhold. Signalet i kælderen blev repareret, da det har været for svagt, hvilket har kunnet give forstyrrelser på nogle kanaler. På fællesmødet den 19.maj blev forskellige pakkeløsninger med hd-programmer og zaptor gennemgået. Siden har Stofa udsendt et informationsbrev til alle ejere/beboere, hvoraf det fremgår, at pr. 1.juli er alle automatisk tilmeldt den lille pakke og såfremt den store pakke ønskes, skal man give Stofa besked herom. Ved faktureringen siden hen har der desværre været problemer, idet Stofa i nogle tilfælde har opkrævet kr. 39 i administration, selvom fakturaen var tilmeldt PBS. Desuden har der været problemer med overgang til stor pakke, da ikke alle ejere tilsyneladende havde modtaget brevet med tilmeldingsblanketten. Aftalen betød endvidere, at der blev udsendt information om ændring af fællesudgifterne. Heraf fremgik det, at udgiften til den lille pakke automatisk lægges oven i udgiftsbeløbet for de sidste 3 indbetalinger. Imidlertid er der i 2012 sket nogle ændringer, der har betydning for den fælles opkrævning af den lille tvpakke. Der blev således fremsendt en opkrævning til Ejerforeningen, med en stigning på 33 %. Stofa giver som årsag, at TV2 er blevet en betalingskanal og priserne på ophavsrettigheder er steget væsentligt. Ifølge aftale med Stofa skulle regningen være på 177 kroner pr. kvartal pr. lejlighed, hvilket er steget til 236 kroner pr kvartal pr. lejlighed. Bestyrelsen fandt ikke en prisstigning på 33 % acceptabel og klagede derfor til både Stofa og Antenneforeningen, men desværre uden mulighed for at kunne ændre denne voldsomme prisstigning. 4

5 Ændring af digitale signaler: I forbindelse med nye digitale signaler har enkelte beboere henvendt sig til bestyrelsen for at få afklaret eventuelle problemer med signalerne. Antenneforeningen har i begyndelsen af januar ændret digitalt signal, således at det nu kun er mpeg4, der sendes. Dette har kun betydning for modtagelse af HD-kanaler. Såfremt der forekommer afbrydelse af signaler, er det tilrådeligt at tænde og slukke eventuelle digitale bokse og atter søge kanalerne. Paraboler: På et tidspunkt blev det konstateret, at nogle beboere havde opsat paraboler på altanerne. I følge gældende ordensregler, er det ikke tilladt at montere antenner udendørs på ejendommen (herunder paraboler). Ved udlejning er det derfor vigtigt, at ejeren giver besked herom til lejerne. Økonomi: I løbet af oktober måned kom en lejlighed desværre på tvangsauktion. Bestyrelsen deltog for at overvære auktionen og samtidig for at svare på relevante spørgsmål om ejerforeningens forhold. Tvangsauktionen betød, at vi på manglende indbetalinger af de fælles omkostninger fik et tab på kr Senere har vi kontaktet EJL for en diskussion af muligheden for at sætte summen op på det pantebrev ejerforeningen har som første prioritet. Ønsket er en forhøjelse fra kr til kr , så eventuelle fremtidige tab kan minimeres. I januar måned modtog vi et svar fra EJL vedr. pantebrevssummen. Ifølge EJL kan der enten udstedes et nyt pantebrev eller vore vedtægter kan lyses pantstiftende. I sidstnævnte tilfælde skal en evt. vedtægtsændring om pant i den enkelte lejlighed, såfremt der er gæld til Ejerforeningen, først godkendes på en generalforsamling. Ved ændringer af pantebrevet er der en yderligere problematik om prioritet i forhold til andre gældsposter. Øvrige ejerforeninger: Den 26.september blev der afholdt et fælles møde med de andre ejerforeninger i blokkene. På mødet blev der bl.a. diskuteret forhold omkring renovering af altandøre og vinduer, regler for paraboler og synligt vasketøj på altanerne, eventuelle besparelser på BioClean (f.eks. fjernelse af hække) og trafikforhold på brandvejene (f.eks. opsætning af vejbump) Blok A-Vest er interesseret i en fælles løsning med renovering af bommen og evt. vejbump.. Siden mødet har blok B forespurgt om interessen for at oprette en fælles legeplads på det område, hvor der i dag er boldbane til basketball. En ny legeplads ville beløbe sig til ca kr. om året for hver blok. Vi er åbne for planen, men vil gerne have at alle ejerforeningerne er med i fællesskab. Deltagelse i planen forudsætter, at vi ikke bliver draget juridisk til ansvar. Det er hensigten at det firma, der bygger legepladsen også står for driften i 3 år. Ligeledes har det været nævnt, at der kunne søges sponsorer til at dække driftsomkostningerne. 5

6 Beboerklager: Afløb: I en lejlighed er der hældt afløbsrens ned i afløbet i badeværelset uden afløbets si først er renset. Bestyrelsen i to omgange kontaktet ejeren af lejligheden, for at gøre opmærksom på vigtigheden af at denne rensning foretages jævnligt. Samme problematik har gjort sig gældende i en anden lejlighed, hvor der i badeværelset fremtræder en mindre vandskade som følge af nedsivende vand pga. manglende rensning af risten. Fremover må det præciseres over for især nye beboere, at problemet kan opstå. Hundegøen: Der har været en del klager over hunde, der stod og gøede i lang tid, når deres ejere ikke var hjemme. Bestyrelsen har informeret hundeejerne om problemets omfang i henhold til gældende regler både mundtligt og skriftligt. En eventuel opstramning af vedtægterne tages op til diskussion på generalforsamlingen. Larm fra selskabslokale: Vi kan desværre ikke gøre ret meget, udover at opfordre lejer og gæster til at vise hensyn til andre beboere. Larm under rygning udenfor behøver jo ikke genere resten af ejendommen. Så der henstilles til, at man tænker sig lidt om og dæmper sig lidt når man færdes såvel indenfor, som udenfor. Klage over dørringning: En sag der tidligere har været oppe på generalforsamlingen er desværre fortsat, idet en ejer er generet af vækning ved ringen på hoveddør eller anden elektronisk støj tidligt om morgenen. Beboere i opgangen har været forespurgt uden resultat, om de havde kendskab til problemet. Det har bl.a. været på tale at opsætte et videokamera, men ifølge lovgivningen er det ikke muligt pt. Politiet har været informeret, men har ikke mulighed for at foretage sig yderligere uden bevismateriale. Endelig har Formanden for nylig kontaktet Ejerlejlighedernes landsforening for juridisk bistand i sagen. EJL mener ikke vi som ejerforening er i stand til at gøre mere, end der er blevet gjort. Ejerforeningen har ikke hjemmel til at foretage sig yderligere Lugt- og lydgener i en lejlighed Bestyrelsen har for nylig modtaget klager over problemer i en lejlighed mht. lugt- og lydgener. Problemet har tidligere været behandlet ved en lignende henvendelse, men det har ikke været muligt at afklare problemet, idet der ikke er andre i opgangen, som føler sig generet. Endtil videre foreslår bestyrelsen at man forsøgsvis kan lufte mere ud i opgangen for at se, om det kunne afhjælpe problemet. Med hensyn til lydproblemer, kan der være tale om larm fra vandrørene eller susen fra ventilationen. Også i denne sag har vi henvendt os til EJL for at få afklaret, om der er mulighed for tekniske undersøgelser og i givet fald, om det skal finansieres privat eller af ejerforeningen. Udendørsarealer: Hærværk mod bilrude på parkeringsplads På opfordring fra formanden underrettede de beboere, som opdagede hærværket, politiet om skadens omfang, således at bilens ejer kunne informeres. Generelt har vi heldigvis været forskånet for denne type hærværk. Grundejerforeningen: Lysstandere: Sommeren over er der blevet udskiftet nogle standere rundt omkring på området efterhånden som de er gået i stykker. To lamper ved østsiden af blokken blev udnævnt til prøvelamper for over en periode at se, om de afgav et ordentligt lys. 6

7 Til Grundejerforeningens generalforsamling 15.marts 2012: Af interesse for ejerforeningen kan nævnes, at der på Grundejerforeningens nylige generalforsamling var forslag fremme om ændring af vedtægterne vedr. etablering og vedligeholdelse af anlæg (skilte, bænke, bomme etc.) på Grundejerforeningens fællesarealer. Vedtægtsændringen er en følge af diskussionerne på Grundejerforeningens forrige generalforsamling, hvor flere ejerforeninger ønskede en fælles skiltning under Grundejerforeningens regi. En foreslået vedtægtsændring med fokus på hhv. fremtidige anlæg på fællesarealer og tilhørende vedligeholdelsespligter og på fordeling af vedligeholdelsespligten ved ældre tilsvarende anlæg, blev ikke gennemført som følge af modstand fra især ejerforeningerne i blokkene. Holger blev stemt ind i bestyrelsen som suppleant i Grundejerforeningen (tillykke med det) 5. april 2012 Ulrich Kleiminger Formand for Ejerforeningen, Vejlbyparken Blok A-Øst 7

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Dagsorden. Randers 21/04/2013

Dagsorden. Randers 21/04/2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32. Generalforsamlingen vil

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold Beboervejledning Lærkebo, 2014 Tilhører Skelagervej nr.: Indhold Kort om Lærkebo 2 Regler for udendørs tilbygninger 23 Boligforening og organisation 3 Regler for råderet 23 Kort over Lærkebo 4 Aconto forbrugsafregning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere