Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse"

Transkript

1 Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale om at opfylde undervisningspligten efter 9,4 6. Tilladelse til at opfylde undervisningspligten efter 33, Inspirationsmateriale 1. Indledning/baggrund Folkeskolens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere,. Udover introduktionskurser, brobygning, mentorordning og erhvervspraktik har skolerne mulighed for at tilrettelægge særlige undervisningsforløb for elever efter Folkeskolelovens 9,4 og 33,4-7. For disse undervisningsforløb gælder: Målgruppe: Elever, der er skoletrætte, eller af anden grund ikke får udbytte af undervisningen. Formål: Undervisningsaktiviteten/det særlige forløb skal medvirke til at afklare elevens uddannelsesvalg. Hensigt: Eleven vender tilbage til skolen, altså inklusion i skolen/uddannelse - ikke eksklusion! Skolens leder træffer alle afgørelser med inddragelse af UU (sammen med elev og forældre) og har ansvaret for planlægning og gennemførelse. 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb Særligt tilrettelagte forløb efter 9.4 Skolens leder kan med inddragelse af UU tilbyde elever med særligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen. Er en del af elevens samlede undervisning Kan indeholde kombination af undervisning og ulønnet praktik Dele af fagrækken kan afviges, men eleven skal undervises i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi (i et omfang, så fagmål og prøvekrav kan opfyldes) Eleven er omfattet af Statens Erstatningsordning (ulønnet praktik) Max. 13 uger (sammenlagt dvs. at forløbet tidsmæssigt kan strække sig over mere end 13 uger)

2 Særligt tilrettelagte forløb efter 33, stk. 4-7 (kun i helt særlige tilfælde) 33,4 Efter anmodning fra forældrene, jf. 54, kan skolens leder med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning, når hensynet til eleven taler for det, tillade, at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg Særligt tilrettelagte forløb ( 33,5) Skal indeholde undervisning og ulønnet praktik Eleven skal som et minimum undervises i dansk og matematik, så fagenes mål og kravene ved prøven kan opfyldes Eleven skal som udgangspunkt aflægge obligatorisk test i dansk/læsning Eleven skal som udgangspunkt aflægge prøve i dansk og matematik Skolens leder, forældre og elev kan beslutte, om der skal undervises og aflægges test og prøve i andre fag Ungdomsskolen kan inddrages i undervisningen Statens Erstatningsordning dækker uden tidsbegrænsning Delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse ( 33,6) Eleven skal som et minimum undervises i dansk og matematik, så fagenes mål og kravene ved prøven kan opfyldes Eleven skal som udgangspunkt aflægge obligatorisk test i dansk/læsning Eleven skal som udgangspunkt aflægge prøve i dansk og matematik Skolens leder, forældre og elev kan beslutte, om der skal undervises og aflægges test og prøve i andre fag Ungdomsskolen kan inddrages i undervisningen Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker uddannelsens forsikringsordninger Hel opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse ( 33,6) Tilladelsen kan betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i ungdomsskolen Statens erstatningsordning dækker ikke. Her dækker uddannelsens forsikringsordninger Delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse ( 33,7) Skolens leder beslutter, med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning, forældre og elev, hvilken undervisning eleven skal deltage i, og om eleven skal aflægge test og prøver Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker arbejdsgiverens forsikringsordninger Hel opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse ( 33,7) Tilladelsen kan betinges af at eleven deltager i supplerende undervisning i ungdomsskolen Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker arbejdsgiverens forsikringsordninger Bemærk, at både 33,6 og 33,7 typisk vil tage udgangspunkt i 2-3 ugers ulønnet prøvepraktik eller et forløb efter 9,4 eller 33,5

3 3. Oversigt over 9,4 og 33,4-7 i Lov om Folkeskolen 9 stk stk stk stk. 7 Indhold Introduktion og brobygning Krav om undervisning Test og prøver Tidsperspektiv Forsikring Kombination af praktisk og teoretisk undervisning i og uden for skolen Introduktion og brobygning (max. 4 uger pr. år) kan indgå Eleven skal i skoleåret have en undervisning, der lever op til de fastsatte mål for de obl. fag. Kan fraviges. Dog altid dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi Obligatoriske test og afgangsprøve i de fag eleven deltager i Regler for holddeling. Max. 13 uger i løbende kalenderår jf. Statens Erstatningsordning Statens Erstatningsordning Særligt tilrettelagt forløb med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg Undervisning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv Introduktion og brobygning (max 4 uger pr. år) kan indgå Eleven skal undervises i min. dansk og matematik, så mål og krav ved prøven kan opfyldes Obligatoriske test og afgangsprøve i dansk og matematik Hel eller delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg Eleven indgår i uddannelsesforløb på en erhvervsuddannelse Delvis: Eleven skal undervises i min. dansk og matematik, så mål og krav ved prøven kan opfyldes Hel: Tilladelsen kan betinges af, at eleven deltager i suppl. uv. i den kommunale ungdomsskole Obligatoriske test og afgangsprøve i dansk og matematik (delvis) eller tilsvarende niveau (hel) Hel eller delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg Eleven arbejder på en arbejdsplads Skolens leder beslutter med inddragelse af elev, forældre og UU hvilke fag eleven skal undervises i. Hel: Tilladelsen kan betinges af, at eleven deltager i suppl. uv. i den kommunale ungdomsskole Skolens leder beslutter med inddragelse af elev, forældre og UU om eleven skal aflægge prøver Ikke begrænset i tid Ikke begrænset i tid Ikke begrænset i tid Statens Erstatningsordning Gældende for uddannelsen Arbejdsstedets forsikring Kilde: s. 17 i 9 stk. 4 i folkeskoleloven - Inspirationshæfte fra VUE 2008

4 4. Procedure 1. Lærere og/eller UU-vejleder drøfter/foreslår et evt. forløb for en elev i klasse, (efter anmodning fra forældre vedr. 33,4-7). 2. Skoleleder godkender foreløbigt forslag. 3. Skolen kontakter elev og forældre ang. forslag om forløb. 4. Som udgangspunkt finder elev og forældre selv praktiksted og laver aftaler. UUvejleder kan være behjælpelig. 5. Skolen udfylder skema med mål m.m. og sender kopi af udfyldt skema til UUvejlederen. 6. UU-vejleder sender skriftlig praktikaftale til elev/forældre, praktikvært og skole. 7. Skolen bevarer kontakten til elev og praktikvært. 8. Skolen orienterer andre lærere om aftalen. Registrering i UV-vej Forløb oprettes under fanebladet vejledningsaktivitet som en Individuel vejledningsaktivitet. Udfyldt skema scannes ind i den unges personmappe.

5 Aftale om at opfylde undervisningspligten efter folkeskolelovens 9,4 Skolen tilbyder hermed, at Elevens navn: Cpr.nr.: Adresse: Klasse: Tlf.: kan opfylde undervisningspligten helt eller delvist ved 9,4 praktikforløb som Erhverv hos: Virksomhed/uddannelsesinstitution Adresse: Virksomhedens kontaktperson: Tlf.: Aftalen gælder i perioden: Fra: Til: Formålet med forløbet/begrundelse for tilladelsen: Skolens kontaktperson til elev, virksomhed og forældre: Elevens UU-vejleder: Underskrifter: Skoleleder Skolens kontaktperson Virksomhedens kontaktperson Elevens forældre Eleven Eleven opfylder sin undervisningspligt med dette forløb Eleven skal melde afbud til praktikværten Praktikken er ulønnet Eleven er dækket af Statens Erstatningsordning. Praktikværten skal sikre, at arbejdsmiljøloven overholdes Praktikværten skal kontakte skolen, hvis der opstår problemer Skolen har løbende kontakt med elev og praktikvært. Skolen har tilsynspligt med eleven under hele forløbet Skolen sikrer, at eleven vender tilbage til skolen efter forløbet

6 Meddelelse om tilladelse til at opfylde undervisningspligten efter folkeskolelovens 33, stk Skolen meddeler hermed på baggrund af anmodning fra elevens forældre, at Elevens navn: Cpr.nr.: Adresse: Klasse: Tlf.: har fået tilladelse til at opfylde undervisningspligten ved 33,5 særligt tilrettelagt forløb (undervisning i dansk og matematik er obligatorisk) som 33,6 delvis erhvervsmæssig uddannelse (undervisning i dansk og matematik er obligatorisk) som 33,6 hel erhvervsmæssig uddannelse som Erhverv 33,7 delvis erhvervsmæssig beskæftigelse som 33,7 hel erhvervsmæssig beskæftigelse som hos: Virksomhed/uddannelsesinstitution Adresse: Virksomhedens kontaktperson: Tlf.: Tilladelsen gælder i perioden: Fra: Til: Vedr. 33., 5, 6 og 7 kan tilladelsen være betinget af evt. supplerende undervisning: I folkeskolen timer: i fagene: I ungdomsskolen timer: i fagene: Formål med forløbet/begrundelse for tilladelsen: Skolens kontaktperson til elev, virksomhed og forældre: Elevens UU-vejleder: Underskrifter: Skoleleder Skolens kontaktperson Virksomhedens kontaktperson Elevens forældre Eleven

7 7. Inspirationsmateriale og anbefalinger til brug før, under og efter forløbet 1. Giv eleven et skema Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Sæt konkrete mål og forventninger op for forløbet Eleven skal: Indgå aftaler om: Skoledelen Lærerbesøg på praktikstedet Tilbagemelding til praktiksted Forældreinvolvering 4. Evaluer hyppigt både undervejs og til sidst Tag f.eks. følgende emner op: Elevens mødestabilitet Elevens interesser/arbejdsindsats Elevens evner for faget Gode råd til eleven: Hvad går særligt godt Hvad bør der arbejdes med Forberedelse til ungdomsuddannelsen Andre bemærkninger

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

skoleåret 2012/2013, AA rhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus

skoleåret 2012/2013, AA rhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus skoleåret 2012/2013, Aarhus KOMMUNE, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNE I aarhus 10. klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2012/2013 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i Aarhus Copyright

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere