KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem"

Transkript

1 DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553 København V CVR [udfyldes] (herefter kaldet Kunden) KULTURSTYRELSEN CENTER FOR BIBLIOTEK, MEDIER OG DIGITALISERING H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TELEFON LEVERANDØR (herefter kaldet Leverandøren)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Definitioner Baggrund og formål Leverancens udførelse Ændringer Interne test, kontrol og godkendelse Samarbejde og organisering Benyttelse af underleverandører Levering Optioner Sikkerhed ILO-konvention nr Varighed Vederlag Betaling Forsinkelse Mangler Ophævelse af Kontrakten Erstatning Forsikring Force majeure Meddelelser mellem parterne Ændring af Kontrakten Overdragelse af rettigheder Fortrolighed Markedsføring Tvister, lovvalg og værneting Fortolkning Ikrafttrædelse og underskrift...17 SIDE 2

3 BILAG: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Rettelsesskrivelser til udbudsmaterialet under udbuddet (vedlægges ved Kontraktens indgåelse) Kravspecifikation Leverandørens tilbud inkl. løsningsbeskrivelse (vedlægges ved Kontraktens indgåelse) Samarbejdsstruktur og mødevirksomhed SIDE 3

4 1 Definitioner Ved fortolkningen af denne kontrakt skal nedenstående udtryk, når de indledes med en versal, forstås på den nedenfor anførte måde: Arbejdsdage Delleverance Digitale Kopier Arkivalier Kontrakten Leverancen Optioner Mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. En afgrænset del af Leverancen. De digitaliserede Arkivalier med metadata som specificeret i bilag 2. Papirdokumenter i Kundens bygningsfredningsarkiv som skal scannes og digitaliseres. Denne kontrakt med bilag og alle senere ændringer og tillæg. Alle ydelser omfattet af nærværende kontrakt. Dette omfatter bl.a. Leverandørens opgaver og aktiviteter forbundet med at producere Digitale Kopier af Kundens Arkivalier, herunder at opsamle og producere metadata i overensstemmelse med kravene i Kontrakten, særligt i bilag 2, kvalitetsstyring, transport, opsætning og øvrige ydelser, der skal leveres inden Kontraktens afslutning. En ret for Kunden til, til de i Kontrakten fastsatte enhedspriser og øvrige vilkår, at kræve levering af digitalisering af yderligere hyldemeter end de i Kontrakten fastsatte. Optioner kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som selvstændige opgaver til levering efter levering af sidste Delleverance. 2 Baggrund og formål 2.1 Indledning Kontrakten regulerer Leverandørens og Kundens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af en opgave om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet hos Kunden. SIDE 4

5 2.2 Baggrund, formål samt beskrivelse af Leverancen Denne kontrakt er indgået efter forudgående EU-udbud med henblik på at [antal]_hyldemeter af Kundens bygningsfredningsarkiv dækkende perioden 1918 til og med 2007 digitaliseres og at der i forbindelse hermed opsamles og produceres metadata med det formål at skabe en digital version af arkivet, der kan offentliggøres på internettet via Kundens database Fredede og Bevaringsværdige Bygninger. Leverandøren har ved gennemlæsning af Kundens udbudsmateriale med eventuelle rettelser og ved deltagelse i informations- og spørgemøde forstået Kundens forventninger til Kontrakten. 2.3 Leverandørens leveranceansvar Generelt Det overordnede leveranceansvar, herunder ansvaret for tilrettelæggelse af opgaverne, påhviler Leverandøren idet Kunden dog har medansvar for opgavernes gennemførelse Leverancen Leverandøren skal levere de ydelser, der besidder de egenskaber og opfylder de krav, der fremgår af nærværende kontrakt, herunder navnlig kravspecifikationen i bilag 2 samt de ændringer der aftales undervejs med henblik på optimering af Leverancen. Leverandøren skal levere Leverancen i form af aftalte og testede Delleverancer. Leverandøren kan ikke påberåbe sig at det, der fremgår af bilag 3, medfører at krav eller beskrivelser i bilag 1 og bilag 2 ikke kan opfyldes Personoplysninger Leverandøren sikrer, at Digitale Kopier beregnet til offentliggørelse ikke indeholder nogen form for personoplysninger, herunder oplysninger som omfattet af LOV nr. 429 af 31/05/2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven) og LBK nr af 21/08/2007 (arkivloven) med senere ændringer. Leverandøren skal på Kundens anmodning og uden omkostninger for Kunden foretage omlevering af Digitale Kopier beregnet til offentliggørelse, som indeholder ovennævnte oplysninger. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Leverandøren skal endvidere skadesløsholde Kunden for ethvert krav, som Kunden måtte blive mødt med i anledning af, at Digitale Kopier beregnet til offentliggørelse indeholder oplysninger som nævnt ovenfor. SIDE 5

6 2.3.4 Tidsplan Leverandøren har på baggrund af kravene i bilag 2 udarbejdet en overordnet tidsplan, jf. bilag 3. Leverandøren har det overordnede ansvar for at tidsplanen overholdes Rapportering Leverandøren skal løbende rapportere om og forelægge status for projektet for Kunden i overensstemmelse med bilag Kvalitetssikring Leverandøren er forpligtet til at opretholde kvalitetssikring under Leverancens udførelse, der opfylder kravene i bilag Ansvar for Kundens Arkivalier Ansvaret for Kundens Arkivalier overgår til Leverandøren ved overgivelse til Leverandøren eller en af Leverandøren udpeget tredjemand på Kundens adresse til Arkivalierne er modtaget af Kunden på dennes adresse. Leverandøren tegner de i punkt 19 nævnte forsikringer. 3 Leverancens udførelse 3.1 Leverancens påbegyndelse Opstartsmøde Umiddelbart efter Kontraktens indgåelse og i overensstemmelse med tidsplanen i bilag 3 afholder parterne et opstartsmøde, jf. bilag 4, hvor det videre forløb for levering overordnet tilrettelægges. En væsentlig del af opstartsmødet er en gennemgang af aktiviteter og opgaver forbundet med Leverancen, herunder en præcisering af parternes roller og ansvar i forhold hertil. Endvidere gennemgår og præciserer parterne tidsplanen og tilrettelægger testen jf. punkt Parterne foretager i fællesskab en vurdering af de risici, der kan have betydning for projektets gennemførelse og Leverandøren udarbejder på baggrund heraf en risikolog som løbende opdateres og er tilgængelig for begge parter. SIDE 6

7 3.2 Test Efter opstartsmødet afhenter Leverandøren de på mødet aftalte Arkivalier med henblik på at teste leveranceprocesser og kvaliteten af Digitale Kopier. Testen tilrettelægges så dens omfang er repræsentativt for alle aktiviteter, der indgår af Leverancen. Efter testens afslutning evaluerer parterne forløbet og foretager de fornødne justeringer og tilpasninger. For justeringer og tilpasninger som ikke kan gennemføres inden for tidsplanen aftales en frist for seneste gennemførelsestidspunkt. Leverandøren dokumenterer resultatet af testen. Aftalte ændringer vedlægges kontrakten i overensstemmelse med punkt 22. Såfremt Kunden kan acceptere testens resultat overgår projektet til driftsfasen. Kundens accept af testen fritager ikke Leverandøren for ansvaret for, at Leverancen opfylder kravene i bilag 2 og i Kontrakten i øvrigt. 3.3 Drift Efter Kundens accept af testen, jf. punkt , følger parterne de arbejdsgange og processer, som er beskrevet i Kontrakten og samarbejder om at behandle problemområder som måtte opstå i driftsfasen, herunder spørgsmål om håndtering af Arkivalierne. I driftsfasen afholdes statusmøder i overensstemmelse med bilag 4. 4 Ændringer Efter Kontraktens underskrift kan Kunden fremsætte anmodning om ændringer. Ændringsønsker fremsættes skriftligt til Leverandøren, der uden ugrundet ophold oplyser, hvornår en beskrivelse af eventuelle konsekvenser heraf, herunder for pris og tidsplan vil kunne fremsendes. Såfremt Leverandøren påviser, at ændringsanmodningen af væsentlige tekniske eller kvalitetsmæssige hensyn ikke kan gennemføres, er Leverandøren ikke forpligtet til at efterkomme ændringsanmodningen. Senest 5 Arbejdsdage efter ændringsforslagets modtagelse skal Kunden skriftligt meddele Leverandøren, om Kunden ønsker ændringen foretaget, idet forslaget i modsat fald bortfalder. Leverandøren fremsætter ændringsforslag, såfremt Leverandøren vurderer at det vil medføre en for Kunden mere hensigtsmæssig løsning. Forslag skal fremsættes skriftligt til Kunden, der inden 5 Arbejdsdage fra modtagelse af forslaget skal meddele, hvorvidt Kunden ønsker at acceptere de stillede forslag. SIDE 7

8 Ændringer der er godkendt af Kunden indarbejdes i Kontrakten i overensstemmelse med punkt Interne test, kontrol og godkendelse 5.1 Leverandørens interne test For hver Delleverance gennemfører Leverandøren kvalitetskontrol som opfylder kravene i bilag 2. Indholdet af kvalitetskontrollen er beskrevet i bilag 3. Leverandøren skal til enhver tid kunne fremvise dokumentation for gennemførte tests og deres resultater. Leverandøren bærer ansvaret for, at intern kontrol og eventuelle efterfølgende fejlrettelser kan ske inden for den aftalte leveringstid for en Delleverance. 5.2 Kundens kontrol og godkendelse Kunden foretager kontrol af det leverede i overensstemmelse med beskrivelserne i bilag 2. Kontrollen gennemføres umiddelbart efter levering af en Delleverance og Kunden meddeler Leverandøren om resultatet senest 10 Arbejdsdage efter levering. Såfremt kontrollen medfører Kundens afvisning af en Delleverance eller dele heraf, indeholder Kundens meddelelse en oversigt over, hvilke dele der er afvist og hvilke fejl, der blev konstateret ved kontrollen. Leverandøren skal herefter rette de konstaterede fejl og lade Delleverancen følge test og kontrol som beskrevet i dette punkt 5. Kunden kan endvidere aflægge uanmeldt besøg hos leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører med henblik på at kontrollere at Arkivalierne håndteres og opbevares i overensstemmelse med kravene i Kontrakten, navnlig bilag 2. 6 Samarbejde og organisering 6.1 Generelt Parterne er enige om i hele forløbet at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning samt hver især yde den nødvendige indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne har gensidigt en forpligtelse til uden ugrundet ophold og i henhold til de aftalte beslutningsprocesser at påpege eventuelle åbenbare fejl i materiale udarbejdet af den anden part samt øvrige forhold som kan have betydning for projektets rette gennemførelse i overensstemmelse med tidsplanen og Kontrakten i øvrigt. SIDE 8

9 6.2 Samarbejdsstruktur Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse og opfyldelse af Kontrakten henblik på at formidle det nødvendige samarbejde strukturerer parterne samarbejdet med deltagelse af repræsentanter fra Leverandøren og Kunden samt eventuelt andre. Samarbejdsstrukturen og roller samt bemyndigelser er beskrevet i bilag Bemandning I bilag 4 er anført de medarbejdere, som hver part særligt har allokeret til opgaven. Leverandøren skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af sin projektleder. Såfremt Leverandøren undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte sin projektleder, kan dette kun ske efter Kundens forudgående godkendelse. Udskiftningen må ikke påføre Kunden yderligere omkostninger og den nye projektleder skal have mindst tilsvarende kvalifikationer. Leverandøren skal efter Kundens anmodning udskifte sin projektleder, såfremt Kundens anmodning er sagligt begrundet. 7 Benyttelse af underleverandører Leverandørens benyttelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i Kontrakten. Leverandørens anvendelse af underleverandører fremgår af bilag 3. Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overlade Kontraktens opfyldelse eller dele heraf til andre underleverandører end de, der er angivet i bilag 3. Kunden kan ikke nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. Selvom Kunden har givet samtykke til anvendelse af en bestemt underleverandør, kan Kunden i alle forhold rette henvendelse til Leverandøren. 8 Levering 8.1 Leveringstidspunkt Levering af en Delleverance er sket, når alle Digitale Kopier omfattet af Delleverancen er modtaget og accepteret af Kunden i overensstemmelse med punkt 5 og alle af Delleverancen omfattede Arkivalier er returneret og opstillet som angivet i punkt 8.2 og Kunden skriftligt har meddelt Leverandøren at Delleverancen er accepteret. SIDE 9

10 8.2 Afhentning og returnering af Arkivalier Leverandøren skal afhente og returnere Arkivalierne på den i bilag 2 angivne adresse. 8.3 Tidsplan Leverandøren skal levere de enkelte Delleverancer i overensstemmelse med tidsplanen og i henhold til den detailplanlægning som parterne løbende foretager på statusmøder, jf. bilag 4. 9 Optioner Efter Kontraktens underskrift kan Kunden bestille Optioner. Optioner skal leveres på Kontraktens betingelser og på samme vilkår som Leverancen, herunder med hensyn til test, kontrol, godkendelse og vederlag. Bestilling af Optioner sker ved Kundens meddelelse til Leverandøren med oplysning om antallet af hyldemeter, der ønskes digitaliseret. Leverandøren skal uden ugrundet ophold herefter oplyse dato for opgavens opstart og afslutning, idet opgaven skal påbegyndes senest 3 måneder efter Kundens bestilling. Leverandøren har i bilag 3 anført, såfremt Optioner skal omfatte et mindste antal hyldemeter. Kundens ret til at bestille Optioner består i 24 måneder efter Kundens accept af sidste Delleverance. 10 Sikkerhed og behandling af arkivalierne Leverandøren, dennes medarbejdere, underleverandører og deres medarbejdere skal implementere og overholde de krav til sikkerhed og behandling af arkivalierne, der er angivet i bilag 2 i forbindelse med Kontraktens opfyldelse. 11 ILO-konvention nr. 94 Kunden er i medfør af ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at Leverandøren tilsikrer sine medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. SIDE 10

11 Leverandøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgaver relateret til Kontrakten, løn og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 12 Varighed 12.1 Kontraktperiode Kontrakten træder i kraft som angivet i punkt 28 og løber indtil Leverandøren har præsteret alle ydelser som Leverandøren skal præstere i henhold til Kontraktens bestemmelser, navnlig bilag Kundens opsigelse Parterne kan opsige kontrakten med et varsel på 6 måneder til den første i en måned. I opsigelsesperioden leverer Leverandøren allerede iværksatte Delleverancer ligesom Kunden betaler herfor i overensstemmelse med Kontraktens bestemmelser. Kan en Delleverance i henhold til den aftalte leveringstid, ikke færdiggøres inden for opsigelsesvarslet, aftaler parterne, hvilke dele af Delleverancen Leverandøren skal færdiggøre frem til opsigelsesvarslets udløb. Vederlaget herfor beregnes på baggrund af enhedsprisen i bilag 3. Leverandøren skal inden opsigelsesvarslets udløb tilbagelevere Arkivalierne i overensstemmelse med parternes aftale herom. Leverandøren har ikke krav på erstatning ved Kundens udtræden i henhold til dette punkt Annullation af beslutning om tildeling af Kontrakten og erklæring om, at Kontrakten er uden virkning Annullation af beslutning om tildeling af Kontrakten. Kunden kan opsige Kontrakten med et efter omstændighederne passende kortere varsel end angivet i Kontraktens punkt 12.2, såfremt Kundens beslutning om at tildele Kontrakten til Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene Uden virkning Såfremt Klagenævnet for Udbud erklærer Kontrakten for uden virkning og påbyder Kunden at bringe Kontrakten til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist, er Kunden berettiget til at opsige Kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakten op- SIDE 11

12 hører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Kunden berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse Erstatning Leverandørens eventuelle krav som følge af annullation eller ophør i medfør af punkt eller ovenfor skal afgøres efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at indirekte tab ikke erstattes. Erstatningen kan højest udgøre et beløb svarende til negativ kontraktsinteresse. Såfremt Leverandøren på tidspunktet for Kontraktens indgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at beslutning om tildeling af Kontrakten annulleres eller at Kontrakten erklæres for uden virkning, kan Leverandøren ikke over for Kunden rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge heraf. 13 Vederlag Vederlaget for hver Delleverance beregnes på baggrund af Leverandørens enhedspris i bilag 3. Enhedsprisen er fast og inkl. alle afgifter ekskl. moms. Leverandøren er berettiget til det vederlag, der fremkommer ved at multiplicere det leverede antal hyldemeter med enhedsprisen i bilag 3. Endvidere er Leverandøren berettiget til særskilt betaling for opgaver, som Kunden har bestilt på baggrund af kravene i bilag 2, punkt 10 (scanning-on-demand). Prisen for disse opgaver fremgår af bilag Betaling Efter endelig og fyldestgørende levering af en Delleverance jf. punkt 8.1 kan Leverandøren fakturere vederlaget for Delleverancen jf. punkt 11. Fakturering af opgaver som Kunden har bestilt efter bilag 2, punkt 10, sker månedsvist bagud. Fakturaen skal indeholde specifikation af, hvilke opgaver der er løst og til hvilken pris. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage efter Kundens modtagelse og accept af Leverandørens faktura. Leverandøren skal til enhver tid opfylde de fastsatte krav vedrørende elektronisk fakturering, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 Bekendtgørelse af lov om offentlige SIDE 12

13 betalinger m.v. og LBK nr. 991 af 7. oktober 2004 "Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder" samt eventuelle senere ændringer hertil. E-faktura der opfylder kravene i ovennævnte bestemmelser vedlagt evt. dokumentation sendes til Kulturstyrelsen EAN nr. [udfyldes] Fakturaen skal være påført følgende oplysninger: Personreference: Kristine Hoff Meyer Kontrakt reference: Digitalisering af Bygningsfredningsarkivet, projektnummer Kunden har ret til at afvise fakturaer, der ikke fremsendes i overensstemmelse med ovenstående. Leverandøren kan ikke pålægge faktureringsgebyr. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til LBK nr. 743 af 4. september 2002 Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven). 15 Forsinkelse Indtræffer der forhold, som må påregnes at medføre, at levering i henhold til en aftalt tidsplan helt eller delvist ikke kan overholdes, påhviler det Leverandøren, så snart sådanne forsinkelser kan forudses, straks og uden ugrundet ophold at give Kunden skriftlig meddelelse herom, tillige med årsagen/årsagerne til forsinkelsen samt angivelse af, hvornår levering forventes at kunne finde sted. Det påhviler endvidere Leverandøren at afværge eller mindske følgerne af forsinkelsen bedst muligt og efter anmodning oplyse overfor Kunden, hvad der er foretaget for at afhjælpe forsinkelsen. Tilsvarende skal Kunden give Leverandøren meddelelse, såfremt Kunden ikke kan overholde sine forpligtelser i forhold til tidsplanen. Ingen forsinkelse som ikke skyldes fejl fra Kundens side, må medføre højere priser eller større udgifter for Kunden end hvis levering var sket i henhold til den aftalte tidsplan. 16 Mangler Mangler ved Leverandørens ydelser foreligger, såfremt de ikke opfylder de i nærværende kontrakt fastsatte krav, eller ikke svarer til, hvad Kunden med føje kunne forvente. Kunden skal afgive skriftlig reklamation til Leverandøren inden rimelig tid under hensyn til Kundens mulighed for at konstatere manglen - efter, at Kunden har konstateret, at en ydelse er mangelfuld. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, på hvilke punkter ydelsen anses for mangelfuld og inden for hvilken frist, Leverandøren skal afhjælpe manglerne. SIDE 13

14 Såfremt Leverandøren forgæves har søgt at afhjælpe manglerne og indebærer disse efter deres indhold, at dele eller hele arkivet ikke kan offentliggøres i overensstemmelse med Kundens formål har Kunden ret til at hæve Kontrakten helt eller delvist efter eget valg jf. bestemmelserne i punkt 17. Udover det ovenfor anførte gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af mangler. 17 Ophævelse af Kontrakten Udover hvad der ellers er bestemt i denne kontrakt, er begge parter berettiget til at hæve Kontrakten helt eller delvist i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i medfør af Kontrakten. Ophævelse udelukker ikke, at den hævende Part tillige kan opnå erstatning. Såfremt Leverandøren er i en force majeure situation, jf. punkt 20, som forhindrer Leverandøren i at opfylde sine forpligtelser under Kontrakten, er Kunden berettiget til at ophæve Kontrakten, såfremt force majeure-situationen varer i mere end 10 Arbejdsdage. I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor, kan Kunden hæve Kontrakten såfremt Leverandøren går konkurs, standser sine betalinger, åbner forhandling om akkord eller at Leverandørens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at Leverandøren må antages ikke at kunne opfylde Kontrakten. Det samme gælder, såfremt Leverandøren ophører med den virksomhed som Kontrakten vedrører, eller at der indtræder andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare. Ophævelse gør ingen indskrænkning i Leverandørens forpligtelser vedrørende tidligere leverede Delleverancer under Kontrakten. 18 Erstatning Såfremt Arkivalierne eller dele af heraf lider skade og det skyldes Leverandørens forhold eller sker, mens Arkivalierne eller den pågældende del af Arkivalierne er i Leverandørens varetægt, jf. punkt 2.3.7, er Leverandøren erstatningspligtig svarende til omkostningen forbundet med at reparere den pågældende genstand. Ved enhver total eller partielskade på enhver af Arkivalierne er Kunden berettiget til at reparere eller forsøge at reparere de pågældende Arkivalier og kan i givet fald vælge selv at reparere genstande eller vælge en fremmed reparatør til at reparere Arkivalierne. Leverandøren er da forpligtet til at erstatte alle, set i forhold til Arkivaliernes særlige karakter, rimelige reparationsudgifter, herunder værdien af Kundens eget arbejde og/eller udgifter til fremmed reparatør. SIDE 14

15 Kunden bevarer ejendomsretten til Arkivalierne uanset skadens art og omfang og uanset erstatningens størrelse. Udover hvad der ellers måtte fremgå af nærværende kontrakt er Leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervsansvar, miljøskader og produktansvar, der måtte opstå i forbindelse med udførelse af opgaver under kontrakten eller som følge heraf. Ingen af parterne er dog ansvarlige for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 19 Forsikring Leverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlige og/eller lovpligtige erhvervs- og produktansvarsforsikringer. Endvidere skal Leverandøren tegne forsikring, herunder transport- og brandforsikring, der dækker Leverandørens erstatningsansvar for Kundens Arkivalier. Den krævede forsikringsværdi er anført i bilag 2. Benytter Leverandøren sig af underleverandører, er Leverandøren forpligtet til at sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder de nævnte krav om forsikringsdækning. Kunden kan forlange dokumentation for at alle ovennævnte forsikringer er i kraft. 20 Force majeure Ingen af parterne er ansvarlige overfor den anden part for forhold, hvis indtræden de ved Kontraktens indgåelse ikke burde have påregnet eller ikke burde have undgået eller overkommet herunder lovlig strejke og/eller lockout (force majeure). I tilfælde af force majeure som forhindrer Leverandørens levering af en Delleverance, bortfalder parternes forpligtelse i det omfang og så længe, force majeuren virker. Der ydes ingen betaling for den periode, som force majeure-situationen varer. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeuren konstateres, og ved denne meddelelse orientere om force majeurens forventede omfang og varighed. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle ekstraomkostninger, som Kunden måtte blive påført i forbindelse med overenskomststridige strejker og lockout, hvor Leverandøren ikke udfører arbejdet. 21 Meddelelser mellem parterne Meddelelser som gives under nærværende kontrakt skal være skriftlige, herunder pr. og sendes til de i bilag 4 anførte projektleder. SIDE 15

16 22 Ændring af Kontrakten Tillæg eller ændringer til Kontrakten kan kun ske ved skriftlig aftale mellem parterne. Ændringer eller tillæg skal nummereres fortløbende underskrives af begge parter og vedlægges Kontrakten. 23 Overdragelse af rettigheder Kunden har ejendomsretten til Arkivalierne og alle Digitale Kopier. Leverandøren skal dog for Kunden opbevare en komplet samling af Digitale Kopier, indtil Kunden meddeler, at de skal slettes. Denne meddelelse skal gives senest 12 måneder efter Kontraktens afslutning. Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution, når de opgaver, som Kunden hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution. Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Kunden kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund. 24 Fortrolighed Leverandøren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de bliver bekendt med i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Leverandøren pålægger alle underleverandører og andre, der bistår Leverandøren, tilsvarende forpligtelse. Tavshedspligten omfatter ikke offentligt tilgængelig information samt information, som Leverandøren får overgivet fra tredjemand, som er i retmæssig besiddelse deraf, og som ikke er undergivet nogen fortrolighedsforpligtelse. 25 Markedsføring Leverandøren kan ikke anvende Kunden i sin markedsføring, herunder på Leverandørens hjemmeside, referencelister mv. uden Ordregives forudgående og skriftlige accept. 26 Tvister, lovvalg og værneting Tvister giver ikke ret til standsning af arbejdet. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt, skal i første omgang søges afgjort i mindelig mellem parterne. SIDE 16

17 Kan tvisten ikke afgøres i mindelighed, afgøres tvisten ved voldgift. Voldgiften vil blive gennemført med værneting ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. Lovvalg og sprog er dansk. Parterne er enige om, at voldgiftsretten skal sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsidenten for Østre Landsret. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten. 27 Fortolkning Overskrifterne til bestemmelserne i nærværende kontrakt er alene indsat af praktiske grunde. Ved fortolkning af Kontrakten skal der bortses fra disse overskrifter. Henvisning til nærværende kontrakt eller til en bestemmelse deri omfatter også de til Kontrakten hørende bilag, respektive de af disse bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. 28 Ikrafttrædelse og underskrift Kontrakten træder i kraft ved underskrift. Kontrakten med bilag er oprettet i to enslydende og behørigt underskrevne eksemplarer, af hvilke hver part har modtaget et eksemplar. Den Den.2012 Leverandør: Kunden:..... SIDE 17

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og.

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og. Notat 7. marts 2017 Kontrakt om gennemførelse af økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche og associerede brancher Mellem Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K CVR.nr.: 67 85 50

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Gennemførelse af national brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark

Gennemførelse af national brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark Kontrakt om Side 1 af 14 Mellem Slots- og Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR 26 48 98 65 som Ordregiver og Leverandør Adresse CVR som Leverandør er dags dato indgået følgende

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: 5798000432864 (i det følgende benævnt Kunden) og CVR-nr.: (i det følgende benævnt Kursusudbyderen) om afholdelse af ErhvervsPhD-programmets

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Kontrakt om stemning og vedligehold af flygler og klaverer Delaftale [X]

Kontrakt om stemning og vedligehold af flygler og klaverer Delaftale [X] Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Rosenørns Allé 22 1970 Frederiksberg C CVR-Nr.: 59151517 (i det følgende kaldet Kunden) og Leverandørens navn[ ] Leverandørens adresse[ ] Postnummer og by[ ] CVR

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere