ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret

2 ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt 11 Ledelsesberetning 16 Anvendt regnskabspraksis 19 Resultatopgørelse for 2011/12 20 Balance pr Pengestrømsopgørelse 24 Noter 34 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i danske aktie- og anpartsselskaber 35 Repræsentantskab i I/S Rosengårdcentret 37 Hovedtal pr. andel Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Indhold

4 4 SELSKABSOPLYSNINGER I/S Rosengårdcentret Aktieselskabet Rosengårdcentret OPSA 35 A/S RGC Management A/S Selskab I/S Rosengårdcentret Ørbækvej Odense SØ CVR-nr Hjemstedskommune: Odense 30. regnskabsår: Datterselskaber Aktieselskabet Rosengårdcentret (100% ejet) OPSA 35 A/S (100% ejet) RGC Management A/S (100% ejet) Selskabets administrator Kodif XXXV ApS Administrators bestyrelse Direktør Ove Jensen, formand Professor, dr. med. Karsten Buschard Direktør Helle Ghodt Kronholm Direktør Hasse Larsen Direktør Jesper Larsen Administrators direktion Direktør Carsten Lindblad Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på interessentskabets generalforsamling, den 7. december 2012 Dirigent Jesper Larsen Selskabsoplysninger ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

5 5

6 6 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2012 for I/S Rosengårdcentret. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens og interessentskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den 15. november 2012 Direktion Carsten Lindblad Bestyrelse Hasse Larsen Bestyrelse Ove Jensen, formand Jesper Larsen Som administrator Kodif XXXV (35) ApS Karsten Buschard Helle Ghodt Kronholm Ledelsespåtegning ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

7 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 7 Til interessenterne i I/S Rosengårdcentret Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for I/S Rosengårdcentret for regnskabsåret 1. oktober september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som interessentskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fej l - information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yder ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens og interessentskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 15. november 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Erling Brødbæk statsautoriseret revisor Jens Lauridsen statsautoriseret revisor Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Den uafhængige revisors påtegning

8 ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

9 HOVED- OG NØGLETAL Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb 2011/ / / / /08 9 Nettoleje Administrationsomkostninger (11.091) (10.225) (8.547) (9.799) (9.280) Resultat før værdiregulering og finansiering Værdiregulering af investeringsejendomme, netto Afskrivninger (4.073) (3.351) (2.999) (2.132) (1.364) Resultat før finansiering Finansielle poster, netto (18.450) (19.003) (26.714) (40.513) (37.082) Årets resultat før skat Skat af årets resultat, datterselskab (8.072) (258) (1.558) (7.060) Årets resultat Balance pr Investeringsejendomme/driftsmidler Andre aktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Udskudt skat, datterselskab Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Nøgletal Antal andele Egne andele (1.767) (1.628) (1.628) (1.628) (1.628) Faktisk antal andele Resultat pr. faktisk andel (kr.) Egenkapital pr. faktisk andel (kr.) (efter udlodning) Handelspris pr. andel (kr.) (før udlodning) Udlodning pr. andel (kr.) Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Hoved- og nøgletalsoversigt

10 ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

11 LEDELSESBERETNING 11 Forretningsområde Rosengårdcentret, der åbnede i 1971, blev i 1983 købt af I/S Difko XXXV (35) nu I/S Rosengårdcentret. I/S Rosengårdcentrets formål er at eje og udleje Rosengårdcentret i Odense samt at opkøbe, besidde og sælge selskabsandele i selskabet. Dette sker enten direkte i I/S Rosengårdcentret eller ved ejerskab af selskaber (p.t. Aktieselskabet Rosengårdcentret og OPSA 35 A/S). Rosengårdcentret, der er på i alt ca m 2, er blandt Danmarks største butikscentre med 158 butikker inklusive en CinemaxX biograf, Fitness DK og legeland samt et antal kontorlejemål med liberale erhverv. Aktivitet I slutningen af 2011 blev salgsprocessen af Rosengårdcentret igangsat. Første skridt var indgåelse af en aftale med Cushman & Wakefield om at vurdere salgsmulighederne og efterfølgende bistå med salgsprocessen. Bestyrelsen blev på en generalforsamling den 2. maj 2012 bemyndiget til at igangsætte salgsprocessen. Der blev herefter udarbejdet et salgsprospekt og kontaktet mere end 300 potentielle investorer både nationalt og internationalt. Ved regnskabsårets afslutning var der modtaget en række indikative tilbud på køb af Rosengårdcentret. Bestyrelsen arbejder videre med disse ud fra en forventning om, at et salg kan ske ultimo 2012/primo Der henvises til den løbende orientering, der er udsendt til investorerne, og som kan findes på Den 30. marts 2012 blev der afsagt dom i sagerne om tilpasning af lejen i Rosengårdcentret til markedsniveauet. Rosengårdcentret fik i al væsentlighed medhold i sagerne, og de lejere, som var omfattet af sagen, har accepteret dommen. Det igangsatte projekt med en udvidelse af centret mellem blå og rød indgang blev afsluttet i august Byggeriet rummer ud over en Føtex 106 nye parkeringspladser i kælderen og 5 nye butikker. Åbningen har været en succes, og der kan konstateres en betydelig fremgang i kundestrømmen. Ud over dette store projekt er der sket ombygning og opdatering af en række andre butikker. Med henblik på at sikre en fair afregningspris for de investorer, der skal sælge deres andele under den igangværende salgsproces, har selskabet løbende opkøbt egne andele til den bogførte egenkapital. I alt har selskabet erhvervet 139 andele, og sammen med andelene fra OPSA 35 A/S ejes i alt andele pr. 30. september Organisation I forbindelse med det igangværende salgsarbejde er der foretaget nogle tilpasninger af vedtægterne for I/S Rosengårdcentret, ligesom organisationen i Rosengårdcentret pr. 1. juli 2012 er flyttet til et 100% ejet datterselskab, RGC Management A/S. I praksis er der ikke ændringer i forhold til sidste år, og Carsten Lindblad har fortsat det fulde ansvar for selskabets drift. Bestyrelsesmedlem Jesper Larsen fungerer som konsulent, specielt i relation til den igangværende salgsproces og finansieringsforhold. Den administrative del af driften (bogføring, huslejeopkrævning m.m.) er outsourcet til Difko Administration A/S. Endvidere varetager Rosengårdcentret opgaverne med drift, administration og markedsføring for Centerforeningen. Det gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere udgjorde 13 i 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Ledelsesberetning

12 12 LEDELSESBERETNING Finansielle forhold Alle selskabets lån er fortsat variabelt forrentede lån med afdragsfrihed de næste 1-10 år. Af de variabelt forrentede lån er 29,80% fortsat optaget som lån i euro. Den samlede gældsbyrde på koncernens ejendomme er særdeles komfortabel. I forhold til den samlede regnskabsmæssige værdi af ejendommene udgør prioritetsog bankgælden kun cirka 40%. De samlede lån i selskabet er ydet på såkaldt nonrecourse vilkår. Det betyder, at långiver (Nykredit) alene kan gøre krav gældende i selskabets ejendomme og ikke i hæftelsen over for den enkelte investor. For de kommende år forventes en stigende rente. Selskabets ledelse har imidlertid vurderet, at den igangværende salgsproces skal afsluttes, før der tages stilling til en eventuel ændring af fordelingen mellem variabel og fast rente. I forbindelse med salgsarbejdet er selskabet, OPSA 35 A/S solgt fra datterselskabet, Aktieselskabet Rosengårdcentret til I/S Rosengårdcentret. Der er endvidere den 22. juni 2012 foretaget en udbyttebetaling på 45,4 mio.kr. fra Aktieselskabet Rosengårdcentret til I/S Rosengårdcentret. Informationspolitik FFor fortsat at sikre den bedst mulige information om værdierne i I/S Rosengårdcentret er årsrapporten de senere år aflagt som en klasse B-virksomhed, selv om der ikke er pligt til dette som interessentskab. Herudover er der tilvalgt regler fra klasse C-virksomhed, jf. omtalen under anvendt regnskabspraksis. Kvartalsregnskabet, årsrapporten og investorskrivelser er tilgængelige via internettet. Oplysninger om ejerforhold, regnskaber mv. er altid tilgængelige på mens oplysninger om Rosengårdcentret er tilgængelige på Kommentarer til årsrapporten Årets resultat er dels påvirket af afslutningen af lejesagerne, omkostninger i forbindelse med salgsprocessen og den positive værdiregulering af Rosengårdcentret. Værdiansættelsen tager udgangspunkt i samme metode som tidligere beskrevet nærmere under regnskabspraksis på side 16. Påvirkning af værdien af centret ved forskellig startforrentning kan illustreres således: Startforrentning Værdi af centret (t.kr.) Egenkapital pr. andel (kr.)* 4,0% ,5% ,0% ,5% ,0% * Egenkapital pr. andel opgjort efter udlodning af kr. Koncernens resultat udgør 163,5 mio.kr., hvori indgår værdiregulering af investeringsejendomme netto med 63,9 mio.kr. Der foreslås en udlodning på kr. pr. andel. Koncernens egenkapital efter fradrag af udlodning udgør pr. 30. september 2012, mio.kr. og svarer til kr. pr. faktisk andel. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

13 13 Valuta- og renterisici Koncernen har p.t. 100% variabelt forrentede realkreditlån med årlig rentetilpasning. En ændring i renten på 1% p.a. på de variabelt forrentede lån vil påvirke regnskabet med ca. 10,5 mio.kr. før skat. Af selskabets gæld er modværdien af 313 mio.kr. optaget i euro. En ændring af kursen på euro over for DKK på 1% vil påvirke regnskabet med 3,1 mio.kr. før skat. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten. Fremtiden Det er hensigten at afslutte salgsprocessen i det kommende år. Såfremt der som forventet sker et salg, vil bestyrelsen efterfølgende planlægge, hvorledes selskabet bedst muligt lukkes ned. Skulle salget ikke blive gennemført, vil bestyrelsen genoptage og revidere den nuværende strategi 2020 og herefter udmelde forventninger til fremtiden. Som følge af den igangværende salgsproces har bestyrelsen valgt ikke at udmelde forventninger til resultatet for året 2012/13. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Ledelsesberetning

14

15

16 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, dog afviger egenkapitalkonti fra årsregnskabslovens bestemmelser. Fra regnskabsklasse C er tilvalgt anvendelse af reglerne om hoved- og nøgletalsoversigt for de seneste fem år, beskrivelse af den forventede udvikling i ledelsesberetningen samt udarbejdelse af pengestrømsopgørelse. Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra sidste år og er som følger: Generelt Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Koncernregnskab Koncernregnskabet omfatter I/S Rosengårdcentret (moderselskab) samt de 100%-ejede datterselskaber, Aktieselskabet Rosengårdcentret, OPSA 35 A/S og RGC Management A/S. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolidering foretages eliminering af interne indtægter og udgifter samt interne mellemværender. I koncernregnskabet indgår resultat og egenkapital for OPSA 35 A/S eksklusiv resultat og værdi af egne koncernandele. Investeringsejendom og den tilhørende finansiering Ejendom og finansiering måles til dagsværdi, og værdireguleringer medtages i resultatopgørelsen under posten Værdiregulering af investeringsejendomme, netto. Ved disponering af årets resultat henføres beløbet til reserve for dagsværdi af investeringsejendomme under egenkapitalen. Opgørelsen af dagsværdien foretages af ledelsen. Ejendommen måles på baggrund af en afkastbaseret dagsværdi. Princippet i måling til dagsværdi indebærer, at ejendommens nettoindtægt (mulige lejeindtægter fratrukket drifts- og administrationsomkostninger) for det kommende år kapitaliseres med et til ejendommen fastsat afkastkrav. Afkastkravet til ejendommen fremgår af noten til ejendommen. I ejendommene er indeholdt bygningsbestanddele som lejerne refunderer inkl. en forrentning via fællesomkostningsregnskabet. Disse aktiver afskrives liniært over 5 20 år. Driftsmidler Driftsmidler måles til kostpris og afskrives lineært over 5 20 år. Aktier i datterselskaber Aktier i datterselskaber indregnes og måles efter equitymetoden, hvilket indebærer, at de i balancen måles til deres indre værdi korrigeret for egne andele i I/S Rosengårdcentret, og at datterselskabernes resultat korrigeret for egne andele indregnes i resultatopgørelsen. Ved disponering af årets resultat henføres datterselskabernes resultat til opskrivningskonto under egenkapitalen. Anvendt regnskabspraksis ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

17 17 Tilgodehavender Tilgodehavender er målt individuelt med fradrag af hensættelser til imødegåelse af tab. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til dagsværdi, og ændringer i værdiansættelsen indregnes i resultatopgørelsen under posten Værdiregulering af investeringsejendomme, netto. Ved disponering af årets resultat henføres beløbet til reserve for dagsværdi af investeringsejendomme under egenkapitalen. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udlodning til interessenterne. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. Forslag til udlodning for regnskabsåret Forslag til udlodning for regnskabsåret indregnes som en gældsforpligtelse. Skat Der afsættes ikke skat i årsrapporten for moderselskabet, idet selskabet ikke er selvstændigt skattepligtigt. Skat i datterselskabet udgiftsføres i resultatopgørelsen med 25% af årets resultat før skat, korrigeret for ikkeskattepligtige indtægter og omkostninger. Udskudt skat hensættes i datterselskabet med 25% af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige resultat samt med 25% af opskrivningen på ejendommen. Pengestrømsopgørelse Koncernen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikkekontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Anvendt regnskabspraksis

18 ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

19 RESULTATOPGØRELSE FOR 2011/12 MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb NOTE 2011/ / / /11 19 Lejeindtægter Refunderede afskrivninger, lejere Driftsomkostninger 2 (2.714) (3.773) (6.928) (7.409) Nettoleje Administrationsomkostninger 3 (10.358) (9.752) (11.091) (10.225) Resultat før værdiregulering og finansiering Værdiregulering af investeringsejendomme, netto Af- og nedskrivninger 5 (3.214) (2.829) (4.073) (3.351) Resultat før finansiering Finansielle poster, netto 6 (16.274) (18.039) (18.450) (19.003) Resultatandele i datterselskaber 110 (17.403) - - Årets resultat før skat Skat af årets resultat, datterselskaber (8.072) ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering Reserve for dagsværdi af investeringsejendomme Opskrivningskonto, aktier i datterselskaber 110 Overskudskonto Til interessenterne foreslås udloddet: andele a kr Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Resultatopgørelse for 2011/12

20 20 BALANCE PR AKTIVER MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb NOTE Investeringsejendomme Driftsmidler Materielle anlægsaktiver Aktier i datterselskaber Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender i øvrigt Selskabsskat, datterselskaber Tilgodehavender Likvide beholdninger Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Balance pr ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

21 BALANCE PR PASSIVER MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb NOTE Kontant andel af selskabskapitalen Reserve for dagsværdi af investeringsejendomme Opskrivningskonto, aktier i datterselskaber Overskudskonto Udlodningskonto 16 ( ) ( ) ( ) ( ) EGENKAPITAL Udskudte skatteforpligtelser, datterselskaber HENSÆTTELSER Prioritetsgæld Lejedeposita Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Bankgæld Selskabsskat, datterselskaber Anden gæld Foreslået udlodning til interessenter Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Pantsætninger og eventualforpligtelser, se note 20 Personaleoplysninger, se note 21 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Balance pr

22 22 ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

23 PENGESTRØMS OPGØRELSE FOR KONCERNEN FOR 2011/12 KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb 2011/ /11 23 Resultat før værdiregulering og finansiering Ændring i driftskapital (11.288) Finansiering (18.450) (19.003) Betalt selskabsskat (2.152) (2.437) Pengestrømme vedrørende drift Køb og salg af materielle anlægsaktiver ( ) (91.410) Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) (91.410) Udlodning til interessenter (33.127) (25.646) Afregnet udbytteskat, ekstraordinært udbytte i datterselskab (11.387) - Køb af egne I/S-andele (9.088) - Låneoptagelse på langfristede gældsforpligtelser, netto Pengestrømme vedrørende finansiering (31.784) (25.646) Ændring i likvider (67.747) (3.848) Likvide midler primo Likvide midler ultimo (60.934) Fordeles således: Likvide beholdninger Bankgæld (63.778) - (60.934) Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Pengestrøms opgørelse for koncernen

24 24 NOTER 1. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Målingen af ejendommens dagsværdi pr. 30. september 2012 er fastlagt af selskabets ledelse ved anvendelse af en afkastbaseret værdiansættelsesmodel. Princippet i måling til dagsværdi indebærer, at ejendommens nettoindtægt (mulige lejeindtægter fratrukket drifts- og administrationsomkostninger) for det kommende år kapitaliseres med et til ejendommen fastsat afkastkrav. Afkastkravet er fastsat til 5,0% og fastsættes årligt på baggrund udviklingen i markedsforhold m.v. Afkastkravet er uændret i forhold til sidste år. Påvirkning af værdien af centret ved forskellig afkastkrav kan illustreres således: * Egenkapital pr. andel opgjort efter udlodning af kr. Startforrentning Værdi af centret (t.kr.) Egenkapital pr. andel (kr.)* 4,0% ,5% ,0% ,5% ,0% De anvendte principper er baseret på oplysninger og forudsætninger, som vurderes forsvarlige, men som i sagen natur er usikre og vanskelige at forudsige. Det er ledelsens skøn, at den fastsatte dagsværdi er et udtryk for det gældende markedsniveau. Valuta- og renterisici Koncernen har p.t. 100% variabelt forrentede realkreditlån med årlig rentetilpasning. En ændring i renten på 1% p.a. på de variabelt forrentede lån vil påvirke regnskabet med ca. 10,5 mio. kr. før skat. Af selskabets gæld er modværdien af 313 mio. kr. optaget i Euro. En ændring af kursen på Euro over for DKK på 1% vil påvirke regnskabet med 3,1 mio. kr. før skat. MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb 2011/ / / /11 2. Driftsomkostninger Personaleomkostninger Vedligeholdelsesomkostninger m.v Ejendomsadministration Udlejers andel af driftsomkostninger Andel overført til datterselskaber (4.800) (3.624) Noter ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

25 MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb 2011/ / / /11 3. Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Bestyrelses- og repræsentantskabsvederlag Selskabsadministration Revision og skattemæssig og anden assistance Advokat Konsulenthonorar Øvrige administrationsomkostninger Værdiregulering af investeringsejendomme, netto Værdiregulering af investeringsejendomme Værdiregulering prioritetsgæld, obligationskursreg. (6.358) (4.015) (6.781) (4.592) Låneomkostninger ved optagelse af prioritetsgæld (150) - (653) - Realiseret kurstab/gevist, ved optagelse af prioritetsgæld Værdiregulering prioritetsgæld, valutakursregulering (552) 552 (576) Af- og nedskrivninger Driftsmidler Bygningsbestanddele Finansielle poster, netto Prioritetsgæld (16.384) (18.310) (17.538) (19.240) Banker (766) (1) (977) (1) Diverse renter og gebyrer (17) (73) (22) (75) Renteudgifter i alt (17.167) (18.384) (18.537) (19.316) Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Noter

26 26 NOTER MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb 2011/ / / /11 6. Finansielle poster, netto, fortsat Banker Diverse Renteindtægter i alt (16.274) (18.039) (18.450) (19.003) 7. Skat af årets resultat, datterselskaber Aktuel skat - - (389) (2.116) Regulering af skat tidligere år m.v (9) Ændring af udskudt skat - - (8.580) (8.072) Beløb i kr. ( ) = negative beløb Investeringsejendomme Kontor- og forretningsejendom Rosengårdcentret, inkl. bygningsbestanddele, som lejerne refunderer inkl. en forretning via fællesomkostningsregnskabet, samt ejendommen Børstenbindervej 5 Kostpris Til- og ombygninger Kostpris Værdiregulering Årets værdiregulering Værdiregulering Af- og nedskrivninger (15.108) (12.495) (15.108) (12.495) Årets afskrivninger (2.985) (2.613) (2.985) (2.613) Af- og nedskrivninger (18.093) (15.108) (18.093) (15.108) Regnskabsmæssig værdi Anvendt afkastprocent ved værdiberegning 5,00 5,00 5,00 5,00 Noter ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

27 MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb Driftsmidler Kostpris Tilgang Kostpris Af- og nedskrivninger (2.529) (2.313) (3.984) (3.246) Årets afskrivninger (229) (216) (1.088) (738) Af- og nedskrivninger (2.758) (2.529) (5.072) (3.984) Regnskabsmæssig værdi Aktier i datterselskaber Kostpris Tilgang Afgang Opskrivningshenlæggelser Saldo Årets henlæggelse, jf. resultatdisponering (15.916) (37.077) Akkumuleret resultat Resultat Udloddet udbytte fra tidligere år (45.400) Årets andel af foreslået udlodning Årets resultat, jf. resultatdisponering Regnskabsmæssig værdi Omfatter: Nom t.kr. aktier (100%) i Aktieselskabet Rosengårdcentret, Odense. Nom t.kr. aktier (100%) i OPSA 35 A/S, Odense Nom. 500 t.kr. aktier (100%) i RGC Management A/S, Odense Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Noter

I/S DIFKO XXXV I LIKVIDATION. CVR-nr Årsrapport 2012/13

I/S DIFKO XXXV I LIKVIDATION. CVR-nr Årsrapport 2012/13 I/S DIFKO XXXV I LIKVIDATION CVR-nr. 72 34 20 11 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Årsrapport 2013/14

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr. 13897212 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10.03.2015 Dirigent Navn: Nils Dorin Jacobsen Aa.S.F. Holding A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere