WEB OG DIGITALE PLATFORME. EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME. INTERN KOMMUNIKATION. EKSTERN KOMMUNIKATION.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WEB OG DIGITALE PLATFORME. EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME. INTERN KOMMUNIKATION. EKSTERN KOMMUNIKATION."

Transkript

1 AU KOMMUNIKATION WEB OG DIGITALE PLATFORME. EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME. INTERN KOMMUNIKATION. EKSTERN KOMMUNIKATION. MÅL OG OPGAVEBESKRIVELSER WEB OG DIGITALE PLATFORME Aarhus Universitet har en overordnet mission om at dele sin viden med samfundet og en vision om at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. Derfor har Aarhus Universitet brug for et professionelt web, som kan betjene de mange interne og eksterne målgrupper og samtidig konkurrere med de bedste udenlandske universiteters hjemmesider. Hjemmesiden tilbyder fælles indgange til universitetets ydelser for fx erhvervslivet og pressen, og er således et centralt omdrejningspunkt i universitetets bestræbelser på at samarbejde og videndele med det omkringliggende samfund. Hjemmesiden er universitetets vigtigste værktøj i forhold til rekruttering af både nye studerende, ph.d.-studerende og medarbejdere. Endeligt er hjemmesiden den centrale platform, når det gælder formidling af forskning i både tekst, billede og lyd. Hjemmesiden er et dagligt arbejdsredskab for både studerende og ansatte. Forskerne kan via deres personlige hjemmesider udstille deres forskningsresultater, og de studerende bruger fx AU kortet på deres smartphone for at finde vej rundt på campus eller kursuskataloget til at tjekke deres skema. Endeligt er det muligt for både forskere og studerende at abonnere på nyheder via hjemmesiden og dermed holde sig orienteret om ændring i regler, it-drift og fx deadlines for eksamenstilmelding. Afdelingen for web og digitale platforme er sat i verden for at lede udviklingen af strategien for universitetets hjemmeside og implementere den. Desuden er det afdelingens opgave at sikre et velfungerende samspil mellem universitetets hjemmeside og andre digitale platforme for kommunikation - fx nyhedsbreve, videoplatforme og sociale medier. Afdelingen er samtidig ansvarlig for at understøtte det strategiske arbejde med intern og ekstern kommunikation samt rekruttering i de tre afdelinger i backoffice og i de fire frontoffices. Dette gøres dels ved at knytte medarbejderressourcer specifikt til disse ansvarsområder, dels ved at sikre en klar og tydelig overordnet informationsarkitektur for hjemmesiden. Arbejdet bakkes op via en prioriteret indsats indenfor kvalitetssikring af AU web gennem digital governance, løbende udarbejdelse af webstatistikker og brugertest. Afdelingen har systemejerskab for en række digitale systemer og har ansvar for, med udgangspunkt i brugernes behov, at sikre prioritering og udvikling af funktionalitet til disse. Afdelingen yder 2. level support til systemerne til både administrationens fælles afdelinger og til de 4 hovedområder.

2 Afdelingen arbejder tæt sammen med de øvrige afdelinger i AU KOM med at sikre, at både den interne og den eksterne kommunikation samt rekruttering fremstår målrettet og harmonerer med den overordnede strategi. OPGAVEOVERSIGT WEB OG DIGITALE PLATFORME Strategi og informationsarkitektur - Overordnet ansvar for og udvikling af AU s webdesign - Drift - Skabeloner Governance Ansvar for at sikre, at universitetets hjemmeside i sit udtryk og i kvaliteten af dens indhold lever op til både brugernes forventninger og universitetets strategiske mål. Specielt ansvar i forbindelse med Universitetets øverste sider (au.dk, medarbejdere.au.dk, studerende.au.dk, phd.au.dk samt produktportaler) Governanceprincipper udbredes via vejledning og gennem support og måling Systemudvikling - Drift (AU IT ressourcer) - Backend programmering (AU IT ressourcer) - Udviklingsprojekter prioriteres og ressourcedækkes - Projektledelse af udviklingsprojekter - Frontend programmering Deltagelse i projekter af digital karakter eller med digitale elementer på tværs af AU (herunder fx SPARTO) Støttefunktioner til partnere og øvrige interessenter - Vejledninger - Uddannelse/kurser - weberfa møder - Rådgivning indenfor Analytics, SEO, emarketing - Design Ressourcer til særlig støtte af det strategiske arbejde med intern og ekstern kommunikation samt rekruttering i de tre afdelinger i backoffice og i de fire frontoffices 2. level systemsupport - Typo3 - PURE (2. Level for AUL) portal/dataudstilling - Google Search Appliance - Google Analytics - Campaign Monitor - Cumulus 1. Level systemsupport - AU Studier - Forskning og Talent

3 Projektdeltagelse i tværgående projekter af digital karakter eller med digitale elementer Projektporteføljestyring for AU KOM - Intern koordinering i KOM - Ekstern koordinering på tværs af VD-områder Brugertests og webstatistik - Understøttelse af strategiarbejde og governance gennem brugertests og statistik for den fælles AU webstruktur - Skabeloner for brugertests - Skabeloner for KPI framework - Målinger i udviklingsprojekter Systemejerskaber - Typo3 CMS - Kaltura videoplatform - Cumulus - Google Search Appliance - PURE portalen - Campaign Monitor EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME Event: Aarhus Universitet prioriterer at afholde større events, konferencer og andre arrangementer på et højt professionelt niveau. Målgruppen for arrangementerne er AU s samarbejdspartnere i ind- og udland (events genereret af universitetsledelsen) og faglige samarbejdspartnere (konferencer og seminarer genereret af institutter og centre). Det er ønsket at give deltagerne en lejlighed til at få indblik i Aarhus Universitets faglige ekspertise og generelle virke samt lejlighed til at netværke med AU-ansatte for på denne måde at sætte AU på det forskningsmæssige og universitetspolitiske verdenskort. AU Kommunikation bidrager til dette formål ved dels at fungere som ansvarlig planlægger og afvikler af en række arrangementer på vegne af universitetsledelsen, dels som samarbejdspartner for en række arrangementer forankret på hovedområderne og endelig som sparringspartner for en lang række konferencer forankret på institutter og centre. AU Kommunikation bidrager i disse events og konferencer til, at de afvikles på et højt professionelt niveau med fokus på deltagernes behov i kombination med ønsket om at fremvise AU som en attraktiv samarbejdspartner. Det sker enten gennem direkte ansvar for eller involvering i arrangementerne eller gennem rådgivning, tilbud om værktøjer, erfaringsudveksling mv. AU KOM servicerer endvidere netværket af konferenceplanlæggere med mindre kurser, udvikling og udbredelse af værktøjer, understøttelse af samarbejde med byens aktører etc. AU KOM s eventgruppe har berøring med mange interne og eksterne samarbejdspartnere. De største events kan fordre mange menneskers involvering fra alle dele af AU KOM, ligesom AU s øvrige organisation kan være involveret alt efter hvor ejerskabet for arrangementet ligger. Desuden er eventgruppen i direkte kontakt med ansatte forskere og TAP-personale på institutter, når disse

4 selv er ansvarlige for planlægningen. Endelig har AU KOM kontakt til mange eksterne leverandører og naturligvis til modtagerne af produktet, nemlig gæsterne. Rekruttering: Aarhus Universitet vil uddannelse dimittender til det globale arbejdsmarked, der i stigende grad efterspørger arbejdskraft med stærke fagligheder og kompetencer inden for samarbejde, innovation og global forståelse. Universitetet ønsker at imødekomme den voksende og mere forskelligartede studenterpopulation, der har varierende kompetencer og grader af studieparathed. Rekrutteringen af studerende skal således ske i respekt for de studerendes diversitet og med sigte på, at de studerende kan gennemføre en uddannelse, der gør dem parat til det globale arbejdsmarked. AU s rekrutteringsaktiviteter har naturligt de potentielle studerende som primær målgruppe med ungdomsuddannelserne i fokus. Influenter og andre, der er i berøring med de potentielle studerende er vigtige samarbejdspartnere og berøringsflader (forældre, lærere, vejledere, venner, søskende). Nuværende studerende og ansatte er vigtige ambassadører som kontakt både til de potentielle studerende og til influenterne. Potentielle studerende i andre lande udgør en særlig målgruppe (herunder potentielle kandidat- og ph.d.-studerende fra universiteter i andre lande), især fordi metoderne til at nå dem er anderledes. AU KOM skal medvirke til, at AU s rekrutteringsaktiviteter har et højt niveau, rammer målgrupperne og medvirker til, at de bedste og mest motiverede studerende søger optagelse på Aarhus Universitet. AU KOM s bidrag er at sikre, at AU-aktiviteter understøtter AU s strategi, tage initiativ til nye aktiviteter, koordinere aktiviteter og opbygge viden på området, udbrede best practise og styre større, tværgående aktiviteter. Arbejdet bygger på en grundlæggende tanke om, at mødet med AU giver det bedste afsæt for en potentiel studerende til at beslutte sig for den rette uddannelse. Det kan ske gennem aktiviteter, hvor de potentielle studerende besøger AU, eller hvor AU møder de potentielle studerende i deres eget miljø. Opgaverne løses i et tæt samspil med frontoffices i AU KOM, AU Studier og AU Forskning og Talent, bl.a. gennem jævnlige arbejdsgruppemøder. Mange aktiviteter har berøringsflader til andre eksterne kommunikationsaktiviteter og til intern kommunikation til de studerende. Omdømme: Aarhus Universitets omdømme(r) skabes og vedligeholdes på mange niveauer i AU s virke lige fra den enkelte forskers aktiviteter gennem ledelsens strategiske arbejde og til profilskabende aktiviteter. Omdømmet kan have betydning for alle dele af AU s indsatsområder: Et godt omdømme kan medvirke til at tiltrække forskningsmidler eller flere studerende. Eller et dårligt omdømme kan gøre, at potentielle samarbejdspartnere søger andre veje. Et omdømme skal derfor plejes bevidst. Målgruppen for arbejdet med omdømme er i princippet alle, som AU ønsker at være i berøring med på et tidspunkt, fordi præmissen er, at omdømmet kan have positiv eller negativ indflydelse på deres ageren. AU-ansatte er vigtige, da de medvirker ved dannelsen af omdømmet, ligesom eksterne stakeholders og meningsdannere vurderes til at være en særlig vigtig målgruppe.

5 AU KOM skal bidrage til dette arbejde på en lang række områder (aktiviteter fra forskningsformidling, agendasetting, profilskabende aktiviteter og vedligeholdelse og udbredelse af AU s designprogram på relevante platforme og medier). Enheden for events, rekruttering og omdømme skal medvirke til at pleje AU s omdømme hos AU s medarbejdere og eksterne stakeholders gennem tværgående, koordinerende funktioner, systematisk videnopbygning og samarbejde med samarbejdspartnere i Aarhus samt relevante nationale og internationale universiteter. Enheden har det overordnede ansvar for AU s design- og brand governance, medvirker ved profilskabende aktiviteter og i vedligeholdelsen og udbredelsen af AU s designprogram. OPGAVEOVERSIGT EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME Større tilbagevendende arrangementer Forskningens Døgn, Matchpoints, Prisoverrækkelser, Årsfest, Sommer- og julearrangementer Enkeltstående arrangementer Science in the city, Centeråbninger, Højprofilerede besøg (Kongehus, ministre, udenlandske højprofilerede besøg), Større receptioner Rådgivning, erfa-opbygning Rådgivning til alle, der planlægger og afvikler konferencer, Opbygning af internt netværk af konferenceplanlæggere, Konferencedag med Visit Aarhus, Udvikling af værktøjer og mindre kurser Deltagelse i netværk i Aarhus by og regionen (VisitAarhus, Aarhus Kommune, Sportevent Aarhus, Business+) National rekruttering Koordinering af aktiviteter, kampagner mv. på tværs af hovedområder og VD-områder, Udvikling af nye aktiviteter, Udvikling af rekrutteringskampagne for AU, Projektledelse/deltagelse i AU s deltagelse på Northside, Projektledelse for U-days, Projektledelse for ambassadørprojekt, Projektledelse for Student Parlament (i støbeskeen), Projektledelse for AU s deltagelse i forskerspireprojekt Båndbetjening: Uddannelse International rekruttering Koordinering af aktiviteter, kampagner mv. på tværs af hovedområder og VD-områder, Udvikling af nye aktiviteter, Udvikling af dedikerede kampagner f.eks. på ph.d.-området, Medvirken ved udvikling af informationsmateriale, Deltagelse i messer i mindre omfang Båndbetjening: Talentudvikling Eksternt omdømme (co-brands, marketing), Opbygning af viden, deltagelse i samarbejde og netværk, City branding Design og Brand governance Vedligeholdelse og udvikling af konferencevarer og merchandise

6 INTERN KOMMUNIKATION Den interne kommunikation på Aarhus Universitet skal bidrage til medarbejdere og studerendes trivsel og engagement, identitet og samhørighedsfølelse og motivation til arbejde frem mod universitetets mål. Intern kommunikation dækker over den kommunikation, der foregår mellem ledelse, studerende og medarbejdere (herunder også medarbejdere i tilknyttede enheder), og disse grupper er de primære målgrupper for enheden for intern kommunikation. Det er målet med en prioriteret, intern kommunikation at få skabt klare informationsveje og - rutiner (på hjemmesider m.v.), understøtte en involverende og motiverende ledelses- og forandringskommunikation og skabe forbindelse mellem strategi og kommunikation. Den faktuelle information skal være effektiv og rettidig og videndelingen i organisationen skal ske via velvalgte kanaler. Den dialogbaserede kommunikation skal være åben, troværdig og selvkritisk. På grund af universitetets størrelse og ønsket om en åben og gennemsigtig kommunikation, vil megen intern kommunikation også komme til at fungere som ekstern kommunikation. Kommunikationen skal altid målrettes i forhold til de forskellige målgrupper. Men kommunikationen skal samtidig være kendetegnet ved at trække tydelige tråde til de samme værdier og være genkendelig uanset til hvem, hvor og hvornår kommunikationen foregår. Enheden for intern kommunikation har til opgave at optimere og skabe synergi i AU's interne kommunikation, så den harmonerer med den eksterne kommunikation og frem for alt understøtter AU's strategi, mission og vision. Der vil derfor være et løbende og tæt samarbejde med Enheden for Ekstern Kommunikation. Enheden skal primært tage sig af den tværgående interne kommunikation og være både udførende og koordinerende på tværs af front og back på denne. Enheden har derfor et tæt samarbejde med de fire KOM-afdelinger i de administrative centre, i særdeleshed Team Administration, og med Presseenheden omkring (top)ledelseskommunikation. Enheden har en væsentlig opgave med at rådgive og facilitere vedrørende intern kommunikation på tværs af universitetets hovedområder og vicedirektørområder. Det er ledelsens ansvar - bl.a. med støtte fra AU Kommunikation - at skabe de bedste rammer for intern kommunikation, og et fælles ansvar for alle aktører at få den interne kommunikation til at fungere. OPGAVEOVERSIGT INTERN KOMMUNIKATION Governance Governanceprincipper for intern kommunikation Brugerinddragelse Tværgående intern kommunikation Krisekommunikation (lille pakke)

7 Kommunikationsplaner for interne kommunikations processer og produktion af indhold; fx APV, valg, budget, begivenheder som DHL-stafet eller Stor Fredagsbar Portalredaktion Redaktion af medarbejdere.au.dk Redaktion af studerende.au.dk Redaktion af universitetsliv-sektion i newsroom.au.dk Strategisk ledelseskommunikation Ledelseskommunikation Budskabstræning Forandringskommunikation Issues management Kommunikationskanaler Vejledning i brug af interne k-kanaler Governance af samme Øvrige roller K-partner for ØKOPLAN Enheden rummer desuden tre funktioner, som i sin natur både beskæftiger sig med intern og ekstern kommunikation; Grafisk design Måling og analyse (redskaber, skabeloner) Universitetshistorie EKSTERN KOMMUNIKATION Aarhus Universitet har som overordnet mål med sin eksterne kommunikation at være i dialog med det omgivende samfund. Den eksterne kommunikation skal sikre kendskab til AU s kerneydelser indenfor forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Kommunikationen skal samtidig understøtte AU s vision og være med til at synliggøre Aarhus Universitet som et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. Formidlingen af forskningen har en særlig fremtrædende rolle i den eksterne kommunikation, idet det fremgår af Universitetsloven af 2003, at universitetet har pligt til at formidle forskningen til den brede offentlighed, og på den måde sikre grundlaget for en åben og demokratisk dialog om forskningens resultater og de fordele og eventuelle ulemper, som den kan være forbundet med. AU's eksterne kommunikation har mange forskellige modtagere. Blandt de vigtigste er samarbejdspartnere, potentielle medarbejdere og kommende studerende, myndigheder, erhvervslivet, beslutningstagere samt medierne og den brede offentlighed.

8 Kommunikationen skal altid målrettes i forhold til de forskellige målgrupper. Men kommunikationen skal samtidig være kendetegnet ved at trække tydelige tråde til de samme værdier og være genkendelig uanset til hvem, hvor og hvornår kommunikationen foregår. Enheden for ekstern kommunikation har til opgave at optimere og skabe synergi i AU's eksterne kommunikation, så den harmonerer med den interne kommunikation og frem for alt understøtter AU's strategi, mission og vision. Der vil derfor være et løbende og tæt samarbejde med Enheden for Intern Kommunikation. Enheden skal primært tage sig af den tværgående eksterne kommunikation og være både udførende og koordinerende på tværs af front og back på denne. Enheden har derfor et tæt samarbejde med de fire KOM-afdelinger i de administrative centre samt med Presseenheden. Enheden har samtidig en væsentlig opgave med at rådgive og facilitere vedrørende ekstern kommunikation på tværs af universitetets hovedområder og vicedirektørområder. Enheden rummer desuden to fagspecifikke områder: Foto og video. Disse har både interne og eksterne kommunikationsopgaver og vil derfor indgå i koordineringen og opgaveprioriteringen i begge enheder. Derudover vil Foto og Video være en del af ydelserne, som de fire KOM-afdelinger i de administrative centre kan trække på, når det giver strategisk mening, og der er ressourcer til rådighed. Foto og Video udbyder derfor også vejledning og mindre kurser i fotografering og videooptagelser samt redigering, så enhederne også selv kan løfte en del af denne opgave på sigt. OPGAVEOVERSIGT EKSTERN KOMMUNIKATION Tværgående og strategisk forskningsformidling, herunder agendasetting Tværgående eksternt web-indhold (Need og Nice for eksempel: Årsfesten, MatchPoints, Kapsejladsen) Tværgående web-redaktørfunktioner: Prioritering af indhold på forsider samt fokusfelt (ekstern: au.dk, Newsroom, Om AU, de fire produktportaler) Tværgående debat arrangementer (for eksempel Augustus-arrangementer) Tværgående profileringsmateriale (ex. Profilbrochuren, øvrige AU profilpublikationer som Facts, kort, corporate powerpoints) Magasinproduktion (Asterisk, AUgustus) Båndbetjening Forskning (via portalarbejdet med Forskning) Båndbetjening Videnudveksling, herunder myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde (via portal-arbejdet med Videnudveksling) Sociale medier governance Foto både intern og ekstern Video bade intern og ekstern Radio (podcasts) - ekstern Interne kurser i foto og video

9 Interne kurser i medietræning/budskabstræning Specialistfunktioner Back office er kendetegnet ved at løse tværgående opgaver, men huser også en række værktøjsmæssige specialistfunktioner, som kan anvendes til både tværgående og lokal opgaveløsning. Specialistfunktionerne består af Grafisk design Foto AV / Video Specialistenhederne udfører både intern og ekstern kommunikation, og deres organisatoriske indplacering i back har alene betydning i forhold til personaleledelse. For at gøre arbejdsflowet enklere, har hver specialist en særlig tilknytning til hoved- og VDområder (som det allerede er sket for video-funktionen). Specialistenhederne skal via deres faglighed bidrage til at sikre en professionel brug af grafisk design og audiovisuelle virkemidler på højt kvalitativt niveau, og at de valgte formidlingsformer i deres udtryk underbygger og styrker de valgte budskaber samt er i tråd med universitetets værdier og rammer, herunder de fælles designrammer. Desuden skal specialistfunktionerne bidrage til at udvikle nye former for anvendelse af design og AV i de relevante kommunikative funktioner. Alle enheder i AU KOM kan trække på specialistfunktionerne, men de er placeret i back office, fordi de først og fremmest skal servicere de tværgående opgaver, opgaver med bred interesse og opgaver med strategisk fokus på corporate niveau. Denne vurdering foretages af specialenhedernes chefer. Der findes i varierende grad og på forskelligt kompetenceniveau tilsvarende kompetencer i front offices, og specialistfunktionerne skal via intern uddannelse være med til at sikre, at det i højere grad er muligt at løse simple layout-, foto- eller video-opgaver m.v. lokalt. Kommunikationspartnerne visiterer opgaver, der involverer specialistfunktioner for dels at sikre, at kommunikationsopgaven løses på det mest hensigtsmæssige kompetenceniveau, den mest hensigtsmæssige rækkefølge (fx tekstbearbejdelse og -korrektur før layout), og at der er sket en prioritering af de valgte kommunikationsmidler i forhold til opgavens mål. Partnerordningen vil også sikre, at hovedområdet har overblik over hvilke lokale opgaver, der til enhver tid trækker på specialistfunktionerne og vil være i stand til at foretage den nødvendige prioritering i tilfælde af ressourceknaphed.

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Konteringsinstruks for Kommunikation 2014

Konteringsinstruks for Kommunikation 2014 Konteringsinstruks for Kommunikation 2014 Vejledning 1. Ved bestilling a. Vælg det rigtige EAN nummer ved bestilling af varen. Kommunikation: 5798000420335 Er der anvendt det forkerte EAN nummer vil du

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse Danida Fellowship Centres mission: 1. DFC sikrer, at uddannelsesaktiviteterne

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Refleksionsmøder - for team- og projektledere Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Program: 09.00-09.45: Fælles velkomst og metodeinput 09.45-10.15: Indflyvning i grupperne 10.15-10.30:

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Denne onlinepolitik fastlægger, hvordan, hvornår og til hvem der skal kommunikeres via forskellige former for digitale, online kanaler. Politikken sætter derved rammerne

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER Jette Meller Thomsen, 1/6 PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER -Udvikling af hjemmeside -Sociale medier - Informationsmaterialer -Årsrapporter -Messer UDVIKLING AF HJEMMESIDE Ny hjemmeside til Københavns

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED. En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen

DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED. En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen SIDE 1 Er alt politik? Jean Luc Nancy, fransk filosof DEN POLITISEREDE VIRKSOMHED NY TID, NY KOMMUNIKATION

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS

PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS AARHUS AU UNIVERSITET PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS 3 PARTNERSKABSAFTALE Kontakt til godt 13.000 studerende AU Career på Arts ved Aarhus Universitet har som mission at

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere