Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2007 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Project and Portfolio Management (PPM) Project and Portfolio Management (PPM) typisk det manglende led i værdikæden og forretningssystemerne af chefkonsulent Martin J. Ernst, A-2 A/S og partner Søren Thimmer, A-2 A/S 1. Indledning Fokus på ERP og CRM Virksomhederne har traditionelt fokuseret på at få deres økonomi-, logistik- og produktionsstyring understøttet af ERP-applikationer, og senere blev fokus rettet mod at få kundestyringen understøttet af CRM-systemer. Dette har betydet, at de fleste producerende virksomheder i dag har hele deres værdikæde fra salgsindsats, ordremodtagelse, produktion til afsendelse, fakturering og support understøttet af it. Det er dog ikke alle virksomheder, der kan udnytte mulighederne, som ligger i de traditionelle MRP-baserede ERPapplikationer det skyldes typisk, at produktionen er projektorienteret, og de kan derfor ikke umiddelbart bruge denne tankegang og strukturering af de traditionelle produktionsdata. It til understøttelse af dette område har i de senere år fået et forstærket fokus fra specielt de store ERP-leverandører som SAP og Oracle. Med en indbygget integration til øvrige moduler og øget funktionalitetsniveau har disse forsøgt at give de etablerede leverandører af projektstyringsapplikationer en værdig modstand. Gartner Group kalder dette område Project and Portfolio Management, og det omhandler project management, programme management, og portfolio management 1 gældende 2/November 2007 It-håndbogen 1

3 Project and Portfolio Management (PPM) for såvel kundeorienterede projekter, som for internt orienterede projekter. Det er velkendt, at flere virksomheder har opnået særdeles håndgribelige resultater ved implementering af disse applikationer: The results have been impressive. With the introduction of Clarity and subsequent changes in organization and processes, Philips Medical Systems has reduced the delivery unreliability of projects from 40 % to better than 10 %. They now optimally utilize their limited resources and have reached the goal of a 50 % project lead-time reduction. They can now compare budgets versus actual expenditures. Before Clarity, Philips Medical Systems had 108 poorly focused projects and activities. After Clarity, they have reduced the number to 30 strategically aligned projects. Philips Medical Systems. Tekstboks 1. Informationsmateriale om Clarity udlånt af CA Formål Formålet med denne artikel er at beskrive dette typisk manglende led i værdikæden og forretningssystemerne, der vedrører PPM. Dette manglende led kan for nogle virksomheder være lige så omfattende som CRM eller SCM, og formålet er derfor ikke en udtømmende beskrivelse, men at give et overblik over PPM og de it-systemer, der i dag findes på markedet til at understøtte PPM, samt indblik i udvalgte cases. Artiklens struktur Artiklen er struktureret med et indledende afsnit, hvor PPM bliver beskrevet med en efterfølgende beskrivelse af, hvorfor PPM har fået og til stadighed vil få et øget fokus i virksomhederne sammen med relationen til projekt- og programkontoret. Herefter beskrives eksempler på de forretningsmæssige fordele, virksomheder kan opnå ved at implementere PPM. Fælles for disse er, at de afhænger af de opgaver, som skal løses (eksempelvis om man anvender PPM til at bygge en 1) Project Management: The application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet the project requirements. Programme Management: The coordinated planning, management and execution of multiple related projects that are directed toward the same strategic, business or organizational objectives. Portfolio Management: The processes, governance and tools used to plan, create, assess, balance and communicate the execution of the IT portfolio. 2 It-håndbogen 2/November 2007

4 Project and Portfolio Management (PPM) bro, produktudvikle en ny medicin, styre interne ressourcer og it-systemer, etc.). Efterfølgende er der en oversigt over en række softwareprodukter indenfor PPM, samt en kort beskrivelse af få udvalgte software produkter. Som afslutning på artiklen beskrives en række cases fra danske virksomheder, som allerede har PPM-understøttet af itløsninger. 2. Hvad er Project and Portfolio Management? Kært barn har mange navne PPM-definition Selvom processerne, der vedrører projektorienteret udvikling i de senere år har fået større fokus hos en række virksomheder, så har der langt fra været konsensus om navnet. De forskellige navne er fremkommet som et resultat af de forskelle industrier og områder, hvor koncepterne oprindeligt er blevet udviklet. I denne artikel er valgt udtrykket Project and Portfolio Management (PPM), da bl.a. Gartner bruger denne betegnelse. Om Project and Portfolio Management skriver Gartner: Gartner defines PPM as software that streamlines outward functions and inward processes of project-intensive departments, industries and organizations. Integrating multiple business processes and point solutions into one application suite, PPM features integrated management of pipeline, scope, time, resource, skills, cost, procurement, communication, reporting and forecasting, and risk management functions. 2 PPM hovedområder PPM-området er ganske omfattende og er af PMI (Project Management Institute) i deres Project Management Body of Knowledge defineret i 9 områder: Project Integration Management Project Scope Management Project Time Management Project Cost Management Project Quality Management Project Human Resource Management 2) Gartner Group: press_releases/pr20mar2003a.jsp 2/November 2007 It-håndbogen 3

5 Project and Portfolio Management (PPM) Project Communications Management Project Risk Management Project Procurement Management. Tre typer af projekter Umiddelbart kan man sige, at der findes tre hovedtyper af projekter, som anvendes i virksomhederne: Kapitaliseringsprojekter Projekter der på baggrund af registrerede data bliver oprettet som et anlægsaktiv til senere afskrivning. Disse projekter kan være etableringsprojekter eksempelvis opbygning og udvidelse af produktionslinier, eller store it-projekter. Salgsprojekter Salgsprojekterne er kendetegnet ved, at projektet i sidste ende (i tillæg til leverancer/timer produceret) udmunder i en (eller flere) faktura(er) til en kunde. Under projektet bliver tid og udgifter registeret, for herefter at danne grundlag for økonomistyringen og faktureringen til kunden. Virksomheder, som benytter denne projekttype, er typisk entreprenørvirksomheder, konsulenthuse, og lignende. Interne projekter Interne projekter bruges alene til at styre virksomhedens egne ressourcer. Det er forskelligt, hvilket styringsniveau som ønskes anvendt, men det kan strække sig helt fra styring af projektudgifter til styring af fremdrift på planen, timeregistrering, vidensstyring, mm. Principielt vil alle typer virksomheder kunne benytte den projektform. Udover de nævnte typer af projekter findes der naturligvis en række specialtilfælde af projekter inden for forskellige virksomhedstyper. Alle virksomheder kan bruge PPM Det er imidlertid således ikke kun virksomheder, som lever af projektorienterede ydelser (eksempelvis entreprenører, softwarevirksomheder, advokater, reklamebureauer og konsulenthuse), som kan opnå fordele ved at anvende PPM. I princippet vil alle typer virksomheder med en projektorienteret arbejdsform have behov for at få it-understøttet deres processer og styringsværktøjer, da PPM i alle tilfælde kan anvendes til at styre interne aktiver som anlæg og øvrig itinvesteringer. 4 It-håndbogen 2/November 2007

6 Project and Portfolio Management (PPM) 3. PPM-applikationer er en vigtig understøtning af virksomhedernes projekt- og programkontorer Procesejer af PPM Den organisatoriske forankring af PPM-applikationer vil typisk ligge i den koordinerede funktion, som ejer processerne omkring projektfremgangsmåde, ressourcestyring, kompetencestyring, risikoafdækning, etc. Denne procesejer vil i mange tilfælde være virksomhedens projektkontor eller programkontoret for de større programmer. Projekt- eller programkontoret er også typisk den instans, som bestemmer og former den valgte projektmetode til den enkelte virksomhed (som kan være kendte standarder som PRINCE2, PMI, etc.). A-2 har en definition af den primære forskel mellem projektog programkontoret, som er vist i figur 1. Figur 1. Forskellen mellem projektkontor, programkontor og projekter (A-2 A/S videnbase) Behov for ensartet rapportering Uanset om det er det ene eller andet kontor, så er behovet i bund og grund en rigtig prioritering og styring af projekterne i porteføljen. Til dette er der brug for ensartet rapporteringen fra projekterne og her skal både projektmodellen (eller en kombination af flere metoder) og PPM-applikationen være et værktøj til opnåelse af den ens rapportering. Erfaringen har i gentagne tilfælde vist, at en implementering af en projektmodel og tilhørende applikationer kræver en 2/November 2007 It-håndbogen 5

7 Project and Portfolio Management (PPM) signifikant større ledelsesindsats, end blot at stille værktøjerne til rådighed. Forskellig forankring i virksomheden Krav om stor forandringsvillighed Det er ikke alle virksomheder og organisationer som har etableret et projektkontor eller har behov for det. Typisk ser man også programkontorer opstå i enkelte funktioner i virksomheden såsom i forbindelse med forsknings- og udviklingsafdelingerne samt it-afdelingen. Projektkontoret i den rene forstand, hvor det er en permanent supportfunktion i forhold til den øverste ledelse ses endnu relativt sjældent. Virksomheder bliver til stadighed udsat for større krav om at kunne forandre sig. Her vil projekt- og programkontoret få en vigtig rolle derfor vil projektkontoret i sin rene form bliver mere udbredt. Tidligere skete den typiske udvikling af organisationen og forretningen i virksomhederne ved store implementeringer (f.eks. implementeringer af kvalitetsstyringssystemer, BPR, ny it etc.) det vil sige et større projekt (eller isoleret program). Mellem de store implementeringer skete der typisk ikke nogen udvikling af virksomheden, og mange virksomheder oplevede til tider en direkte degenerering. Nutidens krav har medført, at der hele tiden skal ske en løbende udvikling af forretningen også mellem de store implementeringsprojekter. Figur 2 illustrerer dette. Figur 2. De to figurer viser udviklingen af virksomheden før og nu. Den lodrette akse symboliserer det samlede udviklingsniveau, og den vandrette akse viser tiden Et fokus på projekt- og/eller programkontorfunktionen og dermed PPM, processer og værktøj vil således både give virksomhederne mulighed for at imødekomme det konstante krav om omskiftelighed (flere igangværende projekter til at forbedre virksomheden). Dette gælder specielt på 6 It-håndbogen 2/November 2007

8 Project and Portfolio Management (PPM) samling af initiativer, prioritering af disse, samt opsamling og videreformidling af informationer. Overgangen til den projektorienterede styringsform En anden hovedfaktor er tendensen til, at flere og flere virksomheder skifter den traditionelle styringsform i form af en linieorganisation ud med en mere projektorienteret styringsform, hvor virksomheden er opdelt i communities, og aktiviteter bliver gennemført som projekter. Dette er bl.a. beskrevet af Lars Kolind i hans bog Kolindkuren. Figur 3 giver eksempler på dette. Figur 3. Styringsformerne i går (fra lag til lag), i dag (fra top til alle) og i morgen (fra styregruppe til communities og processer) Styringsformen bliver anderledes, og her vil projekt- eller programkontoret få den centrale rolle i forhold til selve oprettelsen og ledelsen af projekterne på tværs af organisationen. Trends indenfor porteføjle- og projektstyring Den trend man har set de senere år, og fortsat vil se, er at man vil forøge projekt- eller programkontorets effektivitet. Dette sker bl.a. ved bedre at koble den strategiske ledelse og selve projektledelsesdelen i denne funktion. Det sker også ved at projektlederne kommer til at få mere ansvar i en større del af projektværdikæden således at projektlederne er med i konceptudviklingen, igennem hele etableringsfasen, og slutter af med selve gevinstrealiseringen. 4. De forretningsmæssige fordele som driver Business Casen Eksempler PPM-området er, som tidligere nævnt, ikke et nyt koncept hverken på globalt plan eller nationalt plan, og erfaringerne fra tidligere implementeringer har vist markante forbedringer på væsentlige punkter. I dette afsnit beskrives et par generelle eksempler, hvor brugere af PPM-værktøjer har ople- 2/November 2007 It-håndbogen 7

9 Project and Portfolio Management (PPM) vet en forretningsmæssig forbedring. De forretningsmæssige fordele, som vil blive beskrevet, er: Værdien ved porteføljestyring Værdien af den effektive brug af ressourcer Værdien ved at levere til tiden og til budget Værdien ved at komme først til markedet Værdien ved samlet information Værdien ved automatisk integration med samarbejdspartnerne. Kendetegnende for fordelene er, at de skal kunne indsættes i en business case for implementering af en PPM-applikation. Værdien ved porteføljestyring Fokusering på de rigtige projekter er en vigtig opgave for den ansvarlige af virksomhedens projektportefølje. Ikke alle PPM-værktøjer kan give denne information til ledelsen og eksempelvis svar på: Hvad er potentialerne for det enkelte projekt?, hvordan er formålet med projekterne i forhold til virksomhedens strategi?, hvad kommer det til at koste?, hvad har det kostet indtil nu? osv. Men som det fremgik af citatet i starten af denne artikel fra Philips Medical Systems, så har implementeringen af en PPM-applikation medført, at de har reduceret antallet af projekter fra 108 til 30 strategiske projekter/programmer. Med en øget fokusering af ressourcer er det muligt at undlade at smide gode penge efter dårlige. Værdien ved effektiv brug af ressourcer Hvis projektressourcerne uanset hvilken slags det er kan udnyttes mere effektivt, kan det ligeledes påvirke bundlinien positivt. Implementeringen af et PPM-værktøj vil bl.a. øge informationen, hvorfra bedre beslutninger om ressourceanvendelse kan træffes. Et eksempel er konsulenthuse, som bliver økonomisk målt på udfaktureringsgraden. Hvis denne grad eksempelvis kan øges fra 65 % til 70 %, så vil indtægtsforøgelse typisk påvirke bundlinien markant. Dette emne inkluderer også udnyttelsen af de knappe ressourcer, som alle projekter har oplevet. Den bedre udnyttelse betyder også, at projekterne vil få en øget sikkerhed i relation til gennemførelsen, da ressourceplanlægningen på tværs af projekt vil kunne identificere flaskehalsproblemer tidligt i forløbet. 8 It-håndbogen 2/November 2007

10 Project and Portfolio Management (PPM) Værdien ved at levere til tiden og til budget Det er af stor vigtighed, at projektet: bliver leveret med det resultat, som projektet oprettet er til bliver leveret til det aftalte tidspunkt bliver leveret til det aftalte budget bliver leveret i den rette kvalitet. For at nå et sådant resultat, er det bl.a. nødvendigt at kunne følge projektets fremgang og styre efter dette. Traditionelt har mange organisationer ikke haft en projektorienteret styring, og deres styringsværktøjer som f.eks. økonomisystemer, har i mange tilfælde ikke været skabt til denne styringsform. Når dette er tilfældet, så kan det være meget ressourcekrævende at få den information, som er nødvendig for at kunne styre projektet. Økonomisk kan det betyde meget for forretningen, at projektet bliver gennemført til tiden og til budgettet. Et overforbrug på et salgsprojekt påvirker ligeledes direkte dets profitabilitet og bidrager dermed mindre til virksomhedens samlede overskud. For et internt projekt betyder et overforbrug en meromkostning for virksomheden. Et overforbrug gælder både projektressourcernes tid såvel som brug af eksterne ydelser eller materialer. Mange salgsprojekter er ofte aftalt til en fast pris, og et overforbrug vil for disse projekter være et anliggende for den sælgende virksomhed. Hvis det derimod er betaling efter forbrugte timer, så vil et overforbrug blive betalt af kunden. Dette vil normalt aldrig blive opfattet positivt af kunden. I den forbindelse vil der i kontraktfastlæggelsen typisk blive aftalt dagbøder, hvis projekter går over tiden. Dagbøder vil alt andet lige mindske projektets profitabilitet. Værdien ved at komme først til markedet Effektiv styring af projekter kan være årsagen til udover at det bliver gennemført til tiden at et produkt eller en serviceydelse kan tilbydes tidligere end konkurrenternes. Det er en velkendt teori, at en tidligere lancering af et produkt kan være medvirkende til en øget indtjening. I figur 4 nedenfor er illustreret sammenhængen mellem lanceringstidspunktet og profitniveauet. 2/November 2007 It-håndbogen 9

11 Project and Portfolio Management (PPM) Prøv Ledelseshåndbogen i 10 dage for kun kr. 250,- Klik ind på: 10 It-håndbogen 2/November 2007

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

ERP. Artikel udgivet i ERP Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel udgivet i ERP Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel udgivet i ERP Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

E-business. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

E-business. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Forretningsorienteret Controlling

Forretningsorienteret Controlling Forretningsorienteret Controlling Kompendium 7 Henrik Lundum Balanced Scorecard Henrik Lundum, kompendium 7, Balanced Scorecard, 1. udgave, 1. oplag. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere