Ordinær generalforsamling i Audiologopædisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling i Audiologopædisk Forening"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Audiologopædisk Forening Mandag den 04. april 2011 på Hotel Nyborg Strand Dagsorden 1. Valg af dirigent og to referenter 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 3. Kassereren aflægger bestyrelsens regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af 2 suppleanter 9. Valg af 2 kritiske revisorer 10. Evt. andre valg 11. Eventuelt

2 Noter og materiale til generalforsamlingen Ad 1. Valg af dirigent og to referenter Bestyrelsen foreslår, at Søren Stanley Thomsen, forstander for Center for specialundervisning for Voksne i København, vælges som dirigent. Ad 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har holdt i alt 12 møder, inklusive det konstituerende møde efter generalforsamlingen, hvoraf et har været et 2-dages møde. Ca. 1/3 af møderne har været holdt som Skype-møder. Som led i certificeringsarbejdet har der været afholdt 1 afsluttende certificeringsmøde, hvor man enedes om en fælles henvendelse gennem ALF til Undervisningsministeriet attesteret (nu) Troels Lund Poulsen. Derudover har enkelte repræsentanter fra bestyrelsen deltaget i selvstændige møder i en række forskellige sammenhænge (økonomi, hjemmesidetilrettelæggelse; drift af sekretariat; netværksmøder mv.). I år anvendte vi vores 2-dages møde ( Sommermødet ) på at indholdsbestemme og designe den nye hjemmeside. Det viste sig at være en gavnlig og spændende kreativ proces, som gav anledning til megen selvrefleksion om, hvad vi som bestyrelse skal tilbyde ALF s medlemmer. Hjemmesiden kom i luften 1. december, og vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået på siden. Bestyrelsens enkelte medlemmer samt repræsentanter for bestyrelsen har endvidere repræsenteret foreningen ved en række møder, kurser og kongresser, bl.a. i: Samarbejdskomitéen for Logopæder i EU (CPLOL) Foreningen af Tale-Hørelærere i Folkeskolen (FTHF) Svensk Forening for Foniatri og Logopædi (SFFL) Norsk Logopedlag (NLL) Nordisk Audiologisk Selskab (NAS) Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri (NSLF) Dansk Videnscenter for Stammen Netværk (ALF; FUA; Taleinstituttet Guldborgsund, KC Hillerød; CRS Odense, CSU Slagelse, Taleinst. Ålborg, Institut for Kommunikation og Handicap Aarhus) I løbet af året har der været afholdt 2 møder i netværket bestående af repræsentanter fra DTHS og faglige foreninger på børne-voksenområdet. Udgangspunktet for ALF s deltagelse i netværket var beslutningen om at støtte op om tilrettelæggelsen af en konference, der skulle afdække spørgsmålet: Hvad skal der fremover ske med det audiologopædiske felt indenfor børneområdet. Imidlertid erkendte man i netværket, at løbet var kørt i den forstand, at en konference omhandlende SLI næppe ville formå at bremse eller ændre på tendensen til at kommunerne trækker opgaver hjem i besparelsesøjemed. I stedet har vi lagt indsatsen på at vække politisk opmærksomhed på problemerne ved at skrive kronikker, ledere og artikler. I udvalget har vi ligeledes måttet erkende, at der mangler kortlægning af områdets tilbud. Vi vil forsøge at få KL til at samarbejde om kortlægningen af de varierende kommunale tilbud til SLI børn. Videre sætter vi pris på deltagelse i netværksmøderne, fordi det er en god måde at holde sig ajour med øvrige tiltag og tendenser i institutionerne der arbejder med rehabilitering i tale-høre-syns området. Samarbejdet med logopæderne Nicole Helmer-Nielsen og Lisbeth Haaber om en dansk udgivelse (oversættelse og bearbejdning) af det ICF-baserede testmateriale Comprehen-

3 sive Aphasia Test ) CAT fortsætter, men er for øjeblikket sat på stand by p.g.a. ressourceknaphed og strukturelle ændringer på Nicoles og Lisbeths arbejdsplads. Sekretariatet Vi er fortsat godt tilfreds med samarbejdet med Hjælpemiddelinstituttet (HMI), der varetager den daglige drift af foreningens sekretariatsfunktioner. Det drejer sig om vedligehold af medlemskartoteket, herunder kontingentindbetalinger, udsendelse af DA samt bogføring af foreningens regnskab. Vi forudser en besparelse i takt med den administrative lettelse indførelsen af elektronisk tilmelding til alle foreningens kursusudbud ikke mindst i forhold til administrationen af tilmeldinger til Nyborg Strand efteruddannelseskurset. Audiologopædisk Forening har fortsat et stabilt medlemstal på omkring 900, hvilket sikrer foreningen en sund økonomi. Folketinget vedtog i juni 2010, at der fra 2011 indføres et loft på kr. årligt for fradrag for kontingent til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger. Vi ser en tendens til, at der sker udmeldelser af ALF på denne baggrund. I den kommende bestyrelse vil der blive arbejdet med analyse af om det vil være gavnligt at nedsætte det årlige kontingent fx til kr. mod de nuværende 650 kr. Nogle melder sig ud i forbindelse med pensionering, men andre melder sig ind. Tilgangen af nye medlemmer kommer fortsat både fra universiteterne og Professionshøjskolerne (UC ere). Faget, uddannelserne og autorisation/registrering Der har været afholdt 1 afsluttende møde i certificeringsudvalget. I udvalget er følgende repræsenteret: KUA, Syddansk, Forstandersamrådet, CPLOL, UC, FUA, FTHF, DSFL og ALF, Udvalget behandlede på det seneste møde følgende opsummering og forslag til brev til undervisningsministeriet: Undervisningsministeriet Til Att.: Undervisningsministeriet Troels Att.: Undervisningsminister Lund Poulsen Troels Lund Poulsen Audiologopædisk Forening er den organisation i Danmark som samler alle personer, der beskæftiger sig med logopædi og audiologi (tale- og høreundervisning og rådgivning til børn, unge og voksne), uanset uddannelsesbaggrund. Foreningen tæller 900 medlemmer. Foreningen har via sin repræsentation i den europæiske organisation CPLOL (Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists / Logopedists) gennem en længere årrække beskæftiget sig med minimumskravene til de europæiske logopædiske uddannelsers omfang og indhold. Kravene til uddannelsen er formuleret i Minimum Standards for Education (http://www.cplol.eu/eng/revised_min_standards_2007_la.pdf). De seneste år har Audiologopædisk Forening intensiveret dette fokus på uddannelserne i samarbejde med andre interessenter på området via et udvalgsarbejde. Udvalget har haft repræsentation af repræsentanter fra CPLOL: Forstander Bent E. Kjær, FTHF (Foreningen af Tale- og Hørepædagoger i Folkeskolen): Formand Sanne Christensen, FUA (Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder): Formand Jytte Isaksen, DSFL

4 (Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri): Formand Inge Benn Thomsen, UCC (University College Copenhagen): Områdeleder Hans Månsson, PPR: Logopæd Birthe Høier, KUA: Lektor Elisabeth Willadsen, Forstandersamrådet: Inspektør Per Nielsen og ALF: Formand Trygve Andersen. Udvalget har måttet erkende, at det danske uddannelsesniveau er langt under den europæiske standard, når det gælder de Pædagogisk Diplomuddannede. Der henvises til bilag, som beskriver de minimumsstandarder for uddannelse, som er vedtaget af CPLOL som gældende for alle EU-medlemslande. De beskriver et omfang på 300 ECTS. Udvalget peger i øjeblikket på 180 ECTS som en absolut minimumsstandard i Danmark i en overgangsperiode. PD-uddannelsen i Danmark er langt fra at kunne opfylde dette minimumskrav. Der har derfor været rettet henvendelse til professionshøjskolernes rektorkollegiums uddannelsesudvalg med opfordring til i højere grad at målrette PDuddannelsen i talepædagogik/logopædi til CPLOL s vedtagne europæiske minimumsstandarder. Det er udvalgets håb, at Undervisningsministeriet aktivt vil gøre sin indflydelse gældende for at sikre, at Danmark kan leve op til de europæiske minimumsstandarder. Udvalget peger videre på, at der både i PD-uddannelsern og i universitetsuddannelsen er behov for en styrkelse af klinisk praksis i uddannelsesforløbet. Endelig udtrykker udvalget sin bekymring for, at ikke alle borgere får tilbudt kvalificeret bistand vedr. tale-og hørevanskeligheder med hensyn til vurdering, rådgivning og undervisning. Vi skal advare mod cementeringen af et uddannelsmæssigt A- og B- hold i audiologopædi i Danmark. I den forbindelse skal vi tillade os at henvise til undervisningsminister Dorte Bennedsens udtalelse i brev af 1. juli 1982 til ALF: Det må tillige tilstræbes, at de færdiguddannede fra de to uddannelser [daværende Danmarks Lærerhøjskoles og Københavns Universitets] opnår samme kvalifikationsniveau, således at alle tale- og hørehandicappede kan få undervisningstilbud af samme kvalitet. Med venlig hilsen på vegne af Udannelsesudvalget Trygve Andersen Formand Audiologopædisk Forening Privatpraksis På den nye hjemmeside har 44 medlemmer benyttet sig af den gratis service, at optræde på hjemmesiden. Vi har i bestyrelsen fortsat ikke nærmere kendskab til mængden af privatundervisning, men både sekretariat og bestyrelsesmedlemmer modtager ofte henven-

5 delser fra privatpersoner og offentlige myndigheder, som ønsker adgang til denne liste med henblik på at komme i kontakt med en privatpraktiserende audiologopæd. Et medlem, Solveig Gunvor Pedersen foreslår, at ALF afsætter ressourcer til udarbejdelse af en guide for audiologopæder, der oplyser om væsentlige forhold, der skal tages i betragtning, når man står for at skulle oprette selvstændig virksomhed. Hun fortæller, at hun blev overrasket over, hvor mange spørgsmål, hun stod overfor, da hun overvejede at oprette eget firma. Fx - om de kurser man laver er momspligtige, og om det er det samme med den enkeltmansundervisning man laver. - hvilken branchekode, der er den korrekte - er det undervisning, eller er det behandling og mere i den sundhedfaglige genre? Har det nogen betydning for om man er momspligtig eller skal betale lønsumsafgift? - om virksomheden er momspligtig eller man skal betale lønsumsafgift - om man, hvis man kun har en omsætning under , og dermed ikke er momspligtig, kan man så overhovedet få et CVR-nummer? - om man kan trække noget fra, hvis man ikke kan få et CVR-nummer - hvilken og hvordan man får en ansvarsforsikring til sin virksomhed Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at give deres holdning til kende. Vi har netop modtaget forslaget, så det vil være op til den kommende bestyrelse at træffe beslutning om, det er et foreningsanliggende at udarbejde en sådan guide for audiologopæder. Efteruddannelse/faglige aktiviteter Arbejdet med at tilrettelægge kurser og efteruddannelsestilbud har i år været lagt i hænderne på et udvalg, som består af seks personer. Fire af disse er bestyrelsesmedlemmer, mens to er medlemmer af ALF, som har valgt at lægge en arbejdsindsats i denne vigtige opgave for foreningen. Det har vist sig ved sammensætningen af kursusudvalget, at der bør tages højde for nogle væsentlige faktorer, for at udvalget kan fungere og dermed imødekomme medlemmernes behov. Hvis udvalget udelukkende består af medlemmer der også varetager poster i bestyrelsen bliver arbejdsbyrden i udvalget let uoverkommelig; mens mange medlemmer gør det vanskeligt at koordinere og træffe aftaler indbyrdes. Udvalgsmedlemmerne skal gerne repræsentere alle dele af fagets arbejdsområder, så den faglige vægtning i kursusudbuddet kan tilgodeses. Med seks medlemmer og opdelt i to underudvalg har kursusudvalget været velfungerende. Et Underudvalg er ansvarlig for Nyborg Strand Efteruddannelseskursus, og et andet har ansvar for regionale kurser. Der har været afholdt 7 møder i denne periode, heraf 4 i form af skypemøder og et enkelt som kombineret skype- og fysisk møde. Efteruddannelseskurset 2010 var særdeles velbesøgt med ca. 275 deltagere. Også de regionale kurser har haft god tilslutning. Derfor har man fravalgt at foretage den planlagte spørgeskemaundersøgelse. Regionale kurser Den : Ellika Schalling: Neuromotoriske taleforstyrrelser, udredning og behandling.

6 Sted: UC, Uddannelsescenter Fyn -Arrangement gik fint. Der var ros mht. til mad og arrangement. Indhold i foredrag var meget flot - powerpoints ligger på hjemmeside i 1½ uge efter aftale med Ellika. Den oktober: Edythe Strand: 2 workshopdage om dyspraksi hos børn. Sted: UC, Uddannelsescenter Fyn. Rigtig fin deltagelse, også med diplomstuderende, der havde gratis adgang, mod at vi lånte lokalerne. Det samme gjaldt I efteråret planlægges et kursus inden for voksen-stemmeområdet. Det nordiske samarbejde; Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri NSFL Som altid inviteres repræsentanter for de øvrige nordiske landes foreninger til at deltage i hinandens årsmøder. Fra ALF har Trygve Andersen og Lotte Johannsen deltaget i Norsk Logopedlags Årsmøde. Marianne Aaen Thorsen og Birthe Egelund Høier deltog i årsmøde hos Svensk Förening for Logopädi og Foniatri. Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri NSFL har afholdt det ene obligatoriske møde, som ifølge vedtægterne skal finde sted i forbindelse med Nyborg Strand. Til dette var sendt invitationer til de øvrige interesseorganisationer for audiologopædi. Der var dog ingen nye deltagere som imødekom invitationen. Fra Færøerne deltog studerende Katrin Brisenfeldt, som kunne belyse vanskelighederne ved at varetage tale-høreundervisning på et sprog, hvor adgangen til test er begrænset. Samarbejde på europæisk plan - CPLOL I 2010 har CPLOL holdt de traditionelle to møder i maj og oktober. I forbindelse med oktober-mødet havde man fornøjelsen at byde velkommen til den litauiske forening, der blev optaget som medlemsforening nr. 31. Det er nu kun Ungarn og Rumænien, der ikke er repræsenteret i CPLOL. Arbejdet i de to komiteer Uddannelse og Faglig Praksis har også i det forløbne år været centreret om de projekter, der blev vedtaget på generalforsamlingen i oktober I Uddannelseskomiteen har der været arbejdet med flg. projekter: - Definition af faget logopædi - Klinisk praksis i grunduddannelsen - Efteruddannelse eller på engelsk: Continuing Professional Development - Specialisering i betydningen egentlig specialisering i et logopædisk delemne, fx afasi eller stammen. I skrivende stund vides det, at de to arbejdsgrupper, der har arbejdet med de to førstnævnte projekter, vil fremlægge statements til vedtagelse på den nært forestående generalforsamling på Nyborg Strand medio maj. De to andre projekter har det seneste år primært fokuseret på dels udarbejdelse af et spørgeskema, dels indsamling og bearbejdelse af data mhp. en up-to-date beskrivelse af situationen i Europa på de to områder. Efter generalforsamlingen vil de vedtagne dokumenter være tilgængelige på

7 Den helt store begivenhed i 2010 var, at CPLOL fik bevilget EU-midler til et stort projekt om Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy across Europe. Der er 65 partnere med i projektet omfattende dels nogle af CPLOLs medlemsforeninger, dels et eller flere universiteter i samtlige EU-medlemslande. Ud over at kortlægge alle områder inden for logopædisk uddannelse og praksis er det projektets formål at udvikle standarder for logopædisk uddannelse i hele EU, samt at identificere, dele og udvikle best practice i uddannelse af logopæder. Projektet blev officielt skudt i gang i oktober 2010 og skal løbe over 3 år, og bevillingen er på 3,3 mio. kr. Fra Danmark deltager Syddansk Universitet. Læs mere på /Bent E Kjær Der har i foråret og efteråret 2010 været afholdt to møder i CPLOL, begge i Paris. Komitéen består af to kommissioner, Education og Professionel Practise. Danmarks repræsentant i Education er Bent Kjær og i Professionel Practise er det Inge Malmberg, bestyrelsesmedlem i ALF. I Professionel Practice-gruppen har grupper arbejdet med følgende emner: Europæisk logopædidag Evidensbaseret praksis: giv eksempler på god praksis og retningslinjer fra medlemslandene. Logopædernes brug af ICF: hvad er praksis i de europæiske lande? Hvordan og hvor bruges det? Kan det anvendes af logopæder? Forebyggelse (Opfølgning af rapport, udarbejdet i 1999). Fra flere af arbejdsgrupperne er der blevet udsendt spørgeskemaer til deltagerlandene for at indhente viden, som efterfølgende tiltag og udviklingsinitiativer kan bygge på. Fra Europæisk logopædidag -gruppen blev det besluttet, at emnet i 2011 skal være indenfor høreområdet. Logopædidagen var fastsat til den 6. marts. Resultater fra undersøgelse fra 1999 af forebyggelsesforanstaltninger i de europæiske lande, der på det tidspunkt var medlemmer kan ses på På tværs af de to kommissioner er der nedsat en arbejdsgruppe, der ser på Struktur og funktion i CPLOL. Den skal bl.a. forholde sig til CPLOL s arbejdsopgaver og effektivitet, CPLOL s formålsbeskrivelse, deltagerindflydelse: skal store lande have større indflydelse end små lande? Der er nyt møde i CPLOL- komitéen samt generalforsamling den maj 2011 på hotel Nyborg Strand, Danmark. /Inge Malmberg Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til Bent Kjær for hans mangeårige indsats som ALF s repræsentant i CPLOL. Bent har med stor dygtighed plejet de danske interesser i det europæiske samarbejde, og har i det hele taget i stor grad været med til at præge arbejdet i CPLOL. Bent har ydet en stor indsats som webmaster- (nu også i NetQues) for CPLOL og i mange år på posten som General Secretary, og sidst også som bidragyder til Uddannelseskomiteen. Fremover vil FUA og ALF deles om repræsentationen i CPLOL.

8 Udvalgsposter og repræsentationer m.v. pr Kursusudvalg Birthe Høier, Inge Malmberg, Conny Bay Skov, Ingrid Bang, Lotte Johansen, Bente Reimann, Helle Bylander Certificeringsudvalg/ Uddannelsesudvalg Formanden, Birthe Hoier Fagetisk udvalg Nedsættes efter behov af bestyrelsen Redaktion for Dansk Audiologopædi Natasha Epstein (00/02/05/08), Maria Berthelsen (2009), Ulla Lahti (03/06/07), (hvert år en person på valg). Birthe Høier er villig til valg som Ulla Lahtis afløser Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri Formanden Nordisk Audiologisk Selskab Per Nielsen CPLOL Bent E. Kjær, Inge Malmberg Bestyrelsesmedlem i Dansk Videnscenter for Stammen Per Nielsen (04, 06, 07) Bestyrelsesmedlemmer i Lingvistisk Logopædisk Studielegat Trygve Andersen (06). Helle Bylander (10) Samarbejde på internationalt plan IALP InternationaI Association of Logopaedics and Phoniatrics IALP afholdt sin 28. årskongres i Athen i august Som repræsentanter for ALF deltog Inge Malmberg og Birthe Egelund Høier. For referat fra årsmødet henvises til Dansk audiologopædi nr. 4, 2010 Fagligt Råd Fagligt råd består af ca. 10 personer med særlig tilknytning til et fag, et område eller en institution. Disse personer kan bruges som sparringspartnere for bestyrelsen, komme med råd, forslag og nyheder fra deres eget område. Der har ikke været holdt møder med Fagligt Råd i det forløbne år. Fagligt råd pr : - Civilingeniør Carl Ludvigsen, Widex - Lektor Lars von der Lieth, Institut for Almen og Anvendt Lingvistik, KUA - Lektor Mogens Hygum Jensen, CVU - Overlæge Michael Bille Audiologisk afd., Bispebjerg Hospital

9 - Overlæge Svend Prytz, H:S Bispebjerg Hospital - Professor Carsten Elbro, Institut for Almen og Anvendt Lingvistik, KUA - Professor Hans Basbøl, Syddansk Universitet - Professor Niels Egelund, DPU - Direktør Torben Thuesen, Special-pædagogisk forlag

10 Fagetisk udvalg Der har ikke i den forløbne periode været sager, der har krævet stillingtagen i Fagetisk udvalg.. Bladene og hjemmesiden ALF udgiver det faglige/videnskabelige blad Dansk Audiologopædi 4 gange om året med faglig opdatering til medlemmer og abonnenter. Foreningens hjemmeside, har i 2011 fået et helt nyt ansigt. Vi har skiftet udbyder (PrinfoVejle). Prinfo Vejle har bistået foreningen i at implementere den nye hjemmeside med et nyt webdesign, således den tager sig visuelt godt ud og ikke mindst åbnet op for nye bruger muligheder, som i det lange løb vil aflaste administrationsbyrden i sekretariatet. Vi er glade for at have modtaget mange positive tilbagemeldinger fra medlemmer og andre brugere af hjemmesiden. Tak En stor tak til de mange, der har hjulpet ALF i dets bestyrelsesarbejde og repræsentation i foreninger og udvalg. En særlig tak til Birthe Høier, som har været tovholder på dette års Nyborg Strand kursus. Ligeledes stor tak til Inge Malmberg som har været tovholder på de regionale kurser. Også en særlig tak til Inger Bruhns afløser Ruth Birnbaum, der fremover vil støtte os i afviklingen af efteruddannelseskurset her på Nyborg Strand.

11 Ad. 3. Kassereren aflægger bestyrelsens regnskab RESULTATOPGØRELSE 1. oktober september 2010 Audiologopædisk Forening (CVR nr ) Årsregnskab for året 2009/2010 Audiologopædisk Forening Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Side 1 Revisionspåtegning Side 2-3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger Side 4 Ledelsesberetning Side 5 Årsregnskab 1. oktober september 2010 Anvendt regnskabspraksis Side 6 Resultatopgørelse for året 2009/2010 Side 7 Balance pr. 30. september 2010 Side 8-9 Noter Side 10-13

12 Audiologopædisk Forening 1 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. oktober september 2010 for Audiologopædisk Forening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Taastrup, den 22. december 2010 I bestyrelsen: Helle Bylander kasserer Trygve Andersen formand Inge Malmberg Birthe Høier Marianne Thorsen Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling den 4. april dirigent

13 Audiologopædisk Forening 2 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige revisor Vi har revideret årsregnskabet for Audiologopædisk Forening for perioden 1. oktober september 2010, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatop-gørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udar-bejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformati-on, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standar-der kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinforma-tion. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-ring af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvi-sende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-stændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af for-eningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af en samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, pas-siver og den finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af foreningens akti-viteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2010 i overens-stemmelse med god regnskabsskik. Kgs. Lyngby, den 22.december 2010 Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

14 Ole Poulsen statsautoriseret revisor

15

16 Audiologopædisk Forening 4 Foreningsoplysninger Foreningen Audiologopædisk Forening CVR nr.: Hjemsted: Taastrup Regnskabsår: 1/10-30/9 Hjemmeside:www.alf.dk Bestyrelse Trygve Andersen (formand) Helle Bylander (kasserer) Inge Malmberg Birthe Høier Marianne Thorsen Revision Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Lyngby Hovedgade 47, Kgs. Lyngby Generalforsamling Generalforsamling afholdes 4. april 2011 på Hotel Nyborg Strand.

17 Audiologopædisk Forening 5 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Foreningens hovedaktivitet er at fremme forståelsen og nytten af audiologopædien, varetage medlemmernes faglige og arbejdsmæssige interesser samt afholdelse af kurser for foreningens medlemmer. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

18 Audiologopædisk Forening 6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Audiologopædisk Forening for 2009/2010 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Resultatopgørelsen Kontingentindtægter Kontingenter indregnes når de opkræves for regnskabsåret. Der fortages en periodisering af kontingenter der vedrører efterfølgende regnskabsår. Balancen Finansielle anlægsaktiver Unoterede investeringsbeviser måles til dagskurs (indre værdi). Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

19 Audiologopædisk Forening 7 Resultatopgørelse for perioden 1. oktober september 2010 Budget Budget 2010/2011 Note 2009/ / / Kontingenter Abonnementer Øvrige indtægter Administration Nyborg Strand Indtægter i alt Kursus og generalforsamling på Nyborg Strand Administrationsudgifter Foreningsudgifter Dansk Audiologopædi m. v Regionale kurser Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle poster ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overført overskud Disponeret i alt

20 Audiologopædisk Forening 8 Balance pr. 30. september 2010 AKTIVER 2009/ /2009 Danske Invest, Dannebrog, 2907 stk Danske Invest, korte obligationer, 1519 stk Danske Invest, lange danske obligationer, 1290 stk Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Debitorer og andre tilgodehavender Depositum husleje Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Danske Bank konto (mindelegat) Danske Bank konto Danske Bank konto Danske Bank konto Danske Bank konto Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

21 Audiologopædisk Forening 9 Balance pr. 30. september 2010 PASSIVER Note 2009/ /2009 Egenkapital pr. 1. oktober Overført resultat I alt Ruth Öslöffs mindelegat : Egenkapital pr. 1. oktober Renter I alt EGENKAPITAL Forudbetalt kontingent m.v Skyldige omkostninger Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

22 Audiologopædisk Forening 10 Noter til regnskab for perioden 1. oktober september 2010 Budget Budget 2010/ / / /2009 Note 1. Øvrige indtægter Annoncer Forholdsmæssig moms Copy Dan Løssalg, NYT, monografier og DA m.v Øvrige indtægter i alt Note 2. Kursus og generalforsamling på Nyborg Strand Deltagergebyrer og tilskud Udstillingsindtægter Indtægter i alt Administration Honorarer, rejse og ophold for fore- drags holdere og gæster Fortæring og ophold m.v. Nyborg Strand Kontorhold, porto og materialer Lokaleleje Underholdning Rejse- og opholdudgifter, bestyrelsen m.fl Udgifter i alt I alt

23 Audiologopædisk Forening 11 Noter til regnskab for perioden 1. oktober september 2010 Budget Budget 2010/ / / /2009 Note 3. Administrationsudgifter Administrationshonorar Telefon Edb-udstyr, software og småanskaffelser Programtilretninger Porto, fragt og forsendelsesomkostninger Kontorartikler og tryksager Forsikringer Revision og regnskabsmæssig assistance Kritiske revision Edb-udgifter og hjemmeside Lokaleleje Bankgebyrer mv Gebyrer pbs Gaver m.v Andre administrationsudgifter Administrationsudgifter i alt Note 4. Foreningsudgifter Mødeudgifter, ophold og fortæring m.v Rejseudgifter, indland Andre bestyrelsesudgifter Særlige møder Rejseudgifter udland Kontingenter nordiske og internationale foreninger Rejse- og opholdsudgifter internationale møder Mødeudgifter Tilskud Stemmens dag Repræsentation i internationale foreninger Generalforsamlinger Udvalgsudgifter Foreningsudgifter i alt

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 9 Z 69 1,6 LL6 Z I. FREDERICIAKMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2010

Årsberetning og regnskab 2010 Årsberetning og regnskab 2010 info 2 2011 Indhold 4 Årsberetning 2010 10 Årsregnskab 2010 16 Bidragsliste 2010 Kalender 11.-13 november 2011 CF-Familiekursus afholdes i weekenden på Hotel Faaborg Fjord.

Læs mere

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl. 9.00-12.30 Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2015. dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte. Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19

Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte. Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19 Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19 Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning... 1 Ledelsesberetning 2013... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole 1 Indhold Program...3 Dagsorden...4 Workshops...5 Beretning 2014-2015...6 Handlingsplan 2015/16... 14 Regnskab 2014...

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Årsrapport. Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V. Fonden Team Copenhagen. info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk

Årsrapport. Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V. Fonden Team Copenhagen. info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk Fonden Team Copenhagen Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V T +45 3366 3982 F +45 3366 7062 info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk Årsrapport 06 2006 et flot år Team Copenhagen skal gennem et

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal // 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938 Kursreguleringer

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj. Vejlauget Frederiksvej

BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj. Vejlauget Frederiksvej Vejlauget Frederiksvej - www.vejlauget.dk Mathildevej MODTAGET Frederiksberg, de fb 2015 Orclinær Generalforsamling EGEMAR& CLAUSEN Dato: Onsdag den 11. marts 2015. Sted: Allégade 10, Frederiksberg Tid

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014 Anti Doping Danmark Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Anti Doping Danmark 5 Beretning 6

Læs mere

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår)

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport

Læs mere