INDHOLDSPLAN 2014/15 01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN 2014/15 01"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN 2014/15 01 Indhold Overordnede forhold Skolens formål Værdigrundlag Skolens elevgruppe Skolens medarbejdergruppe Lærerfordeling 02 Undervisningen Obligatoriske fag Linjefag Valgfag Historie/kristendom Inklusion Kursus i dansk, engelsk og matematik Anderledes uger/forløb 04 Skolens hverdag og beskrivelse af samværet 06 Skolevejledning 08 Andet 08 Bilag A: Fagbeskrivelser til indholdsplan 09 Bilag B: Ugeskema 14 Bilag C: Anderledes uger/weekender 15 Bilag D: Oversigt over fortælletimer 16 Bilag E: Årsplan 17 Overordnede forhold 1.1 Skolens formål Ifølge vedtægterne for den selvejende institution Halvorsminde Efterskole er skolens formål at drive en grundtvigsk efterskole inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler Værdigrundlag Halvorsminde Efterskole er en grundtvigsk efterskole, og som sådan finder vi det værdifuldt at skolens dagligdag er præget af åbenhed, ligeværdighed, nærhed og fællesskab. Vi ønsker at eleverne gennem skoleforløbet bliver aktive og får mod og evne til at udfordre verden. Skolen skal give rum og respekt for forskellighed og herved lære eleverne at vise tillid og tolerance. Endvidere vil vi lære eleverne at mestre dialogen som et demokratisk værktøj. Skolen skal være en tryg ramme inden for hvilken der kan stilles krav til den enkelte som styrker ansvarlighed og selvstændighed. Vi vil opdrage eleverne til at erkende medansvaret for egen læring, for eget og andres velbefindende og for at bidrage positivt til et dynamisk fællesskab. Skolen har en tro på at elevernes medleven og personlighed udvikles gennem bevægelsesglæde og kreativ udfoldelse samt ved at de erkender hvor vigtigt det er at udfordre sig selv og yde sit bedste. Skolen skal gennem sin livsoplysende virksomhed bidrage til elevernes hele dannelse og give dem livsmod. Grundtvigsk Målet for undervisningen skal være livsoplysning ud fra et kristent livssyn. Midlet er det levende ord som det f.eks. udmønter sig i fortælling og fællessang. Samtalen i undervisningen og det øvrige samvær er helt central og bygger på det menneskesyn som kommer til udtryk nedenfor.

2 INDHOLDSPLAN 2014/15 02 Åbenhed På Halvorsminde optager vi alle som har interesse for skolens tilbud, og vi bestræber os på at møde dem fordomsfrit. Det er vores hensigt at lytte til eleverne, ligesom vi vil lære dem at lytte til andre. Ligeværdighed Livet på skolen skal udfolde sig i respekt for den enkelte. Alle har krav på at få opmærksomhed og en værdig behandling. Nærhed og fællesskab Vi ønsker at udøve en direkte, personlig og nærværende pædagogik som bygger på naturlig autoritet. Vi vil konstruktivt bruge det nære samvær til at give eleverne selvværd og mod til senere at indgå i andre fællesskaber på et ærligt grundlag. Dialog som et demokratisk værktøj Ved demokrati forstår vi retten til at sige til og fra, argumentere, begrunde og lytte. Dialogen finder sted i de fora som er beskrevet i undervisningsplanen: Skolemøde, gangmøde, elevudvalg. Ansvarlighed Eleverne lærer ansvarlighed i dagligdags situationer, f. eks. gennem rengøring, fælles måltider, køkkentjans. Her erkender de at deres arbejde er en nødvendighed, og de lærer at respektere andres og eget arbejde. Ved arrangementer og forberedelse af skolebesøg lærer eleverne at løfte et ansvar i fællesskab Skolens elevgruppe Skolen optager elever mellem 14 og 18 år, fortrinsvis til 9. og 10. klasse. Eleverne optages kun for et skoleår, men kan i særlige tilfælde og efter bestemte retningslinjer være elev på skolen i yderligere et år. Der er plads til 120 elever. Skolen har som noget oprettet flexcollege til 15 elever. Dette er et tilbud til unge der går på en ungdomsuddannelse i Hjørring. Eleverne optages kun for et skoleår, men kan i særlige tilfælde og efter bestemte retningslinjer være elev på skolen i yderligere et år. Eleverne kan deltage i efterskolens aktiviteter efter aftale. Regler gældende for flexcollege elever er vedlagt som bilag xx Skolens medarbejdergruppe Skolen samlede medarbejdergruppe består af 30 ansatte. Lærergruppen består af 13 fastansatte lærere (inkl. forstander og viceforstander), hvoraf 1 er på barselsorlov og 1 på uddannelsesorlov samt 6 timelærere og en socialpædagog i virksomhedspraktik. De 12 er læreruddannet, mens den sidste er håndværksuddannet suppleret med enkeltfag på seminariet. Medarbejdergruppen er sammensat bredt aldersmæssigt, heraf 2 med mere end 25 år på skolen. Fordelingen på køn: M: 6/ K: 7 Teknisk administrativt personale består af: Kontor: en sekretær, en forretningsfører, en markedsføringskoordinator og en projektleder Pedel: to pedeller og to medhjælpere i jobrotation Køkken: Køkkenleder, 3 køkkenmedarbejdere Lærerfordeling Følgende lærere varetager undervisningen og de planlagte aktiviteter: Navn: Initialer: Hanne Stendahl Broberg HB Inge Brix Christiansen IC Søren Rusbak Hansen SR Søren Maagaard Hansen SM Mette Krogaard Jepsen MKJ Lise Mikkelsen LM Susan Tøttrup Jørgensen ST Martin Øbo Sørensen MØ Kirsten Sand Thygesen KS

3 INDHOLDSPLAN 2014/15 03 Carsten Vittrup CV Svend Wøjcik-Jonasson SWJ Ann Marika Leth Klinge AK (Viceforstander) Jens Beermann JB (Forstander) Vedlagt som bilag er ugeskema, anderledes uger og weekender, hvor præcisering af varetagelse af arbejdsopgaver fremgår. Undervisningen Fagene fordeler sig i fire hovedgrupper: obligatoriske fag/profilfag, boglige valgfag, linjefag og valgfag. Rækken af valgfag kan variere lidt fra år til år afhængigt af elevernes ønsker Obligatoriske/profilfag Obligatoriske fag for hele skoleåret: (timer er angivet i klokketimer pr. år) Dansk * 180 (9. kl.). Dansk* 180 (10. klasse) Samfundsfag* 60 (9. kl.). Samfundsfag 60 (10. kl.) Matematik* 120 (10. kl.). Matematik* 120 (9. kl.) Fysik/kemi*100 (9. Kl.) Fysik* FS10 60 (10. klasse) Biologi* 30 (9.kl) Geografi* 30 (9. kl.) Engelsk* 120 (10.kl.) Engelsk* 110 (9.kl.) Sang, fortælling, skolemøde 105 Gymnastik 130 (ekskl. opvisninger) Helårs bogligt valgfag: Tysk* 120 *Der tilbydes folkeskolens afgangsprøver. For 9.klasse er prøveaflæggelsen obligatorisk. Formålet med læringsprofilerne er at eleverne skal kunne vælge mellem forskellige tilgange til undervisning og læring. Fagene dansk, matematik, engelsk og samfundsfag er integreret i undervisningen, som tager udgangspunkt i temaer, der planlægges og varetages af et fast lærerteam. Ud over det faglige udbytte lægger vi vægt på, at elevernes selvværd styrkes, blandt andet gennem arbejde med fremlæggelser i forskellige fora. SPROG OG KULTUR Gennem sammenligning af forskelle og ligheder udbygger du din viden om sprog, kultur- og samfundsforhold. HÅNDVÆRK OG TEKNIK Gennem de håndværksmæssige fag arbejder du med alle aspekter fra idé til færdige produkter. NATUR OG VIDENSKAB Observationer, eksperimenter og teorier danner grundlag for denne læringsprofil. IVÆRKSÆTTER OG EVENT For dig der er fyldt med idéer og måske bliver en af fremtidens iværksættere Linjefag Vi har linjefag samt kortere varende valgfag Linjefag: Formålet med linjefag er at eleverne kan fordybe sig i praktisk-musiske fag eller en idrætsgren. Linjefag tilbydes alle. Alle linjefagene indeholder såvel teori som praksis. Linjefagene er fordybelsesfag, hvor der er tid, plads og økonomiske rammer til at nå et højt niveau. Eleverne skal have ét linjefag og timetallet er 3,5 time ugentlig. Det er linjefagene, der bærer f.eks. skolehold, teaterforestillin-

4 INDHOLDSPLAN 2014/15 04 ger, musikoptræden m.m. Linjefagene følger skoleårets fire undervisningsperioder. Der er mulighed for at vælge nyt linjefag i starten af hver periode. Der arbejdes tæt sammen med byens klubber og foreninger. Alle linjefag gennemføres: Medie Musik Challenge Fitness Gym Håndbold Fodbold Valgfag: Formålet med valgfag er, at eleverne får undervisning i og opnår større viden om og færdigheder indenfor forskellige praktisk-musiske fag, idrætsgrene og det fritidsmæssige område. Dertil kommer at de lærer enkle tekniske og praktiske færdigheder. Eleverne skal have minimum ét valgfag på skemaet. Valgfagene placeres i blokke på ugeskemaet. Timetallet er 2 time ugentligt og fagene følger skoleårets fire undervisningsperioder. Der er mulighed for at vælge nye fag i starten af hver periode.. Spring Beachvolley Sy/hækling Cykling Crossfit Foto Spansk Guitar Bordtennis Kinesisk Webdesign Streetart Trampolin 2.3. Historie/kristendom Grundet skolens værdigrundlag gives der ikke undervisning i kristendomskundskab og historie som i folkeskolen, hvorfor der heller ikke afholdes prøve i fagene. Kristendom/historieundervisningen gives som fortælling. (jfr. bilag E) 2.4. Inklusion Skolens inklusionstilbud består hovedsageligt af tolærerordning, hvor det er muligt at støtte elever med særlige behov såvel fagligt som socialt. Endvidere er der mulighed for ekstra undervisning og lektiehjælp i fagene dansk, matematik og engelsk Kursus i dansk, engelsk og matematik Undervisningen er niveaudelt hvor eleven i samarbejde med faglæren vælger hvilket niveau der passer til den enkelte. Kurset vare 2-3 uger med forskelligt fagligt indhold. Der undervises i dansk i 25,5 time og 13,5 i engelsk og matematik fordelt på hele skoleåret Anderledes uger/forløb Startuge Gennem konkrete opgaver og indføring i kostskolelivets rytme gøres eleverne fortrolige med skolens normer og omgangsformer. Der holdes sangtimer og fortælletimer. Forskellige ryste sammen lege og idrætslige aktiviteter gør elever og lærere bekendte med hinanden. Udflugter giver lokalkendskab og naturoplevelse. Endelig bruges tid på samtaler mellem elev og kontaktlærer, brandøvelse, samt faglige prøver og valg, der skal få den endelige holddeling til at falde på plads.

5 INDHOLDSPLAN 2014/15 05 Teambuilding Forskellige aktivitets- og undervisningsforløb søger at styrke holdfølelse, samarbejde og fællesskab. Der er fokus på gruppearbejdets dynamik og orientering mod et fælles resultat, hvor den enkeltes resurser udnyttes optimalt i forhold til det ønskede resultat. Formålet er at give eleverne en oplevelse af samarbejdets potentialer og at bevidstgøre eleverne om en hensigtsmæssig udnyttelse af egne evner og muligheder i et konstruktivt og resultatorienteret team-arbejde. Profiltur Formålet med profilturen er at give eleverne på de enkelte profiler en fælles oplevelse. Gennem virksomhedsbesøg, besøg på kulturinstitutioner og anderledes undervisningstilbud styrkes de faglige og sociale kompetencer. Turens varighed er tre dage. Efterfølgende laver eleverne fra den enkelte profil en fremlæggelse, hvor de videndeler. Filmfestival Ideen er, at eleverne får mulighed for at arbejde i et koncentreret forløb med et enkelt emne, og at produktet skal fremvises for et større publikum. Formålet er at styrke et fagligt fællesskab med vægt på kreative og kunstneriske udtryksformer. Eleverne arbejder selvstændigt i grupper med bl.a. rytmisk musik, produktion af kortfilm eller andre audiovisuelle medier og dans eller andre kropslige udtryk. Endvidere arbejdes med scenografi og billeddækning til storskærm. Øvrige emner, aktiviteter og arbejdsområder inddrages i det omfang det er praktisk muligt. Projektuge, 9. kl. Inden for et overordnet emne arbejder eleverne selvstændigt i grupper/individuelt med løbende vejledning. Der laves problemformulering, søges materiale, læses, skrives rapport, interviewes, laves produkter, plancher, billeder, video m.m. Projektet afsluttes med fremlæggelse og evaluering. I projektarbejdsformen lægges vægt på arbejdsprocessen. Eleverne lærer en del om deres egen formåen og lærer hvad det vil sige at indgå i et dynamisk arbejdsfællesskab, hvor man selv er med til at stille opgaverne. Projektarbejdet giver desuden eleverne mulighed for at arbejde med et selvvalgt underemne og med forskellige udtryksformer, og de opfordres til at hente viden og hjælp uden for skolen. OSO-opgave, 10. kl Den obligatorisk, selvvalgte opgave får dels funktion af et papir, der supplerer elevens uddannelsesplan og begrunder elevens undersøgelser og valg af uddannelsespraktik og dels som logbog, der skal sikre afrapportering og dels af en synopsis til perspektiveringer og konklusioner. Der kan som hidtil indgå erhvervspraktik, men det kræver en dokumenteret sammenhæng med elevens uddannelsesplan. OSO-opgaven afsluttes med en fremlæggelse. Brobygning, 10. kl. I skoleåret er der planlagt følgende: Brobygningsugen skal fysisk set afvikles på en ungdomsuddannelsesinstitution. Der planlægges forløb til en så bred vifte af erhvervsuddannelser som muligt og til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Målsætningen for en uges brobygning. - At øge elevernes konkrete informationsniveau om uddannelsesmulighederne. - At give eleverne et indblik i den kultur og terminologi, der udøves på uddannelsesinstitutionen. - At eleverne gennem egen erfaring får inspiration til udarbejdelse af den obligatoriske, selvvalgte opgave og dermed til brug for egen afklaring af uddannelsesvalg. Brobygningsuge/praktikuge 9. kl. Brobygningsuge/praktikuge i 9. klasse skal fysisk set afvikles på en ungdoms-uddannelsesinstitution/et praktiksted. Der planlægges forløb til en så bred vifte af erhvervsuddannelser som muligt og gymnasiale uddannelser. Målsætningen for en uges brobygning er - At forøge elevernes konkrete informationsniveau om uddannelsesmulighederne. - At give eleverne et indblik i den kultur og terminologi, der udøves på uddannelsesinstitutionen/arbejdspladsen. Elevernes ønsker/aktiviteter i ugen skal i videst mulig omfang have sammenhæng med deres uddannelsesplan.

6 INDHOLDSPLAN 2014/15 06 Studietur til Norge Formålet med studieturen til Norge er at give eleverne en fælles oplevelse, hvor naturen, den fysiske udfoldelse, legen, samværet og mødet med en anden kultur, går op i en højere enhed. Generelt er vores målsætning med turen at gøre eleverne til aktive og nysgerrige verdensborgere. Bevægelsesuge Ugen består af tre elementer: Gymnastik, både fælles samt drenge og piger hver for sig. Div. aktiviteter, hvor der bl.a. er mulighed for frisk luft. Formålet med ugen er at træne gymnastikopvisning med en sammenhæng og intensitet, som vanskeligt lader sig gøre inden for det almindelige skemas rammer. Før påske De tre dage før påske består af en dag med afslutning af profilfag, deltagelse i Aalborgstævnet og kursus i synopsis skrivning. Skriftlige prøver De skriftlige prøver gennemføres tidsmæssigt og efter de samme retningslinjer som i folkeskolen. Der læses almindeligt skema i videst muligt omfang. Mundtlige prøver Perioden med de mundtlige prøver til FSA og FS10 søges begrænset til to uger, og i denne tid gennemføres ud over prøverne særligt tilrettelagte aktiviteter og undervisning. Der gives eleverne tid til at forberede sig til og hvile mellem prøverne. Endvidere tilrettelægges der specielle forløb til elever, der kun i begrænset omfang eller slet ikke skal til prøve. Slutuge Skoleårets sidste uge bruges bl.a. til en lejrtur, hvor fællesskab, socialt samvær og naturoplevelse vægtes højt. Turen varer fra mandag til onsdag. Hjemme på skolen igen bruges en del af tiden på bogaflevering, oprydning og hovedrengøring. En aften afsættes til at eleverne kan være sammen med deres gang og deres kontaktlærere. Ellers er aktiviteterne sang, musik, gymnastik samt årsevaluering og forberedelse af en større fælles afslutningsfest, og der gøres klar til afslutningen med forældrene. Formålet med slutugen er først og fremmest at eleverne nyder det sidste samvær i fulde drag og får sagt farvel til hinanden på en god måde. Skolens hverdag og beskrivelse af samværet Morgensang To formiddage om ugen samles elever og lærere til morgensang hvor der synges en folkelig sang eller salme samt en sang, f. eks. valgt efter årstiden. Der gives meddelelser og måske fortælles noget alment om dagen eller læses et digt. Morgensang er tradition i de frie, grundtvigske skoler. Formålet er at skabe et fælles samlingspunkt og en tankestreg i travlheden. Måltider Morgenmad, middag, eftermiddagsservering og aftensmad indtages som tag-selv-måltider. Endvidere tilbydes formiddags- og aftenservering. Ved middagsmaden er et større antal lærere til stede. De tre hovedmåltider er obligatoriske og vigtige for sundheden og fællesfølelsen på skolen. Alle har faste pladser, og det giver et nært samvær ved bordene, hvor mange emner drøftes i en uformel tone. Måltiderne har også en opdragende funktion m.h.t. at smage forskellige slags mad og ved at lægge vægt på rimelige bordmanerer. Rengøring Elever og lærere forestår i fællesskab den daglige rengøring af dele af skolen. Ud over at få gjort rent, er formålet at fremme ansvarsfølelsen hos den enkelte og respekten for håndens arbejde. Køkkentjans

7 INDHOLDSPLAN 2014/15 07 Alle elever arbejder i perioder i skolens køkken. De er således i nogen grad fritaget for den skemalagte undervisning, men skal dog bl.a. deltage i fællesarrangementer og den fælles fredagstime samt holde sig ajour med opgaver og afleveringer i den boglige undervisning. Tre elever er i køkkenet ad gangen, og de følger på hverdage de fastansatte køkkenmedarbejdere. Eleverne får således kendskab til god håndtering af madvarer og kostpolitiske overvejelser samt lærer hensigtsmæssig forarbejdning af fødevarer. Formålet med køkkentjansen er at eleverne får viden om og indsigt i ernæring og madlavning. I emneuger og på emnedage og fagdage er der ikke elever i køkkenet. Fællesarrangementer Fællesarrangementer indeholder - foredrag, shows eller optræden af gæster, - besøg af eller på naboefterskoler, - teaterture eller andre events, - koncerter Formålet med fællesarrangementerne er at eleverne - oplever nye aspekter af verdenens mangfoldighed, - møder kvalitative bud på tilværelsens mange valg og - får indsigt i fællesskabets muligheder. Fritid I dagtimerne råder eleverne selv over deres fritid og kan deltage i fritids-, kultur- og idrætslivet i lokalsamfundet efter aftale. Lektiecafé Fire gange om ugen giver vagtlærerne lektiehjælp i en lektiecafé umiddelbart efter aftensmaden. Uden for dette tidsrum er eleverne altid velkomne til at kontakte lærerne for at få hjælp til lektier og skolearbejde. Kontaktlærerfunktionen Det lærerteam som underviser på det forskellige profiler fordeler eleverne mellem sig. En lærer har ca. 8 kontaktelever. Kontaktlærerens opgave er at opbygge en tæt relation til elev og forældre. Gangene, elevudvalget og skolemødet Hver elev er tilknyttet en kontaktlærer. Der holdes kontaktgruppemøde hver mandag. Profillærerne arbejder sammen. Endvidere har gangene tilknyttet 1-2 lærere. Formålet med ganggrupperne er at have en mindre, social enhed, der kan fungere som et trygt og organiseret samtaleforum. Der er skemalagt møde hver fredag formiddag i forbindelse med skolens time. Hver gang sender to eller tre repræsentanter til skolens elevudvalg, der også har to lærerrepræsentanter. Elevudvalget, der mødes torsdag formiddag, kan komme med forslag eller henstillinger til de øvrige elever på skolemødet eller til lærerrådet. Elevudvalget kan desuden rejse spørgsmål til videre drøftelser på gangene. Debatterne, som også kan starte på gangene, kan handle om alt lige fra hverdagens trivialiteter til drøftelse af mobning, ordensregler og praktiske forhold. Både elevudvalg og kontaktgrupper har konkrete arbejdsopgaver i forbindelse med skolebesøg og gangarrangementer. Arrangementer evalueres efterfølgende. Formålet med skolemødet er at have et ugentligt, fælles forum for elever og lærere til at give orienteringer, til at give referater af møder i lærerråd og elevudvalg, til at appellere til fællesskabet og til at lægge op til diskussion og løsning af fælles opgaver. Formålet med elevudvalget er at forberede eleverne på deltagelse i et repræsentativt demokrati, at lære dem at fremlægge egne og andres synspunkter samt at berede vejen for konstruktive løsninger af problemer. Weekender I almindelige weekender kan eleverne frit tilmelde sig til at være på skolen, og der er hele tiden en eller to ansatte, der har tilsyn med eleverne. Alle elever opfordres til at blive på skolen nogle weekender, idet der her er gode muligheder for socialt samvær. Weekendens aktiviteter kan omfatte kortere eller længere udflugter, men foregår normalt på skolen. Aktiviteterne er i nogle weekender fastlagt på forhånd (f.eks. kanosejlads med udendørs overnatning, deltagelse i volleyballturnering eller besøg af mindre søskende). I andre weekender inddrages eleverne i planlægningen. I alle weekender deltager eleverne i køkkenarbejde og madlavning

8 INDHOLDSPLAN 2014/15 08 samt rengøring og oprydning. Skoleåret har 5 fællesweekender, hvor alle elever skal være på skolen. Endvidere har eleverne et tilsvarende antal forlængede weekender, hvor de kan blive på skolen eller tage hjem, men hvor enten fredagen eller mandagen er lagt til weekenden. Aktuelle datoer kan ses på skolens hjemmeside. Tilsyn Det daglige tilsyn med eleverne uden for undervisningen i dag- og aftentimerne varetages af en vagt. En aftenvagt overnatter på skolen. I weekender er det en af weekendvagterne, eleverne kontakter. Hjælp til elever vedr. sygdom eller sundhedspleje varetages primært af forstander. Forældrekontakt Kontaktlæreren, som er tilknyttet en gruppe på 8-12 elever, har den primære kontakt til elevernes hjem. Skolevejledning Formålet med skolevejledningen er at gøre eleverne i stand til at træffe valg i forbindelse med deres fremtidige uddannelse. For at bevidstgøre eleven om egne evner og uddannelsesmuligheder arbejdes der i samarbejde med skolevejlederne med den enkeltes uddannelsesplan. Alle elever i 10. klasse deltager desuden i lovgivningsbestemt brobygning og udarbejdelse af OSO-opgave. Ud over den fælles vejledning er den enkelte elev til personlige samtaler med skolevejlederen. Kontaktlæreren deltager i arbejdet med elevens uddannelsesplan, bl.a. gennem samtaler med elev og forældre. Punkter i vejledning på Halvorsminde Efterskole: - Elevsamtaler med kontaktlærer ved skolestart - Skolevejledersamtaler med alle elever inden november klasse brobygningsuge /Obligatorisk selvvalgt opgave, 9. klasse brobygning/praktik - Forældreaften med kontaktlærersamtaler og mulighed for vejledersamtaler - Samtaler/fællesvejledning inden marts - Opsamling og teknisk orientering forud for den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne - Tilbagemelding til UU-centre i juni Andet Lærerpraktikanter Skolen medvirker ved afvikling af lærerstuderendes praktik. Praktikken søges gjort til et gensidigt inspirerende møde mellem praktikanter, elever og skolens medarbejdere. Efter endt praktik kan der evt. bliver tale om at den studerende benyttes som vikar. Samarbejdet foregår primært med University College Nordjylland. Der er fastsat nærmere retningslinjer for praktikforløbene. Ferier I årsplanen er efterårsferie, juleferie og vinterferie placeret uden for kursusugerne. Bilag vedlagt: A: Fagbeskrivelser B: Ugeskema C: Anderledes uger D: Weekender E: Oversigt over fortælletimer F: Årsplan Forstander Jens Beermann

9 INDHOLDSPLAN 2014/15 09 Bilag A: Fagbeskrivelser til indholdsplan august 2014 OBLIGATORISKE FAG FOR HELE SKOLEÅRET Undervisningen i de prøveforberedende fag tilrettelægges således, at den står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og således at eleverne kan indstilles til folkeskolens afgangsprøver efter de til enhver tid gældende retningslinjer og bestemmelser. Dansk Formålet med danskundervisningen er at udvikle elevernes mundtlige og skriftlige udtryksfærdighed og at stimulere lysten til at læse og udtrykke sig. Desuden skal undervisningen indeholde litterære oplevelser og skabe grundlag for personlig stillingtagen omkring forhold af samfundsmæssig, kulturel, etisk og psykologisk karakter. Indhold: Der arbejdes i mundtlig dansk med forskellige genrer inden for ældre og yngre, fortrinsvis dansk og nordisk, skønlitteratur, forskellige typer sagprosa og forskellige billedlige udtryksformer. Desuden opøves sproglig opmærksomhed, oplæsning, mundtlig fremlæggelse, responsgivning og debatteknik. I skriftlig dansk arbejdes med rapport og stilskrivning, retskrivning, grammatik samt procesorienteret skrivning inden for forskellige tekstgenrer. I danskundervisningen arbejdes desuden med kommunikationsteori, og eleverne trænes i informationssøgning, kildekritik og elektronisk opsætning af tekster. Faget er obligatorisk, og finder sted i profilfagstimerne. En del af undervisningen bliver afviklet på kurser hvor eleverne er niveaudelte. Folkeskolens afgangsprøver tilbydes. Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne får interesse for og evne til at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Undervisningen søger at udvikle samfundsbevidsthed og kritisk sans og at eleverne får lyst til at engagere sig i et demokratisk samfund. Fagets indhold inddeles i fire hovedområder: 1. Menneske og stat. 2. Menneske og samfund. 3. Menneske og kultur. 4. Menneske og natur. Faget er obligatorisk, og finder sted i profilfagstimerne. Folkeskolens afgangsprøver tilbydes. Matematik Formålet med undervisningen er at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare at matematik er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Eleverne skal lære at beskrive matematiske problemer med forskellig grad af præcision såvel skriftligt som mundtligt. De arbejder med emneområder som: Statistik indsamling, bearbejdning og præsentation af data. Geometri målestoksforhold og konstruktion. Økonomi alm. handel og vækstfunktioner. Algebra reduktion, ligning og talteori I relevante sammenhænge anvendes edb. Faget er obligatorisk, og finder sted i profilfagstimerne. En del af undervisningen bliver afviklet på kurser hvor eleverne er niveaudelte. Folkeskolens afgangsprøver tilbydes. Biologi 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og deres omgivende natur, om miljø og sundhed, samt om anvendelse af biologien i hverdagen. Undervisningen gives på et niveau, der svarer til beskrivelsen i Fælles Mål for biologi i folkeskolen. Folkeskolens afgangsprøve tilbydes. Fysik Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. I undervisningen vil vi integrere IT og gøre brug af Passport dataopsamling. Faget er valgfag i 10. klasse. Folkeskolens afgangsprøve tilbydes.

10 INDHOLDSPLAN 2014/15 10 Geografi 9 kl. Der arbejdes med de 3 hovedområder: 1. Globale mønstre: herunder naturgeografiske mønstre, den globale befolkningsfordeling imellem land og by, økonomi/produktion, samt sammenhængen imellem ressourcer/miljø/forurening. 2. Naturgrundlaget og dets udnyttelse: herunder det store geologiske kredsløb, vejr, klima og forandringer i klimaet, landskabers udformning, samt det grundlag naturen giver for levevilkår forskellige steder i verden. 3. Kultur & levevilkår: herunder befolknings- og byudvikling set i dansk perspektiv, levevilkår forskellige steder, visse internationale konflikter og deres geografiske udspring, samt miljøpåvirkning pga. forskellige former for produktion. Igennem arbejdet med ovenstående overordnede områder og ved hjælp af korte quiz-lignende forløb styrkes elevernes kendskab til verdensdele, lande, byer mm., herunder væsentlige danske lokaliteter. Der anvendes globus, kort af forskellig slags og en til bogsystemet tilknyttet webtjeneste som dataindsamling og baggrund for selvstændig opgaveløsning og stillingtagen. Undervisningen gives på et niveau, der svarer til beskrivelsen i Fælles Mål for geografi i folkeskolen. Folkeskolens afgangsprøve tilbydes. Engelsk Det er undervisningens formål gennem mundtlige og skriftlige aktiviteter at styrke og udbygge elevernes kommunikative færdigheder, samt at eleverne tilegner sig viden om sproglige og kulturelle forhold i den engelsksprogede verden. Undervisningen kvalificerer til folkeskolens afgangsprøver i engelsk. Indhold: Tekster af passende sværhedsgrad til læsning og lytning, grammatiske øvelser, skriftlige opgaver, frilæsning, samtale og samtalestimulerende materiale, video, film og musiktekster indgår i skønsom blanding. Faget er obligatorisk, og finder sted i profilfagstimerne. En del af undervisningen bliver afviklet på kurser hvor eleverne er niveaudelte. Folkeskolens afgangsprøver tilbydes. Tysk Det er undervisningens formål at eleverne tilegner sig viden om sproglige og kulturelle forhold i den tysksprogede verden. Endvidere at eleverne tilegner sig færdigheder i at forstå det talte tyske sprog, i at tale sproget, i at opfatte indholdet af en tysk tekst og i skrift at benytte sig af sproget. Det tilsigtes at eleverne får et praktisk sprog, og evnen til kommunikation sættes højere end grammatisk korrekthed. Det tilstræbes at eleverne får en sproglig og kulturel bevidsthed der åbner mulighed for at forstå andres tænkemåder, holdninger og normer. Indhold: Tyske tekster ifølge det udvidede tekstbegreb. Faget er valgfrit. Folkeskolens afgangsprøver tilbydes. Fortælling Formål: Fortælling skal være både kulturbærende og kulturskabende; idet den gode fortælling er karakteriseret ved: - At den enkelte tilhører løftes ud af sit eget og ind i et fælles rum - At ordet bliver levende og skaber billeder i tilhørernes sind - At fortællingen er en vej i den personlighedsskabende proces, hvor man rodfæstes til tilværelsen - At fortællingen er en poetisk syntese af oplevelse og videnstilegnelse. Forstået således at fortællingen tilføjer den mundtlige formidling en sanselig dimension, så tilværelsen gribes med både hjerne og hjerte - At fortællingen ansporer tilhøreren til refleksion og giver grundlag for samtale med andre tilhørere eller fortælleren Fortællingen foregår i et fælles forum for hele elevholdet. (Bilag D) Sang Formålet er at give eleverne en fælles sangoplevelse hvor alle kan være med. Indhold: Repertoiret er bredt sammensat af sange fra den klassiske danske og nordiske sangskat og af nyere dansk og engelsksprogede, rytmiske sange. Musikledsagelsen består af flygel, guitar og bas. Vi bruger Højskolesangbogen, suppleret med løsblade/powerpoint. Idræt Formålet med idræt er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Dette opnås bl.a. gennem grundtræning, rytmisk gymnastik, dans og springgymnastik. Ligeledes lægges der vægt på et godt socialt miljø hvor eleverne gives medansvar gennem forskellige opgaver. Der arbejdes henimod opvisninger i foråret hvor alle elever deltager. Der arbejdes desuden med idrætsteori, atletik, boldspil og boldbasis. Folkeskolens afgangsprøver tilbydes.

11 INDHOLDSPLAN 2014/15 11 VALGFAG: Linjefag Tekstil Formålet med undervisningen er at indføre eleverne i forskellige teknikker og materialer, og dermed gøre dem parate til at arbejde selvstændigt, med de opgaver de får stillet, samt opleve mulighederne og glæden ved at skabe og fremstille et produkt. Indhold: teknikkerne spænder vidt, vi arbejder oftest i stof, garn, skind og læder. Vi arbejder ud fra en fælles opgave og ramme, der skal reflekteres over designprocessen, ens valg af materiale, farver, teknikker og udtryk. Vi har i årenes løb lavet gallakjoler, kimonoer, skindtasker, kæmpepuder og meget andet. Medie Formålet med undervisningen er at eleverne gennem oplevelse, analyse og produktion skal udvikle deres færdigheder i at forstå og bruge medier. Indholdet er produktion af korte film til skolens hjemmeside og øvrige relevante internetbaserede medier. Eleverne lærer at brainstorme på den rigtige måde, at udarbejde storyboards og at benytte kameraet til at tage gode og interessante billeder. I redigeringen læres at klippe med den rette timing, en hensigtsmæssig brug af effekter samt at vælge egnet musik. Andre visuelle, auditive eller tekstlige udtryksformer inddrages efter behov og muligheder. Eleverne arbejder i selvstændige produktionsteams a 3 7 elever. Musik Formål: Formålet med undervisningen er at frembringe en musikalsk glæde igennem rytmisk musik. Der skal opbygges individuelle færdigheder så alle sammen kan fungere i en sammenspilssituation. Indhold: der vil blive undervist i musikalske færdigheder på forskellige rytmisk instrumenter. Eleverne skal introduceres for flere forskellige musikalske genrer og opnå en forståelse for, hvilke virkemidler der kendetegner dem. Desuden skal der øves op til at afholde flere koncerter i løbet af året. Der er desuden mulighed for indspilning på professionelt optagegrej. Organisering: Der vil blive lavet passende holdstørrelser, hvor et hensigtsmæssigt udvalg af instrumenter er repræsenteret. Læreren vil sørge for vejledning og forslag til numre der spilles, men der vil være stor frihed for elever til selv at komme med forslag. Fodbold Formålet med undervisningen er at opbygge en glæde ved fodboldspillet gennem forskellige øvelser, småspil og kampe. Indhold: Der vil blive undervist i spillets regler. Spillet vil blive fragmenteret og de forskellige standardsituationer og elementer i spillet vil blive trænet i separate situationer. Småspil og lege vil blive brugt som opvarmning, og der vil blive spillet kampe både 7-mands og 11-mands. Desuden vil der blive arrangeret kampe mod andre hold og skoler. Der er mulighed for træning med de lokale klubber. Håndbold Formålet med undervisningen er at opbygge en glæde ved håndboldspillet gennem forskellige øvelser, småspil og spil på to mål. Indhold: Der vil blive undervist i spillets regler. Spillet vil blive fragmenteret og de forskellige standardsituationer og elementer i spillet vil blive trænet i separate situationer. Småspil og lege vil blive brugt som opvarmning. Vi deltager i DGI s efterskoleturnering. Desuden vil der blive arrangeret kampe mod andre hold og skoler. Der er mulighed for træning med de lokale klubber. Fitnessgym Formålet med undervisningen er at opbygge en stærk og sund krop ved kombination af gymnastik og fitness, trænes både styrke, smidighed, kondition og koordination. Vi arbejder både med rytmisk gymnastik, springgymnastik, styrketræning, fitnessform, crossfitness og aerobic. Challenge Formålet med undervisningen er at flytte fysiske og mentale grænser under kontrollerede forhold. Vi deltager som hold i forskellige arrangementer. Vi løber, cykler, sejler, surfer og klatrer. Vi vil vise hinanden, andre og os selv, at teamspirit, forberedelse og den rette indstilling er med til at skabe fantastiske fælles oplevelser.

12 INDHOLDSPLAN 2014/15 12 Valgfag Jagtkursus Formålet med undervisningen er at gøre eleverne i stand til at bestå jagtprøven til erhvervelse af dansk jagttegn. Indholdet er det obligatoriske teoretiske og praktiske pensum. Endvidere præsenteres eleverne for jagtudøvelsens forskellige aspekter og problemfelter, herunder naturoplevelse, etik og aktuel debat. Undervisningen organiseres som holdundervisning, individuel vejledning og selvstændigt arbejde. Guitar Formålet er at eleverne lærer at spille guitar. Indholdet er becifringsteori og akkordspil på fortrinsvis spansk guitar, men western- og elguitarer kan også benyttes. Endvidere undervises i tabs, rytmisk akkompagnement og solospil. Der undervises individuelt og i mindre grupper med udgangspunkt i elevernes formåen på instrumentet. Sy/hækling Formålet med undervisningen er at eleverne udvikler tillid til egen formåen og erkender værdien af det skabende håndværksmæssige arbejde. At de opnår erfaringer i samspillet mellem forestilling, planlægning og udvikling af færdigheder i fremstilling af tekstile projekter. Gennem den tekstile proces får eleverne mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og engagement. Indhold: Her er det muligt at vælge mellem mange forskellige kreative udfoldelser når de personlige ting fremstilles. Eleverne kan vælge at sy smart tøj og ting til sig selv. Måltagning, brug af mønstre og forskellige tekniker læres. Eleverne bliver fortrolig med symaskinens mange muligheder. Ligeledes kan eleverne også lære at strikke i hånden, hækle, brodere, filte, kreere tasker mm. Lave små ting i læder, flette tasker i genbrugspapir eller væve på en stor væv. Det er også her, de kan reparere eller forandre eget tøj. Organisering: Der arbejdes individuelt og de færdige ting udstilles. Metalværksted Formålet er at bevare, styrke og videreudvikle elevens praktiske og kreative evner indenfor metalområdet. Her er det håndelaget der er i fokus. Indhold: Der undervises i metalfagets grundlæggende arbejdsmetoder så som klipning, bukning og savning i metal. Boring, gevindskæring og forskellige sammenføjningsteknikker indgår også i undervisningen. Eleverne lærer at udarbejde arbejdstegninger i målestoksforhold. Der er mulighed for at dreje i metal. Organisering: Eleverne udfører i begyndelsen en række faste opgaver, hvorved der opnås kendskab til mange af værkstedets maskiner og arbejdsgange. Herefter arbejder eleverne selvstændigt, eller to og to med selvvalgte opgaver. Arbejdsprocessen spænder fra ide og udarbejdelse af arbejdstegning, materiale valg og dimensionering, til den endelige udførelse og kvalitetssikring af emnet. Spring Formålet er at eleverne oplever bevægelsesglæde og opnår en større kropsbevidsthed igennem springgymnastikken. Faget er for de elever, der vil videreudvikle deres niveau ud over undervisningen i den obligatoriske gymnastik. Indhold: Eleverne udvikler tekniske færdigheder i de enkelte spring gennem forskellige redskabsopstillinger. Der arbejdes hen imod færdige spring så som salto, baglæns og forlæns måttespring, samt spring på trampet. Organisering: Efter en fælles opvarmningsdel, niveaudeles eleverne, så der tages højde for den enkelte elevs kendskab til det aktuelle spring. Beachvolley Undervisningen tager udgangspunkt i at elever ikke har stiftet bekendtskab med spillet før og at alle uanset niveau kan få udbytte af træningen. Rammerne er to udendørsanlagte beachvolleybaner med god sandkvalitet. Træningen begynder med en fælles opvarmning enten med udgangspunkt i leg eller i spilrelaterede øvelser. Eleverne undervises bade i den traditionelle volleyball-teknik (fingerslag, baggerslag og smash) samt i de mere specielle beachvolleyslag. Efterhånden som færdighederne indøves vægtes både den tekniske side samt taktiske overvejelser, herunder det at udnytte sol og vind i spillet. Både inden for træning af teknik og i det færdige spil anvendes kompetitiv træning. Eleverne prøver både at spille 4-mands, 3-mands og 2-mands. Da undervisningsperioden er relativ kort, er der mere fokus på at få gode spiloplevelser på banen frem for 100 % korrekt udførelse af de mere teknisk krævende beachvolleyslag. Undervisningen afsluttes fælles med udstrækning og evaluering af dagens træning.

13 INDHOLDSPLAN 2014/15 13 Billedkunst Formålet med undervisningen er at opbygge elevernes glæde ved at skabe, sanse og forstå billedsproget, så de naturligt bruger det som et personligt og individuelt udtryksmiddel. Indhold: Der arbejdes med plane og rummelige flader gennem brug af fagets forskellige materialer. Der laves et lille afgrænset projekt, hvor eleverne får brug for deres fantasi og kreative evner. Der arbejdes med forskellige teknikker og materialer som fx acrylmaleri, skulptur, ler, gips, papmache, masker samt papir og karton. Webdesign Formålet med undervisningen er at du lærer at arbejde med de byggeklodser der skal til for at skabe et website. Faget tager dig hele vejen rundt i processen fra layout til website. Du får kendskab til og viden om medievirkemidler og digitalisering, teorier og metoder til design, og forståelse for brugerens rolle i forbindelse med multimedieudvikling. Stortrampolin Formålet med undervisningen er at træne alt fra salto og kraftspring til skurer og dobbeltroterende spring. En stortrampolin er et fantastisk redskab, der nærmest opfordre til teknisk træning og indlæring gennem leg. Crossfitness Crossfitness er et mix af mange forskellige sportsgrene. Formålet med undervisningen er at arbejde med styrke, udholdenhed og kondition. Træningsprogrammerne er bygget op omkring varierende funktionelle bevægelser, der udføres med høj intensitet. Vi kommer hele kroppen rundt og træningen er forskellig fra gang til gang. Bordtennis I bordtennis fokuserer vi på alle aspekter af spillet teknik, taktik, fysisk træning og leg, og undervisningen appellerer til spillere på alle niveauer. Vi har det sjovt med verdens hurtigste sport. Undervisningen foretages af en træner på højt niveau i samarbejde med en lokal klub. Spansk Formålet med undervisningen i spansk er, at eleverne stifter bekendtskab med det spanske sprog i både talt og skreven form, således at de tilegner sig et grundlag for at kunne klare sig i hverdagssituationer. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får et indblik i spansk kultur, som den afspejler sig i dagligdagens situationer. Undervisningen skal desuden give eleverne lyst til også fremover at beskæftige sig med spansk sprog og kultur- og samfundsforhold i Spanien og Latinamerika. Vi skal arbejde med opbygning af et dagligdags ordforråd, faste vendinger og hilse- og høflighedsudtryk, så vi bliver i stand til at føre dagligdags samtaler på spansk. Desuden skal vi læse korte, sprogligt enkle tekster og skrive enkle, korte meddelelser. Vi vil lytte til spansk og latinamerikansk musik og sang samt se spansksprogede film for at få et indtryk af kultur- og samfundsforholdene i Spanien og Latinamerika. Cykling Formålet er, at den enkelte elev oplever glæde og forståelse for cyklingens kvaliteter, og at den enkelte bliver udfordret samt udvikles. Glæden, for cykling, er grundstenen i den daglige undervisning, og det er den, der skal være drivkraften. Der arbejdes med vigtigheden i at forstå, det at være en del af et hold, og de individuelle kvaliteter. F.eks. man er en del af en helhed og helheden er afhængig af den enkeltes, egne styrker/svagheder. Mål: Eleven får mulighed for at udvikle sit eget talent og opnå personlig dygtiggørelse samt følelsen af at være en del i en helhed. Fysik træning: Du lærer hvad det vil sige og intervaltræne, træne struktureret og lytte til de signaler kroppen sender. Træningen indeholder f.eks. fartleg, rulleskift, enkeltstart, spurt og teknisk træning og meget mere. Efter årstid veksles der imellem landevejscykling, MTB og anden alternativ træning. Streetart I streetart laver vi kunst inspireret af gadekunst... Formålet er at producere, opleve og analysere, og derved blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå kunsten i vores hverdag som et kommunikations- og udtryksmiddel. Vi arbejder primært i mindre grupper, og vores produkter skabes i fællesskab.

14 INDHOLDSPLAN 2014/15 14 Kinesisk Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab med det kinesiske sprog i både talt og skreven form. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får et indblik i kinesisk kultur, som den afspejler sig i dagligdagens situationer. Flex Cafe Formålet er at give eleverne tilbud om lektiehjælp, frirum, motivation og positivt samvær. Bilag B: Ugeskema MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 8:00-8:45 8:45-9:30 Kontaktgruppemøde Kursus Fortælling / Sang Kursus Fortælling / sang Idræt Kursus Idræt Linje 9:30-10:00 Pause Pause Pause Pause Pause 10:00-12:00 Profilfag Tysk 1 Fysik 2 Valgfag Profilfag Rengøring Lærermøde Elevforberedelse Profilfag (Fagudvalg planlægning) 12:00-13:00 13:00-15:00 15:00-15:30 15:30-17:30 Middag & rengøring Middag & rengøring Middag & rengøring Middag & rengøring Middag & rengøring Fysik 1 Tysk 2 Tysk 1 Fysik 2 Profilfag Natur & videnskab Sprog & kultur (Fælles forberedelse for Håndværk/teknik og Iværksætter/event) Valgfag Profilfag Profilfag Håndværk & teknik Iværksætter & event (Fælles forberedelse for Natur/videnskab og Sprog/kuktur) Eftermiddagspause Eftermiddagspause Eftermiddagspause Eftermiddagspause Valgfag Profilfag (Sang - elevmøde - fremlæggelser - kaffe) Idræt Valgfag Linjefag Tysk 2 Fysik 1 Inklusion 18:00-18:30 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Håndbold Stortrampolin Håndbold Stortrampolin

15 INDHOLDSPLAN 2014/15 15 Bilag C: Anderledes uger, dag og weekender Deltage Planlæg Uge 35 Teambuilding 25-26/8 Alle uden KS, AK SR/IC Vagt 26/ JB, AK Fagdag dansk 27/8 + vejled ST, MKJ, LS, AK, CV Fagdag mat/eng 28/8 + vejled. KS, SM, HB, MØ, IC, CV, ST Pæd. Dag 29/ Alle Uge 37 Profiltur 8-10/9 Alle, aftenvagt 10/9 EA, CC Profiler Profildag 11/9 Efterm.vagt EA Aftenvagt EA, CC Fremlæggelse 12/9 Uge 39 Forældredag 26-27/9 Alle LS/KS Efterskolernes dag LS/KS Uge 43 Brobygning CV/ST inden 1/9 Alm. vagter Uden KS Pæd. Dag 20/10 Alle Uge 45 Filmfestival 3-7/11 Uden MKJ, IC SWJ/MØ/KS Uge 50 OSO/projekt 8-12/12 Uden SM, SR CV/LS Vagt 13-23, Uge 51 Fremlæggelse 15/12 SWJ/AK Terminsprøve 16-19/12 med juleafslutning Uge 5 Skitur 25-30/1 Alle SR/MØ Uge 7 Bevægelsesuge Uden KS, SWJ LM/SM/IC Uge 9 Efter 4-skolestævne 27/2 AK Uge 14 Profilafslutning 30/3 Alle AK Gigantium ST, SR, MØ, LM, IC, CV AK Synopsis/fagdag KS, SWJ, SM, AK AK Uge 15 Linjetur + forberedelse Uden KS, CV, LM Linjer Vagt 7/4 ST, SR Uge 17 Elevmøde Alle AK, LDF Uge 18 Bedsteforældredag CV, MØ, MKJ, SWJ AK Uge 19 Skriftlige prøver SWJ, AK Atletikdag 10/5 SR, LM, CC, CI, JH MKJ, SM Uge 20 Fagdage 11-13/5 Uden IC AK Uge 22 Idrætsdag SR,MØ,IC,SM,ST CI, JH, CN Infomøde 27/5 AK, JB, LDF, CJ Uge Mundtlige prøver Uden ST i uge 23 SWJ, AK med afslutning af linjer Uden MØ i uge 24 og valgfag med aktivitet Uden MKJ i uge 25 Uge 26 Slutuge + lørdag Alle MKJ, ST Weekender Tema/Events Vagt august MØ, MKJ, ST( lørdag) august SWJ, IC august LS, NLK 5-7. september SR, LS september AK, JB, CC, NLK september Sprog/kultur CV, KS, SWJ oktober NLK, Cecillie/Jeppe 31. okt-2. nov. Iværksæt/event IC, MKJ, SM 7-9. november JUMP CV, SR, praktikanter november EA, CC, praktikanter november Smede KS, SR, praktikanter november Julemesse JB, AK, NLK, CC praktikanter 5-7. december EA, CC december LS, AK, NLK januar Fitness MØ, SM januar CI/JH, IC januar Natur/videnskab MØ, LM, AK 6-8. februar EA, CC 27. feb-1. marts LAN CV, SM, AK 6-8. marts SWJ, EA marts Gymnastik IC, LM marts Halvorløbet MØ, IC april SR, CC april Søskende AK, NLK, EA maj Atletik 10/5 MKJ, SM maj Håndværk/teknik Halvorcykling SR, ST 5-7. juni Kano SWJ, CV, SM juni ST, EA juni Sidste MKJ, IC, MØ SR, CV, MØ ingen vagt i perioden med praktikanter (uge 44-48)

16 INDHOLDSPLAN 2014/15 16 Bilag D: Fortælletimer Historie/kristendom Undervisningsplan: De første mennesker Isen, samlerne, Ertebøllekulturen, Skabelsesberetninger - GT, Indianere, Mayaer m.fl. Bønderne/stenalder fvt Ægypten, stenalder i DK, Kain/Abel, Bronzealder fvt Bystyret i Grækenland, høvdinger/ofringer i DK, Landflygtigheder i Ægypten, Josef, Moses, Palæstina, Græsk mytologi, Jernalder 800 fvt fvt Romerne, folkevandring, kelterne, sagnkongerne i DK. Palæstina og Jesu fødsel, Nordisk mytologi, Buddha fødes. Vikingetid/ tidlig middelalder Dannevirke, Araberne kommer, vikingetid, de første konger i DK. Kirkens udbredelse, Paulus, Jellingestenen, Muhammed, pavemagten. Højmiddelalder Korstog, Absalon, Erik Klipping, Niels Ebbesen, Den katolske kirke, munke/nonner, Opdagelsestiden Valdemar Atterdag, Margrethe den første, Kalmarunionen, Chr. 2, Columbus, Den stockholmske Blodbad, Arkonas fald, Johan Huss, Renæssance/reformation Bogtrykkekunsten, Grevens Fejde, Chr. 4., Svenskerkrigene, Gøngehøvdingen, Leonora Christine, Luther, Calvin, reformationen. Enevælden Kolonitid, statskup 1660, Store Nordiske Krig, Island/Grønland, Solkongen og Versailles, Pietismen, sidste heksebrænding. Oplysning og revolution Oplyst enevælde, stavnsbåndet, USA-uafhængighed, Paris, Struense. Vejen mod demokrati Københavns bombardement (1807), Napoleon, Sønderjylland, Grundloven, Dybbøl, Ny grundlov (kvindevalgret), Religionsfrihed, Grundtvig, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Moderne tider Verdenskrig, Industrialisering, fagforeninger, Stauning, krise i 30 erne. 2. verdenskrig , Hitler, 9.april, 29. august, 5. maj, jøderne, KZ-lejre, Tyske teologer, Den kolde krig FN, menneskerettigheder, USSR vs USA, Berlinmuren, Nato, Vietnam/Korea. Efterkrigstiden, 50 erne. Vietnam/Korea/Cuba, Kold krig, Nato, Berlin / Luftbro/ 60 erne. Danmark i Europa / Danmark i Verden Energikrise, EF/EU, 11. september, Muhammedkrisen, Irak-krigen Indiens historie og kultur

17 INDHOLDSPLAN 2014/15 17 Bilag E: Årsplan Det oplyses specifikt, at: Kurset er afbrudt i forbindelse med efterårsferie(uge 42), juleferie og Vinterferie(uge 8) Der afholdes undervisning onsdag før påske og tirsdag efter påske Der afholdes undervisning fredag før pinse og tirsdag efter pinse De pædagogiske tilrettelagte ekskursioner med overnatning uden for skolen omfatter i alt 12 døgn Søndag d. 10/8: Skolestart Uge 35: Teambuilding Søndag d. 12/10 lørdag 18/10: Efterårsferie Uge 43: Brobygningsuge/praktikuge Uge 45: Filmfestival Uge 50: Projekt/OSO-uge Søndag d. 21/12 Lørdag d. 3/1-15: Juleferie Søndag d. 25/1 fredag d. 30/1: Studietur til Norge Uge 7: Gymnastikuge Søndag d. 15/2 lørdag 21/2: Vinterferie Uge 15: Linjefagstur Uge 26: Afslutningstur med 2 overnatninger Lørdag d. 27/6: Skoleårsafslutning Se kalenderen på hjemmesiden:

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s.

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s. ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2014/ 2015 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s. 4 Linjefag Valgfag. s. 12 Arbejdsliv Drama Filt Fiskeri/Fluebinding

Læs mere

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13 Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 3 Kommentar... 4 Vedtægter... 4 SKOLEN PRAKTISK... 9 Årskalender... 9 Flyttedage...

Læs mere