Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub"

Transkript

1 Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub

2 Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub. Det er ikke altid nemt at få informationer ud til alle. Derfor har bestyrelsen lavet en katalog over klubbens politik og strategi på højt prioriterede områder. Politik- og strategikataloget fungerer som et vigtigt arbejdsredskab for klubbens ledere, udvalgsmedlemmer, hjælpere og trænere i det daglige. Et redskab, som kan give oplysning om de overordnede retningslinier og kvalitetsstandarder, der er fastlagt af klubbens bestyrelse. Kataloget tjener også som generel information om KBTK for nuværende og potentielle medlemmer samt for klubbens samarbejdspartnere og interessenter. Kataloget vil løbende blive opdateret i takt med klubbens og bestyrelsens udvikling og fornyelse. Bestyrelsen reviderer politikkerne årligt. Den nyeste version vil altid være at finde på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen håber, at kataloget kan medvirke til at samle, styrke og skabe bedre forståelse for KBTK, og at det kan lette de daglige opgaver, så klubben kan fremstå som et organisatorisk, socialt og sportsligt flagskib i dansk bordtennis og københavnsk idræt. Med sportslig hilsen Bestyrelsen 1

3 Indhold Forord... 1 Værdier... 3 Børne- og ungepolitik... 4 Talentudviklingspolitik... 6 Eliteudviklingspolitik... 8 Kommunikationspolitik Pædofilipolitik Ryge-, alkohol- og dopingpolitik Fastholdelsespolitik Rekrutteringspolitik Trænerpolitik Sponsorpolitik Strategi for implementering af værdier og leveregler Talentudviklingsstrategi Eliteudviklingsstrategi Kommunikationsstrategi Fastholdelsesstrategi Rekrutteringsstrategi

4 Værdier De 5 værdier Professionalisme Bordtennis for alle Engagement Udvikling Konkurrence Ved konkurrence forstår vi: Udfordringer for alle medlemmer, ledere, hjælpere og trænere på et sportsligt, personligt og socialt plan. Det betyder, at vi i konkurrence med andre idrætsforeninger skaber de mest attraktive tilbud. Leveregel 1: Leveregel 2: Leveregel 3: Vi giver mulighed for, at alle kan konkurrere på eget niveau. Vi giver mulighed for engageret og kompetent træning, der forbedrer spillerne. Vi udvikler spillere, som menneskeligt favner bredt. Ved professionalisme forstår vi: En velorganiseret klub, der optræder åbent og ansvarligt i og uden for klubben. Leveregel 1: Leveregel 2: Leveregel 3: Leveregel 4: Vi er som klub uafhængig af enkelt personer og økonomisk bæredygtig. Vi lytter til og handler på medlemmernes og omgivelsernes ønsker. Vi synliggør vores mål, indsats og resultater på klubbens hjemmeside. Vi anerkender klubbens ledere, trænere, hjælpere og medlemmers indsats på rette tid og sted. Ved bordtennis for alle forstår vi: Bordtennis for alle uanset alder, køn, færdigheder og kulturel baggrund. Leveregel 1: Leveregel 2: Leveregel 3: Vi tilbyder speciel træning for alle niveauer. Vi giver mulighed for deltagelse i stævner og holdturneringer. Vi tager godt imod nye medlemmer. Ved engagement forstår vi: En fælles lyst til at udvikle og skabe de bedste oplevelser for hinanden og sikre klubbens fortsatte udvikling. Leveregel 1: Leveregel 2: Leveregel 3: Gør en ekstra indsats for at hjælpe hinanden og klubben. Vi bidrager konstruktivt med ideer og feedback til ledelsen og medspillere. Vi tager initiativ til sociale aktiviteter for at skabe et godt sammenhold i klubben. Ved udvikling forstår vi: At være på forkant med medlemmernes og omverdenens behov. Leveregel 1: Leveregel 2: Leveregel 3: Vi er i dialog med vores samarbejdspartnere og reagerer proaktivt i forhold til nye muligheder. Vi er lydhør og opmærksomme på medlemmernes ønsker og behov. Vi investerer i kompetenceudvikling af nøglepersoner. Overordnet ansvarlig Næstformanden har det overordnede ansvar for, at værdierne forankres i klubben. 3

5 Børne- og ungepolitik KBTK har tradition for at være en bordtennisklub med en stor børne- og ungdomsafdeling. KBTK ønsker gennem arbejdet med børn og unge at tage et socialt og samfundsmæssigt medansvar, så ungdommen i København kan få optimale muligheder for at udvikle sig personligt og socialt gennem leg og konkurrence. Ambitionen er, at udvikle et fritidstilbud, der gør KBTK til et førstevalg for børn og unge, der samtidig sikrer, at klubben i fremtiden får mange loyale ungdomsmedlemmer og forældre, og er selvforsynende med ledere, trænere, dommere og hjælpere. For at sikre et helhedsorienteret tilbud til klubbens ungdomsmedlemmer har klubben et tæt samarbejde med klubpædagogerne i ungdomsklubben TPHU. Målgruppe Børne- og ungdomspolitikken gælder for alle nuværende og potentielle medlemmer under 18 år samt denne gruppes forældre og trænere. Formål Formålet med børne- og ungepolitikken er at fastlægge rammer for et godt idrætsmiljø for børn og unge samt tilbud, der kan bidrage til, at børn og unge: tilegner sig en sund livsstil med idræt som livsform udvikler sig som sociale individer, der føler ansvar og har respekt for hinanden deltager i fællesskabet og gør brug af deres indflydelsesmuligheder Børne- og ungepolitikken synliggører, hvilke krav klubben stiller til indsatsen fra børn og unge samt denne gruppes forældre og trænere. Derudover har børne- og ungepolitikken til formål at synliggøre børn og unges rettigheder i klubben. Prioritering af ressourcer Klubbens ungdomsspillere skal som minimum tilbydes mulighed for to træningspas fordelt på to hverdage om ugen. Et særligt ungdomstalent kan af ungdomsudvalget besluttes optaget i talenttruppen. Rammerne for klubbens talentarbejde er beskrevet i talentpolitikken. Det er et krav, at der som minimum er tilknyttet en træner/hjælper pr. 12 spillere til klubbens ungdomstræning. Indholdet af ungdomstræningen skal være varieret og baseret på leg, læring og konkurrence og med vægt på det sociale element. Ungdomstræningen skal i hverdage tilrettelægges i tidsrummet fra kl til Ungdomsmedlemmerne har ret til kvalificerede og engagerede trænere, der optræder som rollemodeller og på en social og faglig kompetentmåde i omgangen med børnene. Klubben stiller derfor krav til klubbens trænere, herunder at trænerne deltager i DBTU s træneruddannelser og løbende efteruddannes. Kravene er beskrevet i klubbens trænerpolitik. Alle ungdomsspillere uanset alderstrin og færdighedsniveau får tilbud om at deltage i ungdomsstævner og ungdomsholdturnering samt klubbens sociale arrangementer. Tilbuddene skal styrke børnenes selvopfattelse og oplevelse af, at de deltager aktivt i et fællesskab og opnår succesoplevelser. Engagerede forældre er en styrke for det enkelte barn og for klubben som helhed. Derfor skal der være en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen. Der skal afholdes aktiviteter, der involverer forældrene, og forældrene skal rekrutteres til små og/eller større opgaver i klubben. Det er endvidere et krav, at forældrene tager ansvar for deres børns deltagelse i stævner og holdturnering, herunder transport til/fra kampe. For yderligere information om klubbens forventninger og tilbud til forældregruppen henvises til klubbens forældrepjece. For at tilskynde til en sund livsstil har KBTK vedtaget en ryge-, alkohol-, dopingpolitik. Herudover har KBTK vedtaget en pædofilipolitik, som skal forebygge overgreb på børn og unge i forbindelse med deres idræt. Poli- 4

6 tikken følger anbefalinger fra Danmarks Idræts Forbund. KBTK indhenter oplysninger i Det Centrale Kriminalitetsregister for alle ledere og trænere en gang om året. Det forudsættes, at alle medlemmer, forældre, trænere og ledere er bekendt med politikken. Politikken er beskrevet i klubbens pædofilipolitik. Overordnet ansvarlig Formanden for ungdomsudvalget har det overordnede ansvar for klubbens ungdomsarbejde. Ungdomsudvalget har selvstændigt budget. Ungdomsudvalget træffer beslutning om anvendelse af budgettet til ungdomsarbejdet. Ungdomsudvalget sikrer forsvarlige sociale og etiske forhold for spillerne i overensstemmelser med klubbens til enhver tid gældende værdier og politikker. Udvalget har desuden ansvar for, at ungdomstrænernes og ungdomsmedlemmernes ønsker og ideer til aktiviteter og arrangementer inddrages i den løbende planlægning. Ungdomsudvalget skal afholde mindst to årlige møder/arrangementer med forældre. Udvalget skal desuden regelmæssigt følge op på ungdomsarbejdet ved afholdelse af møder mindst en gang i kvartalet. Forankring i det daglige Ansvaret for ungdomsarbejdet i det daglige er forankret hos klubbens cheftræner. Klubbens cheftræner har ansvar for at sikre kvalitet i træningen i overensstemmelse med de fastlagte rammer i børne- og ungepolitikken og trænerpolitikken. Pligter Klubben har formuleret en række pligter for børne- og ungdomsspillere. Spillerne forpligtiger sig til, at: udvise et stabilt fremmøde til træningen betale kontingent i klubben benytte det af klubben valgte tøj ved stævner og holdturneringer repræsentere klubben på værdig vis såvel indenfor som udenfor banen være parat til at yde en personlig indsats med frivilligt arbejde. Kommunikation Børn- og ungepolitikken formidles på klubbens hjemmeside, i bestyrelses-, udvalgs- og trænermappen og i velkomstpjecer. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 18. april

7 Talentudviklingspolitik KBTK sportslige vision er at spille om DM-medaljer, repræsentere Danmark internationalt og udvikle bordtennisspillere til landshold under DBTU og DHIF. Klubben har derfor som målsætning at fastholde og forbedre klubbens konkurrencedygtighed i dansk bordtennis. Dette skal blandt andet sikres gennem optimering af rammerne for klubbens talentarbejde, så udøvernes personlige mål og klubbens sportslige målsætninger kan realiseres. Ambitionen er, at klubbens talentudviklingsprogram skal være det mest attraktive klubtilbud i dansk bordtennis. Målgruppe Målgruppen for klubbens talentudviklingsprogram er spillere i alderskategorierne yngre drenge/pige til og med herre/dame junior. Det vil sige spillere i aldersgruppen 10 til 17 år, som udviser en målrettet indstilling, stabilt fremmøde og et særligt talent. Det er klubbens elite- og talenttræner, der efter samråd med klubbens ungdomstrænere foretager den konkrete udtagelse af spillere til talentudviklingsprogrammet (talenttruppen) Talenttruppen består af op til 18 personer fordelt på både piger og drenge. Der bør være en relativ større andel af de yngste alderskategorier dog således, at alle talenter er sikret sparring på højt niveau. De øvrige spillere indgår i en boblergruppe, hvor der er mulighed for at kvalificere sig til talenttruppen. Efter samråd med ungdomsudvalget og ungdomstrænere træffer elite- og talenttræneren beslutning om, hvilke spillere der skal indgå i talenttruppen og boblergruppen. Udtagelsen til talenttruppen sker på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte spillers alder, køn samt individuelle tekniske, taktiske, fysiske og psykiske færdigheder og potentiale. Udøverens motivation og personlige målsætninger samt forældreopbakning skal også tages i betragtning ved udtagelse af spillere. Formål Det overordnede formål med talentudviklingen i KBTK er: At give klubbens ungdomsspillere de bedst mulige betingelser for at udvikle deres talent og nå deres sportslige mål. At udvikle, fastholde og tiltrække talenter på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. At definere rammerne for trænere med ansvar for klubbens talentudvikling. At skabe en fødekæde til elitetruppen. Talentudviklingen skal ske med den enkelte udøver i centrum. Arbejdet skal derfor ske i tæt samarbejde med udøveren med henblik på sportslig, social og menneskelig udvikling. Den sportslige udvikling må ikke ske på bekostning af skole- og uddannelse, hvorfor talentudviklingen skal ske i et tæt samarbejde med forældre. Prioritering af ressourcer Spillere i talenttruppen skal have tilbud om mindst 4 træningspas om ugen. Det forventes, at spillerne i talenttruppen deltager i mindst tre træningspas om ugen, heraf to træningspas under elite- og talenttræneren. Det er et krav, at der som minimum er tilknyttet en træner pr. 12 spillere. Talenttræningen skal sammen med elitetræningen prioriteres først ved fordeling og tilrettelæggelse af klubbens træningstider. Talentudviklingen har et selvstændigt budget. Klubben stiller de nødvendige træningsfaciliteter til rådighed, så der sikres mulighed for gennemførelse af taktisk, teknisk, fysisk og psykisk træning. Trænere for talenttruppen skal have bestået trin 2 i DBTU s træneruddannelser eller have tilsvarende kvalifikationer. Klubben dækker kursus og materialeudgifterne i forbindelse med trænernes deltagelse i relevante uddannelser og kurser. Klubben stiller krav til trænerne om løbende efteruddannelse. 6

8 Et særligt talent kan af eliteudvalget besluttes optaget i elitetruppen (senior) efter nærmere aftale mellem træner og spilleren og dennes forældre. Hvis talenter skal spille på seniorhold og -rækker, skal det være som led i deres sportslige udvikling. Overordnet ansvarlig Formanden for ungdomsudvalget har det overordnede ansvar for klubbens talentarbejde. Ungdomsudvalget sikrer forsvarlige sociale og etiske forhold for spillerne i overensstemmelser med klubbens til enhver tid gældende værdier. Ungdomsudvalget skal regelmæssigt følge op på talentarbejdet ved afholdelse af møder mindst en gang i kvartalet. Ungdomsudvalget træffer beslutning om anvendelse af budgettet til talentudvikling. Ungdomsudvalget udtager spillere til klubbens ungdomsdivisionshold efter indstilling fra klubbens elite- og talenttræner. Forankring i det daglige Ansvaret for talentudviklingen i det daglige er forankret hos klubbens elite- og talenttræner. Klubbens elite- og talenttræner har ansvar for at sikre en høj træningskvalitet i talenttræningen, og skal udarbejde udviklingsplaner for hver enkelt udøver i overensstemmelse med Team Danmarks koncept om aldersrelateret træning. Rekruttering Rekrutteringen af spillere til og trænere for talenttruppen skal ske gennem målrettet talentudvikling af høj kvalitet og kvantitet samt uddannelse. Ud over den interne rekrutteringsstrategi skal klubben også være målrettet og opsøgende i forhold ekstern talentrekruttering, så klubbens geografiske placering i højere grad kan udnyttes til at tiltrække talenter fra andre klubber, som er bosiddende i hovedstadsområdet. Som led i den eksterne rekrutteringsstrategi skal klubben udvikle og styrke sin profil og sit image i dansk bordtennis som en velfungerende klub med store sportslige ambitioner. Klubben skal desuden sikre samarbejde med og markedsføring af aktiviteterne i Talentcenter Øst. Pligter Det er et privilegium at indgå i talenttruppen. Klubben har derfor formuleret en række forpligtigelser for spillerne i klubbens talenttrup. Spillerne forpligtiger sig til, at: passe sin skole og uddannelse udvise et stabilt fremmøde til træningen udarbejde en personlig udviklingsplan i samarbejde med elite- og talenttræneren betale kontingent i klubben benytte det af klubben valgte tøj ved stævner og holdturneringer deltage i klubmesterskaber repræsentere klubben i stævner og holdturneringer repræsentere klubben på værdig vis såvel indenfor som udenfor banen deltage i sociale arrangementer i klubben være parat til at yde en personlig indsats med frivilligt arbejde. Kommunikation Talentpolitikken formidles på klubbens hjemmeside samt i bestyrelses-, udvalgs- og trænermappen. Politikken udleveres til spillere i talenttruppen. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 18. april

9 Eliteudviklingspolitik KBTK s sportslige vision er at spille om DM-medaljer, repræsentere Danmark internationalt og udvikle bordtennisspillere til landshold under DBTU og DHIF. Klubben har derfor som målsætning at fastholde og forbedre klubbens konkurrencedygtighed i dansk bordtennis. Dette skal blandt andet sikres gennem optimering af rammerne for klubbens elitearbejde, så udøvernes personlige udviklingsmål og klubbens sportslige målsætninger kan realiseres. Ambitionen er, at klubbens eliteudviklingsprogram skal være det mest attraktive klubtilbud i dansk bordtennis. Målgruppe Målgruppen for klubbens eliteudviklingsprogram er seniorspillere, der enten er eller har udviklingspotentiale til at være blandt de 50 bedste herrer og 20 bedste damer på danmarksranglisten, eller som indgår i bruttolandsholdstruppen i DHIF-regi. Et særligt talent kan af eliteudvalget besluttes optaget i elitetruppen (senior) efter nærmere aftale mellem træner og spilleren og dennes forældre. Det er klubbens elite- og talenttræner, der efter samråd med eliteudvalget foretager den konkrete udtagelse af spillere til eliteudviklingsprogrammet (elitetruppen). Udtagelsen sker på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte spillers individuelle tekniske, taktiske, fysiske og psykiske færdigheder og potentiale. Udøverens motivation og personlige målsætninger skal også tages i betragtning ved udtagelse af spillere. Spillere i elitetruppen skal udvise målrettet indstilling og stabilt fremmøde til klubbens elitetræning. Elitetruppen består af op til 14 personer fordelt på herre og damer. Formål Det overordnede formål med eliteudviklingen i KBTK er: At give klubbens elitespillere de bedst mulige betingelser for at udvikle deres potentiale og nå deres sportslige mål. At udvikle, fastholde og tiltrække elitespillere. At skabe klare og attraktive rammer for spillere og trænere. At forbedre mulighederne for at indfri klubbens sportslige målsætninger. Eliteudviklingen skal ske med den enkelte udøver i centrum. Arbejdet skal derfor ske i tæt samarbejde med udøveren med henblik på såvel sportslig, social og menneskelig udvikling. Den sportslige udvikling skal tilrettelægges under hensyntagen til udøverens job- og uddannelsesforløb. Prioritering af ressourcer Spillere i elitetruppen skal have tilbud om mindst 4 træningspas om ugen. Det forventes, at spillerne i elitetruppen deltager i mindst tre træningspas om ugen, heraf to træningspas under elite- og talenttræneren. Det er et krav, at der som minimum er tilknyttet en træner pr. 12 spillere. Elitetræningen skal sammen med talenttræningen prioriteres først ved fordeling og tilrettelæggelse af klubbens træningstider. Eliteudviklingen har et selvstændigt budget. Klubben stiller de nødvendige træningsfaciliteter til rådighed, så der sikres mulighed for gennemførelse af taktisk, teknisk, fysisk og psykisk træning. Trænere for elitetruppen skal have bestået DBTU s elitetræneruddannelser eller have tilsvarende kvalifikationer. Klubben dækker kursus og materialeudgifterne i forbindelse med trænernes deltagelse i relevante uddannelser og kurser. Klubben stiller krav til trænerne om løbende efteruddannelse. 8

10 Overordnet ansvarlig Formanden for eliteudvalget har det overordnede ansvar for klubbens elitearbejde. Eliteudvalget sikrer forsvarlige sociale og etiske forhold for spillerne i overensstemmelser med klubbens til enhver tid gældende værdier. Eliteudvalget skal regelmæssigt følge op på elitearbejdet ved afholdelse af møder mindst en gang i kvartalet. Eliteudvalget træffer beslutning om anvendelse af budgettet til eliteudvikling. Eliteudvalget udtager spillere til klubbens herre- og damedivisionshold efter indstilling fra klubbens elite- og talenttræner. Forankring i det daglige Ansvaret for eliteudviklingen i det daglige er forankret hos klubbens elite- og talenttræner. Klubbens elite- og talenttræner har ansvar for at sikre en høj træningskvalitet i talenttræningen, og skal udarbejde udviklingsplaner for hver enkelt udøver. Rekruttering Rekrutteringen af spillere til og trænere for elitetruppen skal ske gennem målrettet eliteudvikling af høj kvalitet og kvantitet samt uddannelse. Ud over den interne rekrutteringsstrategi skal klubben også være målrettet og opsøgende i forhold ekstern eliterekruttering, så klubbens geografiske placering i højere grad kan udnyttes til at tiltrække elitespillere fra andre klubber, som er bosiddende i hovedstadsområdet. Som led i den eksterne rekrutteringsstrategi skal klubben udvikle og styrke sin profil og sit image i dansk bordtennis som en velfungerende eliteklub med store sportslige ambitioner. Klubben skal desuden sikre samarbejde med og markedsføring af aktiviteterne i Talentcenter Øst. Pligter Det er et privilegium at indgå i elitetruppen. Klubben har derfor formuleret en række forpligtigelser for spillerne i klubbens elitetrup. Elitespillerne forpligtiger sig på, at udvise et stabilt fremmøde til træningen udarbejde en udviklingsplan i samarbejde med elite- og talenttræneren benytte det af klubben valgte tøj ved stævner og holdturneringer deltage i klubmesterskaber repræsentere klubben i stævner og holdturneringer repræsentere klubben på værdig vis såvel indenfor som udenfor banen deltage i sociale arrangementer i klubben stå til rådighed i forbindelse med klubbens markedsførings- og sponsorarbejde deltage mindst 2 gange i sæsonen som hjælper under klubbens øvrige træningsaktiviteter. Kommunikation Elitepolitikken formidles på klubbens hjemmeside, i eventuelle spilleraftaler samt i bestyrelses-, udvalgs- og trænermappen. Elitepolitikken udleveres til alle spillere i elitetruppen. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 18. april

11 Kommunikationspolitik Målgruppe Politikken gælder for alle, der deltager i intern og ekstern kommunikation på vegne af klubben, herunder bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, ledere og trænere samt medlemmer. Kommunikationspolitikken vedrører alle medier, som klubben har til rådighed, herunder hjemmeside, nyhedsbreve og nyhedsmail, klubpost, lokal- og dagspresse. Målgruppen er opdelt i en primær og sekundær, hvilket giver KBTK mulighed for at differentiere og målrette budskaber. Primær målgruppe: Medier (lokal og landsdækkende) Sponsorer Team Copenhagen Medlemmer Forældre Ledere, trænere og hjælpere Potentielle medlemmer Sekundær målgruppe: Københavns Kommune Dansk Bordtennisunion Andre bordtennisklubber Andre idrætsforeninger Afsender Det skal af klubbens skriftlige kommunikation fremgå meget klart, hvem der er afsender. Både intern og ekstern kommunikation skal derfor udarbejdes med klubbens logo og når det er hensigtsmæssigt med kontaktoplysninger til relevante bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer. Formål Formålet med KBTK s kommunikationspolitik er at sikre en klar og målrettet formidling af klubbens mål, værdier, resultater og nyheder samt praktiske data over for målgrupperne. Formålet sikre såedes at KBTK skaber og fastholder en strategisk og entydig intern og ekstern kommunikation i forhold til de valgte målgrupper. Derudover skal kommunikationspolitikken sikre, at KBTK opfattes som en klub der præges af begreberne; seriøs, åben, tilgængelig, social, succesfuld. Kommunikationsudvalget råder over et selvstændigt budget. Prioritering af ressourcer KBTK vælger at prioritere ressourcer således: 1. Hjemmeside a. Hjemmesiden skal være hjørnestenen i den interne og eksterne kommunikation. Herpå skal det formidles hvem vi er, hvad vi står for, hvad vi vil og hvordan man kan kontakte os. Desuden skal der her være løbende nyhedsopdateringer mv., samt mulighed for at til- og framelde sig klubbens elektroniske nyhedsbrev. På sigt skal KBTK bevæge sig helt væk fra det trykte medie mod det elektroniske medie. Det er derfor vigtigt, at hjemmesiden opdateres løbende. 2. Presse a. Der skal opbygges et fast og stabilt net af kontakter til den trykte pressen, især lokalpressen i København men også national presse i relevante tilfælde. Dette sker gennem fastholdelsen af et højt kvalitetsniveau og løbende fremsendelse af klargjorte artikler og billeder. I den kommunikation der gennemføres med denne målgruppe skal indholdet centrere sig omkring resultater/aktiviteter skabt af klubbens elite- og talenttrup. Klubbens ledere, trænere samt spillerne i elite- og talent- 10

12 klubben skal derfor stille sig til rådighed i forbindelse med formidling af klubbens aktiviteter og resultater (fotografering, citater etc.). Kvalitetssikringen af kommunikationen prioriteres således højt. Historierne skal holde vand, være dokumenterede og pålidelige. Overordnet ansvarlig Bestyrelsen definerer de overordnede rammer for Kommunikationsudvalget, herunder målsætninger og succeskriterier og sikrer at kommunikationsstrategien er i overensstemmelse klubbens udviklingsplan og værdigrundlag. Formanden er overordnet ansvarlig for klubbens kommunikationspolitik og skal sikre at Kommunikationsudvalget agere i overensstemmelse med de overordnede rammer. Forankring i det daglige Ansvaret i det daglige er forankret i Kommunikationsudvalget. Kommunikationsudvalget udarbejder en kommunikationsstrategi og har ansvaret for de ovenfor defineret formål opnås. Kommunikation Kommunikationspolitikken formidles på klubbens hjemmeside samt i bestyrelses-, udvalgs- og trænermappen. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 30. april

13 Pædofilipolitik KBTK ønsker at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod pædofili. Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem medlemmer, forældre, trænere og ledere, som alle opfordres til at bidrage til. KBTK har derudover indført en udvidet politik, der betyder, at der årligt indhentes børneattester i Det Centrale Kriminalregister for alle ledere og trænere, der har direkte kontakt med børn under 15 år jf. 36 i cirkulære om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give skriftlig samtykkeerklæring, før klubben må søge oplysninger på de pågældende i registret. Kontrol af personer i Det Centrale Kriminalregister må ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse. Registret omfatter nemlig alene personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold. KBTK har derfor indført retningslinier, der yderligere skal medvirke til at forebygge overgreb: Vi taler ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe. Nye trænere skal ikke fra starten have eneansvar for ungdomstræning. Klubbens ledere skal jævnligt følge ungdomstræningen. På klubture og træningslejre skal der altid være mindst to trænere eller ledere med. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum. Trænere og ledere klæder ikke om sammen med børnene. Trænere, ledere og voksne medlemmer af klubben inviterer ikke børn hjem til sig selv. Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end vi gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt. Retningslinierne følger anbefalingerne fra Danmarks Idræts Forbund, og bør udfra definerede og objektive kriterier medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Overordnet ansvarlig Pædofilipolitikken administreres af KBTK s bestyrelse. Forankring i det daglige Ansvaret for overholdelse af klubbens pædofilipolitik er i det daglige forankret hos samtlige medlemmer af klubben, herunder klubbens trænere, hjælpere og ledere. Ansvaret for indhentning af børneattester er forankret hos klubbens formand. Kommunikation Pædofilipolitikken formidles på klubbens hjemmeside, i velkomstpjecer, bestyrelses-, udvalgs- og trænermappen. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 18. april

14 Ryge-, alkohol- og dopingpolitik Folketinget har pålagt alle kommuner, at de sikrer retten til et røgfrit miljø. KBTK er ikke underlagt et sådant krav, men af hensyn til de unge mennesker og klubbens almindelige omdømme, har bestyrelsen vedtaget en kombineret ryge-, alkohol og dopingpolitik. Rygning/indtagelse af alkohol i forbindelse med afvikling af trænings-, stævne- og turneringsaktiviteter. må kun finde sted i dertil afgrænsede områder. Ingen salg og udskænkning af alkohol til børn og unge under 18 år. Alkohol i forbindelse med træningslejre, stævner, turnering samt klubture for ungdomsmedlemmer er ikke tilladt. Indtagelse af alkohol bør ikke finde sted under nærvær af ungdomsmedlemmer. Indtagelse af alkohol skal ske under kontrollerede former. Brug og salg af dopingmidler medfører øjeblikkelig ekskludering. Overordnet ansvarlig Ryge-, alkohol- og dopingpolitikken administreres af KBTK s bestyrelse. Forankring i det daglige Ansvaret for overholdelse af klubbens ryge-, alkohol- og dopingpolitik er i det daglige forankret hos samtlige medlemmer af klubben, herunder klubbens trænere, hjælpere og ledere. Kommunikation Ryge-, alkohol- og dopingpolitikken formidles på klubbens hjemmeside samt bestyrelses- udvalgs- og trænermappen. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 18. april

15 Fastholdelsespolitik KBTK er en medlemsdreven forening. Det betyder, at det er medlemmerne, som bestemmer, men også at tilbudene er afhængige af medlemmernes deltagelse og engagement. KBTK kan kun fungere, hvis der er tilstrækkeligt med medlemmer, som har lyst til at bestemme og yde en indsats for klubben. En indsats, der i langt de fleste tilfælde er ulønnet, og hvor belønningen er det sociale sammenhold og følelsen af at være med til at gøre en forskel. Medlemmer, som yder en frivillig indsats for klubben, er guld værd for enhver klub, og der er altid brug for flere. Mange medlemmer, der engang i mellem yder en lille indsats, er bedre end få, der altid yder en stor indsats. Det skaber dynamik og udvikler klubben, så tilbudene kan blive endnu bedre for endnu flere medlemmer. Klubbens dynamik og udvikling afhænger også af et godt forhold til klubbens samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne kan sikre klubben viden, hjælp, økonomi og rammer. Forholdet til samarbejdspartnerne skal derfor plejes, så samarbejdet er til gensidig fordel. Målgruppe Målgruppen for klubbens fastholdelsespolitik er klubbens ledere, hjælpere, trænere, medlemmer og samarbejdspartnere. Politikken har derfor fokus på flere, meget forskellige målgrupper: Ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt klubbens repræsentanter i ØBTU- og DBTU-regi. Hjælpere, dvs. holdledere og medlemmer, som yder en særlig frivillig indsats for klubben, fx som dommere eller i forbindelse med hjælp ved klubbens indtægtsgivende aktiviteter. Trænere og hjælpetrænere, som lønnet eller ulønnet yder en indsats for klubben, og som derigennem aktivt bidrager til at udvikle klubbens medlemstilbud. Talent og elite, dvs. udøvere med et særligt eliteidrætspotentiale, og som derigennem bidrager til at indfri klubbens sportslige mål. Medlemmer med et særligt socialt og ledermæssigt potentiale for klubben. Samarbejdspartnere, herunder sponsorer, TPHU, Team Copenhagen, Remissen, pressekontakter, ØBTU, DBTU, DHIF, andre idrætsforeninger i København samt politikere og forvaltning i Københavns Kommune. Fastholdelsespolitikken har også særligt fokus på ungdomsmedlemmer samt på pige og damespillere, da der er tale om medlemsgrupper, som klubben ønsker at styrke og udbygge. Formål KBTK har som overordnet mål at sikre en stærk organisation med de nødvendige kompetencer, så klubben kan indfri klubbens sportslige, økonomiske og sociale opgaver og målsætninger. En forudsætning er, at klubben er selvforsynende med ledere, trænere og hjælpere og kan fastholde sine medlemmer og relationer til samarbejdspartnerne. Formålet med fastholdelsespolitikken er derfor at definere en række overordnede principper for klubbens, hvordan indsatsen med at udvikle og holde fast på klubbens nuværende ledere, hjælpere, trænere, medlemmer og samarbejdspartnere. Prioritering af ressourcer For at fastholde de forskellige målgrupper fastsættes der på generalforsamlingen hvert år en økonomisk ramme til de respektive udvalg, som varetager de respektive målgruppers interesser, dvs. ungdoms-, elite- og veteranudvalget. Trænerteamet og bestyrelsen råder også over et rammebeløb, ligesom aktivitetsudvalget, der varetager alle medlemmers interesser, råder over en ramme til fællesskabsstyrkende formål. 14

16 For at fastholde de nødvendige kompetencer til klubbens kerneaktiviteter, dvs. træning og drift, har bestyrelsen mulighed for at indgå individuelle aftaler om honorering af indsats. Ud over de økonomiske rammer ønsker klubben også at fastholde målgrupperne gennem prioritering af kvalitet i klubbens træningstilbud, medlemsindflydelse og fleksible beslutningsveje, åbenhed og gennemsigtighed, gode tilbud om læring og udvikling via klubrelevante træner- og lederuddannelser. Ros og anerkendelse af medlemmer, trænere, hjælpere og ledere, der yder en særlig indsats for klubben, skal også prioriteres. Det skal derfor være synligt for alle, hvem der yder en særlig indsats, så vedkommende kan få den respekt og status, som han eller hun fortjener. I forhold til klubbens samarbejdspartnere skal information samt professionalisme og service prioriteres højt. Bestyrelsen, cheftræneren og udvalgsformænd skal afsætte ressourcer, så fastholdelsespolitikken efterleves. Overordnet ansvarlig Næstformanden har det overordnede ansvar for klubbens fastholdelsespolitik. Næstformanden skal sikre, at det er synligt for alle medlemmer, hvem der i løbet af en sæson har ydet en særlig indsats for klubben. Forankring i det daglige Cheftræneren og udvalgsformændene har det daglige ansvar for klubbens fastholdelsespolitik. De skal sikre, at der iværksættes aktiviteter og tiltag, som understøtter fastholdelsespolitikken. Kommunikation Fastholdelsespolitikken udbredes via generalforsamling, strategiseminarer, bestyrelses-, udvalgs- og trænermappe samt klubbens hjemmeside. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 12. juni

17 Rekrutteringspolitik KBTK skal være Danmarks bedste bordtennisklub på alle niveauer. Hvis målet skal nås, handler det i høj grad om at sikre udvikling og rekruttering af nye medlemmer, ledere, hjælpere, trænere samt sponsorer og øvrige samarbejdspartnere. De skal vide, at klubben er så god, som vi selv går og tror. Målgruppe Rekrutteringspolitikken har fokus på flere, meget forskellige målgrupper: Medlemmer og forældre, som har potentiale til at udvikle sig som gode ledere, hjælpere og trænere i klubben. Ledere med nøglekompetencer inden for områder, som er afgørende for klubbens daglige drift. Trænere og hjælpetrænere, som har et stort engagement i bordtennissporten og som optræder som rollemodeller for klubbens medlemmer og interessenter. Udøvere, som har et særligt eliteidrætspotentiale, og som derigennem kan fremme klubbens sportslige målsætninger. Udøvere, som kan sikre en mere repræsentativ sammensætning af klubbens medlemmer. Samarbejdspartnere, som kan bidrage med viden, hjælp og økonomi til fremme af klubbens sportslige, økonomiske, sociale og organisatoriske målsætninger. Formål KBTK har som overordnet mål at sikre en stærk organisation med de nødvendige kompetencer, så klubben kan indfri klubbens sportslige, økonomiske og sociale opgaver og målsætninger. Klubben skal derfor kunne udvikle og tiltrække medlemmer, trænere, hjælpere, ledere samt opbygge relationer til samarbejdspartnere, der er engagerede i bordtennissporten, og som har lyst til at fremme klubbens udvikling. Rekrutteringspolitikken skal sikre en velfungerende fødekæde, så der løbende kan ske en udbygning og fornyelse af medlemmer, trænere, hjælpere, ledere og sponsorer. Prioritering af ressourcer For at sikre rekruttering af de forskellige målgrupper fastsættes der på generalforsamlingen hvert år en økonomisk ramme til uddannelse af trænere, hjælpere og ledere samt til rekruttering af ungdomsmedlemmer, talenter, elite og trænere. Der er mulighed for at indgå individuelle aftaler med særlige elitespillere og ledere ledere med nøglekompetencer om honorering af resultater. Som hovedregel skal rekruttering af udøvere, hjælpere og ledere ske gennem motivation og fremme af de pågældende personers lyst til frivilligt at bidrage til klubbens udvikling, da klubben ønsker at fastholde princippet om en medlemsdreven forening. Klubben skal sikre kvalitet i trænings- og aktivitetstilbudene, ligesom der skal sikres et højt informationsniveau om klubbens mål, resultater og tilbud. Det skal medvirke til, at målgrupperne både får kendskab til og oplever, at de får noget for deres engagement i klubben. Overordnet ansvarlig Bestyrelsens udvalgskoordinator har det overordnede ansvar for klubbens rekrutteringspolitik. Dette indebærer, at der regelmæssigt skal følges op på, om der er behov for intern og/eller ekstern rekruttering, at et evt. behov synliggøres i de rette fora, og at der iværksættes rekrutteringsinitiativer. Forankring i det daglige Cheftræneren og udvalgsformændene har det daglige ansvar for klubbens rekrutteringspolitik. De skal sikre, at der iværksættes aktiviteter og tiltag, som understøtter rekruttering af de relevante målgrupper. De enkelte ud- 16

18 valg bør løbende drøfte rekruttering inden for deres eget område, men skal også være opmærksom på en bred rekruttering til klubbens aktiviteter. Kommunikation Rekrutteringspolitikken udbredes via generalforsamling, strategiseminarer, bestyrelses-, udvalgs- og trænermappe, velkomstpjecer samt klubbens hjemmeside. Godkendt/revideret af bestyrelsen d. 12. juni

19 Trænerpolitik Skal være udarbejdet senest d. 1. oktober

20 Sponsorpolitik Skal være udarbejdet senest d. 1. oktober

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse - En mulighed for at sætte kurs for fremtiden Baggrund Selvstændig (siden 2005) - Dansk Boldspil Union (1999-2005) opbygning, udvikling, implementering af lederuddannelse analyser, tilfredshedsmålinger

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en talent? Hvordan

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

FASTHOLDELSES OG REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR TRÆNERE, LEDERE OG SPILLERE I TFC

FASTHOLDELSES OG REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR TRÆNERE, LEDERE OG SPILLERE I TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor fastholdelse og rekruttering indtil nu? Indført godtgørelsesordning for alle trænere og ledere Grunduddannelse for trænere Taastrup FC tøj til trænere og ledere,

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Medlemsdag. 13. juni 2015

Medlemsdag. 13. juni 2015 Medlemsdag 13. juni 2015 Strategiproces 2015 Strategiseminar Udarbejdelse af strategi Gennemgang og opdatering af strategi 2016 strategigennemgang Handlingsplaner fra udvalg 2 Vision & Mission Vision:

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Projekt Ungdomskonsulent

Projekt Ungdomskonsulent Projekt Ungdomskonsulent FODBOLD FOR ALLE hele året 1 VISION Det er JBU s holdning at det i fremtiden bør være ligeså naturligt for klubberne at tilknytte/ansætte en ungdomskonsulent, som at tilknytte/ansætte

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Nyhedsbrev Hjemmeside Facebook Helsingør Dagblad Twitter liveopdatering fra kampe ligger på hjemmesiden

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere