Hovedbestyrelsen Journalnr juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl (videokonference)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Status på Folkemødet. 3. Status på rådighedstjeneste for kollegaer på ukontrollabel tjeneste i forbindelse med etablering af den eksekutive strategi. 4. Nytårsmiddag TR-beredskab. 6. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Næstformand Claus Hartmann bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, idet han bød særlig velkommen til Brian Tommy Hansen (Københavns Politiforening), der mødte som suppleant for Annette Nielsen, samt til Kurt Bønnelykke Nielsen (Fyns Politiforening), der mødte som suppleant for Steffen Daugaard. Der er meddelt afbud fra Pia Brostrøm (Domstolenes Tjenestemandsforening). Forbundsformand Claus Oxfeldt afviklede ferie. Med Hovedbestyrelsens accept var der enighed om, at dagsordenens punkt omkring Status på Folkemødet, der oprindeligt var henlagt under pkt. 5, Meddelelser, behandles under pkt. 2 til drøftelse og beslutning. Referat fra hovedbestyrelsesmøde 21. maj 2015 til godkendelse.

2 Indsigelse fra hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen (Sydsjælland og Lolland- Falster) til pkt. 6 vedrørende midlertidig ændret administration i forbindelse med overførsel af normtimer til AF-konto : Fra hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen (Sydsjælland og Lolland-Falster) er der indkommet indsigelse mod referatet af 21 maj 2015, ad pkt. 6 vedrørende midlertidig ændret administration i forbindelse med overførsel af normtimer til AFkonto, idet han ikke fandt referatet tilstrækkeligt dækkende i forhold de synspunkter, som han lagde til grund afvisningen af den mellem Rigspolitiet og Politiforbundet indgåede aftale. Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen (Sydsjælland og Lolland-Falster) ønskede, at det af referatet fremgik, at det var hans opfattelse, at den opståede situation med ophobning af frihed mere end noget andet dokumenterede politiets helt håbløse mangel på ressourcer. I relation hertil fandt han den indgåede aftale om salg af normtid som værende i skærende kontrast til den politik, som Politiforbundet gennem de seneste år har ført med henblik at øge politinormativet. Han pegede på, at der er udformet flere, dyre og arbejdskrævende projekter i den hensigt at dokumentere det påståede behov. Arbejdsgiverens opkøb af arbejdstid vil medvirke til at sløre dette behov. Han anerkendte i øvrigt arbejdstidsaftalens bestemmelser om arbejdsgiverens adgang til at købe overtid, men gav udtryk for, at normtid adskiller sig væsentligt herfra, idet der er tale om ekstra arbejdstid, der honoreres med 1:1 betaling. Aftalen betyder reelt, at der er indgået aftale om en art vikarbureau, som kan levere de timer, som politiet mangler og til den lavest mulige betaling uden overtidsbetaling, fordi arbejdstiden kan tilrettelægges med op til 12 timer. Han tilkendegav videre, at det præcist var dette scenarie, som konsulentfirmaet Deloitte anbefalede Rigspoliti og ministerium i 2010 i forbindelse med budgetanalysen af dansk politi med den hensigt at få flest mulige polititimer til lavest mulige pris. Det var videre hans opfattelse, at forbundets påstand om de arbejdsmiljømæssige konsekvenser som følge af mange og lange vagter ikke kan opretholdes, når man samtidig accepterer, at normtimerne kan udbetales. Særskilt i forhold til den af hovedbestyrelsen trufne beslutning ønskede han det præciseret, at han ikke var en del af flertallets beslutning, men alene tilkendegav opbakning til den del af beslutningen om, at forbundets interne proces for indgåelse af aftaler vil indgå i hovedbestyrelsens drøftelser af interne procedurer og arbejdsform i forbindelse med det ordinære hovedbestyrelsesmøde i august Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 21. maj 2015 blev godkendt med tilføjelse af den fra hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen fremsendte indsigelse. 58.

3 Ad 2: Status på Folkemødet (j.nr ). Næstformand Claus Hartmann indledte drøftelserne med en status i forhold til Folkemødet på Bornholm d juni 2015, idet han orienterede om det forhandlingsforløb, der havde været om indgåelse af eventuelle aftaler med Rigspolitiet, og som Hovedbestyrelsen internt havde drøftet på video-møder. Forhandlingerne med Rigspolitiet om eventuel indgåelse af en aftale i forhold til dels honorering af arbejdstid og dels særskilt kompensation for de varslede, uensartede indkvarteringsforhold til de involverede kolleger, har således været intense. G.d. var der således med Rigspolitiet udarbejdet udkast til aftaler, der dækker henholdsvis de særlige, logistiske forhold og dels de arbejdsmæssige udfordringer. Sekretariatschef Stig Bertelsen redegjorde herefter grundigt for de 2 udkast til aftaler vedrørende.. Aftale for polititjenestemænd om engangsvederlag for de særlige logistiske forhold under indsatsen i forbindelse med folkemødet på Bornholm, juni Aftale for polititjenestemænd om honorering af rådighedstjeneste under folkemødet på Bornholm, juni De fremlagte udkast til aftaler skal ses som en samlet pakke, som hver især regulerer forhold for de kolleger, der er involveret i den politimæssige indsats. I forhold til den planlagte tjeneste i øvrigt gælder de almindelige arbejdstidsregler, hvilket blandt andet indebærer, at der ydes særlige ydelser, hvis der udføres aften/nattjeneste samt tjeneste i weekenden, og at der ydes overarbejdsgodtgørelse, hvis tjenesten udstrækkes over det planlagte tidsrum. For opholdet på Bornholm gælder de almindelige regler i statens tjenesterejseaftale, hvilket betyder, at der udbetales time-/dagpenge med måltidsfradrag efter de almindelige regler. Det er ligeledes fortsat forbundets hensigt snarest og forud for folkemødet skriftligt at orientere Rigspolitichefen om de mange udfordringer, der set med forbundets øjne har været i forløbet, herunder ikke mindst i forhold til de sikkerhedsmæssige aspekter og de indkvarteringsmæssige og arbejdstidsmæssige rammer, idet indkvartering på kaserner og i et vist omfang i sommerhuse efter forbundets opfattelse ikke opfylder kravene til passende indkvartering, ligesom tilrettelæggelse af tjenesten med rådighedstjeneste, der dækker 24 timer i flere på hinanden følgende døgn efter omstændighederne kan udgøre et brud på arbejdstidsaftalen samt overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Kommunikationsmæssigt er det samtidig hensigten, at forbundet i tæt samarbejde med Informationsafdelingen i tilfælde af tilslutning til den samlede pakke snarest vil udsende udførlig information til Politiforeningerne, således medlemmerne kan gøre sig bekendt med indholdet. 59.

4 Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af de 2 udkast til aftaler, herunder med hensyn til finansiering, med hensyn til lederne, der ligeledes er omfattet af aftalerne, med hensyn til den manglende inddragelse i processen, samt med hensyn til de kommunikationsmæssige udfordringer. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig herefter i enighed det fremlagte udkast til aftale vedrørende de særlige logistiske forhold under indsatsen og det fremlagte udkast til aftale vedrørende honorering af rådighedstjeneste. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig endvidere, at forbundet skriftligt og forud for folkemødet orienterer Rigspolitichefen om de mange udfordringer, der set med forbundets øjne har været i forløbet. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig afslutningsvis, at forbundet og Informationsafdelingen snarest udsender information om indholdet af den samlede pakke til Politiforeningerne. Ad 3: Status på rådighedstjeneste for kollegaer på ukontrollabel tjeneste i forbindelse med etablering af den eksekutive strategi (j.nr ). Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede i tilknytning til sagen vedrørende rådighedstjeneste for kollegaer på ukontrollabel tjeneste i forbindelse med etablering af den eksekutive strategi om status. Forbundets strategiske tilgang til drøftelserne har været, at aftalen skal sikre forudsigelighed, ensartethed og at aftalen bliver landsdækkende. Der har således været afholdt 2 møder med Rigspolitiet senest d. 1. juni 2015 hvor det er aftalt, at Rigspolitiet udarbejder deres forslag til kompensation for de ledere (PI/VPI/PK/evt. specialkonsulenter), der er i målgruppen, som er på ukontrollabel tjeneste og som indgår i bagvagtsordninger. Når Rigspolitiets forslag til aftale om kompensation modtages vil det i første omgang blive drøftet med Politilederforeningen og Københavns Politiforening, hvorefter det vil blive fremlagt for Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tog efter en længere drøftelse om muligheden for lokalt at anvende de almindelige arbejdstidsregler set over for en ny aftale, og drøftelser om den vedtagne telefon-politik, den givne orientering om status til efterretning. 60.

5 Ad 4: Nytårsmiddag 2016 (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 14. april 2015: "Evaluering af nytårsmiddagen I tilknytning til Hovedbestyrelsens evaluering af den afholdte nytårsmiddag 2015 og forhandlingsudvalgets seneste drøftelser herom blev der fremlagt et indstillingsnotat, hvoraf det historiske forløb, værdien ved afholdelsen og anerkendelsen ved Justitsministerens tilstedeværelse beskrives. Det er således forhandlingsudvalgets indstilling, at nytårsmiddagen også afvikles i Forholdet bringes op til drøftelse og beslutning til hovedbestyrelsesmødet d " Indstillingsnotat er vedhæftet. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig efter en drøftelse forhandlingsudvalgets indstilling således, at Politiforbundets Nytårsmiddag også i 2016 afvikles efter det nuværende koncept. Ad 5: TR-beredskab (j.nr ). 3 bilag er vedhæftet. Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager orienterede om det historiske perspektiv i forhold til forbundets TR-beredskab, idet han henviste til de udsendte bilag som følger.. Notat om Tillidsmandsberedskab politikredsene af d. 21. april Notat om TR-beredskab fra tidligere varslede som uvarslede hændelser af d. 13. maj Skematisk oversigt over TR-beredskab one page. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig med enkelte bemærkninger og tilføjelser, som nu indarbejdes i materialet, de fremlagte bilag. Ad 6: Meddelelser. Status på den ny Fridøgnsbankaftale (j.nr ). 61.

6 Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede om status på drøftelserne om ajourføring af aftalen om Fridøgnsbanken, idet det er forventningen, at Rigspolitiet fremsender et udkast til endelig aftale inden for kort tid, hvorefter det vil blive udsendt til Hovedbestyrelsen med henblik på drøftelse og beslutning på det kommende hovedbestyrelsesmøde d. 20. juni Sagsbehandlingstider af 119-sager (j.nr ). Næstformand Claus Hartmann opfordrede på given foranledning til, at politiforeningerne lokalt har stor opmærksomhed på udviklingen i sagsbehandlingstider af 119-sager i perioden fra , idet der i et tilfælde er konstateret langsommelig sagsbehandling. Fokus på kerneopgaven (j.nr ). 3 bilag er vedhæftet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede om, at oplægget fra Personalepolitisk Udvalg (PPU) i forhold til tillidsreformen og Fokus på kerneopgaven var blevet accepteret til Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalgsmøde (CSU) d. 29. maj Fremadrettet vil der således ske en løbende opfølgning på arbejdet med tillidsreformen i regi af blandt andet PPU. Yderligere er det aftalt, at hovedbestyrelsesmedlemmerne Tom Steffensen (Nordsjælland) og Carsten Weber Hansen (Sydøstjylland) til hovedbestyrelsesmødet d august 2015 orienterer om deres lokale oplevelser relateret til tillidsreformen. Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) d Næstformand Claus Hartmann orienterede kort om mødet i Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) d. 29. maj 2015, idet han henviste til informationerne herom i det udsendte referat fra forhandlingsudvalgets møde d. 2. juni Næstformand Claus Hartmann afsluttede herefter mødet og varslede det næste hovedbestyrelsesmøde til afholdelse d. 20. juni For referat Claus Redder Madsen 62.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 Faktuelt notat til Statsrevisorerne om DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad I. Indledning 1. På mødet den 24. januar 2007 anmodede

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere