KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1840)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet equus.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 5. maj 2009 med syv bilag (1-7), svarskrift modtaget den 12. juli 2009 med tre bilag (A-C), replik af 13. juli 2009 uden bilag samt duplik modtaget den 28. juli 2009 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet equus.dk er registreret den 4. oktober Sagsfremstilling: Klageren, der er et anpartsselskab stiftet den 28. juni 2008, har til formål at drive handel, industri og service inden for it-branchen samt udlejning og investering i fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed, jf. bilag 1. Den af klageren drevne virksomhed er etableret den 17. maj 2005 som en personligt ejet virksomhed, jf. bilag 2. 1

2 Klageren har oplyst, at klageren sælger et it-system med navnet Equus, der beskrives således i klageskriftet: It-systemet Equus er et afregningssystem, der anvendes af psykologer, fysioterapeuter og ridefysioterapeuter til patient- og regningshåndtering, herunder indsendelse af sygesikringsafregninger til regionerne. Klager har markedsført it-systemet kontinuerligt under navnet Equus siden oktober 2005 og har dermed etableret varemærket Equus ved ibrugtagning. Navnet Equus indgår i it-systemets logo og er centralt placeret på it-systemets brugerflade (se bilag 3). Navnet Equus har konsekvent været anvendt i annoncer og salgsmaterialer, se f.eks. bilag 4 (annonce i fagbladet Fysioterapeuten, nr. 4, februar 2008) og bilag 5 (annonce i fagbladet Psykolog Nyt, nr. 4, februar 2008). Produktet Equus tegner sig i dag for ca. 65 % af klagers samlede omsætning, og systemet er blandt de mest udbredte af sin slags i Danmark, se bilag 6 som er baseret på Sundhedsstyrelsens SORregister (register over alle parter i sundhedsvæsenet med adgang til Sundhedsdatanettet) pr. april Indklagede er et interessentskab, der er registreret med startdato den 1. juli 1997, jf. bilag A. Om baggrunden for klagen er bl.a. anført følgende i klageskriftet: Indklagede har registreret domænenavnet equus.dk 4. okt. 1999, men har tilsyneladende ikke gjort brug af dette. Domænenavnet peger pr. 5. maj 2009 på en webside, der blot viser teksten Derby foder.. uden hyberlinks eller viderestilling af nogen art. (se bilag 7). Siden har haft samme indhold i mindst ½ halvt år. Ved google-søgning på equus.dk fremkommer ingen resultater, der kan vidne om, at der på noget tidspunkt har været anden anvendelse af domænenavnet end den aktuelle. Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i svarskriftet: Har de seneste 25 år undervist i ridning og horsemanship (hesteforståelse) mm indenfor dyreadfærd. Siden 1/ erhvervsmæssigt. (Bevis for registrering hos Told og Skat vedlægges som Bilag A) Equus er en betegnelse for dyr indenfor hesteracen. Equus er blevet et veletableret og anerkendt udtryk for hestens sprog. Derfor blev dette domænenavn valgt allerede tilbage i Det var af stor betydning at det netop havde direkte relation til det erhvervsmæssige udførte. Primært har domænenavnet indtil nu fungeret som maildomæne og med essentiel forbindelse til mailadressen: og denne har været brugt i forbindelse med formidling og rådgivning bl.a. vedrørende hesteadfærd, ridning og hestefoder i ind- og udland. (navnet på hestefoderfabrikanten fremgår af hjemmeside pt.) Vi står for at skulle etablere bygninger på egen adresse til trænings- kursuscenter indenfor hippologi og salg af hestefoder hvorved domænenavnet endvidere skal bruges til at promovere de 2

3 nye aktiviteter også i de nye lokaliteter via hjemmeside uden at miste kontinuiteten til kontakter, som aktivt benytter sig af Dette har altid været planen med hjemmesiden. Fokus har hidtil været på undervisning hos klient og derfor var mailen indtil nu kontaktfladen. Fremtidig promovering, udlejning af hal, booking af kursus mm kræver en forbindelse til kunder via website. Videre salg har aldrig for at opretholde domænenavnet.... Indklagede er uforstående overfor, at klager ikke på forhånd har undersøgt, at domænenavnet var ledigt ved valget af softwarenavnet equus. Endvidere ses ingen relation til betydningen af ordet equus eller sågar benævnelse ved navn i hverken MIBITs tagline (bilag C nederst): eller vedrørende målgruppen for softwaren, der angives som fysioterapeuter ikke heste! Der ses, i klagers brug, således ingen åbenlys tilknytning til de værdier, som domænenavnet equus.dk signalerer og dermed ingen nuværende og på sigt mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Hverken for så vidt gælder afregningssystemet eller ejendomsadministration. Bilag C indeholder en kopi af klagerens annonce, der også er fremlagt som bilag 5, med markering af følgende tekst vedrørende klagerens virksomhed: MIBIT Software og Analyse leverer software til sundhedssektoren, både praksissektoren, sygehuse og regionerne. Vores filosofi er enkelt. vores systemer skal være meget brugervenlige og supporten skal være i top. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: MIBIT ApS skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på a. at softwareproduktet Equus oprindeligt er navngivet således, fordi produktet oprindeligt kun blev solgt til ridefysioterapeuter (dvs. fysioterapisk behandling, der gives til stærkt handicappede personer i forbindelse med at de rider på heste). Ridefysioterapeuter i Danmark, som arbejder under sygesikringen, skal anvende et it-system ifølge gældende regler på området, og Equus er det eneste produkt på markedet til denne målgruppe. Der er derved en klar tilknytning til den sproglige betydning af ordet equus. Tilknytningen til ridefysioterapi fremgår af vores klage under punktet Sagsfremstilling. b. at produktet siden 2005 er solgt under navnet Equus til en stadig større kundegruppe også uden for kredsen af ridefysioterapeuter og at der derved er etableret et kendt varemærke ved ibrugtagning. I sin replik har klageren desuden bl.a. anført følgende: Søgning på Google efter giver ingen resultater og der synes derfor ikke at være bevis for, at domænet equus.dk anvendes til korrespondance. Det kan i hvert fald konstateres, at mailadressen eller andre mailadresser under domænenavnet equus.dk ikke er publiceret på internettet. 3

4 Hvis det er korrekt, at mailadressen anvendes, så vil klager gerne sørge for gratis, tidsubegrænset og automatisk (ulæst) videresendelse af mail til denne adresse til en anden adresse, som indklagede vælger, hvis domænenavnet overdrages til klager. Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik: en er benyttet af os i forretningsøjemed siden oprettelsen i Hits på en adresse i en googlesøgning fortæller mere om dårlig webdesign, medmindre man ønsker at enhver webcrawler skal have mulighed for at opfange adressen til brug af spam- og andet malware end den fortæller om anvendelsen. en er brugt målrettet til klienter, kunder og elever og er ikke brugt i foraer eller nyhedsgrupper. Rent sikkerhedsmæssigt bør man aldrig udstille sin adresse i klar tekst på hjemmesiden eller nyhedsgrupper, således at den kan opfanges af google eller andre søgemaskiner. en er således ikke benyttet som kvantitativ eksponering men kvalitativ informationskilde. Ved opslag på den 22. maj 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved en søgning i Google på EQUUS den 28. oktober 2009 blev antallet af søgeresultater oplyst til at være , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 4

5 søgeresultater vedrørte 4 søgeresultater omtale af klagerens produkt Equus, ét søgeresultat vedrørte en omtale af domænenavnet equus.dk, mens de resterende 45 søgeresultater vedrørte brug af betegnelsen EQUUS i en række forskellige andre sammenhænge. En væsentlig del af de sidstnævnte 45 søgeresultater vedrørte brug af betegnelsen i forbindelse med omtale af heste o. lign. Det fremgår således også af Gyldendals Røde Ordbøger: Latin-Dansk, 7. udgave, at eguus betyder hest eller hingst på latin. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke gør reel brug af domænenavnet equus.dk, at indklagede ikke ses at have nogen legitim interesse i domænenavnet equus.dk, at klageren i sin egenskab af udvikler og forhandler af et internetbaseret it-system, der i over tre år er markedsført under navnet Equus, har en åbenlys tilknytning til de værdier, som domænenavnet equus.dk signalerer, og dermed også har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi, at klagerens softwareprodukt bl.a. sælges til ridefysioterapeuter, hvorfor der er en klar tilknytning til den sproglige betydning af ordet equus, at indklagede ved sin adfærd har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1, og at domænenavnet equus.dk derfor bør overføres til klageren. Indklagede har gjort gældende, at indklagede siden 1999 har gjort brug af domænenavnet equus.dk i ind- og udland til en e- mailadresse i sin virksomhed, at indklagede har planer om også at anvende domænenavnet equus.dk til en hjemmeside for sin virksomhed, at indklagede har handlet i god tro i forbindelse med registrering og opretholdelse af domænenavnet equus.dk, at domænenavnet equus.dk har en nær tilknytning til indklagedes erhvervsmæssige bedrifter og adresse, at indklagede er uforstående over for, at klageren ikke på forhånd har undersøgt, om domænenavnet var ledigt ved valget af softwarenavnet Equus, at klagerens software ikke ses at have nogen tilknytning til de værdier, som domænenavnet equus.dk signalerer, at klageren derfor ikke har nogen mulighed for at udnytte dette domænenavns reelle værdi, at indklagede driver virksomhed med undervisning i ridning og horsemanship (hesteforståelse) m.v. inden for dyreadfærd, at Equus er en betegnelse for dyr inden for hesteracen, at indklagedes virksomhed derfor har en naturlig tilknytning til domænenavnet equus.dk og til dette domænenavns særlige signalværdi, og at indklagede derfor ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik. Nævnets bemærkninger: 5

6 Klageren har gjort gældende, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet equus.dk strider mod 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før lovens ikrafttræden, jf. domænelovens 27, stk. 2. Det er i forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1, forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Klageren gør brug af betegnelsen Equus som kendetegn for et softwareprodukt, og klageren har derfor en legitim interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet equus.dk i sin virksomhed. Klagerens kommercielle interesser skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Klagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om, at domænenavnet equus.dk siden dets registrering i 1999 har været benyttet til adresser i indklagedes virksomhed, og at indklagede desuden påtænker at benytte domænenavnet til en hjemmeside for sin virksomhed, som bl.a. omfatter formidling og rådgivning vedrørende hesteadfærd, ridning samt salg af hestefoder. Da ordet equus betyder hest på latin, finder klagenævnet, at indklagedes interesser i domænenavnet equus.dk har en klar tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer. Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede har en væsentlig og legitim interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet equus.dk. Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, således som disse foreligger oplyst i nærværende sag, finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet equus.dk strider mod god domænenavnsskik. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, MIBIT ApS, medhold i, at indklagede, Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland, skal overdrage domænenavnet equus.dk til klageren. Dato: 13. november 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 6

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0206 Klager: M.U.D. Trading ApS Østerbrogade 51 2100 København Ø Indklagede: Søren P. Skou Tjørnebakken 7 3540 Lynge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere