WEB OG DIGITALE PLATFORME. EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME. INTERN KOMMUNIKATION. EKSTERN KOMMUNIKATION.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WEB OG DIGITALE PLATFORME. EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME. INTERN KOMMUNIKATION. EKSTERN KOMMUNIKATION."

Transkript

1 AU KOMMUNIKATION WEB OG DIGITALE PLATFORME. EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME. INTERN KOMMUNIKATION. EKSTERN KOMMUNIKATION. MÅL OG OPGAVEBESKRIVELSER WEB OG DIGITALE PLATFORME Aarhus Universitet har en overordnet mission om at dele sin viden med samfundet og en vision om at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. Derfor har Aarhus Universitet brug for et professionelt web, som kan betjene de mange interne og eksterne målgrupper og samtidig konkurrere med de bedste udenlandske universiteters hjemmesider. Hjemmesiden tilbyder fælles indgange til universitetets ydelser for fx erhvervslivet og pressen, og er således et centralt omdrejningspunkt i universitetets bestræbelser på at samarbejde og videndele med det omkringliggende samfund. Hjemmesiden er universitetets vigtigste værktøj i forhold til rekruttering af både nye studerende, ph.d.-studerende og medarbejdere. Endeligt er hjemmesiden den centrale platform, når det gælder formidling af forskning i både tekst, billede og lyd. Hjemmesiden er et dagligt arbejdsredskab for både studerende og ansatte. Forskerne kan via deres personlige hjemmesider udstille deres forskningsresultater, og de studerende bruger fx AU kortet på deres smartphone for at finde vej rundt på campus eller kursuskataloget til at tjekke deres skema. Endeligt er det muligt for både forskere og studerende at abonnere på nyheder via hjemmesiden og dermed holde sig orienteret om ændring i regler, it-drift og fx deadlines for eksamenstilmelding. Afdelingen for web og digitale platforme er sat i verden for at lede udviklingen af strategien for universitetets hjemmeside og implementere den. Desuden er det afdelingens opgave at sikre et velfungerende samspil mellem universitetets hjemmeside og andre digitale platforme for kommunikation - fx nyhedsbreve, videoplatforme og sociale medier. Afdelingen er samtidig ansvarlig for at understøtte det strategiske arbejde med intern og ekstern kommunikation samt rekruttering i de tre afdelinger i backoffice og i de fire frontoffices. Dette gøres dels ved at knytte medarbejderressourcer specifikt til disse ansvarsområder, dels ved at sikre en klar og tydelig overordnet informationsarkitektur for hjemmesiden. Arbejdet bakkes op via en prioriteret indsats indenfor kvalitetssikring af AU web gennem digital governance, løbende udarbejdelse af webstatistikker og brugertest. Afdelingen har systemejerskab for en række digitale systemer og har ansvar for, med udgangspunkt i brugernes behov, at sikre prioritering og udvikling af funktionalitet til disse. Afdelingen yder 2. level support til systemerne til både administrationens fælles afdelinger og til de 4 hovedområder.

2 Afdelingen arbejder tæt sammen med de øvrige afdelinger i AU KOM med at sikre, at både den interne og den eksterne kommunikation samt rekruttering fremstår målrettet og harmonerer med den overordnede strategi. OPGAVEOVERSIGT WEB OG DIGITALE PLATFORME Strategi og informationsarkitektur - Overordnet ansvar for og udvikling af AU s webdesign - Drift - Skabeloner Governance Ansvar for at sikre, at universitetets hjemmeside i sit udtryk og i kvaliteten af dens indhold lever op til både brugernes forventninger og universitetets strategiske mål. Specielt ansvar i forbindelse med Universitetets øverste sider (au.dk, medarbejdere.au.dk, studerende.au.dk, phd.au.dk samt produktportaler) Governanceprincipper udbredes via vejledning og gennem support og måling Systemudvikling - Drift (AU IT ressourcer) - Backend programmering (AU IT ressourcer) - Udviklingsprojekter prioriteres og ressourcedækkes - Projektledelse af udviklingsprojekter - Frontend programmering Deltagelse i projekter af digital karakter eller med digitale elementer på tværs af AU (herunder fx SPARTO) Støttefunktioner til partnere og øvrige interessenter - Vejledninger - Uddannelse/kurser - weberfa møder - Rådgivning indenfor Analytics, SEO, emarketing - Design Ressourcer til særlig støtte af det strategiske arbejde med intern og ekstern kommunikation samt rekruttering i de tre afdelinger i backoffice og i de fire frontoffices 2. level systemsupport - Typo3 - PURE (2. Level for AUL) portal/dataudstilling - Google Search Appliance - Google Analytics - Campaign Monitor - Cumulus 1. Level systemsupport - AU Studier - Forskning og Talent

3 Projektdeltagelse i tværgående projekter af digital karakter eller med digitale elementer Projektporteføljestyring for AU KOM - Intern koordinering i KOM - Ekstern koordinering på tværs af VD-områder Brugertests og webstatistik - Understøttelse af strategiarbejde og governance gennem brugertests og statistik for den fælles AU webstruktur - Skabeloner for brugertests - Skabeloner for KPI framework - Målinger i udviklingsprojekter Systemejerskaber - Typo3 CMS - Kaltura videoplatform - Cumulus - Google Search Appliance - PURE portalen - Campaign Monitor EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME Event: Aarhus Universitet prioriterer at afholde større events, konferencer og andre arrangementer på et højt professionelt niveau. Målgruppen for arrangementerne er AU s samarbejdspartnere i ind- og udland (events genereret af universitetsledelsen) og faglige samarbejdspartnere (konferencer og seminarer genereret af institutter og centre). Det er ønsket at give deltagerne en lejlighed til at få indblik i Aarhus Universitets faglige ekspertise og generelle virke samt lejlighed til at netværke med AU-ansatte for på denne måde at sætte AU på det forskningsmæssige og universitetspolitiske verdenskort. AU Kommunikation bidrager til dette formål ved dels at fungere som ansvarlig planlægger og afvikler af en række arrangementer på vegne af universitetsledelsen, dels som samarbejdspartner for en række arrangementer forankret på hovedområderne og endelig som sparringspartner for en lang række konferencer forankret på institutter og centre. AU Kommunikation bidrager i disse events og konferencer til, at de afvikles på et højt professionelt niveau med fokus på deltagernes behov i kombination med ønsket om at fremvise AU som en attraktiv samarbejdspartner. Det sker enten gennem direkte ansvar for eller involvering i arrangementerne eller gennem rådgivning, tilbud om værktøjer, erfaringsudveksling mv. AU KOM servicerer endvidere netværket af konferenceplanlæggere med mindre kurser, udvikling og udbredelse af værktøjer, understøttelse af samarbejde med byens aktører etc. AU KOM s eventgruppe har berøring med mange interne og eksterne samarbejdspartnere. De største events kan fordre mange menneskers involvering fra alle dele af AU KOM, ligesom AU s øvrige organisation kan være involveret alt efter hvor ejerskabet for arrangementet ligger. Desuden er eventgruppen i direkte kontakt med ansatte forskere og TAP-personale på institutter, når disse

4 selv er ansvarlige for planlægningen. Endelig har AU KOM kontakt til mange eksterne leverandører og naturligvis til modtagerne af produktet, nemlig gæsterne. Rekruttering: Aarhus Universitet vil uddannelse dimittender til det globale arbejdsmarked, der i stigende grad efterspørger arbejdskraft med stærke fagligheder og kompetencer inden for samarbejde, innovation og global forståelse. Universitetet ønsker at imødekomme den voksende og mere forskelligartede studenterpopulation, der har varierende kompetencer og grader af studieparathed. Rekrutteringen af studerende skal således ske i respekt for de studerendes diversitet og med sigte på, at de studerende kan gennemføre en uddannelse, der gør dem parat til det globale arbejdsmarked. AU s rekrutteringsaktiviteter har naturligt de potentielle studerende som primær målgruppe med ungdomsuddannelserne i fokus. Influenter og andre, der er i berøring med de potentielle studerende er vigtige samarbejdspartnere og berøringsflader (forældre, lærere, vejledere, venner, søskende). Nuværende studerende og ansatte er vigtige ambassadører som kontakt både til de potentielle studerende og til influenterne. Potentielle studerende i andre lande udgør en særlig målgruppe (herunder potentielle kandidat- og ph.d.-studerende fra universiteter i andre lande), især fordi metoderne til at nå dem er anderledes. AU KOM skal medvirke til, at AU s rekrutteringsaktiviteter har et højt niveau, rammer målgrupperne og medvirker til, at de bedste og mest motiverede studerende søger optagelse på Aarhus Universitet. AU KOM s bidrag er at sikre, at AU-aktiviteter understøtter AU s strategi, tage initiativ til nye aktiviteter, koordinere aktiviteter og opbygge viden på området, udbrede best practise og styre større, tværgående aktiviteter. Arbejdet bygger på en grundlæggende tanke om, at mødet med AU giver det bedste afsæt for en potentiel studerende til at beslutte sig for den rette uddannelse. Det kan ske gennem aktiviteter, hvor de potentielle studerende besøger AU, eller hvor AU møder de potentielle studerende i deres eget miljø. Opgaverne løses i et tæt samspil med frontoffices i AU KOM, AU Studier og AU Forskning og Talent, bl.a. gennem jævnlige arbejdsgruppemøder. Mange aktiviteter har berøringsflader til andre eksterne kommunikationsaktiviteter og til intern kommunikation til de studerende. Omdømme: Aarhus Universitets omdømme(r) skabes og vedligeholdes på mange niveauer i AU s virke lige fra den enkelte forskers aktiviteter gennem ledelsens strategiske arbejde og til profilskabende aktiviteter. Omdømmet kan have betydning for alle dele af AU s indsatsområder: Et godt omdømme kan medvirke til at tiltrække forskningsmidler eller flere studerende. Eller et dårligt omdømme kan gøre, at potentielle samarbejdspartnere søger andre veje. Et omdømme skal derfor plejes bevidst. Målgruppen for arbejdet med omdømme er i princippet alle, som AU ønsker at være i berøring med på et tidspunkt, fordi præmissen er, at omdømmet kan have positiv eller negativ indflydelse på deres ageren. AU-ansatte er vigtige, da de medvirker ved dannelsen af omdømmet, ligesom eksterne stakeholders og meningsdannere vurderes til at være en særlig vigtig målgruppe.

5 AU KOM skal bidrage til dette arbejde på en lang række områder (aktiviteter fra forskningsformidling, agendasetting, profilskabende aktiviteter og vedligeholdelse og udbredelse af AU s designprogram på relevante platforme og medier). Enheden for events, rekruttering og omdømme skal medvirke til at pleje AU s omdømme hos AU s medarbejdere og eksterne stakeholders gennem tværgående, koordinerende funktioner, systematisk videnopbygning og samarbejde med samarbejdspartnere i Aarhus samt relevante nationale og internationale universiteter. Enheden har det overordnede ansvar for AU s design- og brand governance, medvirker ved profilskabende aktiviteter og i vedligeholdelsen og udbredelsen af AU s designprogram. OPGAVEOVERSIGT EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME Større tilbagevendende arrangementer Forskningens Døgn, Matchpoints, Prisoverrækkelser, Årsfest, Sommer- og julearrangementer Enkeltstående arrangementer Science in the city, Centeråbninger, Højprofilerede besøg (Kongehus, ministre, udenlandske højprofilerede besøg), Større receptioner Rådgivning, erfa-opbygning Rådgivning til alle, der planlægger og afvikler konferencer, Opbygning af internt netværk af konferenceplanlæggere, Konferencedag med Visit Aarhus, Udvikling af værktøjer og mindre kurser Deltagelse i netværk i Aarhus by og regionen (VisitAarhus, Aarhus Kommune, Sportevent Aarhus, Business+) National rekruttering Koordinering af aktiviteter, kampagner mv. på tværs af hovedområder og VD-områder, Udvikling af nye aktiviteter, Udvikling af rekrutteringskampagne for AU, Projektledelse/deltagelse i AU s deltagelse på Northside, Projektledelse for U-days, Projektledelse for ambassadørprojekt, Projektledelse for Student Parlament (i støbeskeen), Projektledelse for AU s deltagelse i forskerspireprojekt Båndbetjening: Uddannelse International rekruttering Koordinering af aktiviteter, kampagner mv. på tværs af hovedområder og VD-områder, Udvikling af nye aktiviteter, Udvikling af dedikerede kampagner f.eks. på ph.d.-området, Medvirken ved udvikling af informationsmateriale, Deltagelse i messer i mindre omfang Båndbetjening: Talentudvikling Eksternt omdømme (co-brands, marketing), Opbygning af viden, deltagelse i samarbejde og netværk, City branding Design og Brand governance Vedligeholdelse og udvikling af konferencevarer og merchandise

6 INTERN KOMMUNIKATION Den interne kommunikation på Aarhus Universitet skal bidrage til medarbejdere og studerendes trivsel og engagement, identitet og samhørighedsfølelse og motivation til arbejde frem mod universitetets mål. Intern kommunikation dækker over den kommunikation, der foregår mellem ledelse, studerende og medarbejdere (herunder også medarbejdere i tilknyttede enheder), og disse grupper er de primære målgrupper for enheden for intern kommunikation. Det er målet med en prioriteret, intern kommunikation at få skabt klare informationsveje og - rutiner (på hjemmesider m.v.), understøtte en involverende og motiverende ledelses- og forandringskommunikation og skabe forbindelse mellem strategi og kommunikation. Den faktuelle information skal være effektiv og rettidig og videndelingen i organisationen skal ske via velvalgte kanaler. Den dialogbaserede kommunikation skal være åben, troværdig og selvkritisk. På grund af universitetets størrelse og ønsket om en åben og gennemsigtig kommunikation, vil megen intern kommunikation også komme til at fungere som ekstern kommunikation. Kommunikationen skal altid målrettes i forhold til de forskellige målgrupper. Men kommunikationen skal samtidig være kendetegnet ved at trække tydelige tråde til de samme værdier og være genkendelig uanset til hvem, hvor og hvornår kommunikationen foregår. Enheden for intern kommunikation har til opgave at optimere og skabe synergi i AU's interne kommunikation, så den harmonerer med den eksterne kommunikation og frem for alt understøtter AU's strategi, mission og vision. Der vil derfor være et løbende og tæt samarbejde med Enheden for Ekstern Kommunikation. Enheden skal primært tage sig af den tværgående interne kommunikation og være både udførende og koordinerende på tværs af front og back på denne. Enheden har derfor et tæt samarbejde med de fire KOM-afdelinger i de administrative centre, i særdeleshed Team Administration, og med Presseenheden omkring (top)ledelseskommunikation. Enheden har en væsentlig opgave med at rådgive og facilitere vedrørende intern kommunikation på tværs af universitetets hovedområder og vicedirektørområder. Det er ledelsens ansvar - bl.a. med støtte fra AU Kommunikation - at skabe de bedste rammer for intern kommunikation, og et fælles ansvar for alle aktører at få den interne kommunikation til at fungere. OPGAVEOVERSIGT INTERN KOMMUNIKATION Governance Governanceprincipper for intern kommunikation Brugerinddragelse Tværgående intern kommunikation Krisekommunikation (lille pakke)

7 Kommunikationsplaner for interne kommunikations processer og produktion af indhold; fx APV, valg, budget, begivenheder som DHL-stafet eller Stor Fredagsbar Portalredaktion Redaktion af medarbejdere.au.dk Redaktion af studerende.au.dk Redaktion af universitetsliv-sektion i newsroom.au.dk Strategisk ledelseskommunikation Ledelseskommunikation Budskabstræning Forandringskommunikation Issues management Kommunikationskanaler Vejledning i brug af interne k-kanaler Governance af samme Øvrige roller K-partner for ØKOPLAN Enheden rummer desuden tre funktioner, som i sin natur både beskæftiger sig med intern og ekstern kommunikation; Grafisk design Måling og analyse (redskaber, skabeloner) Universitetshistorie EKSTERN KOMMUNIKATION Aarhus Universitet har som overordnet mål med sin eksterne kommunikation at være i dialog med det omgivende samfund. Den eksterne kommunikation skal sikre kendskab til AU s kerneydelser indenfor forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Kommunikationen skal samtidig understøtte AU s vision og være med til at synliggøre Aarhus Universitet som et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. Formidlingen af forskningen har en særlig fremtrædende rolle i den eksterne kommunikation, idet det fremgår af Universitetsloven af 2003, at universitetet har pligt til at formidle forskningen til den brede offentlighed, og på den måde sikre grundlaget for en åben og demokratisk dialog om forskningens resultater og de fordele og eventuelle ulemper, som den kan være forbundet med. AU's eksterne kommunikation har mange forskellige modtagere. Blandt de vigtigste er samarbejdspartnere, potentielle medarbejdere og kommende studerende, myndigheder, erhvervslivet, beslutningstagere samt medierne og den brede offentlighed.

8 Kommunikationen skal altid målrettes i forhold til de forskellige målgrupper. Men kommunikationen skal samtidig være kendetegnet ved at trække tydelige tråde til de samme værdier og være genkendelig uanset til hvem, hvor og hvornår kommunikationen foregår. Enheden for ekstern kommunikation har til opgave at optimere og skabe synergi i AU's eksterne kommunikation, så den harmonerer med den interne kommunikation og frem for alt understøtter AU's strategi, mission og vision. Der vil derfor være et løbende og tæt samarbejde med Enheden for Intern Kommunikation. Enheden skal primært tage sig af den tværgående eksterne kommunikation og være både udførende og koordinerende på tværs af front og back på denne. Enheden har derfor et tæt samarbejde med de fire KOM-afdelinger i de administrative centre samt med Presseenheden. Enheden har samtidig en væsentlig opgave med at rådgive og facilitere vedrørende ekstern kommunikation på tværs af universitetets hovedområder og vicedirektørområder. Enheden rummer desuden to fagspecifikke områder: Foto og video. Disse har både interne og eksterne kommunikationsopgaver og vil derfor indgå i koordineringen og opgaveprioriteringen i begge enheder. Derudover vil Foto og Video være en del af ydelserne, som de fire KOM-afdelinger i de administrative centre kan trække på, når det giver strategisk mening, og der er ressourcer til rådighed. Foto og Video udbyder derfor også vejledning og mindre kurser i fotografering og videooptagelser samt redigering, så enhederne også selv kan løfte en del af denne opgave på sigt. OPGAVEOVERSIGT EKSTERN KOMMUNIKATION Tværgående og strategisk forskningsformidling, herunder agendasetting Tværgående eksternt web-indhold (Need og Nice for eksempel: Årsfesten, MatchPoints, Kapsejladsen) Tværgående web-redaktørfunktioner: Prioritering af indhold på forsider samt fokusfelt (ekstern: au.dk, Newsroom, Om AU, de fire produktportaler) Tværgående debat arrangementer (for eksempel Augustus-arrangementer) Tværgående profileringsmateriale (ex. Profilbrochuren, øvrige AU profilpublikationer som Facts, kort, corporate powerpoints) Magasinproduktion (Asterisk, AUgustus) Båndbetjening Forskning (via portalarbejdet med Forskning) Båndbetjening Videnudveksling, herunder myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde (via portal-arbejdet med Videnudveksling) Sociale medier governance Foto både intern og ekstern Video bade intern og ekstern Radio (podcasts) - ekstern Interne kurser i foto og video

9 Interne kurser i medietræning/budskabstræning Specialistfunktioner Back office er kendetegnet ved at løse tværgående opgaver, men huser også en række værktøjsmæssige specialistfunktioner, som kan anvendes til både tværgående og lokal opgaveløsning. Specialistfunktionerne består af Grafisk design Foto AV / Video Specialistenhederne udfører både intern og ekstern kommunikation, og deres organisatoriske indplacering i back har alene betydning i forhold til personaleledelse. For at gøre arbejdsflowet enklere, har hver specialist en særlig tilknytning til hoved- og VDområder (som det allerede er sket for video-funktionen). Specialistenhederne skal via deres faglighed bidrage til at sikre en professionel brug af grafisk design og audiovisuelle virkemidler på højt kvalitativt niveau, og at de valgte formidlingsformer i deres udtryk underbygger og styrker de valgte budskaber samt er i tråd med universitetets værdier og rammer, herunder de fælles designrammer. Desuden skal specialistfunktionerne bidrage til at udvikle nye former for anvendelse af design og AV i de relevante kommunikative funktioner. Alle enheder i AU KOM kan trække på specialistfunktionerne, men de er placeret i back office, fordi de først og fremmest skal servicere de tværgående opgaver, opgaver med bred interesse og opgaver med strategisk fokus på corporate niveau. Denne vurdering foretages af specialenhedernes chefer. Der findes i varierende grad og på forskelligt kompetenceniveau tilsvarende kompetencer i front offices, og specialistfunktionerne skal via intern uddannelse være med til at sikre, at det i højere grad er muligt at løse simple layout-, foto- eller video-opgaver m.v. lokalt. Kommunikationspartnerne visiterer opgaver, der involverer specialistfunktioner for dels at sikre, at kommunikationsopgaven løses på det mest hensigtsmæssige kompetenceniveau, den mest hensigtsmæssige rækkefølge (fx tekstbearbejdelse og -korrektur før layout), og at der er sket en prioritering af de valgte kommunikationsmidler i forhold til opgavens mål. Partnerordningen vil også sikre, at hovedområdet har overblik over hvilke lokale opgaver, der til enhver tid trækker på specialistfunktionerne og vil være i stand til at foretage den nødvendige prioritering i tilfælde af ressourceknaphed.

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

ARBEJDSUDVALGET VEDR. KOMMUNIKATION

ARBEJDSUDVALGET VEDR. KOMMUNIKATION ARBEJDSUDVALGET VEDR. KOMMUNIKATION, 19. NOV 2010 VICEDIREKTØR FOR KOMMUNIKATION UNI VERSITET PROJEKTINDHOLD Interessentinterviews, interne Bl.a. forsker, forskningschefer, institutledelse, administrative

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Konteringsinstruks for Kommunikation 2014

Konteringsinstruks for Kommunikation 2014 Konteringsinstruks for Kommunikation 2014 Vejledning 1. Ved bestilling a. Vælg det rigtige EAN nummer ved bestilling af varen. Kommunikation: 5798000420335 Er der anvendt det forkerte EAN nummer vil du

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Foreningsudvikling. Styrk foreningen. En kursusrække der gør din forening mere attraktiv

Foreningsudvikling. Styrk foreningen. En kursusrække der gør din forening mere attraktiv Foreningsudvikling Styrk foreningen En kursusrække der gør din forening mere attraktiv En styrket bestyrelse giver en styrket forening Styrk foreningen består af 6 kurser, der kan vælges enkeltvis eller

Læs mere

GUIDE TIL SPÆNDENDE OG EFFEKTIV KOMMUNIKATION

GUIDE TIL SPÆNDENDE OG EFFEKTIV KOMMUNIKATION 30.MAJ 2013 GUIDE TIL SPÆNDENDE OG EFFEKTIV KOMMUNIKATION METTE THORNVAL, JANNE HANSEN, MARTIN HAGELSKJÆR DAMSGAARD, LOTTE FISKER JØRGENSEN FORMIDLINGSPLANER I ANSØGNINGER OG KONTRAKTER UNI VERSITET 2

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen i Gribskov Til idræts- og kulturelle foreninger udbyder Gribskov Kommune en kursusrække der gør jeres forening mere attraktiv. Online tilmelding

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Retningslinjer for interne hjemmesider på Heålth

Retningslinjer for interne hjemmesider på Heålth Retningslinjer for interne hjemmesider på Heålth Indhold Indledning... 2 Interne hjemmesider på Health... 2 Standarder for interne fakultets- og instituthjemmesider... 2 1. Navigationsmenu... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

FREMTIDENS UNIVERSITET

FREMTIDENS UNIVERSITET FREMTIDENS Program: 14.30 14.55 De administrative forandringer v. Jørgen Jørgensen 14.55 15.20 Økonomiadministrationen v. Søren Trangbæk 15.20 15.35 Den videre proces v. Louise Gade 15.35 16.00 Diskussion

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT INDHOLD FINDINGS STRATEGI KONCEPT ORGANISATION ET PERSPEKTIV PÅ JER HVAD STÅR I FOR? VIDEO Det virker til at være for folk, der går på AAU, ikke for folk,

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere