Screening. Hvad er screening?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening. Hvad er screening?"

Transkript

1 Screening 27 n Screening er systematiserede undersøgelser af hele befolkningen eller nærmere udvalgte befolkningsgrupper. n Screening kan vedrøre et tidligt stadium af en sygdom eller en risikofaktor. n Ved screening for sygdomme deles de undersøgte i en gruppe med høj sygdomsrisiko, der tilbydes supplerende diagnostisk udredning og en gruppe, der med stor sandsynlighed er raske. n WHO har fastlagt en række kriterier for screeningsundersøgelser, og i Danmark er disse yderligere suppleret med krav fra Sundhedsstyrelsen. n Der er en række etiske og psykologiske problemstillinger forbundet med screeningsundersøgelser. n Effekten af screeningsprogrammer måles som forskellen mellem resultater i programmet (vedr. f.eks. dødelighed, livskvalitet, handikapforekomst ) og en situation uden et sådant program. n I relation til kræft screenes der i Danmark for brystkræft og livmoderhalskræft, mens screening for tarmkræft er under afprøvning. 355 n Systematisk screening for Downs syndrom (mongolisme) ved nakkefoldsscanning og blodprøve er i Danmark indført på mindre end to år ( ). n Forsøg med forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis viser helbredseffekter i form af vundne leveår og reduktion i risikoen for udvikling af blodprop i hjertet. n Der gennemføres en række administrative screeninger i Danmark, f.eks. i forbindelse med udstedelse af kørekort og tegning af forsikring. Hvad er screening? Ordet screening kommer af det engelske ord to screen, der betyder at sigte, altså at sigte syge mennesker fra raske. Forudsætninger er således, at både raske og syge skal ned i sigten. Ved screening forstås en systematiseret undersøgelse af hele befolkningen eller nærmere udvalgte befolkningsgrupper. Screeningen kan vedrøre en risikofaktor eller et tidligt stadium af en sygdom. Ved screening for en risikofaktor er formålet at forebygge sygdommens opståen ved at fjerne eller mindske påvirkningen af risikofaktoren. Ved screening for tidligt sygdomsstadium er formålet at bedre prognosen ved en tidlig behandlingsindsats (1). Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet anvender begrebet tidlig opsporing som synonymt med screening og definerer tidlig opsporing som en del af sekundær forebyggelse, der har til formål at finde risikofaktorer og diagnosticere sygdom tidligst muligt (2). Screening i sig selv kan ikke bruges til at stille en konkret diagnose, men har alene til formål at finde frem til den gruppe af personer, der skal undersøges yderligere med henblik på at be- eller afkræfte resultatet af screeningen. Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007

2 Screening Kapitel Forskellige former for screening Screeningsundersøgelser kan karakteriseres ud fra flere forskellige dimensioner. En dimension er målgruppen, hvor der sondres mellem Massescreening, der omfatter hele befolkningsgrupper f.eks. de tidligere tuberkuloseundersøgelser. Selektiv screening, der omfatter udvalgte risikogrupper med formodet eller kendt høj risiko f.eks. HIV-screening af homoseksuelle mænd. En anden dimension er formålet, som kan være At beskytte personen mod en sygdom, som endnu ikke er diagnosticeret, f.eks. livmoderhalskræft. At beskytte almenvellet eller andre personer, f.eks. helbredsundersøgelse ved udstedelse af kørekort, HIVscreening af donorblod. At spare penge. En tredje dimension kan være testens karakter. Her kan der sondres mellem Klinisk baserede tests eller undersøgelser, f.eks. mammografi og udskrab i forbindelse med livmoderhalskræft. Bredere kliniske undersøgelser, f.eks. forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis, helbredsundersøgelser af gravide og småbørn eller skolebørn (multifasisk screening). Enkeltstående spørgsmål eller spørgsmålsskalaer vedr. risikofaktorer, f.eks. stress, rygning, alkoholmisbrug til tilfældigt udvalgte befolkningsgrupper. Administrative screeninger f.eks. i forbindelse med udstedelse af kørekort og livsforsikringsundersøgelser. Krav til screeningsprogrammer Der er en række forudsætninger, som bør være opfyldt, før et screeningprogram iværksættes. Principperne er udformet af WHO (3) og fokuserer på tilstanden, der undersøges for, testen og selve programmet. Sundhedsstyrelsen har suppleret listen med yderligere fire krav om grundig vurdering af testsystemets validitet, etiske og psykologiske konsekvenser for de undersøgte, økonomi samt organisering og administration (se boksen) (4). Disse kriterier anvendes fortsat se f.eks. den medicinske teknologivurdering vedr. screening for klamydia med hjemmetest (5). Krav til screeningsprogrammer WHO s kriterier 1. Sygdommen skal udgøre et vigtigt sundhedsproblem. 2. Der skal være en accepteret behandling for patienter med erkendt sygdom. 3. Diagnose- og behandlingsfaciliteter skal være tilgængelige. 4. Sygdommen skal kunne påvises i et latent eller i et tidligt symptomgivende stadium. 5. Der skal være en egnet test eller undersøgelsesmetode. 6. Testen/undersøgelsesmetoden skal være acceptabel for befolkningen. 7. Sygdommens forløb i ubehandlede tilfælde herunder udviklingen fra latent til manifest fase skal være tilstrækkeligt belyst. 8. Behandlingsindikationerne skal være klart defineret. 9. Omkostningerne ved sygdomsopsporing (herunder diagnostik og behandling af patienter) skal stå i rime ligt forhold til sundhedsvæsenets samlede udgifter. 10. Screeningsindsatsen skal være en fortløbende proces og ikke en éngangsforeteelse. Sundhedsstyrelsens supplerende kriterier 11. Inden der træffes beslutning om iværksættelse af en screeningsaktiviet, skal følgende vurderes: Testsystemets validitet. Teknisk effektivitet. Prædiktiv værdi af testresultater. 12. Der skal foreligge vurdering af: Etiske og psykologiske konsekvenser for de undersøgte. Stigmatisering. Konsekvenser af falsk positive og falsk negative testresultater. 13. Der skal foretages økonomisk vurdering: Cost-benefit, cost-effectiveness og/eller costutility analyse. Kasseøkonomisk vurdering. Marginal økonomisk vurdering. Omkostningseffektivitet. 14. Der skal foreligge detaljeret beskrivelse af: Organisering af programmet. Styringsgruppe (sammensætning, kompetence). Registreringssystem. Visitationsplanlægning. Information til målgruppe. Personaleuddannelse. Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Statens Institut for Folkesundhed

3 Kapitel 27 Screening Den Nationale Engelske Screenings Komité lægger i sin vurdering af screeningsprogrammer megen vægt på kvalitetssikring, herunder at sikre mod fejl, at sikre effektiv behandling af de fejl, der opstår, at sikre uddannelse og efteruddannelse af personalet i programmet og løbende at revidere de nationale standarder for screening, bl.a. under hensyntagen til ændrede holdninger i befolkningen til screening (6). Figur Fordelinger af undersøgelsesresultater hos en gruppe raske og en gruppe syge personer. Rask A B C Syg Der kan anlægges forskellige perspektiver ved vurderingen af, om en screeningstest skal indføres eller ej. Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, dvs. en analyse af om samfundet samlet set får et omkostningseffektivt program, er en høj deltagelsesprocent eksempelvis et afgørende succeskriterium, fordi det øger omkostningseffektiviteten. Ud fra et etisk orienteret perspektiv om patientens ret til selvbestemmelse, er det vigtigt, at der er tale om et eksplicit og systematisk tilbud om en screeningstest, der er fundet effektiv i videnskabelige undersøgelser af høj kvalitet. I denne sammenhæng er en høj deltagelsesprocent ikke det afgørende, men at informationen er god, og at effekten af testen er høj for dem, der måtte vælge at deltage. Vurdering af screeningstest Formålet med screeningstesten er som nævnt at dele de undersøgte i en gruppe med høj sygdomsrisiko, der skal tilbydes supplerende diagnostisk udredning og en gruppe, der med stor sandsynlighed er raske. Det er imidlertid sjældent, at en screeningstest er i stand til præcist at identificere grupperne, hvorfor der vil være en del personer, der fejlagtigt bliver klassificeret som syge (falsk positive) og en del personer, der fejlagtigt klassificeres som ikke syge (falsk negative) (1,7). Grænsen mellem syg og rask kan ikke fastlægges en gang for alle, og uanset hvor grænsen sættes, vil der være forkerte vurderinger i begge grupper (figur 27.1) (8). Vælges A som grænseværdi mellem syg og rask vil mange raske unødigt blive klassificeret som syge (falsk positive). Vælges grænsen ved C vil mange syge blive erklæret raske (falsk negative). Grænsen for mulig syg bør fastsættes efter nøje afvejning af konsekvenserne ved at fejlklassificere syge henholdsvis raske. Vurderingen bør omfatte såvel psykiske, helbredsmæssige og sociale konsekvenser for patienterne som samfundsøkonomiske omkostninger. Kilde: Brodersen og Lunde, Ugeskr Læger De mulige resultater af en screeningstest beskrives i tabel 27.1 tillige med de centrale begreber, der beskriver testens effektivitet. Ved screeningstest bør sensitiviteten være af størrelsesordenen % eller højere og specificiteten 95 % eller højere. Den prædiktive værdi af en positiv test bør være væsentligt højere end sygdommens prævalens i befolkningen. Tabel Mulige resultater af en screeningstest og centrale begreber om testens effektivitet. Testresultat: Positivt Negativt til stede a (sand positiv) c (falsk negativ) Sygdom ikke til stede b (falsk positiv) d (sand negativ) Sensitiviteten angiver testens evne til at klassificere de syge korrekt (a/a+c). Specificiteten angiver testens evne til at klassificere de raske korrekt (d/d+b). Den prædiktive værdi af en positiv test angiver chancen for at en patient med positivt testresultat er syg (a/a+b). 357 Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007

4 Screening Kapitel Effektmål Effekten af et screeningsprogram måles som forskellen mellem resultaterne i programmet (dødelighed, livskvalitet, handicapforekomst m.fl.) og en situation uden et sådant program. I relation til screening for kræftsygdomme er såvel forskydninger mod tidligere sygdomsstadier som dødeligheden af sygdommen i den befolkningsgruppe, der er omfattet af screeningen, gode effektmål. En forskydning mod tidligere sygdomsstadier vil ofte give mulighed for en mere skånsom behandling og en bedre overlevelse (7). Det bedste effektmål ved kræftscreening er dødeligheden af sygdommen i den befolkningsgruppe, der er omfattet af screeningen. Derimod er den totale dødelighed mindre hensigtsmæssig, fordi det forudsætter endog meget store forsøg for at kunne dokumentere statistisk sikre ændringer i totaldødeligheden (9). Hverken overlevelsestiden eller antallet af fundne tilfælde er velegnede effektmål. Øget overlevelsestid kan blot være et udtryk for, at sygdommen er diagnosticeret tidligere, mens det faktiske sygdomsforløb er uforandret (lead time) (9). Desuden vil sandsynligheden for at diagnosticere f. eks. kræfttilfælde ved screening stige, jo længere den ikke symptomgivende fase af sygdommen varer, hvilket kan betyde overrepræsentation af personer med sygdom med god prognose. Diagnosticering og behandling af forstadier til sygdom kan medføre et fald i antal egentlige sygdomstilfælde. Samtidig vil antallet af sygdomstilfælde dog ofte stige i en periode efter start af et screeningsprogram, fordi sygdommen diagnosticeres i et tidligere stadie. Endelig kan der være tale om en vis overdiagnosticering, da nogle af de diagnosticerede tilfælde måske aldrig ville være nået til et symptomgivende stadie. Design Ved den randomiserede, kontrollerede undersøgelse (RCT) deles deltagerne ved lodtrækning i en forsøgsgruppe, der får tilbudt regelmæssig screening og en kontrolgruppe. Dette design er kun muligt, såfremt screeningstesten ikke allerede bruges i sundhedsvæsenet. I kohorte undersøgelser følges den sygdomsspecifikke dødelighed i henholdsvis en befolkningsgruppe, der har fået tilbudt screening, og en befolkningsgruppe, der ikke har fået tilbudt screening. I case-kontrol undersøgelsen sammenlignes en gruppe, der f.eks. dør af kræft med en kontrolgruppe. Ud fra andelen af screenede i de to grupper beregnes et skøn over screeningens effekt. Designet er behæftet med betydelig større usikkerhed end den randomiserede undersøgelse. En fjerde metode er at sammenligne udviklingen i en sygdom eller risikofaktor i et område, hvor der er indført screening, med et eller flere kontrolområder uden screeningstilbud. Etiske overvejelser Der knytter sig en række etiske og psykologiske problemstillinger til screeningsundersøgelserne. Udgangspunktet for den følgende gennemgang af fordele og ulemper er Etisk Råds rapport om screening (10). En invitation til en screeningsundersøgelse kan på den ene side virke betryggende og give fornemmelse af sikkerhed og på den anden side opleves som frivillig tvang, hvor det er svært at sige nej. Frygt for at have sygdommen og frygt for at blive bebrejdet ikke at have ladet sig screene, hvis man siden hen udvikler sygdom, er andre mulige ulemper. Ved sande positive resultater er der mulighed for hurtigere og evt. mindre ubehagelig behandling og større chance for helbredelse. Det kan være en fordel at få forklaring på evt. symptomer og deres årsager, og tidlig viden om forhøjet risiko kan betyde tid og mulighed for sundere levevis og øget personlig styrke. På den negative side tæller risikoen for, at den efterfølgende behandling ikke har effekt, således at personen skal leve længere med sin sygdom og evt. følger i form af reduceret livskvalitet, psykiske problemer og negative reaktioner fra omgivelserne. Falsk positive resultater kan betyde unødig bekymring indtil den diagnostiske undersøgelse er gennemført. Der kan også være tale om social stempling. De diagnostiske undersøgelser indebærer unødvendigt tidsforbrug, evt. ubehag og smerter samt evt. økonomiske udgifter. Hertil kommer angsten for at få sygdommen på et senere tidspunkt, en angst der kan blive så stærk, at det kan betyde fortræng- Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Statens Institut for Folkesundhed

5 Kapitel 27 Screening ning af evt. senere sygdomssymptomer. Der kan også være risiko forbundet med den supplerende diagnostiske undersøgelse. Et gode ved det falsk positive resultat kan være den sygdomsoplysning og information, der formodes at følge med den diagnostiske undersøgelse. Når den enkelte deltager i screeningen får en negativ test, er det ikke til at sige, om denne test er sand eller falsk negativ, da der ikke her og nu foretages yderligere undersøgelse. Hvis det er en screeningstest for en sjælden sygdom, som vides at have en meget høj sensitivitet, så kan personen føle sig rimeligt sikker på at være rask. For mange screeningstest er sensitiviteten dog noget lavere end de anbefalede %, og her skal man sikre, at en negativ screeningstest ikke fører til falsk tryghed. Der er særlige etiske problemer knyttet til screening af gravide, hvor et positivt testresultat efterfølges af abort. Her er fordelen knyttet til forældrenes situation og til samfundets udgifter til børn med svære handicaps (9). Oversigt over screeningstilbud i Danmark I det følgende gennemgås udvalgte eksempler på screeningsundersøgelser inden for tre forskellige emneområder: kræftscreening, prænatal screening og forebyggende helbredsundersøgelser. Figur viser en oversigt over screeningstilbud. Kræftscreening Kun tre kræftscreeningsmetoder opfylder i øjenblikket kriteriet om, at dødeligheden af den pågældende kræftsygdom er faldet i den screenede befolkning. Det er mammografiscreening for brystkræft blandt årige kvinder, Smear-testen for celleforandringer i livmoderhalsen for de årige samt test for blod i afføringen som screening for tyktarms- og endetarmskræft for årige. Opsummering af fordele og ulemper ved screening Fordele og ulemper ved screening kan opsummeres på følgende måde (11): Fordele: Forbedret prognose for nogle af de fundne tilfælde. Mindre radikal behandling, der kan helbrede nogle af de tidligste tilfælde. Økonomiske besparelser ved tidlig behandlingsindsats. Beroligelse af personer med negative testresultater. Ulemper: Tidlig opsporing af sygdom hos patienter med dårlig prognose kan betyde længere periode med erkendt sygdom. Risiko for overbehandling. Økonomiske udgifter til undersøgelse, personale og evt. efterfølgende behandling. Risiko for fejlagtig beroligelse af patienter med falsk negativt testresultat. Risiko for bekymring og evt. sygelighed blandt personer med falsk positive resultater. Eventuel risiko ved screeningstesten. Screening for brystkræft Mammografi er den bedst undersøgte screeningsmetode. Der er gennemført en række randomiserede undersøgelser i Sverige og flere andre lande. De svenske undersøgelser viser alle en lavere dødelighed af brystkræft i screeningsgruppen end i kontrolgruppen (dog kun signifikant for én af undersøgelserne). De svenske resultater understøttes af nogle og modsiges af andre undersøgelser (tabel 27.2). Mammografi har været tilbudt årige kvinder siden 1991 i Københavns Kommune, siden 1994 i Frederiksberg Kommune og siden 1993 i Fyns Amt. I 1999 blev det ved lov pålagt amtskommunerne at etablere mammografiscreeninger til kvinder i års alderen dog uden at der blev fastlagt et tidspunkt for, hvornår screeningen skulle træde i kraft. Iværksættelsen af mammografiscreeningen blev i 2005 fremskyndet, således at tilbuddet skal være landsdækkende inden udgangen af Alle kommende regioner arbejdede i 2006 målrettet med planer for etablering af tilbud om mammografiscreening (12). 359 Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007

6 Screening Kapitel 27 Figur Oversigt over screeningstilbud. Graviditet og fødsel Screening for: Baseret på kliniske test: Downs syndrom Ved hjælp af: Nakkefoldsscanning 360 Børn Voksne Andre kromosomsygdomme. Svære misdannelser (tripletest) Misdannelser Baseret på brede kliniske undersøgelser: Blodprøve (double- eller tripletest) Misdannelsesscanning Forebyggende graviditetsundersøgelse ved læge eller jordemoder, herunder screening for: - blodtypeuforligelighed mellem mor og barn Blodprøve for rhesus-antistof - leverbetændelse Blodprøve for hepatitis B antigen - forhøjet blodtryk Blodtryksmåling - svangerskabsforgiftning Urinprøve for æggehvide, blodtryksmåling, vurdering af ødemer. - graviditetssukkersyge Urinprøve for sukker - fostertilvækst Vurdering af størrelse, ultralydsscanning ved behov Baseret på kliniske test: Stofskiftesygdomme (Føllingssygdom, Kongenit hypothyreose) Medfødt hørelidelse Baseret på brede kliniske undersøgelser: Behov for behandling umiddelbart efter fødsel Medfødt hofteskred Blodprøve (i hæl) for phenylalanin, tyrosin og thyreodeastimulerende hormon Elektronisk høreundersøgelse af nyfødte (Oto Akustiske Emissioner OAE) Apgar score Jordemoder- og lægeundersøgelse Forebyggende børneundersøgelse hos læge eller sundhedsplejerske, herunder screening for: - vækstproblemer Vejning og måling af højde - nedsat syn Syn målt ved synstavle - nedsat hørelse Undersøgelse af hørelse, audiometri Ind- og udskolingsundersøgelser hos læge eller sundhedsplejerske, herunder screening for: - vækstproblemer Vejning og måling af højde - nedsat syn Syn målt ved synstavle - nedsat hørelse Undersøgelse af hørelse, audiometri Tand- og tandstillingsproblemer Baseret på kliniske test: Livmoderhalskræft Brystkræft Baseret på brede kliniske undersøgelser: Forebyggende hjemmebesøg hos ældre Forebyggende undersøgelser i almen praksis Administrative og andre screeningslignende tilbud: Kørekortundersøgelser Livsforsikringsundersøgelser Sessionsundersøgelser Tandlægekontroller Celleprøve fra livmoderhals Mammografi Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Statens Institut for Folkesundhed

7 Kapitel 27 Screening Tabel Randomiserede, kontrollerede undersøgelser af effekten af mammografiscreening på dødeligheden af brystkræft. Sted: Startår Alder ved indgang Antal follow-up år Relativ risiko, dødelighed af brystkræft 95 % konfidensinterval USA; New York, Health Insurance Plan ,78-0,82 2 0,61-1,00 3 Sverige; Malmø I ,2 0,81 0,66-1,00 Sverige; Malmø II ,1 0,65 0,39-1,08 Sverige; Kopparberg ,59 0,47-0,75 Sverige; Östergötland ,4 0,89 0,72-1,09 Sverige; Stockholm ,9 0,90 0,63-1,28 Sverige; Göteborg ,3 0,78 0,57-1,07 Storbritannien; Edinburgh ,79-0,87 2 0,60-1,02 4 Canada ,97 0,74-1,27 Canada ,02 0,78-1,33 Finland ,76 0,53-1,09 Storbritannien ,83 0,66-1,04 Noter: 1) Mammografi og klinisk undersøgelse af brystet i interventionsgruppen. 2) Intervallet afspejler resultat af forskellige beregningsmetoder. 3) For 0,78. 4) For 0,79. 5) Klinisk undersøgelse af brystet og instruktion i selvundersøgelse af brystet før randomiseringen. Mammografi, klinisk undersøgelse af brystet og selvundersøgelse af brystet i interventionsgruppen. 6) Klinisk undersøgelse af brystet og instruktion i selvundersøgelse af brystet før randomiseringen. Mammografi og klinisk undersøgelse af brystet årligt i interventionsgruppen, og klinisk undersøgelse af brystet årligt i kontrolgruppen. 361 Screening for livmoderhalskræft Dette er den eneste kræftform, der screenes systematisk for i Danmark. Effekten af screeningen er dog aldrig blevet afprøvet ved randomiserede forsøg. De første screeningsundersøgelser for livmoderhalskræft blev iværksat i 1962 i Frederiksberg Kommune, men først i 1986 udsendte Sundhedsstyrelsen retningslinier for screeningen. Disse retningslinier er fortsat gældende og anbefaler, at screening i form af Smear-test skal tilbydes årige kvinder hvert tredje år hos den alment praktiserende læge. Det blev endvidere anbefalet, at der blev etableret et centralt edb-system til registrering af smearprøverne (13). Gennemførelsen af retningslinierne har været sendrægtig, og først pr. 1. januar 2007 er retningslinierne fuldt gennemført i Danmark, og alle smearprøver registreres nu i Patobanken. I en teknologivurdering fra 2005 sammenlignes to forskellige teknikker til gennemførelsen af testen, den konventionelle udstrygningsteknik og en nyudviklet væskebaseret teknik. Det konkluderes, at der hverken er forskel på den kliniske eller den sundhedsøkonomiske effektivitet af de to teknikker (14). Derimod påpeges det, at der bør fokuseres på øgning af dækningsgraden, udvidelse af aldersintervallet i screeningsprogrammerne samt større national ensartethed i håndteringen af screeningsaktiviteterne. I Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft anbefales det, at målgruppen udvides til årige kvinder, at de årige fortsat screenes hvert tredje år, og at de årige kvinder screenes hvert femte år (15). Opgørelser fra de nordiske lande viser et fald i både incidens og dødelighed af livmoderhalskræft. Udviklingen peger på en klar effekt af screeningen over en godt 60-årig periode (figur 27.3). I slutningen af 1960 erne havde Finland og Sverige landsdækkende organiserede screeningsprogrammer. Også flere amter i Danmark havde organiserede programmer, mens det kun var tilfældet i et enkelt amt i Norge. I begyndelsen af 1970 erne faldt antallet af nye til- Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007

8 Screening Kapitel 27 Figur Incidens af livmoderhalskræft i Danmark, Norge, Sverige og Finland Aldersstandardiseret rate pr med brug af verdensstandardbefolkningen (WSP). Rate pr Danmark Norge Sverige Finland Screening for tyk- og endetarmskræft Blod i afføringen som screeningsmetode for tyk- og endetarmskræft er undersøgt ved randomiserede forsøg (tabel 27.3), der viser en nedsættelse af dødeligheden på %. Metaanalyse af alle undersøgelser viser en reduktion på 19 % i dødeligheden. Dog er der i alle undersøgelser relativ lav deltagelse (53-67 %). Den nationale kræftplan (17) og Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering (18) anbefaler, at der tilbydes screening hvert andet eller hvert år af befolkningsgruppen mellem 50 og 74 år med afføringsundersøgelse for blod og med tilbud om opfølgende kikkertundersøgelse (koloskopi) af alle, der får påvist blod i afføringen. I første omgang skal screeningen gennemføres i to amter for at undersøge, om det er muligt at opnå tilstrækkelig deltagelse (over 60 %) og at finde % af tilfældene af tarmkræft i et tidligt stadium (18). I 2005 påbegyndtes forsøg med screening for tyk- og endetamskræft i Region Hovedstaden og i Vejle Amt. Foreløbige resultater tyder dog på meget lav deltagelse. Kilde: Lynge, Ugeskrift for Læger 2002: Prænatal screening fælde (incidensen) af livmoderhalskræft i Sverige, Finland og Danmark. Derimod steg incidensen i Norge, bl.a. fordi, der var et omfattende uorganiseret brug af smear-prøver. Faldet begyndte først 10 år senere i Norge. I 1995 fik Norge et landsdækkende screeningsprogram (16). I dette afsnit omtales alene screening for Downs syndrom. De øvrige screeningsindsatser overfor gravide og børn fremgår af figur Siden 1978 er prænatal screening for Downs syndrom (mongolisme) blevet tilbudt gravide, som har øget risiko for kromosomanomali. Gennem mange år blev øget risiko de- Tabel Resultater af randomiserede, kontrollerede undersøgelser af effekten af screening for blod i afføringen på dødeligheden af tyk- og endetarmskræft. Sted for undersøgelsen Startår for randomisering Alder ved randomisering Antal follow-up år Relativ risiko for dødelighed pga. tarmkræft USA; Minnesota ,0 0,67-0,79 * Sverige; Göteborg ,3 0,88 England; Nottingham ,8 0,85-0,88 ** Danmark; Fyn ,3 0,79-0,82 ** * intervallet angiver resultatet for henholdsvis årlig screening (0,67) og screening hvert andet år (0,79). ** Intervallet angiver resultater af forskellige beregningsmetoder. Kilde: Lynge, Ugeskrift for Læger 2002: Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Statens Institut for Folkesundhed

9 Kapitel 27 Screening fineret som alder på 35 år eller derover, og disse kvinder blev først tilbudt fostervandsprøve, siden moderkageprøve. Baggrunden for denne definition af risiko er den kendte sammenhæng mellem stigende alder hos moderen og prævalens (forekomst) af Downs syndrom. Imidlertid faldt antallet af børn, der fødtes med Downs syndrom ikke (figur 27.4), bl.a. fordi mødrenes alder ved fødslen generelt steg. Desuden faldt tilslutningen til tilbuddet fra ca. 70 % i starten af 1980 erne til ca. 50 % i Figur Antal børn født med Downs syndrom Antal syndrom i den individuelle graviditet. Sundhedsstyrelsen forventer, at 90 % af tilfældene af Downs syndrom påvises ved denne metode, og at maximalt 5 % af screeningerne resulterer i et testresultat, der kræver nærmere udredning. Med retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen i 2004 var Danmark det første land i verden til at introducere et generelt tilbud til alle gravide om en risikoberegning for Downs syndrom (21). Alle 15 amter besluttede at følge disse retningslinjer, som blev gennemført på mindre end to år (fra september 2004 til juni 2006). Alle gravide kvinder tilbydes nu første trimester risiko vurdering for Downs syndrom samt en ultralydscanning med henblik på at finde misdannelser hos fosteret i uge Alle gynækologisk-obstetriske afdelinger anvender samme software til risikoberegning, og fra 2007 er alle afdelinger blevet enige om at anvende det samme cut-off for henvisning til moderkageprøve eller fostervandsprøve, nemlig en risiko på 1:300 eller højere. I 2005 påvistes 81 % af alle tilfælde af Downs syndrom ved den prænatale screening, og antallet af børn, hvor diagnosen først blev stillet efter fødslen, var nede på 30 (figur 27.5). Det vil blive interessant at følge udviklingen, når screeningen nu udføres på 24 afdelinger over hele Danmark Kilde: Dansk Cytogenetisk Centralregister. Figur Antal tilfælde af Downs syndrom diagnosticeret præ- og postnatalt i Danmark Prænatal Postnatal Samtidig blev en ny screeningsmetode, første trimester risikovurdering, beskrevet såvel internationalt som nationalt (19). Risikovurderingen består af en nakkefoldsskanning og en blodprøve: ved nakkefoldsskanningen måles tykkelsen af fostrets nakkefold i graviditetsuge 11-13, idet det er vist, at jo tykkere nakkefold jo større risiko for Downs syndrom samt andre alvorlige kromosomfejl. I blodprøven måles Pregnancy-Associated Plasma Protein A (PAPP-A) og den frie del af ß-Human Choriogonadotropin (HCG), kaldet double testen, der kan tages i uge Koncentrationen af PAPP-A er vist at være lav i graviditeter med Downs syndrom og koncentrationen af HCG høj (20). Ved at kombinere de nu tre kendte risikomarkører, moderens alder, nakkefoldstykkelse og double test, beregnes risikoen for Downs Antal Kilde: Dansk Cytogenetisk Centralregister. Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007

10 Screening Kapitel Figur Antal fostervands- og moderkageprøver udført i Danmark Antal Fostervandsprøve Moderkageprøve Det ses også, at konsekvensen af indførsel af de nye retningslinjer er et stort fald i antallet af fostervands- og moderkageprøver (figur 27.6). Faktisk er antallet halveret fra 2000, hvor 12,6 % af de gravide fik lavet en såkaldt invasiv undersøgelse til 2005, hvor andelen nu er 5,4 %. Antallet af påviste misdannelser (detektionsraten) ved screening for medfødte misdannelser i uge afhænger dels af typen af misdannelse, dels af den gravides Body Mass Indeks (BMI) samt af den person, der foretager undersøgelsen. Tilbuddet om misdannelsesscanning er først blevet landsdækkende i 2006, og det må forventes, at med stigende erfaring øges detektionsraten. Denne er for moderate og svære misdannelser 40 % men med stor variation i forskellige opgørelser. Første trimester screening for Downs syndrom er ikke en misdannelsesscreening, men nogle af de mest alvorlige misdannelser vil blive påvist i forbindelse med screeningen. Det er for tidligt endnu at sige, hvor meget dette vil påvirke hyppigheden af misdannelser på tidspunktet for misdannelsesscanning i uge Forebyggende helbredsundersøgelser Sundhedsprojekt Ebeltoft er et randomiseret studie, som har haft til formål at undersøge effekten af generelle helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i almen praksis (22,23). I 1991 blev tilfældigt udvalgte årige mænd og kvinder inviteret til at deltage i undersøgelsen og anmodet om at besvare et kort spørgeskema om bl.a. selvvurderet helbred og demografiske forhold. I alt (75 %) accepterede at deltage og blev randomiseret til en af tre grupper: interventionsgruppe med tilbud om to generelle helbredsundersøgelser og opfølgende helbredssamtaler, interventionsgruppe kun med tilbud om to generelle helbredsundersøgelser og en kontrolgruppe. De generelle helbredsundersøgelser havde karakter af multifasisk screening og omfattede risikoscore for udvikling af blodprop i hjertet (AMI), elektrokardiogram (EKG), lungefunktionsmåling, leverfunktion, nyrefunktion, endokrin dysfunktion, hofte-talje ratio, CO i expirationsluft, kondition, syn, hørelse samt tilbud om HIV-test. Deltagerne fik skriftlig tilbagemelding om resultatet samt opfordring til en efterfølgende almindelig konsultation i tilfælde af mistanke om sygdom eller forhøjede risikofaktorer. Deltagerne i interventionsgruppen med helbredssamtaler fik tilbudt den første i forbindelse med resultatet af helbredsundersøgelsen og opfordret til selv at bestille tid til samtalen hos egen læge. Deltagerne skulle ligeledes selv tage initiativ til anden helbredssamtale (tre måneder efter) og til de efterfølgende årlige helbredssamtaler. Det overordnede formål med helbredssamtalerne var at motivere den enkelte deltager til at sætte mål for en sund livsstil. Hvad angår de patientmæssige konsekvenser af forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler er hovedkonklusionen, at de ikke er forbundet med længerevarende forringelse af helbredsopfattelsen eller psykisk velbefindende. På den anden side medvirker de heller ikke til forbedring af disse aspekter (23). Hvad angår de sundhedsøkonomiske konsekvenser konkluderes det, at forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler til årige mænd og kvinder i almen praksis giver signifikante helbredseffekter i form af vundne leveår sammenlignet med kontrolgruppen. Samtidig er tilbuddet om helbredsundersøgelser og helbredssamtaler til interventionsgruppen ikke signifikant dyrere, opgjort over en 6-årig periode, end tilbuddet til kontrolgruppen. Dog Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Statens Institut for Folkesundhed

11 Kapitel 27 Screening vurderes effekten på vundne leveår at være overvurderet, idet den er beregnet på livslang effekt af interventionen, hvilket formentlig betyder, at levetidsgevinsten overvurderes. Omvendt inkluderer de beregnede omkostninger ikke det forventede mindre forbrug i interventionsgruppen (24). Ebeltoftprojektet har i særlig grad fokuseret på hjertekar-sygdom. Her er hovedkonklusionen, at helbredsundersøgelserne over en 5-årig periode generelt reducerede risikoscoren for udvikling af blodprop i hjertet (AMI) i interventionsgrupperne, og at reduktionen var betydelig større blandt personer med høj risikoscore ved base-line (25). Den fundne reduktion i hjerte risikoscore var identisk i de to interventionsgrupper (helbredsundersøgelse +/- helbredssamtale). De positive resultater fra Ebeltoftprojektet understøttes af udenlandske erfaringer (26). Litteraturliste Sundhedsstyrelsens udvalg vedr. tidlig opsporing og undersøgelse af lidelser i brystet. Brystkræft - tidlig opsporing og undersøgelse. København: Sundhedsstyrelsen, Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet. Terminologi - Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. København: Sundhedsstyrelsen, Wilson JMG, Jungner G. The principles and practice of screening for disease. Public health papers, 34. Geneva: World Health Organization, Sundhedsstyrelsen. Screening. Hvorfor, Hvornår, Hvordan? Forebyggelse og hygiejne Østergaard L, Andersen B, Møller JK, Olesen F. Screening for Klamydia med hjemmetest - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2002;2(4). Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Gray JA. New concepts in screening. Br J Gen Pract 2004;54(501): Madsen M, Olesen F, Lynge E. Cancerscreening. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1990;68: Brodersen J, Lunde IM. Konsekvenser af usikkerheder og overdiagnosticering ved screening. Ugeskrift for Læger 2002;164: Olsen J. Screening - hvilken dokumentation må man forlange? Ugeskrift for Læger 2002;164(2): Det Etiske Råd. Screening - En redegørelse. København: Det Etiske Råd, Holland WW, Stewart S, Masseria C. Policy brief. Screening in Europe. European Observatory on Health Systems and Policies, Bilde L, Rasmussen SR. Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening. DSI, Institut for Sundhedsvæsen, Lynge E. Screening mod livmoderhalskræft. Ugeskrift for Læger 2002;164: Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007

12 Screening Kapitel Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering. Væskebaseret teknik og udstrygningsteknik anvendt til screening for livmoderhalskræft i Danmark - en medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen; Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen. Screening for livmoderhalskræft. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Høringsudkast 6. juni Lynge E. Screening for kræftsygdomme. International viden og dansk praksis. Ugeskrift for Læger 2002;164: National kræftplan. Status og forslag til initiativer i relation til kræftbehandlingen. København: Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen. Retningslinjer for fosterdiagnostik - Prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik. København: Sundhedsstyrelsen, Lauritzen T, Leboeuf-Yde C, Lunde IM, Nielsen KD. Ebeltoft project: baseline data from a five-year randomized, controlled, prospective health promotion study in a Danish population. Br J Gen Pract 1995;45: Larsen EL, Thomsen JL, Lauritzen T, Engberg M. Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i almen praksis. En analyse af patientperspektivet. En analyse med særligt fokus på Sundhedsprojektet Ebeltoft og andre randomiserede studier. Medicinsk teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6(7). København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering. Kræft i tyktarm og endetarm, Diagnostik og screening. Medicinsk Teknologivurdering 2001;3(1) Snijders RJ, Noble P, Sebire N, Souka A, Nicolaides KH. UK multicentre project on assessment of risk of trisomy 21 by maternal age and fetal nuchal-translucency thickness at weeks of gestation. Fetal Medicine Foundation First Trimester Screening Group. Lancet 1998;352: Spencer K, Souter V, Tul N, Snijders R, Nicolaides KH. A screening program for trisomy 21 at weeks using fetal nuchal translucency, maternal serum free beta-human chorionic gonadotropin and pregnancyassociated plasma protein-a. Ultrasound Obstet Gynecol 1999;13(4): Rasmussen SR, Kilsmark J, Hvenegaard A, Thomsen JL, Engberg M, Lauritzen T et al. Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i almen praksis. En sundhedsøkonomisk analyse af Sundhedsprojekt Ebeltoft. Medicinsk Teknologivurdering - Puljeprojekter 2006;6(7). København: Sundhedsstyrelsen; Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Engberg M, Christensen B, Karlsmose B, Lous J, Lauritzen T. General health screenings to improve cardiovascular risk profiles: a randomized controlled trial in general practice with 5-year follow-up. J Fam Pract 2002;51(6): Boulware LE, Marinopoulos S, Phillips KA, Hwang CW, Maynor K, Merenstein D et al. Systematic review: the value of the periodic health evaluation. Ann Intern Med 2007;146(4): Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Statens Institut for Folkesundhed

4.3 Brug af forebyggende ordninger

4.3 Brug af forebyggende ordninger Kapitel 4.3 Brug af forebyggende ordninger 4.3 Brug af forebyggende ordninger Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en række forebyggende ordninger til befolkningen, eksempelvis i form af skoletandpleje,

Læs mere

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

Mammografiscreening B RYSTCANCER. Elsebeth Lynge. Denne artikel gennemgår kort og præcist vor nuværende viden om effekten af mammografiscreening,

Mammografiscreening B RYSTCANCER. Elsebeth Lynge. Denne artikel gennemgår kort og præcist vor nuværende viden om effekten af mammografiscreening, B RYSTCANCER 1339 Mammografiscreening Elsebeth Lynge Denne artikel gennemgår kort og præcist vor nuværende viden om effekten af mammografiscreening, og fordele og ulemper beskrives kort. Det fastslås,

Læs mere

Screening. Definition. Formål med screening. Eksempler. Sygdommen. Eksempler. Ulrik Kesmodel Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi

Screening. Definition. Formål med screening. Eksempler. Sygdommen. Eksempler. Ulrik Kesmodel Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi Definition Screening Ulrik Kesmodel Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi Systematisk undersøgelse af asymptomatiske befolkningsgrupper for en eller flere sygdomme mhp. at vurdere om (det

Læs mere

Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Risikovurdering. Diagnostik. Ann Tabor

Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Risikovurdering. Diagnostik. Ann Tabor Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer Undersøgelse for kromosomsygdomme Diagnostik moderkageprøve fostervandsprøve Ann Tabor Risikovurdering biokemiske undersøgelser

Læs mere

Screening for sygdom SCREENING. Klaus Johansen

Screening for sygdom SCREENING. Klaus Johansen 337 Screening for sygdom Klaus Johansen Formålet med screening er at diagnosticere og behandle sygdom så tidligt som muligt. For at kunne træffe beslutning om at deltage i en screeningsundersøgelse eller

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing?

Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing? Torben Jørgensen, dr.med. Enhedschef Forskningscenter for Forebyggelse

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER VEDRØRENDE NATIONALE SCREENINGSPROGRAMMER

NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER VEDRØRENDE NATIONALE SCREENINGSPROGRAMMER NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER VEDRØRENDE NATIONALE SCREENINGSPROGRAMMER Titel Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Screening for tyk- og endetarmskræft

Screening for tyk- og endetarmskræft Screening for tyk- og endetarmskræft 3 Tilbud om screeningsundersøgelse 4 Tyk- og endetarmskræft 6 For og imod undersøgelsen 8 Afføringsprøven 9 Det betyder svaret 10 Kikkertundersøgelse 1 1 Svar på kikkertundersøgelsen

Læs mere

Screening. Status og perspektiver. Region Midtjylland Det midlertidige udvalg vedrørende screening

Screening. Status og perspektiver. Region Midtjylland Det midlertidige udvalg vedrørende screening Screening Status og perspektiver 2009 Region Midtjylland Det midlertidige udvalg vedrørende screening Screening Rapport fra Det midlertidige udvalg vedrørende Screening Udarbejdet af: Det midlertidige

Læs mere

Vedlegg II. Ebeltoft-projektet. ( engelsksprogede: The Ebeltoft Health Promotion Project, dansksprogede: Sundhedsprojekt Ebeltoft, forkortet til SE)

Vedlegg II. Ebeltoft-projektet. ( engelsksprogede: The Ebeltoft Health Promotion Project, dansksprogede: Sundhedsprojekt Ebeltoft, forkortet til SE) ix Vedlegg II Ebeltoft-projektet ( engelsksprogede: The Ebeltoft Health Promotion Project, dansksprogede: Sundhedsprojekt Ebeltoft, forkortet til SE) I 1991 blev et tilfældig udvalg af 2000 personer i

Læs mere

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN TILLYKKE MED GRAVIDITETEN! Alle gravide får tilbud om to scanninger i løbet af graviditeten for at se, om fostret udvikler sig, som det skal. Det er naturligvis dig,

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Et venligt skub? Det Etiske Råd 2016

Et venligt skub? Det Etiske Råd 2016 Et venligt skub? Baggrundspapir Udregning: Effekt på dødelighed som følge af tykog endetarmskræft (colorectal cancer, CRC) ved deltagelse i screening for skjult blod i afføring efterfulgt af koloskopi

Læs mere

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(3) Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Hunting for Down syndrom. Etik. Etik. Etik. Risikovariable. Overordnet 06-02-2009. Etik Teknik

Hunting for Down syndrom. Etik. Etik. Etik. Risikovariable. Overordnet 06-02-2009. Etik Teknik Hunting for Down syndrom Etik Teknik Handlingsplan Information Etik DK har i 25 år tilbudt karyotype ved øget risiko for Down syndrom DK har i 25 år screenet: hvor gammel er du Etik DK har i 25 år tilbudt

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Målet om tidligere og bedre opsporing hvordan når vi det i 2025?

Målet om tidligere og bedre opsporing hvordan når vi det i 2025? Tidlig opsporing af risikofaktorer for sygdom og ikke-erkendte kroniske sygdomme Helbredsundersøgelser og screening Målet om tidligere og bedre opsporing hvordan når vi det i 2025? Torsten Lauritzen Praktiserende

Læs mere

PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN

PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering 2006; 6(13) 2006 PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGEROLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN Center

Læs mere

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Ny rapport fra DSI Institut for Sundhedsvæsen: Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Sammenfatning Lone Bilde Susanne Reindahl Rasmussen DSI Institut for Sundhedsvæsen Oktober 2006

Læs mere

PRAKSIS PRAKTISERENDE LÆGE, ALBERTSLUND

PRAKSIS PRAKTISERENDE LÆGE, ALBERTSLUND ONKOLOGI I DAGLIG PRAKSIS TOM SIMONSEN PRAKTISERENDE LÆGE, ALBERTSLUND ALMEN PRAKSIS OG CANCER FOREBYGGELSE SCREENING DIAGNOSE VÆRE TIL RÅDIGHED TERMINALE FORLØB SYMPTOMBEHANDLING AKUT ONKOLOGI ALMEN

Læs mere

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1 Program for Kursus 2 Mål: Kursisterne får kendskab til diverse redskaber, som er forberedende til deres egne projekter. Ansvarlige: Rikke Guldberg, AUH, delkursusleder og underviser Ulrik Schiøler Kesmodel,

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Teknologi og patientperspektiv

Teknologi og patientperspektiv Teknologi og patientperspektiv Overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen, KBH. Amt Overlæge Marianne Lidang Patologiafdelingen, Århus Amt Beskrivelse af teknikken Konklusion af MTV rapporter og oversigtsartikler

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul 1 Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer passive: patientens spontane rapport aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2003/0093(CNS) 12. september 2003 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets henstilling om kræftscreening

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

MAMMOGRAFISCREENINGSCENTRET. 1. Primær forebyggelse 2. Sekundær forebyggelse 3. Tertiær forebyggelse

MAMMOGRAFISCREENINGSCENTRET. 1. Primær forebyggelse 2. Sekundær forebyggelse 3. Tertiær forebyggelse MAMMOGRAFISCREENINGSCENTRET 1. Primær forebyggelse 2. Sekundær forebyggelse 3. Tertiær forebyggelse MAMMOGRAFISCREENINGEN 1. Primær forebyggelse: forebyggelse rettet mod sygdom hos individer som endnu

Læs mere

Forskere og praktikere

Forskere og praktikere Forskere og praktikere Palle Ørbæk AMI 20-11-2006 Videnskab og praksis Videnskab Forenkling, perspektiv analyse, modeller, distance Forklaring, bagvedliggende årsager Almen gyldighed universelle løsninger

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse Hvad ved vi Omkring 200.000 danskere lever med iskæmisk hjertesygdom, og omkring

Læs mere

Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft

Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft Fordeling af risikofaktorer i data fra 15-års-opfølgningen

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Sociale forskelle i sundhed hvordan ser det du i Region Midtjylland? Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Sociale forskelle i sundhed hvordan ser det du i Region Midtjylland? Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Sociale forskelle i sundhed hvordan ser det du i Region Midtjylland? Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad taler vi om, når vi taler om social ulighed i sundhed? Sociale forskelle i sundhed

Læs mere

Region Hovedstaden. UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN. Sundhedsstyrelsen

Region Hovedstaden. UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN. Sundhedsstyrelsen Region Hovedstaden UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN ~ Sundhedsstyrelsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

R E F E R A T. Emne. Mødedato 22. april 2015 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere

R E F E R A T. Emne. Mødedato 22. april 2015 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere R E F E R A T Emne 1. møde i Sundhedsstyrelsen Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer Mødedato 22. april 2015 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm (Formand),

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Information til gravide om. Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom

Information til gravide om. Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom Information til gravide om Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom Alle gravide kvinder i Danmark har mulighed for at få lavet en risikoberegning for Downs

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark

Kræftoverlevelse i Danmark RAPPORT Juni 2017 Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret 2001-2015 Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Copyright Sundhedsdatastyrelsen Version 1.0 Versionsdato 7. juni 2017 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Selektionsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om Præcision:

Læs mere

Mammograficentret. Hvad er screening?

Mammograficentret. Hvad er screening? Mammograficentret Hvad er screening? Mammograficentret Screening: En angribende spiller stiller sig i vejen for en forsvarende spiller, så denne ikke kan komme til at dække op for et skud. Angriberen må

Læs mere

Opsporing og forebyggelse af depression

Opsporing og forebyggelse af depression Opsporing og forebyggelse af depression Opstartsseminar 30. august 2017 Horsens Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: carsten.hendriksen@dadlnet.dk At ældes er en langt

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme

Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme - SAMMENFATNING - 2008 Center for Folkesundhed Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme - SAMMENFATNING

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv!

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv! Patientvejledning Screening for tarmkræft redder liv! Tarmkræft er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2000 fik i alt 3.450 personer påvist tarmkræft. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe,

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet?

Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet? Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet?) Professor Dorte Gyrd-Hansen Leder, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1998-2009 2011 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1998-2009 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabilitering af patienter med prostatakræft Baggrund og formål Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

11. Fremtidsperspektiver

11. Fremtidsperspektiver 11. Fremtidsperspektiver Fremtidens sygdomsmønster Der er mange faktorer, der kan påvirke befolkningens sygdomsmønster i fremtiden, ikke mindst politiske prioriteringer på uddannelses- og socialområdet,

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Mammografi er en røntgenundersøgelse, der kan vise, om du har forandringer i dine bryster. Det kan være ansamlinger af væske, godartede knuder

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Prostatakræft. Hospitalsenheden VEST 1 www.vest.rm.dk

Prostatakræft. Hospitalsenheden VEST 1 www.vest.rm.dk Prostatakræft Den hyppigst forekommende kræftform blandt mænd. Årligt dør ca.1200 af sygdommen. Metastaserende prostatakræft behandles med medicinsk kastration. Strålebehandling suppleres med medicinsk

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Ligestillingsudvalget d. 2. maj Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF)

Ligestillingsudvalget d. 2. maj Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) Ligestillingsudvalget d. 2. maj 2017 Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) 1 Det nationale forebyggelsesråd Forebyggelsestilbud til borgere med usund levevis, borgere i risiko for udvikling af

Læs mere

Spørgsmål til tirsdag. U-kursus i føtal medicin GE 21/

Spørgsmål til tirsdag. U-kursus i føtal medicin GE 21/ Spørgsmål til tirsdag U-kursus i føtal medicin GE 21/10 2009 Ul-Screening Nævn diagnostiske og screenings (risikovurdering) metoder indenfor prænatal diagnostik Screening: Ultralyd, biokemi. Diagnostik:

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere