Offentlige styring og hvad der styrer styringsslogikkerne DSR Nordjylland, 4. juni aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige styring og hvad der styrer styringsslogikkerne DSR Nordjylland, 4. juni 2013. - aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse"

Transkript

1 Offentlige styring og hvad der styrer styringsslogikkerne DSR Nordjylland, 4. juni aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse

2 Henrik Schelde Andersen Partner i LEAD A/S. Ekstern lektor AAU Tidligere: Business Manager ATTRACTOR/ Rambøll Management Cons. Uddannelseschef, Højskoleforstander Udvalgte publika5oner - Systemisk projektledelse, 2012, SamfundsliSeratur - Ac5on Learning Consul5ng 2011, Dansk Psykologisk forlag - Coaching og organisa5oner 2010, Hans Reitzels forlag Projektleder- og proceskonsulent- uddannelser Forandrings- ledelse Lederteam Ledelse på det enkelte leder/ chef/direk5ons- niveau Teambaserede organisa5oner Organisa5ons- design/strategisk HR

3 Program Styringsreformer gennem de seneste år New public management en præsenta5on af den overordnede styringslogik Styringsreformernes indbyggede paradokser Grundlaget for de lokale samtaler og forhandlinger - sammenstød mellem forskellige styringsparadigmer Refleksion i forhold 5l hvem der orientere sig i forhold 5l hvilke paradigmer. Det hyperkomplekse samfund - grundlæggende ændringer i i opfaselse af autoritet, medarbejder, ledere, 5llidsrepræsenta5on. Evnen 5l at skabe følgeskab som den vig5gste kompetence Refleksioner i ]t frem5dens 5llidsrepræsentant

4 ET TIÅR MED EN STRIBE REFORMER (DORTHE PEDERSEN OG CARSTEN GREVE) Strukturreformens styringspol5k Større enheder, bæredyg5ghed/kri5sk masse og ra5onaliseringer Kontekststyring, der former rammer, forventninger, gensidige forpligtelser og målinger og evaluering Mere mål- og rammestyring kombineret med øget decentral dokumenta5on Mere fokus på outcome Evalueringer, overvågning og måling Resultater og kvalitet skal dokumenteres via standardiseret og vidensbaseret måling (Evalueringsins5tuSer, KREVI, m.fl.) Åbenhed og reguleret konkurrence frit valg Udbud, udlicitering, offentlige- private partnerskaber, selskabsdannelse og priva5sering

5 De seneste 2 år: Regeringens genopretning (ud af budget- og velfærdsklemmen?) Genopretningspakke og nulvækst (2,25 mia.kr i regioner og kommuner pr år) Kommunaløkonomiske budgetagaler med krav om 5lbagebetaling af overforbrug (6,55 mia.kr i 2011!) Sektoranalyser, der udpeger ra5onaliseringsprojekter (360 graders egersyn i folkeskolen, specialområdet mv.)! Administra5ve servicecentre, effek5visering og samling af objek5v sagsbehandling! Sammentænkt digital selvbetjening (fælles IT strategi)! Væk med bøvlet - plan borgernær alureaukra5sering Øget offentlig konkurrenceudsæselse! Tillidsreformen der blev væk!! Budgetloven overskridelse = reduk5on 5

6 Interna5onal forskning - 4 særlige vilkår for offentlige organisa5oner 1.Bureaukra4sk: offentlige organisa5oner er mere bureaukra5ske på personaleområdet, indkøb og budget. Men ikke på andre områder (eksempelvis opstart af projekter) 2.Værdier: offentlige medarbejdere, ledere og især topledere er mindre materialis5sk mo5verede og mere af jobindhold og den samfundsmæssige betydning af arbejdet. 3.Ledelsesrum: der er et mindre ledelsesrum i det offentlige, hvor faciliteringskompetencer og mo5va5onskompetencer er centrale. 4.Målkompleksitet: poli5sk styrede organisa5oner er præget af kortsigtede mål, hyppige skigende dagsordener, krydspres, brede uklare alliancer og forlig og dermed mul5ple, uklare mål.

7 New Public Management Ledelse + Konkurrence + Opfølgning = Synlige, målbare resultater

8 Kontraktstyring - det måske mest anvendte styringsredskab under NPM Den offentlige sektor på kontrakt En ny betydning: ikke frivillig, ikke ligeværdighed, uklare konsekvenser Fase 1 Kontraktejer: Finansministeriet Noget- for- noget. Opgaveløsning=budget Fase 2 Kontraktejer: Enkelte ministerier, regioner m.m. Forhandling, dialog, udspil fra kontraktholder. Fase 3 Meta- kontraktejer: Staten(Moderniseringsstyrelsen) Opfølgning, dokumenta5on evaluering Fase 4 Kontraktejer? Opfølgning på individet?? Carsten Greve

9 New Public Management - 3 dominerende poli5ske styringsparadokser Større enheder Centralisering, stordrift Virksomhedsgørelse, nærhed Evaluering Standardisering, effektivitet Profilering, kvalitet Konkurrence Frit valg Mere kontrol

10 Desperate Governance Dorthe Petersen CBS Desperationen bygger på et basalt kontrolproblem i en poly-centrisk organiseret stat ( ) effektivitet, sikkerhed og risikominimering søges hele tiden opnået gennem nye former for regulering, standardisering, evaluering, overvågning og (selv)kontrol. På den ene side mægtiggøres den professionelle ledelse, men på den anden ønsker man samordning, standardisering, kontrol og nulfejlskultur (s. 43).

11 Desperate governance Professionalisering af ledelse for at kunne overskrive paradokserne Krea%vitet, innova%on og selvledelse Styringslogikker Samordning, standardisering, kontrol og nulfejlskultur

12 Ledelse? Formelt ansvar, tydelighed og kompetence Afløses af Usikkerhed og ambivalens Vig5g ledelsesopgave: At skabe et autonomt ledelsesrum At løbende afprøve og påvirke rammerne for egen ledelse Eger Dorthe Pedersen, CBS

13 Refleksion Tal med sidemanden Giv nogle eksempler på møder, samtaler med ledere hvor du kan genkende Desperate Governance!!

14 PARADIGMER - det system af tanker som styrer vores forestillinger om verden; organisationer, ledelse, arbejde, beslutninger m.m. Grundparadigmer Det realistiske - Objektivitet - Univers Det konstruktivistiske - Subjektivitet - Multivers Styringsparadigmer New Public Management Det fag-professionelle paradigme Bureaukratiske paradigme Det humanistiske paradigme

15 Styringsparadigmer Det fag-professionelle paradigme: Stærke faggruppers styring, eks. på hospitaler, folkeskoler, universiteter, forsvaret, Status efter uddannelse og faglig kunnen. Brugerorienteret og medarbejderstyret Decentrale organisationer, stor grad af autonomi, modstand mod regelstyring

16 Styringsparadigmer Bureaukratiske paradigme: Rationel organiseringsform, regelstyring, standardisering, hierarki, klar arbejdsdeling og ligebehandlingsprincip, lighed for loven, dokumentation og skriftlighed (Max Weber). Høj faglighed, legitimitet, moralske standarder og legalitet (accept og orden) Meritokrati, loyalitet Har været rygraden i offentlig styring, især i departementer og styrelser i mindre grad på velfærdsområdet

17 Styringsparadigmer Det humanistiske paradigme: Udviklingsorienteret, fokus på medarbejderressourcerne og på effektivitet og innovation HRM organisationsudvikling, teamwork kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, moderne anerkendende og situationsbestemt ledelse etc. samarbejdsfokuseret. Flade organisationer bottom up beslutningsprocesser, minimalt hierarki

18 Paradigme- sammenstød i organisa5oner - Hvilke paradigmer er dominerende i din måde at forstå og arbejde i organisationen på? - Hvilke styringsparadigmer ligger tættest op ad denne måde at forstå org. på? - Hvem i din organisation orienterer sig mod andre paradigmer? - Hvilke værdier og tænkninger er de drevet af? Grundparadigmer Det realistiske - Objektivitet - Univers Det konstruktivistiske - Subjektivitet - Multivers Styringsparadigmer New Public Management Det fag-professionelle paradigme Bureaukratiske paradigme Det humanistiske paradigme

19 Konsekvenser for 5llidsmandssystemet? Nogle samfundsmæssige/forståelsesmæssige drivkræger og personlige konsekvenser Det hyperkomplekse samfund, videnssamfundet,.. Nogle styringsmæssige konsekvenser Decentral styring, heterogenitet

20 Styringsmæssig konsekvenser Lokale fremfor overordnede agaler Startede i 90`erne med decentralisering af løn- og personalepoli5k Forhandlet frem for regelstyret agaler og opfølgning eller lovindgreb Kontraktpoli5k???? Mål og rammestyring fremfor indholdsstyret Store regionale og organisa5onsmæssige forskelle

21 Det hyperkomplekse samfund DrivkræDer Øget kompleksitet Globalisering Markedsgørelse/konkurrence Tab af center/kerne Forældelse af viden Begrænset ra5onalitet Konsekvenser Ingen faste autoriteter Ingen loyalitet, 5lhørsforhold Fremtrædelse er vig5g Flydende iden5tet Frigørelse fra moral/normer Magten bliver usynlig, men 5lgængelig

22 Handle strategier - hvilke strategier for at navigere i det hyperkomplekse? LedelsesliFeraturen Afprøve og påvirke rammerne for eget råderum Troværdighed Autencitet Følgeskab Gennemslagskrag Balancere loyaliteten Personlige lederskab Tillidsmandssystemet???

23 Tak for i dag

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor Af Peter Bogason, Bogason Consulting Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF

Læs mere

Forandring, udvikling og Innovation

Forandring, udvikling og Innovation Velkommen til modul 4b af DOL modulet: Forandring, udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen 15. November 2012 Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation MARTS 2014 Professionshøjskolen Metropol Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration Speciale i Human Ressources Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Rektor som forandringsagent

Rektor som forandringsagent Marianne Abrahamsen Rektor som forandringsagent Temaet i denne artikel er ledelse i gymnasiet i forbindelse med forandringsprocesser. Der sættes fokus på forholdet rektor/inspektorer topleder/ mellemledere

Læs mere

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Leder uden ansigt På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Søren Voxted, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk Offentlig ledelse og styring af

Læs mere

Ledelse. på skoler og uddannelsesinstitutioner. 06 Reformer og ledelse. 24 Hvordan det at hjælpe andre hjælper en selv

Ledelse. på skoler og uddannelsesinstitutioner. 06 Reformer og ledelse. 24 Hvordan det at hjælpe andre hjælper en selv Ledelse på skoler og uddannelsesinstitutioner Ledelse på skoler og uddannelsesinstitutioner 06 Reformer og ledelse Hvordan ser hverdagen ud for en skoleleder i 2010? Hvad gør ledere for at dygtiggøre sig?

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

Nye grænser. Tænketanken Public Governance Rapport 2011

Nye grænser. Tænketanken Public Governance Rapport 2011 Nye grænser Tænketanken Public Governance Rapport 2011 Fokus Offentlig topledelse INDHOLD: Bagtæppet: Nye vilkår flytter grænser 1. Kommunikativ ledelse 2. Konkurrenceudsættelse 3. Digitalisering 4. Relationen

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Nummer 6 Juni 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor

Nummer 6 Juni 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor Nummer 6 Juni 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor Ansvarshavende Tommy Nørskov 5 Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Per-Henrik Goosmann, Henrik Petersen, Lone

Læs mere

Skulle det være noget særligt?

Skulle det være noget særligt? Side 1 af 13 Skulle det være noget særligt? Kurt Klaudi Klausen Strategi Forord Nogle vil hævde, at når det drejer sig om organisation og ledelse, så er forskellen mellem de offentlige og det private ikke

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Læring i praksis vejen til bedre lederskab et nyt forskningsprojekt på CVL

Læring i praksis vejen til bedre lederskab et nyt forskningsprojekt på CVL Læring i praksis vejen til bedre lederskab et nyt forskningsprojekt på CVL af Poula Helth, september2012 Formål Projektet tager afsæt i virksomheders konkrete, livgivende lederskab. Projektets formål er

Læs mere

Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde?

Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde? Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde? Aske Christensen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet Asch@ruc.dk Dagens program (14-18.00) 14-16.00

Læs mere

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme Af Ove K. Pedersen Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Demokratisk velfærd erfaringer fra de norske modelkommuner

Demokratisk velfærd erfaringer fra de norske modelkommuner Demokratisk velfærd erfaringer fra de norske modelkommuner Mens vi i årevis har kæmpet med det gældende styringsparadigme som i daglig tale går under betegnelsen New Public Management så synes metervis

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Christina Holm-Petersen og Martin Sandberg Buch. Litteratur om ledelse af samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet

Christina Holm-Petersen og Martin Sandberg Buch. Litteratur om ledelse af samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet Christina Holm-Petersen og Martin Sandberg Buch Litteratur om ledelse af samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet Litteratur om ledelse af samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet kan

Læs mere