Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald"

Transkript

1 Læseretning Program Granskning Aflevering Effektiv byggelogistik i praksis Indholdsstruktur for projektweb, rapportering og anvisninger Rapporteringen af erfaringer fra projektet er opbygget som en sammenhængende indsamling og bearbejdning af informationer fra byggesager til en samlende rapporteringer af projektets seks aktiviteter og forslag til 3-5 SBi-anvisninger. SBianvisningerne er proces- og aktørmålrettet, og de henviser til uddybninger på subweb og i sags- eller aktivitetsrapporter. B Y G G E R I O G S U N D H E D A. C. M E Y E R S V Æ N G E K Ø B E N H A V N S V S B I. D K C V R N I E L S H A L D O R B E R T E L S E N N H S B I. A A U. D K Indsamling og bearbejdning af informationer i projektet Ved indsamling og bearbejdning af informationer i projektet arbejdes der i princippet på følgende tre niveauer (se også figur til højre), og de er indbyrdes forbundne jf. eksemplet til højre: 1. Byggesager og afprøvning i praksis 1.1 Vapnagaard i Helsingør ved Enemærke og Petersen 1.2 Nordea domicil på Amager ved M T Højgaard (MTH) 1.3 Åbyhøjgaarden i Tilst ved AL2bolig og nu også MTH 1.4 Østergaarden på Østerbro ved PrivatBo 1.5 Sølvgade og Husum Skole ved Københavns Ejendomme. 2. Aktiviteter i projektet Effektiv byggelogistik i praksis 2.1 Byggerier, bygningsdele og lokalitet 2.2 Vejledninger, proces, aktører og organisering 2.3 Logistikkoncepter, -metoder og -programmer 2.4 Logistikdata, evaluering og perspektivering 2.5 Uddannelse, læring og kompetencer 2.6 Generel formidling og projektledelse 3. Processer, sagsfaser og aktører 3.1 Byggeprogram og udbud ved byg- og driftsherre 3.2 Projektering og projektgranskning ved projekterende 3.3 Byggeledelse, planlægning og aflevering ved byggeledelsen 3.4 Udførelse af byggeri ved byggesjak og fagentreprenører 3.5 Leverancer og transport ved distributører og producenter 3.6 Grund- og efteruddannelse ved skoler og organisationer 3.7 Love og normer ved myndigheder og organisationer. 1. Byggesager og udvalgte bygningsdele D A T O J O U R N A L N R. : Beskrivelse af logistik på sager i forhold til faser D&V Byggesager: 1. Vapnagård: 2. Nordea: 3. Åbyhøjgården: 4. Østergårder: 5. Sølvgade Skole: 2. Aktiviteter i forskningprojektet Effektiv byggelogistik i praksis Rapportering 1. Byggeprogram 2. Projektering 3. Byggeplaner 4. Udførelse 5. Leverancer 3. Processer, sagsfaser og aktører V V V V V D&V Første trin i indsamling af informationer sker i aktivitet 1 på udvalgte byggesager, faser og bygningsdele i form af notater, referater og data. Informationerne er på den ene side ordnet efter projektets seks aktiviteter (punkt 2) og på den anden side efter de syv processer, sagsfaser og aktørgrupper (punkt 3). Sagsrapporteringen kan fx ske i sagsrapporter med bilag eller som ringbind eller mapper på hjemmesiden for hver sag. Skriveretning Projektweb: Kildedata fra sager og andet Notater, referater og analyser 1. Sagsrapportering Andet trin i indsamlingen sker i forhold til forskningsprojektets seks aktiviteter (punkt 2). Her ordnes og bearbejdes de aktuelle sagsinformationer på tværs af byggesager og bygningsdele i forhold til de enkeltes aktiviteter. De kan desuden suppleres med notater, referater og data for hver aktivitet. Aktivitetsrapporteringen kan fx ske som aktivitetsrapporter med bilag eller som ringbind eller mapper på hjemmesiden for hver aktivitet. 2. Aktivitetsrapportering 3. SBi-anvisninger Projektet er støttet af:

2 Som tredje tin ordnes og bearbejdes sags- og aktivitetsinformationerne på tværs af processer, faser og aktører, og der udarbejdes forslag til 3-5 SBi-anvisninger jf. nedenstående bruttoliste over mulige SBi-anvisninger på området. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik Som resultat af projektet forventes et antal logistikvejledninger eller forslag til SBi-anvisninger i byggelogistik, som bygger videre på SBi-anvisning 191 Introduktion til byggelogistik. Det foreslås, at der udarbejdes forslag til 2-4 nye proces- og aktørmålrettede logistikanvisninger, og at Introduktion til byggelogistik redigeres i forhold til projektets nye erfaringer. Jf. forskningsprojektets arbejdsmodel, som ses til højre, arbejdes der med fire hovedgrupper af aktører (bygherre/projekterende, byggeledelse, byggesjak og leverandører). Disse fire aktørgrupper danner grundlag for forslag til fire nye anvisninger, som bl.a. målrettes de faser og dele i processen, som er væsentlige for dem. Om det bliver i alt 3, 4 eller 5 anvisninger må tiden vise. Leverandører Byggeledelse Materiel Byggevarer Affald Bygherre og projekterende S I D E 2 A F 9 Aktiviteter: 1 Sagsafprøvning 2 Vejledning i logistik 3 Udvikle transport 4 Bechmarking 5 Uddannelse Byggesjak Logistik-, produktivitets - og miljødata Forslag til bruttoliste over SBi-anvisninger i byggelogistik, som ud over teori, metoder, vejledninger og sagseksempler også kan indeholde perspektiver for byggesager, virksomheder og nationalplan: 1. Introduktion til byggelogistik revision af SBi-anvisning Byggeprogram og projektering af byggelogistik med udbud og projektgranskning målrettet byg- og driftsherrer (BH) og projekterende (PR). 3. Byggeledelse og planlægning af byggeplads med aflevering målrettet hoved- og totalentreprenørens byggeledelse (BL) og logistikspecialiser (LS). 4. Udførelse af bygningsarbejde på byggepladsen af byggesjak, logistiksjak og fagentreprenører målrettet håndværkere (HÅ) og fagentreprenører (FE). 5. Leverancer og transport til og fra byggepladsen af byggevarer, materiel og affald målrettet distributører, vognmænd og producenter. Bruttoliste over SBi-anvisninger 1. Introduktion (SBi-anv. 191) 2. Program og projektering 3. Ledelse og planlægning 4. Udførelse på byggeplads 5. Leverancer og transport Byggeprocessens forløb Den metode, der anvendes i projektet til indsamling af information, er altså induktiv 1, idet den gennemføres fra specifikke informationer og data på byggesager frem mod det generelle i projektaktiviteterne og i de 3-5 SBi-anvisninger, som er proces- og aktørmålrettet - Altså fra punkt 1, over punkt 2 til punkt 3 i figuren til højre. Læser man derimod om projektets erfaringer kan de læses deduktiv 2 nemlig fra de generelle anvisninger til det specifikke på byggesagerne - Altså i den modsatte retning fra punkt 3, over punkt 2 til punkt 1 i figuren til højre. Sagsrapportering Der er i forskningsprojektet ved at blive udarbejdet en samlet sagsrapportering for sag 1 Vapnagaard ved EogP. Med baggrund i de første udkast (dateret 16/2 2015) er der nedenfor givet forslag til, hvorledes denne sagsrapportering kan struktureres og færdiggøres i forhold til anvisninger, aktivitetsrapporter og projektweb. Se også bilag A med forslag til omstrukturering af version 16/ Byggesager og udvalgte bygningsdele 2. Aktiviteter i forskningprojektet Effektiv byggelogistik i praksis Rapportering 3. Processer, sagsfaser og aktører 1 Induktiv som metode er en slutning eller konklusion fra det eller de konkrete tilfælde til det generelle og overordnede. 2 Deduktiv er det modsatte af induktiv, idet man i den deduktive metode går fra det generelle og overordnede til en beskrivelse eller antagelse i det specifikke tilfælde.

3 Vapnagaard er gennemført i hovedentreprise og afprøvningen er gennemført i samarbejde med hovedentreprenør EogP, og afprøvningen omfatter kun faserne byggeledelse, udførelse og leverancer/transport (punkt ). På denne sag er der derfor ikke arbejdet med byggeprogram og projektering (punkt ). De faglige kapitler i sagsrapportering af Vapnagaard foreslås opbygget efter forskningsprojektets hovedaktiviteter i følgende punkter: 1. Byggerier, bygningsdele og lokalitet, og herunder kan fx beskrives: b) Byggesagen generelt med afprøvningens formål og indholdsoversigt, som fx henviser til de andre underkapitler. c) Bygninger, bygningsdele, udearealer og etaper, og hvor disse fysiske objekter er lokaliseret geografisk og indbyrdes fx i en 3D-model. Etape og underdeling af byggeriet i gennemførelsestrin lægger fx op til hovedtidsplanen under punkt 3. Desuden beskrives, hvilke bygningsdele der indgår i afprøvningen og deres andel af den samlede byggesag. d) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggesager. 2. Processer, aktører, organisering og vejledninger, og herunder kan fx beskrives: b) Organisering af hoved- og totalentrepriser (HE og TE) med angivelse af det ledelsesmæssige ansvar og relation til underentreprenører (UE), fagentreprenører (FE) og leverandører, samt hvem de er. Det suppleres med opdelingen i byggesjak og deres bemanding i forhold til de enkelte bygningsdele, herunder også hvilke UE de kommer fra. Bygherre og projekterende beskrives også. c) Mødestruktur, -omfang og -deltagere samt hvilke omkostninger og værdi møderne skabe, og hvilke dele af disse, der har med byggelogistik at gøre. d) Vejledninger, instruktioner og metodebeskrivelser med relation til byggelogistik, og som er anvendt og beskrevet på byggesag, i virksomheden eller på generel plan. e) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggesager. 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer, og herunder kan fx beskrives: b) Byggesagens tidsplaner fx BH s og HE s hovedtidsplan, periodeplaner, ugeplane og områdeplan til beboerne samt cyklogrammer og web-skurbog. c) Byggepladsen, produktionsområder, skureområder, lagerområder, containere og transportveje samt udstyr og materiel som transportudstyr, stilladser, platforme og arbejdsstation samt arbejdsværktøjer og maskiner. d) Leverandestyring med aftaler, bestilling, afkald, transporter og monteringsplaner, som både er rettet mod byggeledelsen og leverandører. e) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggesager. 4. Benchmarking, evaluering og perspektivering, og herunder beskrives fx data til, på og fra byggepladsen, som også opdeles efter bygningsdele aktuelt for forskningsprojektet. De kan fx beskrives i følgende punkter: b) Byggevarers logistikdata med varearter, leverandører, mængder, destinationer, transporter, km og biltype. c) Udstyrs og materiels logistikdata med varearter, leverandører, mængder, destinationer, transporter, km og biltype. d) Affald, affaldsjord og nedrivnings logistikdata med varearter, leverandører, mængder, destinationer, transporter, km og biltype. e) Energiforbrug og miljødata fra transport af byggevarer, materiel og affald samt S I D E 3 A F 9

4 samlet overblik at transporter hentet fra punkt b)-d). f) Produktivitet på byggesagen og i leverandørledet samt fx timeforbrug, PPU og time-data fra web-skurbog. g) Perspektivering af mængder, transporter og km samt energi- og miljødata samt forbedringsmuligheder på kommende byggesager og på landsplan. 5. Uddannelse, læring og kompetencer, og herunder kan fx beskrives følgende punkter, idet der fx arbejdes med læring i logistik, digitalisering og innovation for målgrupperne byggeledelse/specialister og bygningshåndværkere, og der relateres til erfaringer fra aktivitet 1-4: b) Byggesagen og dens møder som læringsforum. c) Workshops og kurser på byggesagen. d) Uddannelse i virksomheder, på skoler og i organisationer. e) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggerier. S I D E 4 A F 9 For at kunne udgive sagsrapporteringen for Vapnagaard som SBi-rapport skal der desuden være et omslag, indholdsfortegnelse, forord, indledning, konklusion, litteraturliste og bagord. Der arbejdes derfor efter følgende færdiggørelsestrin frem til publiceringen af rapporten på 1. Rapportversion 16/2 2015, som den er udarbejdet af Henrik og Allan) ligger nu til supplering med manglende tekstklumper herunder sammendrag af erfaringer. 2. Aflevering af manglende tekst hertil ske senest den 19/ (Opgave: Finn, Michael, Allan og Henrik), og møde om ny version er aftalt til den 25/3 2015, kl på SBi (Opgave: Henrik og Niels). Se om kommentarer til manglende tekst og indholdsstruktur for ny version af rapport i bilag A. 3. SBi-redigering af rapport med kommentarrunde hos forfatterne og EogP samt efterfølgende redigering (Opgave: Niels). Planlægges i april. 4. SBi-udgivelse rapport inkl. med korrekturlæsning, omslag, slutredigering og kontrol samt publicering på med lille artikel og evt. pressemeddelelse (Opgave: SBi KOM-afdeling). Planlægges pt. maj/juni Aktivitetsrapportering og projektweb Til projektet er knyttet en åben projektweb hvor alle væsentlige notater, referater og analyser i projektet kan findes. Projektwebben er opbygget med en simpel mappestruktur med 2 x 5 hovedmapper, som følger opdelingen i projektets hovedaktiviteter jf. nedenstående. Den nederste række omfatter generel formidling og projektledelse af forskningsprojektet i forhold til aktivitet Byggesager 2. Vejledninger 3. Koncepter 3. Benchmarking 5. Uddannelse 61. Nyheder 62. Møder 63. Kontakter 64. Status 65. Aftaler Det er planlagt, at erfaringerne fra forskningsprojektets aktiviteter rapporteres i 3-6 aktivitetsrapporter, hvis indhold følger hovedopdelingen på projektwebben. Om det bliver 3, 4, 5 eller 6 aktivitetsrapporter, og om de udgives som SBi-rapport eller kun ligger digitalt på projektwebben aftales senere i projektet. I det efterfølgende er forslag til, hvorledes indholdet på projektwebbens enkelte mapper kan struktureres.

5 Ad 1. Byggesager og afprøvning Under 1. Byggesager findes fx de fem byggesager, som de er angivet på foregående side, og her beskrives, hvordan afprøvningen af byggelogistik er foregået i praisis. Under hver sag findes alle de i projektet offentliggjorte informationer om disse sager, og informationerne er opdelt dels efter forskningsprojektets seks aktiviteter og dels efter de syv processer. Der er dog kun beskrevet de dele, der er aktuelle for den givne sag. S I D E 5 A F 9 1. Sag Vapnagaard ved EogP Hovedentreprise - udførelse 1. Byggeriet, bygningsdele og lokalitet 2. Proces, aktører, organisering og vejledninger 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer 4. Benchmarking, evaluering og perspektivering 5. Uddannelse, læring og kompetencer Kildedata om sag, virksomheder og andre området samt billeder og film. 2. Sag Nordea domicil ved MTH Totalentreprise - udførelse 1. Byggeriet, bygningsdele og lokalitet 2. Proces, aktører, organisering og vejledninger 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer 4. Benchmarking, evaluering og perspektivering 5. Uddannelse, læring og kompetencer Kildedata om sag, virksomheder og andre området samt billeder og film. 3. Sag Åbyhøjgaarden ved AL2bolig og MTH Byggeprogram og udbud i totalentreprise 1. Rammeudbud og udviklingsprojekt 2. Udbudsmateriale og miniudbud 3. Tilbud fra 3 totalentreprenører 4. Kontrakt med MTH-team Projektering og planlægning 1. Byggeriet, bygningsdele og lokalitet 2. Proces, aktører, organisering og vejledninger 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer 4. Benchmarking, evaluering og perspektivering 5. Uddannelse, læring og kompetencer. Udførelse og aflevering 1. Byggeriet, bygningsdele og lokalitet 2. Proces, aktører, organisering og vejledninger 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer 4. Benchmarking, evaluering og perspektivering 5. Uddannelse, læring og kompetencer Kildedata om sag, virksomheder og andre området samt billeder og film. 4. Sag Østergaarden på Østerbro ved PrivatBo Byggeprogram, projektering og udbud i hovedentreprise 1. Byggeprogram 2. Projektering 3. Udbud i hovedentreprise

6 Kildedata om sag, virksomheder og andre området samt billeder og film. S I D E 6 A F 9 5. Sag Sølvgade Skole og Husum Skole ved Københavns Ejendomme Byggeprogram, projektering og udbud i fagentreprise 1. Byggeprogram 2. Projektering 3. Udbud i fagentrepriser Kildedata om sag, virksomheder og andre området samt billeder og film. Ad 2. Vejledninger, proces og produktivitet I denne aktivitet beskrives sags-, firma- og organisationsvejledninger samt forslag til SBi-anvisninger, som tager udgangspunkt i beskrivelse af processer, aktører og organisering. Beskrivelsen kan fx opdeles i følgende punkter: 1. Teori og metoder om proces, aktører og organisering af byggesager samt vejledningsprincipper og produktivitet. 2. Processer, aktører og organisering 3. Vejledninger på sager, i virksomheder og organisationer i logistik, digitalisering og innovation/læring. 4. Produktivitet teori, data og forbedringer 5. SBi-anvisning i byggelogistik 6. Forbedringsområder og -muligheder for kommende vejledninger. Ad 3. Logistikkoncepter og udvikling I denne aktivitet beskrives logistikkoncepter, -metoder og -programmer og deres udvikling set både fra byggesagens og leverandørernes synspunkt, og den kan fx beskrives under følgende punkter: 1. Teori, baggrundsviden, metoder og modeller for logistik og leverancestyring. 2. Byggesagens tidsplaner fx BH s og HE s hovedtidsplan, periodeplaner, ugeplane og områdeplan til beboerne samt cyklogrammer, 4D-modeller og VDC. 3. Byggepladsen, produktionsområder, skureområder, lagerområder, containere og transportveje samt udstyr og materiel som transportudstyr, stilladser, platforme og arbejdsstation samt arbejdsværktøjer og maskiner. 4. Leverandestyring til, på og fra byggepladsen med aftaler, bestilling, afkald, transporter og monteringsplaner, som både er rettet mod byggeledelsen og leverandører. 5. Forbedringsområder og -muligheder på andre byggesager. Ad 4. Benchmarking af logistik- og miljødata med perspektivering I denne aktivitet beskrives indsamling og analyse af logistik- og miljødata, evaluering og perspektivering, og det kan fx omfatte data om transporter til, på og fra byggepladsen opdelt i følgende punkter: 1. Teori, baggrundsviden, metoder og modeller for dataindsamling og analyser. 2. Byggevarers logistikdata med varearter, leverandører, mængder, destinationer, transporter, km og biltype. 3. Materiels logistikdata med varearter, leverandører, mængder, destinationer, transporter, km og biltype. 4. Affald, affaldsjord og nedrivnings logistikdata med varearter, leverandører, mængder, destinationer, transporter, km og biltype. 5. Energiforbrug og miljødata fra transport af byggevarer, materiel og affald. 6. Produktivitet og timeforbrug.

7 7. Perspektivering af mængder, transporter og km samt energi- og miljødata samt forbedringsmuligheder på andre byggesager og på landsplan. S I D E 7 A F 9 Som baggrundslitteratur kan fx henvises SBi-rapport 2013:21 Digitale leverancer ved aflevering af byggeri. Ad 5. Uddannelse og kompetenceløft I denne aktivitet beskrives uddannelse, læring og kompetenceløft for målgrupperne bygherre/projekterende, byggeledelse/specialister, håndværkere/ue og leverandører/distributører/vognmænd. Beskrivelse kan fx opdeles i følgende punkter: 1. Teori, baggrundsviden og modeller for læring. 2. Viden og kompetencer i logistik, digitalisering og innovation. 3. Uddannelse, møder, workshops og træning på byggepladsen. 4. Uddannelse i virksomheder. 5. Uddannelse på skoler og i organisationer grund- og efteruddannelse. 6. Forbedringsområder og -muligheder for kommende uddannelse. Ad 6 Formidling og projektledelse af forskningsprojektet Beskrivelsen kan fx opdeles i følgende punkter: 61. Nyheder på hjemmeside vises i datorækkefølge med yngste artikler først. 62. Møder og arrangementer vises i datorækkefølge med yngste møder først. 63. Kontakter og følgegruppe vises for forskellige grupper. 64. Statusrapporter og styregruppe vises i datorækkefølge for de enkelte typer. 65. Aftaler og budget vises samlet og for de enkelte parter. Der arbejdes nu på igangsættelse af projektwebben efter overstående struktur. Det er planen, at den vises på styregruppemøde den 25/2 2015, hvor hoved- og undermapper og første eksempler på filer og artikler kan vises for de tre mapper: Byggesager/1. sag Vapnagaard Uddannelse og kompetenceløft Formidling og projektledelse af forskningsprojektet. Den samlede projektweb fremlægges på workshop 6 den 16/ på SBi, men den kan offentliggøres før, hvis den er klar til det.

8 Bilag A: Afprøvning af indholdsstruktur på Vapnagaardrapport Evaluering af rapporteringen af Vapnagaard version 16/ i forhold til indholdsstrukturen under Sagsrapportering på side 2-4: 1. Byggerier, bygningsdele og lokalitet: b) Byggesagen generelt med afprøvningens formål. Side 4-6. c) Bygninger, bygningsdele, udearealer og etaper. Side 18. d) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggesager. 2. Proces, aktører, organisering og vejledninger: b) Organisering af HE, byggesjak, UE og leverandører. Side 7, 8, 11, 27. c) Mødestruktur, -omfang og -deltagere. Side d) Vejledninger, instruktioner og metodebeskrivelser. e) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggesager. 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer: Side b) Byggesagens tidsplaner, cyklogrammer og web-skurbog. Side 19-25, 67. c) Byggepladsen, lagre, veje og udstyrstyper. Side d) Leverandestyring for både byggeledelsen og leverandører. Side 26. e) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggesager. Side Benchmarking, evaluering og perspektivering: Side 28-29, b) Byggevarers logistikdata. Side 27, c) Udstyrs og materiels logistikdata. Side d) Affald, affaldsjord og nedrivnings logistikdata. Side e) Energiforbrug og miljødata samt transportoverblik. Side 29, f) Produktivitet, timeforbrug, PPU og web-skurbog. Side 26, 46, 63-64, g) Perspektivering af logistik- og miljødata på landsplan. Side Uddannelse, læring og kompetencer: Side 59-62, b) Byggesagens møder som læringsforum. Side 62. c) Workshops og kurser på byggesagen. Side d) Uddannelse i virksomheder, på skoler og i organisationer. e) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggerier. Side 76. S I D E 8 A F 9 Aftale om færdiggørelse jf. projektmøde 19/ Finn: Logistikkoncepter set fra leverandørens side og med reference til eksempler fra Vapnagaard. Se siderne: 27-29, 47, 48 og 69. Der gives også forslag til forståelse af byggelogistik set fra byggesagens side jf. side 47, samt om produktivitetsforhold set fra leverandørers synspunkt jf. side 58. Teksten skrive i særskilt notat, og den kan senere udbygges og indsættes i under teori og metode i aktivitet 3. Michael: Benchmarkingmodel og beskrivelse af metode til indsamling og analyser af mængder-, logistik- og miljødata. Metoden skal kunne vises i skemaer og håndtere registrering, analyser af status gennem sagen samt de opnåede forbedringer og perspektivering på firma og landsplan. Se side 49. Det kan senere udbygges og indsættes under teori og metode i aktivitet 4. Michael/Finn: Kommentarer til skemaer og analyser på side 27, 30-45, Allan: Redigering af kapitel 4 efter ny indholdsstruktur. Henrik: Redigering af rapport efter ny indholdsstruktur og med modtagne notater.

9 Bilag B: Planlægning af sagsrapportering og udviklingsfokus S I D E 9 A F 9 Det efterfølgende skema kan anvendes til planlægning af udviklingsfokus for de enkelte sager og konkretisering af indholdet i rapportens enkelte aktiviteter/kapitler, hvis der er noget at rapportere eller udvikle under de enkelte aktiviteter/kapitlerl. Aktiviteter/kapitler Om indholdet i rapport Om udviklingsfokus 1. Byggerier, bygningsdele og lokalitet: b) Afprøvningens formål c) Bygningsdele og etaper d) Forbedringsområder 2. Proces, aktører, organisering og vejledninger: b) Organisering c) Mødestruktur d) Vejledninger e) Forbedringsområder 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer: b) Byggesagens tidsplaner c) Byggepladsen og udstyr d) Leverandestyring e) Forbedringsområder 4. Benchmarking, evaluering og perspektivering: b) Byggevaredata c) Udstyrsdata d) Affaldsdata e) Energi- og miljødata f) Produktivitetsdata g) Perspektivering 5. Uddannelse, læring og kompetencer: b) Byggesagens møder c) Workshops og kurser d) Uddannelse eksternt e) Forbedringsområder

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

1. PRINCIPPER FOR FORBEDRING AF PRODUKTIVITET

1. PRINCIPPER FOR FORBEDRING AF PRODUKTIVITET Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER Titel Undertitel Udgave Værktøj 5: Lærende Effektevaluering - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

VEJEN TIL DET GODE BYGGERI KONFERENCE I NUUK 23.-24. SEPTEMBER 2014

VEJEN TIL DET GODE BYGGERI KONFERENCE I NUUK 23.-24. SEPTEMBER 2014 VEJEN TIL DET GODE BYGGERI KONFERENCE I NUUK 23.-24. SEPTEMBER 2014 2 4. S E P T E M B E R 2 0 1 4 K L. 1 0 : 3 0-11 : 0 0 A N A LYSE A F STYRKET B YGGELEDELSE I GRØNLAND N I E L S H A L D O R B E R T

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

Forstudie til byggeviden-projekt. Workshop nr. 2 11. januar 2005

Forstudie til byggeviden-projekt. Workshop nr. 2 11. januar 2005 Forstudie til byggeviden-projekt Workshop nr. 2 11. januar 2005 Forstudiets formål At udarbejde en konkret, målrettet og sammenhængende handlingsplan/strategi for en reorganisering og effektivisering

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren PARTNERINGAFTALE (Totalentreprisemodellen) Mellem (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren og (navn, adresse ), i det følgende kaldet Totalentreprenøren er der indgået nedenstående partneringaftale

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004 Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Havnestadsbyggeriet Islands Brygge Syd, Amager: 2 seniorboligfælleskaber

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v

Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v Entreprisere6slig symposium Bergen, 11-12 november 2013 Højesteretsdommer Niels Grubbe Formand for præsidiet for Voldgi:snævnet for bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

Logistik i udførelsen af. Aktivitet. Information. Materialer. Ydre forhold. Plads. Mandskab. Materiel. Efterfølgende aktiviteter

Logistik i udførelsen af. Aktivitet. Information. Materialer. Ydre forhold. Plads. Mandskab. Materiel. Efterfølgende aktiviteter Materialer Information Ydre forhold Forudgående aktiviteter Aktivitet Efterfølgende aktiviteter Plads Mandskab Materiel Logistik i udførelsen af byggeri Vejledning støttet byggeri August 2003 Side i 1.

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012.

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Havnechef Benny Carlsen, Projektleder 27.02.2014 Baggrund

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere