Ordinær generalforsamling i Audiologopædisk Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling i Audiologopædisk Forening"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Audiologopædisk Forening Mandag den 04. april 2011 på Hotel Nyborg Strand Dagsorden 1. Valg af dirigent og to referenter 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 3. Kassereren aflægger bestyrelsens regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af 2 suppleanter 9. Valg af 2 kritiske revisorer 10. Evt. andre valg 11. Eventuelt

2 Noter og materiale til generalforsamlingen Ad 1. Valg af dirigent og to referenter Bestyrelsen foreslår, at Søren Stanley Thomsen, forstander for Center for specialundervisning for Voksne i København, vælges som dirigent. Ad 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har holdt i alt 12 møder, inklusive det konstituerende møde efter generalforsamlingen, hvoraf et har været et 2-dages møde. Ca. 1/3 af møderne har været holdt som Skype-møder. Som led i certificeringsarbejdet har der været afholdt 1 afsluttende certificeringsmøde, hvor man enedes om en fælles henvendelse gennem ALF til Undervisningsministeriet attesteret (nu) Troels Lund Poulsen. Derudover har enkelte repræsentanter fra bestyrelsen deltaget i selvstændige møder i en række forskellige sammenhænge (økonomi, hjemmesidetilrettelæggelse; drift af sekretariat; netværksmøder mv.). I år anvendte vi vores 2-dages møde ( Sommermødet ) på at indholdsbestemme og designe den nye hjemmeside. Det viste sig at være en gavnlig og spændende kreativ proces, som gav anledning til megen selvrefleksion om, hvad vi som bestyrelse skal tilbyde ALF s medlemmer. Hjemmesiden kom i luften 1. december, og vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået på siden. Bestyrelsens enkelte medlemmer samt repræsentanter for bestyrelsen har endvidere repræsenteret foreningen ved en række møder, kurser og kongresser, bl.a. i: Samarbejdskomitéen for Logopæder i EU (CPLOL) Foreningen af Tale-Hørelærere i Folkeskolen (FTHF) Svensk Forening for Foniatri og Logopædi (SFFL) Norsk Logopedlag (NLL) Nordisk Audiologisk Selskab (NAS) Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri (NSLF) Dansk Videnscenter for Stammen Netværk (ALF; FUA; Taleinstituttet Guldborgsund, KC Hillerød; CRS Odense, CSU Slagelse, Taleinst. Ålborg, Institut for Kommunikation og Handicap Aarhus) I løbet af året har der været afholdt 2 møder i netværket bestående af repræsentanter fra DTHS og faglige foreninger på børne-voksenområdet. Udgangspunktet for ALF s deltagelse i netværket var beslutningen om at støtte op om tilrettelæggelsen af en konference, der skulle afdække spørgsmålet: Hvad skal der fremover ske med det audiologopædiske felt indenfor børneområdet. Imidlertid erkendte man i netværket, at løbet var kørt i den forstand, at en konference omhandlende SLI næppe ville formå at bremse eller ændre på tendensen til at kommunerne trækker opgaver hjem i besparelsesøjemed. I stedet har vi lagt indsatsen på at vække politisk opmærksomhed på problemerne ved at skrive kronikker, ledere og artikler. I udvalget har vi ligeledes måttet erkende, at der mangler kortlægning af områdets tilbud. Vi vil forsøge at få KL til at samarbejde om kortlægningen af de varierende kommunale tilbud til SLI børn. Videre sætter vi pris på deltagelse i netværksmøderne, fordi det er en god måde at holde sig ajour med øvrige tiltag og tendenser i institutionerne der arbejder med rehabilitering i tale-høre-syns området. Samarbejdet med logopæderne Nicole Helmer-Nielsen og Lisbeth Haaber om en dansk udgivelse (oversættelse og bearbejdning) af det ICF-baserede testmateriale Comprehen-

3 sive Aphasia Test ) CAT fortsætter, men er for øjeblikket sat på stand by p.g.a. ressourceknaphed og strukturelle ændringer på Nicoles og Lisbeths arbejdsplads. Sekretariatet Vi er fortsat godt tilfreds med samarbejdet med Hjælpemiddelinstituttet (HMI), der varetager den daglige drift af foreningens sekretariatsfunktioner. Det drejer sig om vedligehold af medlemskartoteket, herunder kontingentindbetalinger, udsendelse af DA samt bogføring af foreningens regnskab. Vi forudser en besparelse i takt med den administrative lettelse indførelsen af elektronisk tilmelding til alle foreningens kursusudbud ikke mindst i forhold til administrationen af tilmeldinger til Nyborg Strand efteruddannelseskurset. Audiologopædisk Forening har fortsat et stabilt medlemstal på omkring 900, hvilket sikrer foreningen en sund økonomi. Folketinget vedtog i juni 2010, at der fra 2011 indføres et loft på kr. årligt for fradrag for kontingent til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger. Vi ser en tendens til, at der sker udmeldelser af ALF på denne baggrund. I den kommende bestyrelse vil der blive arbejdet med analyse af om det vil være gavnligt at nedsætte det årlige kontingent fx til kr. mod de nuværende 650 kr. Nogle melder sig ud i forbindelse med pensionering, men andre melder sig ind. Tilgangen af nye medlemmer kommer fortsat både fra universiteterne og Professionshøjskolerne (UC ere). Faget, uddannelserne og autorisation/registrering Der har været afholdt 1 afsluttende møde i certificeringsudvalget. I udvalget er følgende repræsenteret: KUA, Syddansk, Forstandersamrådet, CPLOL, UC, FUA, FTHF, DSFL og ALF, Udvalget behandlede på det seneste møde følgende opsummering og forslag til brev til undervisningsministeriet: Undervisningsministeriet Til Att.: Undervisningsministeriet Troels Att.: Undervisningsminister Lund Poulsen Troels Lund Poulsen Audiologopædisk Forening er den organisation i Danmark som samler alle personer, der beskæftiger sig med logopædi og audiologi (tale- og høreundervisning og rådgivning til børn, unge og voksne), uanset uddannelsesbaggrund. Foreningen tæller 900 medlemmer. Foreningen har via sin repræsentation i den europæiske organisation CPLOL (Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists / Logopedists) gennem en længere årrække beskæftiget sig med minimumskravene til de europæiske logopædiske uddannelsers omfang og indhold. Kravene til uddannelsen er formuleret i Minimum Standards for Education (http://www.cplol.eu/eng/revised_min_standards_2007_la.pdf). De seneste år har Audiologopædisk Forening intensiveret dette fokus på uddannelserne i samarbejde med andre interessenter på området via et udvalgsarbejde. Udvalget har haft repræsentation af repræsentanter fra CPLOL: Forstander Bent E. Kjær, FTHF (Foreningen af Tale- og Hørepædagoger i Folkeskolen): Formand Sanne Christensen, FUA (Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder): Formand Jytte Isaksen, DSFL

4 (Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri): Formand Inge Benn Thomsen, UCC (University College Copenhagen): Områdeleder Hans Månsson, PPR: Logopæd Birthe Høier, KUA: Lektor Elisabeth Willadsen, Forstandersamrådet: Inspektør Per Nielsen og ALF: Formand Trygve Andersen. Udvalget har måttet erkende, at det danske uddannelsesniveau er langt under den europæiske standard, når det gælder de Pædagogisk Diplomuddannede. Der henvises til bilag, som beskriver de minimumsstandarder for uddannelse, som er vedtaget af CPLOL som gældende for alle EU-medlemslande. De beskriver et omfang på 300 ECTS. Udvalget peger i øjeblikket på 180 ECTS som en absolut minimumsstandard i Danmark i en overgangsperiode. PD-uddannelsen i Danmark er langt fra at kunne opfylde dette minimumskrav. Der har derfor været rettet henvendelse til professionshøjskolernes rektorkollegiums uddannelsesudvalg med opfordring til i højere grad at målrette PDuddannelsen i talepædagogik/logopædi til CPLOL s vedtagne europæiske minimumsstandarder. Det er udvalgets håb, at Undervisningsministeriet aktivt vil gøre sin indflydelse gældende for at sikre, at Danmark kan leve op til de europæiske minimumsstandarder. Udvalget peger videre på, at der både i PD-uddannelsern og i universitetsuddannelsen er behov for en styrkelse af klinisk praksis i uddannelsesforløbet. Endelig udtrykker udvalget sin bekymring for, at ikke alle borgere får tilbudt kvalificeret bistand vedr. tale-og hørevanskeligheder med hensyn til vurdering, rådgivning og undervisning. Vi skal advare mod cementeringen af et uddannelsmæssigt A- og B- hold i audiologopædi i Danmark. I den forbindelse skal vi tillade os at henvise til undervisningsminister Dorte Bennedsens udtalelse i brev af 1. juli 1982 til ALF: Det må tillige tilstræbes, at de færdiguddannede fra de to uddannelser [daværende Danmarks Lærerhøjskoles og Københavns Universitets] opnår samme kvalifikationsniveau, således at alle tale- og hørehandicappede kan få undervisningstilbud af samme kvalitet. Med venlig hilsen på vegne af Udannelsesudvalget Trygve Andersen Formand Audiologopædisk Forening Privatpraksis På den nye hjemmeside har 44 medlemmer benyttet sig af den gratis service, at optræde på hjemmesiden. Vi har i bestyrelsen fortsat ikke nærmere kendskab til mængden af privatundervisning, men både sekretariat og bestyrelsesmedlemmer modtager ofte henven-

5 delser fra privatpersoner og offentlige myndigheder, som ønsker adgang til denne liste med henblik på at komme i kontakt med en privatpraktiserende audiologopæd. Et medlem, Solveig Gunvor Pedersen foreslår, at ALF afsætter ressourcer til udarbejdelse af en guide for audiologopæder, der oplyser om væsentlige forhold, der skal tages i betragtning, når man står for at skulle oprette selvstændig virksomhed. Hun fortæller, at hun blev overrasket over, hvor mange spørgsmål, hun stod overfor, da hun overvejede at oprette eget firma. Fx - om de kurser man laver er momspligtige, og om det er det samme med den enkeltmansundervisning man laver. - hvilken branchekode, der er den korrekte - er det undervisning, eller er det behandling og mere i den sundhedfaglige genre? Har det nogen betydning for om man er momspligtig eller skal betale lønsumsafgift? - om virksomheden er momspligtig eller man skal betale lønsumsafgift - om man, hvis man kun har en omsætning under , og dermed ikke er momspligtig, kan man så overhovedet få et CVR-nummer? - om man kan trække noget fra, hvis man ikke kan få et CVR-nummer - hvilken og hvordan man får en ansvarsforsikring til sin virksomhed Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at give deres holdning til kende. Vi har netop modtaget forslaget, så det vil være op til den kommende bestyrelse at træffe beslutning om, det er et foreningsanliggende at udarbejde en sådan guide for audiologopæder. Efteruddannelse/faglige aktiviteter Arbejdet med at tilrettelægge kurser og efteruddannelsestilbud har i år været lagt i hænderne på et udvalg, som består af seks personer. Fire af disse er bestyrelsesmedlemmer, mens to er medlemmer af ALF, som har valgt at lægge en arbejdsindsats i denne vigtige opgave for foreningen. Det har vist sig ved sammensætningen af kursusudvalget, at der bør tages højde for nogle væsentlige faktorer, for at udvalget kan fungere og dermed imødekomme medlemmernes behov. Hvis udvalget udelukkende består af medlemmer der også varetager poster i bestyrelsen bliver arbejdsbyrden i udvalget let uoverkommelig; mens mange medlemmer gør det vanskeligt at koordinere og træffe aftaler indbyrdes. Udvalgsmedlemmerne skal gerne repræsentere alle dele af fagets arbejdsområder, så den faglige vægtning i kursusudbuddet kan tilgodeses. Med seks medlemmer og opdelt i to underudvalg har kursusudvalget været velfungerende. Et Underudvalg er ansvarlig for Nyborg Strand Efteruddannelseskursus, og et andet har ansvar for regionale kurser. Der har været afholdt 7 møder i denne periode, heraf 4 i form af skypemøder og et enkelt som kombineret skype- og fysisk møde. Efteruddannelseskurset 2010 var særdeles velbesøgt med ca. 275 deltagere. Også de regionale kurser har haft god tilslutning. Derfor har man fravalgt at foretage den planlagte spørgeskemaundersøgelse. Regionale kurser Den : Ellika Schalling: Neuromotoriske taleforstyrrelser, udredning og behandling.

6 Sted: UC, Uddannelsescenter Fyn -Arrangement gik fint. Der var ros mht. til mad og arrangement. Indhold i foredrag var meget flot - powerpoints ligger på hjemmeside i 1½ uge efter aftale med Ellika. Den oktober: Edythe Strand: 2 workshopdage om dyspraksi hos børn. Sted: UC, Uddannelsescenter Fyn. Rigtig fin deltagelse, også med diplomstuderende, der havde gratis adgang, mod at vi lånte lokalerne. Det samme gjaldt I efteråret planlægges et kursus inden for voksen-stemmeområdet. Det nordiske samarbejde; Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri NSFL Som altid inviteres repræsentanter for de øvrige nordiske landes foreninger til at deltage i hinandens årsmøder. Fra ALF har Trygve Andersen og Lotte Johannsen deltaget i Norsk Logopedlags Årsmøde. Marianne Aaen Thorsen og Birthe Egelund Høier deltog i årsmøde hos Svensk Förening for Logopädi og Foniatri. Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri NSFL har afholdt det ene obligatoriske møde, som ifølge vedtægterne skal finde sted i forbindelse med Nyborg Strand. Til dette var sendt invitationer til de øvrige interesseorganisationer for audiologopædi. Der var dog ingen nye deltagere som imødekom invitationen. Fra Færøerne deltog studerende Katrin Brisenfeldt, som kunne belyse vanskelighederne ved at varetage tale-høreundervisning på et sprog, hvor adgangen til test er begrænset. Samarbejde på europæisk plan - CPLOL I 2010 har CPLOL holdt de traditionelle to møder i maj og oktober. I forbindelse med oktober-mødet havde man fornøjelsen at byde velkommen til den litauiske forening, der blev optaget som medlemsforening nr. 31. Det er nu kun Ungarn og Rumænien, der ikke er repræsenteret i CPLOL. Arbejdet i de to komiteer Uddannelse og Faglig Praksis har også i det forløbne år været centreret om de projekter, der blev vedtaget på generalforsamlingen i oktober I Uddannelseskomiteen har der været arbejdet med flg. projekter: - Definition af faget logopædi - Klinisk praksis i grunduddannelsen - Efteruddannelse eller på engelsk: Continuing Professional Development - Specialisering i betydningen egentlig specialisering i et logopædisk delemne, fx afasi eller stammen. I skrivende stund vides det, at de to arbejdsgrupper, der har arbejdet med de to førstnævnte projekter, vil fremlægge statements til vedtagelse på den nært forestående generalforsamling på Nyborg Strand medio maj. De to andre projekter har det seneste år primært fokuseret på dels udarbejdelse af et spørgeskema, dels indsamling og bearbejdelse af data mhp. en up-to-date beskrivelse af situationen i Europa på de to områder. Efter generalforsamlingen vil de vedtagne dokumenter være tilgængelige på

7 Den helt store begivenhed i 2010 var, at CPLOL fik bevilget EU-midler til et stort projekt om Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy across Europe. Der er 65 partnere med i projektet omfattende dels nogle af CPLOLs medlemsforeninger, dels et eller flere universiteter i samtlige EU-medlemslande. Ud over at kortlægge alle områder inden for logopædisk uddannelse og praksis er det projektets formål at udvikle standarder for logopædisk uddannelse i hele EU, samt at identificere, dele og udvikle best practice i uddannelse af logopæder. Projektet blev officielt skudt i gang i oktober 2010 og skal løbe over 3 år, og bevillingen er på 3,3 mio. kr. Fra Danmark deltager Syddansk Universitet. Læs mere på /Bent E Kjær Der har i foråret og efteråret 2010 været afholdt to møder i CPLOL, begge i Paris. Komitéen består af to kommissioner, Education og Professionel Practise. Danmarks repræsentant i Education er Bent Kjær og i Professionel Practise er det Inge Malmberg, bestyrelsesmedlem i ALF. I Professionel Practice-gruppen har grupper arbejdet med følgende emner: Europæisk logopædidag Evidensbaseret praksis: giv eksempler på god praksis og retningslinjer fra medlemslandene. Logopædernes brug af ICF: hvad er praksis i de europæiske lande? Hvordan og hvor bruges det? Kan det anvendes af logopæder? Forebyggelse (Opfølgning af rapport, udarbejdet i 1999). Fra flere af arbejdsgrupperne er der blevet udsendt spørgeskemaer til deltagerlandene for at indhente viden, som efterfølgende tiltag og udviklingsinitiativer kan bygge på. Fra Europæisk logopædidag -gruppen blev det besluttet, at emnet i 2011 skal være indenfor høreområdet. Logopædidagen var fastsat til den 6. marts. Resultater fra undersøgelse fra 1999 af forebyggelsesforanstaltninger i de europæiske lande, der på det tidspunkt var medlemmer kan ses på På tværs af de to kommissioner er der nedsat en arbejdsgruppe, der ser på Struktur og funktion i CPLOL. Den skal bl.a. forholde sig til CPLOL s arbejdsopgaver og effektivitet, CPLOL s formålsbeskrivelse, deltagerindflydelse: skal store lande have større indflydelse end små lande? Der er nyt møde i CPLOL- komitéen samt generalforsamling den maj 2011 på hotel Nyborg Strand, Danmark. /Inge Malmberg Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til Bent Kjær for hans mangeårige indsats som ALF s repræsentant i CPLOL. Bent har med stor dygtighed plejet de danske interesser i det europæiske samarbejde, og har i det hele taget i stor grad været med til at præge arbejdet i CPLOL. Bent har ydet en stor indsats som webmaster- (nu også i NetQues) for CPLOL og i mange år på posten som General Secretary, og sidst også som bidragyder til Uddannelseskomiteen. Fremover vil FUA og ALF deles om repræsentationen i CPLOL.

8 Udvalgsposter og repræsentationer m.v. pr Kursusudvalg Birthe Høier, Inge Malmberg, Conny Bay Skov, Ingrid Bang, Lotte Johansen, Bente Reimann, Helle Bylander Certificeringsudvalg/ Uddannelsesudvalg Formanden, Birthe Hoier Fagetisk udvalg Nedsættes efter behov af bestyrelsen Redaktion for Dansk Audiologopædi Natasha Epstein (00/02/05/08), Maria Berthelsen (2009), Ulla Lahti (03/06/07), (hvert år en person på valg). Birthe Høier er villig til valg som Ulla Lahtis afløser Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri Formanden Nordisk Audiologisk Selskab Per Nielsen CPLOL Bent E. Kjær, Inge Malmberg Bestyrelsesmedlem i Dansk Videnscenter for Stammen Per Nielsen (04, 06, 07) Bestyrelsesmedlemmer i Lingvistisk Logopædisk Studielegat Trygve Andersen (06). Helle Bylander (10) Samarbejde på internationalt plan IALP InternationaI Association of Logopaedics and Phoniatrics IALP afholdt sin 28. årskongres i Athen i august Som repræsentanter for ALF deltog Inge Malmberg og Birthe Egelund Høier. For referat fra årsmødet henvises til Dansk audiologopædi nr. 4, 2010 Fagligt Råd Fagligt råd består af ca. 10 personer med særlig tilknytning til et fag, et område eller en institution. Disse personer kan bruges som sparringspartnere for bestyrelsen, komme med råd, forslag og nyheder fra deres eget område. Der har ikke været holdt møder med Fagligt Råd i det forløbne år. Fagligt råd pr : - Civilingeniør Carl Ludvigsen, Widex - Lektor Lars von der Lieth, Institut for Almen og Anvendt Lingvistik, KUA - Lektor Mogens Hygum Jensen, CVU - Overlæge Michael Bille Audiologisk afd., Bispebjerg Hospital

9 - Overlæge Svend Prytz, H:S Bispebjerg Hospital - Professor Carsten Elbro, Institut for Almen og Anvendt Lingvistik, KUA - Professor Hans Basbøl, Syddansk Universitet - Professor Niels Egelund, DPU - Direktør Torben Thuesen, Special-pædagogisk forlag

10 Fagetisk udvalg Der har ikke i den forløbne periode været sager, der har krævet stillingtagen i Fagetisk udvalg.. Bladene og hjemmesiden ALF udgiver det faglige/videnskabelige blad Dansk Audiologopædi 4 gange om året med faglig opdatering til medlemmer og abonnenter. Foreningens hjemmeside, har i 2011 fået et helt nyt ansigt. Vi har skiftet udbyder (PrinfoVejle). Prinfo Vejle har bistået foreningen i at implementere den nye hjemmeside med et nyt webdesign, således den tager sig visuelt godt ud og ikke mindst åbnet op for nye bruger muligheder, som i det lange løb vil aflaste administrationsbyrden i sekretariatet. Vi er glade for at have modtaget mange positive tilbagemeldinger fra medlemmer og andre brugere af hjemmesiden. Tak En stor tak til de mange, der har hjulpet ALF i dets bestyrelsesarbejde og repræsentation i foreninger og udvalg. En særlig tak til Birthe Høier, som har været tovholder på dette års Nyborg Strand kursus. Ligeledes stor tak til Inge Malmberg som har været tovholder på de regionale kurser. Også en særlig tak til Inger Bruhns afløser Ruth Birnbaum, der fremover vil støtte os i afviklingen af efteruddannelseskurset her på Nyborg Strand.

11 Ad. 3. Kassereren aflægger bestyrelsens regnskab RESULTATOPGØRELSE 1. oktober september 2010 Audiologopædisk Forening (CVR nr ) Årsregnskab for året 2009/2010 Audiologopædisk Forening Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Side 1 Revisionspåtegning Side 2-3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger Side 4 Ledelsesberetning Side 5 Årsregnskab 1. oktober september 2010 Anvendt regnskabspraksis Side 6 Resultatopgørelse for året 2009/2010 Side 7 Balance pr. 30. september 2010 Side 8-9 Noter Side 10-13

12 Audiologopædisk Forening 1 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. oktober september 2010 for Audiologopædisk Forening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Taastrup, den 22. december 2010 I bestyrelsen: Helle Bylander kasserer Trygve Andersen formand Inge Malmberg Birthe Høier Marianne Thorsen Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling den 4. april dirigent

13 Audiologopædisk Forening 2 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige revisor Vi har revideret årsregnskabet for Audiologopædisk Forening for perioden 1. oktober september 2010, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatop-gørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udar-bejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformati-on, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standar-der kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinforma-tion. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-ring af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvi-sende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-stændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af for-eningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af en samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, pas-siver og den finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af foreningens akti-viteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2010 i overens-stemmelse med god regnskabsskik. Kgs. Lyngby, den 22.december 2010 Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

14 Ole Poulsen statsautoriseret revisor

15

16 Audiologopædisk Forening 4 Foreningsoplysninger Foreningen Audiologopædisk Forening CVR nr.: Hjemsted: Taastrup Regnskabsår: 1/10-30/9 Hjemmeside:www.alf.dk Bestyrelse Trygve Andersen (formand) Helle Bylander (kasserer) Inge Malmberg Birthe Høier Marianne Thorsen Revision Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Lyngby Hovedgade 47, Kgs. Lyngby Generalforsamling Generalforsamling afholdes 4. april 2011 på Hotel Nyborg Strand.

17 Audiologopædisk Forening 5 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Foreningens hovedaktivitet er at fremme forståelsen og nytten af audiologopædien, varetage medlemmernes faglige og arbejdsmæssige interesser samt afholdelse af kurser for foreningens medlemmer. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

18 Audiologopædisk Forening 6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Audiologopædisk Forening for 2009/2010 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Resultatopgørelsen Kontingentindtægter Kontingenter indregnes når de opkræves for regnskabsåret. Der fortages en periodisering af kontingenter der vedrører efterfølgende regnskabsår. Balancen Finansielle anlægsaktiver Unoterede investeringsbeviser måles til dagskurs (indre værdi). Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

19 Audiologopædisk Forening 7 Resultatopgørelse for perioden 1. oktober september 2010 Budget Budget 2010/2011 Note 2009/ / / Kontingenter Abonnementer Øvrige indtægter Administration Nyborg Strand Indtægter i alt Kursus og generalforsamling på Nyborg Strand Administrationsudgifter Foreningsudgifter Dansk Audiologopædi m. v Regionale kurser Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle poster ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overført overskud Disponeret i alt

20 Audiologopædisk Forening 8 Balance pr. 30. september 2010 AKTIVER 2009/ /2009 Danske Invest, Dannebrog, 2907 stk Danske Invest, korte obligationer, 1519 stk Danske Invest, lange danske obligationer, 1290 stk Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Debitorer og andre tilgodehavender Depositum husleje Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Danske Bank konto (mindelegat) Danske Bank konto Danske Bank konto Danske Bank konto Danske Bank konto Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

21 Audiologopædisk Forening 9 Balance pr. 30. september 2010 PASSIVER Note 2009/ /2009 Egenkapital pr. 1. oktober Overført resultat I alt Ruth Öslöffs mindelegat : Egenkapital pr. 1. oktober Renter I alt EGENKAPITAL Forudbetalt kontingent m.v Skyldige omkostninger Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

22 Audiologopædisk Forening 10 Noter til regnskab for perioden 1. oktober september 2010 Budget Budget 2010/ / / /2009 Note 1. Øvrige indtægter Annoncer Forholdsmæssig moms Copy Dan Løssalg, NYT, monografier og DA m.v Øvrige indtægter i alt Note 2. Kursus og generalforsamling på Nyborg Strand Deltagergebyrer og tilskud Udstillingsindtægter Indtægter i alt Administration Honorarer, rejse og ophold for fore- drags holdere og gæster Fortæring og ophold m.v. Nyborg Strand Kontorhold, porto og materialer Lokaleleje Underholdning Rejse- og opholdudgifter, bestyrelsen m.fl Udgifter i alt I alt

23 Audiologopædisk Forening 11 Noter til regnskab for perioden 1. oktober september 2010 Budget Budget 2010/ / / /2009 Note 3. Administrationsudgifter Administrationshonorar Telefon Edb-udstyr, software og småanskaffelser Programtilretninger Porto, fragt og forsendelsesomkostninger Kontorartikler og tryksager Forsikringer Revision og regnskabsmæssig assistance Kritiske revision Edb-udgifter og hjemmeside Lokaleleje Bankgebyrer mv Gebyrer pbs Gaver m.v Andre administrationsudgifter Administrationsudgifter i alt Note 4. Foreningsudgifter Mødeudgifter, ophold og fortæring m.v Rejseudgifter, indland Andre bestyrelsesudgifter Særlige møder Rejseudgifter udland Kontingenter nordiske og internationale foreninger Rejse- og opholdsudgifter internationale møder Mødeudgifter Tilskud Stemmens dag Repræsentation i internationale foreninger Generalforsamlinger Udvalgsudgifter Foreningsudgifter i alt

Ordinær generalforsamling i Audiologopædisk Forening

Ordinær generalforsamling i Audiologopædisk Forening Ordinær generalforsamling i Audiologopædisk Forening Mandag den 03. april 2011 på Hotel Nyborg Strand Dagsorden 1. Valg af dirigent og to referenter 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 3. Kassereren

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Grundejerforeningen SØPARKEN CVR.nr. 35 55 00 62 Årsrapport For perioden 1. september 2015 31. august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008 Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 24. august 2008 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

EJERFORENINGEN SAUERSHØJ, AALBORG ÅRSRAPPORT 2012

EJERFORENINGEN SAUERSHØJ, AALBORG ÅRSRAPPORT 2012 EJERFORENINGEN SAUERSHØJ, AALBORG ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning 3 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 29. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Lejre Kabelnet. Årsrapport regnskabsår

Lejre Kabelnet. Årsrapport regnskabsår Lejre Kabelnet Årsrapport 2015 9. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. februar 2016 Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisors påtegning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere