Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Peggy Friis; Pernille Daub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat 2012-2013. Peggy Friis; Pernille Daub"

Transkript

1 Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller Peggy Friis; Pernille Daub

2 Rapport DTU Wind Energy E-0048 (DK) 2013 Af Peggy Friis; Copyright: Forsidefoto: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med kildeangivelse På toppen af Envision prototypemøllen Peggy Friis Udgivet af: Rekvireres: Institut for Vindenergi, Frederiksborgvej 399, Bygning 118, 4000 Roskilde ISBN:

3 1. Forord Denne rapport er udarbejdet som en oversigt over Godkendelsessekretariat for Vindmøller s aktiviteter i 2012 og Indholdet af de enkelte delopgaver er primært fokuseret omkring administrationen af den tekniske certificeringsordning for Vindmøller. Der er overordnet beskrevet de opgaver Godkendelsessekretariatet har været beskæftiget med i den forgangne periode. For detaljer vedrørende fremtidige aktiviteter, henvises til ansøgningen for bevilling i Opgaverne har omfattet daglig administration, herunder varetagelse af sekretariatsfunktionen for Energistyrelsens Rådgivende Udvalg, ordningen vedrørende små vindmøller, ordningen vedrørende vedligehold og service, samt opgaver i forbindelse med udarbejdelse af nye godkendelsesregler for vindmøller. Dertil kommer Godkendelsessekretariatets informationsforpligtelse, herunder både deltagelse i oplysende aktiviteter, besvarelse af telefoniske henvendelser samt vedligehold af hjemmesiden. Godkendelsessekretariatet har endvidere tilknyttede eksperter fra DTU Vindenergi i danske og internationale standardiseringsudvalg. Godkendelsessekretariatets hjemmeside er Godkendelsessekretariatets arbejde er finansieret gennem EUDP-programmet med følgende projektreferencer: Godkendelsesordningen for vindmøller J.nr Godkendelsesordningen for vindmøller J.nr Risø Campus, februar 2014 Peggy Friis Pernille Daub Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

4 2. Indhold 1. Forord Indhold Summary Indledning Løbende driftsopgaver, vejledninger mv Rådgivende udvalg Lister over vindmøllecertifikater og -godkendelser samt projektcertifikater Certificerende og godkendende virksomheder Godkendelse af servicevirksomheder og opfølgning på serviceordningen Opfølgning på anmeldelse af skader, havarier og udfasning af udtjente møller Godkendelse og prøvning af småmøller på 25 kw eller derunder Datagrundlag, databehandling og CRM Generelt standardiseringsarbejde Bilag Registrerede Typecertifikater (A) Registrerede Typecertifikater (B) Registrerede Prototypecertifikater (C) Registrerede typecertifikater for møller <200m Registrerede typecertifikater for møller <40m 2 (Danske særregler) Registrerede prototypecertifikater for møller <200m Registrerede prototypecertifikater for møller <40m 2 (Danske særregler) Anmeldte møller <5m 2 (Danske særregler) Registrerede ombygnings godkendelser Registrerede Projektcertifikaterr Certificerede og godkendte servicefirmaer og antal møller de har i service Ejere med selvservice Akkrediterede Virksomheder Medlemsliste over Rådgivende udvalg S-588 Årsrapport IEC61400 seriens publikationer: S-588 Status Januar Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

5 14.10 V kw Havari og opfølgning Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

6 3. Summary This report is prepared as documentation for the activities in the Certification Secretariat of Wind Turbines in The secretariat performed duties under a contract with the DEA, where the contents of the tasks are focused on administration of the Danish Certification Scheme for Wind Turbines. Also, the report includes a general description of activities of the secretariat during the mentioned period. For details relating to future activities, please see the grant application for The tasks of the Secretariat has among other things consisted of daily administration, including ensuring the secretariat for the Advisory Committee, implementing the system of maintenance and service, development of new licensing rules for small wind turbines, and the approval and reviews of small wind turbines. Also it includes the secretariats information obligation including participation in meetings, answering questions by phone and and updating the webpage. In addition, the Secretariat and related experts from DTU Wind Energy participated in Danish and international standards committees. Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

7 4. Indledning Denne årsrapport beskriver de hovedopgaver, der er udført i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013 i henhold ansøgninger og tilsagn dækkende de respektive perioder. Den tekniske certificeringsordning har til formål at sikre, at en vindmølle, sammen med det anvendte fundament, er konstrueret, fremstillet, opstillet og vedligeholdt i overensstemmelse med fastsatte kvalitetsmæssige, energimæssige og sikkerhedsmæssige krav i bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar Til at varetage administration og vedligehold af det tekniske godkendelsesgrundlag for ordningen, herunder koordinering af standardiseringsarbejdet, er oprettet Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. Godkendelsessekretariatet fungerer tillige som viden center for godkendelsesordningen. Hovedopgaverne er grupperet på følgende måde: - Løbende driftsopgaver, vejledninger mv. - Det Rådgivende Udvalg - Lister over vindmøllecertifikater og -godkendelser samt projektcertifikater - Certificerende og godkendende virksomheder - Godkendelse af servicevirksomheder og opfølgning på serviceordningen - Opfølgning på anmeldelse af skader, havarier og udfasning af udtjente møller - Godkendelse og prøvning af småmøller på 25 kw eller derunder - Datagrundlag, databehandling og CRM - Generelt standardiseringsarbejde Arbejdet i har været fordelt mellem opgaver relateret til Godkendelsessekretariatets nye CRM system, herunder oprydning, struktur samt forbedring af datakvaliteten, aktiviteter relateret til sekretariatets oplysningsforpligtelse, bl.a. virksomhedsbesøg samt deltagelse i forskellige brancherelaterede events, fx temadage. Dertil kommer en lang række henvendelser fra forskellige interessenter, fx borgere, kommuner og private firmaer både telefonisk og via mail. En anden opgave der har fyldt meget i 2013 har været samarbejdet med Energistyrelsens Rådgivende Udvalg omkring udarbejdelse af en vejledning til Bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar omkring teknisk certificering af vindmøller. Sekretariatet er ligeledes i 2013 begyndt at deltage i Energistyrelsens Vindgruppes månedsmøde en gang i kvartalet Nøgletal for vindkraften i Vindkraftproduktion 11,1 mia. kilowatt-timer (2013) 10,3 mia. kilowatt-timer (2012) Elforbrug (inklusiv tab i el-nettet) 33,5 mia. kilowatt-timer (2013) 34,1 mia. kilowatt-timer (2012) Vindkraftens andel af elforbruget i hele året 33,2 pct. (2013) 30,1 pct. (2012) Vindkraftens andel af elforbruget i december 54,8 pct. (2013) 33,5 pct. (2012) Vindkraftkapacitet ved årets udgang MW (2013) MW (2012) Vindens energiindhold Ca. 93 pct. af et normalår (2013) Ca. 102 pct. af et normalår (2012) Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

8 De 15 største vindmølleproducenter i 2013 og deres markedsandel var: Vestas Goldvind Enercon Siemens Suzlon GE Gamesa United Power Mingyang Nordex XEMC Envision DEC Sinovel Sewind 13,2 procent 10,3 procent 10,1 procent 8,0 procent 6,3 procent 4,9 procent 4,6 procent 3,9 procent 3,7 procent 3,4 procent 3,2 procent 3,1 procent 2,3 procent 2,3 procent 2,2 procent Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

9 5. Løbende driftsopgaver, vejledninger mv. Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller er oprettet af Energistyrelsen til at varetage administrationen af denne bekendtgørelse, herunder tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser. Godkendelsessekretariatet varetager endvidere vedligeholdelsen af det tekniske certificeringsgrundlag, herunder koordinering af standardiseringsarbejdet. Godkendelsessekretariatet fungerer tillige som Energistyrelsens informations- og videnscenter for den tekniske certificeringsordning. De løbende driftsopgaver i sekretariatet har blandt andet omfattet nedenstående: - Udarbejdelse af Bekendtgørelse og Vejledning samt administration heraf - Information om og formidling af ordningens indhold og omfang - Viden center om godkendelsesordningen og support i forbindelse med kommunale sager - Sekretariat for Det Rådgivende Udvalg - Registrering og opfølgning af typecertifikater og godkendelser for vindmøller og projekter - Vedligeholdelse af godkendelsesordningens hjemmeside og anden formidling - Overvåge udvikling af myndighedskrav, der er relevante for vindmølle godkendelse - Koordinering med arbejdstilsynet Periodens vigtigste dokumenter er afslutning og færdiggørelse af Bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller, med tilhørende vejledning. Bekendtgørelsen er tilgængelig på retsinformation og på Godkendelsesordningens hjemmeside, og findes samme sted i engelsk oversættelse. Vejledningen er principielt afsluttet, men resterer at blive offentliggjort via retsinformation og oversættelse til engelsk pågår. Der findes et offentligt tilgængeligt udkast af vejledningen på Godkendelsesordningens hjemmeside. Alle udstedte certifikater bliver registreret hos godkendelsessekretariatet med henblik på både oplysning og overvågning. Lister over mølletyper, der er godkendt i henhold til den danske ordning er udgivet på Godkendelsessekretariatets hjemmeside. Her offentliggøres desuden lister over akkrediterede og bemyndigede virksomheder. Desuden forefindes de dokumenter, der tilsammen udgør det opdaterede godkendelsesgrundlag. I forbindelse med det øgede antal type-, prototype- og projektcertifikater af vindmøller og -anlæg samt opdateringer af oplysninger om servicevirksomheder er det af stor betydning, at ordningens hjemmeside holdes løbende opdateret, så data er til rådighed for brugerne af ordningen, herunder specielt elselskaber og kommuner. Da dette pt. er manuelt arbejde, er det en opgave der fylder en del i sekretariatets daglige arbejde. Med ikrafttrædelsen af bekendtgørelse nr. 73 den 25. januar 2013 hvor kildestøjsmåling blev et krav i forbindelse med møllens typecertificering, har der været en stigning i antallet af henvendelser vedrørende støj fra vindmøller fra kommuner og borgere, som ønskede uddybende information om emnet. Sekretariatet yder generel teknisk bistand til Energistyrelsen i forbindelse med ad hoc opgaver, ændringer af bekendtgørelse og besvarelse af henvendelser om teknisk godkendelse af vindmøller til ministerier og styrelse mv. Godkendelsessekretariatet deltager kvartalsvis i Energistyrelsens vindgruppemøder og bidrager blandt andet med teknisk bistand ved havmølle udbygningen og opfølgning af installerede anlæg. Der ydes teknisk support, for eksempel i forbindelse med rapporteringerne af groutproblematikken ved offshore fundamenterne. Sekretariatet overvåger udvikling af myndighedskrav, der er relevante Godkendelsesordningen, og herunder deltager med bidrag til bl.a. Trafikstyrelsen vedrørende afstandskrav til veje og baner, luftfartsafmærkning af vindmøller; samt gennemgang af Miljøstyrelsens vindmøllebekendtgørelse med tilhørende vejledninger. Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

10 Sekretariatet har bl.a. deltaget i arbejdsgrupperne for teknisk forskrifter for tilslutning af vindmøller i Danmark, koordineret af Energinet.dk. På foranledning af Energinet.dk har Godkendelsessekretariatet været projektleder for et måleprojekt på effektkvalititsmålinger på en 25 kw mølle i forhold til standarden IEC ; med henblik på at tilpasse standarden og nettilslutningsbetingelser til forholdene som møller opererer under ved tilslutning i lavspændingsnettet. Rapporten: Measurement of power quality characteristics of a small wind turbine of the type HSWind Viking 25 kw according to IEC Edition 2.0; GLGH A-0001-A blev udgivet den 2 juli Sekretariatet har været involveret i en lang række oplysnings aktiviteter rettet mod forskellige dele af den danske vindmølle branche. Deltagelse i forskellige udvalg og samarbejdsaktiviteter, der har relation til godkendelse af vindmøller (f.eks. tilsynsordninger og skadesanmeldelser). Sekretariatet har bl.a. deltaget på følgende temadage i : 2012: Temadag for Husstandsmøller, arrangeret af Danmarks Vindmølleforening Temadag omkring nettilslutning, arrangeret af Energinet.dk. 2013: Temadag for Husstandsmøller, arrangeret af Danmarks Vindmølleforening Temadag omkring serviceordningen, arrangeret af Danmarks Vindmølleforening Temadag for servicefirmaer, arrangeret af Intertek/DIC Temadag om BEK73 for den danske salgsafdeling, arrangeret af Siemens Wind Power Af øvrige aktiviteter kan fremhæves: Virksomhedsbesøg: Godkendelsessekretariatet har i løbet af både 2012 og 2013 været på forskellige virksomhedsbesøg, både som opfølgning på specifikke sager, samt generel oplysning omkring forskellige emner relateret til sekretariatets arbejde. Af virksomheder, der har haft besøg kan bl.a. nævnes Siemens Wind Power, Vestas Wind Systems, Ringkøbing Maskinfabrik, Wincon, samt Windturbs. Udvalget for vindmølleteknik (UVT): Udvalget for Vindmølleteknik er nedsat af Danmarks Vindmølleforening og består af forskellige repræsentanter for forsikringsselskaber, ejere, myndigheder samt andre udpeget direkte. De bliver ledet af Strange Skriver fra Danmarks Vindmølleforening. Sekretariatet er repræsenteret af Peggy Friis, der deltager på alle møder og Pernille Daub, der deltager når der er mulighed for det. Committee of Experts (CoE): Komiteen er nedsat af DNV til at rådgive DNV omkring type- og projekt certificering af vindmøller, samt andre emner relevante for deres arbejdsområde. Komiteen er udpeget af DNV og består udover DNV af repræsentanter fra de store fabrikanter, ejere, Codan forsikring samt Godkendelsessekretariatet. GL Fachausschuss Wind- und Meeresenergie: Godkendelsessekretariatet er i december 2013 udpeget som medlem af GL s tekniske udvalg for vind og havenergi. Fokuspunkter for arbejdet er vurdering og retningslinjer for certificering og professionelt tilstødende emner såsom tilbagevendende test supplerende oplysninger og forskningsprojekter. Projekt vedr. kildestøjsmåling: I 2013 søsatte EMD og Grontmij, Acoustica sammen med vindmølleindustrien et projekt omhandlende kildestøjsmåling af eksisterende møller under 1MW. Planen var udarbejdelse af et katalog af støjmålinger omfattende alle relevante mølletyper i Danmark eller så tæt på som muligt og derefter integrere løsningen i WindPRO. Godkendelsessekretariatet deltog i opstarts- Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

11 mødet og som medlem af en følgegruppe. Derudover stilles de relevante støjrapporter sekretariatet er i besiddelse af til rådighed for projektet. Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

12 6. Rådgivende udvalg For en løbende vurdering af Godkendelsesordningens faglige indhold og administration er der af Energistyrelsen nedsat et Rådgivende Udvalg med repræsentanter for vindmølleindustrien, vindmølleejere, net- og forsyningspligtige virksomheder, forsikringsselskaber, certificerende virksomheder, arbejdstilsynet og standardiserings- og forskningsinstitutter. Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller varetager de praktiske opgaver vedrørende udvalgets møder. Der har i 2012 været afholdt 2 møder i Rådgivende Udvalg og i møder. Datoer ses nedenfor. Hovedtemaet for 2012 møderne har været det lovarbejde, der udmundede i Bekendtgørelse 73 om teknisk certificeringsordning for vindmøller af 25. januar Efterfølgende har et hovedtema for 2013 møderne været udarbejdelse af vejledning til samme. Mødedatoer Mødedatoer Mødedokumenter og referater fra møderne er løbende blevet fremsendt til udvalget og Energistyrelsen. I perioden er der blevet udpeget et enkelt nyt medlem til udvalget, Erik Lund Lauridsen, der repræsenterer Arbejdstilsynet. Ved årsskiftet 2011/2012 fratrådte Udvalgets mangeårige formand Jørgen Knudsen fra SEAS-NVE. Han blev afløst af Jørgen Lemming fra Godkendelsessekretariatet, som i september 2013 gik på pension. Et enigt udvalg indstillede til Energistyrelsen at Per Hessellund Lauritsen fra Siemens overtog formandsposten. Udvalgets medlemmer bliver, efter indstilling fra Godkendelsessekretariatet, udpeget af Energistyrelsen for en 3 årig periode. Perioden for udvalgets medlemmer udløber ved årsskiftet 2013, og der er udarbejdet en liste med forslag til medlemmer med tilhørende indstillinger. En samlet liste over udvalgets medlemmer kan ses i Bilag Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

13 7. Lister over vindmøllecertifikater og -godkendelser samt projektcertifikater Sekretariatet indsamler, opbevarer og offentliggør lister over certifikater og godkendelser på sekretariatets hjemmeside, Listerne bliver løbende opdateret efterhånden som sekretariatet får dokumenterne ind og verificeret. Tabellen nedenfor viser certifikater og godkendelser knyttet til vindmøller og projekter. Antallet af den enkelte variant af certifikatet eller godkendelse knyttet sammen med reference til de bilagene med de detaljerede lister Antal Detaljerede lister findes i Bilag Typecertifikat (A) Typecertifikat (B) Prototypecertifikater (C) Typecertifikat <200m Typecertifikat <40m Prototypecertifikat <200m Prototypecertifikat <40m Anmeldte Møller <5m Ombygningsgodkendelser Projektcertifikater Der er en del arbejde forbundet med prototypecertifikater; idet disse udløber efter en periode på maksimalt 3 år. Det er ejerens ansvar at sikre at møllerne er opstillet på et gyldigt certifikat. Sekretariatet følger løbende op på at Bekendtgørelsens krav overholdes. Sekretariatet har i 2013 bl.a. haft specielt fokus på indsamling af projektcertifikater. Dels via mere generel oplysning om kravet for fremsendelse af projektcertifikater, og dels ved at sekretariatet har efterspurgt af certifikater på specifikke projekter. Dette har betydet en væsentlig stigning i antallet af registrerede projektcertifikater. Der arbejdes fortsat med registreringen af udstedte certifikater i Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

14 8. Certificerende og godkendende virksomheder Sekretariatet har registreret alle instanser der er anmeldt til at udføre opgaver relateret til godkendelsesordningen fordelt på nedenstående kategorier: Virksomheder godkendt eller akkrediteret til at udstede type- og projektcertifikater: Certificerende virksomheder indenfor: Antal Typecertifikater af møller under 200 m 2 3 Typecertifikater af vindmøller 5 Projektcertifikater af vindmøller 5 Særlige godkendelser (ombygning, flytning mv.) 5 Virksomheder godkendt til at udføre typeprøvning, herunder: Certificerede virksomheder indenfor: Antal Effektkurvemåling 3 Lastmålinger 3 Vingeafprøvning 1 Virksomheder godkendt til at udføre supplerende målinger samt kvalitetsstyringssystemer herunder godkendelse af servicevirksomheder i henhold til bekendtgørelsen: Certificerede virksomheder indenfor: Antal Støjmåling 3 Elkvalitetsmåling 1 Kvalitetsstyringscertificering af servicevirksomheder 6 Opfølgning på akkrediteringer og certifikater fra godkendte eller registrere virksomheder er initieret ved udgangen af 2013, idet det er planlagt at certifikaterne fremover skal fremgå af listerne, med udstedelses dato og udløbsdato. Alle ovenstående er ligeledes løbende blevet offentliggjort via sekretariatets hjemmeside, og kan derudover ses i Bilag Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

15 9. Godkendelse af servicevirksomheder og opfølgning på serviceordningen Vindmølleejerne skal sikre, at regelmæssigt vedligehold og service af møller gennemføres i henhold til de tilhørende manualer for drift og vedligehold. For vindmøller med et rotorareal over 40m 2 er det er krav at vindmølleejerne skal sikre, at regelmæssig vedligeholdelse og service af møller gennemføres af en certificeret eller godkendt servicevirksomhed, samt at dette indberettes til den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk). Servicevirksomhederne skal, for at leve op til kravene i Bekendtgørelse nr. 73, implementere et kvalitetsstyringssystem. De skal være certificeret i overensstemmelse med kravene i ISO 9001 eller godkendt af Energistyrelsen eller Godkendelsessekretariatet. Sidstnævnte fik mandat til at godkende servicevirksomheder og ejere med egen service i forbindelse med at Bekendtgørelse nr. 73 trådte i kraft. Alle udstedte certifikater bliver registreret hos Godkendelsessekretariatet med henblik på både oplysning og overvågning. Alle ovenstående er løbende blevet offentliggjort via sekretariatets hjemmeside, Sekretariatet registrer følgende certifikater og godkendelser i forbindelse med serviceordningen: - Virksomheder certificeret til at udføre service og vedligehold af et DANAK akkrediteret selskab - Virksomheder godkendt af Energistyrelsen / Godkendelsessekretariatet til at udføre service og vedligehold - Ejere godkendt til at udføre service og vedligehold på egen mølle, iht. 9 stk. 3 I alt 40 virksomheder har været certificerede eller godkendte til at udføre service i forbindelse med drift og vedligeholdelse af vindmøller opstillet i Danmark. Heraf har 27 servicevirksomheder været certificeret i perioden, mens13 har været godkendt af Energistyrelsen eller Godkendelsessekretariatet. Dertil kommer at 55 individuelle personer er, eller har været, godkendt under reglerne for service af egen mølle. En udførlig liste over certificerede og godkendte servicevirksomheder kan findes i Bilag 14.11, samt for ejere med egen service i Bilag Indberetning af den regelmæssige vedligeholdelse skal ske via Energinet.dk. Dette gælder både for servicevirksomheder og ejere med egen service. Iht. BEK 73 er indberetningen ejerens ansvar, men i praksis er det servicevirksomheden, der står for indberetningen. Ejere med selvservice udfylder som oftest en blanket, som fremsendes til Energinet.dk til indberetning. I dag bliver indberetningerne samlet af energinet.dk i excel-filer og sendt til sekretariatet månedligt, hvorefter de bliver læst ind i CRM systemet. Som led i udviklingen og tilpasningen af CRM systemet pågår der i øjeblikket en dialog mellem Energinet.dk, sekretariatet samt leverandøren af CRM systemet for at sikre en let og smidig udveksling af data.. Se mere i afsnit 12 CRM. Der har generelt været nogle udfordringer omkring godkendelse af ejere med selvservice. De søger ofte ikke rettidigt og kvaliteten af deres ansøgninger har været meget svingende og ofte mangelfulde. For at sikre at ansøgninger om tilladelse til at servicere egen mølle indeholder alle relevante data, har sekretariatet i 2013 udarbejdet et standard skema, der nu er tilgængeligt via hjemmesiden. Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

16 Et fokusområde for sekretariatet i 2014 bliver en opdatering af arbejdsgange omkring administrationen af serviceordningen. Denne kommer blandt andet til at indbefatte en opdatering af hjemmesiden, forskellige vejledninger og skemaer beregnet til at lette hverdagen for både brugere og administratorer af ordningen samt udveksling af data mellem sekretariatet og Energinet.dk. Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

17 10. Opfølgning på anmeldelse af skader, havarier og udfasning af udtjente møller I henhold til bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013 er det ejerens pligt at informere Godkendelsessekretariatet om større skader og skader af sikkerhedsmæssig betydning. Imidlertid er der flere ejere, som ikke er opmærksom på disse forhold, hvorfor Godkendelsessekretariatet igennem perioden har i gangsat en tættere opfølgning på dette punkt. I 2013 påbegyndte Godkendelsessekretariatet en udbygning af databasen med registrerede fejl og havarier. Der var en række uheld i forbindelse med stormene Allan og Bodil i oktober og december 2013 med deraf følgende havariopfølgning ind i Tabellen viser antallet af hændelser fordelt på emne de seneste 5 år. År Brand Totalt havari Nedfaldne Vinger Nedfaldne dele I alt I alt Stigningen i antallet af registrerede hændelser skyldes til dels det usædvanligt hårde vejr i slutningen af 2013, men afspejler også i høj grad sekretariatets indsats for at gøre både ejere, servicefirmaer og fabrikanter opmærksomme på indberetningskravet. Fordelingen af hændelser på møllestørrelsen givet ved størrelsen på den nominelle generatoreffekt fremgår af nedenstående tabel: kw Antal i 2009 Antal i 2010 Antal i 2011 Antal i 2012 Antal i , SUM I alt Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

18 Det er især de mindre møller under 200m 2 i overstrøget rotorareal der bidrager til stigningen af noterede hændelser, da 60 % af alle indberetninger i 2013 skyldtes disse mindre møller, der i daglig tale ofte refereres til som husstandsmøller. Fordelingen af indrapporterede hændelser på henholdsvis små (< 200m 2 ) og store (> 200m 2 ) møller for de sidste 5 års indrapporteringer ses nedenfor: Antal i Antal i Antal i Antal i Antal i I alt < 200m > 200m SUM Gennem samarbejdet i Udvalget for Vindmølleteknik (UVT) ved Danmarks Vindmølleforening, er der etableret et netværk med henblik på erfaringsudveksling og opfølgning på skader generelt, herunder hører også forebyggelse af potentielle skader. Som et eksempel på forebyggende arbejde kontaktede Godkendelsessekretariatet i 2013 alle 44 ejere af en vindmølle af typen V25-200kW og alle registrerede service virksomheder med henstilling om at gennemføre kontrol af tårnbolte efter 2 havarier af denne mølletype. V25-200kW data for de to havarede møller: - Generator 200 kw - Rotordiameter 25 m - Navhøjde 30 m - Driftstid 22 hhv. 24 år Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

19 I december 2013 kunne Godkendelsessekretariatet notere status på eftersynet af tårnboltene. Der var forhold ved 25 af i alt 44 møller, hvor der skulle korrigeres og foretages bolteudskiftninger. Der var 19 møller uden anmærkninger. Eftersyn af Antal bemærkninger Tårnbolte 14 Fundamentbolte 13 Både tårn-og fundamentbolte 7 Ingen bemærkninger 19 Mølle demonteret 1 Efterhånden er der mange møller, som er tæt på, eller har nået tidspunktet for udløb af design levetiden, typisk 20 år. Der er i bekendtgørelsen stillet krav om, at der skal gennemføres en særlig inspektion af møllen, ved udløb af designlevetiden. Dette arbejde blev, i forbindelse med vejledningen til BEK73 påbegyndt i 2013 i Det Rådgivende Udvalg, hvor det bl.a. blev besluttet at udarbejde nogle generelle retningslinjer omkring servicering af disse møller og løbende udarbejde nogle møllespecifikke eksempelark. Ved udgangen af 2013 var der 875 møller opstillet i Danmark over 20 år gamle. Dette tal øges hvert år, således at der i år 2017 er 2090 møller med en installeret effekt på 782 MW over 20 år (forudsat at der ikke bliver nedtaget møller undervejs). Se tabellen nedenfor. Årstal Antal Møller >20 år per år Installeret effekt MW > 20 år Før Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

20 11. Godkendelse og prøvning af småmøller på 25 kw eller derunder Der har både i 2012 og 2013 været stor interesse for vindmøller med et rotorareal under 200m 2, med mange henvendelser fra både producenter, importører og private, der ønskede at blive informeret om certificeringsordningen, enten i forbindelse med salg, køb eller opstilling af en mølle. Det er ikke ligetil at få godkendt eller certificeret de små møller i den etablerede internationale certificeringsordning, og fremadrettet forsøges der etableret flere muligheder for godkendelser og certificering der er gyldig i Danmark, koordineret med mulighederne på den internationale arena. Tabellen nedenfor viser antallet af typecertifikater og prototypecertifikater fordelt på de 3 forskellige typer af certifikater for de mindre møller efter BEK73. Status 31. december 2013 < 5 m 2 < 40 m 2 < 200 m 2 I alt Type certifikater Prototypes I alt Status 31. december 2012 < 5 m 2 < 40 m 2 < 200 m 2 I alt Type certifikater Prototypes I alt I 2012 var der stor interesse for møller under 40 m 2 og 6 kw; idet nettokøbsordningen betød at netop denne størrelse på møllerne var attraktiv. Disse møller, hvoraf hovedparten var import, blev i høj grad certificeret efter danske særregler for møller under 40 m 2. I 2013 rettede de danske producenter af de små møller opmærksomheden mod møller på mellem 10 og 25 kw og med en max tiphøjde på 25 m, idet de tekniske specifikationer stadig er dikteret af kravene givet ved planloven ved opstilling af husstandsmøller, modsat den tekniske designstandard, der definerer grænsen for de små møller ved 200 m 2. Der blev opstillet en lang række møller på prototypecertifikat, og flere virksomheder nåede ikke at blive etableret inden nettokøbsordningen blev lukket i slutningen af Hvilket resulterede i firmalukninger og en del opsamling for Godkendelsessekretariatet på møller og mølleejere med udløbne certifikater. I slutningen af 2013 påbegyndte Godkendelsessekretariatet en opfølgning på opstillede prototyper og testmøller mv., hvor godkendelsen var udløbet. Ligeledes har der været en del henvendelser omkring opstillede møller, der er certificeret, men som ikke performer efter hensigten, hvor ejerne henvender sig til Godkendelsessekretariatet for at få hjælp. Der har været en del havarier af de mindre møller i 2013, hvilket giver anledning til at overveje certificeringsgrundlaget, idet møllerne typisk opstilles meget tæt på bebyggelse (typisk er afstanden 20m ved max tiphøjde på 25m). Havarierne af de små møller stod for 60% af alle rapporterede hændelser i kw møllen er en Gaia af ældre dato hvor tipbremserne var under eftersyn. De 2 møller på 25 kw var dansk producerede prototyper under afprøvning, hvoraf den ene blev udsat for test under stormen Bodil. Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010. Risø-R-Report

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010. Risø-R-Report Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010 Risø-R-Report Jørgen K. Lemming, Peggy Friis Risø-R-1802 (DA) December 2011 Forfatter: Jørgen K. Lemming, Peggy Friis Titel:

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12.

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. Referat af møde i standardiseringsudvalget i CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. marts 2014 Deltagene lande med i alt 17 deltagere: Irland, Finland, Sverige, Norge, England, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig,

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer.

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer. Fra: valter [vz-consult@outlook.dk] Til: Karsten Jakobsen [kajak@frederikssund.dk] Sendt dato: 27-07-2015 20:55 Modtaget Dato: 27-07-2015 20:55 Vedrørende: Sag Tørslevvej 63. Hej Karsten Jakobsen. Til

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

ERFA dag. 26. september 2014

ERFA dag. 26. september 2014 ERFA dag. 26. september 2014 11:10 12:00 DVs teknikere Eftersyn af vinger Skader på vinger på store møller Hvad ser vi på nye møller Eftersyn ved skift af servicefirma Slid af krøjeplader på Bonus møller

Læs mere

Anmodning om vvm-screening

Anmodning om vvm-screening Side: 1 af 2 MB Consult, Ulvedalsvej 2, 8410 Rønde Ref: CE 0379 Anmodning om vvm-screening Anmeldelsen gælder for en husstandsvindmølle der ønskes opstillet på følgende ejendom: Adresse: Ulvedalsvej 2

Læs mere

DMP Mølleservice. Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere. Torsdag den 27. september 2012, Vingsted

DMP Mølleservice. Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere. Torsdag den 27. september 2012, Vingsted DMP Mølleservice Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere Torsdag den 27. september 2012, Vingsted Carsten Brinck Salgsdirektør 1 DMP Service og reparation af vindmøller siden 1987

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28.

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. juni Præsentationen gennemgår følgende 3 emner 1. Kort oversigt over

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Siemens Wind Power. Service Programmer. Service Sales Product Management. E S ER WP Vingsted, 27. September 2012

Siemens Wind Power. Service Programmer. Service Sales Product Management. E S ER WP Vingsted, 27. September 2012 Siemens Wind Power Programmer Sales Product Management E S ER WP Vingsted, 27. September 2012 Siemens Wind Power A/S. All rights reserved 2009 Produkt Portfolio - 4 hovedfokusområder for on- og offshore

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Dansk Standard DS 4000 1. udgave 2001-08-10 Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Graphic symbols for environmental management and internal environmental communication DS 4000

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 KAPITEL 1 Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Lovgrundlag og organisation

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Viking Husstandsvindmøller. Temadag Husstandsmøller, Fredericia 18. september 2015

Viking Husstandsvindmøller. Temadag Husstandsmøller, Fredericia 18. september 2015 Viking Husstandsvindmøller Viking VS10 Viking VS10 er en helt ny husstandsvindmølle Stærk, driftssikker og godt skruet sammen. De sidste fire år har vi høstet masser af gode erfaringer med produktion og

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret :

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Temamøder - Nyt vindmølleprojekt: Jura, kontrakter og organisering. v/ advokat Thomas Bjørn Roldskov

Temamøder - Nyt vindmølleprojekt: Jura, kontrakter og organisering. v/ advokat Thomas Bjørn Roldskov Temamøder - Nyt vindmølleprojekt: Jura, kontrakter og organisering v/ advokat Thomas Bjørn Roldskov LandboNord mandag d. 30. september 2013 Om Thomas Bjørn Roldskov Partner i Sauer Roldskov Advokatfirma

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere