ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret

2 ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt 11 Ledelsesberetning 16 Anvendt regnskabspraksis 19 Resultatopgørelse for 2011/12 20 Balance pr Pengestrømsopgørelse 24 Noter 34 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i danske aktie- og anpartsselskaber 35 Repræsentantskab i I/S Rosengårdcentret 37 Hovedtal pr. andel Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Indhold

4 4 SELSKABSOPLYSNINGER I/S Rosengårdcentret Aktieselskabet Rosengårdcentret OPSA 35 A/S RGC Management A/S Selskab I/S Rosengårdcentret Ørbækvej Odense SØ CVR-nr Hjemstedskommune: Odense 30. regnskabsår: Datterselskaber Aktieselskabet Rosengårdcentret (100% ejet) OPSA 35 A/S (100% ejet) RGC Management A/S (100% ejet) Selskabets administrator Kodif XXXV ApS Administrators bestyrelse Direktør Ove Jensen, formand Professor, dr. med. Karsten Buschard Direktør Helle Ghodt Kronholm Direktør Hasse Larsen Direktør Jesper Larsen Administrators direktion Direktør Carsten Lindblad Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på interessentskabets generalforsamling, den 7. december 2012 Dirigent Jesper Larsen Selskabsoplysninger ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

5 5

6 6 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2012 for I/S Rosengårdcentret. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens og interessentskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den 15. november 2012 Direktion Carsten Lindblad Bestyrelse Hasse Larsen Bestyrelse Ove Jensen, formand Jesper Larsen Som administrator Kodif XXXV (35) ApS Karsten Buschard Helle Ghodt Kronholm Ledelsespåtegning ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

7 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 7 Til interessenterne i I/S Rosengårdcentret Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for I/S Rosengårdcentret for regnskabsåret 1. oktober september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som interessentskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fej l - information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yder ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens og interessentskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 15. november 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Erling Brødbæk statsautoriseret revisor Jens Lauridsen statsautoriseret revisor Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Den uafhængige revisors påtegning

8 ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

9 HOVED- OG NØGLETAL Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb 2011/ / / / /08 9 Nettoleje Administrationsomkostninger (11.091) (10.225) (8.547) (9.799) (9.280) Resultat før værdiregulering og finansiering Værdiregulering af investeringsejendomme, netto Afskrivninger (4.073) (3.351) (2.999) (2.132) (1.364) Resultat før finansiering Finansielle poster, netto (18.450) (19.003) (26.714) (40.513) (37.082) Årets resultat før skat Skat af årets resultat, datterselskab (8.072) (258) (1.558) (7.060) Årets resultat Balance pr Investeringsejendomme/driftsmidler Andre aktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Udskudt skat, datterselskab Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Nøgletal Antal andele Egne andele (1.767) (1.628) (1.628) (1.628) (1.628) Faktisk antal andele Resultat pr. faktisk andel (kr.) Egenkapital pr. faktisk andel (kr.) (efter udlodning) Handelspris pr. andel (kr.) (før udlodning) Udlodning pr. andel (kr.) Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Hoved- og nøgletalsoversigt

10 ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

11 LEDELSESBERETNING 11 Forretningsområde Rosengårdcentret, der åbnede i 1971, blev i 1983 købt af I/S Difko XXXV (35) nu I/S Rosengårdcentret. I/S Rosengårdcentrets formål er at eje og udleje Rosengårdcentret i Odense samt at opkøbe, besidde og sælge selskabsandele i selskabet. Dette sker enten direkte i I/S Rosengårdcentret eller ved ejerskab af selskaber (p.t. Aktieselskabet Rosengårdcentret og OPSA 35 A/S). Rosengårdcentret, der er på i alt ca m 2, er blandt Danmarks største butikscentre med 158 butikker inklusive en CinemaxX biograf, Fitness DK og legeland samt et antal kontorlejemål med liberale erhverv. Aktivitet I slutningen af 2011 blev salgsprocessen af Rosengårdcentret igangsat. Første skridt var indgåelse af en aftale med Cushman & Wakefield om at vurdere salgsmulighederne og efterfølgende bistå med salgsprocessen. Bestyrelsen blev på en generalforsamling den 2. maj 2012 bemyndiget til at igangsætte salgsprocessen. Der blev herefter udarbejdet et salgsprospekt og kontaktet mere end 300 potentielle investorer både nationalt og internationalt. Ved regnskabsårets afslutning var der modtaget en række indikative tilbud på køb af Rosengårdcentret. Bestyrelsen arbejder videre med disse ud fra en forventning om, at et salg kan ske ultimo 2012/primo Der henvises til den løbende orientering, der er udsendt til investorerne, og som kan findes på Den 30. marts 2012 blev der afsagt dom i sagerne om tilpasning af lejen i Rosengårdcentret til markedsniveauet. Rosengårdcentret fik i al væsentlighed medhold i sagerne, og de lejere, som var omfattet af sagen, har accepteret dommen. Det igangsatte projekt med en udvidelse af centret mellem blå og rød indgang blev afsluttet i august Byggeriet rummer ud over en Føtex 106 nye parkeringspladser i kælderen og 5 nye butikker. Åbningen har været en succes, og der kan konstateres en betydelig fremgang i kundestrømmen. Ud over dette store projekt er der sket ombygning og opdatering af en række andre butikker. Med henblik på at sikre en fair afregningspris for de investorer, der skal sælge deres andele under den igangværende salgsproces, har selskabet løbende opkøbt egne andele til den bogførte egenkapital. I alt har selskabet erhvervet 139 andele, og sammen med andelene fra OPSA 35 A/S ejes i alt andele pr. 30. september Organisation I forbindelse med det igangværende salgsarbejde er der foretaget nogle tilpasninger af vedtægterne for I/S Rosengårdcentret, ligesom organisationen i Rosengårdcentret pr. 1. juli 2012 er flyttet til et 100% ejet datterselskab, RGC Management A/S. I praksis er der ikke ændringer i forhold til sidste år, og Carsten Lindblad har fortsat det fulde ansvar for selskabets drift. Bestyrelsesmedlem Jesper Larsen fungerer som konsulent, specielt i relation til den igangværende salgsproces og finansieringsforhold. Den administrative del af driften (bogføring, huslejeopkrævning m.m.) er outsourcet til Difko Administration A/S. Endvidere varetager Rosengårdcentret opgaverne med drift, administration og markedsføring for Centerforeningen. Det gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere udgjorde 13 i 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Ledelsesberetning

12 12 LEDELSESBERETNING Finansielle forhold Alle selskabets lån er fortsat variabelt forrentede lån med afdragsfrihed de næste 1-10 år. Af de variabelt forrentede lån er 29,80% fortsat optaget som lån i euro. Den samlede gældsbyrde på koncernens ejendomme er særdeles komfortabel. I forhold til den samlede regnskabsmæssige værdi af ejendommene udgør prioritetsog bankgælden kun cirka 40%. De samlede lån i selskabet er ydet på såkaldt nonrecourse vilkår. Det betyder, at långiver (Nykredit) alene kan gøre krav gældende i selskabets ejendomme og ikke i hæftelsen over for den enkelte investor. For de kommende år forventes en stigende rente. Selskabets ledelse har imidlertid vurderet, at den igangværende salgsproces skal afsluttes, før der tages stilling til en eventuel ændring af fordelingen mellem variabel og fast rente. I forbindelse med salgsarbejdet er selskabet, OPSA 35 A/S solgt fra datterselskabet, Aktieselskabet Rosengårdcentret til I/S Rosengårdcentret. Der er endvidere den 22. juni 2012 foretaget en udbyttebetaling på 45,4 mio.kr. fra Aktieselskabet Rosengårdcentret til I/S Rosengårdcentret. Informationspolitik FFor fortsat at sikre den bedst mulige information om værdierne i I/S Rosengårdcentret er årsrapporten de senere år aflagt som en klasse B-virksomhed, selv om der ikke er pligt til dette som interessentskab. Herudover er der tilvalgt regler fra klasse C-virksomhed, jf. omtalen under anvendt regnskabspraksis. Kvartalsregnskabet, årsrapporten og investorskrivelser er tilgængelige via internettet. Oplysninger om ejerforhold, regnskaber mv. er altid tilgængelige på mens oplysninger om Rosengårdcentret er tilgængelige på Kommentarer til årsrapporten Årets resultat er dels påvirket af afslutningen af lejesagerne, omkostninger i forbindelse med salgsprocessen og den positive værdiregulering af Rosengårdcentret. Værdiansættelsen tager udgangspunkt i samme metode som tidligere beskrevet nærmere under regnskabspraksis på side 16. Påvirkning af værdien af centret ved forskellig startforrentning kan illustreres således: Startforrentning Værdi af centret (t.kr.) Egenkapital pr. andel (kr.)* 4,0% ,5% ,0% ,5% ,0% * Egenkapital pr. andel opgjort efter udlodning af kr. Koncernens resultat udgør 163,5 mio.kr., hvori indgår værdiregulering af investeringsejendomme netto med 63,9 mio.kr. Der foreslås en udlodning på kr. pr. andel. Koncernens egenkapital efter fradrag af udlodning udgør pr. 30. september 2012, mio.kr. og svarer til kr. pr. faktisk andel. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

13 13 Valuta- og renterisici Koncernen har p.t. 100% variabelt forrentede realkreditlån med årlig rentetilpasning. En ændring i renten på 1% p.a. på de variabelt forrentede lån vil påvirke regnskabet med ca. 10,5 mio.kr. før skat. Af selskabets gæld er modværdien af 313 mio.kr. optaget i euro. En ændring af kursen på euro over for DKK på 1% vil påvirke regnskabet med 3,1 mio.kr. før skat. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten. Fremtiden Det er hensigten at afslutte salgsprocessen i det kommende år. Såfremt der som forventet sker et salg, vil bestyrelsen efterfølgende planlægge, hvorledes selskabet bedst muligt lukkes ned. Skulle salget ikke blive gennemført, vil bestyrelsen genoptage og revidere den nuværende strategi 2020 og herefter udmelde forventninger til fremtiden. Som følge af den igangværende salgsproces har bestyrelsen valgt ikke at udmelde forventninger til resultatet for året 2012/13. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Ledelsesberetning

14

15

16 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, dog afviger egenkapitalkonti fra årsregnskabslovens bestemmelser. Fra regnskabsklasse C er tilvalgt anvendelse af reglerne om hoved- og nøgletalsoversigt for de seneste fem år, beskrivelse af den forventede udvikling i ledelsesberetningen samt udarbejdelse af pengestrømsopgørelse. Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra sidste år og er som følger: Generelt Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Koncernregnskab Koncernregnskabet omfatter I/S Rosengårdcentret (moderselskab) samt de 100%-ejede datterselskaber, Aktieselskabet Rosengårdcentret, OPSA 35 A/S og RGC Management A/S. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolidering foretages eliminering af interne indtægter og udgifter samt interne mellemværender. I koncernregnskabet indgår resultat og egenkapital for OPSA 35 A/S eksklusiv resultat og værdi af egne koncernandele. Investeringsejendom og den tilhørende finansiering Ejendom og finansiering måles til dagsværdi, og værdireguleringer medtages i resultatopgørelsen under posten Værdiregulering af investeringsejendomme, netto. Ved disponering af årets resultat henføres beløbet til reserve for dagsværdi af investeringsejendomme under egenkapitalen. Opgørelsen af dagsværdien foretages af ledelsen. Ejendommen måles på baggrund af en afkastbaseret dagsværdi. Princippet i måling til dagsværdi indebærer, at ejendommens nettoindtægt (mulige lejeindtægter fratrukket drifts- og administrationsomkostninger) for det kommende år kapitaliseres med et til ejendommen fastsat afkastkrav. Afkastkravet til ejendommen fremgår af noten til ejendommen. I ejendommene er indeholdt bygningsbestanddele som lejerne refunderer inkl. en forrentning via fællesomkostningsregnskabet. Disse aktiver afskrives liniært over 5 20 år. Driftsmidler Driftsmidler måles til kostpris og afskrives lineært over 5 20 år. Aktier i datterselskaber Aktier i datterselskaber indregnes og måles efter equitymetoden, hvilket indebærer, at de i balancen måles til deres indre værdi korrigeret for egne andele i I/S Rosengårdcentret, og at datterselskabernes resultat korrigeret for egne andele indregnes i resultatopgørelsen. Ved disponering af årets resultat henføres datterselskabernes resultat til opskrivningskonto under egenkapitalen. Anvendt regnskabspraksis ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

17 17 Tilgodehavender Tilgodehavender er målt individuelt med fradrag af hensættelser til imødegåelse af tab. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til dagsværdi, og ændringer i værdiansættelsen indregnes i resultatopgørelsen under posten Værdiregulering af investeringsejendomme, netto. Ved disponering af årets resultat henføres beløbet til reserve for dagsværdi af investeringsejendomme under egenkapitalen. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udlodning til interessenterne. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. Forslag til udlodning for regnskabsåret Forslag til udlodning for regnskabsåret indregnes som en gældsforpligtelse. Skat Der afsættes ikke skat i årsrapporten for moderselskabet, idet selskabet ikke er selvstændigt skattepligtigt. Skat i datterselskabet udgiftsføres i resultatopgørelsen med 25% af årets resultat før skat, korrigeret for ikkeskattepligtige indtægter og omkostninger. Udskudt skat hensættes i datterselskabet med 25% af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige resultat samt med 25% af opskrivningen på ejendommen. Pengestrømsopgørelse Koncernen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikkekontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Anvendt regnskabspraksis

18 ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

19 RESULTATOPGØRELSE FOR 2011/12 MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb NOTE 2011/ / / /11 19 Lejeindtægter Refunderede afskrivninger, lejere Driftsomkostninger 2 (2.714) (3.773) (6.928) (7.409) Nettoleje Administrationsomkostninger 3 (10.358) (9.752) (11.091) (10.225) Resultat før værdiregulering og finansiering Værdiregulering af investeringsejendomme, netto Af- og nedskrivninger 5 (3.214) (2.829) (4.073) (3.351) Resultat før finansiering Finansielle poster, netto 6 (16.274) (18.039) (18.450) (19.003) Resultatandele i datterselskaber 110 (17.403) - - Årets resultat før skat Skat af årets resultat, datterselskaber (8.072) ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering Reserve for dagsværdi af investeringsejendomme Opskrivningskonto, aktier i datterselskaber 110 Overskudskonto Til interessenterne foreslås udloddet: andele a kr Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Resultatopgørelse for 2011/12

20 20 BALANCE PR AKTIVER MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb NOTE Investeringsejendomme Driftsmidler Materielle anlægsaktiver Aktier i datterselskaber Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender i øvrigt Selskabsskat, datterselskaber Tilgodehavender Likvide beholdninger Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Balance pr ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

21 BALANCE PR PASSIVER MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb NOTE Kontant andel af selskabskapitalen Reserve for dagsværdi af investeringsejendomme Opskrivningskonto, aktier i datterselskaber Overskudskonto Udlodningskonto 16 ( ) ( ) ( ) ( ) EGENKAPITAL Udskudte skatteforpligtelser, datterselskaber HENSÆTTELSER Prioritetsgæld Lejedeposita Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Bankgæld Selskabsskat, datterselskaber Anden gæld Foreslået udlodning til interessenter Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Pantsætninger og eventualforpligtelser, se note 20 Personaleoplysninger, se note 21 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Balance pr

22 22 ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

23 PENGESTRØMS OPGØRELSE FOR KONCERNEN FOR 2011/12 KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb 2011/ /11 23 Resultat før værdiregulering og finansiering Ændring i driftskapital (11.288) Finansiering (18.450) (19.003) Betalt selskabsskat (2.152) (2.437) Pengestrømme vedrørende drift Køb og salg af materielle anlægsaktiver ( ) (91.410) Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) (91.410) Udlodning til interessenter (33.127) (25.646) Afregnet udbytteskat, ekstraordinært udbytte i datterselskab (11.387) - Køb af egne I/S-andele (9.088) - Låneoptagelse på langfristede gældsforpligtelser, netto Pengestrømme vedrørende finansiering (31.784) (25.646) Ændring i likvider (67.747) (3.848) Likvide midler primo Likvide midler ultimo (60.934) Fordeles således: Likvide beholdninger Bankgæld (63.778) - (60.934) Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Pengestrøms opgørelse for koncernen

24 24 NOTER 1. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Målingen af ejendommens dagsværdi pr. 30. september 2012 er fastlagt af selskabets ledelse ved anvendelse af en afkastbaseret værdiansættelsesmodel. Princippet i måling til dagsværdi indebærer, at ejendommens nettoindtægt (mulige lejeindtægter fratrukket drifts- og administrationsomkostninger) for det kommende år kapitaliseres med et til ejendommen fastsat afkastkrav. Afkastkravet er fastsat til 5,0% og fastsættes årligt på baggrund udviklingen i markedsforhold m.v. Afkastkravet er uændret i forhold til sidste år. Påvirkning af værdien af centret ved forskellig afkastkrav kan illustreres således: * Egenkapital pr. andel opgjort efter udlodning af kr. Startforrentning Værdi af centret (t.kr.) Egenkapital pr. andel (kr.)* 4,0% ,5% ,0% ,5% ,0% De anvendte principper er baseret på oplysninger og forudsætninger, som vurderes forsvarlige, men som i sagen natur er usikre og vanskelige at forudsige. Det er ledelsens skøn, at den fastsatte dagsværdi er et udtryk for det gældende markedsniveau. Valuta- og renterisici Koncernen har p.t. 100% variabelt forrentede realkreditlån med årlig rentetilpasning. En ændring i renten på 1% p.a. på de variabelt forrentede lån vil påvirke regnskabet med ca. 10,5 mio. kr. før skat. Af selskabets gæld er modværdien af 313 mio. kr. optaget i Euro. En ændring af kursen på Euro over for DKK på 1% vil påvirke regnskabet med 3,1 mio. kr. før skat. MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb 2011/ / / /11 2. Driftsomkostninger Personaleomkostninger Vedligeholdelsesomkostninger m.v Ejendomsadministration Udlejers andel af driftsomkostninger Andel overført til datterselskaber (4.800) (3.624) Noter ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

25 MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb 2011/ / / /11 3. Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Bestyrelses- og repræsentantskabsvederlag Selskabsadministration Revision og skattemæssig og anden assistance Advokat Konsulenthonorar Øvrige administrationsomkostninger Værdiregulering af investeringsejendomme, netto Værdiregulering af investeringsejendomme Værdiregulering prioritetsgæld, obligationskursreg. (6.358) (4.015) (6.781) (4.592) Låneomkostninger ved optagelse af prioritetsgæld (150) - (653) - Realiseret kurstab/gevist, ved optagelse af prioritetsgæld Værdiregulering prioritetsgæld, valutakursregulering (552) 552 (576) Af- og nedskrivninger Driftsmidler Bygningsbestanddele Finansielle poster, netto Prioritetsgæld (16.384) (18.310) (17.538) (19.240) Banker (766) (1) (977) (1) Diverse renter og gebyrer (17) (73) (22) (75) Renteudgifter i alt (17.167) (18.384) (18.537) (19.316) Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Noter

26 26 NOTER MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb 2011/ / / /11 6. Finansielle poster, netto, fortsat Banker Diverse Renteindtægter i alt (16.274) (18.039) (18.450) (19.003) 7. Skat af årets resultat, datterselskaber Aktuel skat - - (389) (2.116) Regulering af skat tidligere år m.v (9) Ændring af udskudt skat - - (8.580) (8.072) Beløb i kr. ( ) = negative beløb Investeringsejendomme Kontor- og forretningsejendom Rosengårdcentret, inkl. bygningsbestanddele, som lejerne refunderer inkl. en forretning via fællesomkostningsregnskabet, samt ejendommen Børstenbindervej 5 Kostpris Til- og ombygninger Kostpris Værdiregulering Årets værdiregulering Værdiregulering Af- og nedskrivninger (15.108) (12.495) (15.108) (12.495) Årets afskrivninger (2.985) (2.613) (2.985) (2.613) Af- og nedskrivninger (18.093) (15.108) (18.093) (15.108) Regnskabsmæssig værdi Anvendt afkastprocent ved værdiberegning 5,00 5,00 5,00 5,00 Noter ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret

27 MODERSELSKAB KONCERN Beløb i kr. ( ) = negative beløb Driftsmidler Kostpris Tilgang Kostpris Af- og nedskrivninger (2.529) (2.313) (3.984) (3.246) Årets afskrivninger (229) (216) (1.088) (738) Af- og nedskrivninger (2.758) (2.529) (5.072) (3.984) Regnskabsmæssig værdi Aktier i datterselskaber Kostpris Tilgang Afgang Opskrivningshenlæggelser Saldo Årets henlæggelse, jf. resultatdisponering (15.916) (37.077) Akkumuleret resultat Resultat Udloddet udbytte fra tidligere år (45.400) Årets andel af foreslået udlodning Årets resultat, jf. resultatdisponering Regnskabsmæssig værdi Omfatter: Nom t.kr. aktier (100%) i Aktieselskabet Rosengårdcentret, Odense. Nom t.kr. aktier (100%) i OPSA 35 A/S, Odense Nom. 500 t.kr. aktier (100%) i RGC Management A/S, Odense Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Noter

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

K/S Difko XXXIX (39) CVR nr. 24 25 10 47. Årsrapport 2011/12

K/S Difko XXXIX (39) CVR nr. 24 25 10 47. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24 25 10 47 Årsrapport 2011/12 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Hoved og nøgletalsoversigt 7 Ledelsesberetning 8 Anvendt

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

K/S Difko XXXIX (39) CVR nr Årsrapport 2010/11

K/S Difko XXXIX (39) CVR nr Årsrapport 2010/11 CVR nr. 24 25 10 47 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Side Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Ejendomsselskabet Kongens Have A/S. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

Ejendomsselskabet Kongens Have A/S. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for Ejendomsselskabet Kongens Have A/S Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 51 90 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår)

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår) Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 92 71 02 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere