Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: 8. december 2014, kl Sted: STUDERENDE, SEKTION FOR LEGALITET OG STUDIENÆVNSBETJENING Referent: Christine Gulstad KØBENHAVNS UNIVERSITET BLEGDAMSVEJ 3B Til stede: Lars Kayser, Rasmus Paulsen, Lea Olsen, Erik Frøkjær, Theis Lange, Jens Christian Brings Jacobsen Gæst: Pia Baggesen (Studievejleder), Hans Henrik Saxild (Prodekan for uddannelse), Bitta Nielsen (Uddannelseschef) Afbud: Henriette Langstrup, Sine Kok Annfeld, Hans Christian Andersen, Simon Bruntse Andersen 2200 KØBENHAVN N TLF DIR Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk Dagsorden blev godkendt, referat fra forrige møde godkendt elektronisk 2. Orientering fra Studieleder Studieleder orienterede om de tiltag og forbedringer der er i proces på forskellige kurser, f.eks. Bioinformatik II på DTU. 3. Førstebehandling af studieordninger og kursusbeskrivelser BA 2008-studieordningen: a) Under 2 Kompetenceprofil blev følgende rettet: Københavns Universitets kandidatuddannelser i sundhedsinformatik rettes til Københavns Universitets kandidatuddannelser i It og Sundhed.

2 b) Det blev godkendt at kurset SITA08014U Humanbiologi og sygdomslære, deles op i to separate kurser: "Humanbiologi" og "Sygdomslære for ikkeklinikere", på hver 10 ECTS og med eksamen efter hvert kursus. c) Det blev godkendt at kurset: NDAA06047U Menneske-datamaskine interaktion (HCI) ændrer titel til: Interaktionsdesign (STADS-kode?). d) Det blev godkendt at ovenstående kursus bliver rykket fra 3. semester til 4. semester og, at kurset i NDAA09030U IT-projektledelse (ITP), flyttes til 3. semester. Bagrunden for flytningen af kurserne, skyldes indføringen en ny studieordning på DIKU. De studerende på It og Sundhed, har og vil stadig have undervisning sammen med SCIENCE studerende. SIDE 2 AF 6 KA 2011-studieordningen: Det blev godkendt at kursusattesten fjernes fra NDAA12001U Sundhedsrelateret velfærdsteknologi, da SCIENCE ikke opererer med kursusattest. Kurset har obligatoriske afleveringer, men de 10 ECTS (2,5+7,5), fås nu først efter bestået eksamen. Spor I fjernes fra det tilsendte materiale (side 3 i studieordningen) Kursusbeskrivelser BA 2008-studieordningen: SITA08001U Introduktion til It og Sundhed: -Rettelser under viden (to sidste bullits), der må ikke bruges "Forstå" -Kriterier for bedømmelse skal inddeles i Viden, færdigheder og kompetencer SITA08002U Statistiske metoder -Ingen kommentarer - godkendt SITA08025U Videnskabs- og teknikfilosofi og etik -I målbeskrivelserne under kompetencer, er den sidste bullit ikke nem at forstå rent tekstmæssigt, Lars Kayser kigger på en formulering NDAB11006U SITA08011U Epidemiologiske metoder - Kriterier for bedømmelse mangler at blive inddelt i viden, færdigheder og kompetencer -TEMP0136 Humanbiologi -Ingen kommentarer- godkendt -NDAA-----U Interaktionsdesign (Tidl. NDAA06047U Menneskedatamaskine interaktion (HCI)) - Ingen kommentarer godkendt TEMP0138 Sygdomslære for ikke-klinikere -Ingen kommentarer-godkendt

3 SITA08015U Sundhedsvæsenets organisering -Ingen kommentarer-godkendt NDAA09030U It-projektledelse (ITP) NDAB11001U Projekt i menneske-datamaskine interaktion eller itprojektledelse SITA08017U Projektophold -Ingen kommentarer-godkendt SITA08010U Bachelorprojekt -Ingen kommentarer - godkendt SIDE 3 AF 6 Kursusbeskrivelser KA 2011-studieordningen SITA11001U Kursus i patientforløb-sygdom, diagnostik og behandling SITA11001E Eksamen i patientforløb-sygdom, diagnostik og behandling -Eksamen mangler under målbeskrivelse og kriterier for bedømmelse at blive SITA11002U Medicinsk teknologisn innovation og samfund Ingen kommentarer- godkendt NBIK14037U Python Programming Under "Criteria for exam assesment" står en tekst der er regelstof fra Studieordningernes Fællesdel, bør tages ud, Christine Gulstad forhører sig hos kursusleder - godkendt SITA11005U Kursus i databehandling i sundhedssektoren SITA11005E Eksamen i databehandling i sundhedssektoren -Eksamen mangler under målbeskrivelse og kriterier for bedømmelse at blive SITA11006U Kursus i sundhedsinformationssystemer SITA11006E Eksamen i sundhedsinformationssystemer -Eksamen mangler under målbeskrivelse og kriterier for bedømmelse at blive NDAAA12001U Kursus i Sundhedsrelateret velfærdsteknologi Ingen kommentarer godkendt (Hør lige KMH) SITA11009U Kandidatspeciale

4 Erik Frøkjær bemærkede, at der burde fremgå af målbeskrivelsen, at den studerendes færdigheder og afhang af specialets emne og fagets videnskabelige tradition. Der mangler at blive i "Kriterier for bedømmelse" Lars Kayser følger op. SIDE 4 AF 6 Studienævnet besluttede at der generelt ikke skal fremgå litteraturlister i kursusbeskrivelser, da de hurtigt forældes. De studerende samarbejder med saxo om at få udarbejdet såkaldte pensumlister men de bindende lister bør fremgå af Absalon rum og i god tid inden semester start. Kursusbeskrivelser fra DTU, behandles ved studienævnsmødet i februar Godkendelse af vinteroptag Studienævnet godkendte at dekanatet anmodes om vinteroptag på kandidatuddannelsen i It og Sundhed se evt. sagsfremstilling 5. Besøg af prodekan for uddannelse, Hans Henrik Saxild og uddannelseschef Bitta Nielsen Prodekan for uddannelse, Hans Henrik Saxild indledte mødet med at resumere 12-mandsudvalgets ti indstillinger og fortalte i den sammenhæng at uddannelsen i It og Sundhed klarer sig godt rent fremdriftsmæssigt. Derefter spurgte han ind til de konkrete tiltag studienævnet havde fortaget sig i forbindelse med anbefalingerne. Studieleder Lars Kayser orienterede om, at den største hurdle på både bachelor- og kandidatuddannelsen er at give de studerende nok tilbud på valgfag. På bachelor- og kandidatuddannelsen er der et mobilitetsvindue på 30 ECTS til valgfagsaktiviteter. Han orienterede ligeledes om, at der arbejdes intenst på at skabe valgfagspakker til de studerende på DTU og KU. Dernæst bemærkede Lars Kayser, at der er et akut behov for at de studerende får styrket studiemiljøet omkring uddannelsen især i form af et lokale til forskellige studenteraktiviteter. Sidst bemærkede Lars Kayser, at kandidatuddannelsen har brug for midler til et introduktionsforløb, da det sidste år på bacheloruddannelsen kun indeholder tre ugers fællesundervisning- resten er individuelle projektforløb. Erik Frøkjær bemærkede, at der fra undervisersiden er brug for et miljø der kan skabe et tættere fælleskab blandt underviserne fra hhv. DTU, SCIENCE og SUND. Dette vil gavne det faglige samarbejde og gavne de studerende. Erik Frøkjær pointerede, at det er afgørende for uddannelsen, at de involverede undervisere lærer hinanden bedre at kende og ideelt set får opbygget fælles forskningsmiljøer. Dette ville give en tryghed blandt underviserne og styrke engagementet, når lærerressourcerne er knappe. 6. Fysisk forankring af uddannelsen

5 Uddannelseschef Bitta Nielsen fortalte kort om de store pladsmæssige problemer Center for Sundhed og Samfund kæmper med. It og sundhed har på nuværende tidspunkt en del af deres undervisning på CSS og ønsker også et lokale til studenteraktiviteter på CSS. Bitta Nielsen præsenterede en ny løsning for studiet og studiemiljøet. Det nye forslag bestod i, at undervisning for både bachelorer og kandidater flyttes til Universitetsparken overfor DIKU, hvor de farmaceutiske uddannelser har til huse, School of Pharmaceutical Sciences (FARMA). Begrundelsen for forslaget er, at man vil kunne skabe bedre faciliteter for både undervisning og studiemiljø end på CSS. Bitta Nielsen og School Director Ulf Madsen, mener begge at der kan findes ressourcer til at støtte opbygningen af et studiemiljø for It og Sundhed på FARMA. Bitta Nielsen har før dette møde været i dialog med involverede undervisere på it og sundhed og hun foreslog at der oprettes arbejdsstationer på FAR- MA, for de undervisere der f.eks. kommer fra CSS og DTU. Der var en generel positiv stemning for forslaget og det blev aftalt at der afholdes et møde mellem bestyrelsen i fagrådet og Bitta. 7. Valgfag Det blev vedtaget, at studieleder Lars Kayser går videre med processen omkring at de studerende kan tage valgfag på Master of Public Health (MPH). Problematikken består i, at MPH er en betalingsuddannelse og at der skal etableres valgfagskoder til de studerende så de ikke selv skal betale for kurser. 8. Dispensation og merit Der blev orienteret om de seneste dispensations- og meritsager. SIDE 5 AF 6 Personsag til behandling: Den studerende søger om et fjerde eksamensforsøg ved eksamen i NDAA06047E menneske-datamaskine interaktion. Den studerende begrunder sin ansøgning med, at den studerende ved de to første eksamensforsøg oplevede vanskeligheder med sværhedsgraden af pensum og eksamen som bevirkede at den studerende dumpede. Ved det tredje eksamensforsøg begrunder den studerende sit resultat med, at den studerende gennemgår svære familiære omstændigheder der påvirker den studerendes studieformåen. Studienævnet valgte at imødekomme dispensationsansøgning. Ved denne afgørelse lagde studienævnet vægt på de familiære omstændigheder der beskrives i ansøgningen. Sværhedsgraden af pensum og eksamen som begrundelse for ikke beståede eksaminer, betragtes ikke som særlige omstændigheder der giver anledning til dispensation. Den studerende kan således gå til eksamen for fjerde gang i NDAA06047E menneske-datamaskine interaktion. Studienævnet indskærper dog overfor

6 den studerende, at der ikke kan forventes dispensation til yderligere eksamensforsøg ved denne eksamen. 9. Orientering fra Fagrådet Der er blevet afholdt julefrokost med godt fremmøde 10. Evt. Ved næste møde aftales årets studienævnsmøder Næste møde afholdes mandag d. 2. februar 2015, kl SIDE 6 AF 6

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T T I L M Ø D E 1 4

Læs mere

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2013 Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2014 Modulopbyggede uddannelser 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I IT OG SUNDHED 17. juni 2008 Opdateret 12-05-2011 Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008

Læs mere

Årsberetning, 2010-2011

Årsberetning, 2010-2011 Årsberetning, IIM.dk, 2010-2011 30. december 2011 Årsberetning, 2010-2011 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 22. marts 2012 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 Tilstedeværende: Per Andersen, Ole Friis, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Clement Lyngborg Tofterup, Morten

Læs mere

Mødesal A, Universitetsparken 2, 2100 København Ø

Mødesal A, Universitetsparken 2, 2100 København Ø D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmer: Harald S. Hansen, Ole J. Bjerrum, Susanne Kaae, Eva Horn Møller, Tine Worm Damgaard,

Læs mere

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet Rapport fra det paritetiske 12-mandsudvalg Rapport / februar 2014 Indholdsfortegnelse DET PARITETISKE

Læs mere

HVEM ER SKYLDIG I HVAD?

HVEM ER SKYLDIG I HVAD? 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Reformen raser - studerende blokerer undervisningen! s e r ke blo 2 1 / 5. d m! g u o l i 1 e 1 / T gi. 27 o d g m a u d an ons P å å p p u N ing n s i v r e al und på

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 11. MARTS 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 11. marts 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere