STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK"

Transkript

1 STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET SLAGELSE

2 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for professionsbacheloruddannelsen i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation A. Mål og forudsætninger... 3 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel... 8 Eksamensoversigt C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget II. Beskrivelse af professionsbacheloruddannelsens discipliner Tværfaglige fag Engelsk Tysk It-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik Bachelorprojekt Valgfag III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Almen del IV. Fællesbestemmelser... 81

3

4 Faglig del I. Bestemmelser for professionsbacheloruddannelsen i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation I henhold til bekendtgørelse nr. 902 af 2. november 2002 om professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation udbydes dudannelsen på Syddansk Universitet i Slagelse. A. Mål og forudsætninger 1. Kompetencemål Professionsbacheloruddannelsen er et treethalvtårigt fuldtidsstudium, der omfatter 210 ECTS. Formålet med uddannelsen er, at kvalificere de studerende til at varetage fremmedsproglige kommunikationsopgaver og markedsføringsopgaver i internationalt orienterede private og offentlige virksomheder og organisationer med speciel vægt på anvendelsen af it som kommunikations- og markedsføringsmiddel, samt at give de studerende forudsætninger til at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse, herunder kanndidatdudannelse. Uddannelsen stræber mod følgende kompetencemål for den studerende: Generelle kompetencemål: Den studerende skal 1. kunne varetage erhvervssproglige kommunikationsopgaver med inddragelse af web-teknologien, herunder design og planlægning af multimedieopgaver 3

5 2. kunne identificere og formulere relevante problemstillinger og styre udviklingsprocesser fra idé til implementering 3. kunne sætte kommunikationsopgaver ind i en strategisk og organisatorisk sammenhæng 4. kunne analysere og vurdere data med henblik på at formulere og præsentere løsningsforslag til markedsføringsopgaver i internationalt orienterede virksomheder 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 6. kunne forøge og udvide deres faglige viden ved læsning af faglitteratur på videnskabeligt niveau og tage ansvar for egen læring 7. kunne arbejde selvstændigt og samarbejde konstruktivt og målrettet i grupper med anderledes uddannede 8. have et klart fokus og sammenhæng i løsning af opgaver 9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi 10. anvende et sprog skriftligt og/eller mundtligt der er emneorienteret, præcist og korrekt 11. formidle et komplekst stof, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper. 12. kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage kritik af eget arbejde og give konstruktiv kritik til andre 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia 14. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog 15. kunne formulere sig om faglige emner på et fremmedsprog Fagspecifikke kompetencemål: De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i faglige, intellektuelle og praktiske kompetencemål i henhold til den danske kvalifikationsnøgle. Faglige kompetencemål: Det faglige mål for sprogundervisningen er at sætte de studerende i stand til, på baggrund af viden om sprog og om kommunikation på tværs af sprog- og kulturgrænser, at opnå et højt niveau for lytteforståelse og læseforståelse samt mundtlig og skriftlig sprogproduktion på det eller de valgte fremmedsprog. 4

6 Konkrete mål for de sproglige færdigheder er: Lytteforståelse Den studerende skal kunne forstå hovedtræk og alle væsentlige detaljer i talt fremmedsprog, således som det bruges i dagligdagen, i medierne og i almindeligt forekommende situationer i erhvervslivet. Læseforståelse Den studerende skal kunne forstå fremmedsprogede tekster om erhvervs og samfundsrelaterede forhold, således som de forekommer i en virksomheds dagligdag og i den skrevne presse. Mundtlig udtryksfærdighed Den studerende skal kunne tale fremmedsproget naturligt og flydende med en høj grad af grammatisk og fonetisk korrekthed samt med anvendelse af relevant ordforråd i overensstemmelse med de regler og normer der gælder for en given kommunikationssituation. Skriftlig udtryksfærdighed Den studerende skal kunne formulere sig skriftligt på fremmedsproget i overensstemmelse med sprogets normer og de konventioner der gælder for en given kommunikationssituation. Den studerende skal i tilknytning hertil oparbejde en grundlæggende faglig viden inden for: Sprogets og teksters struktur Kommunikation og formidling generelt, herunder interkulturel kommunikation Strategier for løsning af sproglige kommunikationsproblemer Erhvervs- og samfundsrelaterede forhold i fremmedsprogslandet (-landene) og Danmark Anvendelse af videnskabsteoretisk metode Anvendelse af erhvervsøkonomisk og erhvervsretlig viden i forhold til løsning af kommunikationsopgaver Opstilling af problemformuleringer og udarbejdelse af problemløsninger De nævnte færdigheder og videnselementer skal bl.a. kunne anvendes i følgende sammenhænge: Udarbejdelse af tekster inden for virksomheds- og organisationsrelevante genrer på dansk og fremmedsproget baseret på stikord, som referat eller resumé og som selvstændig rapport Oversættelse mellem dansk og fremmedsproget 5

7 Sprog- og tekstrevision på dansk og på fremmedsproget Mundtlige præsentationer Dialog og forhandling på fremmedsproget. Konkrete mål for fagblokken it-baseret markedskommunikation er: Den studerende skal kunne varetage kommunikations- og formidlingsopgaver ved hjælp af it indgå i innovations- og læreprocesser i virksomheder og organisationer inden for rammerne af det digitale kompetence- og videnssamfund. indgå i planlægning og udførelse af intern og ekstern kommunikation på strategisk, taktisk og operationelt niveau bidrage til kvalitetssikring af organisationens kommunikation analysere virksomheders marketingbehov deltage i virksomhedens markedsføring og planlægning heraf forstå og redegøre for international marketing, herunder kulturens indflydelse på markedskommunikationen demonstrere en grundlæggende økonomiforståelse. Dette skal sætte de studerende i stand til at udføre selvstændig sagsbehandling i forbindelse med funktioner i tilknytning til virksomhedens internationale relationer. Herunder sigtes især på varetagelse af funktioner i relation til virksomhedens internationale kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Intellektuelle kompetencemål: Den studerende skal kunne: Indsamle såvel teoretisk som empirisk viden samt kritisk kunne vurdere og sortere den indsamlede viden for at kunne anvende den formålsbestemt Bidrage til at få samarbejdet med andre til at fungere godt Arbejde selvstændigt Strukturere egen læring Tilrettelægge sit arbejde selvstændigt og prioritere arbejdsopgaver Formidle budskaber nuanceret og formålsbestemt både skriftligt og mundtligt Praksiskompetencemål: Den studerende skal kunne Bruge uddannelsens teorier og metoder på arbejdsopgaver inden for itløsninger i forbindelse med markedsføring og kommunikation 6

8 Varetage administrative funktioner i private og offentlige virksomheder Beherske en generel forretningsforståelse, herunder anvende viden om de økonomiske og organisatoriske rammer, som er gældende for forskellige typer af virksomheder 2. Sammensætning Der kan vælges mellem følgende kombinationer: Engelsk og it-baseret markedskommunikation Tysk og it-baseret markedskommunikation Professionsbacheloruddannelsen består af: Et fremmedsprog, engelsk eller tysk 55 ECTS It-baseret kommunikation og markedsføring 45 ECTS Bachelorprojekt 10 ECTS Tværfaglige fag 35 ECTS Valgfag 35 ECTS Praktik 30 ECTS I alt 210 ECTS 3. Titel Professionsbacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i et fremmedsprog og it-baseret kommunikation og markedsføring. Bachelor in one Foreign Language and IT-based Marketing and Communication. 7

9 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt 4. Forløbsmodel Placering af undervisning og eksamen Undervisningsfag Tværfaglige fag Disciplinansvar Undervisningens placering Eksamens placering ECTS 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem Semester Dansk sprog og kommunikation ISK Metode og formidling ISK Erhvervsøkonomi ISK Erhvervsret ISK Organisationskommunikation ISK Strategisk kommunikation ISK Kultur- og landestudier ISK Valgfag Bachelorprojekt ISK Engelsk Grammatik 1 ISK Grammatik 2 ISK Udtale, lytteforståelse og udtryksfærdighed ISK 23 og

10 Undervisningsfag Disciplinansvar Undervisningens placering Eksamens placering ECTS 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem Semester Tekster og tekstproduktion 1 og 2 ISK 22 og Virksomhedskommunikation 1 ISK Virksomhedskommunikation 2 ISK US samfund og kultur ISK UK samfund og kultur ISK Økonomisk sprog 1 ISK Økonomisk sprog 2 ISK Tysk Grammatik 1 ISK Grammatik 2 ISK Udtale og lytteforståelse ISK Virksomhedskommunikation 1 ISK Virksomhedskommunikation 2 ISK Virksomhedskommunikation 3 ISK Kultur og samfund 1 ISK Kultur og samfund 2 ISK

11 Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering ECTS Disciplinansvar 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem Semester Tyske markedsforhold ISK Faglig formidling ISK It-baseret markedskommunikation Grafisk design ISK Købsadfærd ISK Markedskommunikation ISK It-baseret markedsføring ISK Web-design ISK Projektstyring ISK Praktik Virksomhedspraktik ISK Den studerende kan mest hensigtsmæssigt placere et udlandsophold/praktikophold i 5. semester, hvor det vil være muligt at få merit for valgfag samt porteføljer. Det vil ligeledes være muligt at gennemføre virksomhedspraktikken i udlandet. 10

12 5. Eksamensoversigt Undervisningsfag: Tværfaglige fag Prøve, henvisninger m.v. Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering Eksamens placering ECTS Dansk sprog og kommunikation * Skriftlig prøve Intern 3 timer 7-trinsskala Metode og formidling Hjemmeopgave Intern B/IB Beskrives i Erhvervsøkonomi Erhvervsret Mundtlig prøve pba. case Ekstern 15 min. 7-trinsskala og 17 Organisationskommunikation Porteføljeevaluering Intern B/IB Strategisk kommunikation Hjemmeopave Ekstern B/IB Kultur- og landestudier Mundtlig prøve Ekstern 20 min. 7-trinsskala Engelsk Grammatik 1* Porteføljeevaluering Ingen B/IB Grammatik 2* Skriftlig prøve Intern 2 timer 7-trinsskala Udtale, lytteforståelse og udtryksfærdighed* Tekster og tekstproduktion 1* Tekster og tekstproduktion 2* Skriftlig prøve Skriftlig prøve Ingen Ingen 45 min. 45 min. B/IB B/IB og 26 Porteføljeevaluering Ingen B/IB og 25 Virksomhedskommunikation 1 Porteføljeevaluering Ingen B/IB Virksomhedskommunikation 2 Skriftlig prøve Ekstern 2,5 time 7-trinsskala

13 Undervisningsfag: Prøve, henvisninger m.v. Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering Eksamens placering ECTS US samfund og kultur Porteføljeevaluering Ingen B/IB UK samfund og kultur Skriftlig prøve Mdt. prøve pba. synopsis Ekstern Ekstern 2,5 time 20 min. 7-trinsskala 7-trinsskala Økonomisk sprog 1 Porteføljeevaluering Ingen B/IB Økonomisk sprog 2 Tysk Skr. prøve, oversættelse Skr. prøve, resumé Ekstern Ekstern 2,5 time 2,5 time 7-trinsskala 7-trinsskala Grammatik 1* Skriftlig prøve Ingen 45 min. 7-trinsskala Grammatik 2* Skriftlig prøve Intern 90 min. 7-trinsskala Udtale og lytteforståelse* Skriftlig prøve Ingen 45 min. 7-trinsskala Virksomhedskommunikation 1* Porteføljeevaluering Ingen B/IB Virksomhedskommunikation 2 Porteføljeevaluering Ingen B/IB Virksomhedskommunikation 3 Skriftlig prøve Ekstern 2,5 time 7-trinsskala Kultur og samfund 1 Porteføljeevaluering Ingen B/IB Kultur og samfund 2 Skriftlig prøve Mdt. prøve pba. skr. oplæg Ekstern Ekstern 2,5 time 20 min. 7-trinsskala 7-trinsskala Beskrives i Tyske markedsforhold Porteføljeevaluering Ingen B/IB

14 Undervisningsfag: Prøve, henvisninger m.v. Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering Eksamens placering ECTS Beskrives i Faglig formidling Skr. prøve, oversættelse Skr. prøve, resumé Ekstern Ekstern 2,5 time 2,5 time 7-trinsskala 7-trinsskala It-baseret markedskommunikation Grafisk design * Mdt. prøve pba. projekt Ekstern 30 min. B/IB Købsadfærd Markedskommunikation* Bunden hjemmeopgave Ekstern 5 dage 7-trinsskala og 45 It-baseret markedsføring Mdt. prøve pba. case Ekstern 20 min 7-trinsskala Web-design Mdt. prøve pba. projekt Ekstern 30 min 7-trinsskala Projektstyring Mdt. prøve pba. projekt Ekstern 25 min. 7-trinsskala Virksomhedspraktik Mdt. prøve pba. rapport Intern 20 min. B/IB Bachelorprojekt Mdt. prøve pba. projekt Ekstern 25 min. 7-trinsskala Valgfag Afhænger af de valgte fag Mindst 10 ECTS ekstern Afhænger af de valgte fag Afhænger af de valgte fag *Indgår i 1. årsprøven 13

15 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget 6. Fællesbestemmelser ECTS ECTS, det europæiske meritoverførselssystem, er oprettet under Erasmusprogrammet. ECTS-point er en værdi, der tillægges en kursusenhed med henblik på at beskrive den samlede arbejdsindsats, som kræves fra den studerende for at gennemføre denne, i form af undervisningsdeltagelse, forberedelse, evt. opgaveskrivning, eksamensforberedelse mv. 60 ECTS-points svarer til 1 årsværk og til 1680 arbejdstimer for den studerende. Et undervisningsfag på 10 ECTS-point svarer således til 280 arbejdstimer. Normalside 1 normalside = 2100 typeenheder Typeenhed Herved forstås ethvert typografisk element, d.v.s. ikke blot bogstaver og tal, men også interpunktionstegn og blanke. Mange tekstbehandlingsprogrammer giver mulighed for at optælle automatisk under betegnelsen: tegn med mellemrum. Individuelle prøver Prøverne skal tilrettelægges som individuelle prøver, hvorved forstås, at eksamination og besvarelse skal foregå individuelt, og at der skal foretages en individuel bedømmelse og gives individuelle karakterer. Dette medfører: Mundtlige prøver skal altid foregå som individuelle prøver. Studerende kan således ikke gå til en mundtlig prøve sammen, dvs. den studerende skal alene til eksamensbordet. Der kan kun gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres, sådan at det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. Fællesafsnit må ikke forekomme. Der er mulighed for, at en mundtlig prøve kan tage udgangspunkt i et gruppeprojekt, såfremt der ikke gives en karakter for projektet. Projektet vil således alene indgå indirekte i bedømmelsen. 14

16 Beståede prøver En prøve m.v. er bestået, når der er opnået bedømmelsen Bestået eller karakteren 02 eller derover. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. Eksamensklager Klage over eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet og bedømmelsen skal indbringes for dekanen, senest 14 dage efter at resultatet af eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klageren bør dog først tage kontakt med eksaminator. Retningslinjer for klager over eksamen findes på hjemmesiden under din uddannelse. Dispensationer og særlige prøvevilkår Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet. Eventuelle dispensationsansøgninger fra reglerne i studieordningerne skal indsendes til det pågældende studienævn senest 1. marts, henholdsvis 1. oktober. En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme prøve. Studienævnet kan tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Studienævnet kan undtagelsesvis give dispensation til mere end fem eksamensforsøg, især når den studerende alene mangler at bestå en enkelt prøve for at have gennemført uddannelsen. Særlige prøvevilkår kan tilbydes studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og andre studerende med tilsvarende vanskeligheder, når studienævnet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen. Eksamensbeviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår. Meritoverførsel Studienævnet kan i enkelttilfælde bevilge meritoverførsel for fag taget f.eks. ved et andet universitet 7. Undervisningsdeltagelse Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc). Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved 15

17 aktiv deltagelse, herunder hvor mange opgaver der skal udarbejdes. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 80% af de udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at de skriftlige oplæg og opgaver bedømmes til bestået. 8. Hjælpemidler skriftlige Når der i eksamensbestemmelserne for de enkelte fag anføres, at hjælpemidler er tilladt, skal dette forstås som alle skriftlige hjælpemidler. Herved forstås bøger, artikler og den studerendes eget skriftlige materiale i papirbaseret eller elektronisk form. Der må medbringes egen bærbar computer efter nærmere bestemmelser. Når der anføres»anviste hjælpemidler tilladt«skal dette forstås som de hjælpemidler, der er anvist af den faglærer, der stiller eksamensopgaven 9. Porteføljeevaluering Portefølje betyder i denne forbindelse»mappe«, dvs. en mappe med obligatoriske opgaver, som den studerende afleverer ved kursets afslutning. Underviseren kan i løbet af semestret bede studerende om at forbedre opgaver, som skal indgå i porteføljen og som ikke er godkendt i 1. udgaven. 10. Skriftlig prøve En skriftlig prøve er en bunden skriftlig opgave under tilsyn og med intern eller ekstern censur. Skriftlige prøver kan efter studienævnets bestemmelse afholdes på computer. 11. Brug af computer ved skriftlig eksamen For skriftlige eksaminer, der kan afholdes på computer gælder de regler, som er generelt gældende for campus Slagelse. : Såfremt der til en skriftlig prøve må anvendes computer, vil det af prøvebestemmelserne fremgå, om dette også omfatter anvendelse af Internet. I de tilfælde, hvor Internet ikke må anvendes, skal den studerende ved tilmeldingen til brug af egen bærbar computer med sin underskrift bekræfte, at trådløs internetforbindelse vil være deaktiveret. 12. Internationalisering Studieophold i udlandet På 5. semester har den studerende mulighed for at studere et semester i udlandet. Et bestået studieophold i udlandet giver merit for visse studieaktiviteter i 5. semester. 16

18 Det betyder, at den studerende får merit for et antal fag, der er obligatoriske på 5. semester, herunder et antal valgfag samt for relevante porteføljefag på 5. semester. Den studerende skal aftale et studieprogram med en faglærer/vejleder ved SDU. Dette studieprogram skal omfatte relevante fag svarende til ugentlige undervisningstimer, og de aftalte fag skal bestås, for at det samlede studieophold anses for at være bestået. Hvis en studerende ikke består det samlede studieophold, skal den studerende bestå fag, der i ECTS-point svarer til det antal ECTS-point, den studerende mangler at optjene, for at bestå det samlede studieophold. Det eller de fag, den studerede skal bestå, skal være relevante for den studerendes uddannelse og godkendes af studienævnet. 13. Hjemmeopgave En hjemmeopgave er en fri eller bunden skriftlig opgave. Der er ikke vejledning i forbindelse med udarbejdelse af opgavebesvarelsen. Hjemmeopgaven kan enten være en skriftlig opgave over et emne eller en case, der har tilknytning til undervisningen, eller en projektopgave, hvor projektet består i udvikling af en IT-applikation og udarbejdelse af tilhørende dokumentation. Det fremgår af eksamensopgaven for det enkelte fag, om dokumentationen skal have form af en redegørelse for teoretiske problemstillinger i forbindelse med udviklingsarbejdet (type 1), eller om den skal bestå af en kort vejledning til applikationen og evt. kommentarlinjer i selve programkoden (type 2). Som udgangspunkt har en hjemmeopgave nedenstående omfang. Afvigelser herfra fremgår af eksamensbestemmelserne for de enkelte eksamener. Er hjemmeopgaven en skriftlig opgave, må opgavebesvarelsen ikke overstige 14 normalsider eksklusive bilag. Er hjemmeopgaven en projektopgave, må dokumentationen ikke overstige 10 normalsider eksklusive bilag (type 1) eller i alt 2 normalsider eksklusive bilag (type 2). 1. årsprøven I henhold til ministeriel bestemmelse findes der på alle uddannelser en såkaldt 1. årsprøve. Den studerende skal melde sig til den første ordinære eksamen, der afholdes i de fag, der indgår i 1. årsprøven. Prøverne skal 17

19 være bestået inden udgangen af 4. semester efter studiestart. Omprøve for prøver efter 1. semester ligger i maj/juni, mens eventuel omprøve for de øvrige prøver med ordinær eksamen maj/juni ligger i august samme år. Der er ikke prøver (heller ikke omprøver) i december/januar i discipliner med omprøvemulighed i august. Er 1. årsprøven ikke bestået inden udgangen af 4. semester efter studiestart, kan man ikke fortsætte på uddannelsen. 1. årsprøven omfatter følgende discipliner: Fællesfag: Sprog og kommunikation Engelsk: Grammatik 1 Grammatik 2 Tekster og tekstproduktion 1 Tekster og tekstproduktion 2 Udtale Lytteforståelse og udtryksfærdighed Tysk: Grammatik 1 Grammatik 2 Udtale og lytteforståelse Virksomhedskommunikation 1 It-baseret markedskommunikation: Grafisk design Markedskommunikation og købsadfærd 18

20 II. Beskrivelse af professionsbacheloruddannelsens discipliner Fællesfag 14. Dansk sprog og kommunikation [Danish Language and Communication] a. Undervisningens omfang: 3 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Med udgangspunkt i en teoretisk viden om sprog og kommunikation kvalificerer kurset de studerende til: at diskutere kriterier for effektiv, strategisk og hensigtsmæssig kommunikation at analysere og diskutere et kommunikationsproblem herunder interkulturel kommunikation at udføre sproglig revision på dansk. c. Undervisningsfagets indhold: Den studerende præsenteres for teorier og modeller om kommunikation, og der arbejdes med tekster, som indgår i virksomheders, organisationers og institutioners interne og eksterne kommunikation. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Der veksles mellem holdundervisning, gruppearbejde, studenteroplæg, skriftlige opgaver, workshop og projekt. e. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på 1. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 10, 12 og 13, som faget i 19

21 særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. f. Eksamensbestemmelser: Faget afsluttes med: En individuel skriftlig prøve i sproglig revision på dansk Prøven er en del af 1. årsprøven. Skriftlig prøve: Prøveform: Varighed: Hjælpemidler: Computer: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Skriftlig prøve under tilsyn 3 timer Tilladt: alle skriftlige hjælpemidler. Nej Intern 7-trinsskala 5 ECTS 15. Metode og formidling [Methodology] a. Undervisningens omfang: 3 ugentlige timer i 2. semester. Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Den studerende skal kunne: Identificere og formulere præcise virksomhedstilknyttede problemstillinger Indsamle kvantitative og kvalitative data Anvende kvantitative og kvalitative analysemetoder og vurdere deres anvendelighed i konkrete situationer Vurdere analyseresultater og formidle resultaterne. c. Undervisningsfagets indhold: Kurset omfatter forskellige metoder til problemidentifikation og dataindsamling og -analyse. Endvidere inddrages forskellige former for præsentations-, interview- og argumentationsteknikker d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen er en kombination af holdundervisning og øvelser. 20

22 e. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på 2. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2, 4 og 7, som faget i særlig grad understøtter. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. f. Eksamensbestemmelser: Ved udgangen af 2. semester løser den studerende en individuel caseopgave Prøveform: Omfang: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Skriftlig individuel hjemmeopgave min. 4 maks. 5 normalsider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste Intern Bestået/ikke bestået 5 ECTS 16. Erhvervsøkonomi [Business Administration] a. Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Efter endt kursus skal den studerende kunne Redegøre for virksomheders overordnede afsætningsmæssige, organisatoriske og økonomiske forhold Analysere og vurdere afsætningsmæssige, organisatoriske og økonomiske problemer i virksomheder Deltage i løsningen af virksomheders erhvervsøkonomiske opgaver c. Undervisningsfagets indhold: Undervisningen omfatter følgende 3 hovedområder: Afsætning Markedsbegrebet, konkurrence, marketing, herunder analyse af 21

23 markedsvilkår og handlemuligheder på inden og udenlandske markeder. Organisation Individ/grupper, organisationsprincipper og ledelse. Økonomiske forhold Omkostningsbegreber, virksomhedens kapital og introducerende regnskabsforståelse. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning der primært består af gennemgang af erhvervsøkonomiske begreber og sammenhænge. Derudover stilles et antal øvelsesopgaver, der løses individuelt eller i grupper, herunder en skriftlig caseopgave der angår en realistisk situation i en virksomhed. De studerende skal ved hjælp af lærebogens begreber mv. analysere og kommentere situationen samt give et begrundet forslag til, hvad der bør gøres i virksomheden. e. Bedømmelseskriterier: Prøven i dette fag afholdes sammen med prøven i Erhvervsret, jf. 17 Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på 3. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 4, 5 og 7 som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. f. Eksamensbestemmelser: Prøven i dette fag afholdes sammen med prøve i Erhvervsret, jf. 17. Erhvervsøkonomi vægtes med 50% ved prøven. 17. Erhvervsret [Business Law] a. Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Efter endt kursus skal den studerende kunne Identificere erhvervsretlige problemer, som kan forekomme i forbindelse med driften af en virksomhed 22

24 Anvende den erhvervsretlige teori til at medvirke ved løsningen af sådanne problemer c. Undervisningsfagets indhold: Faget, der grundlæggende omfatter de retlige rammer for drift af en erhvervsvirksomhed, består af følgende hovedemner: selskabsformerne, den retlige regulering i forhold til kunder og leverandører samt ansatte o. lign., de retlige grænser for markedsføringen, de retlige muligheder for inddrivelse af gæld og retskrav i anledning af virksomhedens skadeforvoldelse. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen foregår som holdundervisning. Der indgår skriftlige opgaver som rettes og gennemgås. e. Bedømmelseskriterier: Prøven i dette fag afholdes sammen med prøven i Erhvervsøkonomi, jf. 16 Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på 3. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 4, 5, 7 og 12, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. f. Eksamensbestemmelser: Prøven i dette fag afholdes sammen med prøve i Erhvervsøkonomi, jf. 16. Erhvervsret vægter 50% ved prøven. Prøveform: Mundtlig prøve på baggrund af bunden case Case: Omfang: min. 4 maks. 5 normalsider pr. studerende Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, max. 3 studerende. Individuel mundtlig prøve: Varighed: 15 min. inkl. censur Forberedelse: Nej Hjælpemidler: Tilladt: opgavebesvarelsen Censur: Ekstern 23

25 Bedømmelse: Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen, hvori Erhvervsret vægter 50% og Erhvervsøkonomi vægter 50%. Vægtning for den samlede prøve: 10 ECTS Bestemmelser for reeksamen: Reeksamen afvikles som mundtlig prøve i samlet pensum: Prøveform: Mundtlig prøve Varighed: 15 min. inkl. censur Forberedelse: Nej Hjælpemidler: Ingen Censur: Ekstern Bedømmelse: Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen, hvori Erhvervsret vægter 50% og Erhvervsøkonomi vægter 50%. Vægtning for den samlede prøve: 10 ECTS 18. Organisationskommunikation [Organizational Communication] a. Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Kurset skal kvalificere den studerende til med udgangspunkt i teoretisk baserede analyser og diskussioner at kunne: Opnå forståelse for kommunikationsgangen i en organisation Redegøre for overvejelser omkring udformning af kommunikationsprodukter Implementere strategierne i sprogligt og kommunikativt adækvat form Anvende gældende konventioner for en række organisationsrelaterede genrer med henblik på udarbejdelse af tekststrategier, selvstændig tekstproduktion og tekstnær evaluering. c. Undervisningsfagets indhold: Kurset introducerer de studerende til teorier, modeller og analytiske begrebsapparater inden for organisationskommunikation. Der vil i den teoretiske del af kurset blive inddraget genreteoretiske, diskursanalytiske og retoriske bidrag. 24

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september 2010. Godkendt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN... Opdateret d. 25.09.08 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN...7 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN...8

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 24 05 2011 Regler og bestemmelser for professionsbachelorer i Leisure Management, der tilbydes i Roskilde (Dansk) og i Nykøbing

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere