Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub"

Transkript

1 Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub

2 Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub. Det er ikke altid nemt at få informationer ud til alle. Derfor har bestyrelsen lavet en katalog over klubbens politik og strategi på højt prioriterede områder. Politik- og strategikataloget fungerer som et vigtigt arbejdsredskab for klubbens ledere, udvalgsmedlemmer, hjælpere og trænere i det daglige. Et redskab, som kan give oplysning om de overordnede retningslinier og kvalitetsstandarder, der er fastlagt af klubbens bestyrelse. Kataloget tjener også som generel information om KBTK for nuværende og potentielle medlemmer samt for klubbens samarbejdspartnere og interessenter. Kataloget vil løbende blive opdateret i takt med klubbens og bestyrelsens udvikling og fornyelse. Bestyrelsen reviderer politikkerne årligt. Den nyeste version vil altid være at finde på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen håber, at kataloget kan medvirke til at samle, styrke og skabe bedre forståelse for KBTK, og at det kan lette de daglige opgaver, så klubben kan fremstå som et organisatorisk, socialt og sportsligt flagskib i dansk bordtennis og københavnsk idræt. Med sportslig hilsen Bestyrelsen 1

3 Indhold Forord... 1 Værdier... 3 Børne- og ungepolitik... 4 Talentudviklingspolitik... 6 Eliteudviklingspolitik... 8 Kommunikationspolitik Pædofilipolitik Ryge-, alkohol- og dopingpolitik Fastholdelsespolitik Rekrutteringspolitik Trænerpolitik Sponsorpolitik Strategi for implementering af værdier og leveregler Talentudviklingsstrategi Eliteudviklingsstrategi Kommunikationsstrategi Fastholdelsesstrategi Rekrutteringsstrategi

4 Værdier De 5 værdier Professionalisme Bordtennis for alle Engagement Udvikling Konkurrence Ved konkurrence forstår vi: Udfordringer for alle medlemmer, ledere, hjælpere og trænere på et sportsligt, personligt og socialt plan. Det betyder, at vi i konkurrence med andre idrætsforeninger skaber de mest attraktive tilbud. Leveregel 1: Leveregel 2: Leveregel 3: Vi giver mulighed for, at alle kan konkurrere på eget niveau. Vi giver mulighed for engageret og kompetent træning, der forbedrer spillerne. Vi udvikler spillere, som menneskeligt favner bredt. Ved professionalisme forstår vi: En velorganiseret klub, der optræder åbent og ansvarligt i og uden for klubben. Leveregel 1: Leveregel 2: Leveregel 3: Leveregel 4: Vi er som klub uafhængig af enkelt personer og økonomisk bæredygtig. Vi lytter til og handler på medlemmernes og omgivelsernes ønsker. Vi synliggør vores mål, indsats og resultater på klubbens hjemmeside. Vi anerkender klubbens ledere, trænere, hjælpere og medlemmers indsats på rette tid og sted. Ved bordtennis for alle forstår vi: Bordtennis for alle uanset alder, køn, færdigheder og kulturel baggrund. Leveregel 1: Leveregel 2: Leveregel 3: Vi tilbyder speciel træning for alle niveauer. Vi giver mulighed for deltagelse i stævner og holdturneringer. Vi tager godt imod nye medlemmer. Ved engagement forstår vi: En fælles lyst til at udvikle og skabe de bedste oplevelser for hinanden og sikre klubbens fortsatte udvikling. Leveregel 1: Leveregel 2: Leveregel 3: Gør en ekstra indsats for at hjælpe hinanden og klubben. Vi bidrager konstruktivt med ideer og feedback til ledelsen og medspillere. Vi tager initiativ til sociale aktiviteter for at skabe et godt sammenhold i klubben. Ved udvikling forstår vi: At være på forkant med medlemmernes og omverdenens behov. Leveregel 1: Leveregel 2: Leveregel 3: Vi er i dialog med vores samarbejdspartnere og reagerer proaktivt i forhold til nye muligheder. Vi er lydhør og opmærksomme på medlemmernes ønsker og behov. Vi investerer i kompetenceudvikling af nøglepersoner. Overordnet ansvarlig Næstformanden har det overordnede ansvar for, at værdierne forankres i klubben. 3

5 Børne- og ungepolitik KBTK har tradition for at være en bordtennisklub med en stor børne- og ungdomsafdeling. KBTK ønsker gennem arbejdet med børn og unge at tage et socialt og samfundsmæssigt medansvar, så ungdommen i København kan få optimale muligheder for at udvikle sig personligt og socialt gennem leg og konkurrence. Ambitionen er, at udvikle et fritidstilbud, der gør KBTK til et førstevalg for børn og unge, der samtidig sikrer, at klubben i fremtiden får mange loyale ungdomsmedlemmer og forældre, og er selvforsynende med ledere, trænere, dommere og hjælpere. For at sikre et helhedsorienteret tilbud til klubbens ungdomsmedlemmer har klubben et tæt samarbejde med klubpædagogerne i ungdomsklubben TPHU. Målgruppe Børne- og ungdomspolitikken gælder for alle nuværende og potentielle medlemmer under 18 år samt denne gruppes forældre og trænere. Formål Formålet med børne- og ungepolitikken er at fastlægge rammer for et godt idrætsmiljø for børn og unge samt tilbud, der kan bidrage til, at børn og unge: tilegner sig en sund livsstil med idræt som livsform udvikler sig som sociale individer, der føler ansvar og har respekt for hinanden deltager i fællesskabet og gør brug af deres indflydelsesmuligheder Børne- og ungepolitikken synliggører, hvilke krav klubben stiller til indsatsen fra børn og unge samt denne gruppes forældre og trænere. Derudover har børne- og ungepolitikken til formål at synliggøre børn og unges rettigheder i klubben. Prioritering af ressourcer Klubbens ungdomsspillere skal som minimum tilbydes mulighed for to træningspas fordelt på to hverdage om ugen. Et særligt ungdomstalent kan af ungdomsudvalget besluttes optaget i talenttruppen. Rammerne for klubbens talentarbejde er beskrevet i talentpolitikken. Det er et krav, at der som minimum er tilknyttet en træner/hjælper pr. 12 spillere til klubbens ungdomstræning. Indholdet af ungdomstræningen skal være varieret og baseret på leg, læring og konkurrence og med vægt på det sociale element. Ungdomstræningen skal i hverdage tilrettelægges i tidsrummet fra kl til Ungdomsmedlemmerne har ret til kvalificerede og engagerede trænere, der optræder som rollemodeller og på en social og faglig kompetentmåde i omgangen med børnene. Klubben stiller derfor krav til klubbens trænere, herunder at trænerne deltager i DBTU s træneruddannelser og løbende efteruddannes. Kravene er beskrevet i klubbens trænerpolitik. Alle ungdomsspillere uanset alderstrin og færdighedsniveau får tilbud om at deltage i ungdomsstævner og ungdomsholdturnering samt klubbens sociale arrangementer. Tilbuddene skal styrke børnenes selvopfattelse og oplevelse af, at de deltager aktivt i et fællesskab og opnår succesoplevelser. Engagerede forældre er en styrke for det enkelte barn og for klubben som helhed. Derfor skal der være en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen. Der skal afholdes aktiviteter, der involverer forældrene, og forældrene skal rekrutteres til små og/eller større opgaver i klubben. Det er endvidere et krav, at forældrene tager ansvar for deres børns deltagelse i stævner og holdturnering, herunder transport til/fra kampe. For yderligere information om klubbens forventninger og tilbud til forældregruppen henvises til klubbens forældrepjece. For at tilskynde til en sund livsstil har KBTK vedtaget en ryge-, alkohol-, dopingpolitik. Herudover har KBTK vedtaget en pædofilipolitik, som skal forebygge overgreb på børn og unge i forbindelse med deres idræt. Poli- 4

6 tikken følger anbefalinger fra Danmarks Idræts Forbund. KBTK indhenter oplysninger i Det Centrale Kriminalitetsregister for alle ledere og trænere en gang om året. Det forudsættes, at alle medlemmer, forældre, trænere og ledere er bekendt med politikken. Politikken er beskrevet i klubbens pædofilipolitik. Overordnet ansvarlig Formanden for ungdomsudvalget har det overordnede ansvar for klubbens ungdomsarbejde. Ungdomsudvalget har selvstændigt budget. Ungdomsudvalget træffer beslutning om anvendelse af budgettet til ungdomsarbejdet. Ungdomsudvalget sikrer forsvarlige sociale og etiske forhold for spillerne i overensstemmelser med klubbens til enhver tid gældende værdier og politikker. Udvalget har desuden ansvar for, at ungdomstrænernes og ungdomsmedlemmernes ønsker og ideer til aktiviteter og arrangementer inddrages i den løbende planlægning. Ungdomsudvalget skal afholde mindst to årlige møder/arrangementer med forældre. Udvalget skal desuden regelmæssigt følge op på ungdomsarbejdet ved afholdelse af møder mindst en gang i kvartalet. Forankring i det daglige Ansvaret for ungdomsarbejdet i det daglige er forankret hos klubbens cheftræner. Klubbens cheftræner har ansvar for at sikre kvalitet i træningen i overensstemmelse med de fastlagte rammer i børne- og ungepolitikken og trænerpolitikken. Pligter Klubben har formuleret en række pligter for børne- og ungdomsspillere. Spillerne forpligtiger sig til, at: udvise et stabilt fremmøde til træningen betale kontingent i klubben benytte det af klubben valgte tøj ved stævner og holdturneringer repræsentere klubben på værdig vis såvel indenfor som udenfor banen være parat til at yde en personlig indsats med frivilligt arbejde. Kommunikation Børn- og ungepolitikken formidles på klubbens hjemmeside, i bestyrelses-, udvalgs- og trænermappen og i velkomstpjecer. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 18. april

7 Talentudviklingspolitik KBTK sportslige vision er at spille om DM-medaljer, repræsentere Danmark internationalt og udvikle bordtennisspillere til landshold under DBTU og DHIF. Klubben har derfor som målsætning at fastholde og forbedre klubbens konkurrencedygtighed i dansk bordtennis. Dette skal blandt andet sikres gennem optimering af rammerne for klubbens talentarbejde, så udøvernes personlige mål og klubbens sportslige målsætninger kan realiseres. Ambitionen er, at klubbens talentudviklingsprogram skal være det mest attraktive klubtilbud i dansk bordtennis. Målgruppe Målgruppen for klubbens talentudviklingsprogram er spillere i alderskategorierne yngre drenge/pige til og med herre/dame junior. Det vil sige spillere i aldersgruppen 10 til 17 år, som udviser en målrettet indstilling, stabilt fremmøde og et særligt talent. Det er klubbens elite- og talenttræner, der efter samråd med klubbens ungdomstrænere foretager den konkrete udtagelse af spillere til talentudviklingsprogrammet (talenttruppen) Talenttruppen består af op til 18 personer fordelt på både piger og drenge. Der bør være en relativ større andel af de yngste alderskategorier dog således, at alle talenter er sikret sparring på højt niveau. De øvrige spillere indgår i en boblergruppe, hvor der er mulighed for at kvalificere sig til talenttruppen. Efter samråd med ungdomsudvalget og ungdomstrænere træffer elite- og talenttræneren beslutning om, hvilke spillere der skal indgå i talenttruppen og boblergruppen. Udtagelsen til talenttruppen sker på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte spillers alder, køn samt individuelle tekniske, taktiske, fysiske og psykiske færdigheder og potentiale. Udøverens motivation og personlige målsætninger samt forældreopbakning skal også tages i betragtning ved udtagelse af spillere. Formål Det overordnede formål med talentudviklingen i KBTK er: At give klubbens ungdomsspillere de bedst mulige betingelser for at udvikle deres talent og nå deres sportslige mål. At udvikle, fastholde og tiltrække talenter på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. At definere rammerne for trænere med ansvar for klubbens talentudvikling. At skabe en fødekæde til elitetruppen. Talentudviklingen skal ske med den enkelte udøver i centrum. Arbejdet skal derfor ske i tæt samarbejde med udøveren med henblik på sportslig, social og menneskelig udvikling. Den sportslige udvikling må ikke ske på bekostning af skole- og uddannelse, hvorfor talentudviklingen skal ske i et tæt samarbejde med forældre. Prioritering af ressourcer Spillere i talenttruppen skal have tilbud om mindst 4 træningspas om ugen. Det forventes, at spillerne i talenttruppen deltager i mindst tre træningspas om ugen, heraf to træningspas under elite- og talenttræneren. Det er et krav, at der som minimum er tilknyttet en træner pr. 12 spillere. Talenttræningen skal sammen med elitetræningen prioriteres først ved fordeling og tilrettelæggelse af klubbens træningstider. Talentudviklingen har et selvstændigt budget. Klubben stiller de nødvendige træningsfaciliteter til rådighed, så der sikres mulighed for gennemførelse af taktisk, teknisk, fysisk og psykisk træning. Trænere for talenttruppen skal have bestået trin 2 i DBTU s træneruddannelser eller have tilsvarende kvalifikationer. Klubben dækker kursus og materialeudgifterne i forbindelse med trænernes deltagelse i relevante uddannelser og kurser. Klubben stiller krav til trænerne om løbende efteruddannelse. 6

8 Et særligt talent kan af eliteudvalget besluttes optaget i elitetruppen (senior) efter nærmere aftale mellem træner og spilleren og dennes forældre. Hvis talenter skal spille på seniorhold og -rækker, skal det være som led i deres sportslige udvikling. Overordnet ansvarlig Formanden for ungdomsudvalget har det overordnede ansvar for klubbens talentarbejde. Ungdomsudvalget sikrer forsvarlige sociale og etiske forhold for spillerne i overensstemmelser med klubbens til enhver tid gældende værdier. Ungdomsudvalget skal regelmæssigt følge op på talentarbejdet ved afholdelse af møder mindst en gang i kvartalet. Ungdomsudvalget træffer beslutning om anvendelse af budgettet til talentudvikling. Ungdomsudvalget udtager spillere til klubbens ungdomsdivisionshold efter indstilling fra klubbens elite- og talenttræner. Forankring i det daglige Ansvaret for talentudviklingen i det daglige er forankret hos klubbens elite- og talenttræner. Klubbens elite- og talenttræner har ansvar for at sikre en høj træningskvalitet i talenttræningen, og skal udarbejde udviklingsplaner for hver enkelt udøver i overensstemmelse med Team Danmarks koncept om aldersrelateret træning. Rekruttering Rekrutteringen af spillere til og trænere for talenttruppen skal ske gennem målrettet talentudvikling af høj kvalitet og kvantitet samt uddannelse. Ud over den interne rekrutteringsstrategi skal klubben også være målrettet og opsøgende i forhold ekstern talentrekruttering, så klubbens geografiske placering i højere grad kan udnyttes til at tiltrække talenter fra andre klubber, som er bosiddende i hovedstadsområdet. Som led i den eksterne rekrutteringsstrategi skal klubben udvikle og styrke sin profil og sit image i dansk bordtennis som en velfungerende klub med store sportslige ambitioner. Klubben skal desuden sikre samarbejde med og markedsføring af aktiviteterne i Talentcenter Øst. Pligter Det er et privilegium at indgå i talenttruppen. Klubben har derfor formuleret en række forpligtigelser for spillerne i klubbens talenttrup. Spillerne forpligtiger sig til, at: passe sin skole og uddannelse udvise et stabilt fremmøde til træningen udarbejde en personlig udviklingsplan i samarbejde med elite- og talenttræneren betale kontingent i klubben benytte det af klubben valgte tøj ved stævner og holdturneringer deltage i klubmesterskaber repræsentere klubben i stævner og holdturneringer repræsentere klubben på værdig vis såvel indenfor som udenfor banen deltage i sociale arrangementer i klubben være parat til at yde en personlig indsats med frivilligt arbejde. Kommunikation Talentpolitikken formidles på klubbens hjemmeside samt i bestyrelses-, udvalgs- og trænermappen. Politikken udleveres til spillere i talenttruppen. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 18. april

9 Eliteudviklingspolitik KBTK s sportslige vision er at spille om DM-medaljer, repræsentere Danmark internationalt og udvikle bordtennisspillere til landshold under DBTU og DHIF. Klubben har derfor som målsætning at fastholde og forbedre klubbens konkurrencedygtighed i dansk bordtennis. Dette skal blandt andet sikres gennem optimering af rammerne for klubbens elitearbejde, så udøvernes personlige udviklingsmål og klubbens sportslige målsætninger kan realiseres. Ambitionen er, at klubbens eliteudviklingsprogram skal være det mest attraktive klubtilbud i dansk bordtennis. Målgruppe Målgruppen for klubbens eliteudviklingsprogram er seniorspillere, der enten er eller har udviklingspotentiale til at være blandt de 50 bedste herrer og 20 bedste damer på danmarksranglisten, eller som indgår i bruttolandsholdstruppen i DHIF-regi. Et særligt talent kan af eliteudvalget besluttes optaget i elitetruppen (senior) efter nærmere aftale mellem træner og spilleren og dennes forældre. Det er klubbens elite- og talenttræner, der efter samråd med eliteudvalget foretager den konkrete udtagelse af spillere til eliteudviklingsprogrammet (elitetruppen). Udtagelsen sker på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte spillers individuelle tekniske, taktiske, fysiske og psykiske færdigheder og potentiale. Udøverens motivation og personlige målsætninger skal også tages i betragtning ved udtagelse af spillere. Spillere i elitetruppen skal udvise målrettet indstilling og stabilt fremmøde til klubbens elitetræning. Elitetruppen består af op til 14 personer fordelt på herre og damer. Formål Det overordnede formål med eliteudviklingen i KBTK er: At give klubbens elitespillere de bedst mulige betingelser for at udvikle deres potentiale og nå deres sportslige mål. At udvikle, fastholde og tiltrække elitespillere. At skabe klare og attraktive rammer for spillere og trænere. At forbedre mulighederne for at indfri klubbens sportslige målsætninger. Eliteudviklingen skal ske med den enkelte udøver i centrum. Arbejdet skal derfor ske i tæt samarbejde med udøveren med henblik på såvel sportslig, social og menneskelig udvikling. Den sportslige udvikling skal tilrettelægges under hensyntagen til udøverens job- og uddannelsesforløb. Prioritering af ressourcer Spillere i elitetruppen skal have tilbud om mindst 4 træningspas om ugen. Det forventes, at spillerne i elitetruppen deltager i mindst tre træningspas om ugen, heraf to træningspas under elite- og talenttræneren. Det er et krav, at der som minimum er tilknyttet en træner pr. 12 spillere. Elitetræningen skal sammen med talenttræningen prioriteres først ved fordeling og tilrettelæggelse af klubbens træningstider. Eliteudviklingen har et selvstændigt budget. Klubben stiller de nødvendige træningsfaciliteter til rådighed, så der sikres mulighed for gennemførelse af taktisk, teknisk, fysisk og psykisk træning. Trænere for elitetruppen skal have bestået DBTU s elitetræneruddannelser eller have tilsvarende kvalifikationer. Klubben dækker kursus og materialeudgifterne i forbindelse med trænernes deltagelse i relevante uddannelser og kurser. Klubben stiller krav til trænerne om løbende efteruddannelse. 8

10 Overordnet ansvarlig Formanden for eliteudvalget har det overordnede ansvar for klubbens elitearbejde. Eliteudvalget sikrer forsvarlige sociale og etiske forhold for spillerne i overensstemmelser med klubbens til enhver tid gældende værdier. Eliteudvalget skal regelmæssigt følge op på elitearbejdet ved afholdelse af møder mindst en gang i kvartalet. Eliteudvalget træffer beslutning om anvendelse af budgettet til eliteudvikling. Eliteudvalget udtager spillere til klubbens herre- og damedivisionshold efter indstilling fra klubbens elite- og talenttræner. Forankring i det daglige Ansvaret for eliteudviklingen i det daglige er forankret hos klubbens elite- og talenttræner. Klubbens elite- og talenttræner har ansvar for at sikre en høj træningskvalitet i talenttræningen, og skal udarbejde udviklingsplaner for hver enkelt udøver. Rekruttering Rekrutteringen af spillere til og trænere for elitetruppen skal ske gennem målrettet eliteudvikling af høj kvalitet og kvantitet samt uddannelse. Ud over den interne rekrutteringsstrategi skal klubben også være målrettet og opsøgende i forhold ekstern eliterekruttering, så klubbens geografiske placering i højere grad kan udnyttes til at tiltrække elitespillere fra andre klubber, som er bosiddende i hovedstadsområdet. Som led i den eksterne rekrutteringsstrategi skal klubben udvikle og styrke sin profil og sit image i dansk bordtennis som en velfungerende eliteklub med store sportslige ambitioner. Klubben skal desuden sikre samarbejde med og markedsføring af aktiviteterne i Talentcenter Øst. Pligter Det er et privilegium at indgå i elitetruppen. Klubben har derfor formuleret en række forpligtigelser for spillerne i klubbens elitetrup. Elitespillerne forpligtiger sig på, at udvise et stabilt fremmøde til træningen udarbejde en udviklingsplan i samarbejde med elite- og talenttræneren benytte det af klubben valgte tøj ved stævner og holdturneringer deltage i klubmesterskaber repræsentere klubben i stævner og holdturneringer repræsentere klubben på værdig vis såvel indenfor som udenfor banen deltage i sociale arrangementer i klubben stå til rådighed i forbindelse med klubbens markedsførings- og sponsorarbejde deltage mindst 2 gange i sæsonen som hjælper under klubbens øvrige træningsaktiviteter. Kommunikation Elitepolitikken formidles på klubbens hjemmeside, i eventuelle spilleraftaler samt i bestyrelses-, udvalgs- og trænermappen. Elitepolitikken udleveres til alle spillere i elitetruppen. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 18. april

11 Kommunikationspolitik Målgruppe Politikken gælder for alle, der deltager i intern og ekstern kommunikation på vegne af klubben, herunder bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, ledere og trænere samt medlemmer. Kommunikationspolitikken vedrører alle medier, som klubben har til rådighed, herunder hjemmeside, nyhedsbreve og nyhedsmail, klubpost, lokal- og dagspresse. Målgruppen er opdelt i en primær og sekundær, hvilket giver KBTK mulighed for at differentiere og målrette budskaber. Primær målgruppe: Medier (lokal og landsdækkende) Sponsorer Team Copenhagen Medlemmer Forældre Ledere, trænere og hjælpere Potentielle medlemmer Sekundær målgruppe: Københavns Kommune Dansk Bordtennisunion Andre bordtennisklubber Andre idrætsforeninger Afsender Det skal af klubbens skriftlige kommunikation fremgå meget klart, hvem der er afsender. Både intern og ekstern kommunikation skal derfor udarbejdes med klubbens logo og når det er hensigtsmæssigt med kontaktoplysninger til relevante bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer. Formål Formålet med KBTK s kommunikationspolitik er at sikre en klar og målrettet formidling af klubbens mål, værdier, resultater og nyheder samt praktiske data over for målgrupperne. Formålet sikre såedes at KBTK skaber og fastholder en strategisk og entydig intern og ekstern kommunikation i forhold til de valgte målgrupper. Derudover skal kommunikationspolitikken sikre, at KBTK opfattes som en klub der præges af begreberne; seriøs, åben, tilgængelig, social, succesfuld. Kommunikationsudvalget råder over et selvstændigt budget. Prioritering af ressourcer KBTK vælger at prioritere ressourcer således: 1. Hjemmeside a. Hjemmesiden skal være hjørnestenen i den interne og eksterne kommunikation. Herpå skal det formidles hvem vi er, hvad vi står for, hvad vi vil og hvordan man kan kontakte os. Desuden skal der her være løbende nyhedsopdateringer mv., samt mulighed for at til- og framelde sig klubbens elektroniske nyhedsbrev. På sigt skal KBTK bevæge sig helt væk fra det trykte medie mod det elektroniske medie. Det er derfor vigtigt, at hjemmesiden opdateres løbende. 2. Presse a. Der skal opbygges et fast og stabilt net af kontakter til den trykte pressen, især lokalpressen i København men også national presse i relevante tilfælde. Dette sker gennem fastholdelsen af et højt kvalitetsniveau og løbende fremsendelse af klargjorte artikler og billeder. I den kommunikation der gennemføres med denne målgruppe skal indholdet centrere sig omkring resultater/aktiviteter skabt af klubbens elite- og talenttrup. Klubbens ledere, trænere samt spillerne i elite- og talent- 10

12 klubben skal derfor stille sig til rådighed i forbindelse med formidling af klubbens aktiviteter og resultater (fotografering, citater etc.). Kvalitetssikringen af kommunikationen prioriteres således højt. Historierne skal holde vand, være dokumenterede og pålidelige. Overordnet ansvarlig Bestyrelsen definerer de overordnede rammer for Kommunikationsudvalget, herunder målsætninger og succeskriterier og sikrer at kommunikationsstrategien er i overensstemmelse klubbens udviklingsplan og værdigrundlag. Formanden er overordnet ansvarlig for klubbens kommunikationspolitik og skal sikre at Kommunikationsudvalget agere i overensstemmelse med de overordnede rammer. Forankring i det daglige Ansvaret i det daglige er forankret i Kommunikationsudvalget. Kommunikationsudvalget udarbejder en kommunikationsstrategi og har ansvaret for de ovenfor defineret formål opnås. Kommunikation Kommunikationspolitikken formidles på klubbens hjemmeside samt i bestyrelses-, udvalgs- og trænermappen. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 30. april

13 Pædofilipolitik KBTK ønsker at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod pædofili. Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem medlemmer, forældre, trænere og ledere, som alle opfordres til at bidrage til. KBTK har derudover indført en udvidet politik, der betyder, at der årligt indhentes børneattester i Det Centrale Kriminalregister for alle ledere og trænere, der har direkte kontakt med børn under 15 år jf. 36 i cirkulære om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give skriftlig samtykkeerklæring, før klubben må søge oplysninger på de pågældende i registret. Kontrol af personer i Det Centrale Kriminalregister må ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse. Registret omfatter nemlig alene personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold. KBTK har derfor indført retningslinier, der yderligere skal medvirke til at forebygge overgreb: Vi taler ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe. Nye trænere skal ikke fra starten have eneansvar for ungdomstræning. Klubbens ledere skal jævnligt følge ungdomstræningen. På klubture og træningslejre skal der altid være mindst to trænere eller ledere med. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum. Trænere og ledere klæder ikke om sammen med børnene. Trænere, ledere og voksne medlemmer af klubben inviterer ikke børn hjem til sig selv. Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end vi gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt. Retningslinierne følger anbefalingerne fra Danmarks Idræts Forbund, og bør udfra definerede og objektive kriterier medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Overordnet ansvarlig Pædofilipolitikken administreres af KBTK s bestyrelse. Forankring i det daglige Ansvaret for overholdelse af klubbens pædofilipolitik er i det daglige forankret hos samtlige medlemmer af klubben, herunder klubbens trænere, hjælpere og ledere. Ansvaret for indhentning af børneattester er forankret hos klubbens formand. Kommunikation Pædofilipolitikken formidles på klubbens hjemmeside, i velkomstpjecer, bestyrelses-, udvalgs- og trænermappen. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 18. april

14 Ryge-, alkohol- og dopingpolitik Folketinget har pålagt alle kommuner, at de sikrer retten til et røgfrit miljø. KBTK er ikke underlagt et sådant krav, men af hensyn til de unge mennesker og klubbens almindelige omdømme, har bestyrelsen vedtaget en kombineret ryge-, alkohol og dopingpolitik. Rygning/indtagelse af alkohol i forbindelse med afvikling af trænings-, stævne- og turneringsaktiviteter. må kun finde sted i dertil afgrænsede områder. Ingen salg og udskænkning af alkohol til børn og unge under 18 år. Alkohol i forbindelse med træningslejre, stævner, turnering samt klubture for ungdomsmedlemmer er ikke tilladt. Indtagelse af alkohol bør ikke finde sted under nærvær af ungdomsmedlemmer. Indtagelse af alkohol skal ske under kontrollerede former. Brug og salg af dopingmidler medfører øjeblikkelig ekskludering. Overordnet ansvarlig Ryge-, alkohol- og dopingpolitikken administreres af KBTK s bestyrelse. Forankring i det daglige Ansvaret for overholdelse af klubbens ryge-, alkohol- og dopingpolitik er i det daglige forankret hos samtlige medlemmer af klubben, herunder klubbens trænere, hjælpere og ledere. Kommunikation Ryge-, alkohol- og dopingpolitikken formidles på klubbens hjemmeside samt bestyrelses- udvalgs- og trænermappen. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 18. april

15 Fastholdelsespolitik KBTK er en medlemsdreven forening. Det betyder, at det er medlemmerne, som bestemmer, men også at tilbudene er afhængige af medlemmernes deltagelse og engagement. KBTK kan kun fungere, hvis der er tilstrækkeligt med medlemmer, som har lyst til at bestemme og yde en indsats for klubben. En indsats, der i langt de fleste tilfælde er ulønnet, og hvor belønningen er det sociale sammenhold og følelsen af at være med til at gøre en forskel. Medlemmer, som yder en frivillig indsats for klubben, er guld værd for enhver klub, og der er altid brug for flere. Mange medlemmer, der engang i mellem yder en lille indsats, er bedre end få, der altid yder en stor indsats. Det skaber dynamik og udvikler klubben, så tilbudene kan blive endnu bedre for endnu flere medlemmer. Klubbens dynamik og udvikling afhænger også af et godt forhold til klubbens samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne kan sikre klubben viden, hjælp, økonomi og rammer. Forholdet til samarbejdspartnerne skal derfor plejes, så samarbejdet er til gensidig fordel. Målgruppe Målgruppen for klubbens fastholdelsespolitik er klubbens ledere, hjælpere, trænere, medlemmer og samarbejdspartnere. Politikken har derfor fokus på flere, meget forskellige målgrupper: Ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt klubbens repræsentanter i ØBTU- og DBTU-regi. Hjælpere, dvs. holdledere og medlemmer, som yder en særlig frivillig indsats for klubben, fx som dommere eller i forbindelse med hjælp ved klubbens indtægtsgivende aktiviteter. Trænere og hjælpetrænere, som lønnet eller ulønnet yder en indsats for klubben, og som derigennem aktivt bidrager til at udvikle klubbens medlemstilbud. Talent og elite, dvs. udøvere med et særligt eliteidrætspotentiale, og som derigennem bidrager til at indfri klubbens sportslige mål. Medlemmer med et særligt socialt og ledermæssigt potentiale for klubben. Samarbejdspartnere, herunder sponsorer, TPHU, Team Copenhagen, Remissen, pressekontakter, ØBTU, DBTU, DHIF, andre idrætsforeninger i København samt politikere og forvaltning i Københavns Kommune. Fastholdelsespolitikken har også særligt fokus på ungdomsmedlemmer samt på pige og damespillere, da der er tale om medlemsgrupper, som klubben ønsker at styrke og udbygge. Formål KBTK har som overordnet mål at sikre en stærk organisation med de nødvendige kompetencer, så klubben kan indfri klubbens sportslige, økonomiske og sociale opgaver og målsætninger. En forudsætning er, at klubben er selvforsynende med ledere, trænere og hjælpere og kan fastholde sine medlemmer og relationer til samarbejdspartnerne. Formålet med fastholdelsespolitikken er derfor at definere en række overordnede principper for klubbens, hvordan indsatsen med at udvikle og holde fast på klubbens nuværende ledere, hjælpere, trænere, medlemmer og samarbejdspartnere. Prioritering af ressourcer For at fastholde de forskellige målgrupper fastsættes der på generalforsamlingen hvert år en økonomisk ramme til de respektive udvalg, som varetager de respektive målgruppers interesser, dvs. ungdoms-, elite- og veteranudvalget. Trænerteamet og bestyrelsen råder også over et rammebeløb, ligesom aktivitetsudvalget, der varetager alle medlemmers interesser, råder over en ramme til fællesskabsstyrkende formål. 14

16 For at fastholde de nødvendige kompetencer til klubbens kerneaktiviteter, dvs. træning og drift, har bestyrelsen mulighed for at indgå individuelle aftaler om honorering af indsats. Ud over de økonomiske rammer ønsker klubben også at fastholde målgrupperne gennem prioritering af kvalitet i klubbens træningstilbud, medlemsindflydelse og fleksible beslutningsveje, åbenhed og gennemsigtighed, gode tilbud om læring og udvikling via klubrelevante træner- og lederuddannelser. Ros og anerkendelse af medlemmer, trænere, hjælpere og ledere, der yder en særlig indsats for klubben, skal også prioriteres. Det skal derfor være synligt for alle, hvem der yder en særlig indsats, så vedkommende kan få den respekt og status, som han eller hun fortjener. I forhold til klubbens samarbejdspartnere skal information samt professionalisme og service prioriteres højt. Bestyrelsen, cheftræneren og udvalgsformænd skal afsætte ressourcer, så fastholdelsespolitikken efterleves. Overordnet ansvarlig Næstformanden har det overordnede ansvar for klubbens fastholdelsespolitik. Næstformanden skal sikre, at det er synligt for alle medlemmer, hvem der i løbet af en sæson har ydet en særlig indsats for klubben. Forankring i det daglige Cheftræneren og udvalgsformændene har det daglige ansvar for klubbens fastholdelsespolitik. De skal sikre, at der iværksættes aktiviteter og tiltag, som understøtter fastholdelsespolitikken. Kommunikation Fastholdelsespolitikken udbredes via generalforsamling, strategiseminarer, bestyrelses-, udvalgs- og trænermappe samt klubbens hjemmeside. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 12. juni

17 Rekrutteringspolitik KBTK skal være Danmarks bedste bordtennisklub på alle niveauer. Hvis målet skal nås, handler det i høj grad om at sikre udvikling og rekruttering af nye medlemmer, ledere, hjælpere, trænere samt sponsorer og øvrige samarbejdspartnere. De skal vide, at klubben er så god, som vi selv går og tror. Målgruppe Rekrutteringspolitikken har fokus på flere, meget forskellige målgrupper: Medlemmer og forældre, som har potentiale til at udvikle sig som gode ledere, hjælpere og trænere i klubben. Ledere med nøglekompetencer inden for områder, som er afgørende for klubbens daglige drift. Trænere og hjælpetrænere, som har et stort engagement i bordtennissporten og som optræder som rollemodeller for klubbens medlemmer og interessenter. Udøvere, som har et særligt eliteidrætspotentiale, og som derigennem kan fremme klubbens sportslige målsætninger. Udøvere, som kan sikre en mere repræsentativ sammensætning af klubbens medlemmer. Samarbejdspartnere, som kan bidrage med viden, hjælp og økonomi til fremme af klubbens sportslige, økonomiske, sociale og organisatoriske målsætninger. Formål KBTK har som overordnet mål at sikre en stærk organisation med de nødvendige kompetencer, så klubben kan indfri klubbens sportslige, økonomiske og sociale opgaver og målsætninger. Klubben skal derfor kunne udvikle og tiltrække medlemmer, trænere, hjælpere, ledere samt opbygge relationer til samarbejdspartnere, der er engagerede i bordtennissporten, og som har lyst til at fremme klubbens udvikling. Rekrutteringspolitikken skal sikre en velfungerende fødekæde, så der løbende kan ske en udbygning og fornyelse af medlemmer, trænere, hjælpere, ledere og sponsorer. Prioritering af ressourcer For at sikre rekruttering af de forskellige målgrupper fastsættes der på generalforsamlingen hvert år en økonomisk ramme til uddannelse af trænere, hjælpere og ledere samt til rekruttering af ungdomsmedlemmer, talenter, elite og trænere. Der er mulighed for at indgå individuelle aftaler med særlige elitespillere og ledere ledere med nøglekompetencer om honorering af resultater. Som hovedregel skal rekruttering af udøvere, hjælpere og ledere ske gennem motivation og fremme af de pågældende personers lyst til frivilligt at bidrage til klubbens udvikling, da klubben ønsker at fastholde princippet om en medlemsdreven forening. Klubben skal sikre kvalitet i trænings- og aktivitetstilbudene, ligesom der skal sikres et højt informationsniveau om klubbens mål, resultater og tilbud. Det skal medvirke til, at målgrupperne både får kendskab til og oplever, at de får noget for deres engagement i klubben. Overordnet ansvarlig Bestyrelsens udvalgskoordinator har det overordnede ansvar for klubbens rekrutteringspolitik. Dette indebærer, at der regelmæssigt skal følges op på, om der er behov for intern og/eller ekstern rekruttering, at et evt. behov synliggøres i de rette fora, og at der iværksættes rekrutteringsinitiativer. Forankring i det daglige Cheftræneren og udvalgsformændene har det daglige ansvar for klubbens rekrutteringspolitik. De skal sikre, at der iværksættes aktiviteter og tiltag, som understøtter rekruttering af de relevante målgrupper. De enkelte ud- 16

18 valg bør løbende drøfte rekruttering inden for deres eget område, men skal også være opmærksom på en bred rekruttering til klubbens aktiviteter. Kommunikation Rekrutteringspolitikken udbredes via generalforsamling, strategiseminarer, bestyrelses-, udvalgs- og trænermappe, velkomstpjecer samt klubbens hjemmeside. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 12. juni

19 Trænerpolitik Skal være udarbejdet senest d. 1. oktober

20 Sponsorpolitik Skal være udarbejdet senest d. 1. oktober

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere