vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1"

Transkript

1 MASKINLEVERANCEKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken Aarhus C EAN-nr ( Aarhus Kommune ) og [LEVERANDØREN] CVR-nr. [***] [ADRESSE] ( Leverandøren ) vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontraktens parter Kontraktens baggrund Aftalegrundlag Samarbejde Kontaktpersoner Nøglemedarbejdere Sprog Pris Leverandørens ydelser Garantier Leveringsbetingelser Tidsplan, udskydelsesret, ændringer og test Varighed og opsigelse Forsikring Sociale klausuler Ansvar Misligholdelse Force majeure Produktansvar Overdragelse af Kontrakten Lovvalg og værneting Fortrolighed m.v Bilag Underskrifter Side 2 af 22

3 1. Kontraktens parter Mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken Aarhus C EAN-nr ( Aarhus Kommune ) og [LEVERANDØREN] CVR-nr. [***] [ADRESSE] ( Leverandøren ) hver for sig "Part" og sammen "Parterne" er indgået maskinleverancekontrakt vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1 ( Kontrakten ). 2. Kontraktens baggrund 2.1 Aarhus Kommune udbød den 29. april 2013 ved indrykning af udbudsbekendtgørelse i Supplement til EU Tidende materialehåndteringssystem, jf. udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter), som er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer. 2.2 Leverandøren vandt udbuddet, da Leverandøren afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 3. Aftalegrundlag 3.1 Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter Kontrakten med følgende bilag: Side 3 af 22

4 Meddelelser efter offentliggørelse af udbudsmaterialet i form af [***], jf. bilag Udbudsmaterialet bestående af Udbudsbetingelser af 29. april 2013 med bilag 1 6, jf. bilag Byggepladsbestemmelser af 18. april 2013, jf. bilag Leverandørens tilbud af [DATO] 2013 bestående af [***], jf. bilag I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de nævnte dokumenter gælder dokumenterne i ovennævnte rækkefølge. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter gælder det højest prioriterede forud for et lavere prioriteret. Et lavere prioriteret dokument kan dog udfylde, uddybe og/eller supplere et højere prioriteret dokument. 3.3 Enhver efterfølgende ændring af Kontrakten, herunder aftaler om mer- eller mindreydelser skal indgås skriftligt og være underskrevet af begge Parter for at være gældende Mer- eller mindreydelser må ikke påbegyndes henholdsvis effektueres uden Aarhus Kommune forudgående skriftlige accept og kan kun gennemføres, i det omfang udbudsreglerne giver mulighed herfor. 3.4 Aarhus Kommune kan afvise at betale for ekstraydelser, i det omfang sådanne ikke forudgående er skriftligt accepteret af Aarhus Kommune. 3.5 Såfremt et dokument foreligger både på dansk og et andet sprog, og der er uoverensstemmelse mellem den danske version og versionen på det andet sprog, er den danske tekst gældende. 4. Samarbejde 4.1 Leverandøren og Aarhus Kommune forpligter sig til at indgå i et loyalt og effektivt samarbejde også med Aarhus Kommunes øvrige samarbejdspartnere, herunder entreprenører og leverandører til Dokk1 i forbindelse med levering af Leverancen, jf. punkt Leverandøren skal varetage den fornødne koordinering i forbindelse med levering af Leverancen, jf. punkt 9, med Aarhus Kommunes byggepladsledelse og øvrige rådgivere Leverandøren skal arbejde for, at samarbejdet og koordineringen fungerer optimalt. Side 4 af 22

5 5. Kontaktpersoner 5.1 Aarhus Kommunes kontaktperson Projektchef Niels Vad Sørensen Tlf , der er bemyndiget til på vegne af Aarhus Kommune at indgå bindende aftaler i forbindelse med Kontrakten. 5.2 Leverandørens kontaktperson [NAVN] [ ] [TLF.], der er bemyndiget til på vegne af Leverandøren at indgå bindende aftaler i forbindelse med Kontrakten Leverandøren kan ikke forpligte Aarhus Kommune over for tredjemand, medmindre dette er skriftligt godkendt af Aarhus Kommune. 6. Nøglemedarbejdere 6.1 Følgende personer udgør Leverandørens nøglemedarbejdere ("Nøglemedarbejderne"): Leverandørens projektleder [***] Leverandørens montageleder [***] 6.2 Leverandøren skal anvende Nøglemedarbejderne til levering af Leverancen. 6.3 Nøglemedarbejderne kan kun udskiftes efter forudgående skriftlig aftale med Aarhus Kommune, og kun såfremt den pågældende har lovligt forfald i form af sygdom, orlov eller dermed ligestillede forhold, eller den pågældende ophører sin ansættelse hos Leverandøren. 6.4 Såfremt den nye medarbejder har minimum tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den hidtidige, kan Aarhus Kommune ikke nægte at godkende udskiftningen. Leverandøren skal ved at fremlægge CV dokumentere, at en ny medarbejder til erstatning for én af Nøglemedarbejderne har minimum tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den hidtidige. 6.5 Leverandøren og Aarhus Kommune skal samarbejde om at afdække eventuelle svagheder i bemandingen i forbindelse med levering af Leverancen. Side 5 af 22

6 6.6 Leverandøren skal på ethvert tidspunkt være i stand til at afsætte de fornødne ressourcer til levering af Leverancen. 7. Sprog 7.1 Kontraktsprog, projektsproget og arbejdssprog er dansk, og alle dokumenter skal foreligge på dansk, jf. dog punkt Pris 8.1 Leverancen Prisen for Leverancen, jf. punkt 9, er DKK [***] ekskl. moms ( Prisen ). Prisen er inklusiv told, afgifter, forsikring og alle omkostninger til levering og montering samt idriftsættelse af Leverancen For den del af Leverancen, der vedrører levering af materialevogne og bulkvogne gælder en enhedspris på DKK [***] ekskl. moms pr. materialevogn ( Enhedspris1 ) henholdsvis DKK [***] ekskl. moms pr. bulkvogn ( Enhedspris2 ). Enhedspris1 og Enhedspris2 er inklusiv told, afgifter, forsikring og alle omkostninger til levering Prisen, Enhedspris1 og Enhedspris2 er fast for den del af Leverancen, der er udført inden 12 måneder regnet fra tilbudsdagen. For arbejde, der er udført senere end 12 måneder fra tilbudsdagen, reguleres Prisen, Enhedspris1 og Enhedspris2 efter det af Danmarks Statistik udarbejdede reguleringsindeks byggeomkostningsindeks for boliger i alt. Regulering foretages af beløb, der udbetales for arbejder udført efter udløbet af 12 måneder fra tilbudsdagen og foretages af hele beløbet ekskl. moms. Regulering af beløbet beregnes med udgangspunkt i forskellen mellem reguleringsindekset 6 måneder efter tilbudsdagen og reguleringsindekset på udførelsestidspunktet Aarhus Kommune er berettiget til at ændre antallet af materialevogne henholdsvis bulkvogne ubegrænset i opadgående/nedadgående retning inden for 1 år efter Kontraktens indgåelse Sker der ændring i opadgående/nedadgående retning, jf. punkt 8.1.4, skal Prisen reguleres på baggrund af henholdsvis Enhedspris1 og Enhedspris2. Leverandøren er ikke herudover berettiget til nogen former for betaling, godtgørelse eller erstatning i den forbindelse Såfremt Aarhus Kommune i perioden 1 år efter Kontraktens indgåelse og indtil 4 år efter Kontraktens indgåelse ønsker at tilkøbe materialevogne og/eller bulkvogne, er Leverandøren alene berettiget til at opkræve Enhedspris1 henholdsvis Enhedspris2 med tillæg af en eventuel prisregulering, jf. punkt Side 6 af 22

7 8.2 Timepriser Aarhus Kommune kan i en periode på 5 år fra Kontraktens indgåelse foretage tilkøb i form af service og vedligehold til følgende timepriser, der indeksreguleres: MEDARBEJDERKATEGORI TIMEPRIS, DKK EKSKL. MOMS Montør [***] Serviceingeniør [***] Softwareingeniør og softwareudvikler [***] Timepriserne er faste i 12 måneder regnet fra tilbudsdagen. Herefter kan timepriserne reguleres én gang årligt pr. 1. juni med den procentvise ændring i Danmarks Statistiks nettoprisindeks eller det indeks, der måtte træde i stedet herfor på baggrund af forskellen i nettoprisindekset for maj året før reguleringsåret og nettoprisindekset i maj i reguleringsåret. Timepriserne reguleres første gang den 1. juni 2014 med den procentvise ændring i nettoprisindekset 1. maj 2013 til 1. maj Betalingsbetingelser Aarhus Kommune er forpligtet til at betale for Leverancen i overensstemmelse med nedenstående betalingsplan. 1. Kontraktens underskrift 30 % af Prisen 2. Leverancen er leveret på Byggepladsen 50 % af Prisen 3. Gennemført og godkendt Test, jf. punkt % af Prisen Såfremt Aarhus Kommune vælger at tilkøbe materialevogne og/eller bulkvogne, jf. punkt , eller foretage tilkøb på baggrund af de tilbudte timepriser, jf. punkt 8.2.1, er Aarhus Kommune forpligtet til at betale herfor efter endelig godkendt levering Betalingsfristen er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 dage. Afsendelse af betaling fra Aarhus Kommune på forfaldsdagen er rettidig. Falder sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag Betaling via e-faktura Alle fakturaer skal sendes elektronisk, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. og bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Det vil sige, at fakturaer skal sendes elektronisk og overholde standarderne bag NEMHandel (OIOUBL og OIORASP). Af fakturaen skal følgende oplysninger fremgå: EAN-nr Leverandørens CVR-nummer Side 7 af 22

8 Aarhus Kommunes kontaktperson, jf. punkt Aarhus Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, såfremt faktura ikke modtages elektronisk, eller såfremt én eller flere af de i punkt anførte oplysninger mangler Aarhus Kommune betaler ikke fakturagebyr. 9. Leverandørens ydelser 9.1 Leverancen Leverandøren skal levere de ydelser, der er beskrevet i udbudsmaterialet med bilag, jf. bilag , som præciseret i Leverandørens tilbud af [DATO] 2013, jf. bilag ( Leverancen ) til Prisen, jf. punkt Samtlige ydelser skal leveres i overensstemmelse med de på tidspunktet for underskrift af Kontrakten gældende love, forordninger, standardnormer og myndighedspraksis m.v. Såfremt sådanne måtte blive ændret i perioden frem til Overtagelsesdagen, jf. punkt , er Leverandøren forpligtet til at levere Leverancen i overensstemmelse med sådanne ændrede love m.v. Leverandøren er i dette tilfælde ikke berettiget til justering af Tidsplanen, jf. punkt Leverandøren har ansvaret for, at projektering af Leverancen sker på en sådan måde, at Leverancen er i overensstemmelse med det til udbudsmaterialet hørende tegningsmateriale, jf. underbilag 5 til bilag Dokumentation Leverandøren skal levere al nødvendig, hensigtsmæssig og i øvrigt fyldestgørende dokumentation ( as built ) i forhold til alt leveret udstyr, software og øvrige dele omfattet af Leverancen på dansk komponenterklæringer og teknisk dossier kan dog leveres på engelsk - i 1 original og 2 kopier i ringbind tillige med en kopi på CD-Rom som en del af Leverancen, herunder men ikke begrænset til: CE-mærkning, Komponenterklæring, Teknisk dossier, Operatørmanualer, Brugsvejledninger, herunder superbrugervejledning, Brochurer, Datablade, Reservedelslister, Beregninger og tegninger i BIM model, herunder layout-tegning, el-tegninger, e-stop tegninger og netværksdiagram, Underskrevne testskemaer for alle gennemførte tests, og Drifts- og vedligeholdelsesmanualer. Side 8 af 22

9 9.3 Underleverandører Leverandøren hæfter for eventuelle underleverandørers ydelse på samme måde som for egne ydelser Leverandøren transporterer alle sine rettigheder i henhold til aftaler med underleverandører til Aarhus Kommunes sikkerhed og bistår Aarhus Kommune i forbindelse med Aarhus Kommunes eventuelle krav over for underleverandører. 10. Garantier 10.1 Garantiperioden Garantiperioden er på 2 år og løber fra Overtagelsesdagen, jf. punkt ( Garantiperioden ). Garantien er indeholdt i Prisen og omfatter Leverancen, herunder men ikke begrænset til sliddele Nye dele, der i Garantiperioden leveres til udskiftning af mangelfulde dele, er undergivet garanti, indtil udløbet af Garantiperioden, dog mindst seks (6) måneder regnet fra udskiftningstidspunktet Leverandøren garanterer, at Leverancen, herunder dokumentation, jf. punkt 9.2, og andre ydelser i Garantiperioden, opfylder alle de i Kontrakten fastsatte krav, herunder men ikke begrænset til krav til funktionalitet og kvalitet, jf. punkt Leverandøren skal i Garantiperioden påbegynde afhjælpning af fejl og mangler inden for 24 timer fra Aarhus Kommunes skriftlige meddelelse og arbejde kontinuerligt med afhjælpningen, indtil manglen er afhjulpet Alle omkostninger til afhjælpning af fejl og mangler, herunder men ikke begrænset til transport af servicemedarbejdere til Leveringsstedet, påhviler Leverandøren i Garantiperioden Garanti Leverandøren stiller som sikkerhed for Aarhus Kommunes krav mod Leverandøren i henhold til Kontrakten en ubetinget, uigenkaldelig og uopsigelig anfordringsgaranti svarende til 15 % af Prisen svarende til kr. [***], skriver kr. [***] udstedt af anerkendt pengeinstitut gældende fra underskrift af Kontrakten og i en periode på 2 år efter Overtagelsesdagen, jf. punkt , ved brug af bilag garantiskabelon Såfremt Aarhus Kommune ønsker at kræve betaling under garantien, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til Leverandøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. Side 9 af 22

10 Det krævede beløb udbetales til Aarhus Kommune inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre Leverandøren forinden over for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed har fremsat begæring om sagkyndig beslutning med henblik på afklaring af, om Aarhus Kommunes udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB Nedskrivelse af garantien Garantien nedskrives efter Overtagelsesdagen, jf. punkt , til 10 % af Prisen, medmindre der forud herfor er fremsat krav om afhjælpning af mangler. I dette tilfælde nedskrives garantien til 10 % af Prisen, når manglerne er afhjulpet Garantien nedskrives 1 år efter Overtagelsesdagen, jf. punkt , til 2 % af Prisen, medmindre der forud herfor er fremsat krav om afhjælpning af mangler. I dette tilfælde nedskrives garantien til 2 % af Prisen, når manglerne er afhjulpet Garantien ophører 2 år efter Overtagelsesdagen, jf. punkt , medmindre der forud herfor er fremsat krav om afhjælpning af mangler. I dette tilfælde ophører garantien, når manglerne er afhjulpet Garanti for forudbetaling Leverandøren stiller som sikkerhed for Aarhus Kommunes krav mod Leverandøren som følge af sin forudbetaling af Prisen, jf. punkt 8.3.1, en ubetinget, uigenkaldelig og uopsigelig anfordringsgaranti på 30 % af Prisen svarende til kr. [***], skriver kr. [***] udstedt af anerkendt pengeinstitut gældende fra underskrift af Kontrakten, og indtil Leverancen er leveret i kontraktmæssig stand på Byggepladsen, jf. punkt 11.1, ved brug af bilag garantiskabelon Såfremt Aarhus Kommune ønsker at kræve betaling under garantien, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til Leverandøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb Det krævede beløb udbetales til Aarhus Kommune inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre Leverandøren forinden over for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed har fremsat begæring om sagkyndig beslutning med henblik på afklaring af, om Aarhus Kommunes udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB Side 10 af 22

11 11. Leveringsbetingelser 11.1 Leveringssted Leverandøren skal levere Leverancen omkostnings- og risikofrit DDP Incoterms 2000 til, Dokk1 [ADRESSE] 8000 Aarhus C ( Byggepladsen ), idet risikoen først overgår til Aarhus Kommune på Overtagelsesdagen, jf. punkt og punkt Tilknyttede ydelser, herunder montering, idriftsættelse og serviceydelser, leveres og udføres samme sted Byggepladsforhold Leverandøren er bekendt med, at Leverancen skal leveres til og monteres samt idriftsættes på en byggeplads og accepterer fuldt ud de særlige vilkår, der er forbundet hermed Leverandøren skal, inden monteringen af Leverancen påbegyndes, straks påtale synlige og målbare fejl og mangler ved tidligere udførte arbejder, som kan få indflydelse på Leverandørens Leverance. Såfremt Aarhus Kommune ikke straks modtager sådan påtale fra Leverandøren, kan Leverandøren ikke senere påberåbe sig, at der forelå sådanne fejl og mangler ved tidligere udførte arbejder Skader på Byggepladsen og/eller andre leverandører/entreprenørers materiel, arbejder m.v. forårsaget af Leverandøren erstattes fuldt ud af Leverandøren for egen regning Såfremt der under leveringen af Leverancen måtte opstå forhold, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, er Aarhus Kommune i Leverandørens fravær berettiget til at foretage afhjælpning for Leverandørens regning og risiko. 12. Tidsplan, udskydelsesret, ændringer og test 12.1 Tidsplan Leverandøren skal levere Leverancen i overensstemmelse med følgende tidsplan, idet de angivne terminer er sanktionsbehæftede milepæle, jf. punkt ( Tidsplanen ): Side 11 af 22

12 Leverandørens projektering af Leverancen i forhold til fastlåsning af bygningsinterface (udsparinger og indbygning i bygningsdele) skal være afsluttet den 30. november Dokumentation, jf. punkt , skal afleveres forud for, at Testen igangsættes, jf. punkt Leverancen skal fuldføres af Leverandøren, således at Leverancen kan overdrages til Aarhus Kommune efter gennemført og godkendt Test, jf. punkt 12.2, den 31. oktober 2014 ( Slutterminen ) Leverandøren kan foretage montage og indkøring af Leverancen på Byggepladsen fra den 1. august 2014 ( Startterminen ) Levering af Leverancen anses for sket efter godkendelse af Testen, jf. punkt 12.2 ( Overtagelsesdagen ) Leverandøren bærer risikoen for Leverancen indtil Overtagelsesdagen Ejendomsrettigheder, brugsrettigheder og alle andre rettigheder overgår til Aarhus Kommune på Overtagelsesdagen, jf. dog punkt Materialer og andre leverancer, som er en del af Leverancen, skal leveres af Leverandøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på Byggepladsen, tilhører de Aarhus Kommune Udskydelsesret Aarhus Kommune er til enhver tid berettiget til at udskyde de i Tidsplanen indeholdte milepæle for hele/dele af Leverancen, herunder Start- og Slutterminen uden derved at pådrage sig omkostninger. Betalingsplanen udskydes tilsvarende, jf. punkt Udskydelse af Start- og Slutterminen med mere end 14 dage skal ske med et varsel på mindst 1 måned ved at sende skriftlig meddelelse til Leverandørens kontaktperson, jf. punkt 5.2. Udskydelse af Start- og Slutterminen med mere end 1 uge skal ske med et varsel på mindst 14 dage ved at sende skriftlig meddelelse til Leverandørens kontaktperson, jf. punkt 5.2. For øvrige udskydelser gælder ikke noget varsel, idet en sådan udskydelse dog skal meddeles skriftligt til Leverandørens kontaktperson, jf. punkt Såfremt Aarhus Kommune udskyder de i Tidsplanen indeholdte milepæle for hele/dele af Leverancen, herunder Start- og Slutterminen, er Leverandøren ikke berettiget til at kræve efterfølgende tidsfrister, herunder Slutterminen, udskudt med et tilsvarende antal dage, såfremt Leverandøren til trods for udskydelsen har 8 uger regnet fra den faktiske starttermin til Slutterminen til at foretage montage og Side 12 af 22

13 indkøring af Leverancen på Byggepladsen. Leverandøren er i øvrigt ikke berettiget til nogen form for godtgørelse, erstatning, kompensation eller merbetaling Såfremt Aarhus Kommune udskyder de i Tidsplanen indeholdte milepæle for hele/dele af Leverancen, herunder Start- og Slutterminen, og Leverandøren som følge heraf ikke har 8 uger regnet fra den faktiske starttermin til Slutterminen til at foretage montage og indkøring af Leverancen på Byggepladsen, er Leverandøren berettiget til at kræve efterfølgende tidsfrister udskudt med et antal dage svarende til, at Leverandøren har 8 uger regnet fra den faktiske starttermin til Slutterminen til at foretage montage og indkøring af Leverancen på Byggepladsen. Leverandøren er ikke herudover berettiget til nogen form for godtgørelse, erstatning, kompensation eller merbetaling Leverandøren skal i øvrigt i fornødent omfang forcere udførelsen af Leverancen med det formål, at Leverancen afleveres rettidigt. Leverandøren er ikke i noget tilfælde berettiget til særskilt honorering for en eventuel forcering Ændringer i Leverancen Aarhus Kommune kan forlange ændringer i Leverancen, når ændringen har en naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Leverandøren har ret til at udføre sådanne ændringer forudsat, at der kan opnås enighed mellem Parterne om pris og tid for ændringerne, medmindre Aarhus Kommune påviser særlige forhold, der begrunder, at Aarhus Kommune lader andre udføre arbejdet Testen Leverandøren skal for egen regning gennemføre en test af Leverancen Testen skal foretages på Byggepladsen på den dato og det tidspunkt, som Parterne aftaler under hensyntagen til Tidsplanen, således Slutterminen iagttages, og idet Aarhus Kommune skal have kendskab til tidspunktet for Testen mindst 6 uger forud herfor. Aarhus Kommune skal være berettiget til at overvære Testen Testen skal omfatte ( Testen ), I: Mekanisk installation Formålet med testen er som minimum at teste strømforbruget, nødstop på sorteringssystemet, og at motorer og andre maskindele virker korrekt II: I/O test Formålet med I/O-testen er som minimum at teste, at alle input og output signaler virker korrekt. Side 13 af 22

14 III: Funktionstest Formålet med funktionstesten er som minimum at teste, at alle funktioner på Leverancen virker. Det testes, at indkast og afkast virker, at RFID-læsning/- skrivning virker, at alarmer og lamper virker, og at der sendes relevant output til fladskærm IV: Integrationstest Formålet med integrationstesten er som minimum at teste, at server og servers kommunikation med bibliotekssystemet virker V: Systemtest Formålet med systemtesten er som minimum at teste læserate og sorteringssystemets kapacitet, set i forhold til bilag med underbilag 4, kravspecifikationen, jf. bilag Leverandørens tilbud VI: Afleveringstest Formålet med afleveringstest er som minimum at sikre, at Leverancen kan overtages af Aarhus Kommune VII: Driftsprøve Formålet med driftsprøven er som minimum at få bevis for, at Leverancen kører i stabil drift, og at der ikke er mangler og/eller fejl, når Aarhus Kommune kører i almindelig drift med Leverancen. Kravene til driftsprøvens resultat er opfyldt, når Leverancen har haft stabil drift, og når servicemål for kapacitet, jf. underbilag 4, kravspecifikationen, til bilag , jf. bilag , Leverandørens tilbud, har været opfyldt i en periode på 20 arbejdsdage Leverandøren skal gennemføre test I-III, jf. punkt punkt uden deltagelse af Aarhus Kommune. Test IV-VII, jf. punkt punkt gennemføres af Leverandøren i samarbejde med Aarhus Kommune Leverandør skal senest 14 dage inden hver test, jf. punkt med underpunkter, have udarbejdet en drejebog for, hvordan testen foreslås afholdt. Drejebogen skal som minimum indeholde følgende oplysninger, formål med testen, forventet resultat, strukturerede testspecifikationer og testskemaer med angivelse af; o formål og forventet resultat tidspunkt for testens gennemførelse, Aarhus Kommunes deltagelse i testen for så vidt angår test IV-VII, jf. punkt med underpunkter, og beskrivelse af, hvordan Leverandøren tænker at bevise, at mindstekrav, jf. underbilag 4, kravspecifikationen, til bilag og ønsker, der er tilbudt, jf. bilag , er opfyldt, som udleveres til Aarhus Kommune. Side 14 af 22

15 Drejebogen skal ud over punkt ved test IV, jf. punkt , indeholde information om, hvordan Leverandøren forestiller sig, at integrationstesten bedst kan gennemføres, således at Aarhus Kommune har bevis for, at kommunikationen mellem de to systemer fungerer korrekt og efter hensigten. Drejebogen skal ud over punkt ved test V, jf. punkt , indeholde informationer om, hvordan Leverandøren forestiller sig, at kapaciteten, jf. underbilag 4, kravspecifikationen, til bilag , jf. bilag , Leverandørens tilbud, kan testes Aarhus Kommune skal for hver enkelt test I-VII, jf. punkt med underpunkter godkende Leverandørens drejebog Leverandøren skal dokumentere testresultatet for så vidt angår test I-VII, jf. punkt med underpunkter i en rapport, der som minimum indeholder beskrivelse af testresultat, konklusion og underskrift fra testansvarlig Rapporten skal i forhold til test IV-VII, jf. punkt med underpunkter ud over beskrivelse af testresultat, konklusion og underskrift fra testansvarlig indeholde en gruppering af konstaterede fejl og/eller mangler fordelt på følgende kategorier: Kategori Kategoribetegnelse Beskrivelse A Kritisk Fejl/Mangel Fejl/Mangel medfører, at Leverancen eller væsentlige funktioner i Leverancen er utilgængelige. Omgåelse er ikke mulig. Opstår en kritisk Fejl/Mangel (kategori A) under en test, afbrydes testen. B Alvorlig Fejl/Mangel Fejl/Mangel medfører, at væsentlige funktioner i Leverancen er utilgængelige. Omgåelse er mulig. Opstår en alvorlig Fejl/Mangel (kategori B) under en test, kan Aarhus Kommune vælge at afbryde testen. C Betydende Fejl/Mangel Fejl/Mangel, der medfører gene for brugere, men hvor alternativer er tilgængelige. Fejlen/Manglen kan omgås i forbindelse med testen. Ved 3 eller flere betydende Fejl/Mangler (kategori C) under en test, kan Aarhus Kommune vælge at afbryde testen. D Mindre betydende Fejl/Mangel Fejl/Mangel, der medfører mindre gene for brugerne, og Fejl/Manglen er ikke blokerende for brug af Leverancen. Fejl/Manglen kan umiddelbart rettes. Ved 5 eller flere mindre betydende Fejl/Mangler (kategori D) under en test, kan Aarhus Kommune vælge at afbryde testen. Side 15 af 22

16 Godkendelse af test I-VII, jf. punkt med underpunkter Gennemførelse af test I-VII, jf. punkt punkt skal ske på den måde, at test I gennemføres først, og først, når test I er gennemført og godkendt af Aarhus Kommune, kan test II gennemføres, og først når test II er gennemført og godkendt af Aarhus Kommune, kan test III gennemføres og så fremdeles Aarhus Kommunes godkendelse af test I-III, jf. punkt punkt forudsætter, at drejebogen for den enkelte test er fulgt, og at Aarhus Kommune kan godkende rapporten for test I-III, jf. punkt Aarhus Kommunes godkendelse af test IV-VII, jf. punkt punkt jf. punkt forudsætter, at drejebogen for den enkelte test er fulgt, og at Aarhus Kommune kan godkende rapporten for test IV-VII, jf. punkt , samt at der ikke i forbindelse med den enkelte test er konstateret, kategori A Fejl/Mangler, kategori B Fejl/Mangler, mere end 5 kategori C Fejl/Mangler, og mere end 10 kategori D Fejl/Mangler Såfremt punkt ikke er opfyldt, er Aarhus Kommune berettiget til ikke at godkende den enkelte test Såfremt en test ikke kan godkendes af Aarhus Kommune, skal Aarhus Kommune uden ugrundet ophold skriftligt meddele dette til Leverandøren og anføre årsagen til den manglende godkendelse Eventuelle test ud over de i punkt med underpunkter anførte indeholdt i Leverandørens tilbud, jf. bilag , skal gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt punkt Såfremt Aarhus Kommune ikke kan godkende Testen, skal Leverandøren på Aarhus Kommunes anmodning gennemføre en ny test, indtil Aarhus Kommune accepterer og godkender, at Leverancen er i overensstemmelse med punkt Varighed og opsigelse 13.1 Varighed Kontrakten træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter Kontrakten er uopsigelig for Leverandøren Tilsidesættelse af udbudsreglerne Side 16 af 22

17 Såfremt en myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen, EU Kommissionen eller en dansk eller europæisk domstol, beslutter eller afsiger kendelse om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er blevet overtrådt i forbindelse med indgåelsen af Kontrakten med det resultat, at Kontrakten annulleres/erklæres for uden virkning, er Aarhus Kommune berettiget til at opsige Kontrakten med 1 uges forudgående skriftligt varsel Såfremt Kontrakten opsiges i henhold til punkt , skal Aarhus Kommune, kun betale Leverandøren for arbejde udført før tidspunktet for opsigelsen, jf. punkt Leverandøren er herudover ikke berettiget til at modtage nogen anden form for kompensation, erstatning eller godtgørelse. Aarhus Kommunes ret til at opsige Kontrakten i henhold til punkt gælder også i tilfælde af, at en afgørelse, kendelse eller dom appelleres. 14. Forsikring 14.1 Leverandøren er forsikret med professionel ansvarsforsikring hos [***] under police nr. [***], jf. bilag Leverandøren skal holde Leverancen forsikret i fornødent og sædvanligt omfang, herunder men ikke begrænset til almindelig brandforsikring, indtil risikoen for Leverancen overgår til Aarhus Kommune, jf. punkt Sociale klausuler 15.1 Arbejdsklausul Løn og arbejdsvilkår Såfremt arbejdsforhold af den i Kontrakten omhandlende art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene for den del af Leverancen, der vedrører montering af Leverancen ikke være mindre gunstige end de vilkår, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der henvises til ILO-konvention nr. 94. Tilsvarende gælder arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget (dele af) Kontrakten, der vedrører montering af Leverancen, til udførelse. I så fald påhviler det Leverandøren at påse, at bestemmelsen bliver overholdt Aarhus Kommune kan til enhver tid udbede sig nødvendig dokumentation for, at løn - og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen i ILO-konvention nr. 94. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Aarhus Kommune i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Side 17 af 22

18 Orientering om løn - og arbejdsvilkår Leverandøren skal orientere medarbejderne om løn- og arbejdsvilkårene. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har fået overdraget (dele af) Kontrakten, der vedrører montering af Leverancen til udførelse. På opfordring fra Aarhus Kommune skal Leverandøren inden 5 dage dokumentere, at medarbejderne er orienteret herom Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT) Såfremt Leverandøren er omfattet af anmeldelsespligten til RUT-registeret, skal denne på eget initiativ sende kvittering for anmeldelsen til Aarhus Kommune straks efter, anmeldelsen er sket Leverandøren skal sikre, at eventuelle underleverandører eller personer, der har fået overdraget (dele af) Kontrakten, der vedrører montering af Leverancen, til udførelse, overholder gældende lovgivning, herunder anmeldelse til RUT-registret På opfordring fra Aarhus Kommune skal Leverandøren inden 3 dage fra arbejdets påbegyndelse dokumentere, at anmeldelsen til RUT-registret er sket Misligholdelse Såfremt Leverandøren ikke efter påkrav sender relevant dokumentation, jf. punkt og/eller punkt og/eller punkt , ifalder Leverandøren dagbod på pr. påbegyndt arbejdsdag på 1.000,00 kr., indtil dokumentationen er modtaget. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne dagboden i betaling til Leverandøren Såfremt Leverandøren ikke lever op til betingelserne i punkt 15.1, ifalder Leverandøren dagbod på 1.000,00 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbøderne kan opkræves, indtil forholdene bringes i orden. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i betaling til Leverandøren Såfremt Leverandøren ikke opfylder betingelserne i punkt 15.1 eller sender den krævede dokumentation, jf. punkt og/eller punkt og/eller punkt , sidestilles det med væsentlig misligholdelse af Kontrakten Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og nr. 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og nr. 111) Side 18 af 22

19 Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og nr. 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, nr. 98 og nr. 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Leverandøren og dennes underleverandører skal respektere grundlæggende menneskerettigheder, herunder leve op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Manglende overholdelse af bestemmelserne i punkt 15.2 sidestilles med væsentlig misligholdelse af Kontrakten. 16. Ansvar 16.1 Parterne er altid uanset ansvaret forpligtet til at bidrage til at finde den mest optimale løsning for at rette og neutralisere eventuelle fejl og mangler Aarhus Kommunes godkendelser af Leverandørens ydelser og/eller tilsyn med Leverandørens levering af Leverancen begrænser ikke Leverandørens ansvar for de leverede ydelser og Leverancen i sin helhed Det forhold, at Aarhus Kommune måtte være repræsenteret af medarbejdere med ekspertise inden for de aktuelle fagområder, fritager på intet punkt Leverandøren for sit ansvar Konsortium Såfremt Leverandøren er et konsortium, hæfter hver konsortiedeltager solidarisk, direkte og ubegrænset over for Aarhus Kommune Underleverandører Aarhus Kommune kan efter eget valg rette eventuelle krav direkte mod Leverandørens eventuelle underleverandører. 17. Misligholdelse 17.1 Forsinkelse fra Leverandørens side Såfremt Leverandøren ikke overholder Tidsplanen og/eller heri indeholdte milepæle eller forudser, at Tidsplanen og/eller heri indeholdte milepæle ikke kan overholdes, skal Leverandøren straks give Aarhus Kommune skriftlig meddelelse herom, herunder med angivelse af den forventede forsinkelse. Side 19 af 22

20 Leverandøren skal straks orientere Aarhus Kommune skriftligt, såfremt Leverandøren er af den opfattelse, at Tidsplanen ikke kan holde som følge af forhold, der beror på Aarhus Kommune. Foreligger en sådan meddelelse ikke, kan Leverandøren ikke efterfølgende påberåbe sig, at forsinkelse skyldes Aarhus Kommune Såfremt sanktionsbehæftede milepæle, jf. punkt , overskrides, er Aarhus Kommune berettiget til en bod på 0,1 % af Prisen pr. påbegyndt uge. Påløbet bod betales ugevis efter forsinkelsens opståen eller modregnes i Prisen efter Aarhus Kommunes valg I øvrigt gælder dansk rets almindelige bestemmelser og beføjelser i anledning af forsinkelse Det anses altid for væsentlig misligholdelse, såfremt Slutterminen overskrides med mere en 14 dage Mangler Der foreligger en mangel ved Leverancen, såfremt Leverancen ikke opfylder de i underbilag 4 til bilag indeholdte krav, jf. bilag Leverandørens tilbud, eller ikke i øvrigt har de egenskaber, ikke er eller ikke virker på en sådan måde, eller opfylder de krav, som Aarhus Kommune med rimelighed måtte forvente på baggrund af Kontrakten En mangel er altid væsentlig, såfremt manglen hindrer, forsinker eller fordyrer opstart eller fremdrift af en anden entreprise eller ibrugtagning af den af Leverancen omfattede del af byggeriet. Også et stort antal i sig selv uvæsentlige mangler kan statuere væsentlighed Leverandøren skal afhjælpe mangler for egen regning og uden ugrundet ophold i overensstemmelse med punkt og punkt , såfremt der reklameres over en mangel i Garantiperioden Dansk rets almindelige bestemmelser og beføjelser i anledning af mangler finder i øvrigt anvendelse Ophævelse Aarhus Kommune kan ophæve Kontrakten uden varsel, såfremt Leverandøren gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, eller såfremt Kontrakten gentagne gange misligholdes, uden at der isoleret set foreligger en væsentlig misligholdelse Misligholdelse af betalingsforpligtelse Såfremt Aarhus Kommune misligholder sin betalingsforpligtelse, er Leverandøren berettiget til morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Side 20 af 22

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere