vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1"

Transkript

1 MASKINLEVERANCEKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken Aarhus C EAN-nr ( Aarhus Kommune ) og [LEVERANDØREN] CVR-nr. [***] [ADRESSE] ( Leverandøren ) vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontraktens parter Kontraktens baggrund Aftalegrundlag Samarbejde Kontaktpersoner Nøglemedarbejdere Sprog Pris Leverandørens ydelser Garantier Leveringsbetingelser Tidsplan, udskydelsesret, ændringer og test Varighed og opsigelse Forsikring Sociale klausuler Ansvar Misligholdelse Force majeure Produktansvar Overdragelse af Kontrakten Lovvalg og værneting Fortrolighed m.v Bilag Underskrifter Side 2 af 22

3 1. Kontraktens parter Mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken Aarhus C EAN-nr ( Aarhus Kommune ) og [LEVERANDØREN] CVR-nr. [***] [ADRESSE] ( Leverandøren ) hver for sig "Part" og sammen "Parterne" er indgået maskinleverancekontrakt vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1 ( Kontrakten ). 2. Kontraktens baggrund 2.1 Aarhus Kommune udbød den 29. april 2013 ved indrykning af udbudsbekendtgørelse i Supplement til EU Tidende materialehåndteringssystem, jf. udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter), som er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer. 2.2 Leverandøren vandt udbuddet, da Leverandøren afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 3. Aftalegrundlag 3.1 Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter Kontrakten med følgende bilag: Side 3 af 22

4 Meddelelser efter offentliggørelse af udbudsmaterialet i form af [***], jf. bilag Udbudsmaterialet bestående af Udbudsbetingelser af 29. april 2013 med bilag 1 6, jf. bilag Byggepladsbestemmelser af 18. april 2013, jf. bilag Leverandørens tilbud af [DATO] 2013 bestående af [***], jf. bilag I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de nævnte dokumenter gælder dokumenterne i ovennævnte rækkefølge. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter gælder det højest prioriterede forud for et lavere prioriteret. Et lavere prioriteret dokument kan dog udfylde, uddybe og/eller supplere et højere prioriteret dokument. 3.3 Enhver efterfølgende ændring af Kontrakten, herunder aftaler om mer- eller mindreydelser skal indgås skriftligt og være underskrevet af begge Parter for at være gældende Mer- eller mindreydelser må ikke påbegyndes henholdsvis effektueres uden Aarhus Kommune forudgående skriftlige accept og kan kun gennemføres, i det omfang udbudsreglerne giver mulighed herfor. 3.4 Aarhus Kommune kan afvise at betale for ekstraydelser, i det omfang sådanne ikke forudgående er skriftligt accepteret af Aarhus Kommune. 3.5 Såfremt et dokument foreligger både på dansk og et andet sprog, og der er uoverensstemmelse mellem den danske version og versionen på det andet sprog, er den danske tekst gældende. 4. Samarbejde 4.1 Leverandøren og Aarhus Kommune forpligter sig til at indgå i et loyalt og effektivt samarbejde også med Aarhus Kommunes øvrige samarbejdspartnere, herunder entreprenører og leverandører til Dokk1 i forbindelse med levering af Leverancen, jf. punkt Leverandøren skal varetage den fornødne koordinering i forbindelse med levering af Leverancen, jf. punkt 9, med Aarhus Kommunes byggepladsledelse og øvrige rådgivere Leverandøren skal arbejde for, at samarbejdet og koordineringen fungerer optimalt. Side 4 af 22

5 5. Kontaktpersoner 5.1 Aarhus Kommunes kontaktperson Projektchef Niels Vad Sørensen Tlf , der er bemyndiget til på vegne af Aarhus Kommune at indgå bindende aftaler i forbindelse med Kontrakten. 5.2 Leverandørens kontaktperson [NAVN] [ ] [TLF.], der er bemyndiget til på vegne af Leverandøren at indgå bindende aftaler i forbindelse med Kontrakten Leverandøren kan ikke forpligte Aarhus Kommune over for tredjemand, medmindre dette er skriftligt godkendt af Aarhus Kommune. 6. Nøglemedarbejdere 6.1 Følgende personer udgør Leverandørens nøglemedarbejdere ("Nøglemedarbejderne"): Leverandørens projektleder [***] Leverandørens montageleder [***] 6.2 Leverandøren skal anvende Nøglemedarbejderne til levering af Leverancen. 6.3 Nøglemedarbejderne kan kun udskiftes efter forudgående skriftlig aftale med Aarhus Kommune, og kun såfremt den pågældende har lovligt forfald i form af sygdom, orlov eller dermed ligestillede forhold, eller den pågældende ophører sin ansættelse hos Leverandøren. 6.4 Såfremt den nye medarbejder har minimum tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den hidtidige, kan Aarhus Kommune ikke nægte at godkende udskiftningen. Leverandøren skal ved at fremlægge CV dokumentere, at en ny medarbejder til erstatning for én af Nøglemedarbejderne har minimum tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den hidtidige. 6.5 Leverandøren og Aarhus Kommune skal samarbejde om at afdække eventuelle svagheder i bemandingen i forbindelse med levering af Leverancen. Side 5 af 22

6 6.6 Leverandøren skal på ethvert tidspunkt være i stand til at afsætte de fornødne ressourcer til levering af Leverancen. 7. Sprog 7.1 Kontraktsprog, projektsproget og arbejdssprog er dansk, og alle dokumenter skal foreligge på dansk, jf. dog punkt Pris 8.1 Leverancen Prisen for Leverancen, jf. punkt 9, er DKK [***] ekskl. moms ( Prisen ). Prisen er inklusiv told, afgifter, forsikring og alle omkostninger til levering og montering samt idriftsættelse af Leverancen For den del af Leverancen, der vedrører levering af materialevogne og bulkvogne gælder en enhedspris på DKK [***] ekskl. moms pr. materialevogn ( Enhedspris1 ) henholdsvis DKK [***] ekskl. moms pr. bulkvogn ( Enhedspris2 ). Enhedspris1 og Enhedspris2 er inklusiv told, afgifter, forsikring og alle omkostninger til levering Prisen, Enhedspris1 og Enhedspris2 er fast for den del af Leverancen, der er udført inden 12 måneder regnet fra tilbudsdagen. For arbejde, der er udført senere end 12 måneder fra tilbudsdagen, reguleres Prisen, Enhedspris1 og Enhedspris2 efter det af Danmarks Statistik udarbejdede reguleringsindeks byggeomkostningsindeks for boliger i alt. Regulering foretages af beløb, der udbetales for arbejder udført efter udløbet af 12 måneder fra tilbudsdagen og foretages af hele beløbet ekskl. moms. Regulering af beløbet beregnes med udgangspunkt i forskellen mellem reguleringsindekset 6 måneder efter tilbudsdagen og reguleringsindekset på udførelsestidspunktet Aarhus Kommune er berettiget til at ændre antallet af materialevogne henholdsvis bulkvogne ubegrænset i opadgående/nedadgående retning inden for 1 år efter Kontraktens indgåelse Sker der ændring i opadgående/nedadgående retning, jf. punkt 8.1.4, skal Prisen reguleres på baggrund af henholdsvis Enhedspris1 og Enhedspris2. Leverandøren er ikke herudover berettiget til nogen former for betaling, godtgørelse eller erstatning i den forbindelse Såfremt Aarhus Kommune i perioden 1 år efter Kontraktens indgåelse og indtil 4 år efter Kontraktens indgåelse ønsker at tilkøbe materialevogne og/eller bulkvogne, er Leverandøren alene berettiget til at opkræve Enhedspris1 henholdsvis Enhedspris2 med tillæg af en eventuel prisregulering, jf. punkt Side 6 af 22

7 8.2 Timepriser Aarhus Kommune kan i en periode på 5 år fra Kontraktens indgåelse foretage tilkøb i form af service og vedligehold til følgende timepriser, der indeksreguleres: MEDARBEJDERKATEGORI TIMEPRIS, DKK EKSKL. MOMS Montør [***] Serviceingeniør [***] Softwareingeniør og softwareudvikler [***] Timepriserne er faste i 12 måneder regnet fra tilbudsdagen. Herefter kan timepriserne reguleres én gang årligt pr. 1. juni med den procentvise ændring i Danmarks Statistiks nettoprisindeks eller det indeks, der måtte træde i stedet herfor på baggrund af forskellen i nettoprisindekset for maj året før reguleringsåret og nettoprisindekset i maj i reguleringsåret. Timepriserne reguleres første gang den 1. juni 2014 med den procentvise ændring i nettoprisindekset 1. maj 2013 til 1. maj Betalingsbetingelser Aarhus Kommune er forpligtet til at betale for Leverancen i overensstemmelse med nedenstående betalingsplan. 1. Kontraktens underskrift 30 % af Prisen 2. Leverancen er leveret på Byggepladsen 50 % af Prisen 3. Gennemført og godkendt Test, jf. punkt % af Prisen Såfremt Aarhus Kommune vælger at tilkøbe materialevogne og/eller bulkvogne, jf. punkt , eller foretage tilkøb på baggrund af de tilbudte timepriser, jf. punkt 8.2.1, er Aarhus Kommune forpligtet til at betale herfor efter endelig godkendt levering Betalingsfristen er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 dage. Afsendelse af betaling fra Aarhus Kommune på forfaldsdagen er rettidig. Falder sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag Betaling via e-faktura Alle fakturaer skal sendes elektronisk, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. og bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Det vil sige, at fakturaer skal sendes elektronisk og overholde standarderne bag NEMHandel (OIOUBL og OIORASP). Af fakturaen skal følgende oplysninger fremgå: EAN-nr Leverandørens CVR-nummer Side 7 af 22

8 Aarhus Kommunes kontaktperson, jf. punkt Aarhus Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, såfremt faktura ikke modtages elektronisk, eller såfremt én eller flere af de i punkt anførte oplysninger mangler Aarhus Kommune betaler ikke fakturagebyr. 9. Leverandørens ydelser 9.1 Leverancen Leverandøren skal levere de ydelser, der er beskrevet i udbudsmaterialet med bilag, jf. bilag , som præciseret i Leverandørens tilbud af [DATO] 2013, jf. bilag ( Leverancen ) til Prisen, jf. punkt Samtlige ydelser skal leveres i overensstemmelse med de på tidspunktet for underskrift af Kontrakten gældende love, forordninger, standardnormer og myndighedspraksis m.v. Såfremt sådanne måtte blive ændret i perioden frem til Overtagelsesdagen, jf. punkt , er Leverandøren forpligtet til at levere Leverancen i overensstemmelse med sådanne ændrede love m.v. Leverandøren er i dette tilfælde ikke berettiget til justering af Tidsplanen, jf. punkt Leverandøren har ansvaret for, at projektering af Leverancen sker på en sådan måde, at Leverancen er i overensstemmelse med det til udbudsmaterialet hørende tegningsmateriale, jf. underbilag 5 til bilag Dokumentation Leverandøren skal levere al nødvendig, hensigtsmæssig og i øvrigt fyldestgørende dokumentation ( as built ) i forhold til alt leveret udstyr, software og øvrige dele omfattet af Leverancen på dansk komponenterklæringer og teknisk dossier kan dog leveres på engelsk - i 1 original og 2 kopier i ringbind tillige med en kopi på CD-Rom som en del af Leverancen, herunder men ikke begrænset til: CE-mærkning, Komponenterklæring, Teknisk dossier, Operatørmanualer, Brugsvejledninger, herunder superbrugervejledning, Brochurer, Datablade, Reservedelslister, Beregninger og tegninger i BIM model, herunder layout-tegning, el-tegninger, e-stop tegninger og netværksdiagram, Underskrevne testskemaer for alle gennemførte tests, og Drifts- og vedligeholdelsesmanualer. Side 8 af 22

9 9.3 Underleverandører Leverandøren hæfter for eventuelle underleverandørers ydelse på samme måde som for egne ydelser Leverandøren transporterer alle sine rettigheder i henhold til aftaler med underleverandører til Aarhus Kommunes sikkerhed og bistår Aarhus Kommune i forbindelse med Aarhus Kommunes eventuelle krav over for underleverandører. 10. Garantier 10.1 Garantiperioden Garantiperioden er på 2 år og løber fra Overtagelsesdagen, jf. punkt ( Garantiperioden ). Garantien er indeholdt i Prisen og omfatter Leverancen, herunder men ikke begrænset til sliddele Nye dele, der i Garantiperioden leveres til udskiftning af mangelfulde dele, er undergivet garanti, indtil udløbet af Garantiperioden, dog mindst seks (6) måneder regnet fra udskiftningstidspunktet Leverandøren garanterer, at Leverancen, herunder dokumentation, jf. punkt 9.2, og andre ydelser i Garantiperioden, opfylder alle de i Kontrakten fastsatte krav, herunder men ikke begrænset til krav til funktionalitet og kvalitet, jf. punkt Leverandøren skal i Garantiperioden påbegynde afhjælpning af fejl og mangler inden for 24 timer fra Aarhus Kommunes skriftlige meddelelse og arbejde kontinuerligt med afhjælpningen, indtil manglen er afhjulpet Alle omkostninger til afhjælpning af fejl og mangler, herunder men ikke begrænset til transport af servicemedarbejdere til Leveringsstedet, påhviler Leverandøren i Garantiperioden Garanti Leverandøren stiller som sikkerhed for Aarhus Kommunes krav mod Leverandøren i henhold til Kontrakten en ubetinget, uigenkaldelig og uopsigelig anfordringsgaranti svarende til 15 % af Prisen svarende til kr. [***], skriver kr. [***] udstedt af anerkendt pengeinstitut gældende fra underskrift af Kontrakten og i en periode på 2 år efter Overtagelsesdagen, jf. punkt , ved brug af bilag garantiskabelon Såfremt Aarhus Kommune ønsker at kræve betaling under garantien, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til Leverandøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. Side 9 af 22

10 Det krævede beløb udbetales til Aarhus Kommune inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre Leverandøren forinden over for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed har fremsat begæring om sagkyndig beslutning med henblik på afklaring af, om Aarhus Kommunes udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB Nedskrivelse af garantien Garantien nedskrives efter Overtagelsesdagen, jf. punkt , til 10 % af Prisen, medmindre der forud herfor er fremsat krav om afhjælpning af mangler. I dette tilfælde nedskrives garantien til 10 % af Prisen, når manglerne er afhjulpet Garantien nedskrives 1 år efter Overtagelsesdagen, jf. punkt , til 2 % af Prisen, medmindre der forud herfor er fremsat krav om afhjælpning af mangler. I dette tilfælde nedskrives garantien til 2 % af Prisen, når manglerne er afhjulpet Garantien ophører 2 år efter Overtagelsesdagen, jf. punkt , medmindre der forud herfor er fremsat krav om afhjælpning af mangler. I dette tilfælde ophører garantien, når manglerne er afhjulpet Garanti for forudbetaling Leverandøren stiller som sikkerhed for Aarhus Kommunes krav mod Leverandøren som følge af sin forudbetaling af Prisen, jf. punkt 8.3.1, en ubetinget, uigenkaldelig og uopsigelig anfordringsgaranti på 30 % af Prisen svarende til kr. [***], skriver kr. [***] udstedt af anerkendt pengeinstitut gældende fra underskrift af Kontrakten, og indtil Leverancen er leveret i kontraktmæssig stand på Byggepladsen, jf. punkt 11.1, ved brug af bilag garantiskabelon Såfremt Aarhus Kommune ønsker at kræve betaling under garantien, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til Leverandøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb Det krævede beløb udbetales til Aarhus Kommune inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre Leverandøren forinden over for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed har fremsat begæring om sagkyndig beslutning med henblik på afklaring af, om Aarhus Kommunes udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB Side 10 af 22

11 11. Leveringsbetingelser 11.1 Leveringssted Leverandøren skal levere Leverancen omkostnings- og risikofrit DDP Incoterms 2000 til, Dokk1 [ADRESSE] 8000 Aarhus C ( Byggepladsen ), idet risikoen først overgår til Aarhus Kommune på Overtagelsesdagen, jf. punkt og punkt Tilknyttede ydelser, herunder montering, idriftsættelse og serviceydelser, leveres og udføres samme sted Byggepladsforhold Leverandøren er bekendt med, at Leverancen skal leveres til og monteres samt idriftsættes på en byggeplads og accepterer fuldt ud de særlige vilkår, der er forbundet hermed Leverandøren skal, inden monteringen af Leverancen påbegyndes, straks påtale synlige og målbare fejl og mangler ved tidligere udførte arbejder, som kan få indflydelse på Leverandørens Leverance. Såfremt Aarhus Kommune ikke straks modtager sådan påtale fra Leverandøren, kan Leverandøren ikke senere påberåbe sig, at der forelå sådanne fejl og mangler ved tidligere udførte arbejder Skader på Byggepladsen og/eller andre leverandører/entreprenørers materiel, arbejder m.v. forårsaget af Leverandøren erstattes fuldt ud af Leverandøren for egen regning Såfremt der under leveringen af Leverancen måtte opstå forhold, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, er Aarhus Kommune i Leverandørens fravær berettiget til at foretage afhjælpning for Leverandørens regning og risiko. 12. Tidsplan, udskydelsesret, ændringer og test 12.1 Tidsplan Leverandøren skal levere Leverancen i overensstemmelse med følgende tidsplan, idet de angivne terminer er sanktionsbehæftede milepæle, jf. punkt ( Tidsplanen ): Side 11 af 22

12 Leverandørens projektering af Leverancen i forhold til fastlåsning af bygningsinterface (udsparinger og indbygning i bygningsdele) skal være afsluttet den 30. november Dokumentation, jf. punkt , skal afleveres forud for, at Testen igangsættes, jf. punkt Leverancen skal fuldføres af Leverandøren, således at Leverancen kan overdrages til Aarhus Kommune efter gennemført og godkendt Test, jf. punkt 12.2, den 31. oktober 2014 ( Slutterminen ) Leverandøren kan foretage montage og indkøring af Leverancen på Byggepladsen fra den 1. august 2014 ( Startterminen ) Levering af Leverancen anses for sket efter godkendelse af Testen, jf. punkt 12.2 ( Overtagelsesdagen ) Leverandøren bærer risikoen for Leverancen indtil Overtagelsesdagen Ejendomsrettigheder, brugsrettigheder og alle andre rettigheder overgår til Aarhus Kommune på Overtagelsesdagen, jf. dog punkt Materialer og andre leverancer, som er en del af Leverancen, skal leveres af Leverandøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på Byggepladsen, tilhører de Aarhus Kommune Udskydelsesret Aarhus Kommune er til enhver tid berettiget til at udskyde de i Tidsplanen indeholdte milepæle for hele/dele af Leverancen, herunder Start- og Slutterminen uden derved at pådrage sig omkostninger. Betalingsplanen udskydes tilsvarende, jf. punkt Udskydelse af Start- og Slutterminen med mere end 14 dage skal ske med et varsel på mindst 1 måned ved at sende skriftlig meddelelse til Leverandørens kontaktperson, jf. punkt 5.2. Udskydelse af Start- og Slutterminen med mere end 1 uge skal ske med et varsel på mindst 14 dage ved at sende skriftlig meddelelse til Leverandørens kontaktperson, jf. punkt 5.2. For øvrige udskydelser gælder ikke noget varsel, idet en sådan udskydelse dog skal meddeles skriftligt til Leverandørens kontaktperson, jf. punkt Såfremt Aarhus Kommune udskyder de i Tidsplanen indeholdte milepæle for hele/dele af Leverancen, herunder Start- og Slutterminen, er Leverandøren ikke berettiget til at kræve efterfølgende tidsfrister, herunder Slutterminen, udskudt med et tilsvarende antal dage, såfremt Leverandøren til trods for udskydelsen har 8 uger regnet fra den faktiske starttermin til Slutterminen til at foretage montage og Side 12 af 22

13 indkøring af Leverancen på Byggepladsen. Leverandøren er i øvrigt ikke berettiget til nogen form for godtgørelse, erstatning, kompensation eller merbetaling Såfremt Aarhus Kommune udskyder de i Tidsplanen indeholdte milepæle for hele/dele af Leverancen, herunder Start- og Slutterminen, og Leverandøren som følge heraf ikke har 8 uger regnet fra den faktiske starttermin til Slutterminen til at foretage montage og indkøring af Leverancen på Byggepladsen, er Leverandøren berettiget til at kræve efterfølgende tidsfrister udskudt med et antal dage svarende til, at Leverandøren har 8 uger regnet fra den faktiske starttermin til Slutterminen til at foretage montage og indkøring af Leverancen på Byggepladsen. Leverandøren er ikke herudover berettiget til nogen form for godtgørelse, erstatning, kompensation eller merbetaling Leverandøren skal i øvrigt i fornødent omfang forcere udførelsen af Leverancen med det formål, at Leverancen afleveres rettidigt. Leverandøren er ikke i noget tilfælde berettiget til særskilt honorering for en eventuel forcering Ændringer i Leverancen Aarhus Kommune kan forlange ændringer i Leverancen, når ændringen har en naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Leverandøren har ret til at udføre sådanne ændringer forudsat, at der kan opnås enighed mellem Parterne om pris og tid for ændringerne, medmindre Aarhus Kommune påviser særlige forhold, der begrunder, at Aarhus Kommune lader andre udføre arbejdet Testen Leverandøren skal for egen regning gennemføre en test af Leverancen Testen skal foretages på Byggepladsen på den dato og det tidspunkt, som Parterne aftaler under hensyntagen til Tidsplanen, således Slutterminen iagttages, og idet Aarhus Kommune skal have kendskab til tidspunktet for Testen mindst 6 uger forud herfor. Aarhus Kommune skal være berettiget til at overvære Testen Testen skal omfatte ( Testen ), I: Mekanisk installation Formålet med testen er som minimum at teste strømforbruget, nødstop på sorteringssystemet, og at motorer og andre maskindele virker korrekt II: I/O test Formålet med I/O-testen er som minimum at teste, at alle input og output signaler virker korrekt. Side 13 af 22

14 III: Funktionstest Formålet med funktionstesten er som minimum at teste, at alle funktioner på Leverancen virker. Det testes, at indkast og afkast virker, at RFID-læsning/- skrivning virker, at alarmer og lamper virker, og at der sendes relevant output til fladskærm IV: Integrationstest Formålet med integrationstesten er som minimum at teste, at server og servers kommunikation med bibliotekssystemet virker V: Systemtest Formålet med systemtesten er som minimum at teste læserate og sorteringssystemets kapacitet, set i forhold til bilag med underbilag 4, kravspecifikationen, jf. bilag Leverandørens tilbud VI: Afleveringstest Formålet med afleveringstest er som minimum at sikre, at Leverancen kan overtages af Aarhus Kommune VII: Driftsprøve Formålet med driftsprøven er som minimum at få bevis for, at Leverancen kører i stabil drift, og at der ikke er mangler og/eller fejl, når Aarhus Kommune kører i almindelig drift med Leverancen. Kravene til driftsprøvens resultat er opfyldt, når Leverancen har haft stabil drift, og når servicemål for kapacitet, jf. underbilag 4, kravspecifikationen, til bilag , jf. bilag , Leverandørens tilbud, har været opfyldt i en periode på 20 arbejdsdage Leverandøren skal gennemføre test I-III, jf. punkt punkt uden deltagelse af Aarhus Kommune. Test IV-VII, jf. punkt punkt gennemføres af Leverandøren i samarbejde med Aarhus Kommune Leverandør skal senest 14 dage inden hver test, jf. punkt med underpunkter, have udarbejdet en drejebog for, hvordan testen foreslås afholdt. Drejebogen skal som minimum indeholde følgende oplysninger, formål med testen, forventet resultat, strukturerede testspecifikationer og testskemaer med angivelse af; o formål og forventet resultat tidspunkt for testens gennemførelse, Aarhus Kommunes deltagelse i testen for så vidt angår test IV-VII, jf. punkt med underpunkter, og beskrivelse af, hvordan Leverandøren tænker at bevise, at mindstekrav, jf. underbilag 4, kravspecifikationen, til bilag og ønsker, der er tilbudt, jf. bilag , er opfyldt, som udleveres til Aarhus Kommune. Side 14 af 22

15 Drejebogen skal ud over punkt ved test IV, jf. punkt , indeholde information om, hvordan Leverandøren forestiller sig, at integrationstesten bedst kan gennemføres, således at Aarhus Kommune har bevis for, at kommunikationen mellem de to systemer fungerer korrekt og efter hensigten. Drejebogen skal ud over punkt ved test V, jf. punkt , indeholde informationer om, hvordan Leverandøren forestiller sig, at kapaciteten, jf. underbilag 4, kravspecifikationen, til bilag , jf. bilag , Leverandørens tilbud, kan testes Aarhus Kommune skal for hver enkelt test I-VII, jf. punkt med underpunkter godkende Leverandørens drejebog Leverandøren skal dokumentere testresultatet for så vidt angår test I-VII, jf. punkt med underpunkter i en rapport, der som minimum indeholder beskrivelse af testresultat, konklusion og underskrift fra testansvarlig Rapporten skal i forhold til test IV-VII, jf. punkt med underpunkter ud over beskrivelse af testresultat, konklusion og underskrift fra testansvarlig indeholde en gruppering af konstaterede fejl og/eller mangler fordelt på følgende kategorier: Kategori Kategoribetegnelse Beskrivelse A Kritisk Fejl/Mangel Fejl/Mangel medfører, at Leverancen eller væsentlige funktioner i Leverancen er utilgængelige. Omgåelse er ikke mulig. Opstår en kritisk Fejl/Mangel (kategori A) under en test, afbrydes testen. B Alvorlig Fejl/Mangel Fejl/Mangel medfører, at væsentlige funktioner i Leverancen er utilgængelige. Omgåelse er mulig. Opstår en alvorlig Fejl/Mangel (kategori B) under en test, kan Aarhus Kommune vælge at afbryde testen. C Betydende Fejl/Mangel Fejl/Mangel, der medfører gene for brugere, men hvor alternativer er tilgængelige. Fejlen/Manglen kan omgås i forbindelse med testen. Ved 3 eller flere betydende Fejl/Mangler (kategori C) under en test, kan Aarhus Kommune vælge at afbryde testen. D Mindre betydende Fejl/Mangel Fejl/Mangel, der medfører mindre gene for brugerne, og Fejl/Manglen er ikke blokerende for brug af Leverancen. Fejl/Manglen kan umiddelbart rettes. Ved 5 eller flere mindre betydende Fejl/Mangler (kategori D) under en test, kan Aarhus Kommune vælge at afbryde testen. Side 15 af 22

16 Godkendelse af test I-VII, jf. punkt med underpunkter Gennemførelse af test I-VII, jf. punkt punkt skal ske på den måde, at test I gennemføres først, og først, når test I er gennemført og godkendt af Aarhus Kommune, kan test II gennemføres, og først når test II er gennemført og godkendt af Aarhus Kommune, kan test III gennemføres og så fremdeles Aarhus Kommunes godkendelse af test I-III, jf. punkt punkt forudsætter, at drejebogen for den enkelte test er fulgt, og at Aarhus Kommune kan godkende rapporten for test I-III, jf. punkt Aarhus Kommunes godkendelse af test IV-VII, jf. punkt punkt jf. punkt forudsætter, at drejebogen for den enkelte test er fulgt, og at Aarhus Kommune kan godkende rapporten for test IV-VII, jf. punkt , samt at der ikke i forbindelse med den enkelte test er konstateret, kategori A Fejl/Mangler, kategori B Fejl/Mangler, mere end 5 kategori C Fejl/Mangler, og mere end 10 kategori D Fejl/Mangler Såfremt punkt ikke er opfyldt, er Aarhus Kommune berettiget til ikke at godkende den enkelte test Såfremt en test ikke kan godkendes af Aarhus Kommune, skal Aarhus Kommune uden ugrundet ophold skriftligt meddele dette til Leverandøren og anføre årsagen til den manglende godkendelse Eventuelle test ud over de i punkt med underpunkter anførte indeholdt i Leverandørens tilbud, jf. bilag , skal gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt punkt Såfremt Aarhus Kommune ikke kan godkende Testen, skal Leverandøren på Aarhus Kommunes anmodning gennemføre en ny test, indtil Aarhus Kommune accepterer og godkender, at Leverancen er i overensstemmelse med punkt Varighed og opsigelse 13.1 Varighed Kontrakten træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter Kontrakten er uopsigelig for Leverandøren Tilsidesættelse af udbudsreglerne Side 16 af 22

17 Såfremt en myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen, EU Kommissionen eller en dansk eller europæisk domstol, beslutter eller afsiger kendelse om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er blevet overtrådt i forbindelse med indgåelsen af Kontrakten med det resultat, at Kontrakten annulleres/erklæres for uden virkning, er Aarhus Kommune berettiget til at opsige Kontrakten med 1 uges forudgående skriftligt varsel Såfremt Kontrakten opsiges i henhold til punkt , skal Aarhus Kommune, kun betale Leverandøren for arbejde udført før tidspunktet for opsigelsen, jf. punkt Leverandøren er herudover ikke berettiget til at modtage nogen anden form for kompensation, erstatning eller godtgørelse. Aarhus Kommunes ret til at opsige Kontrakten i henhold til punkt gælder også i tilfælde af, at en afgørelse, kendelse eller dom appelleres. 14. Forsikring 14.1 Leverandøren er forsikret med professionel ansvarsforsikring hos [***] under police nr. [***], jf. bilag Leverandøren skal holde Leverancen forsikret i fornødent og sædvanligt omfang, herunder men ikke begrænset til almindelig brandforsikring, indtil risikoen for Leverancen overgår til Aarhus Kommune, jf. punkt Sociale klausuler 15.1 Arbejdsklausul Løn og arbejdsvilkår Såfremt arbejdsforhold af den i Kontrakten omhandlende art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene for den del af Leverancen, der vedrører montering af Leverancen ikke være mindre gunstige end de vilkår, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der henvises til ILO-konvention nr. 94. Tilsvarende gælder arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget (dele af) Kontrakten, der vedrører montering af Leverancen, til udførelse. I så fald påhviler det Leverandøren at påse, at bestemmelsen bliver overholdt Aarhus Kommune kan til enhver tid udbede sig nødvendig dokumentation for, at løn - og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen i ILO-konvention nr. 94. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Aarhus Kommune i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Side 17 af 22

18 Orientering om løn - og arbejdsvilkår Leverandøren skal orientere medarbejderne om løn- og arbejdsvilkårene. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har fået overdraget (dele af) Kontrakten, der vedrører montering af Leverancen til udførelse. På opfordring fra Aarhus Kommune skal Leverandøren inden 5 dage dokumentere, at medarbejderne er orienteret herom Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT) Såfremt Leverandøren er omfattet af anmeldelsespligten til RUT-registeret, skal denne på eget initiativ sende kvittering for anmeldelsen til Aarhus Kommune straks efter, anmeldelsen er sket Leverandøren skal sikre, at eventuelle underleverandører eller personer, der har fået overdraget (dele af) Kontrakten, der vedrører montering af Leverancen, til udførelse, overholder gældende lovgivning, herunder anmeldelse til RUT-registret På opfordring fra Aarhus Kommune skal Leverandøren inden 3 dage fra arbejdets påbegyndelse dokumentere, at anmeldelsen til RUT-registret er sket Misligholdelse Såfremt Leverandøren ikke efter påkrav sender relevant dokumentation, jf. punkt og/eller punkt og/eller punkt , ifalder Leverandøren dagbod på pr. påbegyndt arbejdsdag på 1.000,00 kr., indtil dokumentationen er modtaget. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne dagboden i betaling til Leverandøren Såfremt Leverandøren ikke lever op til betingelserne i punkt 15.1, ifalder Leverandøren dagbod på 1.000,00 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbøderne kan opkræves, indtil forholdene bringes i orden. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i betaling til Leverandøren Såfremt Leverandøren ikke opfylder betingelserne i punkt 15.1 eller sender den krævede dokumentation, jf. punkt og/eller punkt og/eller punkt , sidestilles det med væsentlig misligholdelse af Kontrakten Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og nr. 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og nr. 111) Side 18 af 22

19 Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og nr. 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, nr. 98 og nr. 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Leverandøren og dennes underleverandører skal respektere grundlæggende menneskerettigheder, herunder leve op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Manglende overholdelse af bestemmelserne i punkt 15.2 sidestilles med væsentlig misligholdelse af Kontrakten. 16. Ansvar 16.1 Parterne er altid uanset ansvaret forpligtet til at bidrage til at finde den mest optimale løsning for at rette og neutralisere eventuelle fejl og mangler Aarhus Kommunes godkendelser af Leverandørens ydelser og/eller tilsyn med Leverandørens levering af Leverancen begrænser ikke Leverandørens ansvar for de leverede ydelser og Leverancen i sin helhed Det forhold, at Aarhus Kommune måtte være repræsenteret af medarbejdere med ekspertise inden for de aktuelle fagområder, fritager på intet punkt Leverandøren for sit ansvar Konsortium Såfremt Leverandøren er et konsortium, hæfter hver konsortiedeltager solidarisk, direkte og ubegrænset over for Aarhus Kommune Underleverandører Aarhus Kommune kan efter eget valg rette eventuelle krav direkte mod Leverandørens eventuelle underleverandører. 17. Misligholdelse 17.1 Forsinkelse fra Leverandørens side Såfremt Leverandøren ikke overholder Tidsplanen og/eller heri indeholdte milepæle eller forudser, at Tidsplanen og/eller heri indeholdte milepæle ikke kan overholdes, skal Leverandøren straks give Aarhus Kommune skriftlig meddelelse herom, herunder med angivelse af den forventede forsinkelse. Side 19 af 22

20 Leverandøren skal straks orientere Aarhus Kommune skriftligt, såfremt Leverandøren er af den opfattelse, at Tidsplanen ikke kan holde som følge af forhold, der beror på Aarhus Kommune. Foreligger en sådan meddelelse ikke, kan Leverandøren ikke efterfølgende påberåbe sig, at forsinkelse skyldes Aarhus Kommune Såfremt sanktionsbehæftede milepæle, jf. punkt , overskrides, er Aarhus Kommune berettiget til en bod på 0,1 % af Prisen pr. påbegyndt uge. Påløbet bod betales ugevis efter forsinkelsens opståen eller modregnes i Prisen efter Aarhus Kommunes valg I øvrigt gælder dansk rets almindelige bestemmelser og beføjelser i anledning af forsinkelse Det anses altid for væsentlig misligholdelse, såfremt Slutterminen overskrides med mere en 14 dage Mangler Der foreligger en mangel ved Leverancen, såfremt Leverancen ikke opfylder de i underbilag 4 til bilag indeholdte krav, jf. bilag Leverandørens tilbud, eller ikke i øvrigt har de egenskaber, ikke er eller ikke virker på en sådan måde, eller opfylder de krav, som Aarhus Kommune med rimelighed måtte forvente på baggrund af Kontrakten En mangel er altid væsentlig, såfremt manglen hindrer, forsinker eller fordyrer opstart eller fremdrift af en anden entreprise eller ibrugtagning af den af Leverancen omfattede del af byggeriet. Også et stort antal i sig selv uvæsentlige mangler kan statuere væsentlighed Leverandøren skal afhjælpe mangler for egen regning og uden ugrundet ophold i overensstemmelse med punkt og punkt , såfremt der reklameres over en mangel i Garantiperioden Dansk rets almindelige bestemmelser og beføjelser i anledning af mangler finder i øvrigt anvendelse Ophævelse Aarhus Kommune kan ophæve Kontrakten uden varsel, såfremt Leverandøren gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, eller såfremt Kontrakten gentagne gange misligholdes, uden at der isoleret set foreligger en væsentlig misligholdelse Misligholdelse af betalingsforpligtelse Såfremt Aarhus Kommune misligholder sin betalingsforpligtelse, er Leverandøren berettiget til morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Side 20 af 22

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt. mellem

Kontrakt. Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt. mellem Aarhus Maj 2016 Sagsnr. 063547-0001 psj/cen/dla Kontrakt Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt mellem Projektselskabet ApS CVR.nr.: 98 13 31 00 Rummelig imidt c/o

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. Aarhus Kommune. Vedrørende køb af byrumsinventar. Aarhus November Sagsnr tbr/meth/dla Dok.nr

Kontrakt. mellem. Aarhus Kommune. Vedrørende køb af byrumsinventar. Aarhus November Sagsnr tbr/meth/dla Dok.nr Aarhus November 2016 Sagsnr. 029774-0447 tbr/meth/dla Kontrakt mellem Aarhus Kommune og [ ] Vedrørende køb af byrumsinventar København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015]

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] Vedrørende indkøb af pipetteringsrobot med tilhørende serviceaftale mellem Institut for Retsmedicin, Afdeling

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000

Læs mere

Bilag 10, udkast til rammeaftale

Bilag 10, udkast til rammeaftale Bilag 10, udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem Holbæk Kommune [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet ordregiver) og [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere