Videnhåndtering i den grafiske branche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnhåndtering i den grafiske branche"

Transkript

1 Videnhåndtering i den grafiske branche Af Helle Barth og Thomas Bo Jensen Bachelorprojekt i Medieproduktion og ledelse Den Grafiske Højskole August 2006 Vejleder: Jesper Clement

2 Indhold 1 Resumé 4 2 Indledning 5 3 Problemformulering 6 4 Teori 7 5 Metode 8 6 Afgrænsning 9 7 Definitioner 10 8 Undersøgelsens opbygning 11 9 Teorier om videnhåndtering Videnledelse og videndeling Er videndeling vigtig for grafiske virksomheder? Fokus på ledelse Nye vilkår for ledelse Praktisk videndeling Barrierer for videndeling Incitamenter til videndeling Delkonklusion Vidensøgning i praksis Generelt om vidensøgning Kvalitetsvurdering af trykte materialer Kvalitetsvurdering af web-sider Research, metode og strategi Søgeværktøjer på internettet MPL undersøgelse Delkonklusion Viden om etiketproduktion Produktionsprocessen Søgestrategi Hvilke søgeord kan vi anvende? Søgeresultatet Hvilke kilder gav resultat? Fagets terminologi Flere fagudtryk Områdets taksonomi Delkonklusion Videnhåndtering i etiketbranchen Hvorfor etiketbranchen? Brancheoverblik Virksomhedsstruktur Metoder til videndeling Hvad har vi undersøgt og hvorfor? Sådan er praksis Delkonklusion Konklusion Perspektivering Vores arbejde med prototyper Inspiration Grafisk portal fra idé til realitet Portalens indhold Refleksion Hvad har vi lært? Hvad kunne vi gøre anderledes? Referencelinieplan Litterratur og links Bilag 86 3

3 1 Resumé Videnledelse er en delmængde af organisationsteorien vedrørende den lærende organisation. Disciplinen er også kendt som knowledge management. Udgangspunktet for vores opgave har været at undersøge om grafiske virksomheder arbejder med videndeling og om grafiske medarbejdere har både mulighed for at søge relevant viden og adgang til virksomhedens opsamlede viden, enten i form af intranet, internet eller i faglitteratur. Vi har vha. spørgeskemaer, telefoninterviews og virksomhedsbesøg dannet os et overblik af hvilke problematikker der er forbundet med videndeling. Vi har ved brug af den relevante ledelsesteori og de kortlagte problematikker valgt at pege på en række metoder og søgemuligheder i de grafiske virksomheders arbejde med videndeling, herunder hvordan grafisk viden opsamles, generes og struktureres. Desuden har vi under perspektivering valgt at præsentere en grafisk portal forankret på DGH, som en håndsrækning til den grafiske branche i deres arbejde med videndeling, hvor der vil være et samlet overblik over den viden, der er til rådighed vedr. grafisk teknik. 4

4 2 Indledning Videnhåndtering, videnledelse eller knowledge management har været nogle af den senere tids buzz words og der er de ledelsesteoretikere, som mener, at det er med rigtig god grund. Den vestlige verden har bevæget sig fra industriøkonomien over i videnøkonomien. Det helt centrale ved den nye måde at betragte økonomien på er at viden er en væsentlig virksomhedsressource og at udviklingen indenfor IT/internettet har medført at adgang til viden er blevet tidsuafhængig. Adgangen til viden ikke længere er begrænset af åbningstider eller til informationsspecialister, f.eks. på biblioteker eller universiteter. Viden er også i dag i højere grad en del af den samlede ydelsen til kunden, f.eks. i form af rådgivning. Men hvad dækker ordene over og hvorfor skal vi beskæftige os med dem? Er det noget som en dansk grafisk virksomhed skal vide noget om eller er det kun for koncerner som Danisco? Videnhåndtering, videnledelse eller knowledge management dækker over det samme begrebsområde, nemlig det at lede virksomhedens samlede viden som er forankret i medarbejderne. Behovet for videnhåndtering er f.eks. aktuelt fordi: Alle virksomheder kan anskaffe den samme teknologi. Medarbejdernes viden derfor et vigtigt konkurrenceparameter. Livstidsansættelser er ikke længere typiske. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at virksomhedens samlede viden kun findes i form af medarbejdernes kompetencer, men den værdifulde viden må endvidere forankres i vidensystemer som supplement hertil. Da medarbejdernes viden er et konkurrenceparameter, er det også vigtigt at vedligeholde og udvikle medarbejdernes kompetence løbende gennem videndeling og uddannelse. Videnmængden er blevet stadig mere omfattende og kompleks på alle niveauer i samfundet. Dette gælder også den grafiske branche, hvor effektiv håndtering og hurtig navigering i dette nye videnlandskab er afgørende for virksomhedernes vækst og overlevelse. Denne rapport sætter fokus på hvordan videnhåndtering foregår og kan tilrettelægges i den grafiske branche. 5

5 3 Problemformulering Hvordan kan viden om tryksagsproduktion på en tidssvarende måde genereres, struktureres og deles til gavn for individer og virksomheder i det danske samfund? Vi vil undersøge hvordan man søger viden om tryksagsproduktion på en effektiv måde. o Vi vil i den forbindelse undersøge hvilke kilder der i dag er vigtige ved vidensøgning efter grafiske tekniske emner? o Og vi vil undersøge hvad de nye IT muligheder (internet/intranet m.m.) betyder for virksomhedens håndtering af viden (internt og eksternt)? Vi vil undersøge om der kan udvikles nye metoder der kan bidrage til et forbedret overblik over den store informationsmængde i forhold til området grafisk teknisk viden? o Vi vil undersøge hvordan viden om grafisk produktion kan opsamles/genereres og struktureres på en effektiv og inspirerende måde (taksonomi). o Vi vil undersøge hvordan Den Grafiske Højskole kan understøtte videndeling og vidensøgning i forhold til den grafiske branche. Vi vil undersøge hvilke metoder der anvendes til videndeling i grafiske virksomheder. 6

6 4 Teori I forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport, har vi valgt at tage udgangspunkt i nogle af de markante danske forfattere indenfor emnet Peter Holdt Christensen 1, Henrik W Bendix, Anders Harbo, Janne Albertsen, Lars Goldschmidt, Henrik Holt Larsen, Flemming Poulfelt og Annabeth Aagaard 2. Blandt de oplistede navne repræsenterer Peter Holdt Christensen og Annabeth Aagaard hver for sig yderpunkterne i teorien. Hvor Peter Holdt Christensen er repræsentant for det sociale psykologiske aspekt og de menneskelige bevæggrunde samt virksomhedens kultur (sociale bytteforhold), så står Annabeth Aagaard for det målbare i den danske version af de amerikanske metoder (TQM 3 CIM SCM SWOT - Business reenginering statistiske modeller mm markedsøkonomiske bytteforhold) mht. implementering af videnledelse. Begrundelse for valg af teori Vi har valgt at forholde os til de fremtrædende danske forfatteres synspunkter indenfor videnledelse, frem for de udenlandske især da de amerikanske teorier er målrettet store koncerner/virksomheder og derfor er mindre egnede til danske forhold. Både Peter Holdt Christensen og Annabeth Aagaard er teoretisk og praktisk førende inden for emnet. 1 Peter Holdt Christensen: 2 Annabeth Aagaard: 3 TQM (Total Quality Management), CIM (Computer Integrated Manufacturing), SCM (Supply Chain Management), SWOT (se afsnit 7 definitioner) 7

7 5 Metode På baggrund af vores indledende research valgte vi, at foretage både en spørgeskemaundersøgelse for at få klarhed om hvordan funktionærer i grafiske virksomheder søger viden om grafisk tryksagsproduktion, samt en undersøgelse om videndeling i etikettrykkerier gennem telefoninterview med virksomhedsledere i alle danske etikettrykkerier. Vores empiriske data stammer således fra vores telefoninterviews, samt besvarelse af et udsendt spørgeskema. Vi valgte at udsende til 150 MPL dimittender med en spredning på afgangsårene fra 1985 til 2005 uden en bevist vægtning på dimissionsår, da det primære formål, var at få et billede af hvordan videndeling og vidensøgning håndteres i den grafiske branche. Spørgeskemaet er bygget op med følgende hovedpunkter Viden i tidsskrifter, viden i bøger, viden i interne dokumenter, IT baseret viden, søgemetoder på nettet, søgning på lokalnet, anden form for viden tilegnelse, hvordan søger du, hvordan gemmer virksomheden viden til fælles brug. 5.1 Kvantitative metoder Spørgeskema (statistisk undersøgelse) Litteratursøgning (artikler, bøger, internet) Internettet 5.2 Kvalitative metoder Interview af Torben Christensen, Etik Tryk A/S Telefoninterview af 23 virksomheder (bygget op med 5 hovedemner: Teori HR Organisationskultur TQM/Best practice IT/infrastuktur) 5.3 Andre metoder Fremstilling af internet prototyper (to mock-up websider 4 ) Seminar med Annabeth Aagaard 4 Mock-up 1 Grafisk portal, Mock-up 2 Mindmap pid=31&pnavn=vidensdeling 8

8 6 Afgrænsning I forbindelse med denne opgave er vores fokus på den tekniske grafiske produktion. Systemer og metoder til videnhåndtering i forbindelse hermed. Vores fokus er på faktorer og viden der kan bidrage til en problemfri produktion. Som genstandsområde har vi valgt etiketbranchen som case. Vi mener resultaterne fra denne del af den grafiske branche kan være god inspiration for den øvrige del af branchen, f.eks. offsettrykkerier eller bogbinderier. Vi vil kun på brugerniveau undersøge videndelingsplatforme (dvs. specielle itsoftware programmer). Vi vil fortrinsvis indsamle empiri fra virksomhedernes ansatte på funktionærniveau. Vi har valgt at dele fokus ligeligt på praktiske undersøgelser i form af spørgeskemaer, telefoninterviews, virksomhedsbesøg og på det teoretiske plan der er beskrevet i litteraturen. Vi tror at denne vægtning giver et mere solidt grundlag for udarbejdelse at løsningsmetoder til videndeling. Vi har valgt at betragte videndeling ud fra organisations- og informationsteoretisk synsvinkel. Vi har valgt ikke at beskrive og beregne de nøjagtige økonomiske konsekvenser af arbejde med videndeling. Mange aktiviteter til videndeling foretager virksomhederne allerede, f.eks. møder og IT-anvendelse. Det har såvel nogle omkostninger og potentielle besparelser (f.eks. reduktion af fejlomkostninger) som man evt. kunne regne på. Vores fokus er af eksplorativ karakter. Vi vil kortlægge praksis og sætte metoder i system og skabe overblik. Da vi desuden har kigget på en del af branchen og ikke på en enkelt virksomhed hvor man ville kunne få adgang til relevante økonomiske data er det vanskeligt at inddrage de økonomiske perspektiver. Vi mener dog naturligvis at indsatsen med videndeling skal være målbar og give et udnytte, som vi også kommer ind på. Ligeledes har vi ikke behandlet emnet videnregnskab i dybden, da dette fungere bedst hvis man tager udgangspunkt i en konkret virksomhed. 9

9 7 Definitioner Videnledelse eller Vidensledelse Knowledge management Videndeling SWOT Videnregnskab Information Data Viden Grafisk viden Vi valgt at skrive videnledelse uden sammenkitning s, da det er valgfrit. Def. Det er en ledelsesfilosofi om hvorledes viden i virksomhedssammenhænge udvindes, udveksles, udvikles og udnyttes eksternt såvel som internt. 5 Engelsk betegnelse for videnledelse. Handler om at identificere allerede eksisterende og tilgængelig viden, for derefter at overføre, anvende og eventuelt lagre denne viden til at løse konkrete aktiviteter hurtigere, bedre og mere sikkert end de ellers ville være blevet løst. 6 Strategisk analysemetode hvor der fokuseres på virksomhedens interne styrker og svagheder (Strengths, Weaknesses) og de eksterne muligheder og trusler i omgivelserne (Opportunities, Threats). Et regnskab der i tekst, tal og illustrationer viser virksomhedens resultat af arbejdet med videnledelse. Hvad er viden til forskel fra data eller information? Ordene bruges i flæng, men vi har valgt at bruge ordene på følgende måde: Data er typisk tal eller ord, som ikke har en selvstændig betydning. Information består af data, som giver mening. Viden er information, som en person anvender og som kan danne grundlag for handling. Når vi i dette spørgeskema skriver grafisk viden mener vi f.eks. følgende emner som fagtidsskrifterne løbende skriver om: PDF, Preflight, CIP4, JDF, CtP, ICC profiler, Print-on-demand, digitaltryk, trykforædling, RGB workflow, ISO 12647, Digitalfoto, generelt nye muligheder for grafisk produktion, nye papirtyper, nye softwareversioner af grafiske programmer osv. 5 Professor Flemming Poulfelt, CBS 6 Peter Holdt Christensen, CBS 10

10 8 Undersøgelsens opbygning Nedenfor beskrives kort hvordan denne undersøgelse er bygget op og hvordan samspillet imellem de forskellige kapitler er. Teorier om videnhåndtering (kapitel 9) I dette kapitel omtales teorier og centrale begreber om videndeling og videnhåndtering. Vidensøgning i praksis (kapitel 10) med afsæt i kapitel 9 kigger vi nu på praksis. Ved en spørgeskemaundersøgelse undersøger vi hvilke metoder anvendes til vidensøgning og videnhåndtering. Endvidere kommer vi med egne forslag til effektiv vidensøgning. Hvor er den aktuelle viden om etiketproduktion? (kapitel 11) I kapitel 11 og 12 flytter vi fokus til etiketbranchen. Vi ønsker nu at belyse en afgrænset felt i vores empiriske felt for at undersøge hvordan videndeling foregår her. Med metoderne til vidensøgning identificeret i kapitel 10 sætter vi fokus på viden om etiketproduktion. Hvilke kilder tilbyder viden på dette afgrænsede område? Hvilken viden kan hurtigt findes og hvilken viden er svær tilgængelig? Videnhåndtering i et etikettrykkeri (kapitel 12) I kapitel 12 flytter vi fokus til etikettrykkerierne. Vi ønsker nu at belyse hvordan videndeling foregår her. Gennem telefoninterview afdækker vi på fem områder praksis i denne del af den grafiske branche. Konklusion (kapitel 13) Her præsenteres vores konklusioner af vores undersøgelse i forhold til de problemstillinger vi har valgt at undersøge. Perspektivering (kapitel 14) I perspektiveringer præsenteres vores overvejelser om hvilke projekter der kan bygge på vores resultater i denne undersøgelse. 11

11 9 Teorier om videnhåndtering / videnledelse I dette kapitel omtales teorier og centrale begreber om videndeling og videnhåndtering. Vi har valgt, at lægge vægt på den danske litteratur, da den er mere målrettet danske forhold, hvorimod den udenlandske litteratur primært beskæftiger sig med koncerner eller meget store virksomheder. 9.1 Videnledelse og videndeling En definition på videndeling er ifølge Peter Holdt Christensen: Videndeling handler om at identificere allerede eksisterende og tilgængelig viden, for derefter at overføre, anvende og eventuelt lagre denne viden til at løse konkrete aktiviteter hurtigere, bedre og mere sikkert end de ellers ville være blevet løst. Og det virker jo indlysende at videndele, men hvorfor gør alle det så ikke? Forskellen mellem almindelig ledelse og videnledelse er, at ledelse bredt kan defineres, som den disciplin, der beskæftiger sig med at sætte mål for en organisations aktiviteter og at styre efter de givne mål, ved en kombination af systemer og værktøjer, der understøtter de ansattes indsats, hvorimod videnledelse grundlæggende handler om at forbedre organiseringen af en virksomheds arbejde, så den bedre er i stand til at fremskaffe, anvende og dokumentere den viden, som er kritisk for at løse dens opgaver både nu og i fremtiden. Og videnledelse er derfor hverken et IT-værktøj eller et modefænomen, men ifølge Flemming Poulfelt er det en ledelsesfilosofi om, hvordan viden i virk- 12

12 somhedssammenhænge kan udvindes, udveksles, udvikles og udnyttes både internt og eksternt og være med til for at danne grundlag for problemfri produktion. 7 Figur 1 Modellen illustrerer de fire elementer i videnledelse. Som eksempel kan en trykkers udvundne erfaringer vedr. en bestemt papirtype, som medfører lav produktionshastighed, udveksles med driftskontoret og medføre at der fremover benyttes en anden papirtype. Trykkerens viden har været med til at optimere processen problemfri produktion. Da Danmark er blevet udråbt som et vidensamfund 8, og fordi udnyttelsen af viden er en voksende faktor set i forhold til konkurrence, globalisering og kortere produktionstider, har det betydet øget behov for at udnytte den viden, som er forankret i virksomhedernes ansatte i bestræbelserne i at optimere arbejdsprocesserne. Det har medført øget fokus på videnledelse og de praksisser, som kan udledes heraf. De samfundsmæssige rammer for vidensamfundet er udstukket for industri, uddannelse, iværksætteri mm. Når de overordnede betingelser skal implementeres i den enkelte virksomhed mangler ledelsen ofte kendskab til, hvordan medarbejdernes viden omsættes til en håndgribelig størrelse, der både kan ledes og deles, så virksomhedens forretningsudvikling og indtjeningsevne styrke. Der findes en del forskellige og overlappende teorier om ledelse af viden både praksis- og akademisk orienterede men der findes ikke et samlet overblik over de forskellige skoler og deres syn på udvikling, funktion og overførsel af viden. Hvis viden betragtes som en ressource, så kan de forskellige skoler opdeles i 3 strategiske ledelsesretninger Individorienteret 7 Kilde: Flemming Poulfelt, PowerPoint Når videnledelse skaber værdi 8 Kilde:Lars Kolind Vidensamfundet, Gyldendal,

13 Teknologiorienteret Procesorienteret Den individorienterede retning har udgangspunkt i personers kreativitet og deres kompetencer. De primære ledelsesopgaver er her at fastholde og udvikle medarbejdernes kompetencer samt at skabe mulighed for videndeling f.eks. ved at have en virksomhedskultur som satser på projekter, sociale netværk og uformelle møder f.eks. i form af kaffepauser. Den teknologiorienterede retning har fokus på informationsteknologi (f.eks. intranet og internet), kvalitesstyringssystemer, processtyringssystemer mv., og udvikling og implementering af disse systemer er de primære ledelses opgaver. Da videndelingen er teknologibaseret giver det alle medarbejder mulighed for at få den relevante viden om f.eks. best practice. Den procesorienterede retning har fokus på at få medarbejdernes kompetencer til at spille sammen med hinanden og med virksomhedens teknologier samt integrere den viden og de færdigheder, som ens kunder/leverandører har. De ledelsesmæssige opgaver er her fokuseret på viden som skal benyttes for at understøtte virksomhedens forretnings- og produktionsprocesser. 9 Selvom der er flere teoretiske retninger indenfor videnledelse, betyder det ikke at den måde en virksomhed ledes på skal benytte et bestemt sæt værktøjer. Som tidligere nævnt så overlapper teorierne hinanden, og det betyder også at de forskellige ledelsesværktøjer i praksis kan benyttes alt efter hvilke effekter man vil opnå. Nedenfor er vist nogle forskellige metoder, som ledelsen kan bruge til at opsamle, dele, overføre, sprede eller udveksle viden. Videnledelsesaktiviteter Formål Eksempler på metoder Videnlagring Tilgængelighed Intranet Databaser Mapper/ringbind Videnspredning Udbredthed Mail Nyhedssider Personaleblade Videneksponering Synlighed Plancher Opslagstavle Udstilling af virksomhedens produkter 9 Kilde: Analyse for Danmarks Erhvervsråd. 14

14 Videnoverførsel Modtagelighed E-learning Foredrag Oplæg Videnudveksling Kommunikerbarhed Videnkonferencer Telefon Mail Chat Videnkollektivisering Samhørighed Mentorordninger Figur 2 10 Uformel snak Møder 9.2 Er videndeling vigtig for grafiske virksomheder? En kort historie om produktionsleder Sørensen på et mellemstort trykkeri kan give en forklaring. Sørensen har altid travlt, for det er ham som både har styr på produktionen og som sørger for at alting kører som det skal. Han siger, at han har så travlt at han ikke har tid til at fortælle andre, hvad det er han går og laver og da slet ikke introducere nye medarbejdere. Men når Sørensen går hjem om aftenen, tager han en masse vigtig viden med sig ud af trykkeriet. Hvis Sørensen ikke kommer tilbage til trykkeriet kan det koste meget tid og penge at få genetableret den viden han har om virksomheden, produktionen og kunderne. I eksemplet har virksomheden og Sørensen har modsatrettede interesserer, nemlig at Sørensen ved at holde sin viden for sig selv tror, at han sikrer sin magt, mens virksomheden ønsker, at få fat på Sørensens viden for at fastholde en kontinuitet i produktionen, samt sørge for at andre eventuelt kan træde ind i Sørensens job, hvis behovet skulle opstå. Eksemplet om Sørensen skal illustrere hvor vigtig en ledelsesopgave det er både at motivere til at dele sin viden, men også at skabe rammer for at medarbejdere er villige til at dele deres viden. 9.3 Fokus på ledelse Ud fra den indledende research ved vi, at del grafiske virksomheder, i større eller mindre omfang beskæftiger sig med videndeling og videnledelse. Enkelte virksomheder arbejder meget bevist med videndeling i form af mødekultur, referater, intranet, uddannelsesplaner, medarbejderblade mm, og andre har gode erfaringer med en uformel mødekultur, hvor erfaringer diskuteres for at 10 Kilde: Videnledelsesaktiviteter (Petersen & Poulfelt, 2002) 15

15 undgå at produktionsfejl opstår udfra uvidenhed eller hvis-jeg-blot-havdevist -fænomenet. 11 I den klassiske organisationsteori følger alle virksomheder en bestemt cyklus en livscyklus som overordnet set har 4 stadier Fødselsstadiet Vækststadiet Formaliseringsstadiet Videreudviklingsstadiet Figur 3 Model af en livscyklus for en virksomhed. 12 Både ydre (globalisering, markedet, konkurrencen, ny teknologi mm) og indre forhold (ny teknologi, ændring i medarbejdersammensætning, indtjeningsevnen, ny ledelse mm) i virksomheden fører frem til skiftet fra et stadie til det næste, og her er evnen til forandring/omstilling (også betegnet innovation) en afgørende faktor. Der er flere ledelsesredskaber, som kan lette innovationsevnen bl.a. den lærende organisation, som arbejder målrettet med en organisations videnledelse. Fordi grundtanken her er, at en virksomheds vigtigste aktiver ikke kun er bygninger og teknologi, men også er den viden, som er i medarbejderne. Videndeling er en del af videnledelse og er ikke et selvstændigt teoretisk område, men bygger på flere forskellige fagdiscipliner, som vi allere- 11 Kilde: Videndeling af Peter Holdt Christensen 12 Kilde: Organisation af Poul Erik Christiansen m. fl. 16

16 de har nævnt organisationsteori, men også på informationsteori, psykologi og sociologi. Hvis en virksomhed vil arbejde mere målrettet med videndeling end det man tidligere har gjort, skal videnledelse, ifølge organisationsteorien, implementeres i virksomhedens overordnede strategi. At implementere videnledelse vil medføre ændringer i kulturen, strukturen og ledelsesstilen, i følge Leavitt s systemmodel. 13 Figur 4 Leavitt s systemmodel Modellen betoner at der er indbyrdes afhængighed mellem virksomhedens fire delsystemer (personer, struktur, teknologi og opgaver). Hvor store påvirkningerne i de enkelte elementer er selvfølgelig afhængig af, hvor omfattende ændringen er. Leavitt s model bruges til at bevidstgøre, hvilke konsekvenser en ændring i f.eks. virksomhedskulturen kan have på de tre andre delelementer. Alle virksomheder gennemlever en livscyklus fra opstartsfasen (fødselsstadiet) over vækststadiet og selve modenhedsstadiet. Men ud over de forskellige stadier i livscyklusen vil en organisations størrelse også have betydning for valg af redskaber ved indførelse af videnledelse i virksomhedens strategi. En virksomhed vil bevæge sig fra det ene stadie til det næste, når der indtræder en ledelseskrise, f.eks. hvis en offsettrykker starter for sig selv og har så stor succes at der ansættes medarbejdere og han ikke længere kan overse det hele men er nødt til at etablere til de basale ledelsesmæssige redskaber (strategi, planer, hierarki mm.). Den næste krise vil opstå, når vækst og succes medfører 13 Kilde: Organisationaf Poul Erik Christiansen med flere 17

17 behov for indførelse af formaliserede regler, rutiner, afdelinger mm. Endnu en ledelseskrise vil opstå når virksomheden er blevet for bureaukratisk og der indføres selvstyrende teams. I alle livscyklusstadier vil en strategi om videndeling være med til at lette overgangen til næste stadie Nye vilkår for ledelse Teori er én ting og praksis noget andet, og en stor del af ledelsesteorierne beskæftiger sig primært med målbare enheder som omkostninger og flaskehalsproblematikker. Vi har en formodning om at baggrunden for denne fokusering på produktionsoptimering kan være at den industrielle masseproduktion (flere enheder skal produceres hurtigere, billigere og med samme kvalitet) og selvom samfundet har udviklet sig til et vidensamfund, så bruges de gamle erfaringer fra industrisamfundet til at løse de nye ledelsesopgaver. Vi ser videndeling som et middel til at arbejde med produktionsprocessen med problemfri produktion som mål, og den deraf direkte positive indvirkning på bundlinien. Videnregnskaber Det er næsten umuligt at beskæftige sig med begrebet videnledelse uden at komme ind på videnregnskaber. If you can t measure it, you can t manage it er et citat fra Peter Drucker, og videnregnskaber er en metode til at måle, hvor meget succes videnledelse har haft. Kort forklaret, så viser det i nøgletal hvordan virksomheden anskaffer, udvikler og fastholder sine videnressourcer. Videnressoucerne er f.eks. medarbejdere, kunder, processer og teknologi. Regnskabet viser om virksomhedens mål og strategi hænger sammen, og om hvordan videnressourcerne udnyttes, om medarbejdernes kompetencer vedligeholdes/udvikles, om kunderne er tilfredse mm. Præcis hvilke spørgsmål, der er i fokus kan variere fra virksomhed til virksomhed. Regnskabets betydning kan diskuteres, for der er kritikere, som mener, at der er tale om at sætte tal på varm luft, fordi finansanalytikere ikke kan bruge tallene. Men internt kan det med fordel benyttes, da det er med til at synliggøre videndelingsprocessen. 15 I det følgende vil vi kort beskrive, hvordan grafiske virksomheder i praksis arbejder med videndeling. 9.5 Praktisk videndeling Blandt de metoder som litteraturen nævner kan følgende være velegnede for grafiske virksomheder f.eks. best practices, instruktører/mentor, afdelingsmøder, forslagskasse, vejledninger, kvalitetsmanual, reklamationer gennemgås på møder, sociale arrangementer, opslagstavler og intranet. 14 Kilde: Organisation af Poul Erik Christiansen m. fl. 15 Kilde: Videnregnskabet er værdiløst, artikel af Joachim Sperling 18

18 Alt andet lige så er behovet og metoder for videndeling både afhængig af virksomhedsstørrelse (fordi afstand kan virke som en barriere for kommunikation), virksomhedskultur, it-niveau og de personlige holdninger både hos ledelsen og hos de ansatte. I praksis deles megen viden allerede i grafiske virksomheder, men ved målrettet at dele den viden som man har med kollegaer, både om interne arbejdsgange, erfaringer, viden om hvordan hele processen forløber i virksomheden, samt den viden der er om eksterne områder f.eks. om leverandører og kunder, vil mange virksomheder kunne optimere deres produktionsmetode. Forskellige typer af viden For at kunne arbejde med videndeling er det nødvendigt at skabe et overblik over den eksisterende viden og eventuelt inddele den aktuelle viden i forskellige kategorier. Denne videnindsamling kan bestå i at få overblik over den allerede eksisterende dokumentation og i at beskrive de ansattes faglige kompetencer. I teorien arbejdes der med at inddele viden i forskellige typer Den faglige viden. Det er den viden der er opnået gennem uddannelse, oplæring eller gennem erfaring Den koordinerende viden. Er den viden som beskriver hvem der gør hvad og hvornår, men også hvordan hvem rent faktisk gør hvad. Den objektbaserede viden. Er den unikke viden der beskriver den faglige eller koordinerende viden på en genstand. Den relationsbaserede viden. Er den viden der beskriver hvem (eller hvad) der ved hvad, og er ofte et resultat af de 3 ovennævnte typer viden. Fordelene ved at inddele viden i forskellige typer er at det bliver nemmere at benytte velegnede værktøjer i forbindelse med videndeling, f.eks. så deles den faglige viden gennem faglitteratur og tidsskrifter, brugervejledning, internettet, uddannelse, kolleger og praksis. Den koordinerende viden deles gennem forretningsgange, proceduremapper, personalemøder, kolleger og oplæring (følordning), og giver medarbejderne et bedre overblik over kollegaers arbejdsopgaver og overblik over flowet i arbejdsgangene. Den objektbaserede viden deles gennem journaler, logbøger, morgenmøder, samtale, kolleger, observation og praksis Kilde: PowerPoint af Peter Holdt Christensen 19

19 9.6 Barrierer for videndeling Når det er oplagt at videndele, hvorfor er det så ikke allerede implementeret i samtlige grafiske virksomheder? Et oplagt og ikke fyldestgørende svar er, at fordi det meste litteratur om emnet benytter cases enten med videntunge virksomheder som ingeniørfirmaer eller store koncerner, er det ikke ensbetydende med at mindre produktionsfirmaer ikke med fordel kan videndele. Men de fleste virksomheder vil uanset størrelse og type opleve at man ikke bare videndeler fra den ene dag til den næste. Ofte er der en række forhindringer internt som f.eks. 1. Ingen mulighed for at dele viden / Ingen viden om viden / Ingen fælles forståelse 2. Manglende vilje til at dele viden (fra ledelsens eller medarbejdernes side) 3. Viden er klæbrig (tavs viden/implicit viden/usynlig viden) Der er tale om forskellige barrierer, og for det første punkts vedkommende hænger det sammen med det organisatoriske og virksomhedskulturen, hvorimod de to andre punkter i overvejende grad er mentale barrierer hos de ansatte. Klassiske eksempler på mentale barrierer er Viden er magt (fordi at holde på egen viden skabes en afhængighed eller et magtforhold mellem virksomheden og medarbejderen (se s. 14) Informations overload (alle har ikke fordel at vide alt) Men manglende videndeling kan også skyldes andre faktorer f.eks. økonomiske (præstationsløn, timeregistrering), sociale ( ensom ulv -kultur, antikonkurrence -kultur) eller organisatoriske (forfremmelseskriterier, manglende kvalitetskriterier, hver afdeling for sig selv). 9.7 Incitamenter til videndeling En ledelse kan for at overkomme modstanden ved at anvende motivation. Der er fem grupper af motiverende faktorer, som kan medvirke til at videndeling bliver en naturlig del af en organisations kultur og en del af den daglige arbejdsproces. Fordele gennem videndeling Nemt at videndele Anerkendelse og belønning Ejerskab Uddannelse 20

20 Hvad der kan motivere den enkelte medarbejder til at videndele kan både være afhængig af placering i organisationen, men især af hvilken type videndeler den pågældende er. Hvis man inddeler medarbejderne i de 4 typer, som vises i figur 4 er det nemmere at bruge de optimale motivationsfaktorer. Figur 5 Videndelingstyper X-aksen er evnen til at videndele, og Y-aksen er produktivitet. $ er den erfarne medarbejder, som er meget produktiv men ikke videndeler Stjernen er den har både høj score på videndeling og produktivitet den ideelle medarbejder i forhold til videndeling. Det glade ansigt er den medarbejder, som meget gerne videndeler, men hvor produktivitet en lav.? er den medarbejder som hverken videndeler eller har nogen produktivitet for et eller andet sted skal man jo være. 17 For at motivere $ kan der benyttes belønning eller anerkendelse. Det glade ansigt kan via uddannelse øge kompetenceløft øge sin produktivitet, og? kan stilles overfor et ultimatum, for at bidrage til virksomheden skal der både produceres og videndeles. Teoretisk set har den optimale videndelingsvirksomhed kun stjerner som ansatte. 17 Kilde: Annabeth Aagaard, Figur fra Seminar på DTU, maj

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen Videndeling Pit-vejleder uddannelsen Dorthe Koch 16-04-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Definition af videndeling... 3 Hvilken viden er det relevant at dele?... 3 Hvorfor anvende videndeling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

SÅ DEL DOG DEN VIDEN! Peter Holdt Christensen 4. maj 2010

SÅ DEL DOG DEN VIDEN! Peter Holdt Christensen 4. maj 2010 SÅ DEL DOG DEN VIDEN! Peter Holdt Christensen 4. maj 2010 Videndeling er samarbejde Working in teams does not come easily to physicians, who still often see themselves as heroic lone healers. Nonetheless,

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

SIV 1. SEM TYSK OG SPANSK PROJEKT-SØGNING: KULTUR OG SAMFUND

SIV 1. SEM TYSK OG SPANSK PROJEKT-SØGNING: KULTUR OG SAMFUND SIV 1. SEM TYSK OG SPANSK PROJEKT-SØGNING: KULTUR OG SAMFUND AGENDA SIDST o Referencer o PRIMO: kendt og ukendt søgebehov o Brug af anførselstegn = præcis søgning I DAG o Projektfaser - infobehov og søgestrategi

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Si Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Swot analyse af Finfo

Swot analyse af Finfo S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 Swot analyse

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1 side 1 BLIV BEDRE TIL AT ANVENDE DIN INDERCIRKEL Metoden som beskrives i dette analyseværktøj er udviklet med inspiration fra mange års forskning og erfaring i netop styrkelsen af den vigtige indercirkel.

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid.

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. Henning Daverne Ejer af kursusvirksomheden Lotusheart Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. T E B B JO På Magasinet for Medarbejdernes Trivsel, Sundhed og Velvære

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011, skoleår 2010/11 Institution Roskilde Handeslskole, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Begrebsafdækning og kildekritik

Begrebsafdækning og kildekritik Begrebsafdækning og kildekritik Opgaveforslag til udvikling af informationskompetence Udarbejdet af VIA Bibliotekerne på Informationskompetencenetværkets workshop 12. august 2009 Samlet af Maria V. Schneider,

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere