Å r s r a p p o r t f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets resultater Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Målrapportering Rammeaftalens mål: Skematisk oversigt Rammeaftalens mål: Uddybende analyser og vurderinger Udbygning af den digitale infrastruktur (I) Udbygning af den digitale infrastruktur (II) Samlingsopbygning: relokering og kassation Nationalbiblioteket (I) Nationalbiblioteket (II) Nationalbiblioteket (III) Nationalbiblioteket (IV) Det Kongelige Biblioteks forskning (I) Det Kongelige Biblioteks forskning (II) Dansk Folkemindesamling (I) Dansk Folkemindesamling (II) Universitetsbiblioteket (I) Universitetsbiblioteket (II) Universitetsbiblioteket (III) Redegørelse for reservation Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten 41-2-

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Benyttelse, besøgende Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 4: Opgaver og ressourcer Målrapportering Tabel 5: Årets resultatopfyldelse Tabel 6: Reservation, hovedkonto Regnskabstabeller Tabel 7: Resultatopgørelse Tabel 8: Resultatdisponering Tabel 9: Balancen Tabel 10: Egenkapitalforklaring Tabel 11: Udnyttelse af låneramme Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft ( ) Tabel 13: Bevillingsregnskab ( ) Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Note 3: Hensatte forpligtelser Obligatoriske bilag Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Bilag 2: Tilskudsfinansieret forskning (underkonto 95) Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Benyttelse, besøgende Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 4: Opgaver og ressourcer

4 -4-1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kongelige Bibliotek, CVR-nr , er ansvarlig for, dvs Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Sted, dato Sted, dato Underskrift Underskrift Direktør Erland Kolding Nielsen Departementschef Marie Hansen

5 -5-2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Denne årsrapport aflægges for finanslovens hovedkonto Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek under Kulturministeriet. Mission Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i analog eller digital form, herunder den danske del af internettet i Netarkivet, og dokumenterer dagliglivets immaterielle kultur. Institutionen giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger. Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger. Som universitetsbibliotek er det Det Kongelige Biblioteks primære opgave at understøtte forskning og undervisning ved universitetet dels ved at opfylde forskernes, de studerendes og undervisernes behov for informationsressourcer, dels igennem særlige services til disse tre grupper, der tilsammen udgør universitetsbibliotekets primære brugergruppe. Som national- og universitetsbibliotek indgår institutionen i den nationale infrastruktur for forskning og forskningsformidling, deltager i det nationale lånesamarbejde og bidrager til retrodigitalisering af kulturarven samt bevaring af forskningsdata. Vision Det Kongelige Bibliotek vil være blandt de førende national- og universitetsbiblioteker i Europa ved at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens ressourcer fortsat, gennem nationalt og internationalt samarbejde og partnerskaber, at udvikle det hybride national- og universitetsbibliotek at udvikle institutionen i lyset af de hastige omvæltninger i vidensproduktion og i vidensdeling med konvergens mellem forskellige medietyper

6 -6- at udbygge den digitale infrastruktur for kulturarvsbevaring og dansk forskning at udvikle institutionen som kompetencecenter inden for dets hovedopgaver at styrke bevaringsindsatsen især for de samlinger af enestående national betydning at retrodigitalisere betydelige dele af kulturarven, herunder den danske nationallitteratur indtil overgang til digital pligtaflevering at styrke KUBIS-samarbejdet og videreudvikle universitetsbiblioteksfunktionen i retning af Det Digitale Universitetsbibliotek. Lovgrundlag og hovedopgaver Der findes særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering (Lov nr af 22. december 2004), tyverisikring (Lov nr. 248 af 8/6 1978) og forskning (Lov nr. 224 af 27/3 1996). Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven. Ifølge anmærkningerne er bibliotekets hovedopgaver således: Nationalbiblioteksservice Forskning Dansk Folkemindesamling Universitetsbiblioteksservice Der er indgået en rammeaftale mellem Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for perioden 2011 til Rammeaftalen dækker bibliotekets hovedopgaver og endvidere er der fastlagt to indsatsområder, som går på tværs af bibliotekets opgaver. De tværgående indsatsområder er nærmere gennemgået i afsnit Virksomhedens omfang Det økonomiske omfang af Det Kongelige Bibliotek er belyst i tabel 1. Tabel 1 Virksomhedens samlede aktivitet (mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 350,0 388,2 Indtægter 13,9 50,6 Som det fremgår, overstiger de regnskabsførte udgifter bruttoudgiftsbevillingen med knap 37 mio. kr., hvilket stort set er dækket ind af merindtægter Årets resultater Som det fremgår af de efterfølgende afsnit, vurderes Det Kongelige Biblioteks faglige resultater såvel som det økonomiske resultat som tilfredsstillende i Årets samlede resultat anses derfor som tilfredsstillende.

7 Årets faglige resultater Målopfyldelse i relation til rammeaftalen Det Kongelige Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 14 mål. Som det fremgår af afsnit 2, er det bibliotekets vurdering, at i alt 12 mål blev helt opfyldt, mens to blev delvist opfyldt. Samlet finder biblioteket, at der har været tale om en tilfredsstillende målopfyldelse i Bibliotekets overordnede strategiske indsatsområde i rammeaftalen 2011 til 2014 er videreudvikling af det digitale bibliotek. Det digitale bibliotek er en institution, der i alle afgørende henseender styres, forvaltes og administreres digitalt. Det betyder, at indgangene eller adgangene er digitale, så informationerne og den personuafhængige formidling om biblioteket, dets opgaver, indhold og funktioner i tilstrækkeligt og/eller udtømmende omfang sker digitalt. Det betyder endvidere, at kommunikationskanalerne både internt, til brugere og myndigheder er digitale og i juridisk forstand forpligtende og bindende. Endelig betyder det, at væsentlige dele af indholdet kan findes digitalt. I 2013 har biblioteket gennemført en række aktiviteter, som har til formål at understøtte realiseringen af denne strategi: I relation til SIFD-projektet (System til Indsamling og Formidling af Digitalt materiale) blev der etableret en basal forvaltningsplatform og en formidlingskomponent såvel som en bevaringskomponent. SIFD-projektet har til formål at udvikle et system til at forvalte, bevare og formidle digitalt materiale, som skal være rygraden i fremtidens digitale bibliotek, jf. afsnit Bibliotekets mobile services blev videreudbygget, bl.a. ved at brugergrænsefladen på bibliotekssystemet REX blev omlagt til Responsive Web Design, hvorved bibliotekssystemets udseende tilpasser sig brugernes mobile enheder (smartphones, tablets osv.), jf. afsnit Der blev udarbejdet retningslinjer for langtidsbevaring af digitalt materiale, som har til formål at sikre, at materialet er bevaret i det nødvendige antal kopier på forskellige geografiske lokationer. Retningslinjerne blev endvidere implementeret for digitalt fødte objekter med simpel datastruktur, jf. afsnit Den nationale interaktive portal for luftfotografier, Danmark set fra luften før Google, blev færdigudviklet og overgik til driftsstatus. Portalen, der indholdsmæssigt blev udvidet bl.a. med luftfotos fra Bornholm, har fra begyndelsen været en stor succes hos brugerne, der gennem portalens såkaldte crowdsourcing -faciliteter kan bidrage med oplysninger om de enkelte billeder og således aktivt være med til at berige denne del af kulturarven, jf. afsnit Biblioteket færdiggjorde i samarbejde med Copydan Tekst & Node et oplæg til et en national nodeportal med indsamling, arkivering og bevaring af digitale musikværker i nodeform samt tilgængeliggørelse og formidling gennem tjenester af forskellig art, jf. afsnit

8 -8- MyArchive, der har til formål at sikre fortsat bevaring af korrespondance i den digitale tidsalder ( s mv.) i form af digitale privatarkiver for kunstnere, kulturpersonligheder og forskere, blev officielt åbnet i slutningen af 2013, jf. afsnit Universitetsbiblioteket har endvidere udvidet E-bogsprojektet med overgang til e- bogsanskaffelser delvist baseret på brugervalg til at omfatte humaniora og samfundsvidenskaberne, jf. afsnit Universitetsbiblioteket har implementeret KUBIS2-organisationen ved oprettelse af et biblioteksudvalg, indgåelse af nye generelle aftaler med fakulteterne og udarbejdelse af ny strategi og serviceprofil for KUBIS, jf. afsnit Universitetsbiblioteket har under rammeaftalen arbejdet videre med en ordning for at lette adgangen til bibliotekets e-ressourcer i undervisningen og har forberedt et projekt vedrørende copyrightservice med samme sigte. Biblioteket åbnede sin første digitale udstilling på Google Cultural Institute. Emnet for udstillingen er det store danske botaniske værk Flora Danica. Hvad angår Nationalbiblioteket i øvrigt, skal det nævnes, at der inden for udstillingsområdet blev udviklet nye innovative udstillingskoncepter, jf. afsnit På universitetsbibliotekets område skal brugertilfredshedsundersøgelsen i 2013 fremhæves. Undersøgelsen blev gennemført i november 2013 ved et spørgeskema. Spørgsmålet om generel tilfredshed blev besvaret af respondenter, hvoraf 55% svarede God og 42% Meget god, dvs. en tilfredsprocent på 97%, der ligger markant over succeskriteriet på 80%. Tilfredshedsprocenten var nogenlunde den samme fordelt på fakulteter og brugergrupper. Den tilsvarende brugertilfredshedsundersøgelse i 2011 lå også højt, men alligevel er det lykkedes at forbedre brugertilfredsheden med et par procent. Biblioteket finder dette resultat meget tilfredsstillende og ser det som udtryk for, at KUBIS-samarbejdet er en effektiv ramme til videreudvikling af biblioteksbetjeningen til gavn for de studerende. Resultatet afspejles i universitetets egen kundetilfredshedsundersøgelse fra 2013, hvor biblioteksbetjeningen blev vurderet positivt. Organisatorisk blev arbejdet med at udmønte Nationalbibliotekets nyorganiseringsprojekt fortsat i 2013, og det skal i 2014 videreføres af den nyudnævnte nationalbibliotekschef. På universitetsbibliotekets område blev det organisatoriske arbejde i 2013 præget af implementeringen af KUBIS2-aftalen, der omtales nærmere i afsnit 2. Benyttelsen af biblioteket i 2013 Som supplement til ovenstående gennemgang beskrives årets faglige resultater i det følgende gennem analyse af udvalgte centrale nøgletal for udviklingen i biblioteksbenyttelsen.

9 -9- Nedenstående figur belyser udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån i et flerårigt perspektiv. Ved elektroniske lån (E-lån) forstås downloads af relevante digitale ressourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. Figur 1: Benyttelse, udlån Som det fremgår, er det samlede udlån næsten femdoblet i den betragtede periode. Dette dækker over en meget markant stigning i de elektroniske udlån. Heroverfor udviser de konventionelle lån en vigende tendens navnlig først i perioden, mens der sker en stabilisering fra Den samlede stigning i udlånstallet modsvares af et markant fald i enhedsomkostningerne i den betragtede periode. Enhedsomkostningerne er således kun godt en femtedel af, hvad de var i periodens begyndelse, jf. figur 2.

10 -10- Figur 2: Omkostninger (kr.) pr. udlån Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sammenholdt med besøg på bibliotekets betjeningssteder (fysiske besøg) i et flerårigt perspektiv. Tabel 2. Benyttelse, besøgende Besøg (mio.) Besøg på hjemmeside 3,38 3,89 4,15 3,88 4,19 5,27 4,34 4,09 4,36 4,94 Fysiske besøg 0,90 0,88 0,82 0,85 0,90 0,93 1,05 1,18 1,31 1,37 I alt 4,28 4,77 4,97 4,73 5,09 6,20 5,39 5,27 5,67 6,31 Det Kongelige Biblioteks hjemmeside havde i 2013 knap 5 mio. besøgende, hvilket er en stigning på godt 13% i forhold til året før. Med hensyn til fysiske besøg er tallet for 2013 påvirket af, at Det Juridiske Fakultetsbibliotek nu tæller med i besøgsstatistikken. Men selv hvis man ser bort herfra, er der tale om et fortsat højt niveau. Den positive udvikling afspejler efter bibliotekets opfattelse navnlig den styrkelse af læringsrummet for de studerende, som blev igangsat under den tidligere resultatkontrakt (2007 til 2011), og som afsluttes i den nuværende rammeaftaleperiode. Siden 2006 er besøgstallet således steget med godt en halv mio. eller mere end 65%.

11 -11- Sammenfatning 12 af 14 mål i relation til rammeaftalen blev opfyldt i 2013, mens to mål blev delvist opfyldt. Dette betragter biblioteket som tilfredsstillende. Biblioteket har i den forbindelse opnået resultater og iværksat initiativer, som bidrager væsentligt til det overordnede strategiske sigte i rammeaftaleperioden. Med hensyn til biblioteksbenyttelsen har navnlig de elektroniske lån og de fysiske besøgstal været stigende i Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at faldet i fysiske udlån ser ud til at være ophørt Årets økonomiske resultat Det Kongelige Bibliotek har i lighed med øvrige statsinstitutioner fulgt det nye regelsæt for budgettering og budget- og regnskabsopfølgning i I den forbindelse udarbejdede biblioteket et grundbudget, som udviste et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til bevillingen svarende til videreførslen fra Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Mio. kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -387,8-379,8-377,4 - Heraf indtægtsført bevilling -339,8-346,4-336,5 - Heraf eksterne indtægter -48,0-33,4-40,9 Ordinære driftsomkostninger 367,0 347,9 349,2 - Heraf løn 177,1 175,8 181,7 - Heraf afskrivninger 26,2 27,1 26,1 - Heraf øvrige omkostninger 159,1 142,4 138,1 Resultat af ordinær drift -20,8-31,8-28,2 Resultat før finansielle poster -31,6-34,3-33,5 Årets resultat 4,6 1,6 1,1 Balance Anlægsaktiver 729,2 712,6 691,8 Omsætningsaktiver 74,0 76,4 80,7 Egenkapital 7,8 6,2 5,1 Langfristet gæld 721,4 716,6 689,9 Kortfristet gæld 69,7 65,7 73,9 Lånerammen 818,2 0,0 818,8 Træk på lånerammen 718,8 0,0 685,0 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 87,9% - 83,7% Negativ udsvingsrate 47,4% 17,0% -3,7% Overskudsgrad -1,2% -0,4% -0,3% Bevillingsandel 87,6% 91,2% 89,2% Personaleoplysninger Antal årsværk 430,0 429,2 437,5 Årsværkspris 0,4 0,4 0,4 Lønomkostningsandel 45,7% 46,3% 48,1% Lønsumsloft 174,5 174,8 169,9 Lønforbrug 162,8 163,2 164,8

12 -12- Det realiserede regnskabsresultat er belyst i ovenstående tabel med økonomiske hoved- og nøgletal for Som det fremgår, har biblioteket i 2013 haft et merforbrug i forhold til bevilling og indtægter på 1,1 mio. kr. Sammenholdt med det forventede merforbrug på 0,9 mio. kr. i grundbudgettet er der altså tale om en afvigelse på i alt 0,2 mio. kr. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med skaderne på bibliotekets bygninger efter stormen den 28. oktober Omkostningerne til udbedring af skaderne blev estimeret til godt 2,0 mio. kr., og selv om biblioteket bremsede op på øvrige aktiviteter for at finansiere udbedringsarbejderne, lykkedes det ikke helt at dække de uforudsete omkostninger ind. Afvigelsen på 0,2 mio. kr. udgør dog mindre end 0,01% af nettoudgiftsbudgettet. Biblioteket betragter på den baggrund regnskabsresultatet som tilfredsstillende. I balancen afspejler faldet i værdien af anlægsaktiver årets afskrivninger, som overstiger tilgangen. Faldet modsvares af den langfristede gæld, der også er reduceret. Ser man på de finansielle nøgletal i tabellen, kan det konstateres, at biblioteket har overholdt sin låneramme, idet udnyttelsesgraden er opgjort til 83,7% i Den negative udsvingsrate måler det overførte overskuds størrelse sat i forhold til bibliotekets maksimalt tilladte negative videreførelse i henhold til finansloven. Denne negative udsvingsmargin (den såkaldte statsforskrivning) er for bibliotekets vedkommende på 5,3 mio. kr., mens biblioteket overførte et overskud er på - 0,2 mio. kr. Biblioteket har således overholdt statens regler for overført overskud/underskud, men den samlede buffer i bibliotekets økonomi består nu alene af den negative udsvingsmargin. For så vidt angår bevillingsandelen, fremgår det, at biblioteket fortsat helt overvejende er finansieret af bevillingen på finansloven. Bevillingsandelen var lidt lavere i 2011 end de efterfølgende år. Dette skyldes hovedsageligt ekstraordinært høje tilskud fra private fonde i forbindelse med en enkelt stor anskaffelse. Sammenfatning Det realiserede regnskabsresultat i 2013 afviger med 0,2 mio. kr. i forhold til det nettoforbrug, som bibliotekets godkendte grundbudget udviste. Afvigelsen udgør mindre end 0,1% af den samlede nettoudgiftsbevilling og vil blive dækket ind i regnskabet for Biblioteket betragter på den baggrund det samlede økonomiske resultat som tilfredsstillende.

13 Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Omstående tabel viser en sammenfatning af økonomien for bibliotekets produkter. Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Mio. kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration -22,7-0,9 23,7 6% NB-service/indsamling -23,3-8,0 31,4 8% NB-service/bevaring -56,6-3,4 60,3 16% NB-service/formidling -43,7-16,1 60,0 15% NB-forskning/publicering -9,5-8,7 18,3 5% Dansk Folkemindesamling -8,4-0,1 8,4 2% KUB-service/indsamling -107,8-0,9 109,0 28% KUB-service/formidling -64,4-12,5 77,1 20% I alt -336,5-50,6 388,1 100% Note: Indtægtsført bevilling er fordelt manuelt Ser man på omkostningssiden, er Universitetsbiblioteket og Nationalbiblioteket (inkl. forskning og Dansk Folkemindesamling) omtrent lige store. På finansieringssiden er Nationalbibliotekets andel af øvrige indtægter fortsat størst, men universitetsbibliotekets indtægter har været stigende gennem årene og er knyttet til biblioteksydelser for Københavns Universitet i medfør af KU- BIS-samarbejdet. Der er redegjort for anvendte omkostningsfordelinger under anvendt regnskabspraksis.

14 Målrapportering Rammeaftalens mål: Skematisk oversigt A Tabel 5: Årets resultatopfyldelse Tværgående indsatsområde Mål Resultat 2013 Det Kongelige Bibliotek skal Opfyldt på basis af nationale digitale Der henvises til afsnit systemer betjene brugerne, der hvor brugerne befinder sig. Udbygning af den digitale infrastruktur (I) B Udbygning af den digitale infrastruktur (II) Biblioteket skal som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen, herunder Danskernes Digitale Bibliotek. Opfyldt Der henvises til afsnit C Samlingsopbygning (relokering og løbende kassation) Biblioteket skal til stadighed indlemme de fysiske samlinger, som efterspørges fra bl.a. universitetet. De nationale samlinger skal opbevares i tidssvarende klimastyrede magasiner. Opfyldt Der henvises til afsnit Nationalbiblioteksservice Mål Resultat 2013 D Nationalbiblioteket (I) Nationalbiblioteket skal sikre fortidens kulturarv for eftertiden gennem en målrettet bevaring af samlingerne. Målet omfatter både fysisk bevaring og digital bevaring. Opfyldt Der henvises til afsnit E F Nationalbiblioteket (II) Nationalbiblioteket skal give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser. Nationalbiblioteket (III) Nationalbiblioteket skal understøtte dansk og international forskning ved at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og infrastruktur. Opfyldt Der henvises til afsnit Opfyldt Der henvises til afsnit

15 -15- G Tværgående indsatsområde Mål Resultat 2013 Nationalbiblioteket (IV) Nationalbiblioteket skal Opfyldt fastholde positionen som Der henvises til afsnit central kulturinstitution ved at formidle viden og oplevelser med udgangspunkt i samlingerne. H I J Forskning Mål Resultat 2013 Det Kongelige Biblioteks Det Kongelige Biblioteks Opfyldt forskning (I) forskning skal udspringe af, Der henvises til afsnit understøtte og styrke Nationalbibliotekets indsamling, bevaring og formidling. Det Kongelige Biblioteks forskning (II) Det Kongelige Biblioteks forskning skal udføres efter højeste kvalitetsnormer for forskning og med tætte relationer til andre forskningsmiljøer på universiteter og i kulturarvsinstitutioner. Opfyldt Der henvises til afsnit Dansk Folkemindesamling Mål Resultat 2013 Dansk Folkemindesamling Dansk Folkemindesamling Opfyldt (I) skal styrke den digitale in- Der henvises til afsnit frastruktur og den digitale formidling og kunne betjene brugerne, der hvor de befinder sig. K Dansk Folkemindesamling (II) Dansk Folkemindesamling skal medvirke til en vellykket implementering af UNE- SCOs konvention vedr. den immaterielle kulturarv i Danmark. Opfyldt Der henvises til afsnit L M Universitetsbiblioteksservice Mål Resultat 2013 Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket skal Opfyldt (I) bidrage væsentligt til at Der henvises til afsnit opfylde behovet for informations- og dokumentationsmateriale til brug for undervisning og Universitetsbiblioteket (II) forskning. Universitetsbiblioteket skal fortsat forbedre udviklingen af forsknings- og studiemiljøet på Københavns Universitet Delvist opfyldt Der henvises til afsnit N Universitetsbiblioteket (III) Universitetsbiblioteket skal bidrage til at udvikle KUBIS Delvist opfyldt

16 -16- Tværgående indsatsområde Mål Resultat 2013 som en effektiv organisatorisk ramme om biblioteksfunktionen ved Københavns Universitet og profilere KUBIS som en vigtig serviceleverandør på informationsområdet. Der henvises til afsnit Det Kongelige Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 14 mål. Som det fremgår af skemaet, er det bibliotekets vurdering, at i alt 12 mål blev fuldt opfyldt, mens de sidste to mål stort set blev opfyldt Dette er efter bibliotekets vurdering en tilfredsstillende målopfyldelse for året Rammeaftalens mål: Uddybende analyser og vurderinger Udbygning af den digitale infrastruktur (I) Et afgørende led videreudviklingen af det digitale bibliotek er udbygning af den digitale infrastruktur. Udbygningen af de digitale løsninger er nødvendig for, at biblioteket kan opretholde sin brugerorienterede opgavevaretagelse. Det er således bibliotekets mål at møde brugerne digitalt, der hvor de befinder sig. Det er især tre helt eller delvist rammeaftalefinansierede projekter, der skal bidrage til realiseringen af dette mål: Udvikling af et System til Indsamling og Formidling af Digitalt materiale (SIFDprojektet) (i alt 8,3 mio. kr. i rammeaftalemidler) Udvikling af digital service på mobile platforme (i alt 2,4 mio. kr. i rammeaftalemidler) Formidling af forskningsdata (0,3 mio. kr. i rammeaftalemidler) SIFD-projektet Formålet med projektet er at udvikle infrastrukturer, som understøtter indsamling, forvaltning, bevaring og formidling af det digitale materiale, som indgår i bibliotekets samlinger, f.eks. dokumenter, billeder, noder, etc. Disse infrastrukturer baseres på rammesystemet Hydra, et open source system, som udvikles af et konsortium af amerikanske og europæiske universiteter og biblioteker ledet af Stanford University. Arbejdet med at etablere den basale platform blev afsluttet i 2013 ved installationen af rammesystemet, som i løbet af året er forsynet med grundlæggende funktionalitet til forvaltning, formidling og bevaring. Projektet forløber som planlagt, og udviklingen er sket i henhold til tidsplanen. Af resultater skal fremhæves:

17 -17- Forvaltningsdelen: Der er etableret funktioner til at oprette og uploade filer af flere forskellige teksttyper og med varierende grad af sammenhæng mellem de forskellige filer. Dermed understøttes alle teksttyper i Arkiv for Dansk Litteratur. Søgning i filerne har grundlæggende understøttelse. Formidlingsdelen: Søgning og fremvisning af såvel tekst som billeder (i en simpel form) understøttes nu. Bevaringsdelen: Systemet understøtter, at materiale karakteriseres, så relevante tekniske informationer bliver identificeret og gemt. Der er udviklet faciliteter, som tillader aflevering af data til den software, som implementerer Det Nationale Bitmagasin, en distribueret service til bevaring af digitale data. Målsætningerne for 2013 er dermed opfyldt. Projektet, der løber i hele aftaleperioden, afrapporteres samlet i årsrapporten for Service på mobile platforme Som led i at betjene lånerne der, hvor de er, skal den digitale service, som ydes på bibliotekets hjemmeside, flyttes ud på andre platforme, der tilgås via mobile enheder (smartphones etc.). Målsætningen i 2013 var overordnet at udbygge de opnåede resultater i 2011 og 2012, hvilket blev udmøntet i følgende tre succeskriterier for året: Omlægning af grænseflade i Det Kongelige Biblioteks bibliotekssystem REX til Responsive Design, hvilket tilpasser systemet til brugernes mobile enheder. Udvikling af dynamisk visning af åbningstider på KBs lokationer til mobile enheder. Omlægning af digitale indmeldelsesblanketter til bibliotekets brugerdatabase til mobile enheder. Samtlige aktiviteter er fuldt gennemført og implementeret. Formidling af forskningsdata Det Kongelige bibliotek skal udvikle et system til formidling af forskningsdata (Dataverse), der muliggør formidling af forskningsdata for forskerne på Københavns Universitet. Systemet er installeret og i drift og også taget i brug af flere brugere. Københavns Universitet besluttede imidlertid i efteråret 2013 at igangsætte en strategiproces på forskningsdataområdet og har i den forbindelse anmodet om, at aktiv markedsføring af tilbud på området indstilles ind til videre. Biblioteket har som konsekvens heraf midlertidigt standset indsatsen. Målsætningerne for 2013 udgår derfor.

18 -18- Afhængig af udfaldet af Københavns Universitets strategiarbejde på området vil markedsføringen af projektet blive genoptaget, når dette arbejde er afsluttet. Samtlige aktuelle succeskriterier er således opfyldt i relation til målet om, at biblioteket på basis af nationale digitale systemer skal betjene brugerne, der hvor de befinder sig. Målet er dermed opfyldt Udbygning af den digitale infrastruktur (II) I henhold til rammeaftalen skal Det Kongelige Bibliotek som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen. For 2013 blev der fastsat følgende succeskriterier i relation til dette mål: - Værkerne fra bibliotekets to store digitaliseringsprojekter vedrørende digitalisering af dansk litteratur frem til 1900 (ProQuest og DOD, jf. nedenfor) skulle tilgængeliggøres på bibliotek.dk. - Biblioteket skulle endvidere også i 2013 bidrage til DEFF-samarbejdet. Tilgængeliggørelse på bibliotek.dk Biblioteket gennemfører i disse år to store digitaliseringsprojekter vedrørende dansk litteratur frem til Begge projekter omtales nærmere nedenfor. Målsætningen for 2013 har været at tilgængeliggøre de digitaliserede værker på bibliotek.dk, som dækker landets offentlige biblioteker. Denne målsætning er nået, og kontroltjek viser, at posterne på bibliotek.dk er opdaterede. Det Kongelige Bibliotek kan samtidig konstatere, at folkebibliotekerne er begyndt at bruge DOD-servicen, hvor man kan bestille en elektronisk kopi af nationallitteraturen. Folkebibliotekerne hjælper aktivt lånerne med at bestille en kopi via servicen i stedet for det trykte værk. Deltagelse i DEFF-samarbejdet Det Kongelige Bibliotek deltager i DEFF styregruppen samt i tre programgrupper under DEFF. Biblioteket er aktiv i en række DEFF-projekter, herunder drivende i et projekt indenfor et strategisk indsatsområde om etablering af tjenester til understøttelse af forskningsdata. Samtlige succeskriterier er således opfyldt. Målet er opfyldt Samlingsopbygning: relokering og kassation Målet er, at Det Kongelige Bibliotek til stadighed skal sikre indlemmelse af de fysiske samlinger, som efterspørges af især universitetet, og endvidere at de nationale samlinger opbevares i tidssvarende klimastyrede magasiner. Der er i 2013 ombygget i alt knap 400 reolfag mod en målsætning om 200 reolfag. Der er endvidere flyttet de planlagte godt 500 hyldemeter af universitetsbibliotekets samlinger til lukkede

19 -19- magasiner. Dog er flytningen af de sidste 170 meter af praktiske hensyn først afsluttet i det nye år. Samtidig er der kasseret i alt knap 350 hyldemeter fysiske materialer, der også haves elektronisk, mod en målsætning på 300 hyldemeter. Endelig har biblioteket i 2013 som planlagt ydet den fornødne indsats i det forberedende arbejde med det kommende fjernmagasin. I 2012 blev det besluttet, at opførelse af fjernmagasiner til Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek skulle ske som en byggesag, og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) skulle stå som bygherre. De tre parter har som planlagt afleveret et færdigt skitseforslag med tilhørende økonomi til departementet primo marts Efterfølgende har institutionerne leveret bidrag til departementet til udarbejdelse af aktstykke om igangsættelse af byggesagen. Indflytning i den nye magasinbygning forventes at kunne gennemføres i Alle målsætninger for 2013 er altså opfyldt. Målet er opfyldt Nationalbiblioteket (I) Det Kongelige Bibliotek skal sikre fortidens kulturarv for eftertiden gennem en målrettet bevaring af samlingerne. Området omfatter såvel fysisk bevaring inkl. sikring som digital bevaring. Fysisk bevaring Bibliotekets indsats i relation til fysisk bevaring udmøntes i en handlingsplan for den løbende bevaringsindsats. Herudover var det vigtigste succeskriterium i 2013 at bidrage til forberedelsen af samlingernes udflytning og opstilling i et nyt fjernmagasin. Handlingsplanen for fysisk bevaring Handlingsplanen for fysisk bevaring følger den overordnede prioritering, som Kulturministeriets rapport Udredning af bevaring af kulturarven anbefalede, idet bevaringsindsatsen er prioriteret i tre indsatsområder: - forebyggende bevaring - aktiv bevaring - substitution Årets målsætninger og opgaver, der udmøntes i handlingsplanen, er nået for alle tre indsatsområder. Bidrag til plan for samlingernes udflytning Arbejdet med opgørelsen af Det Kongelige Biblioteks samlinger er foretaget efter planen, og tallene er bearbejdede, så samlingerne på overordnet niveau er opgjort på såvel hyldemeter som klimazoner. Der er derfor nu et samlet overblik over samlingernes tilstand til brug for planlægning af nyt fjernmagasin.

20 -20- Digital bevaring Bevaringen af den digitale del af kulturarven rummer store udfordringer og kræver en robust og skalerbar digital infrastruktur, der sikrer, at det digitale materiale kan lagres, bevares og tilgængeliggøres i generationer fremover. Implementering af politikken for digital langtidsbevaring Der blev udarbejdet og vedtaget en politik for lagring af digitalt materiale ved Det Kongelige Bibliotek i foråret Politikken skal sikre, at materialet er bevaret i det nødvendige antal kopier på forskellige geografiske lokationer. Målsætningen for 2013 var, at politikken implementeredes for digitalt fødte objekter med simpel datastruktur inden for en af de fastlagte bevaringsprofiler. Dette blev opfyldt, idet første del af KB-bitmagasinet blev sat i produktion maj 2013, og den første delsamling (simple digitale objekter uden adgangsmæssige restriktioner) blev i efteråret 2013 implementeret og ligger nu på 3 forskellige geografiske lokationer. Konference om Det Nationale Bit-magasin Desuden var det målsætningen, at der i 2013 blev afholdt en konference med henblik på at udbrede viden om det software, som er udviklet sammen med Statens Arkiver og Statsbiblioteket i projektet "Det Nationale Bitmagasin", så andre kulturinstitutioner med e-bevaringsopgaver også kan iværksætte bitbevaring Konferencen blev afholdt som planlagt i juni 2013 i samarbejde med Statens Arkiver og Statsbiblioteket. Sammenfattende blev alle succeskriterier i forhold til fysisk og digital bevaring opfyldt. Målet er opfyldt Nationalbiblioteket (II) Det Kongelige Bibliotek skal give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser. I rammeaftaleperioden sker dette bl.a. gennem en betydelig digitaliseringsaktivitet, der er blevet forøget og koncentreret om retrodigitalisering af værker i bibliotekets samlinger med henblik på at formidle dem på internettet. Målet var udmøntet i følgende succeskriterier i 2013: - Færdiggørelse af den nationale interaktive portal for luftfotografier, Danmark set fra luften før Google med tilgængeliggørelse af alle fotos fra Fyn, inkl lodfotos, udvikling af funktioner til brugen af lodfotos samt inddragelse af brugerne i betydeligt omfang gennem crowdsourcing. - Færdiggøre oplæg om et projekt for en national nodeportal i samarbejde med komponister, autorer og musikforlag med henblik på at give adgang til såvel historiske som aktuelle noder i digital form og sikre deres bevaring for eftertiden.

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden... 4 1.2. Årets resultater... 5

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Digital Bevaring En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Indhold Organisering Bevaringsstrategier Projekter Digital Bevaring er en Projektorganisation + + +

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket ÅRSRAPPORT 2014 VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT

RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT 2014 Indhold 1. Påtegning...1 2. Beretning...2 2.1 Præsentation af Rigsarkivet...2 2.2 Rigsarkivets omfang...3 2.3 Faglige og økonomiske resultater i 2014...3 2.4 Opgaver og ressourcer...7

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR Aalborg 19-11-2014 OVERBLIK Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Avisdigitalisering hvordan Tilgængelighed hvordan får man adgang? Spørgsmål?

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 2. version -2- Indholdsfortegnelse 1.1. Mission...3 1.2. Vision...3 1.3. Hovedopgaver...3 1.4. Overordnede resultater...4 1.5. Kommende

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB)

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) -2- Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Beretning... 3 1.1. Mission, vision og hovedopgaver... 3 1.2. Årets finansielle resultater...

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere